UPPSTALLNINGSAVTAL - excellentequestrian.se

UPPSTALLNINGSAVTAL
Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande:
UPPSTALLNINGSVÄRD
Excellent Equestrian Sweden AB
Orgnr: 559005-4705
BG: 695-3178
Lövhamra 779
19593 Märsta
Mobil: 0732312153
HÄSTÄGARE/FODERVÄRD
Namn: _____________________________________Person-/Orgnr: __________________-_______
Adress:____________________________________________________________________________
Postnummer: _________________Postadress: ____________________________________________
Tel. Bostad: __________________Arbete: ____________________Mobil:______________________
E-post: _____________________________________
Nära anhörig: _______________________________________________________________________
Häst
Ponny
HÄST BOX NR: ____ UPPSTALLNINGSALTERNATIV:________________________________________
Hästens namn: _________________________________
Härstamning: ______________________________________
Ras: ____________ Född: __________ Kön: __________ Mankhöjd: __________
Färg: _________________ Tecken: ________________________________________________
Utbildningsnivå: _______________________________
Reg.-nummer: _____________________________ Pass-nr: ________________________________
Försäkringsbolag:_______________________________ Avtalsnummer:_______________________
1
UPPSTALLNING
Typ
Pris per
månad
Detta ingår
Helinackordering
4200 kr
Foder, daglig visitation, mockning vardagar, in och
utsläpp.
Helinackordering
LUX
6400 kr
Foder, daglig visitation + temp, mockning vardagar, in
och utsläpp, vaccination, tandraspning, hovslagare,
motion 2/m, skritt/3v, Helgservice 1/m passning mm
Helinackordering
Avelssto
5600 kr
Foder, daglig visitation, mockning alla dagar, in och
utsläpp, passning, hovslagare, promenad 5/v
Konvalescent
5600 kr
Foder, daglig visitation, mockning alla dagar, in och
utsläpp, passning, promenad 5/v
Sommarbete
3700 kr
Daglig visitation
Sommarbete
LUX
5300 kr
Kraftfoder 2/d (vid behov), hovslagare, transport tur
och retur (3 fria mil)
Sommarbete
ponny LUX 2
10000 kr
Träning/utb en vecka, utlåning till verksamhet 3
veckor, sommarbete 2 månader, kraftfoder.
Igångsättning
5500 kr
Vi tränar din häst och gör den redo för tävlingsbanan
Inridning
7000 kr
Gemensamt sätter vi upp en plan för din hästs första
utbildning
FODER & STRÖ
Foder ingår med 15 kg hösilage och 4 kg havre eller korn. Halm som strömedel ingår.
RIDNING / TRÄNING
På markerade stigar och vägar. Regler för hur, var och när ridning får ske skall följas. Hästägaren är
ansvarig för att ridning ej sker på otillåtet sätt. All ridning/träning sker på egen risk.
UPPSTALLNINGSVÄRDENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Uppstallningsvärden skall svara för att anläggningen är i godtagbart skick samt att beställda tjänster, i
den utsträckning detta avtal anger, är tillfredsställande. Värden äger rätt att flytta hästen till annan
likvärdig box inom anläggningen. Hästägaren skall om så sker meddelas. Uppstallningsvärden är
hästverksamhetsförsäkrad i Länsförsäkringar. Utrustning tillhörande hästägaren som förvaras i
sadelkammare eller på annan anvisad plats är ej försäkrad mot stöld eller brand utan hästägaren
svarar för att utrustningen täcks genom egen hemförsäkring.
2
HÄSTÄGARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Hästägaren garanterar att hästen är fullt frisk och inte har symptom på någon smittsam sjukdom.
Veterinärintyg skall kunna uppvisas om värden så begär. Det åligger hästägaren att hålla hästen
försäkrad. Om hästen på grund av ålder inte accepteras hos försäkringsbolag skall
uppstallningsvärden informeras.
Hästägaren medgiver att värden i samråd med veterinär vidtager åtgärder om hästen blir sjuk. Det
åligger värden att meddela hästägaren när sådana åtgärder vidtagits.
