ISTQB TESTTERMER Version 2.1 Utan definitioner Engelska till

ISTQB TESTTERMER
Version 2.1
Utan definitioner
Engelska till svenska
Baserad på ”Standard Glossary of Terms used in Software Testing,
version 2.1”
© SSTB
Detta dokument får endast användas vid examineringar genomförda av SSTB
All annan användning måste godkännas av SSTB!
Meddelande om upphovsrätt
Detta dokument är skyddat enligt upphovsrättslagen och får endast kopieras efter skriftligt godkännande
av upphovsmannen. Copyright 2011 Swedish Software Testing Board.
1
A
benchmark test
Typprov
bespoke software
kundanpassad programvara
best practice
best practice
beta testing
betatestning
big-bang testing
big-bangtestning
black-box technique
black-box-teknik
abstract test case
abstrakt testfall
acceptance
Acceptans
acceptance criteria
Acceptanskriterier
acceptance testing
Acceptanstestning
accessibility testing
Tillgångstestning
Exakthet
black-box test design
technique
black-box-testdesignteknik
accuracy
accuracy testing
Noggrannhetstestning
black-box testing
black-box-testning
acting (IDEAL)
agerande (IDEAL)
blocked test case
blockerat testfall
action word driven
testing
aktionsord-driven testning
bottom-up testing
nerifrån och upp-testning
boundary value
gränsvärde
actual outcome
faktiskt utfall
faktiskt resultat
boundary value
analysis
gränsvärdesanalys
actual result
ad hoc review
ad hoc-granskning
gränsvärdestäckning
ad hoc testing
ad hoc-testning
boundary value
coverage
adaptability
Anpassningsmöjlighet
boundary value testing
gränsvärdestestning
agile manifesto
agila manifestet
branch
kodgren
agile software
development
agil programvaruutveckling
branch condition
kodgrensvillkor
agile testing
Lättviktstestning
branch condition
combination coverage
kodtäckning av kombinationer av
kodgrenvillkor
algorithm test [TMap]
algoritmstyrd testning [TMap]
branch condition
combination testing
kombinationstestning av kodgrenar
och villkor
alpha testing
Alfatestning
Analysbarhet
branch condition
coverage
kodgrensvillkorstäckning
analyzability
analyzer
Analysverktyg
branch coverage
bågtäckning
anomaly
Anomali
branch testing
bågtestning
arc testing
Bågtestning
buffer
buffert
assessment report
Utvärderingsrapport
buffer overflow
buffertöverskridande
assessor
Utvärderare
bug
bugg
attack
Attack
bug report
buggrapport
attractiveness
Tilltalande
bug taxonomy
buggtaxonomi
audit
Revision
bug tracking tool
bugghanteringsverktyg
audit trail
Revisionsspår
business processbased testing
verksamhetsbaserad testning
automated testware
automatiserad testvara
availability
Tillgänglighet
B
C
call graph
anropsgraf
Capability Maturity
Model (CMM)
CMM (Capability Maturity Model)
CMMI (Capability Maturity Model
Integration)
back-to-back testing
sida-vid-sida testning
balanced scorecard
balanserat styrkort
baseline
fastställd konfiguration
Capability Maturity
Model Integration
(CMMI)
basic block
Basblock
capture/playback tool
in- och uppspelningsverktyg
basis test set
komplett täckningsmängd
capture/replay tool
in- och omspelningsverktyg
bebugging
Nedlusning
CASE
CASE
behavior
Beteende
CAST
CAST
2
causal analysis
orsaksanalys
component testing
Komponenttestning
cause-effect analysis
analys baserat på orsakverkangrafer
compound condition
multipla villkor
concrete test case
konkret testfall
cause-effect decision
table
beslutstabell för orsak-verkan
relationer
concurrency testing
testning av samtidiga händelser
cause-effect diagram
orsak-verkandiagram
condition
Villkor
cause-effect graph
orsak-verkangraf
condition combination
coverage
kombinerad villkorstäckning
cause-effect graphing
metod för att skriva testfall genom
orsak-verkangrafer
condition combination
testing
testning av kombinerade villkor
certification
Certifiering
condition coverage
villkorstäckning
change control
ändringsstyrning (tidigare
ändringshantering)
MCDC täckning (tidigare täckning
av villkorsbeslut)
change control board
ändringshanteringsråd
condition
determination
coverage
change management
Ändringshantering
changeability
Flexibilitet
