KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07

KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
Svensk term
adjungera
adjungerad ledamot
adjungerad professor
adjunkt
administrativ chef
administratör
affilierad professor
ajournera
akademisk avhandling
akademisk examen
akademisk kvart
akademisk utbildning
allmän behörighet
alternativt urval
alumn
alumnenkät
alumni
alumnundersökning
alumnverksamhet
andel godkända
anmäla
anmälan
anmälan till kurs
Engelsk översättning
co-opt
co-opted member
Adjunct Professor
Lecturer
Head of Administration
administrator
affiliated professor
adjourn
thesis
academic qualification
academic quarter
higher education
general entry requirements
alternative selection
alumnus
alumni questionnaire
alumni
alumni survey
alumni activities
percentage pass rate
sign up for
application
application for a course
anmälan till program
anmälan till tentamen
anmälningsavgift
anmälningskod
anställning
anställningsbar
anställningsbarhet
anställningsutskott
ansöka
ansökan
application for a program (amerikansk
engelska)
exam registration
application fee
application code
position
employable
employability
employment committee
apply for
application
Synonymer
Källa
UHR
V-2014-0600
V-2014-0600
V-2014-0600
V-2014-0600
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
application for a
programme (brittisk
engelska)
UHR
UHR
post, appointment
UHR
UHR
1
Anmärkning
Definition
Senast ändrat
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
application for a program (amerikansk
ansökan till program
engelska)
ansökningsavgift
application fee
anta till utbildning
admit
antagen
admitted
antagning
admission
antagning till högre
admission for promotion for a higher
årskurs
year
antagning till kurs
admission to a course
antagningsbesked
admission notification
antagningsbeslut
admission decision
antagningsbestämmelser admission regulations
antagningsenhet
admissions office
antagningsomgång
admissions round
antagningsordning
admission regulations
antagningsprov
entrance test
antagningsregler
rules for admission
antagningsstatistik
admission statistics
arbetslivsanknytning
labour market links
arbetslivserfarenhet
professional experience
arbetsprov
portfolio
arkitektexamen
Degree of Master of Architecture
arkiv
archives
arkivera
file
arkivering
record filing
arkivexemplar
file copy
arvode
remuneration
attest
authorization
attestera
authorize
avancerad nivå
second cycle
avbryta studier
avdelning
avdelningschef
avgift
withdraw from studies
department
head of department
charge
application for a
programme (brittisk
engelska)
accept, select
UHR
UHR
intake, enrolment
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
HSVFS 2012:1
files, records
retain
record retention
approval
approve, certify
UHR
drop out, discontinue
studies
division
fee, tuition
2
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
avgiftsbefriad
avgiftsfri undervisning
avgiftsskyldig
avgiftsstatus
avhandling
avhopp
avhoppare
avklarade högskolepoäng
avlagd examen
avlägga examen
avlägga prov
avnämare
avslå
avslå (en motion)
basmedel
bastilldelning
fee-waived
free tuition
required to pay tuition fee
tuition fee status
thesis
drop-out
drop-out
credits earned
qualification awarded
take a qualification
take a test
stakeholder
reject, deny
defeat a motion
base funding
base allocation
basår
foundation year program (amerikansk
engelska)
basårsutbildning
bedöma
bedömning
bedömning av utländsk
utbildning
bedömningsgrund
bedömningsgrunder
bedömningskriterium
bedömningskriterier
befattning
befattningsbeskrivning
befogenhet
befordra
befordran
begränsat antal
studieplatser
foundation year program (amerikansk
engelska)
assess
assessment
evaluation of foreign qualifications
basis of assessment
bases of assessment
assessment criterion
assessment criteria
post
job description
authority
promote
advancement
restricted entry
UHR
dissertation
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
reject a motion
2015-04-08
2015-04-08
foundation year
programme (brittisk
engelska)
foundation year
programme (brittisk
engelska)
UHR
evaluation criterion
evaluation criteria
UHR
UHR
se
betygskriterier
position, appointment
uppgrade
promotion
numerus clausus
3
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
behållande
behörig
behörig
befattningshavare
behörig sökande
behörig till studier
behörig till, vara
retention
authorized
authorized official
qualified applicant
qualified for entry
qualify for
behörighet
entry requirements
behörighetsbeslut
decision on eligibility
behörighetskomplettering qualification to fulfil entry requirements
behörighetskrav
behörighetsprövning
behörighetsregler
behörighetsvillkor
bemanningsplanering
beslutsmässig, vara
beslutsmässigt antal
beslutsunderlag
entrance qualifications
assessment of admission requirements
entry regulations
entrance qualifications
staffing
constitute a quorum
quorum
basis for a decision
bestyrkande
bestyrkt avskrift
besvär, anföra
besvära
besvärsinstans
betyg
betygsgrad
betygsgrundande uppgift
betygshandling
attestation
certified copy
appeal
appeal against
appeal body
grade
grade
graded task
certificate
betygskriterier
betygsmedelvärde
betygsnämnd
betygsrapportering
betygsskala
UHR
duly qualified
UHR
UHR
be eligible for
admission
requirements
UHR
UHR
admission
requirements, entry
requirements
UHR
UHR
UHR
certification,
confirmation
UHR
UHR
UHR
grading criteria
grade point average
grading committee
examining committee
registration of grades in student registry
grading scale
4
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
se
bedömningskrit
erier
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
betygssystem
betygsunderlag
betygsutdrag
betygsvärde
betygsätta
bevilja
bibliotekspersonal
