VILLATOMTER I TÖREBODA

SMÅHUSTOMTER I
TÖREBODA KOMMUN
Töreboda kommun
Drottninggatan 4 Töreboda Torg
Box 83
545 22 Töreboda
Telefon: 0506 - 180 00
[email protected]
www.toreboda.se
Villatomter Töreboda kommun Juni 2015
TÖREBODA
Kvarteret FÖLET
Exklusiva stora tomter med fritt läge med Göta Kanal som granne
11
10
8
Fastighet
Adress
Fölet 1
Fölet 2
Fölet 3
Fölet 4
Fölet 5
Fölet 6
Fölet 7
Fölet 8
Fölet 9
Fölet 10
Fölet 11
Slåttergatan 12
Slåttergatan 10
Slåttergatan 8
Slåttergatan 6
Slåttergatan 4
Slåttergatan 2
Slåttergatan 1
Slåttergatan 3
Slåttergatan 5
Slåttergatan 7
Slåttergatan 9
Storlek
Tomtpris
VA-avgift
SÅLD
SÅLD
SÅLD
SÅLD
SÅLD
SÅLD
SÅLD
1 600
64 000
89 825
SÅLD
1 457
1 450
58 280
58 000
87 067
86 933
Tillkommande kostnader för bygglov inkl planavgift ca 50.000:- beroende på husstorlek.
Va avgifetn är enligt VA taxa 2014
Villatomter Töreboda kommun Juni 2015
TÖREBODA
Kvarteret HÄSTEN
Exklusiva Stora tomter med fritt läge med Göta Kanal som granne
1
8
7
6
9
12
Storlek
Tomtpris
VA-avgift
Stallgatan 32
Stallgatan 30
Stallgatan 28
Stallgatan 22
Stallgatan 20
Stallgatan 18
Stallgatan 24
Stallgatan 26
1 359
33 975
85 178
1 467
1 331
1 330
36 675
33 275
33 250
87 260
84 638
84 619
Stallgatan 16
1 735
43 375
92 427
Fastighet
Adress
Hästen 1
Hästen 2
Hästen 3
Hästen 4
Hästen 5
Hästen 6
Hästen 7
Hästen 8
Hästen 9
Hästen 10 Stallgatan 14
Hästen 11 Stallgatan 12
Hästen 12 Stallgatan 10
SÅLD
SÅLD
SÅLD
SÅLD
SÅLD
SÅLD
1 537
38 425
88 610
Tillkommande kostnader för bygglov inkl planavgift ca 50.000:- beroende på husstorlek
samt 62.500 :- för gemensam gata till fastigheterna. Va avgifetn är enligt VA taxa 2014
Villatomter Töreboda kommun Juni 2015
TÖREBODA
Kvarteret KATTEN och KATTUNGEN
Stora tomter med fritt läge ett stenkast från Göta Kanal
Katten
Kattungen
Fastighet
Katten 4
Katten 5
Katten 6
Katten 7
Katten 8
Katten 9
Katten 10
Katten 11
Katten 12
Katten 13
Adress
Loftgatan 2
Loftgatan 4
Loftgatan 6
Loftgatan 8
Stallgatan 25
Stallgatan 23
Stallgatan 21
Stallgatan 19
Stallgatan 17
Loftgatan 10
Kattungen 1
Kattungen 2
Kattungen 3
Kattungen 4
Kattungen 5
Kattungen 6
Kattungen 7
Kattungen 8
Loftgatan 1
Lantmannag
Lantmannag 24
Loftgatan 3
Lantmannag 26
Loftgatan 5
Loftgatan 7
Loftgatan 9
Storlek
1 070
1 041
1 027
903
975
766
847
873
911
839
Tomtpris
26 750
26 025
25 675
22 575
24 375
19 150
21 175
21 825
22 775
20 975
VA-avgift
79 606
79 047
78 777
76 386
77 775
73 745
75 307
75 808
76 541
75 152
SÅLD
SÅLD
781
885
19 525
22 125
74 034
76 039
765
19 125
73 726
SÅLD
SÅLD
SÅLD
Tillkommande kostnader för bygglov inkl planavgift ca 50.000:- beroende på husstorlek
Va avgifetn är enligt VA taxa 2014
Villatomter Töreboda kommun Juni 2015
TÖREBODA
Iden, Karpen och Norsen
Tomter med fritt läge i sydöstra Töreboda nära Göta kanal
Iden 2
Karpen 1
2
3
Norsen 2
Fastighet
Adress
Storlek
Tomtpris
VA-avgift
Karpen 1
Karpen 2
Karpen 3
Iden 2
Backvägen 1
Backvägen 3
Backvägen 5
Nybyggarev 4
1 160
1 111
1 100
1 008
29 000
27 775
27 500
25 200
81 341
80 397
80 185
78 411
Norsen 2
Rödhaken 4
Backvägen 4
Transtigen 2
1 331
806
33 275
20 150
84 638
74 516
Tillkommande kostnader för bygglov inkl planavgift ca 50.000:- beroende på husstorlek
Va avgifetn är enligt VA taxa 2014
Villatomter Töreboda kommun Juni 2015
MOHOLM
Fastighet
Adress
Krabbängen 1:98
Krabbängen 1:133
Krabbängen 1:163
Mo 25:6
Mo 25:7
Mo 25:12
Rotvägen 1
Tallstigen 10
Krabbängsv 14
Mogatan 3
Strandvägen 1 & 3
Mogatan 18
Storlek
Tomtpris
VA-avgift
827
1 283
16 540
25 660
74 921
83 713
SÅLD
1 036
1 420
1 340
20 720
28 400
26 800
78 951
86 354
84 812
Tillkommande kostnader för bygglov inkl planavgift ca 50.000:- beroende på husstorlek
Va avgifetn är enligt VA taxa 2014
Villatomter Töreboda kommun Juni 2015
ÄLGARÅS
Fastighet
Adress
Kroksjöhult 1:53
Kroksjöhult 1:54
Kroksjöhult 1:55
Kroksjöhult 1:56
