Blankett

Aktnummer:
Aktbilaga:
Redovisning av uppdrag och
begäran om arvode
God man för ensamkommande barn
OBS! Redovisning ska göras kvartalsvis och var inlämnad inom en månad efter redovisningsperioden
Redovisningsperiod
 Redovisning för pågående uppdrag
År: ………..
 Slutredovisning
Avser kvartal
 1 jan – 31 mars
 1 april – 30 juni
 1 juli – 30 september
 1 okt – 31 dec
Eller:
Från datum .................... ... till datum...........................
1. Personuppgifter
Barnets, namn
Personnummer/födelsenummer
Adress (i förekommande fall – folkbokföringsadress)
Telefonnummer
Postnummer
Postadress
Vistelseadress om annan än ovan
Migrationsverkets dossiernummer
Uppgift om uppehållstillstånd
 Barnet är asylsökande
 Barnet har fått uppehållstillstånd,
 Barnet har avvikit ifrån sitt boende
Ange datum ……………………………..
Ange datum ………………………………..
God man, namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
Postnummer
Postadress
E-postadress
Överförmyndarnämndens granskning
Redovisningen granskad:
 Utan notering
Datum och underskrift
1
 Med notering
Aktnummer:
Aktbilaga:
2. Personliga angelägenheter
Barnet har under perioden bott
 Familjehem/HVB
 Migrationsverkets anläggningsboende
Adress
Postnummer
Telefonnummer
Postadress
Har du ansökt om uppehållstillstånd för barnet?
Om nej, varför inte?
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Har du medverkat vid Migrationsverkets utredning och vid polisförhör?
Har barnet fått sjukvård under perioden som du redogör för?
Om ja, uppge vilket typ av sjukvård:
Har barnet fått tandvård under perioden som du redogör för?
Om ja, uppge vilken typ av tandvård:
Får barnet skolundervisning?
Om ja, var?
Om nej, uppge anledning:
Har du deltagit i utvecklingssamtal om barnet i skolan, under perioden som du redogör
för?
Har du medverkat vid socialtjänstens/BUP:s utredning?
Har du ansökt om något bistånd, t ex kontaktperson?
Om ja, ange vilken typ av bistånd:
Har du ansökt om några bidrag?
Om ja, vilken typ av bidrag:
Har du överklagat något beslut under den period som du redogör för?
Om ja, vilka beslut:
2
Aktnummer:
Aktbilaga:
Har du medverkat till att barnet kontaktat sin familj?
Om ja; uppge på vilket sätt du medverkat:
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Har barnet varit föremål för omhändertagande?
Om ja, uppge anledning och på vilket sätt:
Har du medverkat till att barnet kan återförenas med sin familj?
Om ja; uppge på vilket sätt du medverkat:
Har särskilt förordnad vårdnadshavare förordnats för barnet?
3. Ekonomisk redovisning i förenklad form
Vem har förvaltat barnets egendom?
 Jag har inte förvaltat barnets egendom. Barnet har självt disponerat medlen i samråd med
mig.
 Jag har inte förvaltat barnets egendom. Boendet har haft hand om barnets ersättning och
redovisat detta till mig
 Jag har förvaltat barnets egendom och använt denna enbart till barnets nytta.
 Annan person har förvaltat barnets egendom, .................................................................
Om annan än gode mannen hanterat barnets medel, redogör för hur samråd och redovisning
till gode mannen gått till:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3
Aktnummer:
Aktbilaga:
3.1 Under asylperioden (om barnet har permanent uppehållstillstånd gå till punkt 3.2)
Barnet har under redovisningsperioden fått följande ersättningar/bidrag:
 Dagersättning ………………….. ………………… kr/dag
 Klädbidrag
.…………………………………….. kr
 Skolmaterial ......…………………………………. kr
 Andra bidrag .…………………………………….. kr
3.2 För tid efter uppehållstillstånd
Barnet har under redovisningsperioden fått följande ersättningar/bidrag:
 Barn/studiebidrag
.………….…………… kr
 Introduktionsersättning
……………………….. kr
 Försörjningsstöd
……………………….. kr
 Ersättning/stöd från CSN
 Andra bidrag
………………………. kr
………………………. kr
4. Uppdrag (Obs, ange endast för åtgärder som ligger inom ramen för godmansuppdraget)
Uppdrag som
utförts
Datum
Från kl
Till kl
Besök för kontakt
och information
Polisförhör/muntlig
asylutredning
Medverkan i social
utredning,
boendeutredning
Medverkan i skolan,
uppföljning av hälsa
4
Arbetad
tid Tim
Kostnader/ Resor till och från Resor
SEK
Km
Aktnummer:
Aktbilaga:
Uppdrag som
utförts
Kontakter med
anhöriga,
återförening
Datum
Från kl
Till kl
Arbetad
tid Tim
Kostnader/ Resor till och från Resor
SEK
Km
Administrativa
uppgifter,
ansökningar om
PUT, bistånd/bidrag,
överklaganden, pass
mm.
Ekonomisk
förvaltning,
bankkontakter, mm
Övriga åtgärder*
inom uppdraget, se
spec. nedan.
SUMMA
*Övriga åtgärder
Beskriv vilka åtgärder du vidtagit (inom uppdraget) som inte ingår i tabellen ovan.
5. Ansökan om arvode/Kostnadsersättning
 Jag begär inte arvode
 Jag begär arvode för uppdraget
 Jag begär faktisk kostnadsersättning (underlag ska bifogas)
 Jag begär kostnadsersättning enligt schablon (2% av pBB)
 Jag begär reseersättning för:……………………. mil (reseräkning ska fyllas i)
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna redovisning är riktiga:
……………………………………………..
…………………………………………………
Ort och datum
God mans namnteckning
5
Aktnummer:
Aktbilaga:
Exempel på vad som ingår i uppdraget och berättigar till arvode.