bifoga
bifoga (i brev)
bilaga (brev)
bilaga (e-post)
bilaga (rapport)
bildning
biträdande handledare
biträdande lektor
bonuspoäng
bordlägga
bortfall
bortfallsfrekvens
chef för THS international
chef för THS
utbildningsinflytande
chefredaktör för
Osqledaren
chefsadministratör
civilingenjör
civilingenjörsexamen
CV
dagordning
dekan
grading system
basis of assessment
official transcript of grades
course value
grade
grant
library staff
attach
enclose
enclosure (letter)
attachment (e-mail)
appendix (report)
Bildung
assistant supervisor
Assistant Professor
bonus point
postpone (a motion)
non-completion
attrition rate
head of THS International
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
award
V-2014-0600
enclose
UHR
UHR
V-2014-0600
table (a motion)
(amerikansk
engelska)
UHR
UHR
THS
head of THS Education
THS
editor-in-chief of Osqledaren
chief administrator
Master of Sciene in Engineering
Degree of Master of Science in
Engineering
THS
curriculum vitae
agenda
HSVFS 2012:1
(CV/cv); resumé
(amerikansk
engelska), CV
(especially in
academic contexts)
Dean of School
V-2014-0600
5
använd hellre
skolchef/Head
of School
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
dekanus
delkurs
delmoment
delta i undervisning
deltagande i prov
deltidsstuderande
deltidsstudier
diagnostiskt prov
diarieföra
diarienummer
diarium
Dean of Daculty
course unit
course component
attend classes
participation in examination
part-time student
part-time studies
diagnostic test
register
registration number
register
disciplinnämnd
disciplinåtgärder
disciplinära åtgärder
disciplinära åtgärder, ta
dispens från
behörighetskrav
dispensansökan
disciplinary board
disciplinary measures
disciplinary measures
disciplinary measures, take
disputation
distansstudier
distansundervisning
distansutbildning
distributionslista
djupinlärning
docent
doktorand
doktorandanställning
doktorandkurs
V-2014-0600
UHR
course module
UHR
UHR
UHR
UHR
disciplinary
committee
UHR
UHR
UHR
exemption from entry requirements
application for exemption
public defence of doctoral thesis
distance education
distance education
distance education
distribution list
deep learning
Docent
Ph.D. student
Ph.D. student employment
Ph.D. course
UHR
UHR
thesis defence
UHR
UHR
UHR
UHR
Disputation är
använt som
översättning i
KTH:s
regelverk. UHR:
public defence
of doctoral
thesis
V-2014-0600
V-2014-0600
doctoral student
UHR använder
doctoral
studentship
third-cycle student
employment
6
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
doktorandombud
doktorandsektionen (av
studentkåren)
Ph.D. student advisor
the Ph.D. student chapter (of the
student union)
doktorandstege
salary grades for Ph.D. student
employment
doktorsavhandling
doctoral thesis
doktorsexamen
Degree of Doctor
doktorsprogram
dokumentkamera
dubbel examen
e-lärande
Ph.D. program (amerikansk engelska)
document camera
double degree
e-learning
ECTS
ECTS-poäng
efteranmälan
efteransökan
efterantagning
eftergymnasial
eftergymnasial utbildning
egenfinansiering
ej godkänd
ekonomichef
ekonomisk
projektredovisning
enhet
enhetschef
enhälligt
enligt bilaga (i brev)
enstaka kurs
erinran
ECTS
ECTS credit
late application
late application
acceptance of late applicants
post-secondary
post-secondary education
self-funding
fail
finance officer
salary grades for
third-cycle student
employment
dissertation, Ph.D.
thesis
doctoral degree,
Ph.D.
doctoral program
(amerikansk
engelska), Ph.D.
programme (brittisk
engelska), doctoral
programme (brittisk
engelska)
UHR
HSVFS 2012:1
UHR
European Credit
Transfer and
Accumulation System UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
bursar
project accounting
unit
head of unit
unanimous(ly)
see enclosure
independent course
disciplinary caution
UHR
7
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
ersätta
compensate
ersätta
replace
ersättning
essä
evenemangschef
examen
examen på avancerad
nivå
examen på forskarnivå
examen på grundnivå
examensansökan
examensarbete
examensarbetesrapport
examensbenämning
examensbeskrivning
examensbevis
examensenkät
examensfrekvens
examenskrav
examensmål
examensordning
examenstillstånd
examensuppgift
examensutställning
examination
examinationsform
examinationsgrad
examinationsresultat
examinator
examinera
remuneration
essay
event manager
higher education qualification
gottgöra någon,
(ekonomiskt)
ersätta för
arbete,
omkostnader
träda in i stället
för, byta ut
ersättning för
arbete,
omkostnader
compensation,
allowance
THS
UHR
second cycle qualification
third-cycle qualification
first cycle qualification
application for a certificate
degree project
thesis
title of qualification
qualification description
degree certificate
degree questionnaire
graduation rate
qualification requirements
qualitative target
the Degree Ordinance
degree-awarding powers
exam question
graduation exhibition
examination
examination format
graduation rate
exam result
examiner
examine
UHR
UHR
UHR
UHR
bachelor's/master's
thesis
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
pass rate
UHR
UHR
8
hela arbetet
rapporten,
dokumentet
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
examinerad
exempeltenta
exjobb
extenta
extern sökande
fackliga organisationer
fakultet
fakultetens dekanus
fakultetens förtroenderåd
fakultetsanslag
fakultetskollegium
fakultetsopponent
fakultetsråd
fastställa studieplan
finansiering
flerspråkig
flervalsprov
flexibelt lärande
flytta upp
fordringar
formativ utvärdering
formell behörighet
formell utbildning
forskarassistent
forskare
forskarexamen
forskargrupp
forskarskola
forskarutbildning
forskarutbildningsansvari
g
forskarutbildningskurs
forskarutbildningsnivå
graduate
sample exam
degree project
old exam
external applicant
trade unions
faculty
