Utbildningsplan Officersprogrammet, Militärteknisk Profil

Utbildningsplan
Datum
2015-03-03
Programmets benämning
Officersprogrammet med militärteknisk profil
Benämning på engelska
Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology
specialization
Högskolepoäng: 180 högskolepoäng
Gäller från: Utbildningsplanen gäller från HT 2012
Fastställd: 2015-03-03
Programansvarig: Militära programledningen (MPL)
Beslut: Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans forsknings- och
Utbildningsnämnd, 2009-06-16. Reviderad 2012-06-19. Reviderad 2015-03-03
Utbildningsnivå: Grundnivå
Programmets innehåll och uppläggning
Syfte
Grunden för det militära försvaret är förmåga att verka i väpnad strid, att kunna
möta olika former av hot samt vara beredd att utveckla förmåga till omfattande
militära operationer. Denna grund är också utgångspunkt för utbildning av
officerare.
Officeren ska ha förmåga att utöva sina yrkesfärdigheter, såväl vid internationell
kris- och konflikthantering som att kunna verka nationellt under fred, kris och i
krig inom ramen för en bred hot- och riskbild. Utbildningen utgör grunden för det
livslånga lärandet. Officersprogrammet med Militärteknisk profil ger officeren
kompetens att hantera frågor som kräver en djupare militärteknisk förståelse.
Officeren är representant för statsmakten och dess våldsmonopol, vilket innebär
att officeren måste visa förmåga att inom yrkesutövningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna. Centralt i detta sammanhang är frågor
om jämställdhet och likabehandling.
1 (5)
Utbildningsplan
Datum
2015-03-03
Mål
Den övergripande målsättningen för officersexamen är att studenten ska visa
sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som
officer. Programmets examensmål enligt examensbeskrivningen.
Innehåll och upplägg
Programmet genomförs i två delar – en generell och en verksamhetsförlagd del.
Utbildningens uppläggning innebär en successiv fördjupning och breddning av
kunskaps-området, där delarna förstås med hjälp av helheten
(professionsperspektivet). Därför ska den militära utbildningsmiljöns stora
variation utnyttjas på ett medvetet sätt. Landets klimatförhållanden ska utnyttjas
för att göra de blivande officerarna så allsidigt användbara som möjligt. Varje
tillfälle ska utnyttjas att utveckla de blivande officerarna för de unika krav som
kan komma att ställas på dem i deras framtida yrkesutövning.
De pedagogiska ingångsvärden som gäller för officersutbildningen återfinns i allt
väsentligt i högskolelagen och till en del i Försvarsmaktens Pedagogiska grunder.
Kunskapsinhämtning sker genom egna studier, lektioner, föreläsningar,
laborationer, applikatoriska exempel och övningar. Seminarieformen används för
att skapa möjlighet till ökad insikt och förståelse. Utbildningen präglas av
helhetssyn med både nationellt och internationellt perspektiv.
Programmet innehåller kurser i ämnena krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap
under påfrestande förhållanden samt kurs i fysiskt stridsvärde1. I programmet
ingår vetenskapsteori och metod, samt en kurs som omfattar ett självständigt
arbete i ämnet militärteknik. Kurserna genomförs huvudsakligen på svenska men
militärengelska utgör en integrerad del i utbildningen. Undervisning i engelska
syftar till att öka förmågan till internationell samverkan.
I samtliga delar ingår värderingsförmåga och förhållningssätt, bl. a utifrån ett
jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv.
Den generella utbildningen, som vilar på en kombination av vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet, genomförs vid FHS Karlberg under terminerna 1, 2, 3
och 6. Under termin 6 genomförs bl.a. en avslutande kurs med fokus på
helhetstänkande på taktisk nivå samt ett självständigt arbete.
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs vid Försvarsmaktens
tekniska skola (FMTS) under terminerna 4 och 5. Den är funktionsinriktad med
tyngdpunkt på färdighet och förmåga. VFU är en nödvändig del för
yrkesprogressionen och ger underlag för studentens reflektion runt såväl
professionen som den personliga utvecklingen. Kurserna som ges under denna del
bygger delvis på tidigare inhämtad kunskap och förståelse, delvis på beprövad
erfarenhet inom respektive funktion. Detta innebär att tidigare förvärvade
1
Genomförs vid Kungl. tekniska högskolan.
2 (5)
Utbildningsplan
3 (5)
Datum
2015-03-03
kunskaper och förmågor ska utvecklas och tillämpas i allt större utsträckning.
Värderings-förmåga och förhållningssätt – nödvändiga för yrket – prövas på detta
sätt i verklig miljö. Med hänsyn till utbildningens karaktär ställs ofta krav på
obligatorisk närvaro.
