Förskolan – riktlinjer i korthet

Utökad tid vid studier och arbete
Barn till föräldrar som studerar under den tid de är föräldralediga med ett yngre
barn kan ansöka om utökad tid i de fall utbildningen är studiemedelsberättigad
och minst halvtid (t ex. 15 högskolepoäng per termin).
Barn till föräldrar som arbetar minst 50 procent under föräldraledigheten kan
ansöka om utökad tid, i de fall förälderns arbetstid inte går att kombinera med
det äldre barnets 20 timmarsplacering på förskolan.
Arbetsgivar- och/eller studieintyg skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen, 135 81 Tyresö.
Retroaktiv avgiftskontroll
Vi genomför årligen en retroaktiv avgiftskontroll för att säkerställa att du som
vårdnadshavare betalar en korrekt avgift. Vi samkör de inkomstuppgifter som du
har registrerat i kommunens E-tjänstportal med de uppgifter du har lämnat till
Skatteverket. Har du betalat för mycket i avgift, betalar vi tillbaka pengar.
Har du betalat för lite i avgift kommer du att få en retroaktiv faktura på mellanskillnaden. Barn-och utbildningsförvaltningen skickar ut information till berörda
vårdnadshavare. Har du frågor angående retroaktiv faktura, skicka e-post till
[email protected]
Vill du veta mer
Läs mer på www.tyreso.se
Har du frågor är du välkommen att kontakta Servicecenter på telefon
08-5782 76 90, eller e-posta [email protected]
Förskolan – riktlinjer i korthet
Denna information gäller för kommunala förskolor och kommunal
pedagogisk omsorg i Tyresö kommun. Fristående förskolor och pedagogisk omsorg har egna riktlinjer. Kontakta respektive förskola för mer
information. Alla förskolor i Tyresö kommun finns på www.tyreso.se.
Ansökan och uppsägning av plats i E-tjänstportalen
Ansökan om plats för ditt barn i förskola och skola gör du på www.tyreso.se.
Se E-tjänster förskola och skola. När du har fått en placering för ditt barn
kan du som vårdnadshavare logga in i E-tjänstportalen förskola och skola och
se information som rör dig/ditt barns placering. Uppsägning av ditt barns plats i
förskola och skola görs också här. Tänk på att det är en månads uppsägningstid.
20-timmarsregeln
Barn till föräldrar som är föräldralediga,
arbetssökande eller har halvt vårdnadsbidrag
beviljat får gå 20 timmar per vecka i förskola.
Vårdnadshavarna kan lämna önskemål om tider
för barnet, men förskolan avgör tiderna.
Allmän förskola
Från och med augusti det år barnet fyller tre år erbjuds barnet så kallad allmän
förskola. Den allmänna förskolan är avgiftsfri där barnen får gå maximalt 20
timmar i veckan under skolans terminer inklusive höstlov, sportlov och påsklov.
För barn som går heltid reduceras avgiften. Barn kan få plats 20 timmar per
vecka även under jullov och sommarlov. Vårdnadshavaren betalar då avgift för
en halv plats för hela påbörjade månader.
Avgifter
Avgiften för ditt barns förskola baseras på hushållets gemensamma inkomst.
Avgiften betalas 12 månader per år via faktura, e-faktura eller autogiro. Mer
information finns att läsa på tyreso.se.
Har förskoleavgiften inte betalats senast på förfallodagen debiteras en
dröjsmålsränta. Vid påminnelse utgår en avgift. Vid två uteblivna betalningar
skickas ett inkassokrav med information om att barnets plats kan komma att
sägas upp. Ny förskoleplats kan endast sökas när skulden är reglerad.
Hushåll
Till hushållet räknas ensamstående, gifta eller sammanboende par som är
folkbokförda på samma adress. I hushåll med sammanboende par, ska båda
ange sin inkomst även om det bara finns en förälder/vårdnadshavare till barnet.
När föräldrar har gemensam vårdnad och är folkbokförda på olika adresser blir
den förälder som barnet är folkbokfört hos platsinnehavare. Om båda föräldrarna bor i Tyresö och barnet bor växelvis hos föräldrarna, ska föräldrarna ansöka
om var sin plats. Båda föräldrarna får var sin plats och varsin faktura. Avgiften
beräknas på inkomsten i respektive hushåll.
Vårdnadshavares skyldighet
Vårdnadshavare, som är platsinnehavare och fakturamottagare för sitt barns
plats i förskola eller pedagogisk omsorg är skyldiga att registrera följande i
E-tjänstportalen:
•
Tacka ja/nej till ett platserbjudande (måste besvaras inom sju dagar därefter
tas platsen bort från kön och en ny ansökan måste göras).
•
Registrera inkomstuppgifter och inkomstförändringar.
•
Registrera familjeförhållanden och förändringar av familjeförhållanden (till
exempel vid separation, ny sambo med mera).
•
Registrera och uppdatera dina kontaktuppgifter.
•
Registrera ditt barns schema och uppdatera ändrade tider.
•
Säga upp sitt barns plats i förskola/pedagogisk omsorg ( 1 månads uppsägningstid).
Korrigering av fakturor på grund av att vårdnadshavare inte har uppdaterat
sina inkomstgrundande uppgifter i E-tjänstportalen, enligt ovan, görs endast 1
månad bakåt i tiden.
Inkomstuppgifter
Avsteg (dispens) för barn med behov av särskilt stöd
När du tackar ja till en plats i förskola är du som vårdnadshavare skyldig att
registrera ditt hushålls sammanlagda inkomst i E-tjänstportalen. Även om du
saknar inkomst måste du själv aktivt registrera 0 kr i rutan för inkomst. Vårdnadshavare som inte registrerat en inkomst debiteras högsta avgift/maxtaxa.
Din avgiftsgrundande inkomst är alla dina skattepliktiga inkomster, exempelvis
lön och sjukpenning. Du anger din inkomst per månad före skatt.
Barn med behov av särskilt stöd har enligt skollagen rätt till utökad tid i den
omfattning det behövs. Rätt till avsteg (dispens) beviljas av två skäl:
Syskonrabatt
Blankett för ansökan om avsteg (dispens) med hänvisning till skollagens 8 kap
7§ och 5§ hämtas på www.tyreso.se. Se blanketter.
Syskonrabatt omfattar även placeringar i förskola, i såväl kommunal som fristående verksamhet. För att få syskonrabatt måste en och samma vårdnadshavare
stå som sökande och platsinnehavare till familjens samtliga förskola- och fritidshemsplaceringar.
•
Skollagens 8 kap 7§ ger barn, som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling, rätt till särskilt stöd/utökad tid. Barnets behov ska
styrkas med intyg från läkare, psykolog med flera.
•
Skollagen 8 kap 5§ ger barn, som har ett eget behov av särskilt stöd med
hänsyn till familjens situation i övrigt, rätt till utökad tid.