Träffa barnet och boendet för en presentation och etablera ett förtroende.

Meddela socialtjänst, boende, skola med flera om godmansuppdraget.

Vid behov ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos Migrationsverket

Företräda barnet hos myndigheter samt att närvara vid besök på Migrationsverket, hos socialtjänsten och med
det offentliga biträdet.

Tillsammans med socialtjänsten besluta i frågor gällande boende för barnet.

Ansöka om dagersättning för barnet från Migrationsverket.

Ansöka om andra bidrag för barnet, t ex klädbidrag, resebidrag, aktivitetsbidrag.

Ansöka om plats på förskola/skola

Delta i utvecklingssamtal i skolan

Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar, hjälpa till med att betala räkningar mm.

Bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård barnet behöver.

Vid behov ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och LSS, t.ex. ansöka om kontaktperson för barnet.

Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar.

Meddela folkbokföringen och överförmyndaren när permanent uppehållstillstånd erhållits.

Meddela överförmyndaren om barnet flyttar.

Gå igenom avslag på asylansökan med barnet oc h det offentliga biträdet.

Redovisa uppdraget till överförmyndaren
Anvisningar till blanketten
En god man har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för kostnader som varit skäligen påkallade för uppdragets
utförande. Enligt Lunds kommuns arvodesriktlinjer utbetalas ett schablonarvode om 2500 kronor per månad för ett
uppdrag av normal omfattning under asylperioden. För uppdrag som god man för ensamkommande barn efter
asylperioden utbetalas ett schablonarvode om 2 000 kr per månad. För uppdrag som är extremt krävande kan timarvode
medges. Arvodesyrkandet ska motiveras och redovisningen ska tydligt visa hur många timmar som nedlagts på
uppdraget samt vilka arbetsuppgifter som utförts. Redogörelse över antalet timmar görs under punkt 4. Motivering till
varför uppdraget är mer krävande än normalt, görs under "Övriga åtgärder" eller i separat bilaga.
Om du önskar körersättning måste du enligt Lunds kommuns arvodesriktlinjer lämna en körjournal. Körjournalen kan
föras i blanketten under punkt 4. Uppdrag. Fyll i "Datum", "Resor till och från" samt "Resor km".
Om du önskar faktisk ersättning för kostnader som uppstått på grund av ditt uppdrag, exempelvis porto,
parkeringsavgifter etc. ska du inlämna kvitton på samtliga kostnader. Redogör då för dina kostnader i blanketten under
punkt 4. samt fyll i att du önskar faktisk kostnadsersättning under punkt 5.
6