Under hela programmet läggs stor vikt vid den professionella utvecklingen, inte
bara ur studentens perspektiv utan även ur statsmakternas. Studentens individuella
utveckling följs kontinuerligt upp genom enskilda samtal. Studentens förväntas
kunna analysera professionens krav och successivt utveckla såväl sin syn på
ledarskap och chefskap som ett självreflekterande förhållningssätt. Under
programmet ges studenterna tillfälle att reflektera över förhållandet mellan
inhämtade kunskaper/erfarenheter och officersrollen. Detta moment samordnas av
veckoansvarig ämnesinstitution.
Ingående kurser
Generell utbildning
Hp
Ämne
Kursplan
Krigsvetenskap
Krigsvetenskap
Krigsvetenskap
Krigsvetenskap
Krigsvetenskap
Krigsvetenskap Introduktionskurs OP
Grundkurs militärstrategi
Grundkurs taktik subarktisk miljö
Grundkurs arenataktik (mark, marin, luft) 2
Fortsättningskurs arenataktik (mark, marin, luft) 3
10,5
7,5
3
7,5
7,5
36
Militärteknik
Militärteknik
Militärteknik
Militärteknik
Militärteknik
Militärteknik
Militärteknik
Militärteknik, grunder
Militärteknik OP, Sensorer, telekrig och ledningssystem
Militärteknik OP, Verkan och skydd
Grundkurs militärteknisk metod
Militära operationer och tekniska system
Metod och självständigt arbete
Gemensamma operationer, militärteknisk syntes
4,5
10,5
4,5
7,5
9
18
3
57
Ledarskap
Ledarskap
Ledarskap och lärande 1
Ledarskap och lärande 2
7,5
12
19,5
Fysiskt stridsvärde
Fysiskt stridsvärde
7,5
7,5
120
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
2
3
Läses beroende på arenainriktning.
Ibid.
Utbildningsplan
4 (5)
Datum
2015-03-03
Inriktning/ämne
Kursplan
Hp
Krigsvetenskap
Militärteknik
Militärteknik
Militärteknik
Militärteknik
Militärteknik
Ledarskap
Ledning av teknisk tjänst
Tekniska system och dess bidrag till de operativa förmågorna
Ledningsteknik i militär kontext,
Sensorer, interaktionen teknik-taktik
Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik
Arenasyntes, plattformar egen arena4
Ledarskap och lärande i praktiken
9
7,5
6
6
9
12
10,5
60
Summa
180
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
För att bli antagen till Officersprogrammet krävs, utöver generell grundläggande
behörighet enligt förordning för Försvarshögskolan (SFS 2007:1164) att den
sökande
 är svensk medborgare,
 har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt
eller motsvarande militär utbildning5, och har genomgått
säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen
 (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).
Särskild behörighet
Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för högskolans program och
kurser.6 För Officersprogrammet med militärteknisk profil gäller att den sökande
 är godkänd i Matematik C,
 är godkänd i Fysik B,
 är godkänd i Svenska B,
 är godkänd i Engelska A,
 är godkänd i Samhällskunskap A,
 har bestyrkt visad lämplighet för officersutbildning under militär
grundutbildning
eller motsvarande militär utbildning,
 uppfyller de av Försvarshögskolan föreskrivna medicinska fordringarna,
 uppfyller Förvarsmaktens fysiska tester,7
 har uppvisat godkänt inskrivningsprov.5
4
Genomförs mot studentens arenatillhörighet.
Som motsvarande militär utbildning räknas exempelvis aspirantskola.
6
Förordning för Försvarshögskolan (SFS 2007:1164).
7
De fysiska kraven testas under antagningsprocessen.
5 Lägsta värde för godkänd är 6 på en skala 1-9, där 9 är högst.
5
Utbildningsplan
Datum
2015-03-03
Förkunskapskrav för att få påbörja kurser regleras i respektive kursplan.
Examen
Officersexamen med militärteknisk profil uppnås efter att studenten fullgjort
kursfodringar om 180 högskolepoäng.
Övergångsbestämmelser
Studenter som antagits till Officersprogrammet med militärteknisk profil tidigast
höstterminen 2009, enligt föregående utbildningsplaner och efter studieuppehåll
återupptar studierna, har rätt att tillgodoräkna tidigare studier och fortsätta enligt
denna plan. Behovet av individuell studieplan och/eller kompletterande utbildning
kan föreligga, vilket beslutas av ämnesansvarig i samråd med programansvarig.
Övrigt
Utbildningsplanen gäller fr. o m OP 12-15.
5 (5)