condition
determination testing
MCDC testning (tidigare testning
av villkorsbeslut)
charter
Charter
condition outcome
utfall av villkor
checker
Kontrollant
condition testing
villkorstesting
confidence test
förtroendetest
configuration
konfiguration
configuration auditing
konfigurationsrevision
configuration control
konfigurationsstyrning (tidigare
konfigurationskontroll)
configuration control
board (CCB)
CCB (Configuration Control Board)
checklist-based testing checklistebaserad testning
Chow's coverage
metrics
täckningsmätning för Chows Növergångar
classification tree
Klassifikationsträd
classification tree
method
klassifikationsträds metoden
clear box testing
clear box testning
code
Kod
configuration
identification
konfigurationsidentifiering
code analyzer
Kodanalysator
configuration item
konfigurationsobjekt
code coverage
Kodtäckning
code-based testing
kodbaserad testning
configuration
management
konfigurationshantering (KH; KL
(Konfigurationsledning); CM
(Configuration Management))
codependent behavior
medberoende beteende
Samexisterande
configuration
management tool
konfigurationshanteringsverktyg
co-existence
commercial off-theshelf software
kommersiellt från hyllan
configuration testing
konfigurationstestning
confirmation testing
omtestning av felrättningar
comparator
Jämförare
conformance testing
testning för överensstämmelse
compatibility testing
kompatibilitetstestning
consistency
överensstämmelse
compiler
Kompilator
content-based model
innehållsbaserad modell
complete testing
komplett testning
Slutkriterier
continuous
representation
kontinuerlig representation
completion criteria
complexity
Komplexitet
control flow
Kontrollflöde
compliance
Typgodkännande
control flow analysis
kontrollflödesanalys
compliance testing
testning för typgodkännande
control flow graph
kontrollflödesgraf
component
Komponent
control flow path
kontrollflödesväg
component integration
testing
komponentintegrationstestning
conversion testing
konverteringstestning
corporate dashboard
corporate dashboard
component
specification
komponentspecifikation
cost of quality
kvalitetskostnad
COTS
COTS
3
coverage
täckningsgrad
defect based
technique
defektbaserade tekniker
coverage analysis
täckningsanalys
coverage item
täckningsobjekt
defect based test
design technique
defektbaserade testdesigntekniker
coverage
measurement tool
verktyg för att mäta täckningsgrad
defect density
Defekttäthet
coverage tool
verktyg för test av täckningsgrad
Defect Detection
Percentage (DDP)
DDP (Defect Detection
Percentage)
critical success factor
kritisk framgångsfaktor
defect management
Felhantering
Critical Testing
Processes
Critical Testing Processes
defect management
tool
Felhanteringsverktyg
CTP
CTP
defect masking
Defektmaskering
custom software
anpassad programvara
defect report
Felrapport
cyclomatic complexity
cyklomatisk komplexitet
defect taxonomy
Defekttaxonomi
cyclomatic number
cyklomatiskt mått
defect tracking tool
Felspårningsverktyg
D
definition-use pair
definitions- och användningspar
daily build
dagligt bygge
deliverable
Leverabel
dashboard
Dashboard
Deming cycle
Deming-cykel
data definition
Datadefinition
design-based testing
designbaserad testning
data driven testing
datadriven testning
desk checking
skrivbordstest
data flow
Dataflöde
development testing
utvecklingstestning
data flow analysis
Dataflödesanalys
deviation
avvikelse
data flow coverage
Dataflödestäckning
deviation report
avvikelserapport
data flow testing
testning av dataflöde
diagnosing (IDEAL)
diagnostisering (IDEAL)
data integrity testing
testning av dataintegritet
dirty testing
destruktiv testning
database integrity
testing
testning av databasintegritet
documentation testing
testning av dokument
domain
domän
dd-path
dd-path
driver
drivrutin
dead code
död kod
dynamic analysis
dynamisk analys
debugger
Avlusare
dynamic analysis tool
dynamiskt analysverktyg
debugging
Avlusning
dynamic comparison
dynamisk jämförelse
debugging tool
Avlusningsverktyg
dynamic testing
dynamisk testning
decision
Kodvillkor
