GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN
GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014
KOMPETENSOMRÅDET FÖR LANTBRUK, LANDSBYGDSFÖRETAGARE
KOMPETENSOMRÅDET FÖR LANTBRUKSTEKNOLOGI, LANDSBYGDSFÖRETAGARE
KOMPETENSOMRÅDET FÖR DJURSKÖTSEL,DJURSKÖTARE
KOMPETENSOMRÅDET FÖR PÄLSDJURSUPPFÖDNING, PÄLSDJURSUPPFÖDARE
FÖRESKRIFT 64/011/2014
(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)
OPETUSHALLITUS
UTBILDNINGSSTYRELSEN
2014
1
INNEHÅLL
INLEDNING
1
2
GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN OCH DESS UPPBYGGNAD
YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH BEDÖMNING
AV KUNNANDET FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN
2.1 Obligatoriska examensdelar
2.1.1 Arbete inom lantbruksbranschen
2.1.2 Landsbygdsföretagande
2.2 Kompetensområdet för lantbruk, obligatorisk examensdel
2.2.1 Underhåll av markens bördighet och produktionsmiljön
2.3 Kompetensområdet för lantbruksteknologi,obligatorisk examensdel
2.3.1 Användning, service och reparation av lantbruksmaskiner och -utrustning
2.4 Kompetensområdet för djurskötsel,obligatorisk examensdel
2.4.1 Djurskötsel och omsorg om djurens välbefinnande
2.5 Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning, obligatorisk examensdel
2.5.1 Pälsdjursuppfödning
2.6 Valbara examensdelar
2.6.1 Växtproduktion
2.6.2 Produktion av vald odlingsväxt
2.6.3 Behärskande av lantbrukets produktionsteknologi
2.6.4 Utnyttjande av lantbruks- och jordbyggnadsmaskiner
2.6.5 Underhåll och reparation av lantbruksmaskiner
2.6.6 Utnyttjande av automation inom lantbruket
2.6.7 Skötsel av produktionsdjur och omsorg om deras välbefinnande
2.6.8 Skötsel av smådjur och omsorg om deras välbefinnande
2.6.9 Produktion eller skötsel av en vald djurart och omsorg om
djurets välbefinnande
2.6.10 Uppfödning och skötsel av farmdjur
2.6.11 Produktion av ekologiska produkter
2.6.12 Produktion av tjänster på landsbygden
2.6.13 Vidareförädling av jordbruksprodukter
2.6.14 Utnyttjande av skogarna
2.6.15 Byggnadsverksamhet på lantgården
2.6.16 Produktion av bioenergi
2.6.17 Produktion av torvenergi
2.6.18 Framställning av pälsdjursfoder
2.6.19 Pälsdjursavel
2.6.20 Pälsning av pälsdjur
2.6.21 Planering av företagsverksamhet
2.6.22 Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
2.6.23 Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
2.6.24 Examensdel från yrkeshögskolestudier (endast i grundläggande yrkesutbildning)
2.6.25 Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare (endast i grundläggande yrkesutbildning)
2.6.26 Arbeta i ett företag (endast i grundläggande yrkesutbildning)
2.6.27 Arbete som kräver spetskompetens (endast i grundläggande yrkesutbildning)
2.6.28 Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet (endast i grundläggande yrkesutbildning)
2.6.29 Examensdel från de fritt valbara examensdelarna (endast i grundläggande yrkesutbildning)
2
3. GEMENSAMMA EXAMENSDELAR MÅL FÖR KUNNANDE OCH BEDÖMNING AV KUNNANDET INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN
3.1.Kunnande i kommunikation och interaktion
3.1.1 Modersmålet
3.1.1.1 Modersmålet, svenska
3.1.1.2 Modersmålet, samiska
3.1.1.3 Modersmålet, teckenspråket
3.1.1.4 Modersmålet, den studerandes eget modersmål
3.1.1.5 Modersmålet, svenska som andraspråk
3.1.1.6 Modersmålet, finska som andraspråk
3.1.1.7 Modersmålet, svenska för teckenspråkiga
3.1.1.8 Modersmålet, romani
3.1.2 Det andra inhemska språket, finska
3.1.3 Främmmande språk
3.1.3.1 Främmande språk, A-språk
3.1.3.2 Främmande språk, B-språk
3.2 Kunnande i matematik och naturvetenskap
3.2.1 Matematik
3.2.2. Fysik och kemi
3.2.3 Informations-, och kommunikationsteknik samt användningen av dem
3.3 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet
3.3.1 Samhällsfärdighet
3.3.2 Arbetslivsfärdighet
3.3.3Företagsamhet och företagsverksamhet
3.3.4 Upprätthållandet av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap
3.4 Socialt och kulturellt kunnande
3.4.1 Kännedom om olika kulturer
3.4.2 Konst och kultur
3.4.3 Etik
3.4.4 Psykologi
3.4.5 Miljökunnande
3.4.6 Delområden från punkterna 3.1.1-3.3.4
4. FRITT VALBARA EXAMENSDELAR
4.1 Yrkesinriktade examensdelar
4.2 Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
4.3 Delområden av gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier
4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling
4.5 Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet
5. DELAR SOM INDIVIDUELLT UTVIDGAR EXAMEN
BILAGA 1 Beskrivning av lantbruksbranschen och dess värdegrund samt mål för grundexamen
3
INLEDNING
Enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning 630/1998 (förändring 787/2014) bestämmer Utbildningsstyrelsen i grunderna för grundexamina examensbenämningarna, examens uppbyggnad,
examensdelarna, kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna samt bedömningen av kunnandet.
Enligt lagen har den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen breda grundläggande sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde. En yrkesinriktad grundexamen kan
avläggas som en grundläggande yrkesutbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning
eller som en fristående examen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998 (förändring 788/2014).
4
1
GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN OCH DESS UPPBYGGNAD
En grundexamen som avläggs som en grundläggande yrkesutbildning är uppbyggd av yrkesinriktade examensdelar (135 kompetenspoäng), av gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng) och av fritt valbara
examensdelar (10 kompetenspoäng). Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng.
De fristående examina är uppbyggda av yrkesinriktade examensdelar.
Den studerande kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens.
Grundexamen inom lantbruksbranschen innehåller fyra kompetensområden, kompetensområdet för lantbruk
( landsbygdsföretagare),kompetensområdet för lantbruksteknologi (landsbygdsföretagare),kompetensområdet
för djurskötsel( djurskötare ) och kompetensområdet för pälsdjursuppfödning (pälsdjursuppfödare)
Numreringen i tabellen över examens uppbyggnad hänvisar till den numrering av examensdelarna som används i kapitel 2, 3,4 och 5.
GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN
UPPBYGGNADEN AV EXAMEN I GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING, 180 KP
UPPBYGGNADEN AV EXAMEN I FRISTÅENDE EXAMEN
2. Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp
2. Yrkesinriktade examensdelar
2.1
Obligatoriska examensdelar, 35 kp
2.1.1 Arbete inom lantbruksbranschen, 15 kp
2.1.2 Landsbygdsföretagande, 20 kp
2.1
Obligatoriska examensdelar
2.1.1 Arbete inom lantbruksbranschen
2.1.2 Landsbygdsföretagande
2.2
2.2
Kompetensområdet för lantbruk, landsbygdsföretagare, obligatorisk examensdel, 40 kp
2.2.1 Underhåll av markens bördighet och produktionsmiljön, 40 kp
Kompetensområdet för lantbruk,
landsbygds-företagare, obligatorisk
examensdel
2.2.1 Underhåll av markens bördighet och produktions-miljön
2.3
Kompetensområdet för lantbruksteknologi, lands- 2.3
bygdsföretagare, obligatorisk examensdel, 40 kp
2.3.1 Användning, service och reparation av lantbruksmaskiner och -utrustning, 40 kp
2.3.1
2.4
Kompetensområdet för djurskötsel, djurskötare,
obligatorisk examensdel, 40 kp
2.4.1 Djurskötsel och omsorg om djurens välbefinnande,
40 kp
2.4
2.5
2.5
Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning,
pälsdjursuppfödare, obligatorisk examensdel
Kompetensområdet för lantbruksteknologi, landsbygdsföretagare, obligatorisk examensdel
Användning, service och reparation av
lantbruksmaskiner och -utrustning
Kompetensområdet för djurskötsel,
djurskötare, obligatorisk examensdel
2.4.1 Djurskötsel och omsorg om djurens välbefinnande
Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning,
5
2.5.1 Pälsdjursuppfödning, 40 kp
pälsdjursuppfödare, obligatorisk examensdel
2.5.1 Pälsdjursuppfödning
2.6 Valbara examensdelar
Studerande väljer sammanlagt 60 kompetenspoäng av punkterna 2.6
2.6 Valbara examensdelar
Examinanden väljer
 2 examensdelar av punkterna 2.6.1, 2.6.3,
2.6.4, 2.6.7.och 2.6.8 ELLER
 1 examensdel av punkterna 2.6.1,
2.6.3,2.6.4, 2.6.7 och 2.6.8 och 2 examensdelar av övriga punkter i 2.6
ELLER
 4 examensdelar ifall punkterna 2.6.1,
2.6.3,2.6.4, 2.6.7 eller 2.6.8 inte väljs
2.6.1 Växtproduktion, 30 kp
2.6.2 Produktion av en lokalt vald odlingsväxt *, 15 kp
2.6.3 Behärskande av lantbrukets produktionsteknologi, 30
kp
2.6.4 Utnyttjande av lantbruks- och jordbyggnadsmaskiner,
30 kp
2.6.5 Underhåll och reparation av lantbruksmaskiner, 20 kp
2.6.6 Utnyttjande av automation inom lantbruket, 20 kp
2.6.7 Skötsel av produktionsdjur och omsorg om deras välbefinnande, 30 kp
2.6.8 Skötsel av smådjur och omsorg om deras välbefinnande, 30 kp
2.6.9 Produktion eller skötsel av en lokalt vald djurart och
omsorg om djurets välbefinnande **, 15 kp
2.6.10 Uppfödning och skötsel av farmdjur, 15 kp
2.6.11 Produktion av ekologiska produkter, 15 kp
2.6.12 Produktion av tjänster på landsbygden, 15 kp
2.6.13 Vidareförädling av jordbruksprodukter, 15 kp
2.6.14 Utnyttjande av skogarna, 15 kp
2.6.15 Byggnadsverksamhet på lantgården, 15 kp
2.6.16 Produktion av bioenergi, 15 kp
2.6.17 Produktion av torvenergi, 15 kp
2.6.18 Framställning av pälsdjursfoder, 15 kp
2.6.19 Pälsdjursavel, 15 kp
2.6.20 Pälsning av pälsdjur, 15 kp
2.6.21 Planering av företagsverksamhet, 15 kp
2.6.22 Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen 10-15
kp
2.6.23 Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen ***
2.6.1 Växtproduktion
2.6.2 Produktion av en lokalt vald odlingsväxt*
2.6.3 Behärskande av lantbrukets produktionsteknologi
2.6.4 Utnyttjande av lantbruks- och jordbyggnadsmaskiner
2.6.5 Underhåll och reparation av lantbruksmaskiner
2.6.6 Utnyttjande av automation inom lantbruket
2.6.7 Skötsel av produktionsdjur och omsorg
om deras välbefinnande
2.6.8 Skötsel av smådjur och omsorg om deras
välbefinnande
2.6.9 Produktion eller skötsel av en lokalt vald
djurart och omsorg om djurets välbefinnande**
2.6.10 Uppfödning och skötsel av farmdjur
2.6.11 Produktion av ekologiska produkter
2.6.12 Produktion av tjänster på landsbygden
2.6.13 Vidareförädling av jordbruksprodukter
2.6.14 Utnyttjande av skogarna
2.6.15 Byggnadsverksamhet på lantgården
2.6.16 Produktion av bioenergi
2.6.17 Produktion av torvenergi
2.6.18 Framställning av pälsdjursfoder
2.6.19 Pälsdjursavel
2.6.20 Pälsning av pälsdjur
2.6.21 Planering av företagsverksamhet
2.6.24 Examensdel från yrkeshögskolestudier***
2.6.22 Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
2.6.25 Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare, 5 kp
2.6.23 Examensdel från en yrkesexamen eller en
specialyrkesexamen
2.6.26 Arbeta i ett företag, 15 kp
2.6.27 Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp
* Examinanden kan välja punkt 2.6.2 flera gånger
inriktat på olika odlingsväxter
2.6.28 Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet, 5–15 kp
** Examinanden kan välja punkt 2.6.9 flera
gånger inriktat på olika djurarter
2.6.29 Examensdel från de fritt valbara examensdelarna, 5–15
kp
6
* Studeranden kan välja punkt 2.6.2 flera gånger inriktat på
olika odlingsväxter
** Studeranden kan välja punkt 2.6.9 flera gånger inriktat på
olika djurarter
*** Denna valbara examensdel är till sin omfattning 15 kp
3. Gemensamma examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen, 35 kp
Obligatoriska
9 kp
Valbara
2 kp
5
2
2
0–2
0–2
0–2
3.2 Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp
3.2.1 Matematik
3.2.2 Fysik och kemi
3.2.3 Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den
6 kp
3 kp
3
2
1
0–3
0–3
0–3
3.3 Kunnande som behövs i samhället och
i arbetslivet, 8 kp
3.3.1 Samhällsfärdighet
3.3.2 Arbetslivsfärdighet
3.3.3 Företagsamhet och företagsverksamhet
3.3.4 Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap
5 kp
3 kp
1
1
1
2
0–3
0–3
0–3
0–3
3.1 Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp
3.1.1 Modersmålet
3.1.2 Det andra inhemska språket
3.1.3 Främmande språk
7
3.4 Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp
7 kp
3.4.1 Kännedom om olika kulturer
3.4.2 Konst och kultur
3.4.3 Etik
3.4.4 Psykologi
3.4.5 Miljökunnande
3.4.6 Delområden från punkterna 3.1.1–3.3.4
0–3
0–3
0–3
0–3
0–3
0–3
20 kp
15 kp
Förutom eller istället för de mål för kunnandet gällande de valbara delarna (3.1.1–3.4.6) enligt det
som föreskrivs i examensgrunderna, kan utbildningsanordnaren besluta om övriga valbara mål av
olika omfattningar för kunnandet. För de valbara mål för kunnandet som utbildningsanordnaren
själv beslutit om, bestäms bedömning av kunnandet och omfattning i kompetenspoäng.
De valbara målen för kunnandet gällande delområdena kan även vara studerandes tidigare inhämtade kunnande som stöder målen för kunnandet i ifrågavarande examensdel eller dess delområden.
4. Fritt valbara examensdelar, 10 kp
4.1 Yrkesinriktade examensdelar
4.2 Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
4.3 Delområden av gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier
4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling
4.5 Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet
5. Delar som individuellt utvidgar examen
8
2
YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV
PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH BEDÖMNING AV
KUNNANDET FÖR GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN
2.1
OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR
2.1.1
Arbete inom lantbruksbranschen
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 använda traktorn i jordbruksarbeten
föraren bör ha ett körtillstånd för klass T (traktor körkort)
 genomföra den dagliga skötseln av produktionsdjuren
 utföra skogsföryngringsarbeten
 använda lantgårdens eller landsbygdsföretagets arbetsredskap
 utföra byggnadsarbeten i mindre skala
 ombesörja den avfallshantering på lantgården eller inom landsbygdsföretaget som hör till arbetsuppgifterna
 identifiera de faror och hälsorisker som är förknippade med arbetet och arbetsmiljön
 beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
 upprätthålla arbetsförmågan
 använda den skyddsutrustning som hör till arbetsuppgiften.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Att utföra arbets- iakttar arbetstiderna och arbetar
under handledning enligt arbetsuppgifter på en
lantgård eller i ett anvisningarna
landbygdsföretag
förhåller sig positivt till en säker
verksamhet samt undviker risker
i sitt arbete
använder skyddsutrustning av-
iakttar arbetstiderna och de givna iakttar arbetstiderna och de givna
arbetsanvisningarna
arbetsanvisningarna samt förhandlar om eventuella avvikelser
svarar för säkerheten i sin verksamhet
svarar självständigt för säkerheten i sin verksamhet
använder ändamålsenliga
använder prydliga och ändamåls-
9
sedd för arbetet
skyddskläder och skyddsutrustning avsedd för arbetet
kan utnyttja tekniska säkerhetssy- beaktar de tekniska säkerhetssystem och beaktar dem under
stemen i bekanta arbetssituationhandledning i sitt arbete.
er.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
beaktar självständigt de tekniska
säkerhetssystemen
tar fördomsfritt itu med nya arbetsuppgifter.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Trygg användning av traktorn
enliga skyddskläder och skyddsutrustning avsedd för arbetet
Berömliga B3
utför granskning före körning och utför granskning före körning och utför granskning före körning och
kan köra traktorn (T-kort) på ett kan köra traktorn (T-kort) med ett kan köra traktorn (T-kort) på ett
säkert sätt under handledning
säkert grepp och på ett säkert sätt säkert sätt och förutse risker
enligt anvisningarna
Daglig skötsel av arbetar under handledning tryggt
i djurskötselutrymmena
produktionsdjuren
arbetar enligt anvisningarna
tryggt och hygieniskt i djurskötselutrymmena
genomför enligt anvisningarna
självständigt daglig skötsel av
djuren på ett tryggt och hygieniskt sätt
Mindre byggnadsarbeten
utför mindre byggnadsarbeten
med handledning
utför mindre byggnadsarbeten
enligt anvisningarna
utför mindre byggnadsarbeten
självständigt
Skogsförnyelsearbeten
utför skogsförnyelsearbeten med
handledning
utför skogsförnyelsearbeten enligt anvisningarna
utför självständigt skogsförnyelsearbeten
Ordnande av
lantgårdens eller
ett annat landsbygdsföretags
avfallshantering
ombesörjer med handledning
ändamålsenlig fortsatt hantering
och avlägsnande av avfall som
hör till arbetsuppgiften.
ombesörjer ändamålsenlig fortsatt hantering och avlägsnande av
avfall som hör till arbetsuppgiften enligt anvisningarna.
ombesörjer självständigt ändamålsenlig fortsatt hantering och
avlägsnande av avfall som hör till
arbetsuppgiften.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Behärskande av känner till de vanligaste arbetsarbetsuppgifterna uppgifterna inom jord- och
enligt årstidsväx- skogsbruket under olika årstider
lingarna i jordoch skogsbruk
Berömliga B3
känner till arbetsuppgifterna
känner till arbetsuppgifterna
inom jord- och skogsbruket under inom jord- och skogsbruket under
olika årstider
olika årstider och planerar och
bedömer sitt eget behov av utbildning inom yrket
10
Iakttagande av
central lagstiftning och centrala
anvisningar gällande arbetshälsa
och arbetssäkerhet inom lantbruksbranschen
beaktar sin skyldighet i fråga om
arbetssäkerhet och iakttar de
viktigaste arbetssäkerhetsbestämmelserna inom lantbruksbranschen
beaktar sin skyldighet i fråga om
arbetssäkerhet och iakttar de
viktigaste arbetssäkerhetsbestämmelserna inom lantbruksbranschen samt identifierar riskfaktorer
beaktar sin skyldighet i fråga om
arbetssäkerhet och iakttar de
viktigaste arbetssäkerhetsbestämmelserna inom lantbruksbranschen samt identifierar riskfaktorer och ger förslag till förebyggande av olyckor och arbetsbelastning
Behärskande av
bastekniken för
granskning av
traktorn före körning
förstår vad granskningen före
körning har för betydelse
förstår vad granskningen före
körning har för betydelse och
utför den enligt anvisningarna
behärskar granskningen före
körning smidigt
Identifiering av
växt- och djurarter
identifierar de vanligaste växtoch husdjursarterna
identifierar de vanligaste växtoch husdjursarterna och drar
nytta av kunskapen i sitt arbete
identifierar mångsidigt växt- och
husdjursarterna och drar nytta av
kunskapen i sitt arbete
Kännedom om
arbetsredskap
och byggnadsmaterial och deras användning
identifierar arbetsredskap och
byggnadsmaterial och använder
dem i vanliga arbeten
identifierar de vanligaste arbetsredskapen och byggnadsmaterialen och använder dem
mångsidigt
identifierar de vanligaste arbetsredskapen och byggnadsmaterialen och deras användningsändamål samt använder dem självständigt
Identifiering av
ståndortsklasser
och skogstyper
identifierar de vanligaste trädarterna
redogör för skogstypernas betydelse
anger områdets skogstyp med
hjälp av indikatorväxter
Anordnande av
lantgårdens eller
landsbygdsföretagets avfallshantering
förstår grundprinciperna för vilka förstår vilka avfall som hör till
avfall som hör till kompost, pro- kompost, problemavfall, animablemavfall, animaliskt lågriskliskt lågrisk- och högriskavfall.
och högriskavfall.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
arbetar enligt de givna anvisning- fäster uppmärksamhet vid säkerarna
heten och arbetar enligt de givna
anvisningarna
beaktar arbetssäkerhet och givna
anvisningar i arbetet
förstår vilken betydelse renligheten har för arbetstrivseln samt
städar efter sig när arbetsuppgifterna är klara
förstår vilken betydelse renligheten har för arbetstrivseln och
arbetssäkerheten samt upprätthåller självmant renlighet
Goda G2
förstår vilka avfall som hör till
kompost, problemavfall, animaliskt lågrisk- och högriskavfall,
samt motiverar förfaingssätten
inom avfallshanteringen.
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
förstår vilken betydelse renligheten har för arbetstrivseln och
arbetssäkerheten samt städar efter
sig när arbetsuppgifterna är klara
söker stöd av andra medlemmar i fungerar naturligt i växelverkan
arbetsgemenskapen och ger stöd med medlemmarna i arbetsgevid behov.
menskapen.
främjar aktivt med sin egen verksamhet gemenskapskänslan i
arbetsgemenskapen.
11
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att genom att i ett landsbygdsföretag utföra jordbruksarbeten med traktor med beaktande av
säkerhetsfaktorerna. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka
de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.1.2
Landsbygdsföretagande
Det rekommenderas att man avlägger denna examensdel under det andra eller tredje studieåret.
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 beakta ansvaret för verksamheten vid produktion av jordbruksprodukter som livsmedel eller
vid erbjudande av landsbygdstjänster
 värdesätta sitt yrke samt arbetet för landsbygdens livskraft och kultur
 utveckla affärsidéer och grunda ett företag
 söka information om branschen och om bestämmelser och lagstiftning som gäller för den egna
näringen
 planera en lönsam produktion och verksamhet
 ordna med finansiering och jämföra investeringarnas lönsamhet
 sköta om ansökningen av lantgårdens produktionsstöd
 göra skattedeklaration för lantgården
 konkurrensutsätta och skriva offerter
 marknadsföra och prissätta produkter och tjänster
 beakta de risker som är förknippade med företagande
 fungera som arbetsgivare eller arbetstagare
 fungera i samarbete med olika intressegrupper
 bilda nätverk tillsammans med andra företagare
 följa med utvecklingen och samarbetsmöjligheterna i sin bransch
 använda företagshälsovårdens tjänster
 främja verksamhetssätt enligt principerna för en hållbar utveckling.
12
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
planerar landsbygdsföretagets
verksamhet och utvecklingsmöjligheter med hjälp av en expert
planerar landsbygdsföretagets
verksamhet enligt anvisningarna
och anlitar experthjälp vid behov
för att utveckla verksamheten
planerar landsbygdsföretagets
verksamhet självständigt och
anlitar experthjälp vid behov för
att utveckla verksamheten
bedömer med handledning styrkor och utvecklingsbehov i den
egna verksamheten och i arbetets
utförande
bedömer styrkor i den egna verksamheten och i arbetets utförande
och möjligheterna att verka som
landsbygdsföretagare inom sin
yrkesbransch
bedömer styrkor i den egna verksamheten och i arbetets utförande
och sina möjligheter att verka
som landsbygdsföretagare inom
sin yrkesbransch samt uppställer
mål för sitt företagsamhetskunnande
utnyttjar informationsteknik vid
informationssökning samt använder under handledning de mest
centrala programmen och tilllämpningarna
utnyttjar informationsteknik vid
informationssökning samt använder enligt anvisningar de mest
centrala programmen och tilllämpningarna som stöd för planeringen
utnyttjar informationsteknik vid
informationssökning samt använder självständigt de mest centrala
programmen och tillämpningarna
som stöd för planeringen
Den studerande eller examinanden
Planering och
ledning av ett
landsbygdsföretag
En högklassig
planering av lantgårdens eller
landsbygdsföretagets verksamhet enligtprinciperna för hållbar
utveckling
utvecklar gårdens verksamhet i
utvecklar gårdens verksamhet så
en rationell riktning med hjälp av att den blir rationell efter att ha
en expert
fått anvisningar
utvecklar gårdens verksamhet så
att den blir rationell
utreder med hjälp av en expert de
kvalitetskrav som gäller för det
egna arbetet och bedömer instruerad miljölösningar för landsbygdsföretaget med principerna
för hållbar utveckling som konkurrensfaktorer
utreder de kvalitetskrav som
gäller för det egna arbetet och
uppställer genom diskussion med
sin arbetsgemenskap kvalitetskrav för sitt arbete och verkar
enligt dem samt bedömer sociala,
ekonomiska och miljölösningar i
enlighet med en hållbar utveckling som konkurrensfaktorer för
landsbygdsföretaget.
utreder de kvalitetskrav som
gäller för det egna arbetet samt
bedömer ekonomiska och miljölösningar i enlighet med en hållbar utveckling som konkurrensfaktorer för landsbygdsföretaget.
13
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Grundande av ett identifierar sina egna starka sidor
och sina svagheter samt utvecklar
företag
med handledning affärsidéer för
sin egen bransch
känner till och beaktar sina egna
starka sidor och sina svagheter
samt utvecklar fungerande affärsidéer för sin egen bransch och
planerar företagets verksamhet på
basis av affärsidén
innehar färdigheter att grunda ett
företag med hjälp av en expert
Planering av
kartlägger olika finansieringsalproduktionen och ternativ med handledning
bedömning av en
kostnadseffektiv
fyller i lantgårdens ansökningar
verksamhet
om produktionsstöd med hjälp av
en expert
använder program och tillämpningar för lantgårdens
ekonomiplanering med hjälp av
en expert
Prissättning av
produkten eller
tjänsten
är medveten om sina egna starka
sidor och sina svagheter samt
utvecklar affärsidéer för sin egen
bransch och planerar med handledning företagets verksamhet på
basis av affärsidén
innehar färdigheter att med hjälp innehar färdigheter att grunda ett
av anvisningar grunda ett företag företag och att jämföra företagsoch att jämföra företagsformer
former och att välja den lämpligaste för sig själv
kartlägger olika finansieringsalternativ enligt anvisningarna
jämför investeringarnas lönsamhet självständigt samt kartlägger
och jämför olika finansieringsalternativ
fyller i lantgårdens ansökningar utnyttjar lantgårdens produktom produktionsstöd enligt anvis- ionsstödssystem mångsidigt
ningarna
använder program och tillämpningar för lantgårdens
ekonomiplanering enligt anvisningarna och analyserar resultaten med hjälp av en expert
använder program och tillämpningar för lantgårdens
ekonomiplanering och analyserar
resultaten
drar slutsatser av beräkningarna
och använder den information
som de ger för planering och
utveckling av verksamheten
identifierar de faktorer som påverkar prissättningen av produkten eller tjänsten
prissätter produkten eller tjänsten prissätter självständigt produkten
med handledning
eller tjänsten
skriver fakturor pch offerter med
handledning
skriver fakturor och offerter
Planering av
marknadsföringen av företagets
produkter
gör upp en marknadsföringsplan
för företaget med hjälp av en
expert
gör upp en marknadsföringsplan gör upp en marknadsföringsplan
för företaget enligt anvisningarna för företaget
Bedömning av
riskerna i företagets verksamhet
kartlägger med hjälp av en expert
de risker i företaget som är förknippade med personerna, egendomen, verksamheten och miljön
kartlägger de risker i företaget
som är förknippade med personerna, egendomen, verksamheten
och miljön och gör utgående från
detta en riskanalys.
skriver fakturor och offerter och
tillämpar informationstekniken
vid utformningen av dem
kartlägger de risker i företaget
som är förknippade med personerna, egendomen, verksamheten
och miljön och gör utgående från
detta en riskanalys
ger på basis av riskanalysen förslag till förändring av verksamheten.
14
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Lantgårdens
generationsväxling eller iakttagande av de författningar som
gäller för grundande av ett
landsbygdsföretag
utreder med hjälp av en expert
den process och de dokument
som hör ihop med lantgårdens
generationsväxling eller grundandet av ett landsbygdsföretag
utreder den process och de dokument som hör ihop med lantgårdens generationsväxling eller
grundandet av ett landsbygdsföretag samt begär hjälp av en
expert vid behov
utreder den process och de dokument som hör ihop med lantgårdens generationsväxling eller
grundandet av ett landsbygdsföretag samt begär hjälp av en
expert vid behov samt beaktar i
sitt beslutsfattande de övriga
medlemmarna i familjen, som
föräldrar och syskon
Iakttagande av
lagstiftning och
instruktioner som
gäller för bokföring och beskattning samt skatteplanering
ombesörjer med hjälp av en exiakttar principerna för bokföring
pert att huvudprinciperna för
samt för person-, företags- och
bokföring samt för person-, före- lantgårdsbeskattning
tags- och lantgårdsbeskattning
iakttas
iakttar principerna för bokföring
samt för person-, företags- och
lantgårdsbeskattning och har
färdigheter att påverka den skattesumma som ska erläggas genom att beakta den inverkan en
långsiktig skatteplanering har på
lantgårdens lönsamhet.
Utnyttjande av
utreder de faktorer som inverkar
på lönsamheten med hjälp av en
lönsamhetsberäkning vid plane- expert
ring av landsbygdsföretagets
verksamhet
utreder kostnads- och lönsamhetsberäkningens grundläggande
saker och kan vid behov begära
experthjälp för att förbättra lönsamheten
utreder och jämför de grundläggande faktorerna i kostnads- och
lönsamhetsberäkningen och
kommer på faktorer för att förbättra lönsamheten
känner till systemet för produkt- känner till huvuddragen för syionsstöd och vet var man kan få stemet för produktionsstöd och
hjälp för att söka produktionsstöd kan vid behov söka hjälp
Iakttagande av
lagstiftningen
gällande arbetsgivarens och
arbetstagarens
skyldigheter
beaktar arbetsgivarens och arbetstagarens mest centrala skyldigheter i sitt arbete
beaktar arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter i sitt
arbete
beaktar arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter i sitt
arbete och har färdigheter att
räkna ut arbetstagarens lön enligt
anvisningarna
Marknadsföring
och marknadskunskap
beaktar i sitt arbete marknadsföringens betydelse för företagets
verksamhet
beaktar i sitt arbete marknadsföringens principer och dess betydelse för företagets verksamhet
beaktar i sitt arbete marknadsföringens principer och förstår
marknadsföringens betydelse
som en del av verksamheten i ett
lönsamt företag
Iakttagande av
central lagstiftning och centrala
anvisningar gällande arbetshälsa
beaktar i sitt arbete sina skyldigheter i fråga om arbetssäkerhet
och använder företagshälsovårdens tjänster.
beaktar i sitt arbete arbetarskyddsansvaret i ett landsbygdsföretag
och föreskrifterna samt utnyttjar
företagshälsovårdens tjänster
även ur arbetsmotivationens
synvinkel.
beaktar i sitt arbete arbetsgivarens arbetarskyddsansvar i ett
landsbygdsföretag, verkar i sitt
eget arbete enligt föreskrifterna
och motiverar sin verksamhet
samt utnyttjar företagshälsovår-
15
och arbetssäkerhet inom lantbruksbranschen
dens tjänster för att upprätthålla
och främja funktions- och arbetsförmågan.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
Interaktion och
samarbete
Yrkesetik
Goda G2
Berömliga B3
utvärderar sin egen verksamhet
och sin utveckling
utvärderar sin egen verksamhet,
lär sig av andra och har beredskap att söka hjälp av en expert
utvecklar kontinuerligt sitt eget
kunnande med hjälp av självvärdering, ömsesidigt lärande och
experter
följer med förändringar i verksamhetsmiljön
har beredskap att reagera på en
följer med och begrundar den
föränderlig verksamhetsmiljö och föränderliga verksamhetsmiljöns
följer aktivt med förändringarna inverkan på landsbygdsföretagande och reagerar vid behov på
en förändring
berättar uppmuntrad om sina
egna framgångar och sporras att
höra arbetsgemenskapens medlemmars eller andra företagares
erfarenheter
kan berätta om positiva och nega- är en aktiv deltagare när det gältiva erfarenheter samt beaktar
ler att utbyta erfarenheter, finna
även andras erfarenheter i prolösningar och att utveckla idéer
blemlösningssituationer
bildar nätverk tillsammans med
andra företagare
bildar nätverk tillsammans med
andra företagare för att främja
ömsesidig nytta
skadar inte miljön med sin verksamhet och åsamkar inte djuren
lidande
bygger sin verksamhet på respekt bygger sin verksamhet på en
för naturen och djuren
exemplarisk respekt för naturen
och djuren, och blundar inte för
det som är orätt
fungerar ärligt och ansvarsfullt
när han/hon producerar jordbruksprodukter eller tjänster
fungerar öppet, ärligt och ansvarsfullt när han/hon producerar
jordbruksprodukter eller tjänster
samt förstår tystnadsplikten i sitt
arbete
bygger sin verksamhet på öppenhet, ärlighet och ansvar när
han/hon producerar jordbruksprodukter eller tjänster samt
förstår tystnadsplikten i sitt arbete
är tolerant i sitt arbete
respekterar medmänniskornas
(t.ex. arbetsgemenskapens eller
grannskapets) värderingar och
rättigheter
respekterar medmänniskornas
(t.ex. arbetsgemenskapens eller
grannskapets) värderingar och
rättigheter samt strävar efter att
följa principerna om jämställdhet
och jämlikhet
Den studerande eller examinanden
bildar aktivt nätverk tillsammans
med andra företagare för att
främja ömsesidig nytta och fungerar som en pålitlig kompanjon
värdesätter sitt yrke som främjare fungerar engagerat och värdesätav landbygdens livskraft
ter sitt yrke som främjare av
landbygdens livskraft
fungerar engagerat och värdesätter sitt yrke som främjare av
landbygdens livskraft och den
lokala kulturen
förhåller sig positivt till landsbygdskulturen.
beaktar i sitt arbete främjandet av
den lokala landsbygdskulturen.
uppfattar landsbygdskulturen
som en positiv resurs.
Sätt att visa yrkesskickligheten
16
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att göra upp en utvecklings- eller affärsverksamhetsplan för en lantgård, ett landsbygdsföretag
eller ett annat företag. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska
täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.2
KOMPETENSOMRÅDET FÖR LANTBRUK, OBLIGATORISK
EXAMENSDEL
2.2.1
Underhåll av markens bördighet och produktionsmiljön
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 upprätthålla åker- och skogsmarkens bördighet och markens sammansättning
 påverka växternas tillväxtfaktorer
 planera sitt eget arbete med beaktande av anvisningar, planer och väderleksförhållanden
 utföra berednings-, sånings- och skördearbeten
 odla de regionalt sett viktigaste odlingsväxterna
 använda och underhålla de vanligaste lantbruksmaskinerna och -anordningarna
 utnyttja lantgårdens byggnader i produktionen samt upprätthålla byggnadernas skick på lantgården
 utföra skogsvårdsarbeten (förnyelsearbeten, skötsel av ungskog)
 vårda åker- och skogslandskapet
 verka i föränderliga förhållanden
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekterna och upprätthålla arbetsförmågan
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
o teoretisk och praktiskt de färdigheter som motsvarar FHJ 1
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling
 bilda nätverk med andra aktörer inom branschen.
Bedömning av kunnandet
17
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsprocessen
Den studerande eller examinanden
Berömliga B3
Planering och
planerar och utvärderar med
genomförande av handledning sitt eget arbete på
åker- och skogs- basis av odlingsplanen
arbeten
utför med handledning enskilda
arbeten, men behöver handledning för att gå över från ett arbetsskede till ett annat
planerar och utvärderar sitt eget
arbete på basis av odlingsplanen
enligt givna anvisningar
gör självständigt upp en genomförbar arbetsplan på basis av
odlingsplanen och utvärderar
genomförandet av den
utför arbetsskedena i en ändamålsenlig ordning och arbetar
säkert och noggrant
utför arbetsskedena i rätt tid,
arbetar säkert, raskt och noggrant
Verksamhet enligt principerna
för hjållbar utveckling i åkeroch skogsarbeten
(t.ex. åtgärder
som minskar
bortsköljning av
näringsämnen
och åtgärder som
förbättrar markens skick, åtgärder som ökar
mångfalden och
åtgärder som
minskar på
mängden bekämpningsmedel
som används)
arbetar i enlighet med de miljöbestämmelser som reglerar åkerbruket
beaktar i sitt arbete en optimering
av åkertrafiken och iakttar i sitt
arbete anvisningarna i de miljöbestämmelser som reglerar åkerbruket
beaktar i sitt arbete en optimering
av åkertrafiken och iakttar i sitt
arbete anvisningarna i de miljöbestämmelser som reglerar åkerbruket samt har beredskap att
göra val eller framlägger förslag,
som siktar på att minska bortsköljningen av näringsämnen
Bedömning av
miljöolägenheter i
växtodling och
minskande av
dem (t.ex. åtgärder som inverkar
på markens
sammansättning
och tidsanpassningen av dem,
t.ex. bearbetning
och direkt sådd,
ekologisk odling,
nackdelar och
risker med genmodifieradesorter, besprutningsteknik vid växtskydd som besparar miljön)
identifierar i sitt arbete med hjälp identifierar i sitt arbete möjligav en expert möjligheterna att
heterna att påverka och minimera
påverka och minimera miljöolä- miljöolägenheter i växtodling.
genheter i växtodling.
utför under handledning enskilda utför enskilda landskapsvårdande ger förslag till landskapsvårdande
landskapsvårdande åtgärder
åtgärder
åtgärder och genomför enskilda
åtgärder självständigt
identifierar i arbetshelheterna
möjligheterna att påverka och
minimera miljöolägenheter i
växtodling.
18
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Bedömning av
tar jordprover för markkartemarkens odlings- ringsanalyser och gör med handledning en spaddiagnos
skick
tar jordprover för markkarteringsanalyser och gör en spaddiagnos samt bedömer åkerns odlingsskick visuellt
utför med handledning odlingsplanering och skiftesbokföring
tar jordprover för markkarteringsanalyser och gör en spaddiagnos
utför odlingsplanering och skif- utför självständigt odlingsplanetesbokföring enligt anvisningarna ring och skiftesbokföring
Omsorg om mar- läser täckdikeskartan med hjälp
kens vattenhus- av en expert och utför en enkel
åtgärd med underhåll av dränehållning
ringen
tolkar täckdikeskartan och under- tolkar täckdikeskartan och har
håller dräneringssystem
färdigheter att bedöma dikessystemets kompletterings- och
underhållsbehov samt att utföra
de åtgärder som behövs
Utförande av
växtodlingsarbeten
utför med handledning växtodlingsarbeten på ett säkert sätt
samt använder den skyddsutrustning som hör till arbetet
utför växtodlingsarbeten enligt
givna anvisningar samt använder
den skyddsutrustning som hör till
arbetet och säkerställer arbetsredskapens säkerhet före arbetets
utförande
utför självständigt växtodlingsarbeten enligt givna anvisningar,
ändrar på arbetsuppgifternas
ordningsföljd när situationen det
kräver samt använder den
skyddsutrustning som hör till
arbetet och säkerställer arbetsredskapens säkerhet före arbetets
utförande och ser till att söndriga
arbetsredskap underhålls
Användning och
underhåll av lantgårdens byggnader, maskiner
och utrustning
använder och underhåller med
handledning lantgårdens vanligaste byggnader, maskiner och
utrustning på ett tryggt sätt
använder och underhåller enligt
anvisningarna lantgårdens vanligaste byggnader, maskiner och
utrustning
använder och underhåller självständigt lantgårdens vanligaste
byggnader, maskiner och utrustning
Utförande av
skogsvårdsarbeten
använder under handledning de
arbetsredskap som behövs i
skogsvård på ett tryggt sätt
använder de arbetsredskap som
behövs i skogsvård enligt anvisningarna på ett tryggt sätt
använder och underhåller de
arbetsredskap som behövs i
skogsvård
utför under handledning skogsförnyelsearbeten samt skogsvårdsarbeten i ungskog.
utför skogsförnyelsearbeten samt utför självständigt skogsförnyelskogsvårdsarbeten i ungskog
searbeten samt skogsvårdsarbeten
enligt anvisningarna.
i ungskog.
19
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Identifiering av
växter
identifierar de vanligaste odlingsväxterna och trädarterna
identifierar de mest allmänna
odlings- och skogsväxterna,
ogräsen, växtsjukdomarna och
skadegörarna
identifierar de mest allmänna
odlings- och skogsväxterna, ledväxterna i skogen och de vanligaste ogräsen, växtsjukdomarna
och skadegörarna
Beaktande av
klimatologiska
tillväxtfaktorer
och växtfysiologi
inom växtodlingen
utreder med handledning klimatologiska tillväxtfaktorer och
växternas utvecklingsfaser
utreder de mest centrala klimatologiska tillväxtfaktorerna och
utvecklingsfaserna hos växterna
och beaktar deras betydelse vid
tidsläggningen av odlingsarbetena
utreder de mest centrala klimatologiska tillväxtfaktorerna och
utvecklingsfaserna hos växterna
och har färdigheter att tidslägga
odlingsarbetena så att de är riktiga med tanke på en optimering
av skörden
bedömer och jämför de biologiska, kemikaliska och fysikaliska faktorer som påverkar markens struktur
bedömer och jämför de biologiska, kemikaliska och fysikaliska faktorer som påverkar markens struktur och har färdigheter
att utnyttja dem för att säkra
markens odlingsskick
känner till metoder med vilka
man kan påverka markens struktur och bördighet
beaktar i sitt arbete metoder med
vilka man kan påverka markens
struktur och bördighet
beaktar i sitt arbete alternativa
metoder med vilka man kan påverka markens struktur och bördighet och har färdigheter att
utnyttja dem i sin verksamhet
identifierar de vanligaste jordarterna och tolkar markkarteringen
beaktar i sitt arbete olika jordarters odlingsegenskaper och näringsämnesbehov enligt markkarteringen
beaktar i sitt arbete olika jordarters odlingsegenskaper och har
färdigheter att bestämma gödslingen och kalkningen av åkerskiftena på basis av markkarteringen
Strukturbildning- bedömer med handledning faken i odlingsjorden torer som påverkar markens
struktur
och dess bevarande
Identifiering av
jordarternas odlingsegenskaper
och tolkning av
markkarteringen
Beaktande av
beaktar i sitt arbete dikningens
grundfaktorerna i betydelse för vattenhushållningen
växternas vattenhushållning i
åkerodlingsarbeten
bedömer möjligheterna att använda de mest allmänna bevattningssystemen
beaktar i sitt arbete dikningens
beaktar i sitt arbete dikningens
betydelse för vattenhushållningen betydelse för vattenhushållningen
och dikningssätten
och kan välja dikningssätt samt
har färdigheter att utföra de underhållsåtgärder som dikessystemet kräver
jämför de mest allmänna bevattningssystemen och har färdigheter att bedöma växternas bevattningsbehov i olika tillväxtskeden
jämför bevattningssystem, har
färdigheter att bedöma växternas
bevattningsbehov i olika tillväxtskeden samt hur bevattningen
ekonomiskt inverkar på produktionen
Behärskande av
odlingstekniken
för regionalt vik-
identifierar de regionalt viktiga
odlingsväxterna och behärskar
odlingsteknikerna för dem
identifierar de regionalt viktiga
odlingsväxterna och behärskar
odlingsteknikerna för dem samt
skaffar information om bran-
identifierar regionalt viktiga
odlingsväxter och behärskar
odlingsteknikerna för dem
20
tiga odlingsväxter
schens utveckling
Skötsel av
skogsmark
identifierar skogsvårdens inverkan på markens växtkraft och på
upprätthållandet av skogarnas
hälsa samt förstår vilken betydelse skogsbruksplanen har.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
identifierar skogsvårdens inverkan på markens växtkraft och på
upprätthållandet av skogarnas
hälsa samt har färdigheter att
bedöma skötselbehovet genom att
utnyttja skogsbruksplanen.
identifierar skogsvårdens inverkan på markens växtkraft och på
upprätthållandet av skogarnas
hälsa samt har färdigheter att
självständigt bedöma skötselbehovet genom att utnyttja skogsbruksplanen.
Goda G2
Berömliga B3
klarar av bekanta situationer i
sina arbetsuppgifter
klarar av föränderliga och valsituationer (t.ex. väderleksförhållanden) efter att ha rådgjort med
arbetsgemenskapens övriga medlemmar
fungerar ändamålsenligt i olika
slags situationer och kommer på
alternativa tillvägagångssätt i sin
verksamhet
identifierar i sitt arbete lösningar
som bygger på ett kunskapsunderlag
tillämpar i sitt arbete med hjälp
tillämpar i sitt arbete ett kunav en expert ett kunskapsunskapsunderlag för en kvalitativ
derlag för en resultatrik verksam- och resultatrik verksamhet
het
verkar som medlem i en arbetsgemenskap i bekanta interaktionssituationer
anpassar sig väl som medlem i
arbetsgemenskapen, tar emot
respons och förändrar sin verksamhet vid behov
verkar som en jämbördig medlem
i arbetsgemenskapen och beaktar
andras åsikter
klarar av att fungera tillsammans
med olika människor i arbetsgemenskapen och begär hjälp vid
behov
fungerar tillsammans med olika
människor i arbetsgemenskapen
stöder och hjälper andra samt
beaktar i sitt arbete den följande
arbetsfasen och arbetstagaren
diskuterar självmant sin verksamhet
diskuterar sin verksamhet självmant och naturligt, samt vill
utveckla sina samarbetsfärdigheter
Yrkesetik
fungerar ärligt och ansvarsfullt
när han/hon utför de givna arbetsuppgifterna
fungerar öppet, ärligt och ansvarsfullt när han/hon utför de
givna arbetsuppgifterna
bygger utförandet av sitt arbete
på öppenhet, ärlighet och ansvar
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
undviker egna och arbetskamra- identifierar riskfaktorer och beters olycksfallsrisker och behärs- härskar färdigheterna i Fhj 1
kar färdigheterna i Fhj 1
förutser en potentiell fara och
känner till riskerna för yrkessjukdomnar och behärskar färdigheterna i Fhj 1 samt ergonomins
betydelse för en livslång arbetsförmåga
använder skyddsutrustning enligt granskar skyddsutrustningens
anvisningarna.
skick före arbetsfasen och underhåller eller förnyar söndrad
skyddsutrustning vid behov.
använder ändamålsenlig och
duglig skyddsutrustning samt
granskar även att den skyddsutrustning som hör till den maskin
som ska användas är i dugligt
skick.
Interaktion och
samarbete
Den studerande eller examinanden
21
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att genom att utföra aktuella växtodlingsarbeten som hör till vegetationsperioden. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.3
KOMPETENSOMRÅDET FÖR LANTBRUKSTEKNOLOGI, OBLIGATORISK EXAMENSDEL
2.3.1
Användning, service och reparation av lantbruksmaskiner och utrustning
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 i sina arbetsuppgifter använda lantbruksmaskiner och serviceutrymmen
 ange fel i lantbruksmaskiner och -utrustning samt ange reparationsbehovet för dem
 använda, sköta och förvara bas- och specialredskap
 göra grundinställningar av arbetsmaskinerna
 utföra reparationssvets- och metallarbeten
 utvärdera sitt eget arbete och sina arbetsmetoder och vid behov ändra dem
 sortera problem- och annat avfall som uppstått och förvara dem
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
o teoretisk och praktiskt de färdigheter som motsvarar FHJ 1
 göra upp kostnadskalkyler för lantbruksmaskiner och -utrustning
 utnyttja informationsteknik i sitt arbete och vid informationssökning
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
22
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
gör med handledning upp en
arbetsplan
gör upp en arbetsplan
gör på eget initiativ upp en arbetsplan
genomför med handledning de
vanligaste service- och reparationsarbetena enligt bruks- och
servicehandboken
genomför service- och reparationsarbeten enligt bruks- och
servicehandboken och förutser
kommande service- och reparationsarbeten
genomför självständigt serviceoch reparationsarbeten enligt
bruks- och servicehandboken och
förutser kommande service- och
reparationsarbeten
har färdigheter att planera användningen av maskinen efter
körsättet samt dimensionerar
utrustningen i förhållande till den
arbetsuppgift som behövs
kör ekonomiskt och undviker
onödig användning och dimensionerar utrustningen i förhållande
till den arbetsuppgift som behövs
samt har färdigheter att jämföra
alternativ till en effektiv användning av utrustningen
iakttar maskinens skick samt
underhåller den regelbundet
underhåller maskinerna och utrustningen regelbundet för att
förlänga användningstiden
underhåller maskinerna och utrustningen regelbundet för att
förlänga användningstiden samt
bedömer inverkan av återvinningen av bytbara reservdelar på
maskinens energi- och bränsleförbrukning
identifierar miljösynpunkter vid
val av energi och drivmedel
har färdigheter att välja driv- och har färdigheter att välja driv- och
smörjmedel med låga utsläpp
smörjmedel med låga utsläpp
samt gör jämförelser mellan
förnybara drivmedels användningsmöjligheter
sorterar och förvarar med handledning problem- och andra avfall på föreskrivet sätt.
sorterar och förvarar problemoch andra avfall på föreskrivet
sätt.
Den studerande eller examinanden
Planering och
genomförande av
en service- och
reparationsuppgift på lantbruksmaskiner
Verksamhet en- fäster uppmärksamhet vid ett
energieffektivt sätt att köra maligt en hållbar
skinen
utveckling i service- och reparationsuppgifter på
lantbruksmaskiner
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Anskaffning av
håller god ordning i sin arbetsmiljö, underhåller självständigt
sina arbetsredskap samt sorterar
och förvarar problem- och andra
avfall på föreskrivet sätt.
Berömliga B3
anskaffar de vanligaste reservde- anskaffar de vanligaste reservde- anskaffar individuella specialdelarna enligt anvisningarna
larna
lar av reservdelsleverantörerna
23
reservdelar till
lantbruksmaskiner och utrustning
Uppgörande av
kostnadskalkyl
för reparation av
lantbruksmaskiner och utrustning
och utreder olika alternativ på
eget initiativ
gör med handledning upp en
kostnadskalkyl för sitt arbete
gör upp en kostnadskalkyl för sitt gör upp en kostnadskalkyl för
arbete och berättar om den för
arbetet och utreder olika alternakunden
tiv för kunden
Svetsning, bear- utför enkla svets-, metallkonstruktions- och maskinbearbetbetning och övriga arbeten med ningsarbeten med handledning.
stålkonstruktionerna på lantbruksmaskiner
och -utrustning
utför svets-, metall- och maskin- utför självständigt svets-, metallbearbetningsarbeten enligt anvis- och maskinbearbetningsarbeten.
ningarna.
Intervallserviceåtgärder på
motorer, lantbruksmaskiner
och -utrustning
utför enkla intervallserviceåtgärder på motorn med handledning
utför intervallserviceåtgärder på
motorn
utför intervallserviceåtgärder på
motorn självständigt
Grundmätningar
av lantbruksmaskiner och utrustning
utför grundmätningar av funktionsvärden enligt anvisningarna
utför grundmätningar av funktionsvärden
utför grundmätningar av funktionsvärden och bedömer utrustningens skick på basis av resultaten
Felbestämning i
kraftöverföringen
och hydrauliken
på lantbruksmaskiner och utrustning samt i
lantbruksmaskiners elapparater
utför med handledning enkla
mätningar, felbestämningar och
reparationer på motorn, kraftöverföringen, hydrauliken och
elapparaterna
utför de vanligaste mätningsreparations- service- och felbestämningsarbeten på motorn,
kraftöverföringen, hydrauliken
och elapparaterna
utför reparationer av motorn,
kraftöverföringen, hydrauliken
och elapparaterna samt krävande
servicearbeten och felbestämningar
Utnyttjande av
tjänster i underhållet av lantbruksmaskiner
och -utrustning
känner till tjänster inom branschen och utnyttjar dem under
handledning vid behov.
känner till tjänster inom branschen och utnyttjar dem vid behov.
jämför olika tjänster inom branschen och utnyttjar dem självständigt vid behov.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Kännedom och
utreder och jämför de mest allmänna lantbruksmaskinernas
utreder enkla maskiners konstruktion och funktionsprinciper
utreder och jämför de regionalt
sett mest allmänna lantbruksma-
24
tillämpning av
arbetsmaskinernas och traktorernas konstruktioner och systemfunktioner vid
användning och
underhåll av lantbruksmaskiner
skinernas konstruktion och funkt- konstruktion och funktionsprinionsprinciper
ciper samt kan tillämpa informationen i sitt arbete
väljer med hjälp av en expert
jämför och väljer driv- och
driv- och smörjmedel enligt deras smörjmedel enligt deras egenegenskaper och användningsän- skaper och användningsändamål
damål
jämför och väljer självständigt
driv- och smörjmedel enligt deras
egenskaper och användningsändamål och beaktar ekonomiska
faktorer i sina val
Kännedom och
tillämpning av
termer gällande
motorn, kraftöverföringen, hydrauliken och elapparaternas storheter
vid användning
och underhåll av
lantbruksmaskiner
anger med hjälp av en expert
grundläggande saker och storheter gällande service och reparation
av vanliga lantbruksmaskiner
anger grundläggande saker och
storheter gällande service och
reparation av vanliga lantbruksmaskiner
anger grundläggande saker och
storheter gällande service och
reparation av lantbruksmaskiner
samt har färdigheter att mäta dem
och bedöma resultaten
Utnyttjande av de
material och ämnen som används
i lantbruksmaskiner och vid reparation samt deras
egenskaper vid
användning och
underhåll av lantbruksmaskiner
identifierar de tillbehör och
material som används vid reparation av de vanligaste lantbruksmaskinerna
identifierar de tillbehör och
material som används vid reparation av lantbruksmaskiner och
jämför dessa tillbehörs och ämnens egenskaper
utnyttjar i sitt arbete ett kunskapsunderlag om hur egenskaperna i de tillbehör och material
som används vid reparation av
lantbruksmaskiner inverkar på
användningen av maskinerna
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
Interaktion och
samarbete
väljer med hjälp av en expert
jämför och väljer driv- och
driv- och smörjmedel enligt deras smörjmedel enligt deras egenegenskaper och användningsän- skaper och användningsändamål.
damål.
jämför och väljer självständigt
driv- och smörjmedel enligt deras
egenskaper och användningsändamål och undviker att välja fel
driv- och smörjmedel.
Goda G2
Berömliga B3
löser problem som ofta upprepas
i underhållsarbeten på lantbruksmaskiner och -utrustning
löser vanliga problem i underhållsarbeten på lantbruksmaskiner och -utrustning och bedömer
orsaker till problemen
löser de mesta allmänna problemsituationerna i underhållsarbeten på lantbruksmaskiner och utrustning och undviker att problemen upprepas genom att förändra tillvägagångssättet
verkar som medlem i en arbetsgemenskap i bekanta interaktionssituationer
anpassar sig väl som medlem i
arbetsgemenskapen, tar emot
respons och förändrar sin verksamhet vid behov
verkar som en jämbördig medlem
i arbetsgemenskapen och beaktar
andras åsikter
Den studerande eller examinanden
25
klarar av att fungera tillsammans
med olika människor i arbetsgemenskapen och begär hjälp vid
behov
fungerar tillsammans med olika
människor i arbetsgemenskapen
stöder och hjälper andra samt
beaktar i sitt arbete den följande
arbetsfasen och arbetstagaren
diskuterar sin verksamhet självmant
diskuterar sin verksamhet självmant och naturligt, samt vill
utveckla sina samarbetsfärdigheter
fungerar öppet, ärligt och ansvarsfullt när han/hon utför de
givna arbetsuppgifterna
bygger utförandet av sitt arbete
på öppenhet, ärlighet och ansvar
Yrkesetik
fungerar ärligt och ansvarsfullt
när han/hon utför de givna arbetsuppgifterna
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
arbetar enligt de givna arbetssä- följer arbetssäkerhetsanvisningar förutser de risker som hör ihop
kerhetsanvisningarna och behärs- och -bestämmelser och behärskar med arbetssäkerheten och utveckkar färdigheterna i Fhj 1
färdigheterna i Fhj 1
lar sin verksamhet så att den blir
säkrare och behärskar färdigheterna i Fhj 1
identifierar de riskfaktorer som
skyddar sig mot de riskfaktorer
hör ihop med arbetet, som buller, som hör ihop med arbetet på ett
vibration, elstötsfara, farliga
ändamålsenligt sätt.
ämnen och gaser samt biologiska
faror och damm.
beaktar i sitt arbete utöver de här
beskrivna riskfaktorerna även den
psykiska och fysiska belastningen.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att genom att använda lantbruksmaskiner och utföra underhålls- och/eller reparationsarbeten
på lantbruksmaskiner i en grupp eller enskilt på en lantgård, i ett landsbygdsföretag eller i ett annat företag. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.4
KOMPETENSOMRÅDET FÖR DJURSKÖTSEL, OBLIGATORISK
EXAMENSDEL
2.4.1
Djurskötsel och omsorg om djurens välbefinnande
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 sköta och utfodra djur i utrymmen för produktionsdjur och smådjur
26