Dean of Faculty
Faculty Advisory Board
faculty appropriation
Faculty Assembly
external reviewer
Faculty Council
approve study plan
funding
multilingual
multiple-choice test
flexible learning
promote
requirements
formative evaluation
formal entry requirements
formal education
Assistant Professor
researcher
third-cycle qualification
research group
graduate school
third-cycle education
Director of Third Cycle Education
third-cycle course
third-cycle level
UHR
UHR
outside applicant
för forskning
och
forskarutbildnin
g
V-2008-0405
UHR
faculty opponent
2015-07-22
UHR
UHR
UHR
UHR
V-2014-0600
V-2014-0600
UHR
UHR
third-cycle studies
Director of ThirdCycle Education
V-2014-0600
UHR
9
FA
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
forskarutbildningsämne
forsknings- och
utvecklingsarbete
forsknings- och
utvecklingskostnader
forskningsanslag
forskningsledare
forskningsråd
forskningssekreterare
fort- och vidareutbildning
fortbildad
fortbildning
third-cycle subject area
research and development
fortbildningskurs
fortsättningskurs
research and development costs
research grant
research leader
research council
research secretary
continuing professional education
further qualified
continuing professional development
continuing professional development
course
advanced course
fristående kurs
freestanding course
fristående student
frivillig kurs
frånvaro
fullfölja
fullgjord utbildning
non-program student (amerikansk
engelska)
optional course
absence
complete
completed education
fullmakt
funktionsansvarig för
utbildningsadministration
funktionsansvarig för
personaladministration
funktionsansvarig för
ekonomiadministration
funktionsansvarig för
infrastrukturfrågor
fusk
fuska
få examen
få godkänt
få underkänt
UHR
proxy
UHR
UHR
UHR
self-contained course,
independent course UHR
non-programme
student (brittisk
engelska)
studier t ex
UHR
authorization,
mandate, power of
attorney
Educational Administration Manager
V-2014-0600
Human Resources Manager
V-2014-0600
Finance Manager
V-2014-0600
Infrastructure Manager
cheating
cheat
get one's degree
pass
fail
V-2014-0600
UHR
10
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
fältstudier
färdighet
färdighet och förmåga
följa upp
föra protokoll
fördjupad
fördjupning inom
huvudområdet
fördjupningsarbete
fördjupningskurs
föredra (ett ärende)
föredrag
föredragande
föredragningslista
föregående utbildning
föreläsare
föreläsning
föreläsningssal
field studies
proficiency
skills and abilities
follow up
keep minutes
specialised
specialised study in the main field
advanced study project
advanced course
present
address
person reporting
agenda
prior education
lecturer
lecture
lecture hall
föreskrift
föreskriva
direction
prescribe
företrädare
förhandla
förhandling
förhandsgranskning
förklara (öppet)
förkunskaper
förkunskapskrav
representative
negotiate
negotiation
advance reviewing
declare (open)
prior knowledge
entry requirements
förled
förorda
förordnande
förordning
first element
recommend
appointment
regulation
UHR
UHR
UHR
evaluate, monitor
keep record
UHR
UHR
UHR
report
lecture, speech
UHR
UHR
UHR
UHR
Föreskrifter från
myndigheter:
regulations
regulation
stipulate
delegate, committee
member, predecessor
UHR
UHR
Första delen av
examensbeteck
ning, t.ex.
"teknologie"
assignment
ordinance(s)
11
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
förslag
förstagångsregistrering
förstahandssökande
förstudie
förtur
förvaltning
förvaltningschef
garanterad
undervisningstid
ge ordet till
gemensam examen
generell examen
generell färdighet
motion
first registration
first choice applicant
pilot study
priority
administration
University Director
genomgång
genomsnittsbetyg
genomströmning
genomströmningshastigh
et
godkänd
godkänna
godkännande
godkännandegräns
godkänt
graderad betygsskala
gradängsal
granska
granskning
grundkurs
grundläggande
behörighet
grundläggande
behörighetskrav
grundläggande
högskoleutbildning
grundläggande
kunskaper
grundnivå
presentation
average grade
student completion
UHR
UHR
UHR
UHR
management
V-2014-0600
minimum number of teaching hours
give the floor to
joint degree
general qualification
generic skill
UHR
UHR
UHR
review, revision,
repetition
UHR
UHR
student completion rate
pass
pass
approval
pass threshold
pass
differentiated grading scale
lecture theatre
review
examination
course
general entry requirements
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
general admission
requirements
UHR
general entry requirements
UHR
first cycle academic education
UHR
basic knowledge
first cycle
UHR
UHR
12
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
Director of First and Second Cycle
grundutbildningsansvarig Education
grupparbete
gruppexamination
grupprum
gruppstudier
gruppuppgift
gruppwebb
gruppövning
gästforskare
gästföreläsare
gästföreläsning
gästprofessor
halvfartsstudier
handledare
handledning
group project
group examination
group room
group studies
group task
group web
group work
visiting researcher
guest lecturer
guest lecture
visiting professor
half-time studies
supervisor
supervision
handlägga ett ärende
handläggare
helfartsstudier
helårsprestation
helårsstudent
process a matter
administrator
full-time studies
annual performance equivalent
full time equivalent student (FTE)
hemtentamen
hemuniversitet
hemuppgift
hjälpmedel
huvudhandledare
huvudområde
hållbar utveckling
take-home examination
home university
assignment
aids
principal supervisor
main field of study
sustainable development
V-2014-0600
GA
group work in class,
teamwork
UHR
UHR
UHR
V-2014-0600
UHR
UHR
process an issue,
deal with a matter/an
issue
UHR
UHR
unsupervised
examination
UHR
UHR
main supervisor
UHR
UHR
håp
UHR
hås
högskoleexamen
Högskoleförordningen
UHR
HSVFS 2012:1
Higher Education Diploma