Hästägaren medgiver att hästen omfattas av samma sjukdomsförebyggande program som värdens
hästar. t.ex. vaccinationer och avmaskning. Det åligger hästägaren att hålla hästen vaccinerad mot
influensa enligt SvRF:s TR. Eventuell avmaskning sker efter träckprov. De utlägg som görs av värden
skall betalas av hästägaren senast i samband med uppstallningsavgiften. Tidpunkt för t.ex.
vaccinering skall av värden anslås senast sju dagar före.
Underupplåtelse eller överlåtelse av detta avtal får ej göras utan värdens medgivande. Det åligger
hästägaren och personer i anslutning till denne såsom skötare, medryttare och liknande, att rätta sig
efter detta avtal och de regler som värden uppställt, samt att i övrigt uppträda på ett sätt som ger
anläggningen en positiv stämning och ett gott renommé. Hästägaren skall se till att hästen, boxen,
rasthagar, sköts enligt uppställda regler. Om detta ej sker har värden rätt att förbjuda dem tillträde
till anläggningen. I sådant fall åligger det hästägaren att omedelbart efter uppmaning härom hämta
hästen och utrustning. Återbetalning av inbetalda men ej utnyttjade avgifter sker ej. Om hästägaren
icke i tid erlägger uppstallningsavgift och icke inom 14 dagar efter förfallodatum erlagt
uppstallningsavgiften äger värden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Hästen och
utrustningen skall då avhämtas omedelbart efter uppsägningen. Värden äger utnyttja retentionsrätt i
hästen, utrustning och andra tillhörigheter, vilket innebär rätt att kvarhålla hästen, utrustning och
tillhörigheter tills dess att full betalning sker. Värden har rätt att under kvarhållandet bruka hästen,
utrustning och tillhörigheter i den omfattning han vill. I syfte att erhålla betalning äger värden efter
erhållen exekutionstitel anvisa hästen till kronofogdemyndigheten för utmätning. Värden äger också
själv föranstalta om hästen, utrustningen och tillhörigheternas försäljning samt uttaga alla därmed
förenade kostnader. Vid evenemang äger hyresvärden rätt att utnyttja boxen.
ANSVARSFRÅGOR
Uppstallningsvärden ansvarar inte för skador på hästen eller utrustningen. Uppstallningsvärdens
hästverksamhetsförsäkring täcker skada som hästen orsakar tredje man. För skada som förorsakats
av hästen är hästägaren ansvarig för erläggande av självrisk enligt gällande försäkringsvillkor. För
sådan skada på hästen som uppkommit på grund av uppsåt och grov vårdslöshet från värdens sida är
värden ansvarig i den utsträckningen gällande lag anger och värdens försäkring täcker. All
ridning/träning, utfodring, hantering av hästen etc. genom hästägaren eller hans ställföreträdares
försorg sker på hästägarens ansvar. Hästägaren bekostar själv de skador som uppkommit av denne
själv eller dennes häst förorsakat på gården
3
VETERINÄR
Uppstallningsvärden har rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov bedöms som
akut och omedelbar kontakt med hästägaren/fodervärden inte är möjlig. Hästägaren/fodervärden
svarar för samtliga kostnader härför.
FÖRSÄKRINGAR
Uppstallningsvärden ansvarar för brandförsäkring för byggnaden samt i begränsad omfattning
försäkring för byggnadsinventarier. För alla skador som förorsakats av hästen är hästägaren själv helt
ansvarig, även i tredje man, utom i den mån skadan inte uppkommit på grund av uppsåt eller genom
grov vårdslöshet från uppstallningsvärden eller dennes personal är uppstallningsvärden ansvarig i
den utsträckningen gällande lag anger och uppstallningsvärdens försäkring täcker. Det åligger
hästägaren/fodervärden att hålla egen inredning, utrustning, foder och häst försäkrad samt att hålla
ansvarsförsäkring. Sådana försäkringar ska bland annat täcka eventuella skador på hästen och stöld.
