UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund

UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård
Dokument: Plan för utbildningsinnehåll, mål och pedagogiskt upplägg
20151017
Utbildning: UPH Equiopat® , ET003
Utbildningsanordnare: UPH Education AB
Sammanfattning: Utbildningen omfattar ca 2700 timmar under 2 år. Utbildningen är uppbyggd med
seminarieveckor en gång per månad och självstudier däremellan med backup av mentor,
arbetsuppgifter och utbildningsmaterial . Utbildningen innehåller föreläsningar av erfarna och
meriterade Equiopater®, fysioterapeuter och veterinärer.Utbildningen innehåller även praktik hos
veterinär.
Läs om mål och genomförande längre ner..
Översikt:
Kurs
Lektion/ h
veckor
Självstudier/ h veckor
Totalt:
Anatomi och fysiologi
97
2,8
340
9,7
437
Biomekanik
98
2,8
343
9,8
441
Rehabilitering
175
5
612
17,5
787
Patologi
14
0,4
49
1,4
63
Näringslära
14
0,4
25
0,7
32
Sadellära
14
0,4
49
1,4
63
Företagsekonomi
14
0,4
49
1,4
63
Etologi
7
0,2
25
0,7
32
Praktik
147
4,2
514
14,7
661
Repetitionskurs
14
0,4
7
0,2
21
Tentamen. Cert. Uppsats
14
0,4
67
1,9
81
608
17,4
2080
59,4
2681
Summa:
Tidsplan:
Kurs
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4
Anatomi och fysiologi
Biomekanik
Rehabilitering
Patologi
Näringslära
Sadellära
Företagsekonomi
Etologi
Praktik
Repetitionskurs
Tentamen, cert, uppsats
Seminarium
1
2
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Betygssättning i respektive kurser:
G= Godkänd
VG= Väl godkänd
I kurserna Etologi, Näringslära och Repetitionskurs utgår endast betyg G=Godkänd.
1
UPH
Postadress: Box 188, 310 61 Ätran
Besöksadress: Hotellvägen 6, 310 63 Älvsered
Tel: 0512-47 00 01
[email protected]
www.uph.nu
UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård
Kurs
Samanfattande beskrivning
Anatomi och fysiologi
Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner såsom
tex cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten,
neuromuskulära funktioner samt matspjälknings- och
utrensningsapparaten och de olika nervsystemens byggnad och funktion.
Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett och leder, beträffande
byggnad och funktion.
Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt
samspelet mellan antagonist och synergist. Hovlära.
Biomekanik
Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Hur kroppens
rörelsemuskulatur påverkar skelettet, beräkning av mekanisk
belastning av muskler, leder och skelett. Förståelse om kroppens
förmåga till rörelse och prestation. Orsaksdiagnostik kopplad till
kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner.
Rehabilitering
Kunskaper för återanpassning till djurets tidigare livssituation.
Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på
återanpassning och rehabilitering i nära samarbete med veterinär.
Olika behandlingsmetoder.
Praktik GSHM/ rehab
Teoretisk samt praktisk kunskap i genuin svensk hästmassage.
Stretching samt palpationsteknik. Praktiskt arbete med elektroterapi, ljusterapi, shockwave och rehabilitering. Journalföring och sekretess
förfarande.
Företagsekonomi
Grundläggande företagsekonomi och coaching. Upprättande
av affärsplan.
Patologi
Grundläggande sjukdomslära. Hästens vanligast förekommande
infektions- och inflammtions sjukdomar i leder, senor, muskulatur, skelett och
andningsvägar. Smittvägar och smittskydd. I samarbete med veterinär.
Näringslära
Grundläggande kunskaper i näringslära. Behandlar hästens näringsbehov
och näringsupptag. Kunskaper om näringsämnen, vitaminer, mineraler och
spårämnen.
Etologi
Grundläggande kunskaper i hästens beteende i flock, som enskild individ,
samt i samverkan med människan både i arbete och på marken.
Sadellära
20151017
Grundläggande kunskaper om vikten av rätt utrustning på häst och kunna göra
bedömning av att en sadel eller övrig utrustning ej passar hästen.
2
UPH
Postadress: Box 188, 310 61 Ätran
Besöksadress: Hotellvägen 6, 310 63 Älvsered
Tel: 0512-47 00 01
[email protected]
www.uph.nu
UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård
Mål.
20151017
Efter avslutad utbildning ska eleven ha:
 Goda kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och ska kunna redogöra hästens inre
funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten,
neuromuskulära funktioner samt matspjälknings och utresningsapparaten och de olika
nervsystemens byggnad och funktion. Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogöra
för och namnge skelettets olika delar och muskel ursprung samt fästen. Kunna beskriva
skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa på ett bra sätt.