decision condition
coverage
kodvillkor/villkorstäckning
decision condition
testing
beslut-/villkorstestning
decision coverage
beslutstäckning (tidigare
kodvillkorstäckning)
decision outcome
utfallet från ett kodvillkor
decision table
beslutstabell (tidigare
kodvillkorstabell)
decision table testing
testning med hjälp av
beslutstabeller (tidigare testning
med hjälp av kodvillkorstabeller)
decision testing
beslutstestning (tidigare
kodvillkorstestning)
defect
Defekt
E
efficiency
effektivitet
efficiency testing
effektivitetstestning
EFQM excellence
model
EFQM excellensmodell
elementary
comparison testing
grundläggande jämförelsetestning
emotional intelligence
emotionell intelligens (EQ)
emulator
emulator
entry criteria
startkriterier
entry point
exekveringsstartpunkt
equivalence class
ekvivalensklass
equivalence partition
ekvivalensuppdelning
4
equivalence partition
coverage
ekvivalensklasstäckning
fault masking
Felmaskering
equivalence
partitioning
ekvivalensklassindelning
fault seeding
felplantering (tidigare felinjektion)
fault seeding tool
Felinjektionsverktyg
error
misstag
fault tolerance
Feltolerans
error guessing
felgissning
Fault Tree Analysis
(FTA)
felträdsanalys, FTA (Fault Tree
Analysis)
error seeding
injektion av felaktighet
feasible path
möjlig väg
error seeding tool
verktyg för injektion av felaktighet
feature
Finess
error tolerance
tolerans mot felaktighet
field testing
Fälttestning
establishing (IDEAL)
etablering (IDEAL)
finite state machine
begränsad tillståndsmaskin
evaluation
utvärdering
finite state testing
exception handling
undantagshantering
testning av begränsad
tillståndsmaskin
executable statement
exekverbar sats
fishbone diagram
Fiskbensdiagram
exercised
utövad
formal review
formell granskning
exhaustive testing
uttömmande testning
frozen test basis
fryst testbas
exit criteria
Avslutskriterier
FPA (Function Point Analysis)
exit point
Avslutspunkt
Function Point
Analysis (FPA)
expected outcome
förväntat utfall
functional integration
funktionell integration
expected result
förväntat resultat
functional requirement
funktionellt krav
experienced-based
technique
erfarenhetsbaserad teknik
functional test design
technique
funktionell testdesignteknik
experienced-based
test design technique
erfarenhetsbaserad test design
teknik
functional testing
funktionstestning
functionality
funktionalitet
exploratory testing
utforskande testning
functionality testing
funktionalitetstestning
extreme programming
extreme programming (XP)
G
F
glass box testing
glasbox-testning
fail
Underkänd
Goal Question Metric
Goal Question Metric
failure
Felsymptom
GQM
GQM
failure mode
feltillstånd (tidigare
felsymptomsläge)
H
hazard analysis
analys av risker som kan leda till
skada eller fara för liv (tidigare
ovisshetsanalys)
heuristic evaluation
heuristisk evaluering av
användargränssnitt
high level test case
högnivåtestfall
horizontal traceability
horisontell spårbarhet
hyperlink
Hyperlänk
hyperlink test tool
hyperlänk-testverktyg
hyperlink tool
hyperlänkverktyg
Failure Mode and
FMEA (Failure Mode and Effect
Effect Analysis (FMEA) Analysis)
Failure Mode, Effects
and Criticality Analysis
(FMECA)
FMECA (Failure Mode, Effects and
Criticality Analysis)
failure rate
Felfrekvens
false-fail result
falskt-underkänt resultat
false-negative result
falskt-negativt resultat
false-pass result
falskt-godkänt resultat
false-positive result
falskt-positivt resultat
fault
Fel
fault attack
Felattack
fault density
Feltäthet
Fault Detection
Percentage (FDP)
FDP (Fault Detection Percentage)
I
IDEAL
IDEAL
impact analysis
påverkansanalys
incident
Incident
incident logging
avvikelseloggning
5
incident management
avvikelsehantering
keyword driven testing
incident management
tool
avvikelsehanteringsverktyg
L
incident report
avvikelserapport (tidigare
incidentrapport)
incremental
development model
nyckelordsdriven testning
LCSAJ
LCSAJ (Linear Code sequence
and Jump), sekvensiell kod med
hopp
modell för inkrementell utveckling
LCSAJ coverage
LCSAJ-täckning, täckning av
