Broschyr - Nacka kommun

Tal- och Språkverksamheten kan erbjuda:
•
•
•
•
•
•
•
•
Heldagsomsorg
Liten barn/elevgrupp
Stor personaltäthet – mycket vuxenkontakt
Förskole- och skolverksamhet i lugn miljö och i tempo
anpassat efter respektive barns behov.
Grupptillhörighet med andra barn i liknande situation och
med liknande förutsättningar.
Språkträning/språkstimulans individuellt och i grupp
Nära föräldrasamarbete
Föräldrautbildning
Tal- och språkverksamheten
Jarlabergs skola & förskolor
Jarlabergsvägen 5
131 48 NACKA
tel 08-718 83 31
Jarlabergsskolans
TAL- OCH språkVERKSAMHET
Språkklassen
Sälen
Tal- och språkverksamheten vid
Tal- och språkverksamheten drivs med kommunala medel. Språkförskolan drivs
i samarbete med Stockholms läns landsting. Upptagningsområde är i första hand
Nacka kommun, men även barn och elever från angränsande kommuner kan ansöka om plats. Verksamheten omfattar för närvarande en språkförskola med åtta
platser och en språkklass F-3.
Målgrupp: Barn och elever med gravt försenad/avvikande tal- och språkutveckling/ diagnos primär språkstörning. Språkstörningen ska inte vara orsakad av
andra funktionshinder som ex hörselskada, psykisk utvecklingsstörning, rörelsehinder eller ingå som en del i annan övergripande diagnos, ex autism. Barnet/
eleven ska vara utredd av logoped och bedömts vara i behov av kontinuerlig
logopedbehandling. Barnet/eleven ska ha provat logopedbehandling över tid, där
behandlande logoped bedömt att barnet/eleven är i behov av mer omfattande
insatser. Barnets eventuella tilläggssvårigheter får inte påverka barnets förmåga
att tillgodogöra sig det pedagogiska innehållet i enlighet med verksamhetens mål.
Barnet ska inte vara i behov av ytterligare resurser utöver den befintliga personalgruppen och den specialpedagogiska inriktningen.
Mål:
• Att uppmuntra barnets/elevens vilja att kommunicera och uttrycka sig.
• Att utveckla och öka barnets/elevens språkliga kompetens.
• Att ge barnet/eleven tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sig
och använda språket.
• Att bygga upp en positiv självkänsla och stärka barnets/elevens
självförtroende.
• Att bygga upp ett förtroendefullt samarbete med föräldrar
kring barnets/elevens förutsättningar att utvecklas.
Personal: I språkförskolan och i språkklassen arbetar pedagoger och logoped i
team (se vidare under beskrivning för respektive verksamhet). En hög personaltäthet möjliggör frekvent vuxenkontakt, att barnet/eleven får personligt stöd och
hjälp när så krävs.
Jarlabergs skola & förskolor
Arbetssätt: Pedagogiken genomsyras av ett riktat språkstimulerande förhållningssätt. Språket övas och stimuleras dagligen i vardagliga aktiviteter, fria som
styrda, där specialpedagogik och språkträning ingår som naturliga delar. Barnet/
eleven får även mer riktad språkträning, både individuellt och i grupp, av logoped
i verksamheten. Tecken som stöd till talet ingår som ett sätt att kommunicera och
göra sig förstådd samt för att förenkla förståelsen av det talade språket. Bildstöd
används också i många fall för att förtydliga och förstärka innebörden i kommunikationen
Föräldrasamarbete: Vi strävar efter att bygga upp ett nära samarbete med
barnets/elevens föräldrar. Varje barn i språkförskolan har en personlig kontaktbok, där föräldrar och personal skriver dagliga anteckningar. Föräldrar erbjuds
varje termin ett-två utvecklingssamtal kring barnet/eleven, då vi diskuterar barnets/elevens särskilda behov och gör en gemensam planering/målsättning kring
barnet/eleven. Vid dessa samtal upprättas handlingsplaner/åtgärdsprogram/IUP,
som sedan kontinuerligt följs upp. Föräldrar och anhöriga erbjuds även möjlighet
att gå kurs i TSS (tecken som stöd till talet). Vi anordnar också föräldraträffar och
informationskvällar, där barnens/elevernas föräldrar fårmöjlighet att träffa varandra. Föräldrar har vidare möjlighet till stöd/samtal av skolans psykolog
Resor: Barnet/eleven kan genom Nacka kommun ansöka om kostnadsfria resor
med färdtjänst/skoltaxi till och från språkförskolan/språkklassen. Förälder ska
dock lämna respektive hämta barnet/eleven en morgon respektive eftermiddag
varje vecka.
Ansökan: Sker genom remiss från behandlande logoped i samråd med
vårdnadshavare på särskild utformad blankett.
För mer information se www.jarlaberg.nacka.se – se vidare under fliken
”om Jarlabergs förskola & skola” och sedan under fliken ”om Tal- och språkverksamheten”. Remissen ska vara verksamheten tillhanda senast 1 december för
ansökan till skolan och senast 15 februari för ansökan till förskolan. Remissen
kompletteras vidare med ansökan om mindre undervisningsgrupp/ansökan om
plats i Tal- och språklass respektive ansökan till mindre förskolegrupp.
Samtliga ansökningshandlingar finns att hämta från hemsidan.