hantera djur
hålla djurutrymmena prydliga
identifiera ett djur som beter sig avvikande och skaffa hjälp
i sitt arbete förebygga att smittsamma sjukdomar sprids
göra de registreringar som ska göras varje vecka och som hänför sig till bokföring (t.ex. märkning och registrering av djuren) och till skötsel av djuren (t.ex. avkastningsmängder, uppföljning av utfodringen och fortplantningsverksamheten)
i sitt arbete beakta gällande förordningar om hantering av djur
 färdigheter som behövs för att avlägga kompetensbevis för förare av djurtransporter
och behärskande av lagstiftningen om avlivning av djur
göra små underhålls- och reparationsarbeten i djurutrymmena
använda och underhålla de maskiner och den utrustning som behövs i de dagliga skötselarbetena
verka i kundservicesituationer
utnyttja informationsteknik i sitt arbete och vid informationssökning
använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
o teoretisk och praktiskt de färdigheter som motsvarar FHJ 1
främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Verksamhet enligt arbetsordningen i djursutrymmena
klarar av enskilda arbeten efter
att ha fått inledande handledning
klarar enligt anvisningarna av
arbeten enligt givna arbetsdirektiv
klarar självständigt av arbeten
enligt djurutrymmets arbetsordning
Verksamhet enligt principerna
för hållbar utveckling i djurskötsel
fäster i sitt arbete uppmärksamhet beaktar i sitt arbete djurens arttyvid en ansvarsfull skötsel av
piska beteende i de vanligaste
djuren
arbetena, såsom hantering, flyttning av djuren och övriga skötselarbeten
arbetar så att han/hon beaktar
djurens arttypiska beteende och
respekterar djuren samt vill utvecklas som djurskötare och
befrämja djurens välbefinnande
undviker onödig förbrukning av
vatten i djurskötselarbeten
undviker onödig förbrukning av
vatten i djurskötselarbeten och
fäster uppmärksamhet vid miljövänliga val av tvättmedel
arbetar så att vatten och energi
sparas samt så att tvättmedlens
dosering och miljövänlighet beaktas
fäster uppmärksamhet vid noggrannhet i utfodringen och vid
val och förbrukning av skötsel-
intresserar sig utöver de förutnämnda för att med hjälp av en
expert begrunda utfodringens
klarar utöver de förutnämnda av
att göra observationer av granskningen av utfodringens närings-
27
material som används i djurskötsel.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
näringsbalans (t.ex. utfodringens
kväve- och fosforförbrukning).
balans i en miljövänligare riktning.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Skötsel och utfodring av djuren
iakttar, sköter och hanterar djur
på ett tryggt sätt och identifierar
ett djur som är sjukt och beter sig
avvikande
iakttar, sköter och hanterar djur
under handledning på ett tryggt
sätt
iakttar, sköter och hanterar djur
enligt arten och på ett tryggt sätt
enligt anvisningarna samt identifierar ett djur som beter sig avvikande
identifierar ett förskämt foder och identifierar fodren och deras
utdelar foder med handledning
kvalitet och utdelar foder enligt
utfodringsanvisningarna
deltar i att utföra registreringar
gällande skötseln av djuren
Omsorg om ordning och reda i
djurutrymmena
identifierar fodren och deras
kvalitet samt använder dem enligt
utfodringsanvisningen, produktionsskedet och åldern
utför under handledning registre- utför registreringar gällande skötringar gällande skötseln av djuren seln av djuren
upprätthåller ordning i sin arupprätthåller ordning i sin arbetsmiljö samt deltar i förebygbetsmiljö och i djurutrymmena
gandet av smittsamma sjukdomar och har omsorg om förebyggande
av smittsamma sjukdomar
har självständigt omsorg om
ordning i sin arbetsmiljö och i
djurutrymmena och har på eget
initiativ omsorg om att smittsamma sjukdomar förebyggs
utför med handledning de enklaste underhållsarbetena i djurutrymmen
utför med handledning underhållsarbeten i djurutrymmen
utför underhållsarbeten i djurutrymmen
Användning och
underhåll av de
maskiner och
anordningar som
används vid
skötsel av djur
använder och underhåller med
handledning de mest allmänna
maskiner och anläggningar som
behövs i djurskötselarbeten
använder och underhåller enligt
anvisningarna de mest allmänna
maskiner och anläggningar som
behövs i djurskötselarbeten
använder och underhåller de mest
allmänna maskiner och anläggningar som behövs i djurskötselarbeten
Kundbetjäning
klarar av de vanligaste kundbetjäningssituationer.
klarar av kundbetjäningssituationer.
klarar av kundbetjäningssituationer naturligt och självständigt.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Utnyttjande av
faktorer som
Berömliga B3
iakttar bestämmelser omdjurhåll- iakttar bestämmelser omdjurhåll- iakttar och tillämpar bestämmelning i sina arbetsuppgifter
ning i praktiska arbetsuppgifter
ser om djurhållning i praktiska
och identifierar eventuella oläarbetsuppgifter och identifierar
28
inverkar på djurs
välbefinnande i
djurskötseln
genheter
olägenheterna
identifierar de mest allmänna
utnyttjar olika djurarters arttydragen i djurets artspecifika bete- piska beteende i djurskötselarbeende
ten
utnyttjar mångsidigt olika djurarters arttypiska beteende i djurskötselarbeten
Identifiering av
djurarter
identifierar de vanligaste produktions-, hobby- och sällskapsdjurarterna
identifierar de vanligaste produktions-, hobby- och sällskapsdjurarterna samt känner till
grundläggande saker i skötseln av
dem
identifierar de vanligaste produktions-, hobby- och sällskapsdjurarterna samt känner till grunderna för deras skötsel
Beaktande av
grundläggande
saker i djurens
anatomi och fysiologi vid utfodring
av djuren
utreder grundläggande saker om
djurarters matsmältning och fortplantningsfysiologi samt olika
ryggradsgruppers grundläggande
kroppsbyggnad
utreder de centrala livsfunktionerna med tanke på djurens fortplantning och välbefinnande samt
olika ryggradsgruppers grundläggande kroppsbyggnad och funktion
utreder och jämför djurens centrala livsfunktioner samt olika
ryggradsgruppers grundläggande
kroppsbyggnad och funktion och
tillämpar kunskapen i djurens
utfodring, fortplantning och välbefinnande
Beaktande av
sammansättningen i näringsämnen och foder vid
utfodring av djuren
anger med hjälp av en expert
vilken betydelse näringsämnena
har i djurens utfordring
anger vilken betydelse näringsämnena har i djurens utfordring
och utnyttjar kunskapen i utfodring av djuren
anger näringsämnenas betydelse
för djurens välbefinnande, hälsa
och produktion och tillämpar
kunskapen i utfodring av djuren
beaktar i sitt arbete de vanligaste
fodrens sammansättning samt
lämplighet för de vanligaste produktionsdjuren
beaktar i sitt arbete de vanligaste
fodrens sammansättning samt
lämplighet för de vanligaste produktions-, hobby- och sällskapsdjurarterna
beaktar i sitt arbete de vanligaste
fodrens sammansättning och har
färdigheter att använda dem i
olika skeden av djurets livscykel
hos de vanligaste produktions-,
hobby- och sällskapsdjurarterna
identifierar de vanligaste sjukdomsalstrarna och sjukdomarna
identifierar de vanligaste sjukdomsalstrarna och sjukdomarna
samt förstår de faktorer som
inverkar på djurets motståndskraft
Främjande av
identifierar några av de vanligdjurens hälsa och aste sjukdomsalstrarna och sjukförebyggande av domarna
smittosamma
sjukdomar
beaktar i sitt arbete några faktorer beaktar i sitt arbete faktorer som
som inverkar på förebyggande av inverkar på förebyggande av
smittsamma sjukdomar
smittsamma sjukdomar
beaktar i sitt arbete de mest centrala faktorerna som inverkar på
förebyggande av smittsamma och
andra sjukdomar och förstår
deras betydelse
Utnyttjande av
ärftlighetslärans
grunder och tilllämpade avelsprinciper vid val
av djur
beaktar avelsarbetets betydelse i utnyttjar ett kunskapsunderlag
djurskötselarbeten och väljer djur om grunderna i ärftlighet och
med hjälp av en sakkunnig.
avel och gör ett val av djur enligt
avelsplanen.
tillämpar ett kunskapsunderlag
om grunderna i ärftlighet, utnyttjar djuravel vid val av djuren med
beaktande av möjliga risker och
etiska frågeställningar.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompe-
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
29
tenser för livslångt lärande
Lärande och
problemlösning
Interaktion och
samarbete
Yrkesetik
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
Den studerande eller examinanden
klarar av bekanta situationer i
sina arbetsuppgifter
klarar av föränderliga och valsituationer (t.ex. när djur insjuknar
eller i situationer när djur flyttas)
efter att ha rådgjort med arbetsgemenskapens övriga medlemmar
fungerar ändamålsenligt i olika
slags situationer och kommer på
alternativa tillvägagångssätt i sin
verksamhet
identifierar i sitt arbete lösningar
som bygger på ett kunskapsunderlag
tillämpar i sitt arbete med hjälp
tillämpar i sitt arbete ett kunav en expert ett kunskapsunskapsunderlag för en kvalitativ
derlag för en resultatrik verksam- och resultatrik verksamhet
het
verkar som medlem i en arbetsgemenskap i bekanta interaktionssituationer
anpassar sig väl som medlem i
arbetsgemenskapen, tar emot
respons och förändrar sin verksamhet vid behov
verkar som en jämbördig medlem
i arbetsgemenskapen och beaktar
andras åsikter
klarar av att fungera tillsammans
med olika människor i arbetsgemenskapen och begär hjälp vid
behov
fungerar tillsammans med olika
människor i arbetsgemenskapen
stöder och hjälper andra samt
beaktar i sitt arbete den följande
arbetsfasen och arbetstagaren
diskuterar sin verksamhet självmant
diskuterar sin verksamhet självmant och naturligt, samt vill
utveckla sina samarbetsfärdigheter
fungerar ärligt och ansvarsfullt
när han/hon utför de givna arbetsuppgifterna
fungerar öppet, ärligt och ansvarsfullt när han/hon utför de
givna arbetsuppgifterna
bygger utförandet av sitt arbete
på öppenhet, ärlighet och ansvar
ställer kvaliteten och säkerheten i
anslutning till produktion av
livsmedel i främsta rummet när
olyckor inträffar (t.ex. antibiotikamjölk, smittsamma djursjukdomar)
ställer kvaliteten och säkerheten i
anslutning till produktion av
livsmedel i främsta rummet när
olyckor inträffar (t.ex. antibiotikamjölk, smittsamma djursjukdomar) och tar lärdom av det
inträffade
ställer kvaliteten och säkerheten i
anslutning till produktion av
livsmedel i främsta rummet när
olyckor inträffar (t.ex. antibiotikamjölk, smittsamma djursjukdomar) och bär ansvar för det
inträffade genom att vara öppen i
arbetsgemenskapen så, att händelsen inte kan upprepas
identifierar de riskfaktorer som
skyddar sig mot de riskfaktorer
hör ihop med arbetet, som buller, som hör ihop med arbetet på ett
vibration, elstötsfara, farliga
ändamålsenligt sätt.
ämnen och gaser samt biologiska
faror och damm
beaktar i sitt arbete utöver de här
beskrivna riskfaktorerna även den
psykiska och fysiska belastningen.
är medveten om de riskfaktorer
som är förknippade med situationer då djur flyttas eller en beteendeförändring hos ett sjukt djur
och behärskar färdigheterna i Fhj
1
planerar situationerna för förflyttning av ett djur på förhand
så, att olycksrisken minimeras
samt förutser beteendeförändringar hos ett sjukt djur när
han/hon hanterar dem och behärskar färdigheterna i Fhj 1
planerar och förutser situationerna för förflyttning av ett djur på
förhand så, att olycksrisken minimeras samt förutser beteendeförändringar hos ett sjukt djur
och uppträder lugnt och övervägt
när han/hon hanterar dem och
behärskar färdigheterna i Fhj 1
har under handledning omsorg
om ergonomin.
arbetar ergonomiskt och har
har omsorg om sin funktionsföromsorg om sin funktionsförmåga. måga och utvecklar sina egna
arbetssätt i en mer ergonomisk
riktning.
30
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att utföra djurskötselarbeten t.ex. på en lantgård, en lantgård för husdjursforskning, i en besöksgård, en djuraffär, ett djurpensionat eller på en djurpark. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för
att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet,
föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.5
KOMPETENSOMRÅDET FÖR PÄLSDJURSUPPFÖDNING, OBLIGATORISK EXAMENSDEL
2.5.1
Pälsdjursuppfödning
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 hantera pälsdjur
 sköta pälsdjur året runt
 utfodra djuren
 göra brunstuppföljning
 utföra parningsarbeten
 upprätthålla djurens välbefinnande och upprätthålla det
 känna igen ett sjukt djur och vid behov tillkalla veterinär
 utföra arbeten som hänför sig till djurens hälsovård
 utföra dagliga skötselarbeten
 utföra de lagstadgade dokumenteringarna genom att utnyttja informationsteknik
 arbeta så att certifieringskraven efterföljs
 använda maskiner och anordningar som används i de dagliga skötselarbetena
 ha omsorg om pälsdjursfarmens gödselhantering
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
o teoretisk och praktiskt de färdigheter som motsvarar FHJ 1
 i sitt arbete beakta gällande förordningar om behandling av djur
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling
 ha omsorg om pälsdjursfarmens miljövård.
31
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Planering och
utförande av
aktuella arbeten
på pälsdjursfarmen
planerar och utför med handledning sitt eget arbete
Behärskande av
arbetets helhet
klarar med handlednig av arbeten fungerar instruerad i arbeten i
som hänför sig till pälsdjursfarenlighet med pälsdjursfarmens
mens årscykel
årscykel
förbereder arbeten i enlighet med
pälsdjursfarmens årscykel och
fungerar självständigt i olika
arbetsskeden
Verksamhet enligt principerna
för hållbar utveckling i skötseln av pälsdjur
fungerar djur- och miljövänligt
fungerar djur- och miljövänligt
med beaktande av ekonomiska
aspekter
utför alla skeden i skötselarbeten
som hänför sig till pälsdjursfarmens årscykel i rätt ordning samt
beaktar arbetenas ekonomiska
aspekter och fungerar djur- och
miljövänligt
arbetar under handledning, förhåller sig till arbetet på ett sätt
som stöder företaget.
arbetar självstyrt och på ett sätt
som stöder en lönsam verksamhet.
arbetar engagerat, initiativrikt och
ansvarsfullt samt på ett sätt som
stöder en lönsam verksamhet
samt uppskattar det egna arbetet.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
planerar och utför de viktigaste
planerar och utför självständigt
arbetsskedena på pälsdjursfarmen aktuella arbeten på pälsdjursfarrätt tidsanpassade
men på basis av erhållna uppgifter och tidsanpassar arbetena rätt
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Hantering av
pälsdjur
hanterar pälsdjur sakligt
hanterar pälsdjur säkert
hanterar pälsdjur lugnt, säkert
och individuellt, beaktar ett arttypiskt beteende
Att utföra parningsarbeten
utför med handledning uppföljning av brunsten och arbeten med
parning av djur samt de noteringar som hänför sig till dem
klarar till största delen av uppföljning av brunsten och arbeten
med parning av olika pälsdjursarter samt de noteringar som hänför
sig till dem
utför självständigt uppföljning av
brunsten och arbeten med parning av olika pälsdjur samt den
dokumentering som hänför sig
till dem
Skötsel av ett
sjukt djur
känner igen ett sjukt djur och
sköter det enligt anvisningarna
identifierar de vanligaste sjukdomarna hos pälsdjur och ger
första hjälpen till dem, samt bedömer behovet av veterinär
identifierar de vanligaste sjukdomarna utgående från symptom
samt sköter dem ändamålsenligt
samt bedömer behovet av veterinär
32
har omsorg om grundläggande
saker i fråga om hygien
har omsorg om hygienen i all sin
verksamhet
förebygger med sin verksamhet
sjukdomar, och har omsorg om
hygienen i alla förhållanden
gör självständiga avgöranden för
att förbättra djurens välbefinnande
Skötsel och utfodring av pälsdjur
sköter, observerar och utfodrar
djur med handledning
utfodrar djuren och utför enligt
anvisningarna de dagliga djurskötselarbetena
utför behärskat och självständigt
alla arbeten som hör ihop med
årscykeln samt sköter, observerar
och utfodrar djur individuellt
enligt produktionsperioden med
ett välmående djur som mål
anger under handledning det
dagliga foderbehovet och identifierar ett förskämt foder
sköter självständigt beställning av sköter på eget initiativ beställning
fodret och identifierar ett förav fodret, bedömer sensoriskt
skämt foder
fodrets duglighet och drar på
basis av foderurvalet och -analys
slutsatser om fodrets duglighet
för olika produktionsperioder
upprätthåller prydlighet i uppföd- upprätthåller prydlighet och hyningsutrymmena
gien i uppfödningsutrymmena
enligt anvisningarna
har självständigt omsorg om
prydlighet och hygien i uppfödningsutrymmena
gör under handledning den
lagstadgade bokföringen
sköter den lagstadgade bokföringen
sköter självständigt om den
lagstadgade bokföringen och för
bok även över övrig verksamhet
som hör ihop med skötselarbetena
Använder under handledning de
mest allmänna maskiner och
anordningar som behövs i skötselarbeten samt underhåller dem
använder enligt anvisningarna de
mest allmänna maskiner och
anordningar som behövs i skötselarbeten samt underhåller dem
behärskar användningen samt
underhållet av de maskiner och
anordningar som behövs i de
dagliga skötselarbetena
Skötsel av pälsdjursfarmens
miljö
sköter med handledning om göd- sköter om gödselhanteringen
selhanteringen samt om farmens gödsel samt avfall enligt anvisarbetsmiljö.
ningarna, upprätthåller prydlighet
och ordning på farmen.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
sköter självständigt om gödselhanteringen samt avfall så att
miljökonsekvenserna minimeras,
arbetar självständigt med att
måna om prydlighet och ordning
på farmen.
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Att följa bestämmelserna gällande pälsdjursuppfödning
kan den lagstiftning som gäller
pälsdjursuppfödning och handlar
åtminstone enligt den i alla uppgifter
känner till djurskyddslagstiftningens centrala saker och följer
dem
känner till djurskyddslagstiftningen och handlar i enlighet
med den
33
Omsorg om pälsdjurens hälsovård
och främjande av
grundläggande
saker i välbefinnandet
har omsorg om ett välmående
djurs grundläggande krav, förebygger de vanligaste sjukdomarna och deras alstrare
har omsorg om ett välmående
främjar pälsdjurens välbefindjurs krav och förebygger vanliga nande i all sin skötselverksamhet
sjukdomar och deras alstrare
och förebygger att sjukdomar
uppstår
Beaktande av
beaktar utfodringskraven för
olika produktionsperioder
pälsdjurens näringsbehov och
matsmältning vid
utfodring av pälsdjur
beaktar de lagenliga utfodringskraven för olika produktionsperioder, förstår vilken inverkan den information som
han/hon får av foderleverantören
har på utfodringen
behärskar de ekonomiska, artspecifika och individuella utfodringskraven för olika produktionsperioder, tolkar foderanalysen och den information som
foderrekommendationena ger i
utfodringen
Identifiering av
pälsdjurens parningstid
utreder grunderna för fortplantningsfysiologin och brunstuppföljningens betydelse vid bestämning av parningstidpunkten
är på det klara med fortplantningsfysiologin i sådan utsträckning att han/hon behärskar bestämningen av en sedvanlig parningstidpunkt
behärskar fortplantningsfysiologin i sådan utsträckning att
han/hon klarar av att utnyttja den
vid bestämning av en artspecifik
och individuell parningstidpunkt
Främjande av
kvalitet i pälsdjursuppfödning
utreder de direktiv som hänför sig utreder de direktiv som hänför sig utreder de direktiv som hänför sig
till certifieringen av en pälsdjurs- till certifieringen av en pälsdjurs- till certifieringen av en pälsdjursfarm
farm
farm
Beaktande av
bestämmelser
gällande skötsel
av pälsdjuren på
en pälsdjursfarm
beaktar i sitt arbete de miljöbestämmelser som utfärdats för
pälsdjursuppfödning och anlitar
experthjälp vid behov.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
utvärderar med handledning sitt
eget arbete och strävar efter att
handla på basis av erhållen respons
Interaktion och
samarbete
fungerar enligt arbetsgemenskap- fungerar så att han/hon uppskatens regler
tar arbetsgemenskapens regler
och anvisningar
fungerar konstruktivt som medlem i arbetsgemenskapen
Yrkesetik
fungerar enligt djurskyddslagstiftningen och anvisningarna
fungerar i certifieringen enligt de
uppställda kraven och är ansvarskännande initiativrik och aktiv i
sitt arbete
beaktar i sitt arbete de miljöbestämmelser som utfärdats för
uppfödningen och de miljörisker
som hänför sig till produktionen.
beaktar i sitt arbete de miljöbestämmelser som utfärdats för
uppfödningen och de miljörisker
som hänför sig till produktionen.
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
utvärderar sin egen verksamhet, utvecklar fortlöpande sin verktar emot respons och handlar
samhet på basis av erhållen reefter den respons han/hon erhållit spons och med hjälp av självvärdering
fungerar enligt djurskyddslagstiftningen och allmänna etiska
principer, är ansvarsfull i sitt
arbete
34
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
iakttar arbetssäkerhetsanvisningarna och använder skyddsutrustning och skyddskläder som anvisats honom/henne, undviker
risker i sitt arbete och behärskar
färdigheterna i Fhj 1.
använder skyddsutrustning och
skyddskläder som förutsätts av
arbetet och arbetsmiljön och
behärskar färdigheterna i Fhj 1.
använder situationsanpassat
skyddsutrustning och skyddskläder som förutsätts av arbetslivet
samt ombesörjer arbetsergonomin och behärskar färdigheterna i
Fhj 1.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att utföra aktuella arbeten med skötsel eller utfodring av pälsdjuren på en pälsdjursfarm eller i
ett forskningsinstitut. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska
täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
.
2.6
VALBARA EXAMENSDELAR
2.6.1
Växtproduktion
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 göra upp en odlingsplan för lantgården
 planera växtföljden
 följa gårdens kvalitetssystem
 bearbeta jorden, gödsla, så och skörda
 välja odlingssorter med beaktande av odlingsförhållandena
 välja växtskyddsmetoder som lämpar sig för olika situationer
 välja ändamålsenliga bekämpningsmedel
 utföra växtskyddsarbeten och följa lagstiftningen som gäller användningen av växtskyddsämnen
o studerande /examinanden har examen enligt gällande växtskyddslagstiftning
 föra bok över sina odlingsåtgärder
 ställa in växtodlingsmaskiner, utföra underhållsåtgärder inför användning och förvaring
 upprätthålla byggnadernas skick
 jämföra olika odlingsmetoder och deras lönsamhet
35





marknadsföra skörden
använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmågan
i sitt arbete beakta att säkerheten i verksamheten och ansvaret i arbetet
främja verksamhetssätt enligt principerna för hållbar utveckling
samarbeta med andra odlare och med intressentgrupper.
Bedömning
I tabellen har föremålen för bedömning samt bedömningskriterier för tre olika nivåer av kunnande
sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det
centrala innehållet i examensdelen.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Arbete enligt
växtproduktionsprocesser som
bygger på odlingsplanen
arbetar i enlighet med de vanligaste processer som hänför sig till
växtproduktion
arbetar i enlighet med de processer som hänför sig till växtproduktion
behärskar de processer som hänför sig till växtproduktion och
utvecklar arbetsmetoderna vid
behov
Utförande och
utveckling av
växtodlingsarbeten
genomför odlingsplanen med
handledning
genomför odlingsplanen enligt
anvisningarna och inverkar vid
behov på de faktorer som reglerar
skördens kvalitet
genomför odlingsplanen enligt
växtperiodens förhållanden och
producerar en kvalitet i enlighet
med skördens användningsändamål
klarar med handledning av enskilda växtodlingsarbeten
klarar av växtodlingsarbeten
enligt anvisningarna
klarar självständigt av de vanligaste växtodlingsarbeten
klarar under handledning av att
bedöma hur odlingen lyckats
bedömer hur odlingen lyckats
och drar ändamålsenliga slutsatser och ger förslag till förbättringar
gör observationer av växtligheten
och skörden och ger utgående
från sina erfarenheter genomförbara förslag till förbättringar
identifierar med hjälp av en expert skeden i sina enskilda arbetsuppgifter, med vilka man kan
påverka produktionen av åkerväxter på ett hållbart sätt
identifierar skeden i sina arbetsuppgifter, med vilka man kan
påverka produktionen av åkerväxter på ett hållbart sätt
identifierar skeden i arbetshelheterna, med vilka man kan påverka
produktionen av åkerväxter på ett
hållbart sätt
sorterar och återvinner enligt
anvisningarna bl.a. kemikalier
och plast som uppstår samt beaktar med handledning produkternas, redskapens och metodernas
miljövänlighet.
sorterar och återvinner bl.a. kemikalier och plast som uppstår
samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val.
sorterar och återvinner bl.a. kemikalier och plast som uppstår
samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val och utvecklar
verksamheten i en mer hållbar
Produktion av
odlingsväxter i
enlighet med en
principerna för
hållbar utveckling
(T.ex. en balanserad gödsling;
val av växtsorter,
härdighet och
mångsidighet;
36
odlingsmetoder
och samanvändning av maskiner)
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
riktning.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Bearbetnings-,
gödslings-, sånings- växtskydds-, skördeoch lagringsarbete samt att
uppgörande av
odlingsanteckningar
Berömliga B3
utför växtodlingsarbeten på lantgården efter att ha fått inledande
handledning
utför arbeten som hänför sig till
utför självständigt växtodlingsvegetationsperiodens växtodling, och skördearbeten enligt odlingsskörd och lagring efter att ha fått planen
anvisningar
ser till att arbetsuppgifterna avslutas och att utrustningen dagligen rengörs samt att lagerutrymmena är prydliga
ser till att arbetsuppgifterna avslutas och att utrustningen dagligen rengörs samt att lagerutrymmena är prydliga
ser till att arbetsuppgifterna avslutas och att utrustningen dagligen rengörs samt att lagerutrymmena är prydliga
gör under handledning de
odlingsanteckningar som behövs
gör de odlingsanteckningar som
behövs
gör de odlingsanteckningar som
behövs genom att följa gårdens
kvalitetssystem
klarar av att bedöma hur arbetet
lyckades
klarar av att bedöma hur arbetet
lyckades och motivera de arbetsmetoder som valts vid olika
tillfällen
gör observationer av växtligheten
och kvaliteten på arbetet och drar
slutsatser om nödvändiga odlingsåtgärder
Inställning av
växtodlingsmaskiner, underhåll
inför användning
och förvaring
utför med handledning underhållsarbeten på växtodlingsmaskiner
utför enligt anvisningarna under- utför självständigt underhållshålls- och inställningsarbeten på och inställningsarbeten på växtväxtodlingsmaskiner
odlingsmaskiner
Uppgörande av
växtföljds- och
odlingsplaner
gör med handledning upp en
odlingsplan
gör enligt anvisningarna upp en
växtföljds- och odlingsplan
gör självständigt upp en växtföljds- och odlingsplan
följer egenkontrolls- och kvalitetssystemets regler enligt anvisningarna.
fungerar på det sätt som egenkontrolls- och kvalitetssystemet förutsätter.
Verksamhet i
följer under handledning egenkontrolls- och kvalitetssystemets
enlighet med
kvalitetssystemet regler.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Beaktande av
beaktar i sitt arbete de kvalitets-
beaktar i sitt arbete de kvalitets-
beaktar i sitt arbete de kvalitets-
37
kvalitetskraven
för åkergrödorna
under odlingens
gång
krav som skördens användnings- krav som skördens användningsändamål förutsätter samt utnyttjar ändamål förutsätter samt utnyttjar
med hjälp av en expert informat- informationen i sitt arbete
ionen i sitt arbete
krav som skördens användningsändamål förutsätter och betydelsen av uppföljningen av tillväxtfaktorerna som påverkar dem
samt utnyttjar informationen i sitt
arbete
Val av odlingsväxt och sort
utgående från
växtkrav och
sortegensakperna
väljer växtart och -sort med hjälp väljer växtart och -sort
av en expert
väljer växtarter och -sorter i enlighet med användningsändamålet och växtförhållandena
Uppställning av
mål för bearbetning, gödsling
och sådd och val
av arbetsteknik
uppställer mål för bearbetning,
gödsling och skörd med hjälp av
en expert
ställer upp mål för bearbetning,
gödsling och skörd av olika växtoch jordarter samt jämför arbetstekniker
motiverar de mål som han/hon
uppställt för bearbetning, gödsling och skörd av olika växt- och
jordarter samt sina valda arbetstekniker
Val av växtskyddsmetoder
och –medel och
utförande av
bekämpningen
väljer med hjälp av en expert
växtskyddsmetoder och –medel
för olika odlingsväxter
jämför och väljer med hjälp av
handböcker en växtskyddsmetod
och växtskyddsmedel som passar
för situationen
jämför och väljer med hjälp av
handböcker en växtskyddsmetod
och växtskyddsmedel som passar
för situationen samt motiverar sitt
val
studerande /examinanden har
examen enligt gällande växtskyddslagstiftning
studerande /examinanden har
examen enligt gällande växtskyddslagstiftning
studerande /examinanden har
examen enligt gällande växtskyddslagstiftning
Skörd och lagring utreder sätt att skörda och lagra
olika odlingsväxter
utreder och jämför sätt att skörda beaktar i sitt arbete skördearbeoch lagra olika odlingsväxter
tets och lagringens betydelse för
att säkra kvaliteten på skörden
Jämförelse av
lönsamheten vid
produktion av
åkergrödor
beräknar de faktorer som påverkar produktionens lönsamhet
räknar ut och väljer de produktionsväxter och -metoder som är
bäst med tanke på gårdens lönsamhet
räknar ut och väljer de produktionsväxter och -metoder som är
bäst med tanke på gårdens lönsamhet och utvecklar systematiskt gårdens lönsamhet
Beaktande av
utreder i huvuddrag odlingsavtalens förpliktelser för odlingen
principerna för
odlingsavtal och
systemet för kvalitetsprissättning
vid produktion av
åkergrödor
utreder odlingsavtalens centrala
förpliktelser för odlingen
utreder odlingsavtalens förpliktelser för odlingen
Marknadsföring
av produkter
känner till sätt att marknadsföra
produkterna.
väljer ett marknadsföringssätt
som passar för produkterna.
jämför olika marknadsföringssätt
och väljer det som är lämpligast
för produkterna.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompe-
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
38
tenser för livslångt lärande
Den studerande eller examinanden
Lärande och
problemlösning
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
begär vid behov hjälp av en expert
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
tillämpar det han/hon lärt sig
tidigare
Interaktion och
samarbete
fungerar i enlighet med arbetsgemenskapens regler
diskuterar, lyssnar och tillägnar
sig givna anvisningar
diskuterar, lyssnar och beaktar
andras åsikter i sina egna avgöranden
Yrkesetik
fungerar ärligt och ansvarsfullt
när han/hon utför givna arbetsuppgifter
fungerar öppet, ärligt och anbaserar sitt arbete på öppenhet,
svarsfullt när han/hon utför givna ärlighet och ansvar
arbetsuppgifter
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
är i sin verksamhet medveten om ställer upp jordbruksprodukters
jordbruksprodukters kvalitet,
kvalitet, trygghet och miljöansvatrygghet och miljöansvarighet
righet som värden för verksamheten
ställer upp jordbruksprodukters
kvalitet, trygghet och miljöansvarighet som värden och konkurrensfaktorer för verksamheten
följer under handledning arbetssäkerhetsanvisningarna och använder skyddsutrustning enligt
arbetsuppgiften.
har utrustat sig med skyddskläder
enligt vad arbetet förutsätter och
iakttar ergonomiska arbetssätt i
sitt arbete .
följer arbetssäkerhetsanvisningarna enligt anvisningarna och använder skyddsutrustning enligt arbetsuppgiften.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att planera och utföra aktuella sånings- och skördearbeten på en lantgård eller en forskningslägenhet. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.2
Produktion av en lokalt vald odlingsväxt
Krav på yrkesskicklighet
39
Den studerande eller examinanden kan
 planera produktionsprocessen för den valda växtarten
 utföra odlings-, lagrings- eller vidareförädlingsarbeten eller arbeten med iståndsättande av
produkter för försäljning
 underhålla och använda maskiner och utrustning i produktionskedjan
 göra anteckningar om sina odlingsåtgärder
 följa kvalitetssystemet för produktionen
 jämföra olika odlingsmetoder och deras lönsamhet
 marknadsföra skörden
 följa med utvecklingen inom sin bransch
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
 samarbeta med andra aktörer inom branschen
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Planering av
odling av den
valda växten
planerar och bedömer med hand- planerar och bedömer enligt
planerar, bedömer och utvecklar
ledning odlingen och de arbetsinstruktion odlingen och de arodlingen och de arbetsskeden
skeden som hör ihop med den
betsskeden som hör ihop med den som hör ihop med den
Produktion av
arbetar med handledning i enligden valda växten het med de processer som hänför
sig till produktion av den valda
växten med hjälp av en expert
Produktion av
den valda växten
i enlighet med en
hållbar utveckling
(t.ex. balanserad
gödsling; valet av
växtsort, härdighet och
arbetar efter att ha fått inledande
handledning i enlighet med de
processer som hänför sig till
produktion av den valda växten
behärskar de processer som hänför sig till produktion av den
valda växten och utvecklar arbetsmetoderna
klarar med handledning av enskilda arbeten
utför odlingsarbeten enligt instruktion
utför självständigt odlingsarbeten
utvärderar med handledning hur
hans/hennes arbete lyckades
klarar av att utvärdera hur arbetet
lyckades och att motivera de
arbetsmetoder som valts vid olika
tillfällen
gör observationer av växtligheten
och kvaliteten på arbetet och drar
slutsatser om nödvändiga odlingsåtgärder
identifierar med hjälp av en expert skeden i sina enskilda arbetsuppgifter, med vilka man kan
påverka produktionen av åkerväxter på ett hållbart sätt
identifierar skeden i sina arbetsuppgifter, med vilka man kan
påverka produktionen av åkerväxter på ett hållbart sätt
identifierar skeden i arbetshelheterna, med vilka man kan påverka
produktionen av åkerväxter på ett
hållbart sätt
beaktar under handledning produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet
beaktar produkternas, redskapens beaktar produkternas, redskapens
och metodernas miljövänlighet i och metodernas miljövänlighet i
sina val
sina val och utvecklar verksam-
40
mångsidighet;
odlingsmetoder, sorterar och återvinner enligt
åtgärder som
anvisningarna bl.a. kemikalier
minskar använd- och plast som uppstår.
ningsmängden av
bekämpningsmedel och samanvändning av maskiner)
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
heten i en mer hållbar riktning
sorterar och återvinner bl.a. kemikalier och plast som uppstår
samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val.
sorterar och återvinner bl.a. kemikalier och plast som uppstår
samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val och utvecklar
sin arbetsgemenskap och verksamhet i en mer hållbar riktning.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Uppgörande av
gör med handledning upp en
odlingsplan för den valda växten
odlingsplan för
den valda växten som ska odlas
gör enligt anvisningarna upp en
odlingsplan för den valda växten
som ska odlas
gör självständigt upp en odlingsplan för den valda växten som
ska odlas
Odlings-/, lagutför arbetena och de noteringar
rings-/, vidareför- som hör ihop med dem
ädlingsarbeten
/eller arbeten
med iståndsättande för försäljning
utför arbetsskedena och de erfor- utför arbetsskedena och de erforderliga noteringarna i rätt ordning derliga noteringarna i rätt ordning
och är omsorgsfull i sitt arbete
och arbetar smidigt, initiativrikt
samt omsorgsfullt
Användning och
underhåll av de
maskiner och
utrustning som
anknyter till produktionen
använder enligt instruktion maanvänder självständigt maskiner
skiner och utrustning som hör till och utrustning som hör till proproduktionskedjan
duktionskedjan
använder under handledning
maskiner och utrustning som hör
till produktionskedjan på ett
tryggt sätt
utför enligt anvisningarna dagliga utför dagliga underhållsgranskunderhållsarbeten på maskinerna ningar på maskinerna
utför självständigt dagliga underhållsåtgärder på maskinerna och
underhållsgranskningar genom
att följa serviceböckernas anvisningar
Verksamhet i
följer under handledning egenkontroll- eller kvalitetssystemets
enlighet med
kvalitetssystemet regler.
följer anvisningarna i gårdens
kvalitetssystem
Markandsföring
av produkterna
marknadsför skörden med hjälp
av en expert.
väljer ett maknadsföringssätt som jämför olika marknadsföringssätt
passar för produkterna
och väljer det lämpligaste marknadsföringssättet för produkterna.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
den kunskap som
Goda G2
fungerar på det sätt som reglerna
för egenkontroll och/eller kvalitetssystemet förutsätter.
Berömliga B3
41
ligger till grund
för arbetet
Den studerande eller examinanden
Val av odlingsteknik för den
valda växten
beaktar i sitt arbete odlingsväxbeaktar i sitt arbete odlingsväxtens odlingsegenskaper och väljer tens odlingsegenskaper samt
en lämplig odlingsteknik
jämför och väljer en lämplig
odlingsteknik
Beaktande av
utreder villkoren i odlingsavtalen utreder villkoren i kvalitetsprisi huvuddrag
sättningen och odlingsavtalen
principerna för
odlingsavtal och
systemet för kvalitetsprissättning
vid produktion av
den valda växten
beaktar i sitt arbete odlingsväxtens odlingsegenskaper och förstår vilken inverkan de har på
skördeutvecklingen samt väljer
en lämplig odlingsteknik
utreder villkoren i kvalitetsprissättningen och odlingsavtalen och
betydelsen av dem i odlingen
Jämförelse av
lönsamhetsfaktorer för växten/produkten i
växtodling
beräknar faktorer som påverkar
produktionens lönsamhet.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
arbetar ansvarsfullt enligt gemen- tillägnar sig arbetsplatsens praxis gör observationer om hur processamt överenskomna principer
för odling, skördehanteserna fungerar, prövar och gering/vidareförädling
nomför vid behov en del saker på
ett nytt sätt
utreder och räknar ut de centrala utreder och räknar ut de faktorer
faktorer som inverkar på produkt- som inverkar på produktionens
ionens lönsamhet.
lönsamhet och söker de centrala
markandsföringskanalerna.
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
söker information om sin egen
bransch och utnyttjar den i sin
verksamhet
söker mångsidigt information om
sin egen bransch, tillämpar sina
kunskaper och färdigheter samt
motiverar sitt avgörande
fungerar i enlighet med arbetsgemenskapens regler och frågar
råd av en mer erfaren i problemsituationer
frågar modigt råd i problemsituationer och deltar aktivt i gruppens arbete
är en aktiv deltagare i gruppens
verksamhet och tar intresserad
emot råd
söker experthjälp vid behov
söker vid behov experthjälp och söker självständigt vid behov
information till stöd för sitt beslut experthjälp och söker aktivt information samt samarbetar med
övriga aktörer inom branschen
Yrkesetik
fungerar med handledning enligt
kvalitetssystemet eller annan
överenskommen praxis
fungerar enligt kvalitetssystemet
eller annan överenskommen
praxis
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer arbetssäkerhetsanvisningar följer arbetssäkerhetsanvisningar
och använder skydd och skydds- och använder skydd och skyddskläder som anvisats honom/henne kläder som arbetet och arbetsmiljön förutsätter
Interaktion och
samarbete
följer kvalitetssystemet eller
annan överenskommen praxis
samt uppskattar sitt eget arbete
använder situationsanpassat
skydd och skyddskläder som
arbetet och arbetsmiljön förutsätter samt har omsorg om arbets-
42
ergonomin
håller sin egen arbetsmiljö prydlig.
håller sin arbetsmiljö prydlig och upprätthåller och utvecklar funktupprätthåller med sin verksamhet ionalitet i arbetsmiljön.
god renlighet och ordning.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att planera och utföra aktuella arbeten som hänför sig till odling, skördehantering/vidareförädling av en växt, renhållnings- och underhållsarbeten i utrymmena samt eventuellt
uppgifter som gäller kundbetjäning. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som
påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.3
Behärskande av lantbrukets produktionsteknologi
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 behärska olika produktionsmetoder (skörde-, åkerbruks-, överförings- och transport- och ekonomicentralmaskiner) för de olika produktionsgrenarna
 utföra arbeten som hör till produktionsverksamheten
 använda och upprätthålla maskiner och utrustning som hänför sig till lantbrukets produktionsteknologi
 planera och jämföra produktionsmetodernas lönsamhet
 använda, sköta och reglera de maskiner och den utrustning som används i produktionsverksamheten inom olika produktionsgrenar
 planera och utveckla de arbets- och maskinkedjor som behövs vid förverkligandet av produktionen
 följa med den teknologiska utvecklingen och utnyttja den i sin verksamhet
 utvärdera sina arbetsmetoder och vid behov ändra dem
 utföra dagliga underhållsarbeten som behövs i produktionen
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
43
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
planerar arbets- och maskinkedjor som behövs vid förverkligandet av produktionen
planerar och utvecklar arbets- och
maskinkedjor som behövs vid
förverkligandet av produktionen
Den studerande eller examinanden
Planering och
genomförande av
produktionsteknologin (skörde-,
åkerbruks-, överförings- och
transport- och
ekonomicentralmaskiner)
planerar under handledning arbets- och maskinkedjor som
behövs vid förverkligandet av
produktionen
Verksamhet i
enlighet med en
hållbar utveckling
inom lantbrukets
produktionsteknologi (t.ex.
granskning av
maskinernas
användningseffektivitet, precisionsodling, förening av arbetsskeden och lättare bearbetningsmetoder,
teknologi lämpad
för finländska
förhållanden,
inhemska maskiner och utrustning vs utländska
maskiner och
utrustning, maskinkedjors energieffektivitet)
kartlägger med hjälp av en expert kartlägger och jämför olika alterolika alternativ till en hållbar
nativ till en hållbar användning
användning av åkerbruk
av åkerbruk och kan med hjälp av
en expert bedöma de egna valens
miljökonsekvenser
kartlägger och jämför självständigt olika alternativ till en hållbar
användning av åkerbruk och kan
bedöma de egna valens miljökonsekvenser
kartlägger med hjälp av en expert
olika alternativ till en hållbar
användning av den teknologi som
hänför sig till husdjursproduktion
(maskiner som används för sortering och torkning av säd, kvarnar,
foderblandare, hanteringsanordningar för grovfoder, mjölkningsstationer och -robotar, utfodrare
och utgödslingsanordningar).
kartlägger och jämför med hjälp
av en expert olika alternativ till
en hållbar användning av den
teknologi som hänför sig till
husdjursproduktion och kan bedöma de egna valens miljökonsekvenser (maskiner som används
för sortering och torkning av säd,
kvarnar, foderblandare, hanteringsanordningar för grovfoder,
mjölkningsstationer och -robotar,
utfodrare och utgödslingsanordningar).
kartlägger och jämför olika alternativ till en hållbar användning
av den teknologi som hänför sig
till husdjursproduktion och kan
med hjälp av en expert bedöma
de egna valens miljökonsekvenser (maskiner som används för
sortering och torkning av säd,
kvarnar, foderblandare, hanteringsanordningar för grovfoder,
mjölkningsstationer och -robotar,
utfodrare och utgödslingsanordningar).
44
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Användning och
underhåll av maskiner och utrustning som hänför
sig till växtodlings- och husdjursproduktion
utför med handledning arbeten
som hänför sig till produktionsverksamheten
utför arbeten som hänför sig till
produktionsverksamheten
utför arbeten som hänför sig till
produktionsverksamheten och
förstår betydelsen av att maskinerna samanvänds
använder och underhåller med
handledning maskiner och utrustning som hör till produktionsverksamheten
använder och underhåller enligt
anvisningarna maskiner och utrustning som hör till produktionsverksamheten
använder och underhåller självständigt maskiner och utrustning
som hör till produktionsverksamheten samt anger maskinernas
reparations- och förnyelsebehov
Granskning av
investeringarnas
lönsamhet
gör med handledning de beräkningar som behövs
gör de beräkningar som behövs
gör självständigt de beräkningar
som behövs
jämför produktionsmetodernas
lönsamhetsskillnader.
jämför och beräknar produktionsmetodernas lönsamhetsskillnader.
utvecklar produktionsmetoder.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Utnyttjande av de utreder med hjälp av en expert de beaktar i sitt arbete de biologiska
förutsättningarna för växt- och
biologiska grun- biologiska förutsättningarna för
produktionen
djurproduktion
derna för produktionen i planering och användning av lantbrukets produktionsteknologi
beaktar i sitt arbete de biologiska
förutsättningarna för produktionen och utnyttjar dem ekonomiskt,
etiskt och ekologiskt rätt
Jämförelse av
produktionsmetoderna
jämför självständigt skillnader
mellan produktionsmetoderna i
fråga om förhållanden och avkastning.
jämför enligt anvisningarna skill- jämför skillnader mellan produktnader mellan produktionsmeionsmetoderna i fråga om förhåltoderna i fråga om förhållanden
landen och avkastning.
och avkastning.
45
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
Interaktion och
samarbete
Goda G2
Berömliga B3
löser problem som ofta upprepas
i arbeten som hänför sig till produktionsteknologin
löser vanliga problem i arbeten
som hänför sig till produktionsteknologin och bedömer orsaker
till problemen
löser de mest allmänna problemsituationerna i arbeten som hänför sig till produktionsteknologin
och undviker att problemet upprepas genom att ändra på funktionssättet
iakttar arbetstiderna och andra
bestämmelser i arbetsgemenskapen
iakttar arbetstiderna och andra
bestämmelser i arbetsgemenskapen samt fungerar som medlem i arbetsgemenskapen
iakttar arbetstiderna och arbetsgemenskapens övriga regler,
bestämmelser om hemlighållande
och övriga skyldigheter
Den studerande eller examinanden
fungerar sakligt när han/hon
bildar nätverk med övriga företaanvänder gemensamma maskiner gare när han/hon använder gemensamma maskiner eller för att
främja annan ömsesidig nytta
arbetar ansvarsfullt
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer med handledning arbetssä- följer instruerad arbetssäkerhetskerhetsanvisningarna och använ- anvisningarna och använder
der skyddsutrustning enligt arbe- skyddsutrustning enligt arbetet.
tet.
bildar aktivt nätverk med övriga
företagare för att utöka användningen av gemensamma maskiner
eller för att främja annan ömsesidig nytta och fungerar som en
pålitlig partner
fungerar ansvarsfullt och upprätthåller företagets yttre bild med
sitt eget beteende
använder skyddskläder enligt vad
arbetet förutsätter och iakttar
ergonomiska arbetssätt i sitt arbete.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att utföra arbeten som hänför sig till produktionsverksamheten (skörde-, åkerbruks-, överförings- och transport- och ekonomicentralmaskiner) på en lantgård, forskningslägenhet, skollägenhet
eller i ett annat landsbygdsföretag. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning
och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
46
2.6.4
Utnyttjande av lantbruks- och jordbyggnadsmaskiner
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 göra upp en mekaniseringsplan
 använda, sköta, underhålla och reparera entreprenadmaskiner och -utrustning för lantbruket
som regionalt sett är viktiga
 i maskinentreprenader använda lantbruksmaskiner och deras kombinationer
 i sitt arbete beakta effektivitet och lönsamhet
 följa med att maskinerna fungerar och känna igen problempunkter
 ange maskinernas underhålls- och reparationsbehov
 utföra underhålls-, reparations- och metallarbeten
 idka maskinsamarbete med andra företagare
 marknadsföra maskin-, underhålls-, reparations- och metallservice och producera dem enligt
behoven
 betjäna kunder
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmågan
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Planering och
planerar och utför med handledgenomförande av ning arbeten som en del av en
maskinentrepre- maskin- och entreprenadkedja
nadservice
tar emot arbetsbeställningar och
fungerar enligt de anvisningar
som kunden framlagt
gör i regel själv upp arbetsplaner
och utför arbetsuppgifter
planerar och genomför självständigt en arbetsuppgift som hör till
maskinentreprenadservicen
Arbete i en lant- assisterar i en lantbruksaffär
enligt anvisningarna
bruksaffär och
betjäning av kunder
fungerar enligt anvisningarna i en
kundbetjäningssituation
fungerar i en lantbruksaffär tillsammans med en mer erfaren
kollega
Verksamhet på
bekantar sig med lantbruksbranschens service- och sakkun-
Den studerande eller examinanden
bekantar sig med hjälp av en
expert med lantbruksbranschens
arbetar kundcentrerat och utför de fungerar pålitligt och smidigt och
uppgifter som man kommit över- skapar med sin verksamhet förutens om med kunden
sättningar för en bestående kundrelation
planerar och genomför på eget
initiativ arbeten som ska utföras i
en lantbruksaffär
fungerar naturligt i en kundbetjä- fungerar naturligt och kundcenningssituation
trerat i kundbetjäningssituationer
intresserar sig för lantbruksbranschens service- och sakkun-
47
ett hållbart sätt i
maskinentreprenader eller i arbetet i en lantbruksaffär
service- och sakkunnigorganisationer, från vilka han/hon får stöd
för att beakta miljöfrågorna i
företagets verksamhet
nigorganisationer, från vilka
han/hon får stöd för att beakta
miljöfrågorna i företagets verksamhet och begrundar hur de
kunde utnyttjas i arbetet i lantbruksaffären eller som maskinentreprenör
nigorganisationer, från vilka
han/hon får stöd för att beakta
miljöfrågorna i företagets verksamhet och begrundar hur de
kunde utnyttjas som konkurrensfaktor i arbetet i lantbruksaffären
eller i uppgifterna som maskinentreprenör
lyfter i arbetet i lantbruksaffären i erbjuder i arbetet i lantbruksaffä- presenterar i arbetet i lantbruksafkundbetjäningssituationer fram
ren som alternativ vid presentat- fären miljövänliga, hållbara eller
en del produkters miljövänlighet ion av produkterna även miljöåtervinningsbara alternativ
vänliga alternativ
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
underhåller som maskinentrepre- förstår som maskinentreprenör
nör regelbundet utrustningen
betydelsen av ett regelbundet
underhåll för förlängning av
utrustningens livscykel
förstår som maskinentreprenör
betydelsen av ett regelbundet
underhåll för förlängning av
utrustningens livscykel och väljer
utrustning utgående från prestationseffekt, hållbarhet och reparerbarhet
fäster som maskinentreprenör
uppmärksamhet vid ett energieffektivt sätt att köra maskinen
planerar som maskinentreprenör
användningen av maskinen i
relation till körsättet samt dimensionerar utrustningen i förhållande till den erforderliga
arbetsuppgiften
kör ekonomiskt som maskinentreprenör och undviker onödig
användning och dimensionerar
utrustningen i förhållande till den
erforderliga arbetsuppgiften samt
jämför alternativ till en effektiv
användning av utrustningen
sorterar och återvinner enligt
anvisningarna bl.a. kemikalier
och plast som uppstår.
sorterar och återvinner bl.a. kemikalier och plast som uppstår
samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val.
sorterar och återvinner bl.a. kemikalier och plast som uppstår
samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val och utvecklar
arbetsgemenskapens verksamhet
i en mer hållbar riktning.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Att utföra växtod- utför med handledning regionalt
betydelsefulla arbeten som
lingsarbeten
grundbearbetnings-, såningsberednings- och såningsarbeten,
gödselspridningsarbeten, potatisodlingsarbeten/färdigställande för
försäljning, växtskyddsarbeten
eller arbeten med skörd, ensilageskörd, tröskning/ sädeshantering/lagring /sädessortering
utför i regel själv regionalt betydelsefulla arbeten som grundbearbetnings-, såningsberedningsoch såningsarbeten, gödselspridningsarbeten, potatisodlingsarbeten/ färdigställande för försäljning, växtskyddsarbeten eller
arbeten med skörd, ensilageskörd, tröskning/ sädeshantering/lagring /sädessortering
utför på eget initiativ regionalt
betydelsefulla arbeten som
grundbearbetnings-, såningsberednings- och såningsarbeten,
gödselspridningsarbeten, potatisodlingsarbeten/ färdigställande
för försäljning, växtskyddsarbeten eller arbeten med skörd,
ensilageskörd, tröskning/ sädeshantering/lagring /sädessortering
Att utföra fastighetsskötselarbeten
utför i regel själv t.ex. arbeten
med skötsel av gårdsplaner
fungerar på eget initiativ i t.ex.
arbeten med skötsel av gårdsplaner
utför under handledning t.ex.
arbeten med skötsel av gårdsplaner
48
Att utföra jordutför under handledning t.ex.
byggnadsarbeten arbeten som gäller arbetsentrepenader med skötsel av miljön,
skötsel av vägområden eller jordbyggnad
utför i regel själv t.ex. arbeten
som gäller arbetsentrepenader
med skötsel av miljön, skötsel av
vägområden eller jordbyggnad
fungerar på eget initiativ i t.ex.
arbeten som gäller arbetsentrepenader med skötsel av miljön,
skötsel av vägområden eller jordbyggnad
Arbete i en lantbruksaffär
fungerar enligt anvisningarna i
arbetsuppgifter i en lantbruksaffär t.ex. i arbeten med utlämnande av varor och i instruering
av kunden
fungerar på eget initiativ i arbetsuppgifter i en lantbruksaffär
såsom i butiks- och kundbetjäningsarbeten
Att utföra metall-, utför under handledning t.ex.
underhålls-, och svetsnings-, slipnings- och reparationsarbeten
reparationsarbeten
utför enligt anvisningarna t.ex.
svetsnings-, slipnings-, underhålls- och reparationsarbeten
utför på eget initiativ t.ex. svetsnings-, slipnings-, underhållsoch reparationsarbeten
Utnyttjande av
teknologi och
informationsteknik i maskinentreprenader och i
en lantbruksaffär
utnyttjar informationsteknik
enligt anvisningarna.
registrerar sina arbetsuppgifter
genom att utnyttja informationsteknik.
använder informationsteknik i sitt
arbete och arbetar så att han/hon
på eget initiativ utvärderar sitt
arbete.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
utför under handledning arbetsuppgifter i en lantbruksaffär t.ex.
arbeten med mottagning och
utlämnande av varor
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Behärskande av
basmaskinernas
inställnings-,
testnings- och
kontrollsystem
söker i regel själv sådan information om maskinernas och utrustningens inställningsvärden som
behövs för att utföra arbetet
söker självständigt sådan information om maskinernas och utrustningens inställningsvärden som
behövs för att utföra arbetet
Beaktande av
beaktar i sitt arbete de enklaste
basmaskinernas konstruktioner
lantbruksmaskinernas konstrukt- och funktionsprinciper
ioner och funktionsprinciper i
arbetet
beaktar i sitt arbete entreprenadmaskinernas konstruktioner och
funktionsprinciper
beaktar i sitt arbete krävande
specialarbetsmaskiners konstruktioner och funktionsprinciper
Att göra upp entreprenadavtal
gör upp ett entreprenadavtal
enligt anvisningarna.
förstår entreprenadavtalets betydelse och gör upp ett entreprenadavtal enligt en modell.
förstår entreprenadavtalets betydelse och gör självständigt upp
ett entreprenadavtal.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
söker med handledning sådan
information om maskinernas och
utrustningens inställningsvärden
som behövs för att utföra arbetet
Den studerande eller examinanden
49
Lärande och
problemlösning
utvärderar med handledning sitt
eget arbete och strävar efter att
fungera enligt den respons
han/hon erhållit
utvärderar sin egen verksamhet,
tar emot respons och fungerar
enligt den respons han/hon erhållit
utvecklar kontinuerligt sin egen
verksamhet på basis av den respons som han/hon erhållit och
med hjälp av självvärdering
frågar i problemsituationer
självmant råd av en mer erfaren
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
hämtar experthjälp vid behov
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
tillämpar det han/hon lärt sig
tidigare så, att arbetets slutresultat uppfyller kvalitetskriterierna
Interaktion och
samarbete
frågar i problemsituationer råd av frågar modigt råd i problemsituen mer erfaren och fungerar i
ationer och deltar aktivt i grupenlighet med arbetsgemenskappens arbete
ens regler samt bildar nätverk
med andra företagare
är en aktiv deltagare i gruppens
verksamhet och tar intresserat
emot anvisningar
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
iakttar arbetssäkerhetsanvisning- använder skyddsutrustning och
arna och använder skyddsutrust- skyddskläder som förutsätts av
ning och skyddskläder som anvi- arbetet och arbetsmiljön.
sats honom/henne.
använder situationsanpassat
skyddsutrustning och skyddskläder som är lämpliga och upprätthåller sin hälsa och funktionsförmåga.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att utföra arbeten i lantbruksmaskinsentrepenad eller i en lantbruksaffär eller i en serviceverkstad för lantbruksmaskiner. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas
ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och
bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.5
Underhåll och reparation av lantbruksmaskiner
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 använda basverktyg vid underhåll och reparation av lantbruksmaskiner
 använda basmätinstrument och specialtjänster vid behov
 använda, sköta och ställa in lantbruksmaskiner och utrustning
 underhålla maskiner och anordningar som hör till jordbruksproduktionen enligt serviceinstruktionerna
 utföra metall- och svetsningsarbeten vid reparation av lantbruksmaskiner och -utrustning
50