Kyrkängen 1:114
Kyrkängen 1:131
Tapetserargatan 14
Tapetserargatan 12
Tapetserargatan 10
Tapetserargatan 8
Gärdesgatan 4
Södergatan 6
Storlek Tomtpris
VA-avgift
523
576
567
514
10 460
11 520
11 340
10 280
69 060
70 082
69 908
68 886
861
17 220
75 577
SÅLD
Tillkommande kostnader för bygglov inkl planavgift ca 50.000:- beroende på husstorlek
Va avgifetn är enligt VA taxa 2014
Villatomter Töreboda kommun Juni 2015
SLÄTTE
Fastighet
Adress
Slätte 3:25
Slätte 3:28
Slätte 3:32
Tjärbruksvägen 16
Lostigen 1
Lostigen 4
Storlek Tomtpris
1 056
1 058
993
21 120
21 160
19 860
VA-avgift
79 336
79 375
78 122
Tillkommande kostnader för bygglov inkl planavgift ca 50.000:- beroende på husstorlek
Va avgifetn är enligt VA taxa 2014
Villatomter Töreboda kommun Juni 2015
LAGERFORS
Fastighet
Adress
Lagerfors bruk 1:21
Möckeltorp 4:23
Möckeltorp 4:26
Möckeltorp 4:37
Möckeltorp 4:39
Möckeltorp 4:40
Möckeltorp 4:41
Ågatan 6
Ekeskogsvägen
Storlek Tomtpris
1 047
993
2 631
867
1 059
1 006
1 266
20 940
19 860
52 620
17 340
21 180
20 120
25 320
VA-avgift
79 163
78 122
109 702
75 692
79 394
78 372
83 385
Tillkommande kostnader för bygglov inkl planavgift ca 50.000:- beroende på husstorlek
Va avgifetn är enligt VA taxa 2014
Villatomter Töreboda kommun Juni 2015
INFORMATION VID KÖP AV SMÅHUSTOMT
Reservation
Reservation kan göras upp till 3 månader genom att blanketten ”Tomtreservation” ifylles och
sändes till kommunledningskontoret.
Reservationen gäller när skriftlig bekräftelse på detta erhållits. Om reservationen ej kan
bekräftas kommer kommunledningskontoret att ta kontakt med er om alternativ.
Inom 3 månader kontaktas kommunledningskontoret med om anmälan om köp.
Görs ej detta förfaller reservationen och annan intressent kan erhålla reservation eller köpa
den reserverade tomten
Köpekontrakt
Köpekontrakt upprättas av kommunledningskontoret och sändes till blivande köpare.
Köpekontraktet undertecknas i två exemplar och lämnas/sändes till
Kommunledningskontoret. Tänk på att skriva datum för undertecknandedag
på köpekontraktet.
Faktura på köpeskilling utsändes och betalas senast enligt kontraktet, 6 månader efter
undertecknandet. Betalas inte köpeskillingen inom utsatt tid äger kommunen rätt att häva
kontraktet.
Observera att vatten- och avloppsanslutningsavgift samt planavgift skall betalas samtidigt.
När detta betalats och kommit kommunen tillhanda undertecknas köpekontrakten av
kommunen och ett exemplar återsändes till köparen.
Detta undertecknade kontrakt med kvitterad köpeskilling används sedan till köparens
lagfartsansökan.
Geoteknisk undersökning
Då ingen geoteknisk undersökning är utförd är det viktigt att köparen låter utföra egen
kompletterande grundundersökning inom den köpta fastigheten så att
grundläggning/bebyggelse inom fastigheten sker på ett sätt som är anpassat till markens
beskaffenhet.
Detaljplan
Gällande detaljplan för tomten anger byggnadens utformning och krav. Detaljplan kan
erhållas av kommunledningskontoret.
Bygglov
Bygglovsansökan gör till den gemensamma Miljö- och byggförvaltningen för Mariestads,
Gullspångs och Törebodas kommuner. Miljö- och Byggförvaltningen, Stadshuset, Kyrkogatan
2, 542 86 Mariestad, Telefon 0501 – 75 50 00.
Tillkommande kostnader
Utöver köpeskillingen för marken tillkommer kostnader med följande ungefärliga kostnader.
Kostnader varierar bl a beroende på tomt- och husstorlek.
Elanslutningsavgift ca 20.000:Bygglov från ca 30.000:Plankostnad ca 20.000:Nybyggnadskarta från ca 5.000:Utsättning av hus från ca 5.000:-
Villatomter Töreboda kommun Juni 2015
FÖRSÄLJNING AV VILLATOMTER
FÖRSÄLJNINGEN AV VILLATOMTER HANDHAS AV
KOMMUNLEDNINGSKONTORET I TÖREBODA
TÖREBODA KOMMUNHUS
Drottninggatan 4
Töreboda Torg
KONTAKTPERSON
Agneta Andersson
TELEFON
0506 - 18 000
[email protected]
www.toreboda.se
Villatomter Töreboda kommun Juni 2015