sekvensiell kod med hopp
incremental testing
inkrementell testning
LCSAJ testing
LCSAJ-testning
independence of
testing
oberoende testning
lead assessor
Utvärderingsledare
indicator
indikator
learnability
Inlärningsmöjlighet
infeasible path
onåbar väg
learning (IDEAL)
lärande (IDEAL)
informal review
informell granskning
level test plan
Nivåtestplan
initiating (IDEAL)
initiering (IDEAL)
lifcycle model
Livscykelmodell
input
indata
link testing
Kopplingstestning
input domain
indatadomän
load profile
Lastprofil
input value
invärde
load testing
Lasttestning
inspection
inspektion
load testing tool
Lasttestverktyg
inspection leader
inspektionsledare
logical test case
Logiktestfall
inspector
inspektör
logic-coverage testing
logiktäckande testning
installability
Installationsbarhet
logic-driven testing
logikdriven testning
installability testing
testning av installationsbarhet
low level test case
Lågnivåtestfall
installation guide
installationshandledning
installation wizard
installations-wizard
instrumentation
Instrumentering
instrumenter
Instrument
intake test
Öppningstest
integration
Integration
integration testing
Integrationstestning
integration testing in
the large
övergripande integrationstestning
integration testing in
the small
detaljerad integrationstestning
interface testing
M
maintainability
underhållbarhet
maintainability testing
underhållbarhetstestning
maintenance
underhåll
maintenance testing
underhållstestning
management review
administrationsgranskning
manufacturing-based
quality
tillverkningsbaserad kvalitet
master test plan
övergripande testplan
maturity
mognad
maturity level
mognadsnivå
Gränssnittstestning
maturity model
mognadsmodell
interoperability
Interoperabilitet
Mean Time Between Failures
interoperability testing
interoperabilitetstestning
Mean Time Between
Failures
invalid testing
Ogiltighetstestning
Mean Time To Repair
Mean Time To Repair
Ishikawa-diagram
Ishikawa-diagram
measure
mått
isolation testing
enskild testning
measurement
mätning
item transmittal report
leveransrapport för element
measurement scale
mätningsskala
iterative development
model
modell för iterativ utveckling
memory leak
minnesläcka
metric
mätetal
migration testing
migrationstestning
milestone
milstolpe
mind-map
mind-map
K
key performance
indicator
Nyckelprestandatal
6
mistake
mänskligt misstag
operability
Funktionsduglighet
modelling tool
modelleringsverktyg
Driftacceptanstestning
moderator
moderator
operational
acceptance testing
modified condition
decision coverage
modifierad täckning av
villkorsbeslut
operational
environment
Driftsmiljö
modified condition
decision testing
modifierad testning av
villkorsbeslut
operational profile
Driftsprofil
modellerad driftsmiljötest
modified multiple
condition coverage
modifierad täckning av
villkorskombinationer (tidigare
modifierad täckning av
kombinationsvillkor)
operational profile
testing
operational testing
Driftstestning
oracle
Orakel
orthogonal array
Ortogonalitetsmatris
orthogonal array
testing
testning baserad på
ortogonalitetsmatris
outcome
Utfall
output
Utdata
output domain
Utdatadomän
output value
Utdatavärde
modified multiple
condition testing
modifierad testning av
villkorskombinationer (tidigare
modifierad kombinationstestning
av villkorsbeslut)
module
modul
module testing
modultestning
monitor
övervakare
monitoring tool
övervakningsverktyg
monkey testing
aptestning
MTBF
MTBF
MTTR
MTTR
multiple condition
kombinationsvillkor
multiple condition
coverage
villkorskombinationstäckning
multiple condition
testing
P
pair programming
parprogrammering
pair testing
partestning
pairwise testing
parvis testning
Pareto analysis
Pareto-analys
partition testing
testning av delkomponent
villkorskombinationstestning
(tidigare testning av
kombinationsvillkor)
pass
godkänd
pass/fail criteria
godkända/underkända kriterier
mutation analysis
Mutationsanalys
path
väg
mutation testing
Mutationstestning
path coverage
vägtäckning
path sensitizing
medvetet vägval
path testing
vägtestning
peer review