underhålla och reparera enkel elutrustning i lantbruksmaskiner
använda och underhålla lantbruksmaskiners hydrauliksystem
identifiera egenskaperna hos avfall som uppstår och se till att avfallet förvaras och avlägsnas
på rätt sätt
följa de säkerhetsbestämmelser som gäller för heta arbeten och lantbruksmaskinernas CEnormer
använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Planering och
utförande av
reparations- och
underhållsarbeten på lantbruksmaskiner
planerar med handledning sitt
eget arbete
planerar sitt eget arbete enligt
anvisningarna
utför arbetet enligt planen självständigt
fungerar med handledning enligt
arbetsanvisningarna
fungerar enligt de uppställda
kvalitetsmålen
fungerar enligt kvalitetsmålen
och utvecklar sitt eget arbete
enligt målsättningarna
Verksamhet i
enlighet med en
hållbar utveckling
i uppgifter med
underhåll och
reparation av
lantbruksmaskiner
fäster uppmärksamhet vid ett
energieffektivt sätt att köra maskinen
planerar användningen av maskinen i relation till körsättet samt
dimensionerar utrustningen i
förhållande till arbetsuppgiften
kör ekonomiskt och undviker
onödig användning och dimensionerar utrustningen i förhållande
till arbetsuppgiften samt jämför
alternativ till en effektiv användning av utrustningen
följer med maskinens skick samt
underhåller den regelbundet
underhåller maskinerna och utrustningen regelbundet för att
förlänga användningstiden
underhåller maskinerna och utrustningen regelbundet för att
förlänga användningstiden samt
bedömer inverkan av återvinningen av bytbara reservdelar på
maskinens energi- och bränsleförbrukning
identifierar miljöaspekter vid val
av energi och bränsle
väljer i allmänhet miljövänliga
driv- och smörjmedel
väljer i allmänhet miljövänliga
driv- och smörjmedel med samt
gör jämförelser av förnybara
energiformers användbarhet
sorterar under handledning problem- och övriga avfall.
sorterar och förvarar problemoch övriga avfall på föreskrivet
sätt.
håller sin arbetsmiljö i god ordning, underhåller självständigt
sina arbetsredskap samt sorterar
och förvarar problem- och övriga
avfall på föreskrivet sätt.
51
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Att utföra reparations- och underhållsarbeten på
lantbruksmaskiner
utför under handledning lätta
underhålls-, och reparationsarbeten genom att dra nytta av
anvisningarna och handböckerna
Berömliga B3
utför enkla underhålls-, och repa- utför självständigt underhålls-,
rationsarbeten enligt anvisningoch reparationsarbeten i de vanarna och handböckerna
ligaste servicesituationerna samt
utför självständigt intervall- och
förebyggande service och reparationer av maskinerna
utför under handledning dagliga utför förebyggande service av
underhållsåtgärder på maskinerna maskinerna enligt anvisningarna
genom att använda vanliga seroch handböckerna
viceverktyg
utför självständigt intervallservice av maskinerna enligt handböckerna och små reparationer
Användning av
arbetsredskap
och verktyg
använder under handledning
basarbetsredskap på lätta underhålls- och reparationsobjekt
Utförande av
svetsnings- och
metallarbeten
utför under handledning de van- utför reparationssvetsnings-,
utför reparationssvetsnings-,
ligaste reparationssvetsnings-,
metall- och mekaniseringsarbeten metall- och mekaniseringsarbeten
metallkonstruktions- och mekani- enligt anvisningarna
självständigt och initiativrikt
seringsarbeten
Anskaffning av
reservdelar
skaffar de vanligaste reservdelar- skaffar maskinspecifika specialna enligt anvisningarna
delar från en reservdelsaffär
skaffar individuella specialdelar
från varuleverantörer och utreder
självmant olika alternativ
Arbeten med
motorns intervallservice, basmätningar, felbestämningar i
kraftöverföring
och hydraulik
samt felbestämning i lantbruksmaskiners elanläggningar
utför under handledning de vanligaste mätningarna, felbestämningarna och reparationerna av
motorn, kraftöverföringen, hydrauliken och el-anläggningarna
utför de vanligaste mätnings-,
reparations- underhålls- och felbestämningsarbeten på motorn,
kraftöverföringen, hydrauliken
och el-anläggningarna
utför självständigt krävande mätnings-, reparations-, underhållsoch felbestämningsarbeten på
motorn, kraftöverföringen, hydrauliken och el-anläggningarna
samt krävande underhållsarbeten
och felsbestämningar
Uppgörande av
ett kostnadsförslag över en reparation
gör upp ett kostnadsförslag och
en faktura över sitt arbete.
gör upp ett kostnadsförslag och
en faktura över sitt arbete och
berättar detta för kunden.
gör upp kostnadsförslag och
fakturor över sitt arbete samt
berättar för kunden om olika
alternativ.
använder enligt anvisningarna
använder självständigt bas- och
bas- och specialarbetsredskap på specialarbetsredskap på underlätta underhålls- och reparations- hålls- och reparationsobjekt
objekt
52
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Tillämpning av
lantbruksmaskiners och anordningars
funktionsprinciper
i underhålls- och
reparationsarbeten
hittar under handledning grundläggande saker i handböckerna
ifråga om underhåll och reparation av de vanligaste lantbruksmaskinerna
behärskar med hjälp av handböckerna de grundläggande sakerna ifråga om underhåll och
reparation av de vanligaste lantbruksmaskinerna samt deras
storheter
behärskar de vanliga grundläggande sakerna ifråga om underhåll och reparation av lantbruksmaskinerna samt deras storheter
och kan tillämpa dem i nya situationer
Tillämpning av
funktionsprinciperna för de
elektroniska och
hydrauliska system som används i
lantbruksmaskiner i underhållsoch reparationsarbeten
utreder funktionsprinciperna för
de enklaste elektroniska och
hydrauliska systemen som används i
lantbruksmaskiner
är på det klara med funktionsprinciperna för de elektroniska
och hydrauliska system som
används i lantbruksmaskiner och
kan utreda de storheter och
grundläggande saker som behövs
i underhålls- och reparationsarbetet
behärskar funktionsprinciperna
för de elektroniska och hydrauliska systemen i lantbruksmaskinerna och kan utreda de storheter
och grundläggande saker som
behövs i underhålls- och reparationsarbetet
Tolkning av maskin- och konstruktionsritningar, tillämpning av
motorns, kraftöverföringens och
hydraulikens
termer samt tilllämpning av elanläggningarnas
storheter
läser de vanligaste maskin- och
konstruktionsritningarna samt
hittar i handböckerna de grundläggande sakerna om underhåll
och reparation av de vanligaste
lantbruksmaskinerna.
läser maskin- och konstruktionsritningar samt behärskar och
känner i huvuddrag till de grundläggande sakerna och storheterna
vid underhåll och reparation av
lantbruksmaskiner.
läser ledigt maskin- och konstruktionsritningar samt känner
till de grundläggande sakerna om
underhåll och reparation av specialarbetsmaskiner och lantbruksmaskiner och tar egna initiativ vid reparationer.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Lärande och
problemlösning
följer givna anvisningar i sitt
arbete
gör observationer med tanke på
att utveckla arbetssätten
framför konstruktiva förslag till
utveckling av arbetssätten och tar
dem delvis i bruk
Interaktion och
samarbete
fungerar som medlem i en arbetsgrupp i underhållsarbeten
fungerar som en aktiv medlem i
gruppen i underhålls- och reparationsarbeten
fungerar som en initiativrik och
aktiv medlem i serviceteamet
Den studerande eller examinanden
53
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
använder skyddsutrustning, arbetsredskap och -metoder enligt
anvisningarna
använder skyddsutrustning och
trygga arbetsmetoder
använder omsorgsfullt skyddsutrustning i alla arbetssituationer
och fäster systematiskt uppmärksamhet vid förbättring av säkerheten
förhåller sig positivt till en säker
verksamhet och undviker risker.
säkerställer att de arbetsredskap
som han/hon använder är trygga.
observerar och meddelar om faror
som hör ihop med arbetet samt
utvecklar sin verksamhet så att
den blir säkrare.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att i en arbetsgrupp utföra underhålls- och reparationsarbeten på lantbruksmaskiner i en serviceverkstad. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.6
Utnyttjande av automation inom lantbruket
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 identifiera och bedöma automationsteknikens nya användningsmöjligheter inom lantbruket
 utnyttja automatiska anläggningar som underlättar arbetet (t.ex. ventilation i produktionsbyggnaderna, utfodringsanordningar, mjölkningsrobot, mätning av avkastningen, övervakning,
automatisering av arbetsmaskiner, precisionsodling, gps- positionsbestämning – automatstyrning, automatisering av spannmålstork, automatisering av lantgårdars värmecentraler)
 använda automation vid utveckling av arbetsmetoder
 bedöma förändringar i arbetsmängden vid jämförelse av olika alternativ
 bedöma hur automationsteknologin kommer att utvecklas under den tid utrustningen används
 använda arbetsmaskinsautomation i växtodling
 använda produktionsstyrningssystem i växtodling och djurproduktion
 bedöma produktionskedjors energi- och kostnadseffektivitet och ge förslag till förbättring av
funktionaliteten
 skaffa uppgifter om produktionsverksamhetens utgångsläge och programmera utrustningen i
enlighet med dem
54