Higher Education Ordinance
13
se
helårsprestation
se
helårsstudent
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
högskoleingenjörsexame Degree of Bachelor of Science in
n
Engineering
teaching and learning in higher
högskolepedagogik
education
högskolepoäng
higher education credit
Högskoleprovet
Swedish Scholastic Aptitude Test
högskoleutbildning på
avancerad nivå
second cycle academic education
högskoleutbildning på
grundnivå
first cycle academic education
hörsal
lecture theatre
hösttermin
autumn semester
individualiserad
undervisning
individualized tuition
individual study plan (for third-cycle
individuell studieplan
studies)
individuellt arbete
individual work
indragning av resurser
withdrawal of resources
industridoktorand
externally employed doctoral student
informationschef
public relations officer
inledande kurs
introductory course
inlämningsuppgift
written assignment
inlärning
learning
inlärningssvårigheter
special learning needs
inresande student
incoming student
inriktning
specialisation
inriktning på examen
degree specialisation
inrätta en befattning
establish a position
inrättande
registered
inskriven
registered
institutionstjänstgöring
departmental duties
inställd kurs
cancelled course
intensivundervisning
intensive tuition
internationalisering
internationalization
intressekonflikt
conflict of interest
introduktionskurs
introductory course
inträdesprov
qualifying exam
intyg
certificate
HSVFS 2012:1
SweSAT
UHR
UHR
UHR
fall semester
UHR
UHR
UHR
UHR
individual task/studies
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
enrolled
UHR
UHR
UHR
UHR
14
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
juluppehåll
justerare
jämställdhet
jäv
jävig
jävsregler
kalla till ordningen
kallelse
kamratlärande
kamraträttning
kandidatexamen
Christmas vacation
certifier
equal opportunities
conflict of interest
disqualified
rules on disqualification
call to order
notice of a meeting
peer instruction
peer assessment
Degree of Bachelor
kandidatprogram
kandidatuppsats
kansli
Bachelor's program (amerikansk
engelska)
Bachelor's thesis
office
kanslichef
kollegium
kompendium
kompetensnivå
kompetensutveckling
komplettera
komplettering
kompletteringstentamen
head of office
faculty meeting
compendium
competence level
continuing professional development
do a supplementary task
supplementary qualification
supplementary examination
kompletteringsuppgift
koncentrationsläsning
konstnärlig
doktorsexamen
konstnärlig
licentiatexamen
konstruktiv länkning
kontinuerlig utvärdering
kontrollskrivning
kriterium
supplementary task
intensive studies
verifier
challengeable
summons
HSVFS 2012:1
Bachelor's
programme (brittisk
engelska)
chief administrator,
executive manager
faculty
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
supplementary exam
supplementary
assignment
concentrated studies
Degree of Doctor
HSVFS 2012:1
Degree of Licentiate
constructive alignment
continuous assessment
quiz
criterion
HSVFS 2012:1
partial exam
UHR
se
kontrollskrivning
KS
15
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
kungöra
kungörelse
kunnande
kunskap
kunskap och förståelse
kunskaper och
färdigheter
kunskapsnivå
kurs
announce
announcement
expertise
knowledge
knowledge and understanding
UHR
UHR
UHR
knowledge and skills
level of knowledge
course
UHR
UHR
UHR
course and program directory
kurs- och programkatalog (amerikansk engelska)
kursadministration
course administration
kursanalys
course analysis
kursanordnare
course provider
kursansvarig
course co-ordinator
kursassistent
course assistant
kursavgift
course fee
kursavsnitt
part of course
kursbevis
course certificate
kursdel
course component
kursdeltagare
course participant
kursenkät
course evaluation form
kursfordringar
course requirements
kursinnehåll
course content
kursintyg
course certificate
kursklassificering
course classification
kurskod
course code
kurskrav
course requirements
kursledare
course co-ordinator
kurslitteratur
course literature
kurslängd
course length
kursmoment
course component
kursmål
intended course learning outcomes
kursnivå
course level
kursnämnd
course evaluation board
course and
programme directory
(brittisk engelska)
UHR
UHR
section of course
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
reading list
UHR
UHR
UHR
UHR
16
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
kursomgång
kursperiod
kursplan
kurs-PM
kursprestationer
kursregistrering
bör användas i
KTH:s
studentwebb
istället för
"kurstillfälle"
course offering
course period
official course syllabus
detailed course syllabus
course performance full-time quivalents
course registration
en instans (dvs
ett praktiskt
genomförande)
av en kurs.
Kursomgången
har en
gemensam
starttidpunkt,
gemensam
kurstakt och
ofta gemensam
undervisning för
en
studentgrupp. I
Ladok
representeras
kursomgången
med sitt
ordningsnumme
r under
terminen.
UHR
2015-04-08
17
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
kurstillfälle
kursuppläggning
kursutbud
kursutveckling
kursutvärdering
kursval
kurswebb
kurswebbsida
kursvärdering
kvalitetsarbete
kvalitetsgranskning
kvalitetsutveckling
kvällskurs
kvällsundervisning
kårexpeditionen
kårhus
kårordförande
kårstyrelse
källdokument
källmaterial
course offering
course organisation
range of courses offered
course development
course evaluation
course selection
course web
course web page
course evaluation
quality enhancement activities
quality audit
quality development
evening class
evening classes
the student union office
student union building
student union president
student union board of directors
source document
source material
Används i
Ladok och
antagningssam
manhang för att
beteckna en
instans av en
kurs som har
sin egen
anmälningskod,
se kursomgång.
