Information om val fo r elever som ska bo rja a rskurs 7 pa

Vt 2015
Information om val for elever som ska
borja arskurs 7 pa Junedalsskolan
lasaret 2015-2016
Vi är glada att du ska börja hos oss på Junedalsskolan! Inför årskurs sju ska du
göra tre val. Slöjdval, språkval och elevens val. Du ska välja ett elevens val även
om du har ansökt om en profil.
Valen gör du på en särskild länk som finns här på vår hemsida:
1. Val av slöjd, markera med kryss framför dit val: Eventuellt kommer
eleverna att ha både textilslöjd och trä- och metallslöjd under läsåret.
Beslut om detta tas senare i vår.
2. Val av språk, du kan välja något av nedanstående språk:
Franska
Svenska/Svenska som andraspråk
Spanska
Engelska
Tyska
3. Alla elever ska välja ett elevens val. Du gör fyra val som du rangordnar
från ett till fyra varav det du markerar med en etta är det val du helst vill
ha. Elevens val kommer att anordnas årskursvis.
Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller
flera ämnen. (Skollagen, 10 kap. 4§)
Du kan välja mellan de flesta av skolans ordinarie ämnen. Utöver dina ordinarie
lektioner kommer du att arbeta 90 minuter varje vecka med det ämnet du väljer
som elevens val.
Undervisningen i Elevens val utgår från kursplanemålen. Det du gör där kan
hjälpa dig att utveckla dina förmågor och nå kriterierna för högre kunskapskrav i
ämnet.
Vt 2015
I några ämnen kommer vi att erbjuda både baskurs och fördjupningskurs.
Baskurs är för dig som tycker att du behöver jobba mer med grunderna.
Du som läser modersmål kan om möjligt läsa detta inom elevensvaltid.
Några av de valbara alternativen är ämnesövergripande. Det innebär att ni
kommer att arbeta med kursplanemål från flera ämnen. Här kommer en kort
beskrivning av några av de valbara ämnena.
Bild
Nya och äldre bild och formtekniker presenteras! Du har också möjlighet att
utveckla dina egna idéer! Skapande bidrar till att hela du mår bra och utvecklar
dina sinnen och ditt kreativa jag !
Elevens val engelska – bas/fo rdjupning
Under elevens val engelska får du tillfälle till att fördjupa och bredda dina
kunskaper i engelska. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka vad du vill
fokusera på. Exempel på innehåll kan vara; bok och film, muntlig och skriftlig
produktion, hörövningar, grammatik och ordkunskap.
Hemkunskap
Du är med och planerar och tar fram recept, med focus på hälsa, ekonomi och
miljö.
Resultatet blir god mat och goda bakverk och desserter.
Halsa
Under läsåret får du både idrotta och laga mat, vi mixar Idrott med Hem och
konsumentkunskap och håller fokus på kursplanens hälsoformuleringar. Du får
utveckla dina kunskaper om god hälsa, du får pröva på olika idrotter och du får
laga god och nyttig mat - god kondition och bra mat är avgörande faktorer för
ett hållbart liv.
Hallbar utveckling
Vi blandar skolans ämnen och samlas under begreppet hållbar utveckling. Vad kan
vi göra som enskilda människor för att påverka jorden hållbarhet och vad kan
industrin och andra aktörer göra?
Vt 2015
Idrott
Vi utvecklar idrottsämnet och provar dess olika idrotter. Vi tittar på hur en bra
träning kan påverka dig både som elev och på din fritid.
NO
Vi fördjupar oss i de tre NO-ämnena kemi, fysik och biologi. Det är ett
ämnesövergripande arbetssätt som du kan ha nytta av i ordinarie undervisning.
Matematik-bas
Är till för dig som vill arbeta med grundläggande begrepp och metoder i
matematik. Du får ytterligare tid med en matematiklärare som kan förklara för
dig.
Matematik-fo rdjupning
Är till för dig som vill fördjupa dina kunskaper i matematik. Här får du möta
större utmaningar och svårare uppgifter.
Musik
Vi utvecklar musikämnet genom att prova olika instrument och kombinera dessa
tillsammans. Eleverna får gärna komma med förslag på innehåll och vi utvecklar
en djupare förståelse.
Slo jd
Vi tittar på olika tekniker som ni får arbeta med. Ni som elever får komma med
förslag och idéer om vad ni vill skapa.
Vt 2015
SO
I elevens val SO kommer vi att arbeta med alla de fyra SO ämnena under olika
perioder. Vi kommer att fördjupa oss inom områden som naturligt berörs i din
årskurs. Undervisningen kommer att innehålla olika moment såsom eget arbete,
genomgångar, grupparbeten, presentationer mm. Naturligtvis finns det möjlighet
för dig som elev att vara med att påverka både innehåll och form.
Din insats
Då detta är en fördjupningskurs kommer det att förväntas att du själv tar
större ansvar för ditt eget lärande och egna initiativ.
Teknik
I teknikämnet utgår vi från önskemål bland eleverna. Vi bygger, skapar och
undersöker olika saker och tekniska system, allt utifrån kursplanernas syfte och
mål. Vi försöker att vara kreativa och uppfinningsrika för att kunna komma
närmare tekniskt kunnande.
Vi kommer att ordna årskursvisa grupper i de ämnen där det finns
tillräckligt många intresserade.