kollegial granskning
performance
prestanda
performance indicator
prestandatal
performance profiling
prestandaprofilering
performance testing
prestandatestning
performance testing
tool
verktyg för prestandatestning
phase test plan
fastestplan
pointer
pekare
portability
portabilitet
portability testing
portabilitetstestning
postcondition
sluttillstånd
post-execution
comparison
jämförelse efter exekvering
post-project meeting
projektutvärderingsmöte
N
negative testing
negativ testning
non-conformity
icke överensstämmande
non-functional
requirement
icke-funktionellt krav
non-functional test
design techniques
testdesigntekniker för ickefunktionella egenskaper
non-functional testing
testning av icke-funktionella
egenskaper
N-switch coverage
täckning av
tillståndsövergångssekvenser av
längd N+1 (tidigare täckning av Növergångar)
N-switch testing
test av
tillståndsövergångssekvenser av
längd N+1 (tidigare test av Növergångar)
O
off-the-shelf software
Standardprogramvara
7
precondition
förutsättning
recovery testing
återhämtningstestning
predicted outcome
förutsägbart resultat
regression testing
regressionstestning
pretest
förtest
regulation testing
regleringstestning
priority
prioritet
release note
leveransdokument
probe effect
probeffekt
reliability
tillförlitlighet
problem
problem
reliability growth model Reliability Growth Model
problem management
problemadministration
reliability testing
tillförlitlighetstestning
problem report
problemrapport
replaceability
ersättningsbarhet
procedure testing
procedurtestning
requirement
krav
process
process
kravhanteringsverktyg
process assessment
processutvärdering
requirements
management tool
process cycle test
processcykeltest
requirements phase
kravfasen
process improvement
processförbättring
requirements-based
testing
kravbaserad test
process model
processmodell
resource utilization
resursanvändning
product risk
produktrisk
produktbaserad kvalitet
resource utilization
testing
resursanvändningstestning
product-based quality
production acceptance
testing
produktionsacceptanstestning
result
resultat
resumption criteria
fortsättningskriterier
program instrumenter
programinstrument
re-testing
omtestning
program testing
programtestning
retrospective meeting
tillbakablicksmöte
project
projekt
review
granskning
project retrospective
projekttillbakablick
review tool
granskningsverktyg
project risk
projektrisk
reviewer
granskare
project test plan
projekttestplan
risk
risk
pseudo-random
falsk slumpmässighet
risk analysis
riskanalys
risk category
riskkategori
Q
qualification
kvalifikation
risk control
riskkontroll
quality
kvalitet
risk identification
riskidentifiering
quality assurance
kvalitetssäkring
risk level
risknivå
quality attribute
kvalitetsegenskap
risk management
riskhantering
quality characteristic
kvalitetskaraktäristik
risk mitigation
quality gate
kvalitetskontrollpunkt
riskmiskning (tidigare
risknedsättning)
quality management
kvalitetsstyrning
risk type
risktyp
risk-based testing
riskbaserad testning
robustness
robusthet
robustness testing
robusthetstestning
root cause
grundorsak
R
random testing
slumpbaserade tester (tidigare
slumpmässiga tester)
Rational Unified
Process
Rational Unified Process
root cause analysis
analys av grundorsak
record/playback tool
registrerings- och
uppspelningsverktyg
RUP
RUP
recorder
registrator
S
recoverability
återhämtningsförmåga
safety
säkerhet
recoverability testing
återhämtningsbarhetstestning
safety critical system
säkerhetskritiska system
8
safety testing
säkerhetstestning
omdömestest
Software Usability
Measurement
Inventory (SUMI)
SUMI (Software Usability
Measurment Inventory)
sanity test
scalability
skalbarhet
source statement
källkodsats
scalability testing
skalbar testning
specification
specifikation
scenario testing
scenariobaserad test
styrkort
specification-based
technique
specifikationsbaserad teknik
scorecard
scribe
sekreterare
specification-based
test design technique
specifikationsbaserad
testdeignteknik
scripted testing
skripttestning
skriptspråk