I andra
sammanhang
avråder vi från
termen
kurstillfälle
eftersom den
kan blandas
ihop med
undervisningstill
fälle.
UHR
UHR
UHR
UHR
quality development
THS
THS
THS
THS
18
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
labb
labba
labbanvisning
laboration
laborationsanvisning
LADOK
Ladokmoment
lab
do a lab exercise
lab instructions
lab
lab instructions
National Student Record Base
course component
lag
laglig
act
legal
lagstadgad
lagstiftning
lagstridig
lagändring
lappskrivning
ledamot
ledighet för studier
ledning
ledningsgrupp
ledningsorgan
lektion
lektionssal
statutory
legislation
illegal
amendment
quiz
member
leave of absence for studies
management
management group
governing body
lesson
classroom
lektionstider
lektionstimme
lektionsundervisning
lektor
licentiat
licentiatexamen
lic-seminarium
lika röstetal
litteraturanvisning
class hours
teaching hour
classroom teaching
Associate Professor
licentiate
Degree of Licentiate
licentiate thesis seminar
tie (in a vote)
suggested reading
laboratory
experiment,
(laboratory) practical,
lab (session)
law, statute
(amerikansk
engelska)
lawful, legitimate
laid down by law,
mandated by law
of a committe
V-2014-0600
class
lesson hours, hours
of tuition
UHR
V-2014-0600
UHR
HSVFS 2012:1
further reading
19
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
litteraturförteckning
litteraturhänvisning
litteratursökning
livslångt lärande
lokal antagning
lokaler
lägga fram en motion
lägga ned sin röst
lägga om schemat
lämna in
lämna in en rapport
lämplighetsprövning
lärande
lärandemål
läranderesultat
lärarbemanning
lärare
lärarexamen på
avancerad nivå
lärarexamen på
grundnivå
lärarkapacitet
lärarledd undervisning
lärartäthet
lärarvikarie
lärmiljö
lärobok
läromedel
läroplan
lärosal
lärosäte
lärplattform
läsanvisningar
läsesal
list of references
literature reference
literature search
lifelong learning
local admission
premises
propose a motion
abstain
reschedule
submit
submit a report
assessment of suitability
learning
intended learning outcomes
achieved learning outcomes
teacher staffing
teacher
UHR
information retrieval,
documentary
research
UHR
UHR
table a motion
hand in
rapport/uppsats
UHR
UHR
UHR
UHR
Master of Arts in Education
UHR
Bachelor of Arts in Education
teaching capacity
teacher directed learning
student-teacher ratio
substitute teacher
learning environment
textbook
study resources
curriculum
classroom
university
learning management system
reading guidelines
reading room
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
20
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
läsförståelse
läsförståelseprov
läskurs
läsperiod
läsår
läsårsplan
läxa
läxor
magister
reading comprehension
reading comprehension test
independent study
study period
academic year
academic calender
homework
homework
holder of degree of master
magisterexamen
magisterkurs
Degree of Master
M.A. course
magisterprogram
mandatperiod
mandattid
Master's program (one-year)
(amerikansk engelska)
term of office
term
masterexamen
Degree of Master
masterprogram
masteruppsats
matrikel
MBL
Master's program (two-year)
(amerikansk engelska)
Master's dissertation
directory
The Co-determination Act
medarbetare
medbedömare
fellow-worker
co-assessor
medbestämmande
medbestämmandelagen
medbestämmanderätt
medelbetyg
mentor
merit
meritera
meriterande
co-determination
The Co-determination Act
right of co-determination
average grade
mentor
qualification
qualify
providing a useful qualification
UHR
UHR
UHR
Degree of Master (60
credits)
HSVFS 2012:1 60 poäng
Master's programme
(one-year) (brittisk
engelska)
UHR
ettårig
Degree of Master
(120 credits)
HSVFS 2012:1 120 poäng
Master's programme
(two-year) (brittisk
engelska)
UHR
UHR
roster
colleague, staff,
employee, assistant
UHR
participation,
participation in
decision making
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
21
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
meritering
acquisition of qualifications
meritförteckning
meritkurs
meritpoäng
meritpoängskompletterin
g
meritvärde
curriculum vitae
weighted course
credit increment
meritvärdering
metodik
metodikkurs
minimikrav
minnesanteckningar
modersmål
modulschema
moment
mongrafi
motion
motsvarande kunskaper
motsvarandeprövning
muntlig tentamen
muntlig uppgift
muntligt prov
myndighet
målbeskrivning
målrelaterat betyg
måluppfyllelse
mötesprotokoll
nivåbeskrivning
assessment of qualifications
methodology
methodology course
minimum requirement
memos
mother tongue
modular schedule
item
monograph thesis
motion
equivalent knowledge
assessment of equivalence
oral examination
oral exam
oral exam
public authority
description of aims
criterion-referenced grade
goal attainment
meeting minutes
cycle descriptor
nivågruppering
NyA
UHR
(CV/cv); resumé
(amerikansk
engelska), CV
(especially in
academic contexts)
UHR
UHR
supplementary credit increment
tariff
ability grouping
joint admissions database for higher
education in Sweden
UHR
UHR
merit rating, ranking
by marks or grades
UHR
UHR
UHR
UHR
section
förslag till
UHR
UHR
recitation
UHR
UHR
UHR
ability streaming,
tracking
UHR
22
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
nybörjare
nybörjarkurs
nybörjarnivå
nyutexaminerad
nämnd
näringslivskontakt
närvaro
närvarofrekvens
närvarokontroll
närvarokrav
närvarolista
närvaroplikt
närvaroregler
nätbaserad
distansutbildning
obehörig
obligatorisk
beginner
beginners' course
beginners' level
recent graduate
board
corporate relations
attendance
attendance rate
attendance check