AVLÄMNANDE
Efter uppstallningstidens slut skall hästen hämtas av hästägaren och kostnader för transporten skall
betalas av hästägaren.
FODER, STRÖ OCH TJÄNSTER
Full uppstallning/överenskommen uppstallning: Foder och halmmängder som ingår i stallavgiften är
maxgivor, ej utnyttjade givor får inte lagras eller tillgodoräknas. Ej utnyttjade tjänster tillgodoräknas
inte heller. Hästägaren väljer till sin häst önskad foder och halmmängd samt valfria tjänster inom
ramen för detta avtal. All förvaring av eget foder och strö, som förvaras inom anläggningen, skall ske i
samråd med uppstallningsvärden, och foder skall förvaras i tätslutna behållare. Eget foder som
hästägaren vill att uppstallningsvärden skall utfodra, (gäller om tjänsten är beställd), skall ställas på
anvisad plats i foderkammaren, i en hink utan fastsatt lock för kraftfoder. Tydligt märkt med
utfodringstid och hästens boxnummer.
UPPSTALLNINGSKOSTNADEN
Överenskommen avgift för inackordering enligt ovan, är vid ingången av detta avtal kronor
________________. Under säsong då hästen vistas på sommarbete kronor____________________.
Avgifterna förfaller till betalning förskottsvis för hel kalendermånad den 25:e i månaden före.
Anmärkning mot faktura ska göras senast 7 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår
dröjsmålsränta med 3% per påbörjad månad. Eventuella krav och inkassokostnader betalas av
hästägaren.
DEPOSITION
Hästägaren/Fodervärden ska i samband med kontraktsskrivning ställa säkerhet för fullgörande av
avtalet genom erläggande av en deposition på en (1) månadshyra till uppställningsvärden.
Depositionen ska löpa utan ränta och redovisning och återbetalning ska ske inom 10 dagar efter
avtalet upphört. Uppstallningsvärden äger rätt att vid avtalets upphörande tillgodogöra sig betalning
ur depositionsbeloppet för kvarstående krav mot hästägaren/fodervärden.
4
BETALNINGSSÄTT
Betalning sker till bankgiro 695-3178 eller Swish 1235533971 den 25:e dagen i månaden före.
GÄLLANDE PRISLISTA
Ny prislista utges vid behov och meddelas i så fall hästägaren senast en månad före den tidpunkt den
börjar gälla.
NYCKEL TILL SADELKAMMARE ______ stycken nyckel till sadelkammaren har av uppstallningsvärden
överlämnats till hästägaren. Nyckel/nycklar skall återlämnas vid avtalets utgång. Förlorad nyckel/ej
återlämnad nyckel innebär att hästägaren ersätter uppstallningsvärden för kostnader för byte av
låscylinder och ersättningsnycklar, om omständigheterna så kräver.
AVTALSTID
Avtalet gäller från detta avtals datum och tills vidare.
AVTALETS HÄVANDE
Om hästägaren eller värden i väsentligt avseende bryter mot bestämmelserna i detta avtal kan
avtalet av andra parten omedelbart hävas. Om hästägaren eller värden av annan anledning vill häva
avtalet gäller en uppsägningstid om två (2) månader. Om hästen dör eller insjuknar så att den måste
nödslaktas, gäller en uppsägningstid om en (1) månad. Hästens död eller sjukdom måste styrkas med
veterinärintyg. Om hästägaren vill flytta hästen utan iakttagande av överenskommen uppsägningstid,
skall hästägaren till värden erlägga hyran, enligt gällande prislista, för uppsägningstiden. Sådan
ersättning skall erläggas oavsett om boxen står tom, värden använder den, eller om värden upplåter
den till annan. Förfallna avgifter reduceras eller återbetalas ej. Hävning av detta avtal skall ske
skriftligen.
TVIST
Tvist på grund av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol.
Avtalet undertecknas härmed i två likalydande exemplar.
Excellent Equestrian Sweden AB
Ort och datum ___________________
____________________________________
Uppstallningsvärden
___________________________________
Hästägaren
5