specification-based
testing
specifikationsbaserad testning
scripting language
SCRUM
SCRUM
specified input
specificerade indata
security
informationssäkerhet
SPI
SPI
security testing
informationssäkerhetstestning
stability
stabilitet
security testing tool
testverktyg för
informationssäkerhet
staged representation
stegrepresentation
standard
standard
security tool
verktyg för informationssäkerhet
standard software
programvarustandard
serviceability testing
servicebarhetstestning
standards testing
standardtestning
session-based test
management
sessionsbaserad teststyrning
state diagram
tillståndsdiagram
session-based testing
sessionsbaserad testning
state table
tillståndstabell
severity
allvarlighet
state transition
tillståndsövergång
simulation
simulering
state transition testing
tillståndsbaserad testning (tidigare
testning av tillståndsövergångar)
simulator
simulator
statement
kodsats
statement coverage
kodsatstäckning
statement testing
kodsatstestning
static analysis
statisk analys
static analysis tool
statiskt analysverktyg
static analyzer
verktyg för statisk analys
static code analysis
statisk kodanalys
static code analyzer
verktyg för statisk kodanalys
static testing
statisk testning
site acceptance testing acceptanstestning i driftsmiljö
smoke test
röktest
software
programvara
software attack
programvaruattack
Software Failure Mode
and Effect Analysis
(SFMEA)
SFMEA (Software Failure Mode
and Effect Analysis)
Software Failure
Mode, Effects, and
Criticality Analysis
(SFMECA)
SFMECA (Software Failure Mode,
Effects, and Criticality Analysis)
statistical testing
statistikbaserad test
Software Fault Tree
Analysis (SFTA)
SFTA (Software Fault Tree
Analysis)
status accounting
statusredovisning
software feature
programfiness
STEP
STEP
software life cycle
livscykel för programvara
storage
lagring
Software Process
Improvement
Software Process Improvement
storage testing
lagringstestning
stress testing
stresstestning
software product
characteristic
produktkaraktäristik för
programvara
stress testing tool
verktyg för stresstestning
software quality
programvarukvalitet
structural coverage
strukturtäckning
software quality
characteristic
kvalitetskaraktäristik för
programvara
structural test design
technique
testdesignteknik för strukturella
tester
software test incident
testincident i programvara
structural testing
strukturell testning
software test incident
report
testincidentrapport för
programvara
structure-based
technique
strukturbaserade tekniker
9
structure-based test
design technique
strukturbaserad testdesignteknik
structure-based testing strukturbaserad testning
structured walkthrough strukturerad
granskningsgenomgång
test design
testdesign
test design
specification
testdesignspecifikation
test design technique
testdesignteknik
test design tool
testdesignverktyg
test driven
development
testdriven utveckling
test driver
testdrivrutin
test environment
testmiljö
test estimation
testuppskattning
test evaluation report
testutvärderingsrapport
test execution
testexekvering
stub
stubbe
subpath
delväg
suitability
ändamålsenlighet (tidigare
lämplighet)
suitability testing
testning av ändamålsenlighet
SUMI
SUMI
suspension criteria
inställande kriterium
syntax testing
syntaxtestning
system
test execution
automation
automatiserad testexekvering
system
system integration
testing
systemintegrationstestning
test execution phase
testexekveringsfas
system av system
test execution
schedule
testexekveringsschema
system of systems
system testing
systemtestning
testexekveringsteknik
Systematic Test and
Evaluation Process
Systematic Test and Evaluation
Process
test execution
technique
test execution tool
testexekveringsverktyg
test fail
testfel
T
technical review
teknisk granskning
test generator
testfallsgenerator
test
test
test harness
testexekveringsplattform (tidigare
testsele)
test approach
angreppssätt för test
test implementation
testimplementation
test automation
testautomatisering
test improvement plan
testförbättringsplan
test basis
testbas