attendance requirements
attendance list
compulsory attendance
attendance regulations
obligatorisk föreläsning
compulsory lecture
obligatorisk kurs
obligatorisk närvaro
compulsory course
compulsory attendance
obligatorisk undervisning
offentlig förvaltning
offentlig handling
offentliga sektorn
offentliganställd
offentliggöra
offentlighet
compulsory tuition
public administration
public document
public sector
employee in the public sector
make public
publicity
the principle of public access to official
documents
reorganization
re-examination
re-registration
vote
secret ballot
offentlighetsprincipen
omorganisation
omprov
omregistrering
omröstning
sluten omröstning
web-based distance learning
unqualified
compulsory
new student, fresher,
freshman
UHR
committee
THS
attendance register
UHR
UHR
mandatory, obligatory
mandatory, obligatory
lecture
mandatory, obligatory
course
UHR
mandatory, obligatory
tuition/instruction
publish
UHR
voting
secret vote
23
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
omtenta
omtentamen
opartisk
opponent
opponera
opposition
ordblind
ordbok
ordet (ge ordet till)
re-examination
re-examination
unbiased
external reviewer
publicly discuss and examine
public discussion and examination
dyslexic
dictionary
give the floor to
ordförande
ordförande, styrelseordförråd
chair
chairman of the board
vocabulary
ordinarie
ordinarie ledamot
orienteringskurs
originalhandling
otillåtet hjälpmedel
otillåtet samarbete
paragraf
parallellspråkighet
pararbete
partisk
pedagogik
pedagogisk
pedagogisk portfölj
pedagogiska akademin
period
tenured
full member
introductory course
original document
unauthorised aids
unauthorised collaboration
section
parallel language use
pair work
biased
teaching and learning
educational
pedagogical portfolio
the pedagogical academy
period
personalchef
personnummer
plagiat
plagiatkontroll
director of personnel
civic registration number
plagiarism
plagiarism checking
UHR
impartial
opponent
UHR
UHR
UHR
även
fakultetsoppone
nt
chairman,
chairwoman,
chairperson
permanent,
established
induction course
UHR
UHR
clause
pair task/studies
education, pedagogy UHR
pedagogical
UHR
se läsperiod
personnel manager,
staff manager
UHR
24
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
plagiering
planeringstal
plats
platsfördelning
platsgaranti
plussa
portfölj
poäng
plagiarism
target number of students
post
admission distribution
guaranteed admission
take an extra examination for a higher
grade
portfolio
credit
poänggräns
poängsättning
poängtal
praktik
praktikant
praktikarbete
praktikperiod
praktikplats
praktisera
prefekt
credit threshold
marking
credit score
placement
student on placement
trainee work
placement period
placement
complete a placement
head of department
prestation
prestationsbedömning
prestationsgrad
performance
achievement rating
performance indicator
prestationskrav
prestationsmedel
prestationsnivå
prodekanus
producentskola
professor
performance requirements
performance based funding
level of achievement
Vice Dean of Faculty
school responsible for a course
professor
program
programansvarig
programinriktning
program (amerikansk engelska)
Program Director (amerikansk
engelska)
specialisation
programkod
program code (amerikansk engelska)
UHR
2015-04-08
position
guaranteed place
UHR
minimum credits for
further studies
grading
UHR
UHR
internship
UHR
UHR
UHR
achievement,
attainment
attainment rating
UHR
achievement
requirements
2015-04-08
V-2014-0600
2015-04-08
V-2014-0600
programme (brittisk
engelska)
Programme Director
(brittisk engelska)
programme code
(brittisk engelska)
25
V-2014-0600
UHR
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
programme course
program course (amerikansk engelska) (brittisk engelska)
programme
program objectives (amerikansk
objectives (brittisk
programmål
engelska)
engelska)
programme council
programråd
program council (amerikansk engelska) (brittisk engelska)
programme
program integrating (amerikansk
integrating (brittisk
programsammanhållande engelska)
engelska)
school responsible for a program of
programskola
study
degree programme
degree program student (amerikansk
student (brittisk
programstudent
engelska)
engelska)
UHR
program semester (amerikansk
programme semester
programtermin
engelska)
(brittisk engelska)
progression
progression
projektarbete
project work
UHR
projektavslut
project close
projektgrupp
project group
projektledare THS
Armada
THS Armada project coordinator
THS
programkurs
projektredovisning
projektuppgift
prorektor
protokoll
prov
provresultat
provtillfälle
provval
prövning
påbyggnadskurs
påbyggnadsutbildning
påskrift
rangordna
rapport
project reporting
project task
Deputy President
minutes
test
exam result
examination session
preliminary selection
assessment
advanced course
supplementary education
signature
rank
account
2015-06-05
2015-04-08
2015-06-05
innehållslig
redovisning
project assignment
V-2014-0600
http://en.wikiped
ia.org/wiki/Minut
es
protocols, notes
UHR
UHR
UHR
report
26
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
rapportera
rast
redovisa
redovisning
reell kompetens
referenslitteratur
regelsamling
regelverk
report
break
report
reporting
prior learning
reference work
set of rules and regulations
regulatory framework
register
registrator
registratorskontor
registrera
register
registrar
registration office
register
registrera
registrering
reglemente
regler
rekrytering
rekryteringsnämnd
rektor
rektorsdialog
rektors kansli
rektorsgrupp
rektorskontrakt
remiss
remissinstans