testa utrustningen och lokalisera funktionsstörningar
reglera och underhålla utrustningen
vid behov anlita experthjälp vid reparationer
använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Planering och
planerar sin arbetsmiljö enligt
anvisningarna
utnyttjande av
automationsteknik som underlättar arbetet inom
lantbruket
planerar sin arbetsmiljö
planerar självständigt förbättringsförslag för sin arbetsmiljö
Utnyttjande av
automation inom
lantbruket
använder under handledning
system som bygger på automation
använder och utnyttjar enligt
anvisningarna system som bygger
på automation i sin verksamhet
och beaktar lönsamheten
använder system som bygger på
automation och bedömer lönsamheten och utnyttjar effektivt den
information man får om dem i sin
produktionsverksamhet
Verksamhet i
enlighet med en
hållbar utveckling
vid utnyttjande av
automation inom
lantbruket
(minskning av
miljöbelastning
som automationen möjliggör,
automatiseringens inverkan på
arbetsmängden
och på förändringen av arbetets innehåll,
automatiseringens inverkan på
förändringen av
gårdsstorleken
eller möjligheterna för olika gårdar och jordbru-
identifierar några faktorer, som
vid utnyttjande av automation
förbättrar möjligheterna att
minska lantbrukets miljöbelastning
identifierar faktorer, som vid
utnyttjande av automation förbättrar möjligheterna att minska
lantbrukets miljöbelastning
identifierar faktorer, som vid
utnyttjande av automation förbättrar möjligheterna att minska
lantbrukets miljöbelastning samt
kan motivera sin ståndpunkt
identifierar några faktorer, som
vid utnyttjande av automation ger
ekonomisk fördel i form av en
minskad arbetsmängd och en
förändring av arbetstiden
identifierar faktorer, som vid
utnyttjande av automation ger
ekonomisk fördel i form av en
minskad arbetsmängd och en
förändring av arbetstiden
identifierar faktorer, som vid
utnyttjande av automation ger
ekonomisk fördel i form av en
minskad arbetsmängd och en
förändring av arbetstiden samt
kan motivera sin ståndpunkt
identifierar några verkningar som
automatiseringen för med sig på
förändringen av gårdsstorleken
eller möjligheter för olika gårdar
och jordbrukare att utnyttja
automation inom lantbruket.
identifierar verkningar som
automatiseringen för med sig på
förändringen av gårdsstorleken
eller möjligheterna för olika
gårdar och jordbrukare att utnyttja automation inom lantbruket.
identifierar verkningar som
automatiseringen för med sig på
förändringen av gårdsstorleken
eller möjligheterna för olika
gårdar och jordbrukare att utnyttja automation inom lantbruket samt kan motivera sin ståndpunkt.
Den studerande eller examinanden
55
kare att utnyttja
automatisering
inom lantbruket)
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Användning av
använder under handledning
automation (t.ex. basautomation
ventilationens
reglagesystem,
vändtegsautomatik eller navigator
som bygger på
GPSpositionsbestämning)
använder automation i sitt arbete
använder, programmerar och
jämför utrustning
Användning av
produktionsstyrningssytem
använder med handledning produktionsstyrningssytem, t.ex. vid
uppföljning av mjölkavkastningen och vid uppföljning av brunstcykler
använder produktionsstyrningssytem, t.ex. vid uppföljning
av mjölkavkastningen och vid
uppföljning av brunstcykler
använder och utnyttjar produktionsstyrningssytem vid uppföljning och utveckling av verksamheten
Programmering,
testning, underhåll och reglering
av produktionsstyrningssytem
skaffar med hjälp av en expert
uppgifter om produktionsverksamhetens utgångsläge och programmerar utrustningen i enlighet med dem
skaffar uppgifter om produktionsverksamhetens utgångsläge
och programmerar efter inledande handledning utrustningen i
enlighet med dem
skaffar på eget initiativ uppgifter
om produktionsverksamhetens
utgångsläge och programmerar
utrustningen i enlighet med dem
testar, underhåller och reglerar
med hjälp av en expert produktionsstyrningssytem så att tillverkarens garantivillkor följs samt
identifierar ett fel som uppstår
och anlitar experthjälp.
testar, underhåller och reglerar
efter inledande handledning produktionsstyrningssytem så att
tillverkarens garantivillkor följs
samt identifierar och lokaliserar
ett fel som uppstår och anlitar
experthjälp vid behov.
testar, underhåller och reglerar
smidigt produktionsstyrningssytem så att tillverkarens
garantivillkor följs samt identifierar och lokaliserar ett fel som
uppstår och anlitar experthjälp
vid behov.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Identifiering och identifierar basprocesser i produktionen och automationsteknigranskning av
skeden i produkt- kens tillämpningar i olika produktionsprocesser
behärskar processkedjan i produktionshelheten samt grunderna
i användning av automation och
gränsvärdena för regleringspunk-
beaktar i sitt arbete processkedjan
i produktionshelheten samt objekten och funktionsmekanismerna i automatikens styrsystem
56
ionsprocesserna
Uppföljning av
automationen
och beräkning av
lönsamhetsfaktorerna
terna
utreder med hjälp av en expert de anger de faktorer som inverkar på utnyttjar de resultat som fås gefaktorer som inverkar på autoautomationens lönsamhet och
nom automation vid utvärdering
mationens lönsamhet och energi- energieffektivitet
och planering av verksamheten
effektivitet
Beaktande av
anger under handledning växtväxters och djurs och djurvärldens biologiska bebiologiska egen- gränsningar för automation
skaper och begränsningar
anger växt- och djurvärldens
biologiska begränsningar för
automation
anger, bedömer och jämför växtoch djurvärldens biologiska begränsningar för automation
Utnyttjande och
uppföljning av
automationens
användningsmöjligheter och utveckling i framtiden
identifierar några möjligheter att
använda automationsteknik i
produktionstekniken
utreder möjligheterna att använda
automationsteknik i produktionstekniken och utnyttjar det i sitt
arbete
utreder möjligheterna att använda
automationsteknik i produktionstekniken och utnyttjar det maximalt i olika situationer
söker information om automationens utvecklingsbehov enligt
anvisningarna.
anger automationens utvecklingsbehov och söker information
om automationens lämplighet i
produktionen.
anger självständigt automationens utvecklingsbehov och utreder
automationens lämplighet i produktionen.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Lärande och
problemlösning
följer givna anvisningar i sitt
arbete
gör observationer med tanke på
att utveckla arbetssätten
framför konstruktiva förslag till
utveckling av arbetssätten och tar
dem delvis i bruk
Interaktion och
samarbete
fungerar som medlem i en arbetsgrupp
fungerar som en aktiv medlem i
gruppen
fungerar som en initiativrik och
aktiv medlem i gruppen
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
förhåller sig positivt till en säker
verksamhet och undviker risker.
säkerställer att de arbetsredskap
som han/hon använder är trygga.
observerar och meddelar om faror
som hör ihop med arbetet samt
utvecklar sin verksamhet så att
den blir säkrare.
Den studerande eller examinanden
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att utföra växtodlings- eller djurskötselarbeten på en lantgård, där man i anslutning till produktionsprocesserna använder automatik som t.ex. ventilations- och utfodringsanordningar i produktionsbyggnaderna, mjölkningsrobot, utrustning som hänför sig till mätning av avkastningen, övervakning eller till arbetsmaskinernas automation, precisionsodling, gps-positionsbestämning – automatstyrning, sädestorkautomation eller utrustning som hänför sig automatisering av lantgårdars värmecentraler. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
57
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.7
Skötsel av produktionsdjur och omsorg om deras välbefinnande
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 övervaka, hantera och sköta djur i olika skeden av produktions- och fortplantningscykeln
 utfodra djuren och sensoriskt bedöma kvaliteten på foder
 ta ett foderprov och utgående från analysens resultat bedöma fodrets lämplighet för den aktuella djurgruppen
 följa kvalitetssystemet för produktionen och fungera i avvikande situationer
 göra den dokumentering som egenkontrollen förutsätter
 använda de vanligaste maskinerna och anläggningarna som behövs vid skötsel och utfodring
av produktionsdjur och vid hantering av produkterna samt utföra dagliga underhållsåtgärder
och följa med att de är i funktionsdugligt skick
 i sin verksamhet enligt anvisningarna använda och utnyttja system som bygger på automation
 utföra underhålls- och reparationsarbeten på produktionsbyggnader och -konstruktioner samt
bedöma om de är i användbart skick
 sensoriskt följa med förhållandena i produktionsbyggnaderna och lägga märke till avvikelser
 göra mindre underhålls- och byggnadsarbeten
 sortera och återvinna avfall som uppstår samt i sina val beakta produkternas, redskapens och
metodernas hållbarhet och miljövänlighet
 i sitt arbete beakta att verksamheten är ansvarsfull när han/hon sköter djur
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
planerar sina egna uppgifter och
planerar enhetens verksamhet för
Den studerande eller examinanden
Planering av
planerar sina egna uppgifter och
58
skötseln av produktionsdjur och
utförande av
skötselarbeten
Verksamhet på
ett hållbart sätt i
arbeten med
skötsel av produktionsdjur
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
sin tidsanvändning för en arbetsdag
sin tidsanvändning för en veckas
tid
en viss tidsperiod samt sina egna
uppgifter och sin tidsanvändning
i den
arbetar ansvarsfullt
arbetar engagerat och uppskattar
sitt eget arbete
arbetar engagerat och initiativrikt
samt uppskattar sitt eget arbete
klarar av de dagliga djurskötselarbetena
utför djurskötselarbeten planmässigt och hygieniskt
utför djurskötselarbeten smidigt,
raskt och på eget initiativ och
upprätthåller en god hygien
fäster i sitt arbete uppmärksamhet beaktar i sitt arbete djurens arttyvid en ansvarsfull skötsel av
piska beteende i de vanligaste
djuren
arbetena, som vid hantering och
förflyttning av djuren samt i
övriga skötselarbeten
arbetar så att djurens arttypiska
beteende beaktas och djuren
respekteras samt vill utvecklas
som djurskötare på ett sätt som
främjar djurens välbefinnande
fäster uppmärksamhet vid noggrannhet i utfodringen och vid
åtgången av vårdmaterial vid
skötseln av djuren.
intresserar sig utöver de föregående för att med hjälp av en expert begrunda näringsbalansen i
utfodringen (t.ex. utfodringens
kväve- och fosforförbrukning).
klarar utöver de föregående av att
göra observationer om granskningen av näringsbalansen i djurens utfodring i en miljövänligare
riktning.
sorterar och återvinner enligt
anvisningarna bl.a. kemikalier
och plast som uppstår
sorterar och återvinner bl.a. kemikalier och plast som uppstår
samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val
sorterar och återvinner bl.a. kemikalier och plast som uppstår
samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val och utvecklar
arbetsgemenskapens verksamhet
i en mer hållbar riktning
fungerar enligt anvisningarna för
att göra sig av med djurkadaver
beställer en kadaveruppsamlare
när ett djur dött eller tar reda på
andra sätt att göra sig av med ett
avlidet djur
beställer en kadaveruppsamlare
när ett djur dött eller tar reda på
andra sätt att göra sig av med ett
avlidet djur samt handlar i situationen medveten om de risker som
hänför sig till att göra sig av med
djur
följer givna anvisningar i rengö- väljer ändamålsenliga tvättmedel
ringsarbeten i djurutrymmena och i rengöringsarbeten i djurutrymanvänder vatten sparsamt.
mena och arbetar så att vatten
sparas.
väljer ändamålsenliga tvättmedel
i rengöringsarbeten i djurutrymmena och arbetar så att vatten och
energi sparas.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Övervakning,
hantering och
skötsel av djuren
i olika skeden av
observerar, sköter och hanterar
djur enligt kraven för deras produktionsskede med beaktande av
deras specialbehov och upprätthåller den bokföring som kvali-
observerar, sköter och hanterar
djur under handledning enligt
kraven för deras produktionsskede och gör de anteckningar
som behövs
observerar, sköter och hanterar
djur enligt kraven för deras produktionsskede på basis av de
anvisningar han/hon erhållit och
gör de anteckningar som behövs
59
produktions- och
fortplantningscykeln
Utfodring av produktionsdjuren
Uppföljning och
främjande av
kvaliteten
tetssystemet förutsätter
håller med handledning djuren
rena och produktionsutrymmena
prydliga
håller djuren rena och produktionsutrymmena prydliga och i
ordning och främjar därvid djurens hälsa och välbefinnande
håller djuren rena och produktionsutrymmena prydliga och i
ordning och främjar därvid djurens hälsa och välbefinnande
samt säkerheten och smidigheten
i arbetet
identifierar ett sjukt djur samt
beställer veterinär vid behov
identifierar ett sjukt djur, beställer veterinär vid behov samt har
färdigheter att ge första hjälpen
och sköter djuret enligt anvisningarna
identifierar ett sjukt djur, beställer veterinär vid behov samt har
färdigheter att ge första hjälpen
och sköter djuret enligt anvisningarna samt förebygger sjukdomar hos djuren med sin verksamhet
observerar under handledning
djurens fortplantningscykel samt
beställer seminör vid behov
observerar djurens fortplantningscykel enligt anvisningarna,
identifierar ett semineringsdugligt djur och beställer seminör vid
behov
observerar djurens fortplantningscykel, identifierar olika
skeden i fortplantningscykeln och
beställer seminör vid behov
assisterar under handledningen
vid förlossningen och i skötseln
av nyfödda djur
assisterar vid förlossningen och
sköter nyfödda djur enligt anvisningarna
handlar på det sätt som situationen kräver vid förlossningsassistens och vid skötsel av nyfödda djur
utfodrar djuren enligt foderutdel- utfodrar djuren enligt foderutdelningslistan
ningslistan med beaktande av
hälsoomständigheter samt bedömer sensoriskt fodrens kvalitet
utfodrar djuren enligt utfodringsplanen med beaktande av djurens
ålder och produktionsskedets
särdrag och hälsoomständigheter
tar ett foderprov och bedömer
fodrets kvalitet sensoriskt
tar ett foderprov och bedömer på
basis av analysen fodrets lämplighet i utfodringen
tar ett foderprov och bedömer på
basis av analysen fodrets lämplighet samt inverkan på utfodringsplaneringen
fungerar med handledning enligt fungerar enligt kvalitetssystemet
kvalitetssystemet och identifierar även i avvikande situationer
avvikelser
fungerar enligt kvalitetssystemet
samt strävar med sin verksamhet
till att främja kvaliteten samt att
förebygga avvikelser
utför med handledning den doutför enligt anvisningarna den
behärskar livsmedelslagstiftningkumentering som egenkontrollen dokumentering som egenkontrol- en och den dokumentering som
förutsätter
len förutsätter
egenkontrollen förutsätter
Användning av
maskiner och
anordningar som
behövs vid skötsel av produktionsdjur samt
användning av
automation
Bedömning av
använder enligt anvisningarna
tryggt de vanligaste maskiner och
anordningar som behövs vid
skötsel och utfodring av produktionsdjur och vid hantering av
produkterna samt bedömer om de
är i användbart skick
använder de vanligaste maskiner
och anordningar som behövs vid
skötsel och utfodring av produktionsdjur och vid hantering av
produkter och utför dagliga underhållsåtgärder enligt anvisningarna samt följer med att de är i
användbart skick
använder på eget initiativ maskiner och anordningar som behövs
vid skötsel och utfodring av produktionsdjur och vid hantering av
produkter, följer med att de är i
användbart skick, lägger märke
till avvikelser och utför dagliga
underhållsåtgärder
använder med handledning system som bygger på automation
använder och utnyttjar enligt
anvisningarna i sin verksamhet
system som bygger på automation
använder system som bygger på
automation och utnyttjar de uppgifter som fås av dem vid uppföljning av djurens välbefinnande
och skötsel av dem
utför under handledning mindre
underhålls- och reparationsar-
utför enligt anvisningarna under- underhåller och reparerar prohålls- och reparationsarbeten på duktionsbyggnaden och kon-
60
produktionsbygg- beten på produktionsbyggnaden
nadernas förhål- och konstruktionerna
landen och underhåll av dem
bedömer med handledning sensoriskt förhållandena i produktionsbyggnaden.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
produktionsbyggnaden och konstruktionerna samt bedömer om
de är i användbart skick
struktionerna enligt de behov
som han/hon lagt märke till
följer sensoriskt med förhållanbedömer sensoriskt förhållandena
dena i produktionsbyggnaden och i produktionsbyggnaden med
lägger märke till avvikelser.
tanke på djurens välbefinnande
och som arbetsmiljö.
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Beaktande av
djurens välbefinnande och deras
artspecifika beteende i djurskötselarbetet
beaktar i sitt arbete de centrala
punkterna i djurskyddslagstiftningen och frågar vid behov råd
av en mer erfaren
beaktar i sitt arbete det centrala
innehållet i djurskyddslagstiftningen
beaktar i sitt arbete det centrala
innehållet i djurskyddslagstiftningen och kontrollerar författningarnas aktualitet vid behov
identifierar krav på förhållanden
som inverkar på produktionsdjurens välbefinnande
identifierar krav på förhållanden
och det arttypiska beteendet hos
produktionsdjur
identifierar och bedömer krav på
förhållanden och det arttypiska
beteendet hos produktionsdjur
samt utnyttjar det vid förbättring
av djurens välbefinnande
Identifiering av
sjukdomar hos
djur och främjande av deras
hälsovård
identifierar vanliga sjukdomsalst- identifierar de vanligaste sjukrare och sjukdomar
domsalstrarna och sjukdomarna
identifierar de vanligaste sjukdomsalstrarna och sjukdomarna
samt förstår de faktorer som
inverkar på djurets motståndskraft
Planering av
utfodringen av
produktionsdjur
beaktar i sitt arbete de vanligaste
fodrens användbarhet för olika
djurarter/-grupper på basis av
deras matsmältning
beaktar i sitt arbete de foder som
passar för djurarten/-grupperna
med tanke på planering av utfodringen på basis av specialdrag i
deras matsmältning och av produktionsskedet
beaktar i sitt arbete de foder som
passar för djurarten/-grupperna
med tanke på planering av utfodringen på basis av specialdrag i
deras matsmältning och av produktionsskedet
utreder betydelsen av planering
av utfodringen och de experttjänster som används i planeringen
beaktar i sitt arbete grundprinciperna för planering av utfodringen och sätten att ordna utfodringen
strävar vid planering av utfodringen till en utfodring och till ett
fodersortiment som är hälsosamt,
ekonomiskt och miljövänligt och
klarar av att utvärdera en färdig
utfodringsplan
tolkar med handledning utfodringsplanen och planerar den
dagliga utfodringen av djuret och
foderutdelningen utgående från
den
gör på basis av utfodringsplanen
upp en foderutdelningslista och
förändrar den vid behov på det
sätt som situationen kräver
tillämpar utfodringsplanen och
följer med och utvärderar hur
utfodringen lyckas genom att
använda olika mätare
beaktar i sitt arbete produktionsdjurartens avelsmålsättningar
beaktar i sitt arbete sambandet
mellan ärftlighetens grundläggande faktorer och avelsmålsättningarna
beaktar i sitt arbete sambandet
mellan ärftlighetens lagbundenheter och valet av djur i praktiken
utreder med hjälp av en expert
avelsarbetets betydelse för valet
av djur
beaktar i sitt arbete produktions- beaktar i sitt arbete produktionsdjurartens avelsmålsättningar och djurartens avelsmålsättningar,
avelsorganisationernas tjänster
djurets avelsmässiga värde och
Utnyttjande av
arbetet med avel
av produktionsdjur vid valet av
djur
61
avelsurvalens betydelse för att
uppnå målsättningarna för produktionsenheten
Beaktande av
faktorer som
inverkar på produktionens uppföljning och lönsamhet
anger med handledning på basis
av avkastningsuppföljningens
resultat de faktorer som inverkar
på produktionens lönsamhet.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
Interaktion och
samarbete
Yrkesetik
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
anger på basis av avkastningsuppföljningens resultat de faktorer som inverkar på produktionens lönsamhet.
utnyttjar avkastningsuppföljningens resultat vid bedömning av
verksamheten och lönsamheten,
vid planering av produktionen
och vid förbättring av djurens
välbefinnande.
Goda G2
Berömliga B3
utvärderar med handledning sitt
eget arbetsutförande och stävar
efter att fungera enligt den respons han/hon erhållit
utvärderar sin egen verksamhet,
tar emot respons och fungerar
enligt den respons han/hon erhållit
utvecklar fortlöpande sin verksamhet på basis av den respons
han/hon erhållit och med hjälp
av självvärdering
frågar i problemsituationer
självmant råd av en mer erfaren
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation, och
skaffar vid behov hjälp av en
expert
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
tillämpar det han/hon lärt tidigare så, att arbetets slutresultat
uppfyller kvalitetskriterierna
fungerar i enlighet med arbetsgemenskapens regler
fungerar så att han/hon uppskattar arbetsgemenskapens anvisningar
fungerar som en aktiv medlem i
arbetsgemenskapen
diskuterar och lyssnar sakligt
diskuterar, lyssnar och arbetar
samarbetsvilligt
diskuterar, lyssnar och beaktar
konstruktivt andras åsikter
fungerar i enlighet med djurskyddslagstiftningen
fungerar i enlighet med djurskyddslagstiftningen och allmänna etiska principer när
han/hon sköter djur
fungerar enligt yrkesetiken och
kan motivera sina val
förhindrar smittsamma sjukdomar från att spridas från en gård
till en annan
beaktar i sitt arbete förhindrandet förebygger med sin verksamhet
av smittsamma djursjukdomar
smittsamma djursjukdomar
förhindrar med sin verksamhet
att produkternas kvalitet äventyras
upprätthåller med sin verksamhet en god kvalitet på djurprodukter
lyfter fram risker som är förknippade med djuravel
lyfter fram och begrundar de
lyfter fram och begrundar de
möjliga risker och etiska frågor
möjliga risker som är förknipsom är förknippade med djuravel pade med djuravel och tar övervägt ställning i etiska frågor
iakttar arbetssäkerhetsanvisningarna och använder skyddsutrustning och skyddskläder som anvisats honom/henne.
använder skyddsutrustning och
skyddskläder som förutsätts av
arbetet och arbetsmiljön och
upprätthåller sin hälsa och funktionsförmåga.
Den studerande eller examinanden
främjar med sin verksamhet en
hög kvalitet på djurprodukter
använder situationsanpassat
skyddsutrustning och skyddskläder och upprätthåller sin hälsa
och funktionsförmåga
strävar med sin verksamhet efter
att främja säkerhet i arbetsmiljön
62
och verksamheten samt beaktar
arbetsbelastningen och behärskandet av tidsanvändningen vid
planering av verksamheten.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att utföra aktuella arbeten med skötsel och utfodring av djuren, rengöring och underhåll av utrymmena samt arbeten som hör ihop med produkternas kvalitet. Han/hon planerar enhetens verksamhet för en viss tidsperiod samt sina egna uppgifter och sin tidsanvändning i anslutning till det.
Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.8
Skötsel av smådjur och omsorg om deras välbefinnande
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 övervaka, hantera, utfodra och sköta smådjur
 främja djurens välbefinnande
 ha omsorg om förhållandena i djurens livsmiljö
 sköta smådjur i frågor som har att göra med fortplantning
 identifiera ett sjukt djur och bedöma behovet av veterinär samt ge den första hjälpen
 rengöra arbetsmiljöer som hör ihop med skötseln och uppfödandet av smådjur
 utföra erforderliga underhålls- och reparationsarbeten och mer enkla byggnadsarbeten i smådjurens skötselutrymmen
 använda och underhålla maskiner och utrustning som behövs vid skötsel av djuren
 betjäna kunder och beakta den respons som erhållits av dem i sin verksamhet
 utnyttja informationsteknik i branschens arbeten och vid sökning av information
 utveckla affärsidéer och planera en lönsam företagsverksamhet
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull när han/hon sköter djur
 beakta en ändamålsenlig arbetsergonomi i olika djurskötselsituationer och -miljöer
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
63
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
planerar sina egna uppgifter och
sin tidsanvändning för en arbetsdag
planerar sina egna uppgifter och
sin tidsanvändning för en veckas
tid
planerar djurenhetens verksamhet
för en veckas tid
klarar av de dagliga djurskötselarbetena
utför djurskötselarbeten smidigt
och planmässigt
arbetar företagarmässigt och
förutser problemsituationer
arbetar ansvarsfullt
arbetar engagerat, initiativrikt och arbetar engagerat, ivrigt, föreuppskattar sitt eget arbete
tagarmässigt och initiativrikt
samt uppskattar sitt eget arbete
Den studerande eller examinanden
Planering och
utförande av
smådjursskötsel
Verksamhet på
ett hållbart sätt i
arbeten med
skötsel av smådjur
fäster i sitt arbete uppmärksamhet beaktar i sitt arbete djurens arttyvid en ansvarsfull skötsel av
piska beteende i de vanligaste
djuren
arbetena, som vid hantering och
förflyttning av djuren samt i
övriga skötselarbeten
sorterar och återvinner vanliga
avfall.
arbetar så att djurens arttypiska
beteende beaktas och djuren
respekteras samt vill utvecklas
som djurskötare på ett sätt som
främjar djurens välbefinnande
sorterar och återvinner olika slags kan förvara, sortera och återvinna
avfall
olika slags avfall
beaktar produkternas, redskapens beaktar produkternas, redskapens
och metodernas miljövänlighet i och metodernas miljövänlighet i
sina val.
sina val och utvecklar verksamheten i en mer hållbar riktning.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Hantering och
skötsel av djuren
övervakar, sköter och hanterar
smådjur under handledning
övervakar, sköter och hanterar
smådjur självständigt
övervakar, sköter och hanterar
smådjur säkert
identifierar ett sjukt djur
identifierar de vanligaste djursjukdomarna på basis av symtomen och bedömer behovet av
veterinär
identifierar de vanligaste djursjukdomarna på basis av symtomen, har färdigheter att ge den
erforderliga första hjälpen och
bedömer behovet av veterinärhjälp
håller sin arbetsmiljö prydlig och håller sin arbetsmiljö och djurutförebygger med handledning att rymmena prydliga och förebygdjursjukdomar sprids
ger med sin egen verksamhet att
djursjukdomar sprids
Utfodring av djuren
tillämpar under handledning
utfodringsplaner samt skötselanvisningar och genomför skötseln
har självständigt omsorg om att
den egna arbetsmiljön och djurutrymmena är prydliga och ombesörjer på eget initiativ att smittsamma sjukdomar förebyggs
tillämpar tillräckligt pålitligt
tillämpar utfodrings- och skötselutfodrings- och skötselanvisning- anvisningarna och genomför
arna och genomför skötseln av
självständigt skötseln av djuren
64
av djuret enligt dem
djuret enligt dem
enligt dem
planerar med handledning en
artspecifik utfodring på basis av
foder- och artinformaton
planerar en artspecifik utfodring
på basis av foder- och artinformaton
Behärskande av använder under handledning
rengöringsmedel, ändamålsenliga rengörings- och
arbetsmetoder
-redskap och metoder
använder ändamålsenliga rengörings- och arbetsmetoder
använder ändamålsenliga rengörings- och arbetsmetoder och
motiverar sina val
Kundbetjäning
och följande av
skötselavtal
kundbetjäningen är smidig och
han/hon fungerar på det sätt som
avtalats i skötselavtalet
fungerar kundcentrerat och beaktar respons som han/hon fått av
kunderna samt följer avtalen
noggrant
ger råd åt kunden om djurens
grundskötsel och utfodring.
ger råd åt kunden om djurens
grundskötsel, och om saker som
har att göra med fortplantning.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
fungerar enligt kundernas krav
och beaktar skötselavtalens förpliktelser.
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Identifiering av
smådjursarter
och -raser och
beaktande av
rasmässiga
egenskaper i
skötseln och
utfodringen
identifierar de mest allmänna
arterna och raserna och beaktar
olika djurs specialkrav i skötseln
och utfodringen
identifierar de flesta arterna och
raserna och beaktar olika djurs
specialkrav i skötseln och utfodringen
identifierar de flesta arterna och
raserna och beaktar olika djurs
specialkrav i skötseln, utfodringen och hanteringen
Behärskande av
grundläggande
saker vid utfodring av smådjur
beaktar i sitt arbete de vanligaste
fodrens användbarhet för olika
djurarter/-grupper på basis av
deras matsmältning
beaktar i sitt arbete de foder som
passar för djurarten/-grupperna
med tanke på planering av utfodringen på basis av specialdrag i
deras matsmältning
beaktar i sitt arbete de foder som
passar för djurarten/-grupperna
med tanke på planering av utfodringen på basis av specialdrag i
deras matsmältning och av produktionsskedet
Val av rengöringsmetoder i
smådjurs arbetsmiljöer
beaktar i sitt arbete de rengöringsmetoder som de vanligaste
arbetsmiljöerna kräver
beaktar i sitt arbete de rengöringsmetoder som olika arbetsmiljöer kräver
behärskar de rengöringsmetoder
som olika arbetsmiljöer kräver
och väljer självständigt en ändamålsenlig metod
Uppföljning av
verksamheten
och bedömning
av grundläggande faktorer
som inverkar på
lönsamheten
anger under handledning de faktorer som inverkar på smådjursföretagens lönsamhet
anger de faktorer som inverkar på utnyttjar de resultat som fås om
smådjursföretagens lönsamhet
verksamheten och lönsamheten
vid bedömning och planering av
verksamheten
Utnyttjande av
använder branschens vanliga
fackterminologi
behärskar fackterminologin och
använder den
utnyttjar branschens fackterminologi i sitt arbete även på det andra
65
fackterminologin
och av de servicemöjligheter
som branschorganisationerna
erbjuder
inhemska eller på ett främmande
språk och utnyttjar det i sin verksamhet och vid informationssökning
utreder med hjälp av en expert de utreder de viktigaste organisatmesta centrala organisationerna
ionerna och förbunden inom
och förbunden inom branschen.
branschen och utnyttjar dem vid
behov.
utnyttjar mångsidigt de tjänster
som organisationerna och förbunden inom branschen erbjuder
och följer med utvecklingen inom
sin bransch.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
arbetar ansvarsfullt enligt gemen- identifierar ett problem som hör
samt överenskomna principer
ihop med en ny situation, och
skaffar vid behov hjälp av en
expert
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
tillämpar det han/hon lärt sig
tidigare så, att arbetets slutresultat uppfyller kvalitetskriterierna
Interaktion och
samarbete
frågar i problemsituationer
självmant råd av en mer erfaren
diskuterar, lyssnar och arbetar
samarbetsvilligt
diskuterar, lyssnar och beaktar
konstruktivt andras åsikter
Yrkesetik
fungerar i enlighet med det uppfödaransvar som hör ihop med
uppfödning av smådjur
fungerar i enlighet med det ankänner till det ansvar och de
svar och de skyldigheter som hör skyldigheter som hör ihop med
ihop med uppfödning av smådjur uppfödning av smådjur och iakttar detta föredömligt i sitt arbete
lyfter fram några etiska frågor
som är förknippade med branschen
fungerar i enlighet med yrkesetiken och begrundar etiska frågor
som är förknippade med branschen
fungerar i enlighet med yrkesetiken, begrundar etiska frågor som
är förknippade med branschen
och kan motivera sina val
sköter och utfodrar djuren under
handledning arbetssäkert och
använder enligt anvisningarna
skyddsutrustning och skyddskläder som anvisats honom/henne
utfodrar och sköter djuren övervägt och använder skyddsutrustning och skyddskläder som förutsätts av arbetet och arbetsmiljön
iakttar en övervägd försiktighet
vid utfodring och skötsel av djuren och använder situationsanpassat skyddsutrustning och
skyddskläder
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
städar med handledning upp i sin håller sin arbetsmiljö prydlig och håller sin arbetsmiljö prydlig och
arbetsmiljö.
strävar till att arbeta ergonomiskt. beaktar i sitt arbete exemplariskt
arbetsergonomins betydelse
fäster särskild uppmärksamhet
vid förebyggande av skador.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att utföra arbeten med djurskötsel och kundbetjäning i ett företag inom smådjursbranschen eller på en plats som motsvarar det. Examinanden gör upp en plan för enhetens verksamhet för en viss
tidsperiod samt sina egna uppgifter och sin tidsanvändning i den. Omfattningen av arbetet är tillräck66
lig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.9
Produktion eller skötsel av en lokalt vald djurart och omsorg om
djurets välbefinnande
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 sköta, utfodra och hantera de valda djurarterna i alla skeden av fortplantningscykeln
 på basis av foder- och djurartsuppgifter planera en artspecifik utfodring
 förebygga djursjukdomar
 använda och underhålla de maskiner och den utrustning som behövs vid skötsel av den valda
djurarten
 utföra erforderliga underhålls- och reparationsarbeten och enkla byggnadsarbeten
 fungera på det sätt som kvalitetsmålen och -systemet förutsätter och använda de uppgifter som
kvalitetssystemet producerar för att utveckla sin verksamhet
 utnyttja informationsteknik i sin verksamhet
 söka information samt följa med utvecklingen och samarbetsmöjligheterna inom sin bransch
 beräkna och bedöma produktionens lönsamhet
 i sitt arbete beakta att verksamheten är ansvarsfull när han/hon sköter djur
 använda personlig skyddsutrustning och beakta arbetssäkerhetsaspekter
 beakta en ändamålsenlig arbetsergonomi i situationer och arbetsmiljöer där djuren sköts
 bedöma vilka miljöverkningar produktionen förorsakar och beakta dem i sin verksamhet
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
utnyttjar de uppgifter eller instruktioner som fås om produkt-
utnyttjar de uppgifter eller verksamhetsinstruktioner som fås om
Den studerande eller examinanden
Planering och
planerar under handledning sina
egna uppgifter och sin tidsan-
67
systematiskt utfö- vändning för en arbetsdag
rande av djurskötselarbeten
Verksamhet på
ett hållbart sätt i
arbeten med
skötsel av det
valda djuret
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
ionen vid planering av sina egna
uppgifter och sin tidsanvändning
produktionen vid planering av
djurenhetens verksamhet
utför arbetsskedena i lämplig
utför arbetsskedena i lämplig
ordning och förhåller sig ansvars- ordning, engagerat och ivrigt
fullt till sitt arbete
samt uppskattar sitt eget arbete
utför arbetsskedena i lämplig
ordning, arbetar engagerat, ivrigt
och initiativrikt samt uppskattar
sitt eget arbete
fäster i sitt arbete uppmärksamhet beaktar i sitt arbete djurens arttyvid ansvarsfull skötsel av djuren piska beteende i de vanligaste
arbetena, som vid hantering och
förflyttning av djuren samt i
övriga skötselarbeten
arbetar så att djurens arttypiska
beteende beaktas och djuren
respekteras samt vill utvecklas
som djurskötare på ett sätt som
främjar djurens välbefinnande
fäster uppmärksamhet vid noggrannhet i utfodringen och vid
förbrukningen av vårdmaterial
vid skötseln av djuren.
intresserar sig utöver de föregående för att med hjälp av en expert begrunda näringsbalansen i
utfodringen (t.ex. utfodringens
kväve- och fosforförbrukning).
klarar utöver de föregående av att
göra observationer om granskningen av näringsbalansen i djurens utfodring i en miljövänligare
riktning.
sorterar, förvarar och återvinner
enligt anvisningarna bl.a. kemikalier och plast som uppstår
sorterar, förvarar och återvinner
bl.a. kemikalier och plast som
uppstår samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas
miljövänlighet i sina val
sorterar, förvarar och återvinner
bl.a. kemikalier och plast som
uppstår samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas
miljövänlighet i sina val och
utvecklar arbetsgemenskapens
verksamhet i en mer hållbar riktning
fungerar enligt anvisningarna för
att göra sig av med djurkadaver
beställer en kadaveruppsamlare
när ett djur dött eller tar reda på
andra sätt att göra sig av med ett
avlidet djur
beställer en kadaveruppsamlare
när ett djur dött eller tar reda på
andra sätt att göra sig av med ett
avlidet djur samt handlar i situationen medveten om de risker som
hänför sig till att göra sig av med
djur
följer givna anvisningar i rengöringsarbeten i djurutrymmen och
använder vatten sparsamt.
väljer ändamålsenliga tvättmedel
i rengöringsarbeten i djurutrymmen och arbetar så att vatten
sparas.
väljer ändamålsenliga tvättmedel
i rengöringsarbeten i djurutrymmen och arbetar så att vatten och
energi sparas.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Hantering och
skötsel av den
valda djurarten i
olika skeden av
produktions- och
övervakar, sköter och hanterar
djur enligt kraven för deras produktionsskede med beaktande av
deras specialbehov och upprätthåller den bokföring som kvalitetssystemet förutsätter
övervakar, sköter och hanterar
djur under handledning enligt
kraven för deras produktionsskede och gör de anteckningar
som behövs
övervakar, sköter och hanterar
djur enligt kraven för deras produktionsskede på basis av de
anvisningar han/hon erhållit och
gör de anteckningar som behövs
68
fortplantningscykeln
håller djuren rena och produktionsutrymmena prydliga
håller djuren rena och produktionsutrymmena prydliga och i
ordning och främjar därvid djurens hälsa och välbefinnande
håller djuren rena och produktionsutrymmena prydliga och i
ordning och främjar därvid djurens hälsa och välbefinnande
samt säkerheten och smidigheten
i arbetet
identifierar ett sjukt djur samt
beställer veterinär vid behov
identifierar ett sjukt djur, beställer veterinär vid behov samt har
färdigheter att ge första hjälpen
och sköter djuret enligt anvisningarna
identifierar ett sjukt djur, beställer veterinär vid behov samt har
färdigheter i att ge första hjälpen
och sköter djuret enligt anvisningarna samt förebygger sjukdomar hos djuren med sin verksamhet
observerar under handledning
djurens fortplantningscykel
observerar djurens fortplantningscykel enligt anvisningarna
och identifierar ett fortplantningsdugligt djur
observerar djurens fortplantningscykel och identifierar de
olika skedena i fortplantningscykeln
assisterar under handledning vid
förlossningen och vid skötsel av
nyfödda djur
assisterar vid förlossningen och
sköter nyfödda djur enligt anvisningarna
handlar på det sätt som situationen kräver vid förlossningsassistens och vid skötsel av nyfödda djur
Utfodring av djuren
utfodrar djuren enligt foderutdel- utfodrar djuren enligt foderutdelningslistan
ningslistan med beaktande av
hälsoomständigheter samt bedömer sensoriskt fodrens kvalitet
utfodrar djuren enligt utfodringsplanen med beaktande av djurens
ålder och produktionsskedets
särdrag och hälsoomständigheter
Användning av
maskiner och
anordningar som
behövs vid skötsel av djuren
använder efter inledande handledning maskiner och anordningar som behövs vid skötsel, utfodring och hantering av djuren
använder de vanligaste maskiner
och anordningar som behövs vid
skötsel, och utfodring av djuren
och vid hantering av produkterna
och utför dagliga underhållsåtgärder enligt anvisningarna
använder självmant de maskiner
och anordningar som behövs vid
skötsel, och utfodring av produktionsdjuren och vid hantering av
produkterna, följer med att de är i
användbart skick, lägger märke
till avvikelser och utför dagliga
underhållsåtgärder
Bedömning av
produktionsbyggnadernas förhållanden och underhåll av dem
utför under handledning mindre
underhålls- och reparationsarbeten på produktionsbyggnaden
och -konstruktionerna
utför enligt anvisningarna underhålls- och reparationsarbeten på
produktionsbyggnaden och konstruktionerna
underhåller och reparerar produktionsbyggnaden och konstruktionerna enligt de behov
som han/hon lagt märke till
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
bedömer med handledning senso- följer sensoriskt med förhållanbedömer sensoriskt förhållandena
riskt förhållandena i produktions- dena i produktionsbyggnaden och i produktionsbyggnaden med
byggnaden.
lägger märke till avvikelser.
tanke på djurens välbefinnande
och som arbetsmiljö.
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Beaktande av
den valda djurartens välbefinnande och bete-
identifierar och bedömer den
valda djurartens krav på omständigheter och arttypiska beteende,
så att han/hon kan ordna en produktionsmiljö för djuren som
identifierar den valda djurartens
krav på omständigheter och
arttypiska beteende
identifierar den valda djurartens
krav på omständigheter och
arttypiska beteende, så att
han/hon kan sköta djuren på ett
sätt som främjar välbefinnandet
69
ende i djurskötselarbeten
förverkligar de krav som den
valda djurartens anatomi, fysiologi och beteende ställer
Beaktande av
basfakta i den
valda djurartens
anatomi och fysiologi vid utfodring
av djuren
beaktar den valda djurartens
matsmältnings- och fortplantningsfysiologi vid utfodring av
djuren
beaktar centrala livsfunktioner
med tanke på den valda djurartens matsmältning, fortplantning
och välbefinnande vid utfodring
av djuren
beaktar den valda djurartens
centrala livsfunktioner vid utfodring av djuren och tillämpar informationen i djurens utfodring,
fortplantning och välbefinnande
Beaktande av
egenskaperna i
foder för den
valda djurarten
vid utfodring av
djuren och planering av utfodringen
utreder med hjälp av en expert de utreder de foder som passar för
vanligaste fodrens användbarhet djurarten/-grupperna med tanke
för den valda djurarten
på planering av utfodringen på
basis av specialdrag i deras matsmältning
utreder och jämför de foder som
passar för djurarten/-grupperna
med tanke på planering av utfodringen på basis av specialdrag i
deras matsmältning och av produktionsskedet
utreder betydelsen av planeringen
av utfodringen och de experttjänster som används i planeringen
strävar vid planering av utfodringen till en utfodring och ett
fodersortiment som är hälsosam,
ekonomisk och miljövänlig och
klarar av att utvärdera en färdig
utfodringsplan utgående från
detta
beaktar i sitt arbete grundprinciperna för planering av utfodringen och sätten att ordna utfodringen
tolkar under handledning utfod- gör på basis av utfodringsplanen
ringsplanen och planerar den
upp en foderutdelningslista
dagliga utfodringen av djuret och
foderutdelningen utgående från
den
tillämpar utfodringsplanen och
följer med och utvärderar hur
utfodringen lyckas genom att
använda olika mätare
Utnyttjande av
utreder med hjälp av en expert
arbetet med avel avelsarbetets betydelse för valet
av djur
av den valda
djurarten vid valet
av djur
beaktar i sitt arbete produktions- beaktar i sitt arbete produktionsdjurartens avelsmålsättningar och djurartens avelsmålsättningar,
avelsorganisationernas tjänster
djurets avelsmässiga värde och
avelsurvalens betydelse för att
uppnå målsättningarna för produktionsenheten
Beaktande av
mätare för uppföljning av verksamheten och
centrala lönsamhetsfaktorer
anger de faktorer som inverkar på
företagens lönsamhet samt räknar
ut och jämför lönsamhetskalkyler
med hjälp av en expert.
anger under handledning de faktorer som inverkar på företagens
lönsamhet samt räknar ut lönsamhetskalkyler med hjälp av en
expert.
utnyttjar de resultat som fås om
verksamheten och lönsamheten
vid bedömning och planering av
verksamheten samt kartlägger
och jämför produktionen med
hjälp av lönsamhetsberäkningar.
70
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
frågar självmant råd av en mer
erfaren i problemsituationer
Goda G2
Berömliga B3
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
skaffar experthjälp vid behov
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
tillämpar det han/hon lärt sig
tidigare så, att arbetets slutresultat uppfyller kvalitetskriterierna
Den studerande eller examinanden
söker med handledning informat- söker information om branschens söker aktivt information om
ion om branschens utveckling
utveckling och om aktörer inom branschen och om aktörer inom
och om aktörer inom branschen
branschen
branschen
Interaktion och
samarbete
diskuterar och lyssnar sakligt
hans/hennes arbetsutförande är
samarbetsvilligt
Yrkesetik
fungerar ärligt och ansvarsfullt
när han/hon utför givna arbetsuppgifter
fungerar öppet, ärligt och anbaserar sitt arbete på öppenhet,
svarsfullt när han/hon utför givna ärlighet och ansvar
arbetsuppgifter
ställer kvaliteten och säkerheten i
produktionen av livsmedel på
första plats när olyckor inträffar
(t.ex. karenstider för antibiotika i
samband med medicinering av
djur, smittsamma djursjukdomar)
ställer kvaliteten och säkerheten i
produktionen av livsmedel på
första plats när olyckor inträffar
(t.ex. karenstider för antibiotika i
samband med medicinering av
djur, smittsamma djursjukdomar)
och tar lärdom av det inträffade
ställer kvaliteten och säkerheten i
produktionen av livsmedel på
första plats när olyckor inträffar
(t.ex. karenstider för antibiotika i
samband med medicinering av
djur, smittsamma djursjukdomar)
och bär ansvar för det inträffade
genom att vara öppen i arbetsgemenskapen så, att händelsen inte
kan upprepas
använder skyddsutrustning och
skyddskläder som anvisats honom/henne enligt anvisningarna
samt identifierar faktorer som
inverkar på arbetsergonomin
sköter och utfodrar djuren övervägt, använder skyddsutrustning
och skyddskläder som förutsätts
av arbetet och arbetsmiljön samt
beaktar faktorer som förbättrar
arbetsergonomin
använder situationsanpassat
skyddsutrustning och skyddskläder och arbetar ergonomiskt
arbetar med handledning på ett
arbetssäkert sätt i djurskötselarbeten.
iakttar en övervägd försiktighet i
djurskötselarbeten.
fäster särskild uppmärksamhet
vid förebyggande av skador.
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
diskuterar, lyssnar och beaktar
andras åsikter om hur samarbetet
kunde intensifieras
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att examinanden visar sin yrkesskicklighet och sitt kunnande genom att på en gård med produktionsdjur eller i ett företag inom djurbranschen sköta och utfodra djur i enlighet med deras ålder
och skedet i produktionscykeln. Han/hon gör upp en plan över enhetens verksamhet för en viss tidsperiod samt sina egna uppgifter och sin egen tidsanvändning i den. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
71
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.10
Uppfödning och skötsel av farmdjur
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 sköta, utfodra och hantera olika farmdjur (t.ex. struts, alpacka, gås eller vildsvin)
 planera och ordna farmdjurens förhållanden
 främja djurens välbefinnande
 identifiera ett sjukt farmdjur, bedöma behovet av veterinär och ge första hjälpen
 sköta farmdjur i frågor som har med fortplantning att göra
 använda och underhålla de maskiner och den utrustning som behövs vid skötsel av farmdjur
 utföra dagliga underhålls- och reparationsarbeten i produktionsutrymmena och på konstruktionerna
 bedöma hur befintliga utrymmen kan omändras så att de lämpar sig för skötsel av farmdjur
 kan betjäna kunder
 följa kvalitetsmålen för produktionen
 utnyttja informationsteknik i branschens arbeten och vid sökning av information
 följa med utvecklingen och samarbetsmöjligheterna inom sin bransch
 beakta en ändamålsenlig arbetsergonomi i situationer och arbetsmiljöer där farmdjuren sköts
 beaktar i sitt arbete att verksamheten är ansvarsfull när han/hon sköter djur
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsprocessen
Den studerande eller examinanden
Berömliga B3
Planering och
utförande av
arbeten med
skötsel av farmdjur
planerar med handledning sina
dagliga uppgifter och sin tidsanvändning för perioder om en
vecka
planerar med handledning enhetens verksamhet för yrkesprovperioden samt anpassar sina egna
uppgifter och sin tidsanvändning
i den
planerar enhetens verksamhet för
en viss tidsperiod samt sina egna
uppgifter och sin tidsanvändning
i den
arbetar ansvarsfullt
arbetar ansvarsfullt och tar ini-
arbetar smidigt, initiativrikt och
72
Verksamhet på
ett hållbart sätt i
arbeten med
uppfödning av
farmdjur
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
tiativ till utveckling av sitt eget
arbete
noggrant och utvecklar sitt eget
arbete
vänder sig vid behov till en expert i en problemsituation
förutser problemsituationerna och
reagerar ändamålsenligt på dem
fäster i sitt arbete uppmärksamhet beaktar i sitt arbete djurens arttyvid en ansvarsfull skötsel av
piska beteende i de vanligaste
djuren
arbetena, som vid hantering och
förflyttning av djuren samt i
övriga skötselarbeten
arbetar så att djurens arttypiska
beteende beaktas och djuren
respekteras samt vill utvecklas
som djurskötare på ett sätt som
främjar djurens välbefinnande
sorterar, förvarar och återvinner
enligt anvisningarna bl.a. kemikalier och plast som uppstår
sorterar, förvarar och återvinner
bl.a. kemikalier och plast som
uppstår samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas
miljövänlighet i sina val
sorterar, förvarar och återvinner
bl.a. kemikalier och plast som
uppstår samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas
miljövänlighet i sina val och
utvecklar arbetsgemenskapens
verksamhet i en mer hållbar riktning
fungerar enligt anvisningarna för
att göra sig av med djurkadaver.
beställer en kadaveruppsamlare
när ett djur dött eller tar reda på
andra sätt att göra sig av med ett
avlidet djur.
beställer en kadaveruppsamlare
när ett djur dött eller tar reda på
andra sätt att göra sig av med ett
avlidet djur samt handlar i situationen medveten om de risker som
hänför sig till att göra sig av med
djur.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Hantering av
farmdjuren och
utförande av
utfodrings- och
skötselarbeten
Berömliga B3
övervakar, utfodrar, sköter och
övervakar, utfodrar, sköter och
övervakar, utfodrar, sköter och
hanterar under handledning olika hanterar självständigt olika farm- hanterar sakkunnigt och smidigt
farmdjur
djur
farmdjur och beaktar i sin verksamhet djurens särdrag, beteende
och miljöfordringar
följer utfodrings- och skötselanvisningar och genomför skötsel
av farmdjuren enligt dem
utnyttjar utfodrings- och skötsel- utnyttjar utfodrings- och skötselanvisningar och genomför skötsel anvisningar och genomför självav farmdjuren enligt dem
ständigt skötsel av farmdjuren
enligt dem
planerar under handledning en
artspecifik utfodring på basis av
foder- och artinformation
planerar enligt anvisningarna en
artspecifik utfodring på basis av
foder- och artinformaton
identifierar symptom på de van- identifierar utgående från sympligaste sjukdomarna hos djur som tom de vanligaste sjukdomarna
farmas
hos djur som farmas och bedömer
behovet av veterinär
planerar en artspecifik utfodring
på basis av foder- och artinformaton
identifierar utgående från symptom de vanligaste sjukdomarna
hos djur som farmas, har färdigheter att ge den första hjälp som
hör till dem och bedömer behovet
av veterinär
73
Användning av
maskiner och
utrustning som
behövs vid skötsel av farmdjur
Bedömning och
underhåll av förhållandena i
farmdjurens produktionsbyggnader
använder enligt anvisningarna
använder maskiner och utrustning använder maskiner miljövänligt
tryggt maskiner och utrustning
som behövs vid skötsel, utfodring och självständigt
som behövs vid skötsel, utfodring och hantering av farmdjur
och hantering av farmdjur
utför under handledning dagliga
underhållsåtgärder
utför dagliga underhållsåtgärder
enligt anvisningarna
följer med att de maskiner och
den utrustning som behövs vid
skötsel, och utfodring av produktionsdjuren och vid hantering av
produkterna är i användbart
skick, lägger märke till avvikelser
och utför dagliga underhållsåtgärder
håller farmdjuren rena och produktionsutrymmena prydliga
håller farmdjuren rena och produktionsutrymmena prydliga och
i ordning och främjar därvid
djurens hälsa och välbefinnande
håller farmdjuren rena och produktionsutrymmena prydliga och
i ordning och främjar därvid
djurens hälsa och välbefinnande
samt säkerheten och smidigheten
i arbetet
utför under handledning mindre
underhålls- och reparationsarbeten på produktionsbyggnaden
och -konstruktionerna för farmdjur
utför enligt anvisningarna underhålls- och reparationsarbeten på
produktionsbyggnaden och konstruktionerna för farmdjur
samt bedömer användbarheten
underhåller och reparerar produktionsbyggnaden och konstruktionerna för farmdjur enligt
de behov som han/hon lagt märke
till
bedömer med handledning senso- följer sensoriskt med förhållanriskt förhållandena i farmdjurens dena i farmdjurens produktionsproduktionsbyggnad
byggnad och lägger märke till
avvikelser.
bedömer sensoriskt förhållandena
i produktionsbyggnaden med
tanke på farmdjurens välbefinnande och som arbetsmiljö.
Betjäning av
kunder
klarar av de vanligaste kundbetjäningssituationerna.
klarar naturligt och självständigt
av kundbetjäningssituationerna.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
klarar av kundbetjäningssituationerna.
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Identifiering av
farmdjurens artoch rasegenskaper och främjande av välbefinnandet
beaktar i sitt arbete de centrala
punkterna i djurskyddslagstiftningen vid uppfödning av farmdjuren och frågar vid behov råd
av en mer erfaren
beaktar i sitt arbete det centrala
innehållet i djurskyddslagstiftningen
vid uppfödning av farmdjuren
beaktar i sitt arbete det centrala
innehållet i djurskyddslagstiftningen vid uppfödning av farmdjuren och kontrollerar författningarnas aktualitet vid behov
identifierar de vanligaste djurarter och raser som farmas och
deras specialkrav vid skötsel och
utfodring
identifierar de flesta djurarter och
raser som farmas samt beaktar i
sitt arbete deras specialkrav vid
skötsel och utfodring
identifierar de flesta djurarter och
raser som farmas samt beaktar i
sitt arbete deras specialkrav vid
skötsel, utfodring och hantering
Val av rengöringsmetoder i
farmdjurens arbetsmiljöer
använder i sitt arbete de rengöringsmetoder som de vanligaste
farmdjurens uppfödningsmiljöer
kräver
använder i sitt arbete de rengöbehärskar de rengöringsmetoder
ringsmetoder som olika farmdjurs som olika farmdjurs uppföduppfödningsmiljöer kräver
ningsmiljöer kräver och väljer
självständigt en ändamålsenlig
74
metod
Uppföljande av
framdjurs verksamhet och av
lönsamheten
anger under handledning de fak- anger de faktorer som inverkar på utnyttjar de resultat som fås om
torer som inverkar på lönsamhet- lönsamheten i djurens verksam- djurens verksamhet och lönsamen i djurens verksamhet
het
het vid bedömning och planering
av verksamheten
Utnyttjande av
fackterminologin
och av de servicemöjligheter
som branschorganisationerna
erbjuder
använder branschens vanliga
fackterminologi
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
arbetar ansvarsfullt enligt gemen- tillämpar med handledning det
samt överenskomna principer
han/hon lärt sig tidigare så, att
arbetets slutresultat uppfyller
kvalitetskriterierna
identifierar en problemsituation
och tillämpar det han/hon lärt sig
tidigare så, att arbetets slutresultat uppfyller kvalitetskriterierna
frågar självmant råd i en problemsituation
identifierar en problemsituation
och söker vid behov hjälp av en
expert
fungerar självständigt i problemsituationer
Interaktion och
samarbete
diskuterar och lyssnar i frågor
gällande verksamheten samt
bildar nätverk med andra företagare
tar del i diskussionen och
hans/hennes arbete är samarbetsinriktat samt bildar nätverk med
andra företagare för att främja
ömsesidig nytta
diskuterar, lyssnar och beaktar
arbetsgemenskapens medlemmar
och arbetsgemenskapens verksamhet samt bildar nätverk med
andra företagare för att främja
ömsesidig nytta och fungerar som
en pålitlig samarbetspartner
Yrkesetik
identifierar etiska frågor som har
med branschen att göra
fungerar i enlighet med yrkesetiken
fungerar i enlighet med yrkesetiken och kan motivera sina val
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
sköter och utfodrar under handledning djuren arbetssäkert och
använder skyddsutrustning och
skyddskläder som anvisats honom/henne enligt anvisningarna
sköter och utfodrar djuren övervägt och använder skyddsutrustning och skyddskläder som förutsätts av arbetet och arbetsmiljön
iakttar en övervägd försiktighet
vid utfodring och skötsel av djuren och använder situationsanpassat skyddsutrustning och
skyddskläder
behärskar fackterminologin och
använder den
utnyttjar branschens fackterminologi i sitt arbete även på det andra
inhemska eller på ett främmande
språk och utnyttjar det i sin verksamhet och vid informationssökning
utreder med hjälp av en expert de utreder de viktigaste organisatmest centrala organisationerna
ionerna och förbunden inom
och förbunden inom branschen.
branschen och utnyttjar dem vid
behov i sitt arbete.
utnyttjar mångsidigt de tjänster
som organisationerna och förbunden inom branschen erbjuder
och följer med utvecklingen inom
sin bransch.
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
städar med handledning upp i sin håller sin arbetsmiljö prydlig och håller sin arbetsmiljö prydlig och
arbetsmiljö och identifierar fak- beaktar faktorer som förbättrar
han/hennes arbetsergonomi är
torer som inverkar på arbetsergo- arbetsergonomin.
exemplarisk
nomin.
fäster särskild uppmärksamhet
vid förebyggande av skador.
75
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att sköta och utfodra farmdjur (t.ex. struts, alpacka, gäss eller vildsvin) i enlighet med deras ålder och skedet i produktionscykeln. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som
påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.11
Produktion av ekologiska produkter
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 göra upp en plan för ekologisk produktion
 utföra växtodlingsarbeten på en ekologisk gård
 sköta ekohusdjur
 göra odlingsanteckningar, de dokumenteringar som ekokontrollen och kvalitetssystemen förutsätter
 marknadsföra ekoprodukter
 skaffa information om ekoproduktion och om nya forskningsresultat samt arbetsmetoder
 följa med utvecklingen inom branschen och bilda nätverk med andra företagare
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är ansvarsfull när han/hon producerar ekoprodukter
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
76
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
gör självständigt upp en odlingsplan för den ekologiska gården
och gör odlingsanteckningar
Den studerande eller examinanden
Uppgörande av
odlingsplan
gör med handledning upp en
odlingsplan för den ekologiska
gården och gör odlingsanteckningar
gör enligt anvisningarna upp en
odlingsplan för den ekologiska
gården och gör odlingsanteckningar
Planering och
utförande av
arbetena på en
ekologisk gård
planerar under handledning det
aktuella växt- eller husdjursarbetet på den ekologiska gården
planerar det aktuella växt- eller
planerar självständigt det aktuella
husdjursarbetet på den ekologiska växt- eller husdjursarbetet på den
gården
ekologiska gården
utför arbeten på den ekologiska
gården och är ansvarsfull
utför arbeten på den ekologiska
utför initiativrikt och kostnadsgården planmässigt och engagerat medvetet arbeten på den ekologiska gården planmässigt med
beaktande av förhållandena
Bedömning av
färdigheterna att
utveckla arbetsuppgiften
klarar av att bedöma hur arbetet
lyckades
klarar av att bedöma hur arbetet
lyckades och att motivera de
arbetsmetoder som använts vid
olika tillfällen
gör observationer om arbetets
kvalitet, växtligheten eller djuren
och drar slutsatser om nödvändiga åtgärder
Verksamhet i
enlighet med en
hållbar utveckling
i ekoproduktion
(t.ex. växtodling:
markberedning,
biogen och
gröngödsling,
utnyttjande av
biologisk kvävebindning, val av
växtarter, växtföljd; t.ex. husdjursproduktion:
djurens ursprung,
artspecifika beteende, utfodring,
uteliv och produktionsutrymmen)
följer under handledning reglerna följer reglerna för egenkontrollför egenkontroll- och kvalitetssy- eller kvalitetssystemet
stemet
fungerar exemplariskt på det sätt
som egenkontrollreglerna och
kvalitetssystemet förutsätter
arbetar enligt de anvisningar som beaktar i sitt arbete en optimering
styr den ekologiska odlingen och av åkertrafiken och följer i sitt
frågar vid behov råd av en expert arbete de anvisningar som styr
den ekologiska odlingen samt har
färdigheter att göra val eller lägga
fram förslag, som syftar till att
minska bortsköljandet av näringsämnen samt fungerar så att
miljön belastas så litet som möjligt
beaktar i sitt arbete en optimering
av åkertrafiken och följer i sitt
arbete de anvisningar som styr
den ekologiska odlingen samt har
färdigheter att göra val eller lägga
fram förslag, som syftar till att
minska bortsköljandet av näringsämnen samt fungerar så att
miljön belastas så litet som möjligt och använder främst förnyelsebara naturtillgångar
fäster i sitt arbete uppmärksamhet
vid en ansvarsfull skötsel av
djuren samt arbetar enligt de
anvisningar som styr ekohusdjursproduktionen och frågar råd
av en expert vid behov
arbetar enligt de anvisningar som
styr ekohusdjursproduktionen
och beaktar i sitt arbete djurens
arttypiska beteende i de vanligaste arbeten, som vid hantering
och förflyttning av djuren och i
övriga skötselarbeten
arbetar enligt de anvisningar som
styr ekohusdjursproduktionen
och beaktar djurens arttypiska
beteende samt så att djuren respekteras samt vill utvecklas som
djurskötare på ett sätt som främjar djurens välbefinnande
undviker onödig förbrukning av
vatten i djurskötselarbeten
undviker onödig förbrukning av
vatten i djurskötselarbeten och
fäster uppmärksamhet vid miljövänliga val av tvättmedel
arbetar så att vatten och energi
sparas samt beaktar doseringen
av tvättmedel och deras miljövänlighet
fäster uppmärksamhet vid noggrannhet i utfodringen och vid
valet och förbrukningen av
vårdmaterial vid skötseln av
djuren.
intresserar sig utöver de föregående för att med hjälp av en expert begrunda näringsbalansen i
utfodringen (t.ex. utfodringens
kväve- och fosforförbrukning).
klarar utöver de föregående av att
göra observationer om granskningen av näringsbalansen i djurens utfodring i en miljövänligare
riktning.
77
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, Den studerande eller examinanden
redskap och
material
Berömliga B3
Att utföra växtod- utför med handledning växtodlingsarbeten (be- lingsarbeten på den ekologiska
arbetnings- göds- gården och för ekoanteckningar
lings-, såningsväxtskydds-,
skörde- och lagringsarbeten) och
att föra ekoanteckningar
utför odlingsarbeten på den ekologiska gården efter inledande
handledning och för ekoanteckningar
utför självständigt odlings- och
skördearbeten på den ekologiska
gården och för ekoanteckningar
Att sköta ekoutför dagliga arbeten med skötsel
husdjur (artspeci- av husdjuren på den ekologiska
gården och för ekoanteckningar.
fik skötsel och
utfodring av djuren, omsorg om
att djurutrymmena är prydliga
och i skick, användning och
underhåll av maskiner och utrustning som behövs
i djurskötselarbeten) och att föra
ekoanteckningar
utför självständigt eller som medlem i en grupp de dagliga arbetena med skötsel av husdjuren på
den ekologiska gården och för
ekoanteckningar.
utför självständigt eller som medlem i en grupp planmässigt arbetena med skötsel av husdjuren på
den ekologiska gården och för
ekoanteckningar.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
Den studerande eller examinanden
ligger till grund
för arbetet
Berömliga B3
Beaktande av
faktorer som
inverkar på markens bördighet
och näringstillförsel
utreder faktorer som inverkar på
markens bördighet
utreder hur markens bördighet
förbättras
Granskning och
val av växtskyddsmetoder
väljer med hjälp av en expert en
lämplig växtskyddsmetod för
ekoproduktion
väljer en lämplig växtskyddsmetod för ekoproduktion
behärskar växtskyddsprinciperna
vid ekoproduktion så, att han/hon
jämför och väljer en lämplig
växtskyddsmetod för ekoproduktion
Att följa anvis-
följer centrala anvisningar för
följer centrala anvisningar för
behärskar anvisningarna för eko-
utreder de faktorer som inverkar
på markens bördighet
använder de vanligaste gödslings- jämför och väljer gödslings- och jämför och väljer gödslings- och
och jordförbättringsmedel som
jordförbättringsmedel som passar jordförbättringsmedel som passar
passar för ekoproduktion
för ekoproduktion
för ekoproduktion och motiverar
sitt val
78
ningarna för eko- ekoproduktion och frågar vid
behov råd
produktion
ekoproduktion
Granskning av
näringen i den
naturenliga husdjursproduktionen och planering
av utfodringen
beaktar med hjälp av en expert
centrala faktorer i ekohusdjurens
näring och skötsel
beaktar de centrala faktorerna i
behärskar de grundläggande
ekohusdjurens näring och skötsel faktorerna i ekohusdjurens näring
och skötsel och beaktar dem i sitt
arbete
Beräkning av
ekoproduktionens
lönsamhetsfaktorer och marknadsföring
beräknar med hjälp av en expert
de faktorer som inverkar på ekoproduktionens lönsamhet samt
utreder de vanligaste sätten att
marknadsföra ekoprodukter.
beräknar de mest centrala faktorer som inverkar på ekoproduktionens lönsamhet samt utreder de vanligaste sätten att marknadsföra ekoprodukter.
beräknar de faktorer som inverkar
på ekoproduktionens lönsamhet
samt utreder och väljer marknadsföringskanaler och -sätt för
ekoprodukter.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Lärande och
problemlösning
följer ansvarsfullt kvalitetskriterierna för gårdens verksamhet
och hämtar självmant anvisningar
i problemsituationer
tillämpar med handledning det
han/hon lärt sig tidigare så, att
arbetets slutresultat uppfyller
kvalitetskriterierna
tillämpar det han/hon lärt sig
tidigare så, att arbetets slutresultat uppfyller kvalitetskriterierna
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation, tillämpar det han/hon lärt sig tidigare
och begär vid behov hjälp av en
expert
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
kombinerar det han/hon lärt sig
tidigare med gårdens praxis så,
att arbetets slutresultat till alla
delar är exemplariskt
är en aktiv deltagare när det gäller att utbyta erfarenheter, finna
lösningar och att utveckla idéer
produktion, följer dem och följer
aktivt med förändringar i instruktionerna
Den studerande eller examinanden
Interaktion och
samarbete
berättar uppmuntrad om sina
egna framgångar och sporras att
lyssna på de övriga medlemmarnas erfarenheter i gruppen
är färdig att berätta om positiva
och negativa erfarenheter samt
beaktar även andras åsikter
Yrkesetik
fungerar ärligt och ansvarsfullt
när han/hon utför givna arbetsuppgifter
fungerar öppet, ärligt och anbaserar sitt arbete på öppenhet,
svarsfullt när han/hon utför givna ärlighet och ansvar
arbetsuppgifter
ställer kvaliteten och säkerheten i
ekoproduktionen på första plats
när olyckor inträffar (t.ex. antibiotika-mjölk, smittsamma djursjukdomar)
ställer kvaliteten och säkerheten i
ekoproduktionen på första plats
när olyckor inträffar (t.ex. antibiotika-mjölk, smittsamma djursjukdomar) och tar lärdom av det
inträffade
ställer kvaliteten och säkerheten i
ekoproduktionen på första plats
när olyckor inträffar (t.ex. antibiotika-mjölk, smittsamma djursjukdomar) och bär ansvar för det
inträffade genom att vara öppen i
arbetsgemenskapen så, att händelsen inte kan upprepas
använder skyddsutrustning och
skyddskläder som anvisats honom/henne enligt anvisningarna
använder skyddsutrustning och
skyddskläder som förutsätts av
arbetet och arbetsmiljön
använder situationsanpassat
skyddsutrustning och skyddskläder
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
städar med handledning upp i sin håller sin arbetsmiljö prydlig och håller sin arbetsmiljö prydlig och
arbetsmiljö.
strävar till att arbeta ergonomiskt. hans/hennes arbetsergonomi är
exemplarisk
fäster uppmärksamhet vid före-
79
byggande av skador.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att på en ekologisk gård utföra aktuella växtodlingsarbeten eller alternativt arbeten med skötsel- och utfodring av husdjur. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas
ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och
bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.12
Produktion av tjänster på landsbygden
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 arbeta i ett landsbygdsföretag som producerar tjänster
 planera och genomföra olika slags tjänster
 produktifiera och marknadsföra företagets specialkunnande
 bedöma de lokala behoven av alternativ ifråga om landsbygdstjänster och deras framtid
 göra en affärsverksamhetsplan och bedöma och beräkna verksamhetens lönsamhet
 betjäna kunder
 följa uppställda kvalitets- och lönsamhetsmålsättningar
 bilda nätverk med olika aktörer och företagare
 upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull när han/hon producerar tjänster
på landsbygden
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
.
80
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
gör efter inledande handledning
upp en plan över den servicehelhet som hör till företagets
verksamhet och genomför den
gör självständigt upp en plan över
den servicehelhet som hör till
företagets verksamhet samt utför
arbetena enligt uppdragskontraktet och sin uppgjorda plan
Den studerande eller examinanden
Planering och
genomförande av
en helhet av
landsbygdstjänster
gör med handledning upp en plan
över den servicehelhet som hör
till företagets verksamhet och
genomför den under handledning
En kvalitativ
verksamhet i
enlighet med
hållbar utveckling
vid produktion av
landsbygdstjänster
arbetar med handledning i ett
arbetar i ett företag som erbjuder
företag som erbjuder landsbygds- landsbygdstjänster
tjänster
arbetar självständigt och driftigt i
ett företag som erbjuder landsbygdstjänster
utreder med hjälp av en expert de
kvalitetskrav som gäller för det
egna arbetet samt bedömer instruerad miljölösningar i enlighet
med en hållbar utveckling som
konkurrensfaktorer för landsbygdsföretaget.
utreder de kvalitetskrav som
gäller för det egna arbetet och
uppställer genom diskussion med
sin arbetsgemenskap kvalitetskrav för sitt arbete och verkar
enligt dem samt bedömer sociala,
ekonomiska och miljölösningar i
enlighet med en hållbar utveckling som konkurrensfaktorer för
landsbygdsföretaget.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
utreder de kvalitetskrav som
gäller för det egna arbetet samt
bedömer ekonomiska och miljölösningar i enlighet med en hållbar utveckling som konkurrensfaktorer för landsbygdsföretaget.
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Utförande av
arbetsuppgifter i
företaget
Kundbetjäning
Berömliga B3
utför med handledning och i
bekanta situationer arbeten som
hör till företagets verksamhetsområde i
utför i bekanta situationer arbeten utför arbeten som hör till företasom ingår i tjänsteutbudet
gets tjänsteutbud effektivt och på
det sätt som kundernas/kundföretagens kvalitetskrav
förutsätter
använder under handledning
verksamhetsområdets maskiner,
utrustning och material
använder tryggt verksamhetsom- använder tryggt och självmant
rådets maskiner, utrustning och
verksamhetsområdets maskiner,
material efter inledande handled- utrustning och material
ning
arbetar ansvarsfullt enligt företagets målsättningar
arbetar engagerat, är vänlig i
kundservicesituationer och stöder
företagets verksamhet med sin
aktivitet
är motiverad att utveckla sig själv utvärderar sitt eget kunnande i
som kundbetjänare
kundservicesituationer och iden-
arbetar företagarmässigt och
beaktar i sin verksamhet kundens
behov och handlar smidigt i föränderliga situationer
utvärderar sin egen framgång
samt framlägger förslag till för-
81
klarar sig hjälpligt också på det
andra inhemska språket och på
något annat språk i enkla kommunikationssituationer inom den
egna branschen
Produktifiering
och prissättning
av tjänsterna
tifierar detaljer som kan förbättras
bättring av arbetsmetoder/praxis
använder också det andra inhemska språket och något annat
språk i kommunikationssituationer inom den egna branschen
använder smidigt också det andra
inhemska språket och något annat
språk i olika kommunikationssituationer inom den egna branschen
kartlägger med handledning lokartlägger lokala behov av lands- kartlägger lokala behov av landskala behov av landsbygdstjänster bygdstjänster
bygdstjänster och bedömer deras
framtid
känner till faktorer som påverkar
prissättningen av en tjänst
känner till faktorer som påverkar
prissättningen och prissätter under handledning en tjänst
känner till faktorer som påverkar
prissättningen och prissätter en
tjänst
skriver räkningar och offerter
med handledning
skriver räkningar och offerter
skriver räkningar och offerter och
tillämpar informationstekniken
vid utformningen av dem
Marknadsföring
deltar i företagets marknadsföring marknadsför företagets tjänster
samt bildar nätverk med andra
och nätverksbild- samt bildar nätverk med andra
företagare.
företagare för att främja ömsesining
dig nytta.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
marknadsför företagets tjänster
och utvecklar ytterligare marknadsföringen samt bildar aktivt
nätverk med andra företagare för
att främja ömsesidig nytta och
fungerar som en pålitlig samarbetspartner.
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
Den studerande eller examinanden
ligger till grund
för arbetet
Berömliga B3
Att fungera enligt
bestämmelser
och författningar
och att skaffa
tillstånd för yrkesmässig verksamhet
fungerar med handledning enligt
lagstiftningen och bestämmelserna och är med och skaffar nödvändiga tillstånd för yrkesmässig
verksamhet
fungerar självständigt enligt lagstiftningen och bestämmelserna
och skaffar nödvändiga tillstånd
för yrkesmässig verksamhet
Utvärdering av
företagets verksamhet och lönsamhet
utreder grundbegrepp som har att utreder de grundbegrepp som har utreder på eget initiativ de grundgöra med företagets verksamhet att göra med företagets verksam- begrepp som har att göra med
het
företagets verksamhet
beräknar med hjälp av en expert
faktorer som inverkar på verksamhetens lönsamhet
Utredning av
hittar med handledning bakplatsens historia, grundsuppgifter om platsen
kultur och nuläge
fungerar efter att ha fått anvisningar enligt lagstiftningen och
bestämmelserna och skaffar nödvändiga tillstånd för yrkesmässig
verksamhet i enlighet med anvisningarna
beräknar faktorer som inverkar på utnyttjar tillgängliga resultat om
verksamhetens lönsamhet
verksamheten och lönsamheten
vid planering, bedömning och
utveckling av verksamheten
söker och använder tidigare
gjorda utredningar om platsen
som bakgrundsuppgifter på ett
sätt som överenskommits med
objektet
söker på eget initiativ och använder bakgrundsuppgifter om platsen på ett sätt som överenskommits med objektet
82
beaktar i sitt arbete huvuddragen
av byhistorien och platsens utvecklingsplaner
Bemötande av
beaktar i sitt arbete kundernas
kulturbakgrund och fungerar
kunderna och
enligt anvisningarna.
beaktande av
kulturbakgrunden
utnyttjar information om objektets traditioner och deras historia
och använder informationen i sitt
arbete
utnyttjar information om byhistorien och utvecklingsplanerna och
använder traditionsuppgifter i sitt
arbete
beaktar i sitt arbete viktiga kultu- fungerar naturligt tillsammans
rella verksamhetssätt för objektet med representanter för olika
och fungerar enligt anvisningar- kulturer och enligt anvisningarna.
na.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
arbetar enligt företagets praxis
tillämpar med handledning det
och hämtar hjälp i problemsituat- han/hon lärt sig tidigare så, att
ioner
arbetets slutresultat uppfyller
kvalitetskriterierna
väljer av olika alternativ det som
passar bäst för situationen och
motiverar det
fungerar ansvarsfullt som medlem i en assisterande grupp
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation, men
lösningen kräver handledning
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
tillämpar det han/hon lärt sig
tidigare så, att arbetets slutresultat uppfyller kvalitetskriterierna
Interaktion och
samarbete
diskuterar och lyssnar sakligt
diskuterar och lyssnar och strävar
till att beakta andras åsikter vid
utveckling av sin egen verksamhet
diskuterar, lyssnar och beaktar
konstruktivt andras åsikter vid
förbättring av sin egen och arbetsgemenskapens verksamhet
Yrkesetik
skadar inte naturen med sin verk- bygger sin verksamhet på respekt bygger sin verksamhet på en
samhet och åsamkar inte djuren
för naturen och djuren
exemplarisk respekt för naturen
lidande
och djuren, och sluter inte sina
ögon för orättvisor
Goda G2
Den studerande eller examinanden
fungerar ärligt och ansvarsfullt i
sitt arbete vid produktion av
tjänster
fungerar öppet, ärligt och ansvarsfullt i sitt arbete vid produktion av tjänster samt förstår
tystnadsplikten i sitt arbete
bygger sin verksamhet på öppenhet, ärlighet, ansvar vid produktion av tjänster samt förstår tystnadsplikten i sitt arbete
fungerar tolerant i sitt arbete
respekterar medmänniskornas
(t.ex. i arbetsgemenskapen eller
grannskapet) värderingar och
rättigheter
respekterar medmänniskornas
(t.ex. i arbetsgemenskapen eller
grannskapet) värderingar och
rättigheter samt strävar till att
följa principerna om jämlikhet
och opartiskhet
uppskattar sitt yrke som främjare fungerar engagerat i sitt arbete
av landsbygdens livskraft
och uppskattar sitt yrke som
främjare av landsbygdens livskraft
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
Berömliga B3
fungerar engagerat i sitt arbete
och uppskattar sitt yrke som
främjare av landsbygdens livskraft och kultur
följer arbetssäkerhetsanvisningar. följer arbetssäkerhetsanvisningar följer arbetssäkerhetsanvisningar
och ergonomiska arbetsmetoder. och följer i sitt arbete ergonomiska arbetsmetoder samt är
utrustad med skyddskläder som
83
arbetet förutsätter.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att i ett landsbygdsföretag som producerar tjänster arbeta med att planera och genomföra
tjänster som företaget erbjuder eller genom att produktifiera och marknadsföra företagets specialkunnande. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.13
Vidareförädling av jordbruksprodukter
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 planera och produktifiera vidareförädling av jordbruksprodukter
 tillverka olika jordbruksprodukter som livsmedel
 göra upp en egenkontrollplan för sin verksamhet
 följa hygien- och kvalitetsmålsättningar
 följa uppställda kostnadsmålsättningar
 utveckla sin verksamhet utgående från kundrespons
 marknadsföra och fungera i nätverk
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
 utnyttja sitt områdes traditioner och kultur vid förädling av material
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
84
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
planerar och bedömer med hjälp
av en expert lämpligheten att
vidareförädla de jordbruksprodukter som han/hon valt
planerar och bedömer med handledning lämpligheten att vidareförädla de jordbruksprodukter
som han/hon valt
planerar och bedömer på egen
hand lämpligheten att vidareförädla de jordbruksprodukter som
han/hon valt
arbetar med handledning i jordbruksproduktens vidareförädlingsprocess i enlighet med de
uppställda kvalitets- och miljömålsättningarna
arbetar i jordbruksproduktens
vidareförädlingsprocess i enlighet
med de uppställda kvalitets- och
miljömålsättningarna
arbetar i jordbruksproduktens
vidareförädlingsprocess i enlighet
med de uppställda kvalitets- och
miljömålsättningarna och är initiativrik i utvecklandet av verksamheten
bedömer hur arbetet lyckas och
skaffar information om hur den
egna verksamheten kunde utvecklas
bedömer hur arbetet lyckas och
att verksamheten utvecklas så att
kundresponsen beaktas
gör observationer om arbetets
kvalitet och fungerar aktivt för att
uppfylla den respons han/hon
erhållit
Verksamhet en- har under handledning omsorg
ligt egenkontroll- om sin personliga hygien och sin
och hygienkraven klädsel
i arbetsuppgifterna
har omsorg om sin personliga
hygien och sin klädsel
har självständigt omsorg om sin
personliga hygien och sin klädsel
Verksamhet enligt en kvalitativ
och hållbar utveckling vid produktion av landsbygdstjänster
utreder med hjälp av en expert de
kvalitetskrav som gäller för det
egna arbetet samt bedömer instruerad kulturella och miljölösningar i enlighet med en hållbar
utveckling som konkurrensfaktorer för landsbygdsföretaget.
utreder de kvalitetskrav som
gäller för det egna arbetet samt
bedömer kulturella, ekonomiska
och miljölösningar i enlighet med
en hållbar utveckling som konkurrensfaktorer för landsbygdsföretaget.
utreder de kvalitetskrav som
gäller för det egna arbetet och
uppställer genom diskussion med
sin arbetsgemenskap kvalitetskrav för sitt arbete och verkar
enligt dem samt bedömer sociala,
kulturella, ekonomiska och miljölösningar i enlighet med en hållbar utveckling som konkurrensfaktorer för landsbygdsföretaget.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
Den studerande eller examinanden
Planering, genomförande och
bedömning av
vidareförädlingen
av jordbruksprodukter
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Insamling och
anskaffning av
material som
lämpar sig för
vidareförädling
använder på egen hand arbetsredskap, maskiner och utrustning
som hör ihop med insamling av
material
använder under handledning
arbetsredskap, maskiner och
utrustning som hör ihop med
insamling av material
använder i regel på egen hand
arbetsredskap, maskiner och
utrustning som hör ihop med
insamling av material
85
Behärskande av
arbetsmetoder
som används i
vidareförädling
och användning
av maskiner och
redskap
använder under handledning rätta
arbetsmetoder och arbetsredskap,
maskiner och utrustning som hör
ihop med dem
Tillverkning, hantering, lagring
och konservering
av vidareförädlingsprodukter
väljer under handledning material väljer på egen hand material och
och tillverkar produkter av dem
tillverkar produkter av dem
väljer självständigt material och
tillverkar produkter av dem
vidareförädlar med handledning
sina tillverkade produkter och
lagrar dem på ett hygieniskt rätt
sätt
vidareförädlar sina tillverkade
produkter och lagrar dem på ett
hygieniskt rätt sätt
vidareförädlar högklassigt sina
tillverkade produkter och lagrar
dem på ett hygieniskt rätt sätt
Ekonomisk och
kvalitativ verksamhet
fungerar med handledning enligt
de uppställda kvalitetsmålsättningarna
fungerar enligt de uppställda
kvalitetsmålsättningarna
fungerar enligt de uppställda
kvalitetsmålsättningarna och tar
initiativ till att utveckla en kvalitativ verksamhet.
fungerar med handledning systematiskt och följer tidtabeller
fungerar med handledning systematiskt och kostnadsmedvetet
fungerar systematiskt och kostnadsmedvetet
använder i regel på egen hand
rätta arbetsmetoder och arbetsredskap, maskiner och utrustning
som hör ihop med dem
använder på egen hand rätta arbetsmetoder och arbetsredskap,
maskiner och utrustning som hör
ihop med dem
fungerar med handledning i
fungerar med handledning i
fungerar aktivt för att uppfylla
marknadsföringen för att uppfylla marknadsföringen för att uppfylla den respons som han/hon erhållit.
den givna kundresponsen.
den givna kundresponsen.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Att fungera enligt
bestämmelser
och författningar
och att skaffa
tillstånd för yrkesmässig verksamhet
fungerar med handledning enligt
lagstiftningen och bestämmelserna och är med och skaffar erforderliga tillstånd för yrkesmässig
verksamhet
fungerar efter att ha fått anvisningar enligt lagstiftningen och
bestämmelserna och skaffar erforderliga tillstånd för yrkesmässig verksamhet i enlighet med
anvisningarna
fungerar självständigt enligt lagstiftningen och bestämmelserna
och skaffar erforderliga tillstånd
för yrkesmässig verksamhet
Bestämning av
material som
passar som vidareförädlingsprodukt
identifierar de vanligaste materialen eller råvarorna som används
i de egna arbetsuppgifterna och
som lämpar sig för vidareförädling
identifierar de vanligaste materialen eller råvarorna som används
i de egna arbetsuppgifterna och
som lämpar sig för vidareförädling samt deras inverkan på produktens kvalitet
identifierar självständigt de vanligaste materialen eller råvarorna
som används i de egna arbetsuppgifterna och som lämpar sig
för vidareförädling samt deras
inverkan på produktens kvalitet
Beaktande av de
egenskaper som
har att göra med
hanteringen och
förvaringen av
identifierar under handledning
materialens egenskaper och mikrobiologiska, fysikaliska och
kemiska faktorer under tillverkningens gång samt hanterar och
identifierar de använda materialens egenskaper och mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska
faktorer under tillverkningens
gång så, att han/hon hanterar och
identifierar självständigt de använda materialens egenskaper
och mikrobiologiska, fysikaliska
och kemiska faktorer under tillverkningens gång så, att han/hon
86
material i vidareförädlingen av
jordbruksprodukter (kemiska och
fysikaliska)
förvarar material under handledning enligt anvisningarna
förvarar material enligt anvisningarna
hanterar och förvarar material på
egen hand enligt anvisningarna
Utnyttjande av
den lokala kulturen och traditionen
utreder under handledning eller
tillsammans med gruppen sitt
områdes kultur och tradition
ifråga om att använda vidareförädlingsprodukter.
utreder de centrala dragen i sitt
områdes tradition ifråga om att
använda vidareförädlingsprodukter och utnyttjar det.
utreder de särskilda dragen i sitt
områdes användning av vidareförädlingsprodukter och utnyttjar
det självständigt.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Lärande och
problemlösning
arbetar enligt företagets praxis
tillämpar under handledning det
och hämtar hjälp i problemsituat- han/hon lärt sig tidigare så, att
ioner
arbetets slutresultat uppfyller
kvalitetskriterierna
väljer av olika alternativ det som
passar bäst för situationen och
motiverar det
fungerar ansvarsfullt som medlem i en assisterande grupp
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation, men
lösningen kräver handledning
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
tillämpar det han/hon lärt sig
tidigare så, att arbetets slutresultat uppfyller kvalitetskriterierna
Interaktion och
samarbete
diskuterar och lyssnar sakligt
diskuterar och lyssnar och strävar
till att beakta andras åsikter vid
utveckling av sin egen verksamhet
diskuterar, lyssnar och beaktar
konstruktivt andras åsikter vid
förbättring av sin egen och arbetsgemenskapens verksamhet
Yrkesetik
skadar inte naturen med sin verk- bygger sin verksamhet på respekt bygger sin verksamhet på en
samhet och åsamkar inte djuren
för naturen och djuren
exemplarisk respekt för naturen
lidande
och djuren, och sluter inte sina
ögon för orättvisor
Den studerande eller examinanden
fungerar ärligt och ansvarsfullt i
sitt arbete vid produktion av
jordbruksprodukter eller tjänster
fungerar öppet, ärligt och ansvarsfullt i sitt arbete vid produktion av jordbruksprodukter
eller tjänster samt förstår tystnadsplikten i sitt arbete
uppskattar sitt yrke som främjare fungerar engagerat i sitt arbete
av landsbygdens livskraft
och uppskattar sitt yrke som
främjare av landsbygdens livskraft
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
bygger sin verksamhet på öppenhet, ärlighet och ansvar vid produktion av jordbruksprodukter
eller tjänster samt förstår tystnadsplikten i sitt arbete
fungerar engagerat i sitt arbete
och uppskattar sitt yrke som
främjare av landsbygdens livskraft och kultur
följer arbetssäkerhetsanvisningar. följer arbetssäkerhetsanvisningar följer arbetssäkerhetsanvisningar
och ergonomiska arbetsmetoder. och ergonomiska arbetsmetoder
samt använder skyddskläder som
arbetet förutsätter.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle ge-
87
nom att delta i en process där jordbruksprodukter vidareförädlas tillräckligt mångsidigt så, att kraven
på yrkeskicklighet uppnås.Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska
täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.14
Utnyttjande av skogarna
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 utföra skogsvårds- eller avverkningsarbeten enligt skogsbruksplanen
 använda motor- och/eller röjningssågen i skogsvårdsarbeten
 ha omsorg om att de maskiner, anläggningar och redskap som han/hon använder är i ett grundläggande funktionsskick
 i en stämplingspost för förstagallring upparbeta trävirkesarter som uppfyller mått- och kvalitetskraven
 beakta landskapsvårdande synpunkter i sitt arbete
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Genomförande
av skogsvårdseller avverkningsarbeten
enligt skogsbruksplanen
utför enskilda arbeten tryggt, men utför arbetsskedena enligt anvisbehöver handledning för att gå
ningarna och arbetar tryggt och
över från ett arbetsskede till ett
omsorgsfullt
annat
anger vård- eller avverkningsobjektet från skogsbrukplanen och
utför de angivna arbetsskedena
självständigt och arbetar tryggt
och omsorgsfullt
88
Utvärdering av
följer upp sitt arbetsresultat och
följer upp sitt arbetsresultat och
hittar
i
det
sådant
som
är
gott
och
utvärderar ändamålsenligheten i
arbetsresultatet
sådant
som
kan
utvecklas
sina avgöranden
och utvärdering
och utveckling av
det egna arbetet
följer upp sitt arbetsresultat och
utvärderar ändamålsenligheten i
sina avgöranden samt utvecklar
självmant sina arbetsmetoder
Utnyttjande av
skogarna på ett
hållbart sätt (t.ex.
minimering av
trafiken, beaktande av känsliga
objekt och tidpunkter, förebygger fel på anordningen och förutser att något går
sönder i terrängen)
fäster uppmärksamhet vid ett
energieffektivt körsätt
planerar användningen av maskinen i förhållande till körsättet
samt dimensionerar anordningen
i förhållande till den arbetsuppgift som behövs
kör ekonomiskt och undviker
onödig användning och dimensionerar anordningen i förhållande
till den arbetsuppgift som behövs
samt alternativ till en effektiv
användning av anordningen
ganskar maskinens skick underhåller den regelbundet
underhåller maskiner och utrustning regelbundet för att förlänga
deras bruksålder
underhåller maskiner och anordningar regelbundet för att förlänga deras bruksålder samt bedömer inverkan av de utbytbara
reservdelarnas återvinningsmöjligheter på maskinens förbrukning av energi och bränsle
identifierar miljösynpunkter vid
val av energi och drivmedel
har färdigheter att välja driv- och kan välja driv- och smörjmedel
smörjmedel med låga utsläpp
med låga utsläpp samt gör jämförelser mellan förnybara drivmedels användningsmöjligheter
sorterar och förvarar under hand- sorterar och förvarar problemledning problem- och andra avoch andra avfall på föreskrivet
fall.
sätt.
håller god ordning i sin arbetsmiljö, underhåller självständigt
sina arbetsredskap samt sorterar
och förvarar problem- och andra
avfall på föreskrivet sätt.
identifierar värdefulla livsmiljöer beaktar i sitt arbete värdefulla
i skogsnaturen med hjälp av en
livsmiljöer i skogsnaturen
expert
grundar sitt arbete på att beakta
värdefulla livsmiljöer i skogsnaturen
är i sitt arbete medveten om
skogsvårdens inverkan på landskapet.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
beaktar i sitt arbete skogsvårdens grundar sitt arbete på att miniinverkan på landskapet.
mera landskapsskador i skogsvården (t.ex. skyddsremsa).
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Arbetet med motor- och/eller
röjningssåg
utför under handledning skogsvårds- eller avverkningsarbeten
på ett tryggt sätt
utför skogsvårds- eller avverkutför självständigt skogsvårdsningsarbeten enligt anvisningarna eller avverkningsarbeten på ett
på ett tryggt sätt
tryggt sätt
Transport av
virke med en
transporterar virke under handledning
transporterar virke enligt anvisningarna
transporterar virke självständigt
89
skogsutrustad
jordbrukstraktor
Upparbetning av
virkesslag stämpelpostvis
upparbetar under handledning
virkesslag som uppfyller måttoch kvalitetskraven
upparbetar enligt anvisningarna
virkesslag som uppfyller måttoch kvalitetskraven
upparbetar självständigt i enlighet
med anvisningarna virkesslag
som uppfyller mått- och kvalitetskraven
Utförande av
underhållsarbeten på maskiner, anordningar
och redskap
underhåller under handledning
maskiner, anordningar och redskap som han/hon använder
underhåller enligt anvisningarna
maskiner, anordningar och redskap som han/hon använder
underhåller självständigt maskiner, anordningar och redskap som
han/hon använder
Utförande av
vårdarbeten i
ungskog
utför under handledning vårdarbeten i ungskog.
utför enligt anvisningarna vårdarbeten i ungskog.
utför självmant vårdarbeten i
ungskog.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Användning av
skogsbruksplanen i skogsvårdsarbeten,
trävaruhandeln
och skogsbeskattningen
tolkar under handledning skogsbruksplanen och planerar skogsvårds- och avverkningsarbeten
utgående från den
tolkar enligt anvisningarna
skogsbruksplanen och planerar
skogsvårds- och avverkningsarbeten utgående från den
tolkar självständigt skogsbruksplanens åtgärdsrekommendationer gällande vård och avverkning
och kan på basis av dem bedriva
trävaruhandel och ange skogsvårdsobjekten samt jämföra
skogsbeskattningens lönsamhet
Beaktande av
skogarnas tillväxtskick, landskapsproduktion
och identifiering
av hälsotillståndet
beaktar faktorer som inverkar på beaktar de centrala faktorer som
skogarnas tillväxtskick och hälso- inverkar på skogarnas tillväxttillstånd
skick och hälsotillstånd
beaktar faktorer som inverkar på
skogarnas tillväxtskick och hälsotillstånd och kan ange, vad som
behöver göras för att upprätthålla
hälsotillståndet
Utnyttjande av
skogsbrukets
stödformer
utnyttjar med hjälp av en expert utnyttjar i sitt arbete stödformer
stödformer för ett hållbart skogs- för ett hållbart skogsbruk.
bruk.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
beaktar faktorer som inverkar på
landskapsproduktionen
beaktar de centrala faktorer som beaktar de centrala faktorer som
inverkar på landskapsproduktion- inverkar på landskapsproduktionen
en och kan tillämpa dem på arbetsobjektet
jämför, bedömer och utnyttjar
mångsidigt stödformer för ett
hållbart skogsbruk och deras
ansökningsförfaranden.
90
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Goda G2
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer med handledning arbetssä- följer arbetssäkerhetsanvisningkerhetsanvisningarna och använ- arna och använder säkerhetsutder säkerhetsutrustning som arbe- rustning som arbetet förutsätter.
tet förutsätter.
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
är utrustad med säkerhetsutrustning som arbetet förutsätter och
följer ergonomiska arbetssätt i
sitt arbete.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att utföra skogsvårdsarbeten som bygger på skogsbruksplanen med arbetsredskap som arbetsuppgiften kräver. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de
i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.15
Byggnadsverksamhet på lantgården
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 utföra byggnadsarbeten på lantgården
 genomföra byggnadsprojekt
 använda byggnadsmaterial
 använda timmermannens vanligaste hand- och mätverktyg
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
91
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Genomförande
av ett byggnadsprojekt
genomför ett byggnadsprojekt
med hjälp av en expert
genomför delarbetsskeden i ett
byggnadsprojekt och frågar vid
behov råd för att genomföra hela
projektet
genomför ett byggnadsprojekt
självständigt och i samarbete med
experter
Byggnadsverksamhet på lantgården i enlighet
med en hållbar
utveckling
är medveten om kulturella, estetiska, traditions- och miljövärden
som är förknippade med lantgårdens byggnadsverksamhet
är intresserad av att beakta kulturella, estetiska, traditions- och
miljövärden som är förknippade
med lantgårdens byggnadsverksamhet
bygger sin verksamhet på kulturella, estetiska, traditions- och
miljövärden som är förknippade
med värdeöverväganden i lantgårdens byggnadsverksamhetsprocess
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
är medveten om betydelsen av ett underhåller lantgårdens byggregelbundet underhåll av byggnadsbestånd regelbundet
naderna för att förlänga av byggnadsbeståndets användningstid
underhåller planmässigt lantgårdens byggnadsbestånd för att
förlänga dess användningstid
tar med hjälp av en expert reda på
miljövänliga byggnadsmaterial
som lämpar sig för byggnadsverksamhet på lantgården
använder vid byggnadsverksamhet på lantgården i mån av möjlighet miljövänliga och traditionella byggnadsmaterial
använder vid byggnadsverksamhet på lantgården i första hand
miljövänliga och traditionella
byggnadsmaterial
utnyttjar vid byggnadsverksamhet på lantgården även använda
byggnadsmaterial.
utnyttjar vid byggnadsverksamhet på lantgården använda byggnadsmaterial och sorterar byggnadsavfall ändamålsenligt.
utnyttjar vid byggnadsverksamhet på lantgården använda byggnadsmaterial planmässigt och
sorterar byggnadsavfall ändamålsenligt.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2.Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Utförande av
utför under handledning byggbyggnadsarbeten nadsarbeten på en lantgård
på en lantgård
utför byggnadsarbeten på en
lantgård enligt anvisning
utför självständigt som medlem i
en grupp byggnadsarbeten på en
lantgård
Användning av
använder de vanligaste byggbyggnadsmaterial nadsmaterialen
väljer och använder de vanligaste väljer och använder byggnadsbyggnadsmaterialen
material ekonomsikt och ändamålsenligt
Användning av
timmermannens
vanligaste handoch mätverktyg
använder timmermannens vanlig- använder timmermannens vanlig- väljer rätta arbetsredskap och
aste handverktyg i lätta och beaste hand- och mätverktyg även i använder timmermannens handkanta arbetssituationer
krävande arbeten
och mätverktyg i varierande
arbetssituationer
Användning av
byggnadsmaskiner och anordningarna
använder under handledning
handverktyg på ett tryggt sätt.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
använder enligt anvisningarna de använder självständigt och tryggt
mest allmänna byggnadsmaskibyggnadsmaskiner och nerna och -utrustningen på ett
utrustning.
tryggt sätt.
92
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Anskaffning av
byggnadslov och
tolkning av de
planer som behövs
gör under handledning upp en
ansökan om byggnadslov
gör upp en ansökan om byggnadslov enligt anvisningarna
upp en ansökan om byggnadslov
för byggnadsprojektet
tolkar enkla byggnadsritningar
tolkar byggnadsritningar
gör upp enkla plan- och situationsritningar
Beräkning av
kostnaderna för
lantgårdens
byggnadsverksamhet
utför under handledning en enkel utför enligt anvisningarna en
utför självständigt en uträkning
uträkning av tillbehör och arbets- uträkning av tillbehör och arbets- av tillbehör och arbetsåtgång
åtgång
åtgång samt gör upp ett kostnads- samt gör upp ett kostnadsförslag
förslag
Uppgörande av
avtal gällande
lantgårdens
byggnadsverksamhet samt
anskaffning av
finansiering
gör med hjälp av en expert upp
enkla köpeavtal och kartlägger
finansieringsmöjligheter.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
arbetar enligt företagets praxis
tillämpar med handledning det
och skaffar hjälp i problemsituat- han/hon lärt sig tidigare så, att
ioner
arbetets slutresultat uppfyller
kvalitetskriterierna
väljer bland olika alternativ det
som bästa passar för situationen
och motiverar det
fungerar ansvarsfullt som medlem i en assisterande grupp
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation, men
lösningen kräver handledning
identifierar ett problem som hör
ihop med en ny situation och
tillämpar det han/hon lärt sig
tidigare så, att arbetets slutresultat uppfyller kvalitetskriterierna
Interaktion och
samarbete
tar hjälp av en expert och av
gruppen
diskuterar, lyssnar och tillägnar
sig givna anvisningar om att
arbeta i gruppen
diskuterar, lyssnar och beaktar
andras åsikter i sina egna avgöranden
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer byggarbetsplatsens arbetssäkerhetsanvisningar.
identifierar byggarbetsplatsens
arbetssäkerhetsrisker.
kan påverka arbetssäkerheten på
byggarbetsplatsen.
gör upp anskaffnings- och entreprenadavtal samt kartlägger och
jämför finansieringsalternativ.
behärskar att göra upp anskaffnings- och entreprenadavtal och
kartlägger och jämför finansieringsalternativ samt har färdigheter att göra reklamation.
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att som medlem i en arbetsgrupp utföra reparationsbyggande i mindre skala på lantgårdsbyggnader. I en fristående examen ska examinanden visa sin yrkesskicklighet genom att utföra delhelheter
93
som hör ihop med reparationsbyggande. Arbetet utförs i en arbetsgrupp eller enskilt på en byggarbetsplats eller i förhållanden som motsvarar förhållandena på en byggarbetsplats. Omfattningen av
arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven
på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.16
Produktion av bioenergi
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 grunda en energiväxtodling
 använda lantbruksmaskiner i produktion av energigrödor
 tillverka och lagra bioenergikomponenter
 producera råvaror och komponenter som främjar verksamheten
 styra energiproduktionsprocesser
 produktifiera bioenergi och bilda nätverk med andra företagare
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Planering av
odlingen av
energiväxter och
utvärdering av
utvecklingsfärdigheterna
planerar och utvärderar under
planerar och utvärderar instruerad planerar, utvärderar och utvecklar
handledning odlingen och arbets- odlingen och arbetsskeden som
odlingen och arbetsskeden som
skeden som hör ihop med den
hör ihop med den
hör ihop med den
arbetar med handledning i enlighet med processerna som hänför
sig till produktion av den valda
växten med hjälp av en expert
arbetar efter inledande handledning i enlighet med processerna
som hänför sig till produktion av
den valda växten
behärskar processerna som hänför sig till produktion av den
valda växten och utvecklar arbetsmetoderna
94
utvärderar med handledning hur
det egna arbetet lyckas
klarar av att utvärdera hur arbetet
lyckas och att motivera de arbetsmetoder som valts vid olika
tillfällen
gör observationer om växtligheten och arbetets kvalitet och drar
slutsatser om erforderliga odlingsåtgärder
identifierar med hjälp av en expert skeden i sina enskilda arbetsuppgifter, med vilka man kan
påverka produktionen av växande
grödor på ett hållbart sätt
identifierar skeden i sina arbetsuppgifter, med vilka man kan
påverka produktionen av växande
grödor på ett hållbart sätt
identifierar skeden i arbetshelheterna, med vilka man kan påverka
produktionen av växande grödor
på ett hållbart sätt
beaktar under handledning att
produkterna, redskapen och metoderna är miljövänliga
beaktar i sina val att produkterna, beaktar i sina val att produkterna,
redskapen och metoderna är
redskapen och metoderna är
miljövänliga
miljövänliga och utvecklar verksamheten i en med hållbar riktning
sorterar och återvinner enligt
anvisningarna bl.a. kemikalier
och plast som uppstår
sorterar och återvinner bl.a. kemikalier och plast som uppstår
samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val.
sorterar och återvinner bl.a. kemikalier och plast som uppstår
samt beaktar produkternas, redskapens och metodernas miljövänlighet i sina val och utvecklar
arbetsgemenskapens verksamhet
i en mer hållbar riktning.
Produktion av
planerar med handledning probioenergins råva- duktionen av bioenergins råvaror
ror
deltar som assisterande medlem i
processen för produktion av bioenergins råvara
planerar produktionen av bioenergins råvaror
planerar produktionen av bioenergins råvaror självständigt
utför arbetsskedena i processen
för produktion av bioenergins
råvara i ändamålsenlig ordning
på ett tryggt sätt
utför på eget initiativ och raskt
arbetsskedena i processen för
produktion av bioenergins råvara
i ändamålsenlig ordning så att
säkerhetsriskerna förutses och på
ett omsorgsfullt sätt
Produktion av
bioenergi på ett
hållbart sätt (t.ex.
hur olika former
för produktion av
bioenergi stöder
målsättningarna
att spara ickeförnyelsebara
naturtillgångar)
är medveten om några skillnader
ifråga om hållbar utveckling i
samband med produktion av
olika bioenergiformer.
jämför med hjälp av en expert
skillnader ifråga om hållbar utveckling i samband med produktion av olika bioenergiformer.
jämför skillnader ifråga om hållbar utveckling i samband med
produktion av olika bioenergiformer och är intresserad att
reflektera över sina egna möjligheter och val som producent av
bioenergi.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
Produktion av
energiväxter med
iakttagande av
verksamhetsprinciperna för en
hållbar utveckling
(t.ex. en balanserad gödsling;
urvalet växtsorter, härdighet och
mångsidighet;
odlingsmetoder,
åtgärder som
minskar mängden bekämpningsmedel som
används och
samanvändning
av maskiner)
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, Den studerande eller examinanden
redskap och
material
Utförande av
växtodlingsar-
utför med handledning arbeten
med odling av energiväxter
Berömliga B3
utför arbeten med odling av ener- utför självständigt arbeten med
giväxter
odling av energiväxter
95
beten
Användning och
underhåll av maskiner och anordningar som
hör ihop med
produktionen
använder under handledning
maskiner och anordningar som
hör till produktionskedjan på ett
tryggt sätt
använder enligt instruktion maskiner och anordningar som hör
till produktionskedjan
använder självständigt maskiner
och anordningar som hör till
produktionskedjan
utför under handledning dagliga
underhållsarbeten på maskinerna
utför de dagliga underhållsgranskningarna på maskinerna
enligt anvisningarna
utför självständigt de dagliga
underhållsåtgärderna och granskningarna på maskinerna
genom att följa serviceböckernas
anvisningar
Lagring av produkter
lagrar produkterna så att de duger lagrar produkterna så, att en vidaför vidaretransport
retransport och fortsatt hantering
av dem är möjlig och produkten
bibehålls som högklassig
lagrar produkterna så, att en vidaretransport och en effektiv fortsatt hantering av dem är möjlig
och så, att produkten bibehålls
som högklassig samt utvecklar
den logistik som hör ihop med
lagringen
Användning och
skötsel av en
bioenergianläggning
använder under handledning en
produktionsanläggning för bioenergi
använder och sköter en produktionsanläggning för bioenergi
använder och sköter självständigt
en produktionsanläggning för
bioenergi
Produktifiering
och prissättning
av service
kartlägger med handledning de
lokala behoven av landsbygdens
servicealternativ
kartlägger de lokala behoven av
landsbygdens servicealternativ
kartlägger de lokala behoven av
landsbygdens servicealternativ
och bedömer framtiden för dem
känner till faktorer som inverkar
på prissättningen av servicen
har kännedom om faktorer som
har kännedom om faktorer som
inverkar på prissättningen av
inverkar på prissättningen av
servicen och prissätter med hand- servicen och prissätter servicen
ledning servicen
skriver en räkning och en offert
med handledning
skriver en räkning och en offert
Marknadsföring
deltar i företagets marknadsföring marknadsför företagets tjänster
samt bildar nätverk med andra
och nätverksbild- samt bildar nätverk med andra
företagare.
företagare för att främja ömsesining
dig nytta.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
skriver en räkning, en offert och
tillämpar informationstekniken
vid utformningen av dem
marknadsför företagets tjänster
och utvecklar ytterligare marknadsföringen samt bildar aktivt
nätverk med andra företagare för
att främja ömsesidig nytta och
fungerar som en pålitlig samarbetspartner.
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
Den studerande eller examinanden
ligger till grund
för arbetet
Berömliga B3
Identifiering av
energiväxter som
odlas och bestämning av odlingsteknik
identifierar växande grödor som
lämpar sig för energiproduktion
och utreder med hjälp av en expert vilken odlingsteknik som
lämpar sig för dem
identifierar växande grödor som
lämpar sig för energiproduktion
och beaktar i sitt arbete deras
krav på odlingsplats
identifierar växande grödor som
lämpar sig för energiproduktion
och beaktar i sitt arbete deras
krav på odlingsplats och skördemetoder
Utredning av
utreder biogasproduktionens krav utreder och jämför biogasprooch identifierar de mest allmänna duktionens krav och identifierar
utreder och jämför biogasproduktionens krav och de använda
96
principerna för
biogasproduktion
och jämförelse av
metoder (t.ex.
gödsel, halm,
skogsavfall,
energiväxter,
samhällens bioavfall, slam från
avloppsreningsverk och animaliskt material)
bioenergikomponenter
de material som används i produktionen
materialens verkningar på processens verksamhet
utreder i huvuddrag funktionsprinciperna för utrustningen i
biogasproduktionen
utreder funktionsprinciper och
centrala tekniska egenskaper för
utrustningen i biogasproduktionen
utreder och jämför funktionsprinciper och centrala tekniska egenskaper för utrustningen i biogasproduktionen samt har färdigheter att utveckla verksamheten
Främjande och
bedömer med hjälp av en expert
miljöverkningarna av bioenergibedömning av
hållbar utveckling produktion.
vid produktion av
bioenergi
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
Interaktion och
samarbete
Yrkesetik
utreder och bedömer miljöverk- utreder och bedömer miljöverkningarna av bioenergiproduktion. ningarna av bioenergiproduktion
och söker tilläggsinformation om
ämnet.
Goda G2
Berömliga B3
utvärderar sin egen verksamhet
och sin utveckling
utvärderar sin egen verksamhet,
lär sig av andra och söker hjälp
av en expert
utvecklar kontinuerligt sitt eget
kunnande med hjälp av självvärdering, kollegialt lärande och
experter
känner till förändringar i verksamhetsmiljön
känner den föränderliga verksamhetsmiljön och följer aktivt
med förändringarna
känner den föränderliga verksamhetsmiljön samt följer aktivt
med förändringar och reagerar
vid behov på en förändring
berättar uppmuntrad om sina
egna framgångar och sporras att
höra gruppens övriga medlemmars erfarenheter
är färdig att berätta om positiva
är en aktiv deltagare när det gäloch negativa erfarenheter samt
ler att utbyta erfarenheter, finna
beaktar även andras erfarenheter i lösningar och att utveckla idéer
problemlösningssituationer
bildar nätverk tillsammans med
andra företagare
bildar nätverk tillsammans med
andra företagare för att främja
ömsesidig nytta
skadar inte miljön med sin verksamhet och åsamkar inte djuren
lidande
bygger sin verksamhet på respekt bygger sin verksamhet på en
för naturen och djuren
exemplarisk respekt för naturen
och djuren, och blundar inte för
det som är orätt
fungerar ärligt och ansvarsfullt
när han/hon producerar råvaror
för bioenergiproduktion
fungerar öppet, ärligt och anbygger sin verksamhet på öppensvarsfullt när han/hon producerar het, ärlighet och ansvar när
råvaror för bioenergiproduktion han/hon producerar råvaror för
Den studerande eller examinanden
bildar aktivt nätverk tillsammans
med andra företagare för att
främja ömsesidig nytta och fungerar som en pålitlig kompanjon
97
fungerar tolerant i sitt arbete
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
samt förstår tystnadsplikten i sitt
arbete
bioenergiproduktion samt förstår
tystnadsplikten i sitt arbete
respekterar medmänniskornas
(t.ex. arbetsgemenskapens eller
grannskapets) värderingar och
rättigheter
respekterar medmänniskornas
(t.ex. arbetsgemenskapens eller
grannskapets) värderingar och
rättigheter samt strävar till att
följa principerna om jämställdhet
och jämlikhet
värdesätter sitt yrke som främjare fungerar engagerat och värdesätav landbygdens livskraft
ter sitt yrke som främjare av
landbygdens livskraft
fungerar engagerat och värdesätter sitt yrke som främjare av
landbygdens livskraft och kultur
är medveten om en del problem är medveten om problem som har
som har att göra med olika meto- att göra med olika metoder för
der för produktion av bioenergi
produktion av bioenergi och
funderar t.ex. på användningen
av matråvaror som bränsle
är intresserad av att reflektera
över problem som har att göra
med olika metoder för produktion
av bioenergi t.ex. vilka energikällor som är hållbara även globalt
sett, hur pass förnyelsebara energikällor det är fråga om i produktionen av bioenergi
använder skydds- och säkerhetsutrustning som anvisats honom/henne och arbetar i bioenergiproduktionen enligt anvisningarna.
använder situationsanpassat
skydds- och säkerhetsutrustning
och arbetar ergonomiskt samt
fäster särskild uppmärksamhet
vid att förebygga skador.
använder skydds- och säkerhetsutrustning som anvisats honom/henne och arbetar i bioenergiproduktionen och strävar till
att arbeta ergonomiskt.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att fungerar som medlem i en arbetsgemenskap i ett landsbygdsföretag som bedriver produktion av bioenergi. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i
examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.17
Produktion av torvenergi
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 utföra torvproduktionsarbeten med olika metoder och maskiner
 ha omsorg om det grundläggande funktionsskicket i de maskiner, anordningar och redskap
98









