Tankestöd för kartläggning i förskolan - Konsultativt stöd

Tankestöd för kartläggning i förskolan
Beskriv barnets situation på förskolan ur organisations-, miljö, grupp och individnivå
genom att förslagsvis utgå från observationer, TRAS, intervjuer, föräldrasamtal och
kollegiala samtal.
Nedan ges exempel på frågeställningar som kan vara till hjälp.
Frågeställningar utifrån organisationsnivå:
Hur organiseras det pedagogiska arbetet på förskolan?
Vilka pedagogiska kompetenser om barns olikheter och vilka resurser finns att tillgå på
förskolan? Hur synliggörs och tillvaratas dessa kunskaper och erfarenheter?
Finns det någon del i organisationen, schemaläggning, arbetsformer och metoder som är
mer kritiska för barnet? Hur kan vi förändra så att det blir mer stödjande?
Hur organiserar vi för inkludering på förskolan? Är vi samsynta kring ordet inkludering?
På vilket sätt är organisationen anpassad till och tillgänglig för barnets förutsättningar
och behov? Behöver vi göra mer?
Vilka insatser ser ut att leda till utveckling?
Frågeställningar utifrån den pedagogiska miljön:
Hur disponeras och struktureras lokalerna på förskolan/avdelningen? Finns det
möjlighet till avskildhet? Inbjuder lokalerna till inkluderande av barnet?
Vad signalerar rummet till barnet? Hur tydligt visar rummet vad det ska användas till?
Finns det möjlighet för barnet att bli mer självständigt i rummet
Vilken betydelse har det pedagogiska materialet för barnet? Skapar det möjligheter eller
hinder för utveckling och lärande?
Hur kan det pedagogiska materialet utmana barnet i dess utveckling och lärande?
Hur tydliggörs början och avslut vid aktiviteter?
Hur styr tiden verksamheten? Behöver vi göra några förändringar i dispositionen av
tiden för att tillmötesgå barnets behov?
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, Konsultativt stöd, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2 • Telefon: 018 – 727 00 00
Webb: www.konsultativtstod.uppsala.se
2 (3)
Finns det något i barnets utveckling som gör det nödvändigt att göra särskilda
anpassningar i den fysiska miljön t.ex. i ljudmiljön, visuell miljö, luftmiljö, innemiljö och
utemiljö.
Har vi strukturerat och planerat även för uteaktiviteter?
Har vi strukturerat och reflekterat kring var vi som pedagoger befinner oss för att skapa
samspel, trygghet och lärande både inne och ute?
Frågeställningar utifrån gruppnivå:
Hur ser gruppsammansättningen ut? Hur påverkas barnets utveckling och lärande av
gruppsammansättningen, i mindre och större konstellationer?
Vad utmärker klimatet i gruppen? Exempelvis när det gäller maktstruktur, genusfrågor
eller språkkultur?
Behöver vi fokusera på att arbeta med klimatet i gruppen för att skapa en inkluderande
atmosfär?
Vilka situationer fungerar bra? När fungerar det bra/mindre bra? Vad kan vi förändra så
att det ska bli bättre?
Hur organiseras övergångar mellan aktiviteter och rutiner? Behöver vi förändra något?
Vilken roll och vilken status har barnet i gruppen?
Vilket samspelsmönster finns i gruppen?
Vad klarar barnet av själv och i vilka situationer/aktiviteter behöver barnet stöd och
hjälp?
Hur är fria aktiviteter strukturerade utifrån barnets behov och förutsättningar?
Hur ges förutsättningar för att barnet ska kunna delta i verksamheten?
Vilket inflytande har barnet över sin situation?
Frågeställningar utifrån individnivå:
Hur ser barnets utveckling ut över tid från förskolestart till nu? Vad är det som gör att vi
har börjat fundera över barnets utveckling?
När fungerar barnet som bäst, med vilka och i vilka situationer?
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, Konsultativt stöd, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2 • Telefon: 018 – 727 00 00
Webb: www.konsultativtstod.uppsala.se
3 (3)
Hur har vi mött barnets behov och förutsättningar? Behöver barnet visuellt stöd?
Behöver vi göra mer?
Vilka är barnets starka sidor och intressen? Hur kan vi använda dem för att skapa
möjligheter till ytterligare utveckling och lärande?
Vad undviker barnet? Hur kan vi motivera till deltagande?
Hur fungerar motoriken, perceptionen, språket, uppmärksamheten, minnet och de
kognitiva förmågan?
Hur kommunicerar barnet? Använder det t.ex. ögonkontakt, gester och mimik?
På vilket sätt uttrycker barnet sina känslor? Hur tar barnet motgångar?
Hur fungerar samspelet mellan barnet och de vuxna på förskolan?
Har barnet knutit an och är det tryggt med alla vuxna på avdelningen? Behöver vi bygga
en mer tillitsfull relation till barnet?
Hur fungerar samspelet med de andra barnen? Hur leker barnet; rollek, ensamlek,
bredvidlek?
Förstår barnet leksignalen och har det tillägnat sig lekkoderna turtagning, samförstånd
och ömsesidighet? På vilket sätt kan vi stimulera till mer lek och samspel?
Hur är barnets identitet, självbild och självkänsla? Kan det t.ex. hävda sina rättigheter
och vågar det pröva för att eventuellt misslyckas?
Frågeställningar utifrån pedagogernas förhållningssätt:
Stödjer mitt/vårt förhållningssätt barnets utveckling och lärande? Vilket klimat skapas?
På vilket sätt gynnar mitt/vårt förhållningssätt och arbetssätt inkluderingen av barnet?
Behöver vi utveckla eller förändra något?
Finns det ett gemensamt förhållningssätt kring arbetet med inkludering av alla barn?
Behöver jag/vi förändra eller utveckla vårt förhållningssätt eller arbetssätt så att
samspelet mellan barnen kan utvecklas mer?
Synliggör jag/vi barnets avsikter och intentioner?
Hur kan jag/vi hjälpa barnet att lyckas och hur kan vi förebygga misslyckanden?
2015-03-31
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, Konsultativt stöd, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2 • Telefon: 018 – 727 00 00
Webb: www.konsultativtstod.uppsala.se