remissvar
repetitionskurs
reserv
reservantagning
reservlista
resttentamen
enrol
registration
regulations
rules
recruitment
recruitment committee
President
President's negotiation (leading to a
school's annual operating agreement)
President's office
President's Group
annual operational agreement with the
President
referral
referral body
referral response
refresher course
waiting list applicant
admission from waiting list
waiting list
resit test
recess
UHR
reference literature
list, record(s), file,
index
UHR
enter, record, enter in
official register
UHR
UHR
V-2014-0600
2015-04-08
V-2014-0600
2015-04-08
http://en.wiktion
ary.org/wiki/remi
ss#Swedish
consultative body
revision course
UHR
UHR
re-take; make-up test
27
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
restuppgift
resursfördelningsutskott
make-up assignment
resource allocation committee
retention
riktade medel
råd
rådgivande
rådgivare
rätta
rättsliga åtgärder
retention
directed funding
advisory committee
advisory consultative
advisor
mark
legal measures
rösta
rösta för
rösta mot
röstnedläggelse
vote
vote in favour for
vote against
abstention
sakkunnig
sakkunskap
salskrivning
samlat betygsdokument
samlat omdöme
sammanfattning
sammankalla ett möte
sammankallande
sammanläggningsavhand
ling
specialist
expert know-how
written examination
transcript of courses and grades
overall assessment
summary
convene a meeting
convener
sammanträda
sammanträde
samordnare
samverkansuppgiften
schema
schemalagd
meet
meeting
co-ordinator
third stream activities (UHR)
timetable
timetabled
UHR
UHR
Här avses i
vilken
utsträckning
studenter
genomför sina
studier och inte
avbryter dem
2015-04-08
take a vote, put to the
vote
special advisor,
expert
expertise
UHR
UHR
UHR
synopsis, abstract
compilation thesis
hold a meeting,
convene
UHR
UHR
UHR
schedule
scheduled
28
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
schemalägga
schemaläggning
sekretess
sekretesslagen
sektion
sektionschef
seminariekurs
seminarieövning
seminarium
sen anmälan
sista anmälningsdag
självstudier
självständigt arbete
självvärdering
skola
skolchef
skolkansli
skolår
skriftlig tenta
skriftlig tentamen
skriftligt omdöme
skriftligt prov
skrivning
skrivningsvakt
skrivuppgift
timetable
timetabling
confidentiality
Secrecy Act
chapter
head of section
seminar course
seminar
seminar
late application
application deadline
self-study
degree project
self-evaluation
school
head of school
Dean's office
academic year
written examination
written examination
written assessment
written exam
written test
invigilator
written assignment
slutbetyg
slutexamen
slutförd kurs
slutseminarium
sluttentamen
snedrekrytering
sommarkurs
språk och litteratur
språkfärdighetsprov
final mark
final examination
completed course
final review
final examination
recruitment imbalance
summer course
languages and literature
language proficiency test
schedule
scheduling
UHR
UHR
THS
UHR
tutorial group
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
2015-04-08
written exam
written exam
UHR
UHR
examination paper
proctor
final school grades,
final grade
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
29
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
språkkommitté
språkpolicy
språkverkstad
spår
standardbehörighet
statlig myndighet
statstjänsteman
stencil
stipendium
stoff
storföreläsning
Strategiska rådet
studentkår
studieavbrott
studieavgift
studiebesök
studiegång
studieintyg
studiemiljö
studieomdöme
studieplan
forskarutbildningsämne
language committee
language policy
language workshop
track
standardised specific entry
government agency
civil servant
handout
scholarship
teaching subject matter
whole-group lecture
the Strategic Council
student union
non-completion
tuition fee
study visit
study path
certificate of enrolement
study environment
student assessment
studierektor
studieresultat
studiesocialt ansvarig
studieuppföljning
studieuppehåll
studievägledare
studievägledning
styrelsemedlem
stödja ett förslag
stödundervisning
successiv fördjupning
summativ utvärdering
sända på remiss
Director of Studies
credits awarded
student welfare officer
follow-up of studies
approved leave from studies
study counsellor
study counselling
member of the board
second a motion
learning support
progressive specialisation
summative evaluation
submit to referral
UHR
UHR
government body
public servant
ålderdomligt
stipend
THS
UHR
UHR
educational visit
UHR
UHR
UHR
UHR
study plan for a third-cycle subject
UHR
V-20140600/UHR
UHR
THS
monitoring of studies
UHR
study advisor
study advice
UHR
UHR
UHR
submit for comment
30
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
särskild behörighet
ta ut till intervju
tekniker
teknologie
masterexamen
temastudier
tenta
tentamen
tentamensbetyg
tentamensperiod
special admission requirements
shortlist
technician
V-2014-0600
Degree of Master of Science
thematic studies
examination
examination
examination result
examination period
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
tentamensresultat
tentamensskrivning
tentamenstillfälle
tentamensuppgift
tentamensvakt
tentamensvecka
tentand
tentera
termin
THS kommunikationschef
THS ledningsgrupp
THS
mottagningssamordnare
THS näringslivschef
tillförordnad
tillgodoräkna sig
tillgodoräknande
tillgänglighet
tillsvidareanställning
tillsätta en anställning
tillsättning
timanställd
examination result
written examination
examination date
exam question
invigilator
examination week
examinee
take an examination
semester
head of THS communications
