Krupp, Primärvården Landstinget Dalarna

Innehållsförteckning, Krupp
Sid
Syfte
2
Omfattning
2
Berör
2
Definition
2
Symptom
2
Prevalens, epidemiologi
2
Komplikationer
3
Handläggning
3
Diagnos
3
Differentialdiagnos
4
Behandling
4
Remissindikation
4
Sammanfattning
4
Referenser
5
1
Med krupp eller äkta krupp menandes förr ett likartat men mycket allvarligt tillstånd
som orsakas av difteribakterier. Vaccination mot difteri ingår i det allmänna
vaccinationsprogrammet och sjukdomen är mycket sällsynt i Sverige.
Hemofilus influenza typ B, HiB, orsakade tidigare mycket allvarlig struplocksinflammation hos barn med liknande insjuknande. Sedan 1992 ingår HiB i det
allmänna vaccinationsprogrammet, vilket lett till att Hemofilus influenza knappast
förekommer hos barn i Sverige längre. Ovaccinerade barn t.ex. invandrarbarn, löper
fortfarande risk.
Komplikationer
Kruppsymtomen med heshet och skällande hosta brukar gå över efter några dagar.
Gör det inte det, och barnet får allt högre feber kan det vara tecken på att det förutom
virusinfektionen även har tillstött en bakteriell infektion som kan behöva behandlas
med antibiotika.
Handläggning
Telefon, egenvårdsråd
 Ta upp barnet i famnen eller låt barnet sitta upp. När barnet ligger ner ökar
svullnaden i luftvägarna och barnet får svårare att andas in.
 Försök att lugna barnet
 Det är bra att öppna fönstret eller gå ut i den svala nattluften en stund.
 Ge avsvällande näsdroppar, finns receptfritt på apoteket.
 Låt barnet sova halvsittande eller bädda med kuddar så att barnet ligger med
huvudet högt. Det underlättar andningen.
Att andas in ånga var tidigare en vanlig ordination. Många tycker att det lindrar. Ånga
har ingen övertygande vetenskaplig effekt, men är heller inte skadligt.
Hostmedicin har inte någon påvisad effekt men det kan upplevas som en trygghet för
föräldrarna att ha till hands. Ventolin® och Bricanyl® har ingen effekt men däremot
biverkningar med oro och sömnproblem.
Om andningsbesvären har gått över och endast den skällande hostan är kvar kan
man vara kvar hemma och fortsätta med avsvällande näsdroppar och
febernedsättande läkemedel.
Mottagning
Vid första insjuknandet ska barnet alltid undersökas av läkare.
Vid fortsatta andningsbesvär, hög feber och när barnet dreglar och har svårt att
svälja behöver barnet komma till sjukvård, distriktsläkarmottagning, akutmottagning
eller tillkalla ambulans.
Diagnos, diagnostik
Observera och bedöm barnets allmäntillstånd.
 Orkar barnet leka
 Är läpparna blå
 Indragningar
 Stridor
 Snabb puls
Inga särskilda undersökningar eller provtagningar behövs annat vid misstanke på
epiglottit. Provtagning kan göra barnet oroligt vilket förvärrar symtomen.
Tillbaka till innehållsförteckning
3
Differentialdiagnos

Astma kan likna krupp men vid krupp, till skillnad från astma, sitter besvären
nära stämbanden. Barn med krupp har ofta en mer skällande hosta.

Krupp eller äkta krupp orsakad av difteribakterier liksom
struplocksinflammation orsakad av Hemofilus influenza typ B, förekommer
knappast hos barn i Sverige längre. Var dock observant på ovaccinerade barn
t.ex. invandrarbarn.

Främmande kropp
Behandling
Farmakologisk behandling
 Adrenalin i inhalation 1 mg/ml, 0,05 ml/kg kroppsvikt (kan upprepas en gång).
Använd adrenalin injektionsvätska, 1 mg/ml i nebulisator (0,25 ml vid 5 kg
kroppsvikt; 0,5 ml vid 10 kg och 1,0 ml vid 15–20 kg) som inhaleras efter
spädning med fysiologisk koksaltlösning till slutvolymen ca 2 ml.
 Budesonid inhalation av totalt 2 mg, Pulmicort® 0,5 mg/ml, 2 + 2 ml.
Nackdelen med budesonid är att volymen att inhalera ar stor (4 ml), vilket
kräver tålamod både hos barn och hos vårdare.
 Betametason, Betapred®, peroralt 0,5 mg/kg kroppsvikt. Tabletter 0,5 mg, upp
till maxdosen 5 mg (10 tabletter). Tabletterna löses i lite vatten.
 Syrgas vid saturation under 92 %.
Lepheton-Desentol anses numer ineffektivt och kanske t.o.m. skadligt. Lepheton
innehåller etylmorfin och ska inte ges till barn under 2 år.
Lämna skriftlig information till föräldrarna vid hemgång:
Föräldrainformation om krupp
Remissindikation
Vid fortsatta besvär trots behandling kan barnet behöva remitteras till Falu Lasarett
för observation.
Sammanfattning
Krupp är en vanlig barnsjukdom som beror på att området nedanför stämbanden blir
svullet, oftast på grund av en förkylning. Eftersom luftrören är ganska trånga hos små
barn, kan redan en liten svullnad i svalget leda till att luften får svårare att passera.
Krupp brukar gå över inom en vecka. Barn som har haft krupp en gång kan få det
igen i samband med nya förkylningar. När barnet kommer upp i fem-sex års ålder
brukar besvären försvinna.
Vid fortsatta besvär, trots egenvård, behöver barnet hjälp av sjukvården.
Tillbaka till innehållsförteckning
4
Referenser
Vårdguiden
Sjukvårdsrådgivningen 1177
Läkemedelsverket
Föräldrainformation källa: Falu lasarett, Barn- och ungdomskliniken
Läkemedelsboken 2011-2012
Pseudokrupp (subglottis laryngit)
Pm för Hälso- och Sjukvården Dalarna 2010
Tillbaka till innehållsförteckning
5