Goda kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fäste och
funktion samt förstå samspelet mellan synergist och antagonist. Ha goda kunskap om hovens
mekanism och påverkan.

Goda kunskaper om hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet och kunna göra
beräkningar av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett och på så sätt få god
förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation. Förstå och väl kunna
grundläggande orsaksdiagnostik kopplad till rörelseappraten orsakad av muskulära
dysfunktioner.

Studenten ska ha förståelse och viss kunskap om hästens beteende i flock, som enskild
individ, samt i samverkan med människan både i arbete och på marken.

Studenten ska ha basala kunskaper om hästens näringsbehov och förmåga att ta upp olika
näringsämnen. Studenten skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hästens
hälsa och välbefinnande samt känna till de vanligaste problemen som kan uppstå vid felaktig
utfodring. Studenten skall även känna till olika teorier som finns angående utfodring av häst.
Eleven ska kunna upprätta en enklare foderstat.

Känna väl till de vanligaste och grundläggande sjukdomarna/ skadorna i leder och senor,
muskulaturen samt skelettet. Känna väl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinär.
Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i stall där det kan
förekomma smittrisk.

Goda kunskaper om hur en häst återanpassas efter skada och hur den förebyggs mot nya
likvärdiga skador. Ska väl kunna behärska användande och förstå påverkan av massage,
stretching, elektroterapi, ljusterapi och shockwave/ stötvåg. Ska förstå och väl kunna ge
hästen adekvat vård och veta när behandling av veterinär erfordas och när Equiopat eller
annan sakkunnig är lämplig.

Studenten ska ha förståelse och kunskap om vikten av rätt anpassad sadel och ska kunna se
när en sadel inte passar hästen. Ska kunna göra en enklare besiktning av en sadel och kunna
avgöra om en sadelanläggning stör hästen muskulärt eller ej.

