Beställning av journalhandlingar inför

Beställning av journalhandlingar inför hälsoundersökning enligt BBiC –
Barns Behov i Centrum
Enligt Barnkonventionen har varje barn rätt till en god Hälso- och Sjukvård. Barn och unga som utreds
av socialtjänsten inför en eventuell placering har rätt till en hälsoundersökning enligt BBIC som är av
god kvalitet. Denna syftar till att informera barnet om dennes rätt till en god hälsa samt att kartlägga
barnets hälsotillstånd för att uppmärksamma och åtgärda eventuella brister. Undersökningen
genomförs av läkare på vårdcentral eller barnklinik. För att undersökande läkare ska kunna göra en
helhetsbedömning av barnets hälsotillstånd är alla tidigare journalhandlingar relevanta.
Denna blankett skickas till Journal- och arkivservice, Området för informationsförsörjning och
regionarkiv, Porfyrvägen 20, 224 78 Lund, Tel 0771-86 66 00. Journaler från skolor, privata vårdgivare
eller från annan region kan ej inhämtas från Journal- och arkivservice. Vid inhämtning av dessa
journaler skall respektive skola/ vårdgivare kontaktas.
Enligt socialtjänstlagen är myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma i verksamheter som
berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet, socialtjänst och kriminalvården skyldiga att lämna socialnämnden alla
uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. (Socialtjänstlagen
(SoFS 2001:453))
Beställningen avser journal för
Barnets namn:
Barnets personnummer:
Följande lagrum användes vid detta ärende:
□ SoL 11 kap. 1§
□ SoL 11 kap 2§.
□ LVU 32§
Samtycke från vårdnadshavare är inhämtat:
Vårdnadshavare 1
JA □
Namn:
Vårdnadshavare 2
Namn:
JA □
NEJ□
NEJ□
Ansvarig socialsekreterare:
Namn:
Enhet:
Adress:
E-mail:
Tel:
Mobiltel:
Fax:
Fortsätter på sida 2.
Rev. 150925
Blanketten finner du i elektronisk version på www.skane.se/bbic
Journaler från följande vårdenheter kan inte inhämtas från Journal- och arkivservice:
skolhälsovård, tandvård, annan privat vårdenhet.
Om barnet undersöks på barnklinik har läkaren elektronisk tillgång till följande journaler:
Barn och Ungdomspsykiatri och andra enheter på sjukhus inom Region Skåne.
Om barnet undersöks på vårdcentral har läkaren elektronisk tillgång till följande journaler:
Barnhälsovård (om det ej är en privat BVC).
Beställningen avser journal följande journalhandlingar (sätt kryss i rutan för de journaler ni önskar):
□ Mödravård/ Förlossningsjournal inkl. FV2
□ Neonatalavdelning
Moderns personnummer:
□ Barn och ungdomshabilitering
Barnet är förlöst på följande vårdenhet:
□ Barn- och Ungdomspsykiatri
□ Komplett barnhälsovårdsjournal (inkl.
tillväxtkurva, vaccinationsblad, remisser, remisssvar)
□ Vårdcentral (Aktuell om barnet skall
undersökas på barnklinik)
□ Barnklinik (Aktuell om barnet skall undersökas
på vårdcentral)
□ Ungdomsmottagning
□ Annan enhet inom Region Skåne:
Tacksam för skyndsam handläggning. Utredningen ska vara avslutad senast den………………….
Datum
Journalhandlingarna skall skickas direkt till den vårdenhet där barnet erbjuds en
hälsoundersökning enligt BBiC och ska vara ………………………………………………………………………..…
Namn kontaktperson
på ………………………………………………………………………. tillhanda senast den ………………………………...
Namn på vårdcentral/ Barnklinik
Rev. 150925
Datum
Blanketten finner du i elektronisk version på www.skane.se/bbic