test incident
testincident
test bed
testbädd
test incident report
testincidentrapport
test case
testfall
test infrastructure
testinfrastruktur
test case design
technique
testfallsdesignteknik
test input
testindata
test case specification
testfallsspecifikation
test item
testelement
test case suite
testfallssvit
test item transmittal
report
leveransrapport för testelement
test charter
test charter (tidigare testlista)
test leader
testkoordinator
test closure
testavslut
test level
testnivå
test comparator
testkomparator
test log
testlogg
test comparison
testjämförelse
test logging
testloggning
test completion criteria
testavslutskriterier
test management
testledning
test condition
testvillkor
test management tool
testledningsverktyg
test control
teststyrning
test manager
testledare
test coverage
testtäckning
testcykel
Test Maturity Model
(TMM)
TMM (Test Maturity Model)
test cycle
test data
testdata
test data preparation
tool
verktyg för förberedelse av
testdata
Test Maturity Model
Integration (TMMi)
TMMi (eng. Test Maturity Model
Integration)
test monitoring
testövervakning
test deliverable
testleverabel
10
test object
testobjekt
test suite
testsvit
test objective
testmålsättning
test summary report
slutlig testrapport
test oracle
testorakel
test target
testmål
test outcome
testutfall
test technique
testteknik
test pass
godkänd test
test tool
testverktyg
test performance
indicator
indikator för testprestanda
test type
testtyp
testability
testbarhet
test phase
testfas
testability review
testbarhetsgranskning
test plan
testplan
testable requirements
testbara krav
test planning
testplanering
tester
testare
Test Point Analysis
(TPA)
TPA (Test Point Analysis)
testing
testning
test policy
testpolicy
testware
testvara
test procedure
testprocedur
thread testing
trådtestning
test procedure
specification
testprocedurspecifikation
time behavior
tidsuppträdanden
top-down testing
uppifrån och ner-testning
test process
testprocess
Total Quality Management
Test Process Group
testprocessgrupp
Total Quality
Management
Test Process
Improvement (TPI)
TPI (Test Process Improvement)
TPG
TPG
TQM
TQM
test process
improvement
manifesto
manifestet för
testprocessförbättring
traceability
Spårbarhet
transactional analysis
Transaktionsanalys
test process improver
testprocessförbättrare
känslobaserad kvalitet
test progress report
rapport för testframsteg
transcendent-based
quality
test record
testprotokoll
test recording
testregistrering
test report
testrapport
test reproducibility
testreproducerbarhet
test requirement
testkrav
test result
testresultat
test rig
testuppsättning
test run
testkörning
test run log
testkörningslogg
test scenario
testscenario
test schedule
testschema
test script
testskript
test session
testsession
test set
testmängd
test situation
testomständigheter
test specification
testspecifikation
test specification
technique
testspecifikationsteknik
test stage
test strategy
U
understandability
förståelighet
unit
enhet
unit test framework
enhetstestramverk
unit testing
enhetstestning
unreachable code
onåbar kod
usability
användbarhet
usability testing
användbarhetstestning
use case
användningsfall
use case testing
användningsfallsbaserad testning
(tidigare testning utifrån
användningsfall)
user acceptance
testing
användaracceptanstestning
user scenario testing
testning utifrån användarscenarion
user test
användartest
user-based quality
användarbaserad kvalitet
VW
validation
validering
teststeg
walkthrough
genomgång
teststrategi
value-based quality
värdebaserad kvalitet
11
variable
variabel
WBS
WBS
verification
verifiering
version control
versionshantering
vertical traceability
vertikal spårbarhet
white-box techniques
white-box-tekniker
white-box test design
technique
white-box-testdesignteknik
white-box testing
white-box-testning
Wide Band Delphi
Wide Band Delphi
wild pointer
fel- och/eller oinitialiserad pekare
(tidigare löpande pekare)
V-model
V-modell
volume testing
volymtestning
Work Breakdown
Structure
Work Breakdown Structure
X
XP
XP
12