the THS executive committee
THS new student orientation
coordinator
head of THS corporate relations
acting
be given credit for
transfer
accessibility
permanent post
appoint a position
appointment
hourly-paid
timanställd lärare
timlärare
timplan
part-time fixed-term lecturer
part-time fixed-term lecturer
schedule
exam
exam
examination
mark/score
UHR
test date
proctor
UHR
candidate
take an exam
UHR
UHR
THS
THS
THS
THS
deputy, officiating
UHR
tenured post
UHR
teacher employed on
an hourly basis
UHR
UHR
timetable
31
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
titel
tjänstebenämning
tjänsteförslagsnämnd
tjänsteman
title
title of post
appointments committee
official
traktamente
subsistence allowance
träda i kraft
träffa avtal
come into effect
make an agreement
tystnadsplikt
täckningsbidrag
underkänd
underkänna
undervisning
undervisningsform
undervisningslokal
undervisningsspråk
undervisningstid
professional secrecy
gross profit
failed
fail
teaching
type of instruction
teaching premises
language of instruction
teaching hours
undervisningstimme
universitetsförvaltning
teaching hour
university administration
universitetsledning
universitetsområde
universitetsstyrelse
uppdaterad
uppdragsundervisning
uppdragsutbildning
upprop
upprättad
uppsats
urval
urvalsgrupp
urvalskriterier
utbilda
university management
campus
University Board
updated
contract teaching
contract education
roll-call
established
academic paper
selection
selection group
selection criteria
educate
daily allowance, per
diem
come into force, take
effect
duty of confidentiality
(amerikansk
engelska)
2015-04-08
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
instruction
lesson, classroom
hour, contact hour
executive officers
(amerikansk
engelska)
V-2014-0600
UHR
UHR
essay
UHR
UHR
UHR
32
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
utbildad
educated
utbildning
courses and study programs
(amerikansk engelska)
utbildningsbidrag
utbildningskansli
doctoral grant
school's office of student affairs
utbildningsmål
utbildningsplan
utbildningsprogram
utbildningsutskott
utbytesstudent
utbytesstudier
utdelat material
utlandspraktik
utlandsstudier
utlysa en anställning
utlåtande
utnämna
utnämning
utredare
utredning
utse
utslagsröst
utvärdera
utvärdering
utvärderingsmetod
utvärderingsrapport
valbar kurs
valberedning
UHR
courses and study
programmes (brittisk
engelska), education
study grant
UHR
Gäller endast
på forskarnivå
2015-04-08
program learning
outcomes
(amerikansk
engelska),
programme learning
outcomes (brittisk
education outcomes
engelska)
program syllabus (amerikansk
programme syllabus
engelska)
(brittisk engelska)
degree programme
degree program (amerikansk engelska) (brittisk engelska)
education committee
exchange student
exchange studies
handout
international placement
study abroad
advertise a position
statement
opinion, report
appoint
assign
appointment
commissioner
investigator
commission of inquiry
appoint
casting vote
evaluate
evaluation
evaluation method
evaluation report
elective course
nominating committee
33
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
UHR
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
valfri kurs
valfritt ämne
vara kvalificerad för
vara ordförande
varvad teoretisk och
praktisk kurs
ventilering av uppsats
verksamhetsuppdrag
verksamhetsförlagd
utbildning
vetenskaplig grund
vetenskaplig uppsats
vice kårordförande
vicerektor
vice skolchef
vidareutbildad
vidareutbildning
optional course
optional subject
qualify for
chair
be eligible for
career-based course
public discussion of a paper
operational assignments
placement
disciplinary foundation
academic paper
vice president of THS
Vice President for …
Deputy Head of School
further qualified
continuing professional development
vidareutbildningskurs
in-service training course
vikariera
viktning av betyg
vårtermin
yrka
yrkande
ytinlärning
årskurs
återremittera
ämne
work as a substitute
weighting of grades
spring semester
move
motion
surface learning
year
refer back
subject
ämnes- och
programutvärdering
ämnesbeskrivning
ämnesdidaktik
ämnesfördjupning
UHR
subject and program evaluation
(amerikansk engelska)
teaching and research duties
subject didactics
in-depth subject study
UHR
UHR
2015-04-08
scientific foundation
UHR
UHR
UHR
THS
V-2014-0600
V-2014-0600
UHR
UHR
refresher course,
post-experience
course
work as a deputy,
stand in for, act as
substitute for
proposal
UHR
subject and
programme
evaluation (brittisk
engelska)
UHR
UHR
UHR
34
KTH:s svensk-engelska ordbok 2015-07-24
ämneskunskap
ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i
gymnasieskolan
ämnesmetodik
ämnesområde
ämnesspecifik
ändra ett möte
ärende
öppen ingång
överenskommelse
övergångsbestämmelser
överklaga
överklaga ett beslut
överklagandenämnd
överklagningstid
överkurs
översiktskurs
övning
övningsassistent
övningsgrupp
övningskurs
övningsskrivning
övningsuppgift
övriga ärenden
subject knowledge
UHR
Degree of Master of Arts/Science in
Secondary Education
HSVFS 2012:1
Degree of Master of Arts/Science in
Upper Secondary Education
subject-specific methodology
subject area
subject-specific
reschedule a meeting
matter
common entry
agreement
interim regulations
appeal
appeal against a decision
board of appeal
appeal time
extra studies
survey course
tutorial
teaching assistant
tutorial group
practical course
mock exam
practical assignment
any other business
HSVFS 2012:1
UHR
discipline
UHR
business, issue
UHR
make a complaint
UHR
UHR
exercise
UHR
UHR
UHR
35