som han/hon använder
lagra torvprodukter
använda utrustning för förstahandssläckning
använda och förvara och lagra ämnen som behövs vid torvproduktion
sköta om landsvägstransporterna av torvproduktionsmaskinerna och anordningarna samt av
den torv som transporteras med traktor
följa med utvecklingen inom sin bransch och utnyttja det i sitt arbete
bilda nätverk med samarbetspartners och aktörer inom branschen
använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
planerar torvproduktionens och
lagringens rutinarbeten enligt
anvisning i föränderliga väderleksförhållanden
planerar torvproduktionens och
lagringens rutinarbeten enligt
anvisning i föränderliga väderleksförhållanden samt motiverar
sitt val
Den studerande eller examinanden
Planering och
planerar torvproduktionens och
genomförande av lagringens rutinarbeten enligt
torvproduktions- anvisning
arbeten
utför produktionens arbetsskeden utför arbetsskeden i olika proenligt anvisningarna
duktionsmetoder
utför arbetsskeden i olika produktionsmetoder självständigt
och ansvarsfullt
ställer med handledning upp
ställer upp realistiska kostställer upp realistiska kostrealistiska kostnadsmålsättningar nadsmålsättningar för ett rutinar- nadsmålsättningar för sitt arbete
för sitt arbete
bete
Utvärdering av
färdigheterna att
utveckla arbetsuppgiften
klarar av att utvärdera hur arbetet klarar av att utvärdera hur arbetet klarar av att utvärdera hur arbetet
lyckas och dess kvalitet
lyckas och dess kvalitet samt att lyckas och dess kvalitet, att motimotivera sina avgöranden
vera sina avgöranden samt har en
aktiv inställning till att utveckla
arbetsmetoderna
Produktion av
torvenergi på ett
hållbart sätt
fäster uppmärksamhet vid ett
ekonomiskt sätt att köra maskinen
planerar användningen av maskinen efter körsättet samt dimensionerar anordningen i förhållande
till den arbetsuppgift som behövs
kör ekonomiskt och undviker
onödig användning och dimensionerar anordningen i förhållande
till den arbetsuppgift som behövs
samt jämför alternativ till en
effektiv användning av anordningen
iakttar maskinens skick samt
underhåller den regelbundet
underhåller maskinerna och anordningarna regelbundet för att
underhåller maskinerna och anordningarn regelbundet för att
99
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
förlänga användningstiden
förlänga användningstiden samt
bedömer inverkan av återvinningen av bytbara reservdelar på
maskinens energi- och bränsleförbrukning
identifierar miljösynpunkter vid
val av energi och drivmedel
kan välja driv- och smörjmedel
med låga utsläpp
kan välja driv- och smörjmedel
med låga utsläpp samt gör jämförelser mellan förnybara drivmedels användningsmöjligheter
sorterar under handledning problem- och andra avfall.
sorterar och förvarar problemoch andra avfall på föreskrivet
sätt.
håller god ordning i sin arbetsmiljö, underhåller självständigt
sitt arbetsredskap samt sorterar
och förvarar problem- och andra
avfall på föreskrivet sätt.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Utförande av
torvproduktionsarbeten
anger under handledning torvens
torrhetsgrad
Berömliga B3
anger torvens torrhetsgrad i stora bedömer upptagningstidpunkten
drag
utgående från fuktigheten
utför under handledning torvpro- utför torvproduktionsarbeten med utför självständigt torvproduktduktionsarbeten med olika meto- olika metoder
ionsarbeten med olika metoder
der
använder och underhåller under
handledning arbetsmaskiner som
behövs i torvproduktionen
Lagring av torv
använder och underhåller arbetsmaskiner som behövs i torvproduktionen
gör under handledning lagerlagrar torvprodukterna så, att en
formationer som duger för vida- effektiv fortsatt hantering av dem
retransport enligt kvalitetskraven är möjlig och produktens kvalitet
bibehålls
använder och underhåller självständigt arbetsmaskiner som
behövs i torvproduktionen samt
förutser behovet av underhåll av
maskinerna
lagrar torvprodukterna så, att en
effektiv fortsatt hantering av dem
är möjlig och produktens kvalitet
bibehålls samt har färdigheter att
utveckla logistiken
Förberedelser av förbereder under handledning en
landsvägstrans- landsvägstransport i enlighet med
vägtrafiklagen och porter
förordningarna
förbereder en landsvägstransport
i enlighet med vägtrafiklagen och
-förordningarna och utför landsvägstransporten
förbereder självständigt en landsvägstransport i enlighet med
vägtrafiklagen och förordningarna och utför landsvägstransporten
Produktifiering
och prissättning
av service
kartlägger med handledning de
lokala behoven av landsbygdens
servicealternativ
kartlägger de lokala behoven av
landsbygdens servicealternativ
kartlägger de lokala behoven av
landsbygdens servicealternativ
och bedömer framtiden för dem
känner till faktorer som inverkar
på prissättningen av servicen
har kännedom om faktorer som
har kännedom om faktorer som
inverkar på prissättningen av
inverkar på prissättningen av
servicen och prissätter med hand- servicen och prissätter servicen
ledning servicen
100
skriver en räkning och en offert
med handledning
Marknadsföring
deltar i företagets marknadsföring
samt bildar nätverk med andra
av produkterna
och nätverksbild- företagare.
ning
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
skriver en räkning och en offert
skriver en räkning, en offert och
tillämpar informationstekniken
vid utformningen av dem
marknadsför företagets tjänster
samt bildar nätverk med andra
företagare för att främja ömsesidig nytta.
marknadsför företagets tjänster
och utvecklar ytterligare marknadsföringen samt bildar aktivt
nätverk med andra företagare för
att främja ömsesidig nytta och
fungerar som en pålitlig samarbetspartner.
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Granskning och
bestämning av
skedena i torvproduktion
utreder de centrala utvecklingsutreder utvecklingsskedena melskedena mellan myr och torv och lan myr och torv och torvproduktorvprodukter
terna samt kvalitetsmässiga egenskaper hos dem
utreder utvecklingsskedena mellan myr och torv och torvprodukterna samt deras kvalitetsmässiga
egenskaper
utreder med handledning produktionsskedena i torvproduktionen
utreder huvuddragen i torvproduktionens produktionsskeden
anger heltäckande de olika funktionsskedena och rutinerna i torvproduktionen
utreder med handledning de förnödenheter och ämnen som används vid torvproduktion
utreder de förnödenheter som
används vid torvproduktion och
beaktar ämnenas egenskaper
utreder och beaktar egenskaperna
hos de ämnen som behövs vid
torvproduktion samt de faktorer
som inverkar på användningen
och förvaringen
Användning och
förvaring av ämnen och förnödenheter som
behövs vid torvproduktion
Att följa med
söker information om den egna
branschen.
torvbranschens
utveckling och att
utreda yrkestermer
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
söker mångsidigt information om söker mångsidigt information om
den egna branschen.
den egna branschen, tillämpar
sina kunskaper och färdigheter
samt motiverar sina avgöranden.
Goda G2
Berömliga B3
utvärderar sin egen verksamhet
och sin utveckling
utvärderar sin egen verksamhet,
lär sig av andra och söker hjälp
av en expert
utvecklar kontinuerligt sitt eget
kunnande med hjälp av självvärdering, kollegialt lärande och
experter
känner till förändringar i verk-
känner den föränderliga verk-
känner den föränderliga verk-
Den studerande eller examinanden
101
samhetsmiljön
samhetsmiljön och följer aktivt
med förändringarna
skadar inte miljön med sin verksamhet
bygger sin verksamhet på respekt bygger sin verksamhet på en
för naturen
exemplarisk respekt för naturen
och blundar inte för det som är
orätt
reflekterar med hjälp av en expert
över hur pass förnybar energiproduktion det sist och slutligen
är fråga om vid utnyttjande av
torven
är intresserad av att reflektera
över hur förnybar energiproduktion det sist och slutligen är fråga
om vid utnyttjande av torven
tar aktivt reda på, reflekterar och
framför sin åsikt om hur förnybar
energiproduktion det sist och
slutligen är fråga om vid utnyttjande av torven
fungerar ärligt och ansvarsfullt
när han/hon producerar torvenergiprodukter och -tjänster
fungerar öppet, ärligt och ansvarsfullt när han/hon producerar
torvenergiprodukter och -tjänster
samt förstår tystnadsplikten i sitt
arbete
bygger sin verksamhet på öppenhet, ärlighet och ansvar när
han/hon producerar torvenergiprodukter och -tjänster samt
förstår tystnadsplikten i sitt arbete
fungerar tolerant i sitt arbete
respekterar medmänniskornas
(t.ex. arbetsgemenskapens eller
grannskapets) värderingar och
rättigheter
respekterar medmänniskornas
(t.ex. arbetsgemenskapens eller
grannskapets) värderingar och
rättigheter samt strävar till att
följa principerna om jämställdhet
och jämlikhet
Interaktion och
samarbete
frågar i problemsituationer
självmant råd av en mer erfaren
diskuterar och lyssnar;
diskuterar, lyssnar och beaktar
hans/hennes arbete är samarbets- konstruktivt andras åsikter samt
inriktat och ansvarsfullt
beter sig ansvarsfullt.
Hälsa, säkerhet
och arbetsförmåga
deltar i att hålla ordning i sin
arbetsmiljö och iakttar i regel
arbetssäkerhet
har omsorg om prydligheten i sin
arbetsmiljö och iakttar den arbetssäkerhet och de brandbestämmelser som arbetena kräver
håller sin egen arbetsmiljö prydlig och säkerställer även i övrigt
att arbetsplatsen har en hög nivå
av prydlighet och god ordning
använder efter inledande handledning skyddsutrustning och
första släckningsredskap som
behövs i olika arbetssituationer
och har avlagt körkortet för
brandbil.
använder skyddsutrustning och
första släckningsredskap som
behövs i olika arbetssituationer
och har avlagt körkortet för
brandbil.
använder skyddsutrustning och
första släckningsredskap som
behövs i olika samt arbetar så att
kommande situationer förutses
och beaktar riskfaktorer och har
avlagt körkortet för brandbil.
Yrkesetik
samhetsmiljön samt följer aktivt
med förändringar och kan vid
behov reagera på en förändring
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att utföra arbeten i ett företag inom torvbranschen. Examinanden gör upp en plan för torvproduktionen för en viss tidsperiod samt sina egna uppgifter och sin tidsanvändning i den. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
102
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.18
Framställning av pälsdjursfoder
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 fungera i olika skeden av foderframställningsprocessen
 identifiera foderråvaror
 lagra och konservera foderråvaror
 planera foderstaten
 använda maskiner och anordningar som används vid foderframställning
 följa med fodrets kvalitet och prydlighet
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Utförande av
arbetsuppgifter
inom foderframställningsprocessen
iakttar arbetstiderna och arbetar
under handledning enligt arbetsanvisningarna
iakttar arbetstiderna och de givna iakttar arbetstiderna och de givna
arbetsanvisningarna
arbetsanvisningarna samt förhandlar om eventuella avvikelser
utför under handledning assiste- utför som medlem i en arbetsrande arbeten vid foderframställ- grupp vanliga arbetsskeden vid
ning
foderframställning enligt anvisningarna
Verksamhet en- undviker onödig förbrukning av
vatten i foderframställningsarligt en hållbar
utveckling i foder- beten.
framställningsprocessen
arbetar så att vatten och energi
sparas.
utför som medlem i en arbetsgrupp självständigt vanliga arbetsskeden vid foderframställning och tar sig fördomsfritt an
olika arbetsuppgifter
arbetar så att vatten och energi
sparas och utvecklar sin verksamhet i en mer miljövänlig riktning.
103
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Identifiering av
foderråvaror
identifierar några foderråvaror
identifierar de mest centrala foderråvarorna
identifierar de mest använda
foderråvarorna
Lagring och konservering av råvaror
utför under handledning assisterande arbeten med lagring och
konservering av råvaror
utför enligt anvisningarna vanliga utför som medlem i en arbetsarbeten som hänför sig till lagring grupp uppgifter som hänför sig
och konservering
till lagring och konservering
Planering av
foderstater
väljer bland uppgjorda foderstater gör under handledning upp basen foderstat som passar för pro- foderstater genom att utnyttja
duktionssäsongen
planeringsprogram
gör självständigt upp basfoderstater för olika produktionssäsonger
manuellt eller genom att utnyttja
planeringsprogram
Kvalitetsuppfölj- tar under handledning prover som tar enligt anvisningarna prover
hör till egenkontrollen och upp- som hör till egenkontrollen och
ning och iakttahar omsorg om prydligheten
gande av hygien- rätthåller prydlighet
föreskrifter
tar självständigt prover som hör
till egenkontrollen och fungerar
prydligt och hygieniskt
Användning av
maskiner som
används vid foderframställning
använder under handledning de
mest allmänna maskiner och
anordningar som behövs vid
foderframställning.
använder som medlem i en arbetsgrupp de maskiner och anordningar som behövs vid foderframställning.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
använder enligt anvisningarna de
mest allmänna maskiner och
anordningar som behövs vid
foderframställning.
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Beaktande av
näringsämnen
och rekommendationer i utfodringen av pälsdjur
utreder näringsämnena och deras
betydelse i djurets utveckling
utreder näringsämnena och deras
betydelse för djurets utveckling
utreder näringsämnena och deras
betydelse för djurets välbefinnande, hälsa och produktion
följer under handledning det
centrala innehållet i foderstatsrekommendationerna
har färdigheter att tolka den centrala informationen som hänför
sig till foderstatsrekommendationerna
använder foderstatsrekommendationer som stöd vid foderframställningen
Granskning av
råvarors egenskaper och val av
dem vid framställning av pälsdjursfoder
beaktar huvudråvarornas grundegenskaper och användningsmöjligheter vid framställning av
pälsdjursfoder
beaktar de mest allmänna råvarornas grundegenskaper och
användningsmöjligheter vid
framställning av pälsdjursfoder
beaktar de mest centrala foderråvarornas grundegenskaper och
användningsmöjligheter vid
framställning av pälsdjursfoder
Tolkning av foderanalys
tolkar huvuddragen i den grundläggande informationen i foder-
tolkar den mest centrala informationen i foderanalysen
tolkar foderanalysen så, att
han/hon klarar av att vid behov
104
analysen
Utredning av
skeden i foderframställningsprocessen
utnyttjar i sitt arbete allmänna
rutiner som hör ihop med foderframställningsprocessen
Kvalitetskontroll i förstår felens betydelse i foderframställningen och undviker
framställningen
av pälsdjursfoder dem
Utredning av
faktorer som
inverkar på lönsamheten i val av
råvaror
göra korrigeringar i foderstaten
och ge ändamålsenlig respons på
den till fodertillverkaren
utnyttjar i sitt arbete centrala
funktioner som hör ihop med
foderframställningsprocessen
beaktar i sitt arbete egenkontrol- beaktar i sitt arbete de kritiska
lens betydelse i övervakningen av punkterna i foderframställningen
fodrets kvalitet
och utnyttjar egenkontrollens
medel i uppföljningen av dem
utreder under handledning vilken utreder ekonomiska aspekter på
ekonomisk betydelse valen av
valen av foderråvaror i foderfoderråvaror har på ett allmänt
framställningen
plan
Beräkning av
beräknar under handledning i
stora drag hur foderkostnaderna
faktorer som
inverkar på kost- uppstår.
naderna för pälsdjursfoder
behärskar de mest centrala funktionerna i hela processen
klarar av att ur producentens
synvinkel göra ekonomiskt riktiga val av foderråvaror
är på det klara med den foderberäknar foderkostnaderna per
kostnad per skinnenhet som upp- skinnenhet och faktorer som
står.
inverkar på foderkostnadernas
uppbyggnad.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
utvärderar under handledning sitt
eget arbete och strävar till att
fungera efter den respons som
han/hon erhållit
Interaktion och
samarbete
fungerar enligt arbetsgemenskap- fungerar så att han/hon uppskatens regler
tar arbetsgemenskapens anvisningar
fungerar konstruktivt som medlem i arbetsgemenskapen
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
använder skyddsutrustning och
skyddskläder som förutsätts av
arbetet och arbetsmiljön.
använder situationsanpassat
skyddsutrustning och skyddskläder som förutsätts av arbetslivet
samt ombesörjer arbetsergonomin.
Goda G2
Berömliga B3
utvärderar sin egen verksamhet,
tar emot respons och handlar
efter den respons som han/hon
erhållit
utvecklar kontinuerligt sin verksamhet efter den respons som
han/hon erhållit och med hjälp av
självvärdering
Den studerande eller examinanden
iakttar arbetssäkerhetsanvisningarna och använder skyddsutrustning och skyddskläder som anvisats honom/henne, undviker
risker i sitt arbete.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle i
ett foderkök eller i en fodercentral på gård, där han/hon utför arbeten som hör till foderframställ105
ningen. Beroende på arbetsskedet och situationen arbetar han/hon under yrkesprovet ensam, i ett arbetspar eller som medlem i en grupp. Den studerande eller examinanden gör som skriftlig uppgift upp
en arbetsplan över sitt eget yrkesprov i verksamheten. Han/hon gör upp ett processchema (en begreppskarta) över helhetsprocessen vid foderframställning eller över en del av den, t.ex. egenkontrollen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.19
Pälsdjursavel
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 bedöma och välja avelsdjur
 bedöma och sortera skinn
 planera parnings- och semineringsalternativ
 göra upp planer och dokumenteringar som behövs i avelsarbetet
 bedöma och identifiera hälsorisker i avelsarbetet
 utnyttja informationsteknik som stöd i avelsarbetet
 använda artificiell insemination som hjälp vid rävavel
 hantera pälsdjur i sitt avelsarbete
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
106
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Planering och
planerar sitt eget arbete och utför
genomförande av enskilda arbetsskeden med handledning
arbetsuppgifter
som hör ihop
med pälsdjursavel
planerar enligt givna anvisningar
sitt eget arbete och utför arbetsskedena omsorgsfullt i rätt ordning
planerar självständigt en genomförbar arbetsplan och utför arbetsskedena i rätt ordning, smidigt, självständigt, omsorgsfullt
och ändamålsenligt
Ekonomisk och
kvalitativ verksamhet
fungerar enligt uppställda målsättningar och beaktar ett högklassigt slutresultat
fungerar effektivt och ekonomiskt och beaktar ett högklassigt
slutresultat i alla sina uppgifter
Den studerande eller examinanden
fungerar med handledning enligt
uppställda målsättningar
förhåller sig till arbetet på ett sätt utför avelsarbetet så att företagets gör självständigt avgöranden i
som stöder företagets framgång
lönsamhet främjas
avelsfrågor som förbättrar företagets lönsamhet
Verksamhet på
ett hållbart sätt i
arbetsuppgifter
som hör ihop
med pälsdjursavel
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
fäster i sitt arbete uppmärksamhet beaktar i sitt arbete djurens arttyvid en ansvarsfull hantering och piska beteende i de vanligaste
skötsel av djuren
arbetena, såsom hantering, flyttning av djuren och övriga skötselarbeten
arbetar så att han/hon beaktar
djurens arttypiska beteende och
respekterar djuren samt vill utvecklas som djurskötare på ett
sätt som befrämjar djurens välbefinnande
sköter med handledning om den
fortsatta hanteringen eller avlägsnandet av det avfall som hör ihop
med hans/hennes arbetsuppgift.
sköter självständigt om den fortsatta hanteringen eller avlägsnandet av det avfall som hör ihop
med hans/hennes arbetsuppgift.
sköter enligt anvisningarna om
den fortsatta hanteringen eller
avlägsnandet av det avfall som
hör ihop med hans/hennes arbetsuppgift.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Val av avelsdjur
väljer under handledning avelsdjur enligt kriterierna för val av
avelsdjur
väljer avelsdjur enligt kriterierna
för val av avelsdjur
väljer självständigt och effektivt
avelsdjur enligt kriterierna för val
av avelsdjur
Sortering av
skinn
identifierar huvudkvalitetsklassernas egenskaper
sorterar skinn i olika kvalitetsklasser och identifierar även
andra egenskaper
sorterar självständigt och effektivt skinn i olika kvalitetsklasser,
identifierar vanliga fel på skinnen
samt övriga egenskaper
Uppgörande av
väljer under handledning rätta
väljer enligt anvisningarna rätta
väljer självständigt i regel rätta
107
en parningsplan
parnings- och semineringsalternativ
Beaktande av
etiken inom
avelsarbetet och
identifiering av
hälsorisker
identifierar ärftliga sjukdomar
identifierar de vanligaste ärftliga
och fungerar under handledning sjukdomarna och fungerar i
vid förebyggande av att de sprids avelsarbetet för att förebygga
dem samt beaktar avelsarbetets
etiska frågor
identifierar de vanliga ärftliga
sjukdomarna och gallrar samt
förädlar konsekvent bort dem
från djurstammen med beaktande
av etiska synpunkter
Utnyttjande av
informationsteknik i avelsarbetet
använder och utnyttjar under
handledning avelsprogrammet
använder avelsprogrammet självständigt och kan utnyttja den
information som det ger för att
främja aveln
Utförande av
assisterar seminören vid hantering av hannen och tagning av
arbete med
intrauterin artifici- sperma
ell insemination
av rävar
bedömer under handlening spermans kvalitet, utspädning och
förvaring
parnings- och semineringsalternativ
använder enligt anvisningarna
avelsprogrammet och utnyttjar i
avelsarbetet den vanliga information som det ger
parnings- och semineringskombinationer
tar med understöd sperma från
tar med säkert grepp sperma från
hannen och hanterar hannen lugnt hannen, beaktar hygiensynoch sakligt
punkter och en saklig och individuell hantering av hannen
bedömer med stöd spermans
behärskar bedömningen av sperkvalitet, utspädning och förvaring mans kvalitet, utspädning och
förvaring genom att i alla skeden
handla hygieniskt
utnyttjar sitt kunnande om artificiell insemination genom att
assistera seminören i olika skeden av det artificiella inseminationsarbetet
seminerar med stöd med en
intrauterin metod och följer anvisningarna i alla skeden
seminerar självständigt och pålitligt med en intrauterin metod och
följer anvisningarna i alla skeden
utför under handledning uppgifter
med redskapsvården och upprätthåller prydlighet i semineringsutrymmena
har enligt anvisningarna omsorg
om tvätt och sterilisering av de
artificiella semineringsredskapen
samt om renligheten i lokaliteterna
har självständigt omsorg om tvätt
och sterilisering av de artificiella
semineringsredskapen samt om
renligheten i lokaliteterna
Hantering av
pälsdjur
hanterar pälsdjur sakligt.
hanterar pälsdjur sakligt och
lugnt och undviker att åsamka
djuret smärta.
hanterar pälsdjur säkert och individuellt och undviker i alla skeden att åsamka djuret smärta.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Utnyttjande av
utreder grundfakta i pälsdjurens
genetik
grundläggande
grundfakta i genetik och avel vid
val av djur
behärskar korsningsreglerna och
genbeteckningarna i en sådan
utsträckning, att han/hon klarar
av att utnyttja dem vid praktisk
förädling av färgtypskombinationer
känner till korsningsreglerna så,
att han/hon klarar av att utnyttja
dem vid förädling av vanliga
färgtyper
108
beaktar grundfakta i pälsdjursavel beaktar de mest centrala principerna för pälsdjursavel
förstår de mest centrala principerna för pälsdjursavel så, att
han/hon kan utnyttja dem i avelsarbetet
Granskning av
skedena i artificiell insemination
av rävar
utreder den intrauterina inseminationstekniken och identifierar
utrustning som hör ihop med den
när han/hon assisterar seminören
utreder den artificiella inseminationsverksamhetens grundläggande saker i arbetet med insemination av rävar
behärskar den artificiella inseminationsverksamhetens grundläggande saker och utnyttjar det i
arbetet med insemination av
rävar
Iakttagande av
bestämmelserna
gällande artificiell
insemination av
rävar
beaktar i sitt arbete den lagstiftning som hör ihop med artificiell
inseminationsverksamhet och
frågor vid behov råd av en mer
erfaren
känner till centrala bestämmelser
och central lagstiftning som hör
ihop med artificiell insemination
och följer dem i sitt arbete
behärskar de bestämmelser och
den lagstiftning som hör ihop
med artificiell insemination och
följer dem i sitt arbete
Behärskande av utreder grunderna i avelsdjursgrunderna i ADB- bokföring
baserad avelsdjursbokföring
beaktar årscykeln i avelsdjursbokföringen och den avelsinformation som den ger
behärskar årscykeln i avelsdjursbokföringen och kan tolka den i
sådan utsträckning att han/hon
kan utnyttja det i avelsarbetet
Tillämpning av
beaktar grundfakta i sorteringen
och använder terminologin
kriterierna för
sortering av pälsdjursskinn
beaktar vanliga sorteringsgrunder beaktar de mest centrala sorteoch använder terminologin
ringsgrunderna och den terminologi som hör ihop med det
Tolkning av kvali- tolkar under handledning kvalitetsstatistikens information
tetsstatistik
förstår den information som kva- använder kvalitetsstatistik så, att
litetsstatistiken ger och den nytta han/hon klarar av att dra nytta av
som den medför i avelsarbetet
den information den ger i avelsarbetet
Beräkning av
faktorer som
inverkar på pälsdjursavelns lönsamhet
utreder nyttosynpunkter i aveln
för det ekonomiska resultatet.
beräknar valpresultatets och kva- beräknar valpresultatets och kvalitetens inverkan på lönsamheten. litetens inverkan på lönsamheten
samt beaktar riskfaktorerna vid
avel.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
tillägnar sig den praxis som hör
ihop med avelsarbetet
arbetar ansvarsfullt enligt gemen- utför på eget initiativ utvecklsamt överenskomna principer
ingsarbete som främjar aveln
Yrkesetik
fungerar enligt djurskyddslagstiftningen
fungerar enligt djurskyddslagstiftningen och iakttar etiska
principer
fungerar enligt djurskyddslagstiftningen, iakttar etiska principer och är mån om djurens välbefinnande
Hälsa, säkerhet
iakttar arbetssäkerhetsanvisning-
använder skyddsutrustning som
använder skyddsutrustning som
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
109
och funktionsförmåga
arna.
arbetet förutsätter och redskap
som underlättar funktionsförmågan.
arbetet förutsätter och fungerar
ergonomiskt riktigt genom att
främja funktionsförmågan.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att utföra arbeten med val av avelsdjur, sortering av skinn, parningsplanering och genom att
utföra arbeten som hänför sig till kursen i artificiell insemination. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.20
Pälsning av pälsdjur
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 välja djur som ska pälsas
 avliva djur som ska pälsas
o färdigheter för att avlägga kompetensbevis enligt avlivningsförordningen(EU
1009/2009)
 hantera avlivade djur
 flå pälsdjur
 skrapa skinn
 trumma och tana skinn
 torka och efterbehandla skinn
 använda vanliga pälsningsmaskiner och anordningar
 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga
 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull
 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.
Bedömning av kunnandet
110
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
planerar självständigt pälsningsperiodens verksamhet och arbeten på gården
Den studerande eller examinanden
Planering av
pälsningsperioden och arbetet
planerar med handledning pälsningsperiodens arbeten
planerar pälsningsperiodens
verksamhet och arbeten på gården
Ekonomisk och
kvalitativ verksamhet
utför pälsningsarbete med handledning.
utför pälsningens olika arbetsarbetar effektivt och omsorgsfullt
skeden smidigt och omsorgsfullt. och beaktar kvalitetssynpunkter i
pälsningens alla arbetsskeden.
Verksamhet på
sorterar och avlägsnar under
ett hållbart sätt i handledning avfall som uppstår
pälsningsarbeten vid pälsning.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
sorterar och avlägsnar enligt
sorterar och avlägsnar självstänanvisningarna avfall som uppstår digt avfall som uppstår vid pälsvid pälsning.
ning och utvecklar verksamheten
i en mer hållbar riktning.
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Val av djur som
ska pälsas
väljer djur som ska pälsas på
basis av vanliga kännetecken på
en mogen päls
väljer självständigt pälsningsfärdiga djur på basis av centrala
kännetecken
Avlivande av djur avlivar djuren genom att följa
anvisningarna och hanterar djuren ändamålsenligt
avlivar djuren enligt bestämmelserna och hanterar djuren sakligt
avlivar djuren självständigt och
enligt bestämmelserna och undviker att åsamka djuren smärta
vid hanteringen
Hantering av de
avlivade djuren
hanterar under handledning avlivade djur
hanterar avlivade djur enligt
anvisningarna
hanterar självständigt avlivade
djur och är mån om pälsens renhet och om att kroppen snabbt
fryses ner
Att flå
flår djur instruerad
flår djur självständigt och så att
fel undviks
flår djur effektivt och omsorgsfullt
Skrapning
skrapar skinn under handledning
skrapar skinn självständigt och så skrapar skinn effektivt men omatt fel undviks
sorgsfullt
Trumning och
taning
trummar och tanar under handledning
trummar och tanar självständigt
och på rätt sätt
Torkning och
efterbehandling
sköter under handledning torkningen och efterbehandlingen av
skinn
sköter torkningen och efterbesköter torkningen och efterbehandlingen av skinn självständigt handlingen av skinn självstänoch på rätt sätt
digt, effektivt och omsorgsfullt
Användning av
pälsningsmaski-
använder pälsningsmaskiner och
-anordningar under handledning.
använder vanliga pälsningsmaskiner och -anordningar.
väljer under handledning djur
som ska pälsas
trummar och tanar effektivt och
omsorgsfullt
använder effektivt centrala pälsningsmaskiner och -anordningar.
111
ner och anordningar
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Identifiering av
kännetecken på
en mogen päls
identifierar kännetecken på ett
pälsningsmoget djur
identifierar de mest centrala kän- behärskar identifieringen av ett
netecknen på ett pälsningsmoget pälsningsmoget djur
djur
Bedömning av
pälsningens kvalitetsinverkan
utreder pälsningens inverkan på
skinnets kvalitet
utreder pälsningens inverkan på
skinnets kvalitet och fäster uppmärksamhet vid pälsningsfel
Bedömning av
pälsningens kvalitet och kostnader
utreder med handledning vilken identifierar de viktigaste pälsbetydelse en dålig pälsningskvali- ningsfelen och utreder deras
tet har för lönsamheten
inverkan på lönsamheten
räknar under handledning ut
pälsningsarbetets kostnader.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Yrkesetik
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
behärskar pälsningens kunskapsunderlag så, att slutprodukten är
ett högklassigt skinn
jämför och beräknar vilken betydelse pälsningens kvalitet har för
lönsamheten
anger pälsningsarbetets kostnader prissätter pälsningsarbetet och
och dess betydelse för lönsamkänner till möjligheterna att utloheten.
kalisera pälsningen och kan ange
dess inverkan på verksamhetens
lönsamhet.
Goda G2
Berömliga B3
fungerar enligt djurskyddslagstiftningen
fungerar enligt djurskyddslagstiftningen och enligt allmänna
etiska principer
fungerar i alla sina uppgifter
enligt djurskyddslagstiftningen
och god yrkesetik och främjar
med sin verksamhet en hög kvalitet på skinnen
fungerar enligt givna arbetssäkerhetsanvisningarna.
iakttar arbetssäkerhetsanvisningarna och använder skyddsutrustning och skyddskläder som arbetet och arbetsmiljön förutsätter.
är utrustad med skyddskläder
som arbetet förutsätter och iakttar
i sitt arbete arbetssäkerhetsanvisningarna samt ergonomiska arbetssätt.
Den studerande eller examinanden
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att pälsa två djur. Beroende på den studerandes inriktning omfattar uppgiften de olika arbetsskeden vid pälsning av endera en mink eller en räv.
112
Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.21 Planering av företagsverksamhet
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
 bedöma produktifieringen av sitt eget kunnande eller möjligheterna till affärsverksamhet på
marknaden
 kartlägga affärsmiljön och konkurrenssituationen för ett företag som ska grundas

