Villkor för Häst och föl-auktion på Flyinge lördagen

Villkor för Häst och föl-auktion
på Flyinge lördagen den 21 november 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Allmänt
Dessa auktionsvillkor ska gälla vid häst- och fölauktion (Auktionen) anordnad av PS Flyinge &
Partners AB (Auktionsförrättaren) på Flyinge lördagen den 21 november 2015. Budgivare,
köpare och säljare accepterar genom sitt deltagande vid Auktionen tillämpning av dessa
auktionsvillkor, samt att auktionsvillkoren ska gälla som avtalsvillkor vid köp av häst och föl
på Auktionen.
Auktionsförrättaren utser auktionsutropare för auktionen.
Med säljare avses i detta avtal den som är ägare till häst eller föl erbjuder hästen/fölet till
försäljning på auktionen.
Information och undersökning före köp
Information om hästen/fölet finns i auktionskatalogen. Häst/föl veterinärbesiktigas på
auktionsdagen. Häst har röntgats före auktionen. Kopia av veterinärutlåtande finns
tillgängligt för köparen innan auktionen. På grund av fölets ålder röntgas det inte före
auktionen. Häst/föl säljs i befintligt skick.
Köparen uppmanas att bedöma och undersöka hästen/fölet före auktionen. Frågor om
hästen/fölet kan ställas till säljaren eller dennes representant.
Utropspris och budgivning
Utropspriset för häst är SEK 70.000 och för föl SEK 30.000. Före utrop anger
auktionsutroparen om säljaren är registrerad för mervärdesskatt (moms) eller inte.
Budgivning ska ske i SEK. Bud ska avges med hög och tydlig röst eller genom tydligt tecken.
Auktionsutroparen bestämmer nivå med vilket bud måste höjas för att godtas som nytt bud.
Auktionsutroparen har rätt att bortse från bud samt, om oklarhet föreligger beträffande det
sist avgivna budet, att besluta att budgivningen ska återupptas. Auktionsutroparen beslutar
då på vilken nivå budgivningen ska återupptas.
Bud som avges under auktionen ska anses avgivet exklusive inropsavgift och lagstadgad
moms. Budgivaren är bunden vid avgivet bud till dess annat högre bud avgetts. Om flera lika
höga bud avgetts som slutbud, ska det bud som avgavs först anses utgöra högsta bud.
Pris
Den som avgivit högsta budet vid auktionsutroparens klubbslag har till detta pris (Klubbat
pris), inropsavgift samt lagstadgad moms, ingått bindande avtal om köp med säljaren.
Inropsavgift som ska betalas av köparen till auktionsförrättaren, utgår med 6 % plus moms på
Klubbat pris. Klubbat pris plus moms samt inropsavgift plus moms utgör således Totalpriset
för hästen/fölet.
Skriftligt avtal och äganderätt
Säljaren och köparen ska underteckna skriftligt köpeavtal avseende hästen/fölet om en av
dem begär det. Äganderätten till hästen/fölet övergår från säljaren till köparen när köparen
erlagt full betalning till av Totalpriset till Auktionsförrättaren.
Betalning
11. Betalning av Totalpriset ska erläggas till Auktionsförrättaren mot faktura. Betalning ska ske
senast 5 bankdagar efter Auktionen. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Där
jämte har säljaren rätt att kräva att köparen fullgör köpet.
Avhämtning och registrering
12. Köparen ska, om inte annat överenskommits med säljaren, avhämta hästen efter Auktionens
avslutande samt full betalning erlagts. Köpare av föl, ska om inte annat överenskommits med
säljaren, avhämta föl hos säljaren senast 14 dagar efter avskiljningsdagen, som infaller när
fölet uppnått 6 månaders ålder. Köparen har inte rätt att avhämta föl innan
avskiljningsdagen samt full betalning skett. Vid avhämtning ska säljaren överlämna
hästens/fölets registreringspass. Ägarförändring ska registreras av köparen på dennes
bekostnad.
Vårdplikt och kostnader
13. Säljaren är skyldig att på sin bekostnad väl vårda hästen/fölet till dess avhämtning skett.
Köparen ska dock stå för samtliga veterinärkostnader och extraordinära kostnader för
hästen/fölet som uppstår under den tid efter Auktionen som hästen/fölet är i säljarens vård.
Riskens övergång
14. Risken för hästen/fölet övergår från säljaren till köparen vid klubbslaget. Köparen är skyldig
att hålla hästen/fölet försäkrat fram till dess avhämtning skett. Försäkring kan tecknas med
Agria Djurförsäkring under Auktionen. Kontakta Agrias representant på plats.]
Övriga villkor
15. Säljaren svarar ensam för fel och brist i hästen/fölet. Reklamation av fel eller brist i anledning
av köpet ska framställas till säljaren inom två veckor från det köparen uppmärksammade
eller rimligen borde ha uppmärksammat felet eller bristen.
16. Säljaren ansvarar för att information om hästen/fölet i auktionskatalogen samt information
som lämnas på annat sätt av säljaren eller dennes representant före auktionen är korrekt.
Säljaren är ensam ansvarig för att denne har rätt att sälja hästen/fölet på auktionen. Säljaren
ansvarar för att uppgift om momsregistrering är korrekt.
17. Auktionsförrättaren ansvarar inte för information om föl och fölets medicinska status och
inte heller för veterinärbesiktning eller veterinärutlåtande. Beträffande häst ansvarar
auktionsförrättaren inte för veterinärbesiktning eller veterinärutlåtande.
Tillämplig lag och tvist
18. Tvist i anledning av auktionen och köp av häst/föl ska avgöras enligt svensk rätt vid svensk
domstol.