Kunna förstå grunderna i vad som krävs för att starta och driva ett företag. Ska upprätta en
tydlig affärsplan med startbudget, resultat budget, likviditetsbudget och marknadsplan i egen
layout.
3
UPH
Postadress: Box 188, 310 61 Ätran
Besöksadress: Hotellvägen 6, 310 63 Älvsered
Tel: 0512-47 00 01
[email protected]
www.uph.nu
UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård
Genomförande av utbildning:
20151017
Undervisningen är upplagd med 22 undervisningsperioder på skolan varvat med hanledarledd praktik
och självstudier under handledning samt egen praktik.
Undervisningsperioderna varvas med 22 seminarier på skolan, hemuppgifter, egen inläsning/
inlärning, praktiska övningar och diagnosprov. Såväl praktiska som teoretiska provmoment ingår.
Under de handledda perioderna är praktiska fallstudier i fokus. Här ska kunskaper som inhämtas i
undervisningen bekräftas genom att vara i ”verkligheten”.
Den egna praktiken är en fördjupning av inhämtad kunskap och eleven får möjlighet att på egen hand
pröva sina färdigheter. Detta dokumenteras och lämnas till mentor för feedback.
Eleverna har, förutom de lärarledda och handledarledda studierna, tillgång till mentorer under hela
utbildningen mån-fre 8.00-16.00. I elevsamtal går man igenom studiesituation och studieresultat. En
tät kontakt med skolans coach är en förutsättning för lyckade studier och en bra start i arbetslivet.
Betygskriterierna och målen med utbildningen är kända och delas ut och finns i klassrummen i en
informationspärm tillgänglig för alla.
Eleverna genomgår diagnosprov löpande, praktiska prov samt del- och sluttentamen.
Teoretisk undervisning:
Läraren/ föreläsaren planerar dagens föreläsningar/ undervisning enligt timplan och grundat på vad
som hunnits med till dags datum. Undervisningen sker om möjligt muntligt, digitalt (visuellt) och
beskrivande för att främja inlärningen. Den ska ske i en takt där eleverna följer med men tiden ska
samtidigt nyttjas väl och eleven ska vara förberedda och ha läst in det som är angett. Undervisningen
ska följas upp med arbetsuppgifter så att ansvarig lärare ser att kunskapen tagits emot väl. Läraren
rekommenderar att eleverna antecknar.
Praktisk undervisning:
Läraren genomför undervisningen med fokus på elevens lärande och så att läraren samtidigt kan
reflektera över vad eleven förstår och kan. För att eleven ska kunna få en överblick visar, frågar och
observerar läraren det som eleven utför samt försöker med hjälp av diskussioner synliggöra både
delmomentens betydelse var för sig och dess betydelse för helheten.
Att öva och reflektera kan betraktas som en förutsättning för att eleverna ska utveckla en förmåga att
se helheter och kunna handla simultant, vilket i sin tur kan sägas utgöra förutsättningar för att
utveckla tyst kunskap, i den meningen att kunskapen sitter i kroppen och att den kan användas
intuitivt på ett ändamålsenligt sätt i relation till yrkesrollen.
Interaktion och social kompetens ska utövas där man kan tala om kommunikation, verbal såväl som
ickeverbal, som en förutsättning för att utveckla förmågor för samarbete och agerande i
kundkontakter. Yrkesutövning sker i någon form av samverkan med kollegor och inte sällan även
genom kundkontakter. Det är få jobb som helt och hållet är ensamarbeten, vilket ställer krav på
förmåga till interaktion och social kompetens
4
UPH
Postadress: Box 188, 310 61 Ätran
Besöksadress: Hotellvägen 6, 310 63 Älvsered
Tel: 0512-47 00 01
[email protected]
www.uph.nu
UPH-Utbildningscentrum för Professionell Häst- Hund- & Humanvård
Fastställande av behörighet
20151017
Genomförande av behörighetsprövningen
Ansökan sker löpande framtill sista ansökningsdatum, och därefter i mån av plats
• Inkomna ansökningar registreras med ankomstdatum
• En översiktlig granskning görs för att se om sökanden är behörig enligt givna kriterier.
• Är sökanden inte behörig eller något är otydligt tas kontakt med sökanden.
• Sökanden uppmanas komplettera handlingarna inom givet datum.
• Personlig intervju
• Antagningsrådet diskuterar ansökningar där tveksamhet råder om behörighet och på vilket sätt
sökanden kan komplettera och verifiera sin behörighet. Anteckningar
görs.
Urvalsgrunder och urvalsprocess
Urvalsmetoder
• sökandens betyg
• erfarenhet och referenser på genomgången praktik och arbetslivserfarenhet enligt särskilda krav på
behörighet
• personlig intervju
Vad som mäts genom urvalsmetoderna
Vid bedömning av tidigare utbildningserfarenhet ges poäng för utbildning med praktik inom
djurvård, naturbruk, humanvård och försäljning. 0,2 p/termin max 1 p.
Vid bedömning av praktik ges poäng för praktik med veterinär, professionell tränare och större stall
samt praktik med kund/personrelationer som tex försäljning, vård och
utbildning. Erfarenhet av ledarskap inom idrottsförening eller kursverksamhet ger också poäng.
Praktik med veterinär och rehab anläggning eller annat djurvårdsrelaterat arbete 0,1p/månad max 1p
Praktik hos professionell tränare, större stall 0,1p/månad max 2p
Praktik med kund/personrelationer som tex försäljning, vård, utbildning 0,05/månad max 0,5p
Ledarskap i idrottsförening eller kursverksamhet, 0,1p per termin max 0,5p
Vid personlig intervju förs diskussion kring frågor som tidigare erfarenheter genom utbildning,
praktik och intressen samt den egna drivkraften. Faktorer som bedöms viktiga för lämpligheten för
yrket. Maxpoäng 5.
Studieresultat:
Alla studieresultat arkiveras digitalt, på papper samt rapporteras till Myh.
Kvalitetsäkring:
Utbildningen kvalitetssäkras med en tät kontakt med näringslivet samt genom yrkesverksamma
föreläsare och lärare.
5
UPH
Postadress: Box 188, 310 61 Ätran
Besöksadress: Hotellvägen 6, 310 63 Älvsered
Tel: 0512-47 00 01
[email protected]
www.uph.nu