presentera en affärsidé och en företagsform

utarbeta en affärsplan för ett företag

utarbeta de dokument som behövs vid grundande av ett företag
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av
arbetsprocesserna
Nöjaktiga N1
Planering av det
egna arbetet och
utarbetande av planer
kartlägger under
handledning de
olika faserna vid
planering och
genomförande
av företagsverksamhet
Behärskande av
arbetshelheten
framskrider
framskrider systemaunder handled- tiskt i sitt arbete
ning systematiskt i sitt arbete
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
kartlägger de olika
faserna vid planering
och genomförande av
företagsverksamhet
och handlar initiativrikt och ansvarsfullt
kartlägger på ett innovativt sätt de
olika faserna vid planering och genomförande av företagsverksamhet och
handlar initiativrikt och ansvarsfullt
framskrider systematiskt och smidigt i
sitt arbete
Kvalitativ verksam- beaktar i sitt
beaktar i sitt arbete de beaktar i sitt arbete de uppsatta kvalihet
arbete de kvali- uppsatta kvalitetsmå- tetsmålen och utvecklar sitt eget arbete
tetsmål som
len och utvärderar sitt för att uppnå målen.
113
satts upp för
eget arbete för att
arbetet och
uppnå målen.
förändrar sitt
eget handlingssätt utifrån erhållen respons.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av
arbetsmetoder,
arbetsredskap och
material
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Användning av
informations- och
kommunikationsteknik
använder under handledning informations- och
kommunikationsteknik i
sitt planeringsarbete under beaktande av principerna för informationssäkerhet
använder informations- och kommunikationsteknik i sitt
planeringsarbete under
beaktande av principerna för informationssäkerhet
använder informations- och
kommunikationsteknik på
egen hand och smidigt i sitt
planeringsarbete under beaktande av principerna för
informationssäkerhet
Kartläggning av
affärsmiljön
bedömer hur det egna
kunnandet kan produktifieras eller vilka möjligheter till affärsverksamhet
det finns på marknaden,
men behöver emellanåt
stöd och handledning
bedömer hur det egna
kunnandet kan produktifieras eller vilka
möjligheter till affärsverksamhet det finns
på marknaden
bedömer på egen hand hur
det egna kunnandet kan produktifieras eller vilka innovativa möjligheter till affärsverksamhet det finns på
marknaden
kartlägger företagen inom kartlägger företagen
branschen samt kunder- inom branschen samt
na, men behöver emelkunderna
lanåt handledning
gör på egen hand en omfattande kartläggning av företagen inom branschen
bedömer utifrån en kartläggning vilka möjligheter
det finns att genomföra
sin plan med beaktande
av branschens lagstiftning
och huvudpunkterna i
konkurrenslagstiftningen,
men behöver emellanåt
handledning
bedömer utifrån en
kartläggning vilka möjligheter det finns att
genomföra sin plan
med beaktande av
branschens lagstiftning
och huvudpunkterna i
konkurrenslagstiftningen
bedömer kritiskt utifrån en
kartläggning vilka möjligheter det finns att genomföra
sin plan med beaktande av
branschens lagstiftning och
huvudpunkterna i konkurrenslagstiftningen
presenterar sin produkt
eller tjänst för den tänkta
kundgruppen genom att
beskriva den nytta kunden skulle ha av den, men
behöver emellanåt handledning
presenterar sin produkt eller tjänst för
den tänkta kundgruppen genom att beskriva den nytta kunden
skulle ha av den
presenterar sin produkt eller
tjänst för den tänkta kundgruppen genom att heltäckande beskriva den nytta
kunden skulle ha av den
väljer under handledning
väljer företagsform för väljer på egen hand företags-
Grundande av ett
114
företag
Utarbetande av en
affärsplan
företagsform för företaget företaget
form för företaget och motiverar valet
utarbetar de dokument
som behövs vid grundande av företaget, men
behöver en aning handledning
utarbetar de dokument utarbetar på egen hand de
som behövs vid grun- dokument som behövs vid
dande av företaget
grundande av företaget
kartlägger utvecklingsperspektiven i fråga om
marknaden och konkurrenssituationen, men behöver en aning handledning
kartlägger utvecklingsperspektiven i fråga
om marknaden och
konkurrenssituationen
gör på egen hand en omfattande kartläggning av utvecklingsperspektiven i fråga
om marknaden och konkurrenssituationen
presenterar en plan över
hur de olika funktionerna
(t.ex. försäljning, marknadsföring, produktion,
inköp, logistik, tekniska
lösningar inklusive informations- och kommunikationsteknik och bokföring) ska skötas och
tilldelas resurser, men
behöver en aning handledning
presenterar en plan
över hur de olika
funktionerna (t.ex.
försäljning, marknadsföring, produktion,
inköp, logistik, tekniska lösningar inklusive informations- och
kommunikationsteknik
och bokföring) ska
skötas och tilldelas
resurser
presenterar en realistisk och
välgrundad plan över hur de
olika funktionerna (t.ex. försäljning, marknadsföring,
produktion, inköp, logistik,
tekniska lösningar inklusive
informations- och kommunikationsteknik och bokföring) ska skötas och tilldelas
resurser
upprättar en budget och
en finansieringsplan, men
behöver emellanåt handledning
upprättar en budget
och en finansieringsplan under beaktande
av företagarens ansvar
upprättar en budget och en
finansieringsplan på egen
hand och under beaktande
av företagarens ansvar
utför en analys av riskhanteringen för företaget
och utarbetar en säkerhetsplan, men behöver en
aning handledning
utför en analys av
riskhanteringen för
företaget och utarbetar
en säkerhetsplan
utför på egen hand en analys
av riskhanteringen för företaget och utarbetar en säkerhetsplan
3. Kunskap som
Nöjaktiga N1
Goda G2
ligger till grund för
Den studerande eller examinanden
arbetet
Berömliga B3
Val av företagsform
samt informationssökning gällande
grundande och
nedläggning av ett
företag
söker under handledning
information om grundande och nedläggning av
företag samt om den lagstiftning och dokument
som gäller verksamhet
inom den valda branschen
söker information om
grundande och nedläggning av företag samt om
den lagstiftning som
gäller verksamhet inom
den valda branschen
gör på egen hand en omfattande sökning av information om den lagstiftning och
dokument som gäller grundande och nedläggning av
företag samt verksamhet
inom den valda branschen
Utarbetande av en
skaffar under handledning skaffar information som skaffar på egen hand och
115
affärsplan
information som behövs
vid planering av de olika
delområdena i det egna
företagets affärsverksamhet
behövs vid planering av
de olika delområdena i
det egna företagets affärsverksamhet
mångsidigt information
som behövs vid planering
av de olika delområdena i
det egna företagets affärsverksamhet
skaffar under handledning
information om tjänster
som stöder grundandet av
företaget och verksamheten, bl.a. om tjänster
som erbjuds av bokföringsbyråer.
skaffar information om
tjänster som stöder
grundandet av företaget
och verksamheten, bl.a.
om tjänster som erbjuds
av bokföringsbyråer.
skaffar mångsidigt information om tjänster som stöder grundandet av företaget
och verksamheten, bl.a. om
tjänster som erbjuds av
bokföringsbyråer.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt
lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och problemlösning
fattar beslut under handledning
gör val och fattar beslut
ger motiverade förslag, gör
val och fattar beslut för utveckling av företagets verksamhet
utvärderar under handledning sin verksamhet
och hur det egna arbetet
framskrider
utvärderar sin verksamhet och hur det
egna arbetet framskrider
utvärderar på eget initiativ
sin verksamhet och sitt arbete samt hur företagsverksamheten framskrider
Interaktion och
samarbete
förhandlar under handledning om samarbete
med intressentgrupper
förhandlar om samarbete med intressentgrupper
förhandlar innovativt om
samarbete med intressentgrupper
Yrkesetik
följer under handledning
vid planering av företagsverksamheten alla de värdena som rör hållbar
utveckling
följer vid planering av
företagsverksamheten
alla de värden som rör
hållbar utveckling
följer de vid planering av
företagsverksamheten alla de
värden som rör hållbar utveckling samt motiverar betydelsen av dem för företagsverksamheten
använder säkra, lämpligt belastande och
omväxlande arbetsmetoder och beaktar ergonomin.
använder säkra, lämpligt
belastande och omväxlande
arbetsmetoder och beaktar
ergonomin. Är initiativrik
när det gäller att förbättra
säkerheten och ergonomin
på den egna arbetsplatsen.
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Hälsa, säkerhet och använder i regel säkra,
funktionsförmåga lämpligt belastande och
omväxlande arbetsmetoder och beaktar ergonomin.
Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden visar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att planera uppgifter som behövs vid grundande av ett företag och uppgifter gällande företagets
116
verksamhet. . Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i
examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.6.22 Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
I denna grundexamen kan inkluderas en yrkesinriktad examensdel från yrkesinriktade grundexamina för vilka
Utbildningsstyrelsen har utfärdat grunder.
För en yrkesinriktad grundexamen som avläggs som en fristående examen kan väljas endast examensdelar som ingår i den fristående examens uppbyggnad.
2.6.23 Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
I denna grundexamen kan inkluderas en yrkesinriktad examensdel från yrkesexamina eller specialyrkesexamina för vilka Utbildningsstyrelsen har utfärdat grunder.
2.6.24 Examensdel från yrkeshögskolestudier (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
I denna grundexamen kan inkluderas en yrkesinriktad examensdel från yrkeshögskolestudier.
2.6.25 Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
 på arbetsplatsen identifiera arbetsuppgifter som lämpar sig för inlärning i arbetet och för
yrkesprov och kan utreda föremålen för bedömning och bedömningskriterierna
117
 i arbetsgemenskapen förhandla om genomförande av inlärning i arbetet och yrkesprov
 i samarbete med läraren och arbetsplatshandledaren bereda planer för inlärning i arbetet
och för yrkesprov
 introducera övriga studerande i arbeten som utförs på arbetsplatsen eller i läroanstalterna
och i de rutiner och regler som gäller där
 presentera arbets- och utbildningsmöjligheterna i sin bransch t.ex. för studerande som är på
praktisk arbetslivsorientering
 föra handledningsdiskussioner, utveckla sin verksamhet på basis av respons och medla när
olika synsätt förekommer
fungera
tillsammans med olika lärande och arbetskamrater

 ta emot och ge utvecklande respons
 självvärdera sin inlärning i arbetet och sitt yrkesprov enligt de på förhand överenskomna
föremålen och kriterierna för bedömning
 bedöma de arbetarskyddsrisker som hör ihop med det egna arbetet samt kan fungera och
handleda även andra att handla enligt arbetarskyddsanvisningarna.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL
FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskandet Nöjaktiga N1
av arbetsprocessen
Den studerande
Goda G2
Berömliga B3
Planering av det
egna arbetet och
uppgörande av
planer
bereder med handledning pla- bereder enligt givna anvisner för inlärning i arbetet och ningar planer för inlärning i
för yrkesprov
arbetet och för yrkesprov
bereder självständigt och initiativrikt planer för inlärning i
arbetet och för yrkesprov
Behärskande av
arbetets helhet
behöver tidvis handledning.
utför självmant de anvisade
uppgifterna.
framskrider smidigt i sitt arbete och anpassar sitt arbete
till den övriga verksamheten i
arbetsmiljön.
FÖREMÅL
FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
Goda G2
Berömliga B3
2. Behärskandet Nöjaktiga N1
av arbetsmetoder, -redskap
Den studerande
och material
Handledning av
studerande
introducerar med handledning introducerar enligt anvisningar introducerar andra studerande,
andra studerande
andra studerande och för
fungerar flexibelt med olika
handledningsdiskussioner
människor och medlar vid
olika synsätt
118
Bedömning av
studerande
tar emot och ger med handledning respons på arbetsuppgifterna samt självvärderar
med handledning inlärningen i
arbetet och yrkesproven enligt
överenskomna föremål och
kriterier för bedömningen.
tar emot och ger respons på
arbetsuppgifterna samt självvärderar inlärningen i arbetet
och yrkesproven enligt överenskomna föremål och kriterier för bedömningen.
för konstruktiva feedbacksdiskussioner samt självvärderar
inlärningen i arbetet enligt på
förhand överenskomna föremål och kriterier för bedömningen.
FÖREMÅL
FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskandet Nöjaktiga N1
av den kunskap
som ligger till
Den studerande
grund för arbetet
Goda G2
Berömliga B3
Kännedom om
arbetslivet och
utbildningen
inom den egna
branschen
presenterar några arbets- och
utbildningsmöjligheter inom
sin bransch
presenterar arbets- och utbild- presenterar självständigt och
ningsmöjligheter inom sin
mångsidigt arbets- och utbildbransch
ningsmöjligheter inom sin
bransch
Kännedom om
läroplaner
identifierar med handledning
de saker som ska läras under
en period för inlärning i arbetet och det kunnande som
bedöms i yrkesprov.
identifierar enligt anvisningar
de saker som ska läras under
en period för inlärning i arbetet och det kunnande som
bedöms i yrkesprov.
identifierar självständigt de
saker som ska läras under en
period för inlärning i arbetet
och det kunnande som bedöms
i yrkesprov.
FÖREMÅL
FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompe- Nöjaktiga N1
tenser för livslångt lärande
Den studerande
Goda G2
Berömliga B3
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
bedömer de arbetarskyddsrisker som hör ihop med det
egna arbetet samt handlar
enligt arbetarskyddsanvisningarna.
bedömer de arbetarskyddsrisker som hör ihop med det
egna arbetet och fungerar och
handleder även andra att
handla enligt arbetarskyddsanvisningarna.
bedömer de arbetarskyddsrisker som hör ihop med det
egna arbetet samt handlar
enligt arbetarskyddsanvisningarna.
Sätt att visa yrkesskickligheten
De studerande visar sitt kunnande genom att göra upp en plan för ett yrkesprov eller för inlärning i arbetet. De gör sig förtrogna med verksamheten, arbetsuppgifterna, arbetskulturen och reglerna i arbets-
119
gemenskapen samt bedömer arbetsgemenskapens arbetarskyddsrisker och frågorna om arbetsergonomi
för det egna arbetets del. De studerande kartlägger möjligheterna att genomföra inlärning i arbetet och
yrkesprov på arbetsplatsen. De studerande analyserar bedömningarna av sin egen inlärning i arbetet
och sina yrkesprov. Yrkesprovet ges i regel i samband med något annat yrkesprov.
Yrkesprovet kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av
kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas i ett yrkesprov, kompletteras detta med annan bedömning av kunnandet.
2.6.26 Arbeta i ett företag (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
 bedöma utbudet inom den egna branschen och möjligheterna att hitta nya kunder ur produktifieringens perspektiv
 precisera en ekonomiskt lönsam affärsidé och en mission
 planera ett företags verksamhet målinriktat och kundorienterat
 utföra arbetsuppgifter som rör ett företags verksamhet
 skaffa samarbetspartner och bygga upp de nätverk som behövs i affärsverksamhet
 presentera ett företags verksamhet i olika situationer
 använda informations- och kommunikationsteknik som hjälp i sitt arbete
 arbeta i ett team i ett företag, men kan också arbeta på egen hand och fatta självständiga beslut
 bedöma ett företags utvecklingsbehov.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av
arbetsprocessen
Nöjaktiga N1
Planering av det
egna arbetet
deltar i planeringen av
företagets verksamhet
och arbetar i ett arbetslag,
men tar ansvar för sina
egna arbeten
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
planerar företagets
verksamhet och agerar
initiativrikt och ansvarsfullt som medlem
i ett arbetslag samt tar
ansvar för sina egna
arbeten
planerar företagets verksamhet innovativt och agerar
initiativrikt, ansvarsfullt och
uppmuntrande samt tar ansvar för sina egna arbeten
120
Behärskande av
arbetshelheten
framskrider systematiskt i framskrider systemasitt arbete under handled- tiskt och smidigt i sitt
ning
arbete
framskrider systematiskt och
smidigt i sitt arbete och anpassar sitt arbete efter arbetslagets verksamhet
Behärskande av
tidsanvändning
gör upp en tidsplan för
olika uppgifter, men behöver en aning handledning, och följer sin tidsanvändning
gör upp en tidsplan för
olika uppgifter och
följer sin tidsanvändning
gör upp en tidsplan för olika
uppgifter under beaktande
av effektiv tidshantering och
följer sin tidsanvändning
Kvalitativ och
kostnadsmedveten
verksamhet
beaktar de kvalitetsmål
som satts upp för det
egna arbetet och förändrar sitt arbetssätt utifrån
erhållen respons
beaktar de gemensamt
uppsatta kvalitets- och
kostnadsmålen och
utvärderar det egna
arbetet för att uppnå
målen
beaktar de gemensamt uppsatta kvalitets- och kostnadsmålen och utvecklar det
egna arbetet för att uppnå
målen
agerar serviceinriktat i sitt agerar serviceinriktat agerar serviceinriktat och
arbete.
och främjar kundnöjd- försäkrar sig om kundnöjdheten.
heten.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av
arbetsmetoder,
arbetsredskap och
material
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Användning av
informations- och
kommunikationsteknik
använder efter att ha fått
instruktioner informations- och kommunikationsteknik under beaktande av principerna för
informationssäkerhet
använder informations- och kommunikationsteknik under
beaktande av principerna för informationssäkerhet
använder informations- och
kommunikationsteknik på
egen hand och smidigt under
beaktande av principerna för
informationssäkerhet
Kartläggning av
affärsmiljön
bedömer som teammedlem utifrån den information som skaffats de nya
kundgrupperna och de
produkter och tjänster
som ska erbjudas kunderna, men behöver emellanåt handledning
bedömer som teammedlem utifrån den
information som skaffats de nya kundgrupperna och de produkter och tjänster som
ska erbjudas kunderna
bedömer som teammedlem
på egen hand och fördomsfritt utifrån den information
som skaffats de nya kundgrupperna och de produkter
och tjänster som ska erbjudas kunderna
Precisering av en
affärsidé
tar som teammedlem
fram en ekonomiskt lönsam affärsidé och en
mission, men behöver en
aning handledning
tar som teammedlem
fram en ekonomiskt
lönsam affärsidé och
en mission
tar på egen hand och som
teammedlem fram en ekonomiskt lönsam affärsidé
och en mission
Planering av företa- tar under handledning
tar fram mål för föregets verksamhet
fram mål för företagets
tagets grundläggande
grundläggande funktioner funktioner och en
tar på egen hand fram välmotiverade mål för företagets grundläggande funkt121
och en kundorienterad
plan som innehåller åtgärder genom vilka målen
för funktionerna ska
uppnås
kundorienterad plan
som innehåller åtgärder genom vilka målen
för funktionerna ska
uppnås
ioner och en kundorienterad
plan som innehåller åtgärder
genom vilka målen för
funktionerna ska uppnås
väljer som teammedlem samarbetspartner
och kommer överens
om samarbetsformerna samt ingår vid behov avtal
väljer som teammedlem innovativt och mångsidigt
samarbetspartner och kommer överens om samarbetsformerna samt ingår vid behov avtal
sköter på egen hand
och som teammedlem
arbetsuppgifter som
rör företagets verksamhet, såsom materialanskaffning, tillverkning, marknadsföring,
försäljning och distribution av produkter
sköter på egen hand och
som teammedlem arbetsuppgifter som rör företagets
verksamhet, såsom materialanskaffning, tillverkning,
marknadsföring, försäljning
och distribution av produkter, och sköter uppgifterna
smidigt och använder arbetstiden väl
Presentation av före- deltar i några möten där
tagets verksamhet
företagets produkter eller
tjänster presenteras (försäljning och marknadsföring, skaffande av samarbetspartner och bokföringstjänster, möten med
finansiärer och logistik)
presenterar företaget
och dess produkter
eller tjänster (försäljning och marknadsföring, skaffande av
samarbetspartner och
bokföringstjänster,
möten med finansiärer
och logistik)
presenterar företaget och
dess produkter eller tjänster
på ett övertygande sätt och
under beaktande av de olika
kundgrupperna (försäljning
och marknadsföring, skaffande av samarbetspartner
och bokföringstjänster, möten med finansiärer och logistik)
Utveckling av affärs- följer under handledning
verksamheten
hur affärsmiljön och kundernas behov förändras
och bedömer utifrån detta
behoven av att utveckla
affärsverksamheten
följer hur affärsmiljön
och kundernas behov
förändras och bedömer utifrån detta behoven av att utveckla
affärsverksamheten
gör en omfattande uppföljning av hur affärsmiljön och
kundernas behov förändras
och bedömer utifrån detta
behoven av att utveckla affärsverksamheten samt
handlar kreativt
Nedläggning av före- utarbetar under handledtaget
ning de dokument som
behövs vid nedläggning
av företaget.
utarbetar de dokument utarbetar de dokument som
som behövs vid ned- behövs vid nedläggning av
läggning av företaget. företaget och har i samband
med nedläggningen av företaget bedömt möjligheterna
att sälja företaget
Skaffande av samar- väljer som teammedlem
betspartner
samarbetspartner och
kommer överens om
samarbetsformerna samt
ingår vid behov avtal,
men behöver handledning
vid upprättande av avtal
Utförande av arbetsuppgifter i företaget sköter på egen hand och
som teammedlem några
arbetsuppgifter som rör
företagets verksamhet,
såsom materialanskaffning, tillverkning, marknadsföring, försäljning
och distribution av produkter
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
122
3. Kunskap som
Nöjaktiga N1
ligger till grund för
arbetet
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Kartläggning av affärsmiljön
skaffar inform- skaffar information
ation om kon- om konkurrenternas
kurrenternas
utbud och kunder
utbud och kunder, men behöver emellanåt
handledning
skaffar på egen hand och mångsidigt
information om konkurrenternas utbud och kunder
Precisering av företagets affärsidé och
planering av verksamheten
söker under
handledning
information om
lagstiftning som
gäller grundande av företag och verksamhet inom
den valda branschen
söker information om
lagstiftning som gäller
grundande av företag
och verksamhet inom
den valda branschen
gör på egen hand omfattande sökningar av information om lagstiftning som
gäller grundande av företag och verksamhet inom den valda branschen
skaffar under
handledning
den information
som behövs vid
planering av de
olika delområdena i det egna
företagets affärsverksamhet
skaffar den information som behövs vid
planering av de olika
delområdena i det egna
företagets affärsverksamhet
skaffar på egen hand och mångsidigt
den information som behövs vid planering av de olika delområdena i det
egna företagets affärsverksamhet
skaffar information
om olika behövliga
tekniska eller andra
produktionsmässiga
lösningar samt stöduppgifter.
skaffar innovativt och fördomsfritt
information om olika behövliga tekniska eller andra produktionsmässiga
lösningar samt stöduppgifter.
Utförande av arbets- skaffar under
uppgifterna i företa- handledning
get
information om
olika behövliga
tekniska eller
andra produktionsmässiga
lösningar samt
stöduppgifter.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt
lärande
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
123
Lärande och problemlösning
hanterar kundorienterat problemsituationer
som gäller företagets verksamhet, men behöver en aning
stöd
hanterar kundorienterat problemsituationer
som gäller företagets
verksamhet
Interaktion och
samarbete
deltar i förbere- kommer med förslag,
delser inför val gör val och fattar beoch beslut i en slut i en grupp
grupp
hanterar kundorienterat problemsituationer som gäller företagets verksamhet
och ser alltid till att kunderna blir
nöjda
kommer med förslag, gör val och fattar beslut i en grupp för att utveckla
företagets verksamhet, och gör detta
med goda motiveringar
utvärderar under handledning
sin verksamhet
och hur det
egna arbetet
framskrider
utvärderar sin verkutvärderar sin verksamhet och hur det
samhet och hur det
egna arbetet och företagsverksamheten
egna arbetet framskri- framskrider
der
deltar i samarbetsdiskussioner
med gruppmedlemmar och
intressentgrupper
diskuterar samarbete diskuterar samarbete med gruppmedmed gruppmedlemmar lemmar och intressentgrupper
och deltar i samarbetsdiskussioner med intressentgrupper
följer under
handledning
alla de värden i
företagsverksamheten som
rör delområden
i hållbar utveckling
följer alla de värden i
företagsverksamheten
som rör delområden i
hållbar utveckling
följer alla de värden i företagsverksamheten som rör delområden i hållbar utveckling och motiverar betydelsen för företagsverksamheten
Hälsa, säkerhet och följer branfunktionsförmåga schens arbetarskyddsanvisningar i sin egen
verksamhet och
sörjer för kundernas säkerhet
enligt givna
anvisningar
följer branschens arbetarskyddsanvisningar i
sin egen verksamhet
och i kundservicesituationer samt uppskattar eventuella arbetarskyddsrisker och farosituationer
följer branschens arbetarskyddsanvisningar i sin egen verksamhet och i
kundservicesituationer samt gör realistiska förslag för att utveckla arbetarskyddet
sörjer under
handledning
för sin egen,
arbetskamraternas och kundernas säkerhet
i bekanta situat-
sörjer enligt anvisningar för sin egen, arbetskamraternas och kundernas säkerhet i olika
situationer.
sörjer för sin egen, arbetskamraternas
och kundernas säkerhet i olika situationer
Yrkesetik
instruerar vid arbete i ett team andra i
att beakta hälso- och säkerhetsfrågor.
124
ioner.
Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov genom att arbeta tillsammans med medlemmar i en
grupp, med ett samarbetsföretag och med olika aktörer, till exempel i ett eget företag, ett övningsföretag eller
något motsvarande. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i
examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande
yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir
heltäckande.
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas i ett yrkesprov, kompletteras detta
med annan bedömning av kunnandet.
2.6.27 Arbete som kräver spetskompetens (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan











arbeta i uppgifter som kräver spetskompetens inom branschen
utföra arbetena inom branschen och behärskar arbetsuppgifterna i sin helhet och ett brett materialutbud
beakta kvalitetskraven på produktion, produkter eller tjänster på spetsnivå
lösa problem och anpassa sig till förändringar
se till att bestämmelser och anvisningar om säkerhet i arbetet följs
kommunicera med kunderna på sitt modersmål och på minst ett för honom eller henne främmande
språk
bedöma och utveckla sin kompetens
dimensionera de egna mentala resurserna i enlighet med arbetsuppgiften
utveckla arbeten och arbetsmiljöer
delta i arbetet i nätverk inom branschen
delta i utveckling av arbetsgemenskapen.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING
1. Behärskande av
Bedömningskriterier
arbetsprocesserna
Nöjaktiga N1
Den studerande
Planering av arbetet
sätter upp sina mål samt
gör upp arbets- och tidsplaner som är realistiska
Goda G2
Berömliga B3
sätter upp mål samt gör
upp arbets- och tidsplaner
som är realistiska och ge-
sätter upp mål samt gör
upp arbets- och tidsplaner som är realistiska
125
Utvärdering av arbetet
och genomförbara och
som beaktar de höga kvalitetskraven
nomförbara i föränderliga
förhållanden och som beaktar de höga kvalitetskraven
och genomförbara i
föränderliga förhållanden och som beaktar de
höga kvalitetskraven
och kan vid behov
ändra en plan
utvärderar sitt arbete och
sin kompetens
utvärderar realistiskt sitt
arbete och sin kompetens
samt motiverar sin bedömning
utvärderar realistiskt sitt
arbete och sin kompetens samt motiverar sin
bedömning och fastställer sina utvecklingsbehov
arbetar aktivt för arbetshälsan inom arbetsgemenskapen tillsammans med
de övriga
deltar i utvecklingen av
arbetshälsan inom arbetsgemenskapen samt
stöder tillsammans med
de övriga utvecklingen
av arbetsmiljön så att
den är på en nivå som
krävs för spetskompetens
Agerande i arbetet och i främjar arbetshälsan inom
arbetsgemenskapen
arbetsgemenskapen genom sitt agerande i arbetet
samt
utvecklar sin arbetsmiljö
tillsammans med de övriga
FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING
Nöjaktiga N1
2. Behärskande
Den studerande
av arbetsmetoder, redskap
och material
Val och användanvänder på egen
ning av arbetsme- hand arbetsmetoder,
toder, arbetsredarbetsredskap och
skap och material
material som behövs
som är lämpliga
för arbetsuppgiften och arbetsmiljön
arbetar omsorgsfullt
Kvalitativt arbete i
enlighet med principen om hållbar
utveckling
arbetar mot företagets
eller organisationens
mål för kvalitet och
hållbar utveckling
Goda G2
Berömliga B3
väljer på egen hand
arbetsmetoder, arbetsredskap och
material som behövs
samt använder dem i
föränderliga situationer
arbetar omsorgsfullt
och lugnt samt kreativt och innovativt
väljer modigt även nya arbetsmetoder,
arbetsredskap och material samt använder
dem smidigt i föränderliga situationer
är aktiv i arbetet mot
företagets eller organisationens mål för
kvalitet och hållbar
utveckling och
observerar utvecklingsområden
är mycket engagerad i arbetet mot företagets eller organisationens mål för kvalitet
och hållbar utveckling samt utvecklar verksamhetsmodeller för att uppnå dessa mål
arbetar systematiskt, noggrant och säkert
samt kreativt och innovativt
126
Kostnadseffektiv
och resultatrik
verksamhet
utvecklar sin kompetens och sina arbetssätt
utvecklar aktivt sin
kompetens och sina
arbetssätt
utvecklar aktivt sin kompetens och sina
arbetssätt så att dessa uppfyller kraven i de
utmanande arbetsuppgifterna
arbetar kostnadseffektivt och resultatrikt med tanke på tid
och andra tillgängliga
resurser
arbetar på eget initiativ kostnadseffektivt med tanke på tid
och andra tillgängliga
resurser och så att
det är till nytta för
företagets eller organisationens resultat
förhandlar och finner lösningar vid
avvikelser
arbetar med en entreprenöriell inställning
och beaktar tid och andra tillgängliga resurser kostnadseffektivt och så att det är
till nytta för företagets eller organisationens resultat
främjar varaktiga
kundrelationer i sitt
arbete
främjar aktivt verksamhetens kontinuitet och varaktiga
kundrelationer
främjar på egen hand verksamhetens kontinuitet och varaktiga kundrelationer
anpassar sig till förändringar och arbetar
uthålligt i arbetsuppgifter som kräver
spetskompetens
anpassar sig snabbt
till förändringar,
arbetar uthålligt och
utvecklar sitt arbete i
arbetsuppgifter som
kräver spetskompetens
förutser förändringar för att lättare kunna
anpassa sig till dem, arbetar uthålligt och
utvecklar på egen hand sitt arbete i arbetsuppgifter som kräver spetskompetens
observerar avvikelser
FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING
Nöjaktiga N1
3. Kunskap som ligger
Den studerande
till grund för arbetet
Behärskande och tillämpskaffar och använder på
ning av kunskap som beeget initiativ den informathövs i arbetet
ion som behövs i arbetet
och ber vid behov om råd
FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING
Nöjaktiga N1
4. Nyckelkompetenser
Den studerande
korrigerar verksamheten i enlighet med
överenskomna lösningar
Goda G2
Berömliga B3
skaffar och tillämpar på
eget initiativ den information som behövs i arbetet och klarar av problemsituationer tillsammans med andra
skaffar och tillämpar på
egen hand information
som behövs i arbetet i
föränderliga arbetssituationer och motiverar
sina lösningar utifrån
den information som
han/hon skaffat
Goda G2
Berömliga B3
127
för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Interaktion och samarbete
Yrkesetik
Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
utarbetar en individuell
utvecklingsplan för sig
själv utifrån de egna utgångspunkterna
utarbetar en individuell
utvecklingsplan för sig
själv utifrån de egna utgångspunkterna så att den
stöder utvecklingen till en
person med spetskompetens inom branschen
utvecklar sin kompetens
i enlighet med en individuell utvecklingsplan
utifrån de egna utgångspunkterna så att den
stöder utvecklingen till
en person med spetskompetens inom branschen
klarar av problemsituationer på egen hand och
kan motivera sina val
klarar av de vanligaste
problemsituationerna med
hjälp av läromedel och
instruktionsböcker
kommunicerar med kunderna och på arbetsplatsen på sitt modersmål och
hjälpligt på minst ett för
honom/henne främmande språk
är en aktiv medlem i ett
arbetslag och anpassar sig
till en arbetsgemenskap
klarar av problemsituationer på egen hand
kommunicerar med kunderna och på arbetsplatsen på sitt modersmål och
på minst ett för honom/henne främmande
språk
är en aktiv medlem i ett
arbetslag och anpassar sig
väl till en arbetsgemenskap
kommunicerar smidigt
med kunderna och på
arbetsplatsen på sitt modersmål och på minst ett
för honom/henne
främmande språk
är en aktiv medlem i ett
arbetslag och delar med
sig av sin spetskompetens till de övriga
följer arbetsplatsens regler
för uppträdande och iakttar arbetstiderna
är ansvarsfull och följer
branschens yrkesetiska
principer
uppträder sakligt och iakttar arbetstiderna
uppträder väl och iakttar
arbetstiderna
är ansvarsfull och initiativrik när det gäller att följa
de yrkesetiska principerna
inom branschen
tar ansvar för säkerheten i
det egna arbetet och följer
bestämmelserna och anvisningarna om arbetarskydd
tar ansvar för säkerheten i
det egna arbetet, observerar farorna förknippade
med sitt arbete och följer
bestämmelserna och anvisningarna om arbetarskydd
är stolt över sitt yrke och
sin kompetens, är ansvarsfull och utvecklar
sitt arbete i enlighet med
de yrkesetiska principerna inom branschen
tar ansvar för säkerheten
i det egna och arbetslagets arbete, följer bestämmelserna och anvisningarna om arbetarskydd och meddelar om
observerade faror förknippade med sitt arbete
arbetar ergonomiskt riktigt och håller sin arbetsmiljö snygg under hela
arbetsprocessen
arbetar ergonomiskt riktigt och håller sin arbetsmiljö snygg under hela
arbetsprocessen även om
arbetssituationerna är
utmanande
arbetar ergonomiskt
riktigt och håller sin arbetsmiljö snygg under
hela arbetsprocessen
även om arbetssituationerna är utmanande samt
deltar i utveckling av
arbetsförhållandena
128
sörjer för sitt välbefinnande i arbetet och har
sunda levnadsvanor.
sörjer aktivt för sitt välbefinnande i arbetet och
främjar sunda levnadsvanor.
sörjer aktivt för sitt välbefinnande i arbetet,
främjar sunda levnadsvanor och uppmuntrar
även de övriga på arbetsplatsen att göra det.
Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande påvisar sitt kunnande i yrkesprov genom att arbeta inom den egna branschen i arbetssituationer som kräver spetskompetens. Kunnandet kan också påvisas i nationella och internationella tävlingssituationer. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande
yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir
heltäckande.
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas i ett yrkesprov, kompletteras
den med annan bedömning av kunnandet.
2.6.28 Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
Detta kan vara examensdelar som tillgodoser de regionala och lokala kraven på yrkesskicklighet och studerandes behov av att fördjupa sin yrkesskicklighet. Examensdelarna bör svara mot mer omfattande lokala
krav på yrkesskicklighet än endast mot behoven hos ett enskilt företag. Dessa examensdelar nämns utifrån en
verksamhetshelhet inom arbetslivet och omfattningen på dem bestäms utifrån kompetenspoäng (5-15 kp).
Dessutom bestäms för examensdelarna kraven på yrkesskicklighet, bedömningen av kunnandet och sätten att
påvisa yrkesskickligheten enligt bedömningstabellen i bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift. (Principer för
dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord i den grundläggande yrkesutbildningen grundutbildning 93/011/2014).
2.6.29 Examensdel från de fritt valbara examensdelarna (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
Dessa kan vara examensdelar (5–15 kp) som väljs bland de fritt valbara examensdelarna (kapitel 4) i enlighet
med punkterna 4.1–4.5.
3. GEMENSAMMA EXAMENSDELAR, MÅL FÖR KUNNANDET SAMT BEDÖMNING AV KUNNANDET INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN
3.1 Kunnande i kommunikation och interaktion
Denna examensdel ska innehålla de obligatoriska målen för kunnandet i alla tre delområden (sammanlagt 9
kompetenspoäng). Dessutom ska examensdelen innehålla valbara mål för kunnandet från vilket delområde
129
eller vilka delområden som helst så att den studerande får ihop sammanlagt 11 kompetenspoäng i kunnande i
kommunikation och interaktion.
3.1.1 Modersmålet
3.1.1.1 Modersmålet, svenska
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande

kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer

förstår praxisen, det väsentliga innehållet och syftet i fråga om de viktigaste texttyperna som förekommer
inom den egna branschen

kan söka information i olika informationskällor, använda information och följa principerna för hur källorna används


kan i sina studier använda medier och kommunikations- och interaktionsverktyg som finns på webben
samt presentera sin yrkeskompetens
kan göra skriftliga arbeten som gäller den egna branschen

kan använda sig av läs- och studiestrategier för inlärning av modersmålet

förstår modersmålets samt litteraturens och den övriga kulturens betydelse med tanke på branschen och
yrket
kan bedöma och utveckla sina kunskaper i sitt modersmål

Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
motiverar mångsidigt
sina åsikter och argument i samarbets- och
gruppsituationer
motiverar mångsidigt sina
ståndpunkter och agerar
kundorienterat, flexibelt
och övertygande i olika
interaktionssituationer
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
uttrycker sakligt sina
åsikter i samarbets- och
gruppsituationer
deltar i diskussioner med deltar i diskussioner, för deltar aktivt och konstrukegna inlägg
diskussionen framåt
tivt i diskussioner och tar
mot målet
för sin del ansvar för kommunikationsatmosfären i
gruppsituationer
130
handlar ändamålsenligt i
interaktionssituationer i
arbetslivet
handlar sakligt och artigt i olika interaktionssituationer och i kundoch gruppsituationer
som gäller arbetet
handlar flexibelt och konstruktivt i olika kund- och
gruppsituationer som gäller
arbetet
håller ett kort anförande
genom att använda det
språk och den sakstil
som situationen kräver
håller olika anföranden
genom att använda den
sakstil och de branschtermer som situationen
kräver
agerar flexibelt i kommunikationssituationer inom den
egna branschen och håller
olika anföranden på det sätt
som krävs i situationen och
inom branschen
Förståelse av texter
och texttyper
känner till texttyper
inom arbetslivet och
jämför dem
förstår det huvudsakliga
syftet med texter som är
väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten och
tolkar texternas innebörd
förstår texters syfte och
budskap samt detaljernas
innebörd, drar slutsatser
och bedömer texters innehåll och uttryckssätt
Informationssökning
söker i tydliga texter
information som är väsentlig med tanke på det
egna yrkesområdet
skaffar information som
gäller det egna yrkesområdet från olika källor och bedömer även
om källorna är tillförlitliga
söker information i olika
källor, även i svåra texter,
och bedömer kritiskt om
källorna är tillförlitliga
beaktar upphovsrätten,
men behöver emellanåt
handledning
känner till upphovsrätten både som rättighet
och som skyldighet och
beaktar den bl.a. genom
att uppge sina källor
kan hänvisa till källor som
använts och vid behov anhålla om rätt att använda
dem
Mediekompetens och
användning av kommunikation på webben
använder den egna bran- använder centrala
schens fackpublikationer kommunikationsverktyg
och medietexter
och kan bedöma medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt och
bedömer medietexter kritiskt
använder under handledning olika typer av
medier för presentation
av sin yrkesskicklighet
presenterar sin yrkeskompetens med hjälp
av olika medier
dokumenterar och beskriver sina studier och sitt
kunnande med hjälp av
olika medier
kommunicerar i digitala
miljöer enligt överenskomna principer
kommunicerar med ett
lämpligt språk i digitala
miljöer
kommunicerar på ett professionellt sätt i interaktionssituationer i digitala
miljöer
131
Skriftliga arbeten som
gäller branschen
skriver enligt de grundläggande rättstavningsreglerna
använder flytande satsoch meningsstrukturer
och strukturerar texten
behärskar de grundläggande
normerna för språkbruket
och finslipar språkdräkten
och layouten i sina egna
texter
producerar texter som är producerar texter som
väsentliga med tanke på är väsentliga med tanke
yrkesskickligheten, men på yrkesskickligheten
behöver emellanåt handledning
producerar målinriktat och
bearbetar sina texter utifrån
egen bedömning och utifrån respons
utarbetar dokument
enligt mallar
utarbetar ändamålsenliga dokument
utarbetar ändamålsenliga
dokument och kan tillämpa
dokumentmallar
Användning av läsoch studiestrategier
gör anteckningar och
sammanfattar kärnfrågorna utifrån det hörda,
lästa och sedda.
gör anteckningar, sam- bedömer sin egen läs- och
manfattar den informat- studiestrategi och förbättrar
ion som han/hon sökt
den utifrån respons.
fram och använder källor i sina egna texter.
Förståelse av modersmålets samt litteraturens och den övriga kulturens betydelse
är medveten om hur
viktigt det är att inom
den egna branschen
kunna sitt modersmål
förstår modersmålets
betydelse inom den
egna branschen och i
ett flerspråkigt arbetsliv
kan bedöma modersmålets
betydelse inom den egna
branschen samt dess ställning i ett flerspråkigt samhälle både ur arbetslivets
och ur individens synvinkel
____________________
___________________
__________________
känner till exempel från
litteraturen eller övrig
kultur som gäller den
egna branschen
vet hur man kan använda litteratur eller
övrig kultur i den egna
branschen
Bedömning av de egna bedömer sina kunskaper
kunskaperna i moi modersmålet och sin
dersmålet
läskunnighet utifrån
respons och anger vad
som skulle kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
förstår betydelsen av litteratur eller övrig kultur i arbetet inom branschen
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och läskunnighet, identifierar sina
styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar sina
kunskaper utifrån respons
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska: En värld av texter (MO1), Epik och medietexter (MO 2), Texter i Norden (MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (MO 3),Moderna texter (MO 5),Textens makt (MO6)eller
Muntlig kommunikation (MO 7).
132
Valbara mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande
 kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter
 kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp
 kan använda och tolka olika texttyper
 känner till språkets, litteraturens och kulturens former och betydelse.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
Utveckling av förmågan att
uppträda och att arbeta i
grupp
uttrycker sakligt sina
åsikter och motiverar
dem på ett övertygande
sätt
är artig och flexibel i
håller interaktionen vid liv
interaktionssituationer i när han/hon talar, åskådligolika miljöer
gör sitt inlägg och bygger
upp dess innehåll så att det
är logiskt
beaktar andras ståndpunkter vid interaktion
tar i sin kommunikation hänsyn till mottagaren, situationen och
kraven inom den egna
branschen
kommunicerar på ett konstruktivt sätt även i konflikt- och problemsituationer
förstår människors
icke-verbala kommunikation och dess påverkan på mottagandet av
budskapet.
beaktar den ickeverbala kommunikationens påverkan när
han/hon uttrycker sig.
tillämpar reglerna för ickeverbal kommunikation i sin
interaktion och jämför betydelser, även mellan olika
kulturer.
framför både ett spontant och ett förberett
inlägg eller muntligt
anförande om ett ämne
som är bekant för honom/henne
får kontakt med åhörarna när han/hon talar
och kan bygga upp sitt
inlägg så att det är lätt
att följa
framför både ett spontant
och ett på egen hand förberett inlägg även om ett utmanande ämne samt åskådliggör sitt inlägg och bygger
upp innehållet logiskt
133
Yrkesrelaterad multilitteracitet och produktion av
texter
Kännedom om språk och
kultur
visar samarbetsvilja vid
grupparbete
främjar aktivt gruppens
arbete och värdesätter
andras ståndpunkter
lägger märke till hur det
egna agerandet inverkar på
gruppens verksamhet och
uppmuntrar gruppens övriga medlemmar till att
agera
följer arbetslivets mötes- och förhandlingsrutiner, men behöver
emellanåt handledning
följer arbetslivets mötes- och förhandlingsrutiner
behärskar smidigt mötesoch förhandlingsrutinerna
känner till kraven vad
gäller situationsanpassad användning av texttyper
undersöker texttypernas olika uttryckssätt
kritisk
varierar mellan olika uttryckssätt och texttyper i
sina egna texter och i olika
språkmiljöer
använder enligt mallar
olika yrkesrelaterade
texttyper
omarbetar egna yrkesrelaterade texter utifrån
respons
gör observationer av yrkesrelaterade texttyper, omarbetar dem och bedömer de
språkliga valens inverkan
producerar texter i en
grupp tillsammans med
andra
ger och tar emot konstruktiv respons på
gemensamt producerade texter
handlar flexibelt i en skrivprocess som genomförs
tillsammans med andra
känner till det egna
språkets betydelse och
den interkulturella
kommunikationens
betydelse
beaktar den interkulturella kommunikationen
i sin egen interaktion
tillämpar mångsidigt sitt
interkulturella kunnande
och värdesätter kulturell
mångfald
bekantar sig med olika
genrer inom litteraturen
och med andra konstformer
bedömer böcker som
han/hon läst och andra
konstformer som
han/hon upplevt
skaffar sig mångsidiga
läsupplevelser och bedömer
litteraturens och andra
konstformers betydelse
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska: En värld av texter (MO1), Epik och medietexter (MO 2), Texter i Norden
(MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (MO 3), Moderna texter (MO 5),Textens makt (MO6)eller Muntlig
kommunikation (MO 7).
3.1.1.2 Modersmålet, samiska
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande

kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer
134







förstår praxisen, det väsentliga innehållet och syftet i fråga om de viktigaste texttyperna som förekommer inom den egna branschen
kan använda sina språkkunskaper vid sökning och kritisk bedömning av information
kan i sina studier använda medier och kommunikations- och interaktionsverktyg som nätet erbjuder
samt presentera sin yrkeskompetens
utvecklar sina färdigheter i att skriva på samiska och kan göra skriftliga arbeten som gäller branschen
kan använda sig av läs- och studiestrategier för inlärning av modersmålet
känner till den språkliga och kulturella identitetens betydelse i ett mångfaldigt samhälle
kan bedöma och utveckla sina kunskaper i det egna modersmålet.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
agerar i olika kund- och
interaktionssituationer
och framför sina
ståndpunkter
kommunicerar aktivt i
olika interaktionssituationer och beaktar då
andras ståndpunkter
agerar mångsidigt i olika
interaktionssituationer och
motiverar sina ståndpunkter
handlar ändamålsenligt
i situationer i arbetslivet
handlar sakligt och artigt i olika interaktionssituationer och i kundoch gruppsituationer
som gäller arbetet
handlar flexibelt och konstruktivt i olika kund- och
gruppsituationer som gäller
arbetet
håller ett kort anförande genom att använda det samiska allmänspråket enligt situationens krav
håller olika anföranden
genom att använda det
samiska allmänspråket
enligt situationens krav
agerar flexibelt i kommunikationssituationer inom
den egna branschen och
håller olika anföranden på
samiska på det sätt som
krävs i situationen och
inom branschen
förstår det huvudsakliga syftet med texter
som är väsentliga med
tanke på yrkesskickligheten och kan koppla
informationen i texten
till de egna erfarenheterna och kunskaperna
förstår texters syfte och
huvudsakliga innehåll
och kan koppla detaljerna i texter till egna
erfarenheter och kunskaper samt jämföra
dem med egna erfarenheter och kunskaper
förstår texters syfte och
budskap samt detaljernas
innebörd, drar slutsatser
och bedömer texters innehåll och uttryckssätt
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Förståelse av texter och
texttyper
135
Informationssökning
söker i tydliga källor
information som är
väsentlig med tanke på
det egna yrkesområdet
skaffar information som
gäller det egna yrkesområdet från olika källor
och bedömer även om
källorna är tillförlitliga
söker information i olika
källor, även i svåra texter,
och bedömer kritiskt om
källorna är tillförlitliga
Mediekompetens och
använder den egna
branschens fackpublikationer och medietexter
använder centrala
kommunikationsverktyg
och kan bedöma medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt och
bedömer medietexter kritiskt
använder under handledning olika typer av
medier för presentation
av sin yrkesskicklighet
presenterar sin yrkeskompetens med hjälp
av olika medier
dokumenterar och beskriver sina studier och sitt
kunnande med hjälp av
olika medier
Skriftliga arbeten som
gäller branschen
producerar under
handledning texter som
är väsentliga med tanke
på yrkesskickligheten i
enlighet med de grundläggande rättstavningsreglerna för samiska
producerar texter som
är väsentliga med tanke
på yrkesskickligheten
under användning av de
grundläggande rättstavningsreglerna för samiska
producerar flytande och
naturligt olika texter som
hänför sig till yrkesskickligheten på samiska
Användning av läs- och
studiestrategier
gör anteckningar och
sammanfattar kärnfrågorna utifrån det
hörda, lästa och sedda
gör anteckningar, sambedömer sin egen läs- och
manfattar den informat- studiestrategi och förbättion som han/hon sökt
rar den utifrån respons
fram och använder källor i sina egna texter
Förståelse av språk och
kultur
känner till den språkliga känner till det samiska
och kulturella bakgrun- språkets och den sadens betydelse.
miska kulturens betydelse och kan bedöma
dess betydelse i ett
mångfaldigt samhälle.
känner till det samiska
språkets och den samiska
kulturens betydelse och
kan mångsidigt bedöma
dess betydelse i ett mångfaldigt samhälle.
Bedömning av de egna
kunskaperna i modersmålet
bedömer sina kunskaper i modersmålet och
sin läskunnighet utifrån
respons och anger vad
som skulle kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och läskunnighet, identifierar sina
styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar sina
kunskaper utifrån respons
användning av kommunikation på webben
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, samiska: Språk, texter och interaktion (MOS 1), Textstrukturer och textbetydelser
(MOS 2), Sätt att påverka (MOS 4) samt någon av följande: Skönlitterära texter (MOS 3), Text, stil och kontext
(MOS 5), Språk, litteratur och identitet (MOS 6) eller Muntlig kommunikation (MOS 7).
136
Valbara mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande

kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter på samiska

kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp

kan använda och tolka olika texttyper och utveckla sin produktion av texter på samiska

kan agera i en språkligt och kulturellt mångfaldig miljö.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
agerar i olika interaktionssituationer under
beaktande av andras
ståndpunkter
kommunicerar aktivt i
olika interaktionssituationer och beaktar då
andras ståndpunkter
kommunicerar mångsidigt i
olika interaktionssituationer
under beaktande av andras
ståndpunkter
Utveckling av förmågan att
uppträda och att arbeta i
grupp
håller både ett spontant
och ett förberett inlägg
eller muntligt anförande
om ett ämne som är
bekant för honom/henne
får kontakt med åhörarna när han/hon talar
och kan bygga upp sitt
inlägg så att det är lätt
att följa
framför både ett spontant
och ett på egen hand förberett inlägg även om ett utmanande ämne samt åskådliggör sitt inlägg och bygger
upp innehållet logiskt
visar samarbetsvilja vid
grupparbete
främjar aktivt gruppens
arbete och värdesätter
andras ståndpunkter
lägger märke till hur det
egna agerandet inverkar på
gruppens verksamhet och
uppmuntrar gruppens övriga medlemmar till att
agera
känner till kraven vad
gäller situationsanpassad användning av texttyper
undersöker texttypernas olika uttryckssätt
kritisk
varierar mellan olika uttryckssätt och texttyper i
sina egna texter och i olika
språkmiljöer
Yrkesrelaterad multilitteracitet och produktion av
texter
producerar enligt mallar omarbetar egna yrkesolika yrkesrelaterade
relaterade texter utifrån
texttyper
respons
gör observationer av yrkesrelaterade texttyper, omarbetar dem och bedömer de
språkliga valens inverkan
137
skriver under handledning texter på samiska
som är väsentliga med
tanke på yrkesskickligheten
skriver texter på samiska som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten
skriver på egen hand olika
texter på samiska som anknyter till yrkesskickligheten
Agerande i en språkligt och känner till särdrag i den
kulturellt mångfaldig miljö samiska kulturen och
drar nytta av sina kunskaper i samiska och
den samiska kulturen i
den mångkulturella
miljön
känner till de centrala
särdragen i den samiska
kulturen och drar nytta
av sina kunskaper i
samiska och den samiska kulturen i den
mångkulturella miljön
känner till de centrala särdragen i den samiska kulturen samt agerar självständigt i den mångkulturella
miljön och drar då nytta av
sina kunskaper i samiska
och den samiska kulturen
bekantar sig med de
olika genrerna inom
den samiska litteraturen
och andra konstformer
bedömer böcker som
han/hon läst och andra
konstformer som
han/hon upplevt
skaffar sig mångsidiga
läsupplevelser på samiska
och bedömer litteraturens
och andra konstformers
betydelse
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, samiska: Språk, texter och interaktion (MOS 1), Textstrukturer och textbetydelser
(MOS 2), Sätt att påverka (MOS 4) samt någon av följande: Skönlitterära texter (MOS 3), Text, stil och kontext
(MOS 5), Språk, litteratur och identitet (MOS 6) eller Muntlig kommunikation (MOS 7).
3.1.1.3 Modersmålet, teckenspråk
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande






kan kommunicera på teckenspråk i olika interaktionssituationer
förstår och tolkar olika kommunikationstyper som anknyter till den egna branschen
kan söka information i olika informationskällor med hjälp av olika medier
kan i sina studier använda medier och kommunikations- och interaktionsverktyg som nätet erbjuder samt
presentera sin yrkeskompetens
kan agera i situationer där teckenspråk samt muntligt och skriftligt språk används
kan bedöma och utveckla sina kunskaper i det egna modersmålet.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
138
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Förståelse av meddelanden och texttyper
Informationssökning
använder teckenspråket på
ett ändamålsenligt sätt i
bekanta kommunikationssituationer inom sin
bransch och tar hänsyn till
de andra under kommunikationen
klarar av kommunikationssituationer även med personer som hör
använder teckenspråket på
ett ändamålsenligt sätt i
kommunikationssituationer
inom sin bransch och tar
hänsyn till de andra under
kommunikationen
använder teckenspråket
aktivt i kommunikationssituationer inom den egna
branschen och tar på ett
konstruktivt sätt hänsyn till
de andra under kommunikationen
interagerar i yrkesrelaterade interagerar smidigt i olika
situationer med teckenmiljöer med teckenspråkiga
språkiga och personer som och personer som hör
hör
vet hur man använder tolk
i interaktionssituationer
använder tolk ändamålsenligt i olika situationer
använder tolk smidigt i
olika situationer
följer överenskomna mötesrutiner och uttrycker
sina åsikter i samarbetsoch gruppsituationer
följer mötes- och förhandlingsrutinerna samt motiverar mångsidigt sina åsikter och påståenden i samarbets- och gruppsituationer
behärskar mötes- och förhandlingsrutinerna samt tar
för sin del ansvar för kommunikationsatmosfären
känner till de olika formerna av teckenspråk (allmänna och yrkesrelaterade
situationer) och
använder yrkesrelaterade
tecken under handledning
behärskar de allmänspråkliga tecknen och kommunicerar på teckenspråk i
yrkesrelaterade situationer
känner väl till de yrkesrelaterade tecknen och kommunicerar professionellt på
teckenspråk
förstår på teckenspråk
kärnfrågorna i de meddelanden som är väsentliga
inom sitt yrkesområde
förstår på teckenspråk det
huvudsakliga innehållet i
meddelanden som är väsentliga inom sin bransch
och kan relatera det till sina
egna erfarenheter
förstår på teckenspråk det
huvudsakliga innehållet i
branschrelaterade meddelanden och kan på basis
av det göra jämförelser och
dra slutsatser
söker i olika källor information som är väsentlig med
tanke på sitt yrkesområde
skaffar information som
gäller det egna yrkesområdet från olika källor och
bedömer även om källorna
är tillförlitliga
använder mångsidigt olika
kommunikationsverktyg vid
informationssökning och
bedömer om texterna är
tillförlitliga
139
beaktar upphovsrätten,
men behöver emellanåt
handledning
känner till upphovsrätten
både som rättighet och
som skyldighet och beaktar
den bl.a. genom att uppge
sina källor
kan hänvisa till källor som
använts och vid behov anhålla om rätt att använda
dem
använder den egna branschens fackpublikationer
och medietexter
använder centrala kommunikationsverktyg och kan
bedöma medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt och
bedömer medietexter kritiskt
använder under handledning olika typer av medier
för presentation av sin
yrkesskicklighet
presenterar sin yrkeskompetens med hjälp av olika
medier
dokumenterar och beskriver sina studier och sitt
kunnande med hjälp av
olika medier
Agerande i en språkligt och kulturellt
mångfaldig miljö
känner till det finlandssvenska teckenspråkets
mångfald och använder
sina språkkunskaper i den
mångfaldiga miljön.
känner till det finlandssvenska teckenspråkets
mångfald och användargrupper samt använder
sina språkkunskaper i den
mångfaldiga miljön.
känner till det finlandssvenska teckenspråkets
mångfald, särdrag och användargrupper samt agerar
flexibelt i den mångfaldiga
miljön genom att smidigt
använda sina språkkunskaper.
Bedömning av de
egna kunskaperna i
modersmålet
bedömer sina kunskaper i
modersmålet och sin läskunnighet utifrån respons
och anger vad som skulle
kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och läskunnighet samt identifierar
sina styrkor och utvecklingsbehov
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och läskunnighet, identifierar sina
styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar sina
kunskaper utifrån respons
Mediekompetens och
användning av kommunikation på webben
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, teckenspråk: En värld av texter (MO1), Epik och medietexter (MO 2), Texter i
Norden (MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (MO 3), Moderna texter (MO 5),Textens makt (MO6)eller
Muntlig kommunikation (MO 7).
Valbara mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande

kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter och sina sätt att uttrycka sig på teckenspråk i olika situationer
140



kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp
kan använda och tolka olika kommunikationssätt
känner till den språkliga och kulturella mångfaldens betydelse.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
kommunicerar artigt
och flexibelt i interaktionssituationer i olika
miljöer
håller interaktionen vid liv
när han/hon talar, åskådliggör sitt inlägg och bygger
upp dess innehåll så att det
är logiskt
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
uttrycker sakligt sina
åsikter och motiverar
dem på ett övertygande
sätt
beaktar andras ståndpunkter vid interaktion
använder allmänna och
yrkesrelaterade tecken
använder mångsidigt ett
teckenspråk som har smidig
struktur och ett rikt uttryck
Utveckling av förmågan att
uppträda och att arbeta i
grupp
håller både ett spontant
och ett förberett anförande på teckenspråk
om ett ämne som är
bekant för honom/henne
förklarar olika omständigheter som gäller
branschen i ett anförande på teckenspråk
eller i anvisningar riktade till andra
producerar olika teckenspråkiga anföranden och
drar mångsidigt nytta av
olika uttrycksformer
Användning och tolkning
av kommunikationssätt
producerar enligt en
mall teckenspråk som
anknyter till den egna
branschen
interagerar smidigt i
olika miljöer med teckenspråkiga och personer som hör
använder de sätt att uttrycka sig och uppträda som
förekommer inom de teckenspråkigas kultur
Förståelse av språkets och
kulturens mångfald
identifierar olika former dryftar teckenspråkiga
av teckenspråk
texters (på video) mål
och innehåll
känner till teckenspråkets
språkliga särdrag
känner till drag hos den
egna språkliga och kulturella bakgrunden
känner till det finlandssvenska teckenspråkets
mångfald
känner till det finlandssvenska teckenspråkets
mångfald och användargrupper
förstår de teckenspråkigas ställning i det finländska samhället.
jämför de teckenspråkigas kommunikationssätt med kommunikationssätten hos dem
som använder talat
språk.
känner väl till bakgrunden
för de teckenspråkiga som
grupp och kan representera
sin språkliga kultur i den
flerspråkiga miljön.
141
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, teckenspråk: En värld av texter (MO1), Epik och medietexter (MO 2), Texter i Norden (MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (MO 3), Moderna texter (MO 5),Textens makt (MO6)eller
Muntlig kommunikation (MO 7).
3.1.1.4 Modersmålet, den studerandes eget modersmål
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande

kan kommunicera i olika interaktionssituationer på sitt eget modersmål

förstår det väsentliga innehållet i och syftet med de viktigaste texterna som förekommer
inom den egna branschen

kan använda sina språkkunskaper vid sökning och kritisk bedömning av information med
hjälp av olika medier

utvecklar sina färdigheter i att skriva på sitt eget modersmål och kan göra skriftliga arbeten
som anknyter till den egna branschen

kan i sina studier använda medier och de kommunikations- och interaktionsverktyg som
finns på webben

kan agera i en språkligt och kulturellt mångfaldig miljö

kan bedöma och utveckla sina färdigheter i sitt modersmål.
.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
agerar på ett ändamålsenligt sätt i bekanta interaktionssituationer och tar
hänsyn till de andra
agerar aktivt i olika interaktionssituationer
och tar hänsyn till de
andra
agerar initiativrikt och
flexibelt i olika interaktionssituationer, motiverar sina ståndpunkter
och tar konstruktivt hänsyn till de andra
använder det språk som
situationen kräver i enlighet med det standardspråk som talas i sitt eget
använder i olika situationer standardspråket i
sitt eget modersmål och
kan vissa facktermer
använder i olika situationer standardspråket i
sitt eget modersmål och
kan facktermerna inom
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
142
modersmål
inom branschen
branschen
Textförståelse
förstår kärnfrågorna i de
viktigaste texterna inom
branschen
förstår det huvudsakliga
innehållet i och syftet
med de viktigaste texterna inom branschen
förstår det huvudsakliga
innehållet i och syftet
med branschtexter och
kan relatera det till sina
egna erfarenheter
Informationssökning
söker i olika källor information som är väsentlig med tanke på sitt yrkesområde
söker i olika källor information som anknyter till det egna yrkesområdet och bedömer
under handledning om
källorna är tillförlitliga
använder mångsidigt
kommunikationsverktyg
för det egna språket vid
informationssökning och
bedömer om texterna är
tillförlitliga
Produktion av texter
skriver under handledning texter som anknyter
till sin egen bransch och
använder då de viktigaste
rättstavningsreglerna för
sitt eget modersmål
skriver olika texter som
anknyter till sin egen
bransch och använder
då de viktigaste rättstavningsreglerna för
sitt eget modersmål
skriver på egen hand
texter som anknyter till
sin egen bransch och
använder då rättstavningsreglerna för sitt eget
modersmål
Mediekompetens och
användning av kommunikation på webben
använder den egna branschens fackpublikationer
och medietexter
använder centrala
kommunikationsverktyg
och bedömer medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt
och bedömer medietexter kritiskt
Agerande i en språkligt
och kulturellt mångfaldig miljö
förstår tvåspråkighetens
betydelse för sitt arbete
och använder det egna
språket i olika interaktionssituationer och tar
hänsyn till de andra
jämför användningen av
det egna språket och
finskan samt agerar i en
mångfaldig miljö genom att ganska
mångsidigt utnyttja sitt
kunnande
känner till de mest kännetecknande dragen hos
den egna språkliga och
kulturella bakgrunden
och agerar smidigt i en
mångfaldig miljö genom
att mångsidigt utnyttja
sitt kunnande
Bedömning av de egna
kunskaperna i modersmålet
bedömer sina kunskaper i
modersmålet och sin läskunnighet utifrån respons
och anger vad som skulle
kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet, identifierar
sina styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar
sina kunskaper utifrån
respons
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, den studerandes eget modersmål: Det egna modersmålet och dess användning (MOM
1), Språkområdets kultur (MOM 3), Kommunikation och samhälle (MOM 4) och Kunskapens värld (MOM 6).
Valbara mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande
143

kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter på sitt eget modersmål

kan utveckla förmågan att förstå och tolka texttyper som anknyter till den egna branschen

kan utveckla färdigheterna i att producera texter på sitt eget modersmål
 förstår den språkliga och den kulturella mångfaldens betydelse i samhället.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
uttrycker sig muntligt i
den kulturkrets som
han/hon tillhör i de
vanligaste kommunikationssituationerna
använder på sitt eget
språk de viktigaste begreppen inom sitt yrkesområde och deltar i diskussioner inom sitt
språkområde
kommunicerar aktivt i
interaktionssituationer,
motiverar sina ståndpunkter och tar på ett konstruktivt sätt hänsyn till de
andra
Textförståelse
förstår de viktigaste
frågorna i bekanta texter på sitt eget språk
förstår det huvudsakliga
innehållet i texter på sitt
eget språk och kan
branschrelaterade facktermer
förstår det huvudsakliga
innehållet i branschrelaterade texter på det egna
språket och utvidgar sitt
branschrelaterade ordförråd
Produktion av texter
skriver med hjälp av en
mall texter på det egna
språket
skriver under handledning olika texter på sitt
eget modersmål
skriver på egen hand
branschrelaterade texter
på sitt eget modersmål
Förståelse av språk och
kultur
känner till drag hos den
egna språkliga och kulturella bakgrunden och
utnyttjar sitt kunnande i
språket inom sitt yrkesområde
känner till möjligheterna
att använda sitt modersmål och variationerna inom språket i sitt
språkområde och utnyttjar sitt kunnande i språket inom sitt yrkesområde
är intresserad av sitt modersmål och sin språkliga
bakgrund och utnyttjar
aktivt sitt språkliga och
kulturella kunnande inom
sitt yrkesområde och i
samhället
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, den studerandes eget modersmål: Det egna modersmålet och dess användning (MOM 1),
Språkområdets kultur (MOM 3), Kommunikation och samhälle (MOM 4) och Kunskapens värld (MOM 6).
144
3.1.1.5Modersmålet, svenska som andraspråk
De studerande kan studera tillämpat modersmål, svenska som andra språk, om deras modersmål inte är
finska, svenska eller samiska eller om de annars har en flerspråkig bakgrund.
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande

kan kommunicera i olika interaktionssituationer

förstår och tolkar olika texttyper som anknyter till den egna branschen och utvidgar sitt förråd av ord och
uttryck
 kan använda medier och de kommunikations- och interaktionsverktyg som finns på webben
 kan söka information i olika informationskällor och följa principerna för hur källorna används
 kan göra skriftliga arbeten som gäller branschen
 kan agera i en språkligt och kulturellt mångfaldig miljö
 kan bedöma och utveckla sina kunskaper i svenska som andraspråk
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
förstår kommunikation
som används i talsituationer inom branschen
förstår olika slag av
kommunikation som
används i talsituationer
inom branschen
förstår mångsidigt kommunikation som används
i talsituationer inom
branschen
deltar i diskussioner med
egna inlägg
deltar i diskussioner,
kommer med inlägg och
motiverar sina ståndpunkter
deltar aktivt i diskussioner och motiverar
mångsidigt sina ståndpunkter
följer överenskomna rutiner i grupp- och mötessituationer, men behöver
emellanåt handledning
följer mötes- och förhandlingsrutinerna
behärskar de mötes- och
förhandlingsrutiner som
är viktiga med tanke på
yrket
förstår det huvudsakliga
innehållet i texter som är
väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten och
känner till olika texttyper
förstår det huvudsakliga
innehållet i och syftet
med texter som är väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten och
tolkar texternas innebörd
förstår innehållet och
detaljerna i texter som är
väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten, drar
slutsatser och bedömer
innehållet och uttryckssättet i texter
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Förståelse av texter och
texttyper
145
Informationssökning
söker under handledning
i tydliga texter information som är väsentlig med
tanke på det egna yrkesområdet
skaffar information som
gäller det egna yrkesområdet från olika källor
och bedömer även om
källorna är tillförlitliga
skaffar på egen hand
information från olika
källor och bedömer om
källorna är tillförlitliga
beaktar upphovsrätten,
men behöver emellanåt
handledning
känner till upphovsrätten både som rättighet
och som skyldighet och
beaktar den bl.a. genom
att uppge sina källor
kan hänvisa till källor
som använts och vid
behov anhålla om rätt att
använda dem
Mediekompetens och
användning av kommunikation på webben
använder under handledning den egna branschens
fackpublikationer och
medietexter
använder centrala
kommunikationsverktyg
och bedömer medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt
och bedömer medietexter kritiskt
Skriftliga arbeten som
gäller branschen
skriver under handledning texter som är väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten
skriver texter som är
väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten
skriver målinriktat och
bearbetar sina texter
utifrån respons
tillämpar under handledning grundreglerna för
skriven svenska och utvidgar sitt ordförråd
tillämpar grundreglerna
för skriven svenska och
utvidgar sitt förråd av
ord och uttryck
tillämpar på egen hand
och mångsidigt grundreglerna för skriven
svenska och utvidgar sitt
förråd av ord och uttryck
är förtrogen med sin egen
språkliga och kulturella
bakgrund och med mångfalden i det finländska
samhället
är förtrogen med sin
egen språkliga och kulturella bakgrund och
med mångfalden i det
finländska samhället
har mångsidiga kunskaper om sin egen språkliga
och kulturella bakgrund
och om den språkliga
och kulturella mångfalden i det finländska
samhället
utnyttjar sitt språkliga och
kulturella kunnande i
olika situationer inom
yrkesområdet
beaktar den interkulturella kommunikationen i
sina uppgifter inom
yrkesområdet
utnyttjar aktivt sitt språkliga och kulturella kunnande i uppgifter inom
yrkesområdet
Bedömning av sina fär- bedömer sina kunskaper
digheter kunskaper i
och sin läskunnighet i
svenska som andraspråk svenska utifrån respons
och anger vad som skulle
kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet, identifierar
sina styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar sina kunskaper utifrån
respons
Agerande i en språkligt
och kulturellt mångfaldig miljö
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska som andraspråk: Grunderna stabiliseras (S21),Text och dialog (S22), Finlandssvensk, finländsk och nordisk kultur och identitet (S24) ja Att tolka och skriva texter (S25).
146
Valbara mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande

kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter

kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp

kan utveckla sin förmåga att förstå och tolka olika typer av texter

kan utveckla sin förmåga att producera texter

fördjupar förståelsen av den språkliga och kulturella identitetens betydelse i ett mångfaldigt samhälle.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
tar hänsyn till de andra i kommunicerar aktivt i
olika interaktionssituat- olika interaktionssituationer
ioner och tar hänsyn
till de andra
kommunicerar aktivt och
mångsidigt i olika interaktionssituationer och tar hänsyn till de andra
Utveckling av förmågan att
uppträda och att arbeta i
grupp
håller både ett spontant
och ett förberett inlägg
eller tal i ett ämne som
är bekant för honom/henne
får kontakt med åhörarna när han/hon talar
och kan bygga upp sitt
inlägg så att det är lätt
att följa
framför både ett spontant
och ett på egen hand förberett inlägg, åskådliggör sitt
inlägg och bygger upp innehållet logiskt
kommunicerar i gruppsituationer som anknyter till yrkesområdet
deltar i diskussioner
som gäller yrkesområdet och behärskar termerna
agerar flexibelt i gruppsituationer som anknyter till
yrkesområdet
Förståelse av texter och
texttyper
förstår det huvudsakliga
syftet med texter som
är väsentliga med tanke
på yrkesskickligheten
och bedömer texttyper
förstår syftet och det
huvudsakliga innehållet
i texter samt texttypens
användbarhet för olika
ändamål
förstår texter utan hjälp,
även texter om abstrakta
ämnen, och uppfattar ändamålet med olika yrkesrelaterade texttyper
Produktion av texter
skriver under handledning texter som är väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten och
utvidgar samtidigt sitt
förråd av ord och uttryck
skriver texter som är
väsentliga med tanke
på yrkesskickligheten
och utvidgar sitt förråd
av ord och uttryck
skriver på egen hand texter
som anknyter till yrkesskickligheten och utvidgar
sitt förråd av ord och uttryck
147
Förståelse av språk och
kultur
känner till den språkliga känner till det finoch kulturella mångfal- ländska arbetslivets
dens betydelse.
och samhällets språkliga och kulturella
mångfald.
har mångsidiga kunskaper
om det finländska arbetslivets och samhällets språkliga och kulturella mångfald.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska som andraspråk: Grunderna stabiliseras (S21),Text och dialog (S22), Finlandssvensk, finländsk och nordisk kultur och identitet (S24) ja Att tolka och skriva texter (S25).
.
3.1.1.6 Modersmålet, finska som andraspråk
I finskspråkig utbildning motsvarar målen för kunnandet för examensdelen Modersmålet, finska som andraspråk, målen för kunnandet och bedömningskriterierna för studierna Modersmålet, svenska som andra språk.
3.1.1.7 Modersmålet, svenska för teckenspråkiga
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande

kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer

förstår praxisen, det väsentliga innehållet och syftet i fråga om de viktigaste texttyperna som förekommer
inom den egna branschen

kan söka information i olika informationskällor, använda information och följa principerna för hur källorna används


kan i sina studier använda medier och de kommunikations- och interaktionsverktyg som finns på webben
kan göra skriftliga arbeten som gäller branschen

kan bedöma och utveckla sina kunskaper i svenska.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
använder professionell
svenska och sina övriga
språkliga färdigheter när
han/hon kommunicerar
med personer som kan
höra samt förstår andras
inlägg
använder professionell
svenska samt sina övriga
språkliga färdigheter och
deltar sakligt i diskussionen i olika interaktionssituationer
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
använder under handledning professionell
svenska samt sina övriga
språkliga färdigheter när
han/hon kommunicerar
med personer som kan
höra
148
Textförståelse
förstår det centrala innehållet i en allmän och i en
yrkesrelaterad text
förstår innehållet och
förstår utan svårighet
stilarten i en allmän text både allmänna texter och
och jämför skriftspråk- yrkesrelaterade texter
liga, allmänspråkliga och
talspråkliga texter
Informationssökning
söker under handledning
svenskspråkig information som är väsentlig med
tanke på det egna yrkesområdet
använder svenska vid
sökning av information
som gäller det egna yrkesområdet
söker information i
skriftliga och digitala
källor och bedömer deras
tillförlitlighet
beaktar upphovsrätten,
men behöver emellanåt
handledning
beaktar upphovsrätten
bl.a. genom att uppge
sina källor
kan hänvisa till källor
som använts och vid
behov anhålla om rätt att
använda dem
Mediekompetens och
användning av kommunikation på webben
använder den egna branschens fackpublikationer
och medier
använder centrala
kommunikationsverktyg
och kan bedöma medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt
och bedömer medietexter kritiskt
Skriftliga arbeten som
gäller branschen
skriver under handledning texter som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten och använder ett begripligt språk
skriver texter som är
väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten i
enlighet med rättstavningsreglerna
skriver smidigt ett begripligt och tydligt allmänspråk i enlighet med
rättstavningsreglerna
Bedömning av sina
kunskaper i svenska
utarbetar dokument enligt utarbetar ändamålsenen mall.
liga dokument.
utarbetar ändamålsenliga
dokument och kan tilllämpa dokumentmallar.
bedömer sina kunskaper
och sin läskunnighet i
svenska utifrån respons
och anger vad som skulle
kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet, identifierar
sina styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar
sina kunskaper utifrån
respons
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska för teckenspråkiga: En värld av texter (T2MO1), Epik och medietexter
(T2MO 2), Texter i Norden (T2MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (T2MO 3), Moderna texter (T2MO
5),Textens makt (T2MO6)eller Muntlig kommunikation (T2MO 7).
Valbara mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande
 kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter
149



kan tolka olika texttyper och har kännedom om litteratur
utvecklar sin produktion av yrkesrelaterade texter
förstår vad språklig identitet betyder och kan jämföra det tecknade och talade eller skrivna språkets uttrycksformer med varandra.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
uttrycker sina åsikter
och motiverar dem på
ett övertygande sätt
får kontakt med åhörarna när han/hon talar
och bygger upp sitt
inlägg så att det är lätt
att följa
håller interaktionen vid liv
när han/hon talar, åskådliggör sitt inlägg och bygger
upp dess innehåll så att det
är logiskt
agerar samarbetsvilligt i
arbetsuppgifterna och
använder hjälpmedel
vid behov
agerar samarbetsvilligt
som medlem av ett
team och förmedlar
meddelanden
kommunicerar professionellt och ansvarsfullt både
med personer som hör och
med döva personer
använder med hjälp av
mallar olika texttyper
och känner till kraven i
de miljöer där texterna
används
beaktar kraven förknippade med texttypen i de miljöer där
texterna förekommer
följer de grundläggande
normerna för språkbruket
och förklarar skrivna texter
på teckenspråk
identifierar litteraturens
huvudtyper och har fått
erfarenheter av att läsa
dem
känner till litteraturens
huvudtyper och bedömer böcker som
han/hon läst
bekantar sig med litteraturens huvudtyper och skaffar
sig mångsidiga läsupplevelser genom att läsa dem
Produktion av yrkesrelaterade texter
producerar yrkesrelaterade texter och använder ett lämpligt språk
producerar yrkesrelaterade texter och beaktar
arbetslivets krav i texterna
producerar flytande och
förståeliga yrkesrelaterade
texter och utvecklar sina
färdigheter utifrån respons
Förståelse av språklig identitet samt jämförelse av
tecknat språk med talat
språk
känner till de viktigaste undersöker kritisk de
skillnaderna mellan talat olika uttryckssätten i
och tecknat språk
språkbruket
jämför strukturer som är
karaktäristiska för det talade
språket med motsvarande
strukturer i teckenspråket
bedömer vilken betydelse det skrivna språket har för teckenspråkiga med tanke på yrkesarbete.
jämför svenskans och teckenspråkets betydelse i ett
flerspråkigt samhälle både
ur arbetslivets och individens synvinkel.
Tolkning av texttyper och
kännedom om litteratur
bedömer det skrivna
språkets ställning i förhållande till teckenspråket i samhället och
i arbetslivet.
150
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska för teckenspråkiga: En värld av texter (T2MO1), Epik och medietexter
(T2MO 2), Texter i Norden (T2MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (T2MO 3), Moderna texter (T2MO
5),Textens makt (T2MO6)eller Muntlig kommunikation (T2MO 7).
3.1.1.8 Modersmålet, romani
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp


kan kommunicera i olika interaktionssituationer på romani
förstår det väsentliga innehållet i och syftet med texter som är skrivna på romani och som
gäller den egna branschen

skaffar och bedömer information med hjälp av medier på romani

producerar texter på romani


känner till romanins och den romska kulturens betydelse i ett mångfaldigt samhälle
kan bedöma och utveckla sina kunskaper i romani.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
lyssnar på andra och
kommer med inlägg i
interaktionssituationer
kommunicerar i olika
interaktionssituationer
och tar hänsyn till de
andra
kommunicerar aktivt i
olika interaktionssituationer och tar hänsyn till
de andra
använder romani på ett
begripligt sätt i bekanta
situationer
använder romani
ganska mångsidigt i
olika situationer
använder romani
mångsidigt i olika situationer
kan några branschrelaterade begrepp på romani
förstår det väsentliga
innehållet i texter och
kan viktiga branschrelaterade begrepp på romani
förstår det huvudsakliga
innehållet och detaljer i
texter och har god kännedom om centrala
branschrelaterade begrepp på romani
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Textförståelse
151
Informationssökning
söker information i olika
källor
söker information som
anknyter till det egna
yrkesområdet med hjälp
av olika kommunikationsverktyg och bedömer under handledning
om texterna är tillförlitliga
använder mångsidigt
olika kommunikationsverktyg vid informationssökning och bedömer om texterna är tillförlitliga
känner till medier som
ges ut på romani
använder medier som
ges ut på romani
använder på egen hand
medier som ges ut på
romani
Produktion av texter
skriver under handledning texter på romani
skriver texter på romani
skriver på egen hand
texter genom att
mångsidigt använda romani
Agerande i en språkligt
och kulturellt mångfaldig miljö
känner till de centrala
dragen hos romernas
språkliga och kulturella
bakgrund och drar nytta
av sin kännedom i den
mångfaldiga miljön.
känner till de centrala
dragen hos romernas
språkliga och kulturella
bakgrund och dragens
betydelse samt drar
nytta av sin kännedom i
den mångfaldiga miljön.
känner till romernas
språkliga och kulturella
tradition och dess betydelse samt agerar smidigt
i det mångfaldiga samhället.
Bedömning av sina
kunskaper i romani
bedömer sina kunskaper
och sin läskunnighet i
romani utifrån respons
och anger vad som skulle
kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet, identifierar
sina styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar
sina kunskaper utifrån
respons
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, romani: Grunderna i språket befästs (MOR 1), Språkfärdigheten vidgas utanför den
närmaste kretsen (MOR 2), Romanin och den romska kulturen i dagens samhälle (MOR 6) samt någon av kurserna
Romernas muntliga och skiftliga tradition (MOR 3), Romanins och den romska kulturens historia och utbredning (MOR 4),
Romsk litteratur och annan romsk konst (MOR 5) eller Talkonsten och den muntliga kulturen på romani (MOR 7).
Valbara mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande

kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter på romani

kan utveckla förmågan att förstå och tolka texttyper som anknyter till den egna branschen

kan utveckla sin förmåga att skriva texter på romani


kan använda sina språkkunskaper för att söka information
känner till romanins och den romska kulturens betydelse i ett mångfaldigt samhälle.
152
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
kommunicerar i olika
interaktionssituationer
och tar hänsyn till de
andra
kommunicerar på ett
ändamålsenligt sätt i
olika interaktionssituationer och tar hänsyn
till de andra
kommunicerar aktivt i olika
interaktionssituationer, motiverar sina ståndpunkter
och tar på ett konstruktivt
sätt hänsyn till de andra
Textförståelse
förstår de viktigaste
frågorna i bekanta texter på romani
förstår det huvudsakliga innehållet i olika
texter och kan vissa
facktermer inom sin
bransch på romani
förstår innehållet i olika
texter, vissa kärnfrågor i
texter som gäller den egna
branschen och vissa facktermer inom sin bransch på
romani
Produktion av texter
producerar under hand- använder språkets
ledning yrkesrelaterade former smidigt i skrifttexter på romani med
lig kommunikation
rätt texttyp
producerar på egen hand
texter som anknyter till sin
egen bransch och använder
en smidig sats- och meningsbyggnad på romani
Informationssökning
söker information i
olika källor genom att
använda medier på
romani
söker med hjälp av
kommunikationsverktyg branschrelaterad
information i olika
källor
använder olika kommunikationsverktyg vid informationssökning och bedömer
om texterna är tillförlitliga
Förståelse av språk och
kultur
bedömer vilken betydelse och inverkan romernas språkliga och
kulturella tradition har
inom branschen.
drar nytta av dragen
hos romernas språkliga
och kulturella bakgrund samt av sin tvåeller flerspråkighet.
drar mångsidigt nytta av
romernas språkliga och
kulturella bakgrund och
bedömer sina möjligheter
att bevara romanin.
.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, romani: Grunderna i språket befästs (MOR 1), Språkfärdigheten vidgas utanför den
närmaste kretsen (MOR 2), Romanin och den romska kulturen i dagens samhälle (MOR 6) samt någon av kurserna
Romernas muntliga och skiftliga tradition (MOR 3), Romanins och den romska kulturens historia och utbredning (MOR 4),
Romsk litteratur och annan romsk konst (MOR 5) eller Talkonsten och den muntliga kulturen på romani (MOR 7).
153
3.1.2 Det andra inhemska språket, finska
Obligatoriska mål för kunnandet kompetensmål, 2 kp
Den studerande


har sådana kommunikations- och interaktionsfärdigheter att hon/han klarar av arbetsuppgifterna inom sin
bransch på finska, även i digitala miljöer
förstår olika slags texter som gäller den egna branschen och skriver enklare texter på finska


kan söka information från olika källor och använda dem i sitt arbete
inser betydelsen av att kunna finska både i arbetslivet och i privatlivet.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
förstår innebörden i instruktioner och artiklar på
finska som ansluter till
yrkesområdet och viktiga
samhällsföreteelser
läser och förstår utan
svårighet olika slags texter och manualer som
anknyter till yrket, följer
med finska yrkespublikationer och samhällslivet i finskspråkiga medier
Den studerande
Textförståelse och
förstår innebörden i
skriftlig kommunikat- enkla skriftliga meddelanden och instruktion
ioner som hänför sig
till branschen och vardagslivet
Interaktion och agerande på finska i arbetslivet
skriver korta meddelanden och även
enkla redogörelser på
finska
skriver meddelanden samt svarar skriftligen på fråvid behov även längre
gor och skriver rapporter
redogörelser på finska
på finska
förstår enkla instruktioner och tilltal som
berör arbetet eller vardagslivet och kan möta
en kund eller arbetskamrat och förstå dennas frågor
förstår tydliga instruktioner och samtal i normalt tempo på arbetsplatsen och kan möta och
förstå kunder och arbetskamrater, samt även följa
med i medierna vad som
händer i branschen och
samhället
förstår även i snabbt
tempo olika slags instruktioner och diskussioner som anknyter till
yrkesområdet, kan bemöta finskspråkiga kunder modigt och förstår
deras avsikter och önskemål
betjänar nöjaktigt
finskspråkiga kunder,
frågar sig fram i alldagliga situationer och
sköter de allra viktigaste arbetsuppgifterna
på finska, även i digi-
betjänar väl finskspråkiga
kunder, svarar på frågor
och gör beställningar
även i digitala miljöer;
deltar i rutinartat samtal
på arbetsplatsen
diskuterar utan svårighet
sina arbetsuppgifter på
finska, kan förklara
funktioner och detaljer,
även i digitala miljöer
samt ta initiativ till och
upprätthålla en diskuss154
tala miljöer
ion i växlande tempo
Informationssökning
känner till principerna
för hur ordböcker,
medier och andra kunskapskällor används
använder ordböcker, medier och andra kunskapskällor på finska
använder mångsidigt
ordböcker, facklitteratur
och medier på finska, för
att få mera kunskap
Språkets och kulturens betydelse
inser betydelsen av att
kunna finska i alldagligt
umgänge och att kunna
arbeta i en finskspråkig
arbetsgemenskap.
arbetar väl i en finskspråkig arbetsgemenskap och
förkovrar sig medvetet i
yrkesspråket.
deltar aktivt i en finskspråkig arbetsgemenskap
och intresserar sig för
den finskspråkiga kulturen.
Vid erkännande av kunnande motsvarar gymnasiekursen Människans vardag och fritid (FINA 1)samt ytterligare
en valfri gymnasiekurs i finska, kompletterat med påvisade kunskaper i kommunikation inom branschen i
fråga om målen, de obligatoriska målen för kunnandet i delomårdet Det andra inhemska språket, finska.
Om finska studerats som modersmålsinriktad motsvarar vid erkännande av kunnande gymnasiekursen Människans vardag och fritid (FIM 1) samt ytterligare en valfri gymnasiekurs i finska, kompletterat med påvisade kunskaper i kommunikation inom branschen i fråga om målen, de obligatoriska målen för kunnandet i
delomårdet Det andra inhemska språket, finska.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån B.1.2 för språkförståelse och färdighetsnivån B.1.1 för tal- och
skrivförmåga.
Om finska studerats som B-språk motsvarar vid erkännande av kunnande gymnasiekurserna Vardagsfinska
(FINB 1) och antingen Affärs- och yrkesliv (FINB 4) eller Trafik, teknik och miljö (FINB 5) i fråga om målen, de
obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Det andra inhemska språket, finska.
Valbara kompetensmål, 2 kp
Den studerande




fördjupar sin förmåga att förstå och skriva arbetslivrelaterade texter
blir säkrare i att samtala och argumentera på finska
förkovrar sin förmåga att uppträda och samarbeta på finska
känner till sina strategier för språkinlärning.
Bedömning
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
155
Textförståelse och skriftlig kommunikation
Interaktion och agerande
på finska i arbetslivet
förstår innebörden i
en arbetslivsrelaterad
text och kan kortfattat återge dess innehåll
förstår innebörden och
det centrala innehållet i
en arbetslivsrelaterad
text och kan anknyta
informationen till egna
erfarenheter
förstår både innebörden och budskapet i en
arbetslivsrelaterad text
och kan utvärdera textens innehåll
skriver korta och
enkla texter med anknytning till yrkeskompetensen
skriver texter med anknytning till yrkeskompetensen
uttrycker och motiverar sina åsikter och
beaktar även åsikterna
i arbetsgruppen
uttrycker och motiverar
på ett övertygande sätt
sina åsikter och beaktar
olikheterna i arbetsgruppens åsikter
skriver målinriktat texter med anknytning till
yrkeskompetensen och
bearbetar dem utgående från given respons
uttrycker och analyserar
på ett självkritiskt sätt
sina åsikter och kan
även kommunicera på
ett konstruktivt sätt i en
debatt
presenterar muntligt
ett bekant ämne
kan muntligt presentera
ett ämne på ett förståeligt sätt
kan muntligt presentera
även ett mer krävande
ämne på ett logiskt
uppbyggt sätt
känner till de svaga och
starka sidorna i sin inlärningsstrategi.
prövar nya inlärningsstrategier och inlärningsstilar.
Språkinlärningsfärdigheter är medveten om sin
personliga inlärningsstrategi.
Vid erkännande av kunnande motsvarar gymnasiekursen Människans vardag och fritid (FINA 1)samt ytterligare
en valfri gymnasiekurs i finska, kompletterat med påvisade kunskaper i kommunikation inom branschen i
fråga om målen, de valbara målen för kunnandet i delomårdet Det andra inhemska språket, finska.
Om finska studerats som modersmålsinriktad motsvarar vid erkännande av kunnande gymnasiekursen Människans vardag och fritid (FIM 1) samt ytterligare en valfri gymnasiekurs i finska, kompletterat med påvisade kunskaper i kommunikation inom branschen i fråga om målen, de valbara målen för kunnandet i delomårdet Det
andra inhemska språket, finska.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån B.1.2 för språkförståelse och färdighetsnivån B.1.1 för tal- och
skrivförmåga.
Om finska studerats som B-språk motsvarar vid erkännande av kunnande gymnasiekurserna Vardagsfinska
(FINB 1) och antingen Affärs- och yrkesliv (FINB 4) eller Trafik, teknik och miljö (FINB 5) i fråga om målen, de
valbara målen för kunnandet i delområdet Det andra inhemska språket, finska
3.1.3 Främmande språk
Inom den grundläggande yrkesutbildningen är målen för kunnandet i främmande språk och bedömningen av
kunnandet differentierade på basis av om det språk som den studerande valt är ett A- eller B-språk. Det valda
främmande språket kan också vara ett helt nytt språk för den studerande, och då tillämpas målen och bedömningen för B-språket. Med A-språk och B-språk avses följande:
156
A-språk = det främmande språk i vilket studier inletts i årskurserna 1–6
B-språk = det främmande språk i vilket studier inletts i årskurserna 7–9
3.1.3.1 Främmande språk, A-språk
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande

kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer så väl att han eller hon kan utöva sitt yrke



kan använda det främmande språk som behövs i arbetsuppgifterna inom den egna branschen
kan söka information i olika källor på det främmande språket
kan agera i en flerspråkig och mångkulturell miljö.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
förstår korta och
enkla muntliga instruktioner som gäller
arbete inom den egna
branschen och kan
följa dem
förstår de vanligaste
muntliga meddelandena
om produkter och processer i det egna arbetet
och den egna branschen
och kan följa dem
förstår de centrala tankegångarna i vanligt tal i
normalt tempo och följer dem
berättar kort om sig
själv och sina arbetsuppgifter genom att
svara på frågor som
ställs i förutsägbara
och bekanta arbetssituationer
berättar om sig själv och
arbetsuppgifterna inom
branschen på ett förståeligt sätt och deltar i diskussionen om samtalspartnern talar långsamt
och använder enkla konstruktioner
berättar i bekanta situationer om sin arbetsplats
och sitt arbete samt om
de normer och sätt som
hör ihop med arbetet
samt begär fler instruktioner om sitt arbete
Förståelse och produkt- förstår korta och
ion av texter
enkla skriftliga meddelanden som gäller
arbete inom den egna
branschen
förstår skriftliga instruktioner om produkter och
processer som anknyter
till det egna arbetet och
den egna branschen,
ställer preciserande frågor och kan följa instruktionerna
förstår skriftliga instruktioner om produkter och processer som
anknyter till det egna
arbetet och den egna
branschen samt respons
som getts på arbetet
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
157
skriver under handskriver med hjälp av en
ledning och med hjälp mall korta texter som
av en mall korta texter gäller det egna arbetet
som gäller det egna
arbetet
skriver smidigt vanliga
meddelanden och korta
texter samt fyller i dokument som gäller det
egna arbetet
Informationssökning
söker under handledning information i
material och instruktioner som gäller det
egna arbetet, även
genom att använda
elektroniska informationskällor
söker på egen hand information om den egna
branschen, tillämpar sina
kunskaper och färdigheter samt motiverar
sina lösningar
Agerande i en flerspråkig och mångkulturell
miljö
är medveten om bety- använder språket i en
delsen av det språk
flerspråkig eller mångsom han/hon studerat kulturell miljö.
och av den kultur som
det representerar.
söker mångsidigt information som gäller den
egna branschen, även i
elektroniska informationskällor
tillämpar i sitt arbete
sina kunskaper och färdigheter i det främmande språket och i
kulturen.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i A-språket i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, A-språk: De unga och deras värld och Studier och arbete.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån B.1.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån B.1.1 för taloch skrivförmåga.
Valbara mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande
 kan kommunicera på ett främmande språk i situationer i arbetslivet
 kan agera i olika interaktionssituationer på ett främmande språk
 kan vara aktiv som medborgare i sammanhang där ett främmande språk används
 förstår språkets och kulturens betydelse
 kan utveckla sina strategier för och sätt att lära sig språket.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
158
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
berättar om sig själv
berättar på ett begripligt
och sina arbetsuppgifter sätt om sig själv och
samt svarar på frågor
arbetsuppgifterna inom
branschen och deltar i
diskussionen
berättar i bekanta situationer om sin arbetsplats
och sitt arbete och om
de normer och sätt som
hör ihop med arbetet
och tar vid behov reda
på motsvarande saker i
andra länder samt begär
fler instruktioner om
sitt arbete
klarar av allmänspråkklarar av en mängd
liga interaktionssituatolika arbetsrelaterade
ioner, där man även
interaktionssituationer
behandlar ämnen relaterade till de vanligaste
arbetsuppgifterna
uppträder naturligt i
arbetsrelaterade interaktionssituationer där
man även behandlar
svårare ämnen
Agerande som aktiv
medborgare i sammanhang där ett främmande
språk används
förstår hur man kan
påverka och dra nytta
av sociala medier på det
främmande språket
använder det främmande språket för att
påverka och dra nytta
av sociala medier
följer aktuella diskussioner på det främmande
språket och tar ställning
i diskussionerna
Förståelse av språkets
och kulturens betydelse
skaffar information om
levnadssätten i de länder där det främmande
språket talas
visar i sitt arbete att
han/hon förstår språklig och kulturell mångfald
drar i sitt eget arbete
mångsidig nytta av de
möjligheter som olika
språk och kulturer erbjuder
Utveckling av språkinlärningen
identifierar sina egna
strategier för inlärning
av språket.
bedömer styrkorna och stärker sin inlärning
svagheterna i sitt sätt att genom att pröva nya
lära sig språket.
inlärningssätt
skaffar grundläggande
information om möjligheterna att studera i en
miljö där det främmande språket används.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i A-språket i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, A-språk: De unga och deras värld och Studier och arbete.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån B.1.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån B.1.1 för taloch skrivförmåga.
3.1.3.2 Främmande språk, B-språk
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
159
Den studerande

kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer så väl att han eller hon kan utöva sitt yrke

kan använda det främmande språk som behövs i arbetsuppgifterna inom den egna branschen

kan söka information i olika källor på det främmande språket.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
förstår korta och
enkla muntliga meddelanden som gäller
den egna branschens
arbete och kan följa
dem
förstår de vanligaste
muntliga instruktionerna
om produkter och processer i det egna arbetet
och den egna branschen
och kan följa dem
förstår de centrala tankegångarna i ett vanligt
tal i normalt tempo och
följer dem
berättar kort om sig
själv och sina arbetsuppgifter i förutsägbara och bekanta arbetssituationer
berättar om sig själv och
arbetsuppgifterna inom
branschen på ett förståeligt sätt och deltar i diskussionen genom att
använda enkla konstruktioner
berättar i bekanta situationer om sin arbetsplats
och sitt arbete samt begär fler instruktioner om
sitt arbete
förstår korta och
enkla skriftliga meddelanden som gäller
arbete inom den egna
branschen
förstår skriftliga instruktioner om produkter och
processer i det egna arbetet och den egna branschen genom att använda hjälpmedel samt
ställer preciserande frågor och kan agera enligt
dem
förstår skriftliga instruktioner om produkter och processer som
anknyter till det egna
arbetet och den egna
branschen samt respons
som getts på arbetet
skriver enkla och
korta texter som gäller
det egna arbetet under
handledning och efter
en mall
skriver efter en mall
enkla och korta texter
som gäller det egna arbetet
skriver vanliga meddelanden och korta texter samt fyller i enkla
dokument som gäller det
egna arbetet
söker under handledning information i
material och instruktioner som gäller det
söker mångsidigt information som gäller den
egna branschen, även i
elektroniska informat-
söker mångsidigt information om den egna
branschen, tillämpar sina
kunskaper och färdig-
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Textförståelse
Informationssökning
160
egna arbetet, även
genom att använda
elektroniska informationskällor.
ionskällor.
heter samt motiverar
sina lösningar.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i B1-språket i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, B-språk: De unga och deras värld och Studier, arbete och
samhälle.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån A.2.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån A.1.3 för taloch skrivförmåga.
Valbara mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande
 kan kommunicera på ett främmande språk i situationer i arbetslivet
 kan agera i olika interaktionssituationer på ett främmande språk
 kan skriva en branschrelaterad text på ett främmande språk
 vet språkets och kulturens betydelse
 kan utveckla sina strategier för och sätt att lära sig språket.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
berättar om sig själv
och sitt arbete, nämner
t.ex. verktyg, yrkesbenämningar och arbetsuppgifter
svarar på enkla frågor
vid behandling av sin
arbetsmiljö och sig själv
när samtalspartnern
talar långsamt och tydligt
ställer enkla frågor och
svarar när man behandlar den egna arbetsmiljön och honom/henne
själv när samtalspartnern talar tydligt samt
begär förtydliganden
vid behov
kommunicerar muntligt
t.ex. när han/hon presenterar sig i bekanta
vardags- och arbetslivssituationer
deltar i diskussionen om klarar sig i arbetslivets
samtalspartnern talar
vanliga servicesituationlångsamt och använder er
tydliga konstruktioner
skriver under handledning och med hjälp av
en mall texter som gäller det egna arbetet
skriver med hjälp av en
mall texter som gäller
det egna arbetet
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Produktion av texter
skriver ledigt vanliga
meddelanden och arbetsrelaterade texter
samt fyller i dokument
som gäller det egna
161
arbetet
Agerande i en flerspråkig och mångkulturell
miljö
är medveten om betyanvänder språket i en
delsen av det språk som flerspråkig eller mångstuderats och den kultur kulturell miljö
som det representerar
Utveckling av språkinlärningen
identifierar sina egna
strategier för inlärning
av språket.
tillämpar i sitt arbete
sina kunskaper och
färdigheter i det främmande språket och i
den främmande kulturen
bedömer styrkorna och stärker sin inlärning
svagheterna i sitt sätt att genom att pröva nya
lära sig språket.
inlärningssätt.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i B1-språket i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, B-språk: De unga och deras värld och Studier, arbete och
samhälle.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån A.2.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån A.1.3 för taloch skrivförmåga.
3.2
Kunnande i matematik och naturvetenskap
Denna examensdel ska innehålla de obligatoriska målen för kunnandet i alla tre delområden (sammanlagt 6
kompetenspoäng). Dessutom ska examensdelen innehålla valbara mål för kunnandet från vilket delområde
eller vilka delområden som helst så att den studerande får ihop sammanlagt 9 kompetenspoäng i kunnande i
matematik och naturvetenskap.
3.2.1 Matematik
Obligatoriska mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
 behärskar de elementära räkneoperationerna, procenträkning och omvandling av måttenheter i den omfattning som krävs inom den egna branschen och i vardagslivet
 kan beräkna ytor och volymer
 kan tillämpa geometri i den omfattning som uppgifterna inom den egna branschen kräver och uppfattar rum
och former tredimensionellt
 kan använda lämpliga matematiska metoder för att lösa problem inom den egna branschen
 kan bedöma om erhållna resultat är riktiga och av rätt storleksordning
 kan använda räknare, dator och vid behov övriga matematiska hjälpmedel för att lösa matematiska problem.
Bedömning av kunnandet
162
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utförande av elementära räkneoperationer
och procentberäkningar samt omvandling av
måttenheter
utför de vanligaste räkneoperationerna som
anknyter till arbetsuppgifterna och vardagslivet
utför smidigt räkneoperationer som anknyter till
yrket och vardagslivet
tillämpar de räkneoperationer som behövs
inom yrkesområdet och
i vardagslivet och bedömer nivån på resultatens noggrannhet
Beräkning av area och
volym, tillämpning av
geometri
utför de vanligaste areoch volymberäkningarna
utför smidigt de vanligaste area- och volymberäkningarna
tillämpar area- och volymberäkningar i arbetsuppgifter och bedömer resultaten
Lösning av matematiska problem
löser de viktigaste matematiska problemen
som anknyter till arbetsuppgifterna och
använder då enkla räkneoperationer
löser yrkesrelaterade
problem med matematiska metoder
tillämpar matematiska
metoder vid lösning och
uppställning av matematiska problem som anknyter till yrkesområdet
samt bedömer metodernas tillförlitlighet och
noggrannhet
Kontroll av riktigheten kontrollerar att enkla
i matematiska resultat beräkningar är riktiga
kontrollerar att beräkningar är riktiga
kontrollerar att olika
typer av beräkningar är
riktiga och av rätt storleksordning
Användning av räknare och andra hjälpmedel
använder smidigt räknare och andra hjälpmedel för att lösa problem
som anknyter till yrkesområdet.
använder mångsidigt
och effektivt egenskaperna hos en räknare och
andra hjälpmedel för att
lösa problem som anknyter till yrkesområdet.
använder räknare och
andra hjälpmedel för att
lösa elementära matematiska uppgifter som
anknyter till arbetsuppgifterna.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Matematik: Uttryck och ekvationer (MAB 1), Geometri (MAB 2) och Ekonomisk matematik
(MAB 7) eller Funktioner och ekvationer (MAA 1) och antingen Polynomfunktioner (MAA 2) eller Geometri (MAA
3).
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
163





kan uttrycka relationer mellan variabler med matematiska uttryck
kan bilda och göra upp ekvationer, uttryck, tabeller och ritningar som anknyter till den egna branschen
kan lösa matematiska uppgifter som behövs i arbetet med hjälp av ekvationer, slutledningar eller diagram
kan bedöma om resultaten är riktiga och av rätt storleksordning
kan tillämpa den ekonomiska matematik som behövs i vardags- och arbetslivet, såsom lönsamhets-, kostnads-, skatte- och lånekalkyler
 kan samla och gruppera information som anknyter till den egna branschen.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Användning av matematiska uttryck
använder enkla matematiska uttryck
bildar och använder enkla
matematiska uttryck
bildar och använder matematiska uttryck
Användning av ekvationer, uttryck,
tabeller och ritningar
i branschspecifika
uppgifter
använder enligt instruktioner ekvationer,
uttryck, tabeller och
ritningar i branschspecifika uppgifter
använder ekvationer, uttryck, tabeller och ritningar i branschspecifika uppgifter
tillämpar ekvationer,
uttryck, tabeller och ritningar i branschspecifika
uppgifter
Tillämpning av ekonomisk matematik
gör enkla kostnadsoch lönsamhetsjämförelser med hjälp av
ekonomisk matematik
gör kostnads- och lönsamhetsjämförelser med
hjälp av ekonomisk matematik
gör kostnads- och lönsamhetsjämförelser med
hjälp av ekonomisk matematik och drar utifrån
jämförelserna välgrundade slutsatser
Kontroll av riktigheten i matematiska
resultat
kontrollerar att enkla
beräkningar är riktiga
kontrollerar att beräkningar är riktiga
kontrollerar att olika
typer av beräkningar är
riktiga och av rätt storleksordning
Insamling och gruppering av information
samlar information i
grafisk form och i tabellform från olika
källor.
samlar och grupperar
information enligt behovet genom att som källa
använda statistik, tabeller
och diagram.
samlar information på ett
mångsidigt sätt och tilllämpar och använder
statistik, tabeller och
diagram som informationskällor och grupperar
utifrån dessa information
för olika behov.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Matematik: Uttryck och ekvationer (MAB 1), Geometri (MAB 2) och Ekonomisk matematik
(MAB 7) eller Funktioner och ekvationer (MAA 1) och antingen Polynomfunktioner (MAA 2) eller Geometri (MAA
3).
164
3.2.2 Fysik och kemi
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande
 kan tillämpa de begrepp, fenomen och lagbundenheter inom fysiken som är centrala med tanke på den
egna branschen
 kan i sitt arbete beakta de kemiska fenomen som är centrala med tanke på den egna branschen samt kemiska ämnens särskilda egenskaper
 kan förvara, använda och bortskaffa ämnen som behövs inom den egna branschen.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Tillämpning av fysikens begrepp, fenomen och lagbundenheter
behärskar fysikens begrepp och lagbundenheter så väl att han/hon i
sina arbetsuppgifter kan
beakta de fenomen som
anknyter till dem, men
behöver handledning på
vissa punkter
behärskar fysikens begrepp och lagbundenheter så väl att han/hon i
sina arbetsuppgifter kan
beakta de fenomen som
anknyter till dem
behärskar fysikens begrepp och lagbundenheter så väl att han/hon
i sina arbetsuppgifter på
egen hand kan beakta
de fenomen som anknyter till dem
Beaktande av kemiska ämnen och
deras egenskaper i
arbetet
beaktar i sitt arbete egenskaperna hos de kemiska
ämnen som används
mest i det egna arbetet
samt reaktionerna och
miljöriskerna i anknytning till dessa så väl att
han/hon inte äventyrar
sin egen eller andras säkerhet eller miljön, men
behöver en aning handledning
beaktar i sitt arbete egenskaperna hos de kemiska
ämnen som används mest
i det egna arbetet samt
reaktionerna och miljöriskerna i anknytning till
dessa så väl att han/hon
inte äventyrar sin egen
eller andras säkerhet eller
miljön
beaktar på egen hand i
sitt arbete egenskaperna
hos de kemiska ämnen
som används mest i det
egna arbetet samt reaktionerna och miljöriskerna i anknytning till
dessa så väl att han/hon
inte äventyrar sin egen
eller andras säkerhet
eller miljön och ger
även andra instruktioner om säkert arbete
Förvaring, hantering
och bortskaffande
av kemikalier
hanterar, förvarar och
bortskaffar på rätt sätt
kemikalier som behövs i
de egna arbetsuppgifterna, men behöver delvis
handledning.
hanterar, förvarar och
bortskaffar på rätt sätt
kemikalier som behövs i
de egna arbetsuppgifterna.
hanterar, förvarar och
bortskaffar på rätt sätt
kemikalier som behövs i
de egna arbetsuppgifterna, och gör detta på
egen hand och smidigt.
Vid erkännande av kunnande motsvarar gymnasiekurserna Fysiken som naturvetenskap (FY 1) och Människans
kemi och kemin i livsmiljön (KE 1) målen för kunnandet i de gemensamma examensdelarna i examensdelen Fysik
och kemi.
165
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
 kan tillämpa de grundläggande begrepp och lagbundenheter inom mekanik, värmelära och ellära som är
centrala med tanke på den egna branschen samt beakta dem i sitt arbete
 kan framställa blandningar av ämnen som behövs inom branschen
 kan göra experimentella observationer och mätningar av fysikaliska och kemiska fenomen som är centrala
med tanke på den egna branschen
 kan samla, hantera och analysera sina experimentella observationer och mätningar
 kan bedöma tillförlitlighet, noggrannhet och relevans för sina experimentella observationer och mätresultat.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Kännedom om
lagbundenheterna
inom värmelära,
mekanik och ellära
och beaktande av
dem i arbetet
behärskar lagbundenheterna i värmelära, mekanik
och ellära så väl att
han/hon i sina arbetsuppgifter beaktar de fenomen som anknyter till
dem, men behöver handledning på vissa punkter
behärskar lagbundenheterna i värmelära, mekanik
och ellära så väl att
han/hon i sina arbetsuppgifter beaktar de fenomen
som anknyter till dem
behärskar lagbundenheterna i värmelära, mekanik och ellära så väl
att han/hon i sina arbetsuppgifter på egen
hand beaktar de fenomen som anknyter till
dem
Framställning av
blandningar
beräknar under handledning halter och ämnesmängder även med hjälp
av reaktionslikheter samt
söker enligt instruktioner
information i säkerhetsdatabladen för kemikalierna
beräknar halter och ämnesmängder även med
hjälp av reaktionslikheter
samt söker information i
säkerhetsdatabladen för
kemikalierna
beräknar på egen hand
och smidigt halter och
ämnesmängder även
med hjälp av reaktionslikheter i olika arbetssituationer i enlighet med
den information
han/hon hämtat från
olika informationskällor
Observation och
mätning
utför mätningar och experimentella observationer genom att använda de
vanligaste mätmetoderna
och mätinstrumenten i en
handledd arbetssituation
utför mätningar och experimentella observationer
genom att använda de
vanligaste mätmetoderna
och mätinstrumenten på
egen hand
använder smidigt de
lämpligaste metoderna
och instrumenten för
mätningar och experimentella observationer
och utför sitt arbete
systematiskt och omsorgsfullt
166
Insamling, bearbetning och analys
av mätresultat
samlar resultaten som
erhållits vid mätning och
experimentellt arbete,
presenterar dem med
möjliga diagram och tabeller och beräknar med
hjälp av dem det slutliga
resultatet, men behöver
handledning i vissa frågor
samlar resultaten som
erhållits vid mätning och
experimentellt arbete, presenterar dem med diagram
och tabeller och beräknar
med hjälp av dem det slutliga resultatet efter en analys
samlar på egen hand
resultaten som erhållits
vid mätning och experimentellt arbete, presenterar dem med diagram och tabeller och
beräknar med hjälp av
dem det slutliga resultatet efter en analys
Bedömning av
mätresultatens
tillförlitlighet,
noggrannhet och
relevans
bedömer mätresultatens
tillförlitlighet, bestämmer
några felfaktorer och
redovisar resultaten med
rätt noggrannhet, men
behöver emellanåt handledning.
bedömer mätresultatens
tillförlitlighet, bestämmer
några felfaktorer och redovisar resultaten med rätt
noggrannhet.
bedömer på egen hand
mätresultatens tillförlitlighet, bestämmer felfaktorerna och redovisar
resultaten med rätt noggrannhet.
Vid erkännande av kunnande motsvarar gymnasiekurserna Fysiken som naturvetenskap (FY 1), Värme (FY 2) och
Människans kemi och kemin i livsmiljön (KE 1) målen för kunnandet i de gemensamma examensdelarna i examensdelen Fysik och kemi.
3.2.3 Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande
 kan använda de vanligaste informations- och kommunikationstekniska tillämpningarna och utnyttja de
anvisningar och handböcker som är avsedda för dem
 kan skydda sin nätidentitet och integritet
 kan följa anvisningar och bestämmelser om upphovsrätt, informationssäkerhet och dataskydd
 behärskar de olika sätten att lagra och skicka filer.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömBedömningskriterier
ning
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Användning av informations- och kommunikationstekniska tillämpningar
använder de tillämpanvänder smidigt tillningar som han/hon
lämpningar som
behöver men behöver han/hon behöver
emellanåt handledning
använder tillämpningar
mångsidigt enligt situation och behov
Användning av anvisningar och handböcker
använder anvisningar
och handböcker, men
behöver emellanåt
handledning
använder smidigt anvisningar och handböcker
och löser olika problem
med hjälp av dem
använder smidigt anvisningar och handböcker
167
Skydd av sin nätidentitet
och integritet
skapar under handledning en nätidentitet
och bedömer riskerna
förknippade med användningen av den
samt skyddsmetoderna
skapar en nätidentitet
och bedömer riskerna
förknippade med användningen av den
samt skyddsmetoderna
skapar en nätidentitet,
bedömer riskerna förknippade med användningen av den och väljer
skyddsmetoder som är
lämpliga för utrustningen och användningssätten
väljer under handledning en för situationen lämplig skyddsnivå
för internetanslutningen
väljer en för situationen
lämplig skyddsnivå för
internetanslutningen
väljer en för olika situationer lämplig skyddsnivå
för internetanslutningen
kan välja ett säkert
sätt för att sköta betalningar i Finland
kan välja ett säkert sätt
för att sköta betalningar
i Finland samt utlandsbetalningar
kan välja ett för situationen lämpligt och säkert sätt för att sköta
betalningar i Finland
samt utlandsbetalningar
följer på egen hand
anvisningar och bestämmelser om upphovsrätt, informationssäkerhet och dataskydd
följer på egen hand anvisningar och bestämmelser om upphovsrätt,
informationssäkerhet
och dataskydd, håller
sina kunskaper uppdaterade och ger vid behov
andra handledning
följer etiketten för
nätanvändningen
följer etiketten för nätanvändningen
följer etiketten för nätanvändningen
kan använda de vanligaste sätten att förvara och sända filer.
väljer ändamålsenliga
sätt att förvara och
sända filer.
väljer ändamålsenliga
sätt att förvara och
sända filer och beaktar
då informationssäkerheten.
Iakttagande av anvisföljer i sitt arbete anningar och bestämmelser visningar och bestämmelser om upphovsrätt, informationssäkerhet och dataskydd, men behöver
emellanåt handledning
Förvaring och sändning
av filer
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen obligatorisk kurs som i fråga om målen skulle motsvara de
obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den.
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
 kan sätta sig in i tillämpningar som finns i olika informationssystem och som kan användas inom det egna
yrkesområdet
 kan lösa de vanligaste problemen i anknytning till informations- och kommunikationstekniska tillämpningar
168



kan börja använda nya informations- och kommunikationstekniska enheter och tillämpningar
kan agera i elektroniska medier för att utveckla och dela med sig av sitt kunnande
kan utnyttja digitalt material vid beskrivning av den professionella utvecklingen och vid marknadsföring av sitt
kunnande/sin yrkesskicklighet.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utnyttjande av tillämpningar i informationssystem avsedda för det
egna yrkesområdet
söker information som
han/hon själv behöver
om de tillämpningar i
informationssystem
som används inom yrkesområdet
söker information om
de tillämpningar i informationssystem som
håller på att utvecklas
för yrkesområdet
söker aktivt information om hur man inom
yrkesområdet utvecklar
tillämpningar i informationssystemet
Ibruktagning av utrustning och tillämpningar
tar i bruk ny utrustning
och nya tillämpningar
som han/hon själv ska
använda, men behöver
emellanåt handledning
tar smidigt i bruk ny
utrustning och nya tilllämpningar som
han/hon själv ska använda
tar smidigt i bruk ny
utrustning och nya tilllämpningar som
han/hon själv ska använda och kan vid behov ge andra handledning
Utnyttjande av elektroniska medier
söker branschrelaterad
information, arbetar i
nätverk som använder
informations- och
kommunikationsnät och
bedömer informationens praktiska betydelse,
men behöver emellanåt
handledning
söker branschrelaterad
information, arbetar i
nätverk som använder
informations- och
kommunikationsnät och
bedömer informationen
kritiskt
söker mångsidigt
branschrelaterad information, arbetar aktivt i nätverk som använder informationsoch kommunikationsnät och bedömer informationen kritiskt
Utnyttjande av digitalt
material
använder digitala
material för beskrivning
av sitt kunnande och sin
yrkesskicklighet, men
behöver emellanåt
handledning.
använder digitala
material för beskrivning
av sitt kunnande och sin
yrkesskicklighet och
utnyttjar dem vid arbetssökning.
beskriver sin yrkesskicklighet mångsidigt
med digitala material
och utnyttjar dem effektivt vid arbetssökning.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen obligatorisk kurs som i fråga om målen skulle motsvara de
valbara målen för kunnandet i delområdet Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den.
169
3.3 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet
Examensdelen ska innehålla de obligatoriska målen för kunnandet i alla fyra delområden (sammanlagt 5 kompetenspoäng). Dessutom ska examensdelen innehålla valbara mål för kunnandet från vilket delområde eller
vilka delområden som helst så att den studerande får ihop sammanlagt 8 kompetenspoäng för kunnande som
behövs i samhället och i arbetslivet.
3.3.1
Samhällsfärdigheter
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande
 kan agera som medborgare och delta i samhälleligt beslutsfattande
 kan följa principerna om jämlikhet och likabehandling
 kan planera och sköta sin egen ekonomi och bedöma riskerna i fråga om den
 använder sociala medier som ett medel för aktivt deltagande
 kan använda tjänster som samhället tillhandahåller och vara konsument.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
känner till medborgarnas grundrättigheter
och skyldigheter i Finland och kan berätta
om dem
känner till medborgarnas
grundrättigheter och
skyldigheter i Finland och
kan berätta om dem
känner till medborgarnas
grundrättigheter och
skyldigheter i Finland
och bedömer dem i förhållande till rättigheterna
och skyldigheterna i
andra länder
följer det samhälleliga
beslutsfattandet
följer det samhälleliga
beslutsfattandet och uttrycker sina egna åsikter
om frågor som han/hon
anser viktiga
följer aktivt det samhälleliga beslutsfattandet
och deltar i det på olika
sätt
deltar i verksamhet
som ordnas av studerande eller andra
och påverkar för sin
del den gemensamma
verksamheten
deltar i verksamhet som
ordnas av studerandekåren eller andra organisationer och påverkar för
sin del beslutfattandet
deltar i verksamhet som
ordnas av studerandekåren eller andra organisationer och påverkar aktivt
beslutfattandet i frågor
samarbetar smidigt
med olika människor,
även i mångkulturella
behandlar människor
respektfullt, bemöter sina
arbetskamrater och kun-
bidrar till en tolerant
atmosfär på arbetsplatsen och ingriper på
Den studerande
Agerande som medborgare och deltagande i samhälleligt
beslutsfattande
Iakttagande av principerna om jämlikhet
och likabehandling
170
arbetsenheter
der jämlikt oberoende av
eventuell olikhet
lämpligt sätt om det
förekommer mobbning
eller trakasserier
Planering och skötsel
av sin egen ekonomi
utarbetar under handledning en plan över
sina utgifter och inkomster och beaktar
då villkoren, följderna
och riskerna förknippade med lån
utarbetar en plan över
sina utgifter och inkomster och förutser då kommande händelser samt
beaktar villkoren, följderna och riskerna förknippade med lån
utarbetar på egen hand
och ansvarsfullt en plan
över sina utgifter och
inkomster och förutser
då kommande händelser
samt beaktar villkoren,
följderna och riskerna
förknippade med lån
Utnyttjande av sociala
medier
använder under handledning sociala medier
för att främja sina egna
intressen och/eller
intressen som en
sammanslutning eller
ett företag som
han/hon representerar
har
använder sociala medier
för att främja sina egna
intressen och/eller intressen som en sammanslutning eller ett företag
som han/hon representerar har
använder sociala medier
mångsidigt för att främja
sina egna intressen
och/eller intressen som
en sammanslutning eller
ett företag som han/hon
representerar har
Användning av tjänster som tillhandahålls i
samhället och agerande som konsument
använder de tjänster
som studerande behöver och förstår hur
tjänsterna i samhället
finansieras
använder mångsidigt och
med urskillning de tjänster som studerande behöver och förstår hur
tjänsterna i samhället
finansieras
använder och väljer på
egen hand de tjänster
som studerande behöver
och förstår hur tjänsterna i samhället finansieras
känner till konsumentens rättigheter och
skyldigheter och vet
var man kan få hjälp i
konsumentfrågor.
söker forskningsbaserad
information om produkter och tjänster i olika
källor och vet var man
kan få information och
hjälp i konsumentfrågor.
söker forskningsbaserad
information om produkter och tjänster i olika
källor och kan bedöma
informationskällornas
tillförlitlighet.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Samhällsfärdigheter: Samhällskunskap (SL 1) och Ekonomisk kunskap (SL 2).
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande




kan söka information om möjligheterna till samhällelig påverkan och om det samhälleliga beslutsfattandet, även om Europeiska unionen
känner till den egna branschens samhälleliga betydelse och inverkan
kan följa den samhälleliga debatten och ekonomiska nyheter
kan redogöra för hur den samhälleliga och ekonomiska situationen återspeglar sig på arbetsplatserna
och sysselsättningen inom den egna branschen
171

kan redogöra för de grundläggande samhällsekonomiska begreppen och för de viktigaste samhällsekonomiska aktörerna samt bedöma deras betydelse för den nationella ekonomin.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Informationssökning
om möjligheterna till
samhällelig påverkan
och om det samhälleliga beslutsfattandet i
Europeiska unionen
söker under handledning
information om möjligheterna till samhällelig
påverkan och om det
samhälleliga beslutsfattandet
söker information om
möjligheterna till samhällelig påverkan och om
det samhälleliga beslutsfattandet
söker mångsidigt och
aktivt information om
möjligheterna till
samhällelig påverkan
och om det samhälleliga beslutsfattandet
Kännedom om den
egna branschens samhälleliga betydelse och
inverkan
känner till den egna branschens samhälleliga betydelse och inverkan i huvuddrag
ger en väl underbyggd
redogörelse för den egna
branschens samhälleliga
betydelse och inverkan
ger en omfattande och
väl underbyggd redogörelse för den egna
branschens samhälleliga betydelse och
inverkan
Att följa den samhälleliga debatten och ekonomiska nyheter
följer i någon informationskälla den samhälleliga
och ekonomiska debatten
följer i olika informationskällor den samhälleliga och ekonomiska
debatten
följer aktivt i olika
informationskällor
den samhälleliga och
ekonomiska debatten
gör upp en översikt över
läget i den egna branschen, men behöver emellanåt handledning
bedömer mångsidigt
läget i den egna branschen och bedömer den
information som förmedlas av olika medier
ger en väl underbyggd
och mångsidig översikt över läget i den
egna branschen och
bedömer kritiskt den
information som förmedlas av olika medier
ger en åskådlig redogörelse för hur det aktuella
samhälleliga och ekonomiska läget återspeglar sig
på arbetsplatserna och på
sysselsättningen inom den
egna branschen
ger en åskådlig och väl
underbyggd redogörelse
för hur det aktuella samhälleliga och ekonomiska
läget återspeglar sig på
arbetsplatserna och
sysselsättningen inom
den egna branschen
ger en åskådlig redogörelse för hur det
aktuella samhälleliga
och ekonomiska läget
återspeglar sig på arbetsplatserna och
sysselsättningen
Beaktande av det samhälleliga och ekonomiska läget inom den
egna branschen
underbygger sin redogörelse mångsidigt
och omfattande
Att redogöra för de
grundläggande sam-
ger exempel på grundläggande samhällsekono-
redogör för de grundläggande samhällsekono-
redogör för de grundläggande samhällseko172
hällsekonomiska begreppen och för de
viktigaste samhällsekonomiska aktörerna
miska begrepp och på de
viktigaste samhällsekonomiska aktörerna.
miska begreppen och för
de viktigaste samhällsekonomiska aktörerna
samt bedömer deras
betydelse för den nationella ekonomin.
nomiska begreppen
och för de viktigaste
samhällsekonomiska
aktörerna, för deras
betydelse och för beroendeförhållandena
mellan dem.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Samhällsfärdigheter: Samhällskunskap (SL 1) och Ekonomisk kunskap (SL 2).
3.3.2 Arbetslivsfärdigheter
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande
 kan söka en arbetsplats åt sig själv
 kan redogöra för de viktigaste frågorna i arbetsavtalssystemet och i arbetsavtal
 kan sätta sig in i arbetsplatsens verksamhet och arbetsuppgifterna på arbetsplatsen samt sörja för säkerheten i arbetet
 kan arbeta på en arbetsplats och utveckla sitt kunnande.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
söker arbete på egen
hand och skriver en
tydlig arbetsansökan och
ett tydligt CV
söker arbeten aktivt och
initiativrikt och identifierar sina styrkor
Den studerande
Arbetssökning
söker arbete och skriver
en arbetsansökan och
ett CV, men behöver
en aning handledning
skriver en tydlig arbetsansökan och ett tydligt
CV som ger en bra bild
av det egna kunnandet
uppträder korrekt vid
en anställningsintervju
uppträder artigt och
korrekt vid en anställningsintervju
uppträder artigt och
korrekt vid en anställningsintervju
klär sig korrekt med
tar i sin klädsel hänsyn
tanke på branschen och till arbetsplatsens och
arbetsplatsen
branschens karaktär
tar i sin klädsel hänsyn
till arbetsplatsens och
branschens särdrag
173
redogör för sitt kunnande
redogör tydligt för sina
styrkor vid presentation
av sitt kunnande
ger en väl underbyggd
och omfattande redogörelse för sitt kunnande
och sina styrkor
Användning av medier vid söker uppgifter om
arbetssökning
arbetsplatser i medier
bekantar sig med arbetsplatser med hjälp av
uppgifter i medier
använder mångsidigt
medier vid arbetssökning och drar nytta av
möjligheterna i de sociala medierna
Kännedom om arbetsavtalssystemet, arbetsavtal
och innehållet i arbetslagstiftningen
har kunskap om branschens arbetsvillkor och
den centrala arbetslagstiftning som gäller den
egna branschen
har goda kunskaper om
den egna branschens
arbetsvillkor och om
möjligheterna i den centrala arbetslagstiftningen
när det gäller att utveckla arbetet
ser till att innehållet i det
egna arbetsavtalet överensstämmer med det
man kommit överens
om
ser till att innehållet i det
egna arbetsavtalet överensstämmer med det
man kommit överens
om
beaktar i sitt arbete sina
rättigheter och skyldigheter, men behöver
emellanåt handledning
beaktar i sitt arbete sina
rättigheter och skyldigheter
beaktar i sitt arbete sina
rättigheter och skyldigheter samt motiverar
ansvarsfullt sitt agerande
söker information om
arbetsplatsens verksamhet och om sina
arbetsuppgifter
söker mångsidigt information om arbetsplatsens verksamhet och
om sina arbetsuppgifter
söker på egen hand och
mångsidigt information
om arbetsplatsens verksamhet och om sina
arbetsuppgifter
följer de säkerhetsanvisningar som getts om
arbetet
följer de säkerhetsanvisningar som getts om
arbetet
tillämpar och utvecklar
de säkerhetsanvisningar
som getts om arbetet
följer arbetstiderna och
de överenskomna rutinerna
följer arbetstiderna och
de överenskomna rutinerna samt agerar flexibelt i olika arbetssituationer
följer arbetstiderna och
de överenskomna rutinerna samt agerar flexibelt i olika föränderliga
situationer på arbetsplatsen
sköter om de skyddskläder och andra kläder
som krävs i arbetet
sköter om de skyddskläder och andra kläder
som krävs i arbetet
sköter om de skyddskläder och andra kläder
som krävs i arbetet
har kunskap om de
viktigaste frågorna i
branschens arbetsvillkor och i den arbetslagstiftning som gäller den
egna branschen
känner till innehållet i
det egna arbetsavtalet
Att sätta sig in i arbetsplatsens verksamhet och i
arbetet
Arbete på en arbetsplats
174
arbetar i ett arbetslag
och tillsammans med
olika människor, men
behöver emellanåt
handledning.
arbetar naturligt på arbetsplatsen tillsammans
med olika människor
och grupper.
arbetar naturligt på sin
arbetsplats tillsammans
med olika människor
och grupper samt
kommer med utvecklingsidéer som kan användas på arbetsplatsen
och i arbetslaget.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen kurs som i fråga om målen skulle motsvara de obligatoriska
målen för kunnandet i delområdet Arbetslivsfärdigheter.
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande



kan främja atmosfären på arbetsplatsen och personalens engagemang
kan sköta olika uppgifter på arbetsplatsen
kan för sin del ansvara för att arbetet på arbetsplatsen framskrider, för att kvaliteten på arbetet är god och
för att arbetet utvecklas
 kan utveckla sitt eget kunnande
 kan söka arbete på den internationella arbetsmarknaden och i synnerhet i EU-länderna.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Främjande av atmosfären på arbetsplatsen och personalens
engagemang
främjar för sin del en
tolerant atmosfär på
arbetsplatsen och sporrar andra att delta i
gemensamma aktiviteter, men behöver emellanåt handledning
främjar för sin del en
tolerant atmosfär på arbetsplatsen och sporrar
andra att delta i gemensamma aktiviteter
främjar aktivt en tolerant
atmosfär på arbetsplatsen och sporrar andra att
delta mångsidigt i gemensamma aktiviteter
Skötsel av olika uppgifter på arbetsplatsen
meddelar sin villighet
att delta i några nya
uppgifter på arbetsplatsen i enlighet med
sitt kunnande och sina
resurser
meddelar sin villighet att
delta i nya uppgifter på
arbetsplatsen i enlighet
med sitt kunnande och
sina resurser
meddelar sin villighet att
delta i olika uppgifter på
arbetsplatsen i enlighet
med sitt kunnande och
sina resurser
175
Ombesörjande av att
arbetet och arbetsprocesserna framskrider och att kvaliteten på arbetet är
god
beaktar de kvalitetsoch kostnadsmål som
satts upp för sitt arbete
och förändrar sitt eget
arbete utifrån erhållen
respons, men behöver
emellanåt handledning
beaktar de kvalitets- och
kostnadsmål som satts
upp för sitt arbete och
utvärderar sitt eget arbete
för att uppnå målen
beaktar de kvalitets- och
kostnadsmål som satts
upp för sitt arbete och
utvecklar sitt eget arbete
för att uppnå målen
är serviceinriktad
är serviceinriktad och
sörjer för kundnöjdheten
är initiativrik när det
gäller att utveckla kvaliteten på det egna arbetet
och arbetsmiljön
Utveckling av sitt
kunnande
utvecklar sig själv och
sitt kunnande, men
behöver emellanåt
handledning
utvecklar sig själv och sitt
kunnande planmässigt
och bedömer sina utvecklingsbehov i samarbete med andra
utvecklar sig själv och
sitt kunnande planmässigt och mångsidigt och
bedömer sina utvecklingsbehov
Arbetssökning på
den internationella
arbetsmarknaden
söker i medier uppgifter om internationella
arbetsplatser
söker i medier uppgifter
om arbetsplatser och bekantar sig med arbetsplatser med hjälp av uppgifter
i medier
använder mångsidigt
medier vid arbetssökning
och drar nytta av möjligheterna i de sociala medierna
söker arbete och skrisöker arbeten på egen
ver en arbetsansökan,
hand och skriver en tydlig
men behöver emellanåt arbetsansökan
handledning
söker arbeten aktivt och
initiativrikt, identifierar
sina styrkor och skriver
en tydlig arbetsansökan
som beskriver det egna
kunnandet
kommunicerar vid
arbetssökning med
människor som har
olika kulturbakgrund
och drar då nytta av
sina språkkunskaper,
men behöver emellanåt
handledning.
kommunicerar vid arbetssökning med människor som har olika kulturbakgrund och använder då sina goda språkkunskaper.
kommunicerar vid arbetssökning med människor
som har olika kulturbakgrund och drar då nytta
av sina språkkunskaper.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen kurs som i fråga om målen skulle motsvara de valbara målen
för kunnandet i delområdet Arbetslivsfärdigheter.
176
3.3.3 Företagsamhet och företagsverksamhet
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande
 kan bedöma och identifiera sitt kunnande och sina styrkor
 kan ta fram en egen affärsidé och undersöka möjligheterna att utveckla den
 kan bedöma sina möjligheter att bli företagare
 kan undersöka sina egna professionella nätverk
 kan identifiera lönsamma principer för affärsverksamhet
 kan bedöma betydelsen av sin egen företagsamhet och företagsverksamhet för den egna välfärden och för
Finlands ekonomi.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Bedömning och identifie- bedömer sitt kunnande
ring av det egna kunnan- och tar reda på sina
det
styrkor med tanke på
verksamhet inom den
egna branschen, men
behöver emellanåt
handledning
bedömer mångsidigt
sitt kunnande och sina
styrkor med tanke på
verksamhet inom den
egna branschen
bedömer mångsidigt
och välgrundat sitt
kunnande och sina
styrkor med tanke på
verksamhet inom den
egna branschen
Framtagning av en egen
affärsidé och undersökning av möjligheterna att
utveckla den
undersöker och kommer med idéer när det
gäller möjligheter i
fråga om företagsverksamhet, företagsformer, viktiga tjänster
eller produkter
undersöker mångsidigt
och på egen hand möjligheter i fråga om företagsverksamhet, företagsformer, viktiga
tjänster eller produkter
utvecklar affärsidén
utvecklar och motiverar affärsidén
tar mångsidigt reda på
vilka åtgärder som behövs vid grundande av
ett eget företag och
vilka stödtjänster som
tar mångsidigt reda på
och motivera vilka
åtgärder som behövs
vid grundande av ett
eget företag och vilka
stödtjänster som finns
Den studerande
Bedömning av möjligheterna att bli företagare
undersöker och kommer med idéer när det
gäller möjligheter i
fråga om företagsverksamhet, företagsformer, viktiga tjänster
eller produkter, men
behöver emellanåt
handledning
skaffar information om
åtgärder och stödtjänster för grundande av
ett eget företag, men
behöver emellanåt
177
handledning
finns tillgängliga
tillgängliga
Undersökning av egna
professionella nätverk
tar reda på vilka samarbetspartner och vilka
professionella nätverk
som finns inom den
egna branschen och
beskriver samarbetsmöjligheterna med
olika aktörer
tar grundligt reda på
vilka samarbetspartner
och vilka professionella
nätverk som finns
inom den egna branschen och bedömer
samarbetsmöjligheterna
med olika aktörer
tar mångsidigt och på
egen hand reda på vilka
samarbetspartner och
vilka professionella
nätverk som finns
inom den egna branschen och bedömer
kritiskt samarbetsmöjligheterna med olika
aktörer
Utredning av principerna
för affärsverksamhet
tar utifrån den egna
affärsidén reda på
finansieringskällor,
intäkter och kostnader,
men behöver emellanåt
handledning
tar utifrån den egna
affärsidén reda på
finansieringskällor,
intäkter och kostnader
tar grundligt och välgrundat utifrån den
egna affärsidén reda på
finansieringskällor,
intäkter och kostnader
Utredning av betydelsen
av företagsverksamhet
inom den egna branschen
tar reda på riskerna
förknippade med företagsverksamheten och
verksamhetens betydelse för det egna livet
och för näringslivet,
men behöver emellanåt
handledning.
tar mångsidigt reda på
riskerna förknippade
med företagsverksamheten och verksamhetens betydelse för det
egna livet och för näringslivet.
tar reda på riskerna
förknippade med företagsverksamheten och
verksamhetens betydelse för det egna livet
samt
motiverar vilken betydelse företagsverksamhet inom den egna
branschen har och
förutser framtidsutsikterna för branschen.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen kurs som i fråga om målen skulle motsvara de obligatoriska
målen för kunnandet i delområdet Företagsamhet och företagsverksamhet.
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande



kan kartlägga utvecklingsbehoven i företagsverksamhet inom den egna branschen
kan analysera resultatet i den egna affärsverksamheten och den egna arbetsinsatsens inverkan på resultatet
genom att genomföra ett litet projekt
kan ge förslag till utveckling av nya arbetssätt och ändra sin verksamhet
178
 kan planera sin egen verksamhet och tidsanvändning.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
kartlägger mångsidigt
förändringarna i kundernas behov, konkurrensen
och verksamhetsmiljön
kartlägger på egen hand
och mångsidigt förändringarna i kundernas
behov, konkurrensen
och verksamhetsmiljön
Den studerande
Kartläggning av behoven att utveckla
företagsverksamheten
inom branschen
kartlägger förändringarna i kundernas behov, konkurrensen och
verksamhetsmiljön,
men behöver emellanåt
handledning
förutser framtidsutsikterna
Analys av resultatet i
affärsverksamhet
analyserar i ett litet
projekt utifrån den
egna affärsidén intäkter
och kostnader samt
den egna arbetsinsatsens inverkan, men
behöver emellanåt
handledning
analyserar i ett litet projekt utifrån den egna affärsidén intäkter och
kostnader samt den egna
arbetsinsatsens inverkan
analyserar mångsidigt i
ett litet projekt utifrån
den egna affärsidén intäkter och kostnader
samt den egna arbetsinsatsens inverkan och
motiverar sina åtgärder
Utveckling av nya
arbetssätt
ger förslag till utveckling av nya arbetssätt
och ändrar sin verksamhet, men behöver
emellanåt handledning
ger motiverade förslag till
utveckling av nya arbetssätt och ändrar sin verksamhet
förutser framtidsutsikterna och ger motiverade
förslag till utveckling av
nya arbetssätt och ändrar
sin verksamhet
Planering av det egna
arbetet och tidsanvändningen
planerar sina uppgifter
och gör upp en tidsplan för utförandet av
dem, i huvudsak på
egen hand.
planerar sina uppgifter
och gör upp en tidsplan
för utförandet av dem
planerar på egen hand
sina uppgifter och gör
upp en tidsplan för utförandet av dem och beaktar kommande arbetsfaser
reagerar på förändringsbehov.
reagerar på förändringsbehov och ger utvecklingsförslag som gäller
arbetet.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen kurs som i fråga om målen skulle motsvara de valbara målen
för kunnandet i delområdet Företagsamhet och företagsverksamhet.
179
3.3.4 Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande

kan åt sig själv utarbeta en plan som främjar ett sunt levnadssätt, arbetsförmågan och sitt motionsutövande och kan följa planen

kan främja och upprätthålla sin studie-, funktions- och arbetsförmåga
 kan ta hänsyn till kostens betydelse för hälsan samt den negativa effekten av rökning och berusningsmedel

kan beskriva den betydelse som den mentala hälsan, den sexuella hälsan och människorelationerna har för människans välbefinnande

kan främja välbefinnandet i läroanstalten
 kan utveckla sina arbetssätt samt säkerheten och hälsan i sin arbetsmiljö
 kan arbeta på ett säkert och ergonomiskt sätt, förebygga olyckor, agera i nödsituationer samt kalla på
hjälp.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
beaktar i sin plan på ett
mångsidigt sätt kopplingen mellan motionsutövande, hälsosam mat,
vila, sömn, rekreation,
människorelationer och
hälsa när det gäller att
upprätthålla sina motionsvanor samt sin studieoch arbetsförmåga
beaktar i sin plan kopplingen mellan motionsutövande, hälsosam mat,
vila, sömn, rekreation,
människorelationer och
hälsa när det gäller att
upprätthålla sina motionsvanor samt sin studie- och arbetsförmåga
Den studerande
Utarbetande av en
plan som främjar ett
sunt levnadssätt, arbetsförmågan och
sitt motionsutövande
samt genomförande
av planen
beaktar i sin plan
kopplingen mellan
motionsutövande, hälsosam mat, vila, sömn,
rekreation, människorelationer och hälsa när
det gäller att upprätthålla sina motionsvanor samt sin studieoch arbetsförmåga
180
Beaktande av kostens
betydelse och den
negativa effekten av
rökning och berusningsmedel
söker information om
de vanligaste hälsoproblemen samt om de
vanligaste faktorerna
och folksjukdomarna
som har negativ inverkan på hälsan och studie- och arbetsförmågan
söker information om
hälsoproblem samt om de
faktorer och folksjukdomar som har negativ inverkan på hälsan och studie- och arbetsförmågan
söker mångsidig information om hälsoproblem
samt om de faktorer och
folksjukdomar som har
negativ inverkan på hälsan och studie- och arbetsförmågan
söker information om
kosten och dess betydelse för människans
hälsa
söker information om
hälsosam kost och dess
betydelse för människans
hälsa
söker mångsidig information om hälsosam kost
och dess betydelse för
människans hälsa samt
jämför innehållet i födoämnen och matprodukter
beaktar informationen beaktar informationen i
i sin plan, men behöver sin plan
emellanåt handledning
vid sökning av information som främjar hälsan
beaktar kritiskt informationen i sin plan
Genomförande av
planen
förbinder sig till planen
och genomför den,
utvärderar regelbundet
planen och genomförandet av den samt
uppdaterar den, men
behöver emellanåt
handledning
förbinder sig till planen
och genomför den, utvärderar regelbundet planen
och genomförandet av
den, utnyttjar respons
från andra vid utvärderingen, uppdaterar planen
och bedömer sin utveckling
förbinder sig till planen
och genomför den, utvärderar regelbundet och
kritiskt planen och genomförandet av den,
utnyttjar respons från
andra vid utvärderingen,
uppdaterar planen och
bedömer sin utveckling
Främjande och upprätthållande av studie-, funktions- och
arbetsförmåga med
hjälp av motion
använder de motoriska
basfärdigheter som
behövs i motionsaktiviteter
använder och tillämpar
mångsidigt de motoriska
basfärdigheter som behövs i motionsaktiviteter
använder mångsidigt de
motoriska basfärdigheter
som behövs i motionsaktiviteter och i olika motionsgrenar
upprätthåller sin fysiska funktionsförmåga
och deltar i motionsaktiviteter enligt givna
anvisningar samt följer
principerna om rent
spel
upprätthåller sin fysiska
funktionsförmåga och
deltar aktivt i motionsaktiviteter enligt givna anvisningar samt följer principerna om rent spel
följer, bedömer och upprätthåller sin fysiska
funktionsförmåga och
deltar aktivt i motionsaktiviteter samt främjar
principerna om rent spel
181
iakttar säkerhet i motionsaktiviteter
beaktar säkerheten i motionsaktiviteter både självständigt och i grupp
främjar säkerheten i
gruppen
redogör för den betydelse som den mentala
hälsan, den sexuella
hälsan och människorelationerna har för
människans välbefinnande
redogör för den betydelse
som den mentala hälsan,
den sexuella hälsan och
människorelationerna har
för människans välbefinnande
redogör mångsidigt för
den betydelse som den
mentala hälsan, den sexuella hälsan och människorelationerna har för
människans välbefinnande
nämner med vilka åtgärder ovan nämnda
frågor kan främjas,
men behöver emellanåt
handledning
nämner och överväger
med vilka åtgärder ovan
nämnda frågor kan främjas
bedömer med vilka åtgärder ovan nämnda
frågor kan främjas
Främjande av välbefinnande och delaktighet på läroanstalten
agerar i en studerandegrupp så att det främjar
välbefinnandet och
deltar i motionsaktiviteter och andra aktiviteter och evenemang
som är riktade till de
studerande
agerar aktivt i en studerandegrupp så att det
främjar välbefinnandet
och planerar och deltar i
motionsaktiviteter och
andra aktiviteter och evenemang som de studerande ordnar
agerar aktivt i en studerandegrupp samt planerar och deltar i motionsaktiviteter och andra
aktiviteter och evenemang som de studerande
ordnar så att det främjar
välbefinnandet
Beaktande av hälsa,
säkerhet och arbetsförmåga
följer de överenskomna hälso- och
säkerhetsfrämjande
instruktionerna, men
behöver emellanåt
handledning
följer de överenskomna
hälso- och säkerhetsfrämjande instruktionerna i
samverkan med andra
följer de överenskomna
hälso- och säkerhetsfrämjande instruktionerna i samverkan med
andra och bedömer om
det finns behov av att
förbättra instruktionerna
Beskrivning av vilken
betydelse den mentala hälsan, den sexuella hälsan och människorelationerna har
182
Förebyggande av
olyckor, första hjälpen och ergonomiskt
arbete
förutser olycksrisker i
motionsaktiviteter
förebygger uppkomsten
av idrottsolyckor
är omsorgsfull och förebygger idrottsolyckor
kan kalla på hjälp och
ge första hjälpen i vanliga situationer som
kräver första hjälpen
kan kalla på hjälp och ge
första hjälpen
kan kalla på hjälp och ge
första hjälpen
kan i sitt arbete beakta
belastningsfaktorerna i
det egna yrket och
arbeta ergonomiskt.
kan i sitt arbete beakta
belastningsfaktorerna i
det egna yrket och arbeta
ergonomiskt.
kan i sitt arbete beakta
belastningsfaktorerna i
det egna yrket och arbeta
ergonomiskt i olika miljöer.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap: Färdighet och kondition (GY 1)
eller Träning ensam och tillsammans med andra (GY 2) och Hälsokunskapens grunder (HÄ 1).
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande





kan beskriva hälsoskillnaderna hos befolkningen och riskfaktorerna för de vanligaste folksjukdomarna och hur dessa kan förebyggas
kan bedöma de faktorer som påverkar den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan i
det egna levnadssättet och i den egna verksamhetsmiljön
kan vid behov använda social- och hälsovårdstjänster
kan utnyttja hälsofrämjande motion
kan som gruppmedlem främja gruppens arbete och fungera som handledare för en studerandegrupp när det gäller att främja arbets- och studieförmåga samt välbefinnande.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
söker information om
hälsoproblem, om
faktorer som påverkar
funktionsförmågan
negativt och om folksjukdomarna
söker mångsidigt information om hälsoproblem, om faktorer
som påverkar funktionsförmågan negativt
och om folksjukdomarna
Den studerande
Beaktande av hälsoskillnaderna hos befolkningen
och riskfaktorerna för de
vanligaste folksjukdomarna
söker information om
de vanligaste hälsoproblemen, om faktorer som påverkar
funktionsförmågan
negativt och om folksjukdomarna, men
183
behöver emellanåt
handledning
Beaktande av faktorer som
påverkar den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan
Användning av social- och
hälsovårdstjänster
bedömer kritiskt erhållen information
söker information om
faktorer som påverkar
den fysiska, sociala och
psykiska funktionsförmågan
söker mångsidig information om faktorer
som påverkar den
fysiska, sociala och
psykiska funktionsförmågan
söker mångsidig information om faktorer
som påverkar den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan
motiverar med information lösningarna
i sin plan för motion
och välbefinnande
bedömer informationens betydelse och motiverar lösningarna i
sin plan för motion
och välbefinnande
bedömer kritiskt informationens betydelse
och motiverar lösningarna i sin plan för motion och välbefinnande
behöver emellanåt
handledning vid genomförande av planen
följer sin plan
genomför sin plan systematiskt
söker vid behov hjälp
hos social- och hälsovården, men behöver
emellanåt handledning
för att hitta lämplig
tjänst
använder vid behov
social- och hälsovårdstjänster och söker på
egen hand information
om tillgängliga tjänster
i tillförlitliga informationskällor
använder vid behov
social- och hälsovårdstjänster och söker på
egen hand information
om tillgängliga tjänster
i tillförlitliga informationskällor
ger andra studerande
råd om att använda
tjänsterna
Utnyttjande av hälsofrämjande motion
utnyttjar i sin egen
verksamhet de vanligaste formerna av konditions- och hälsofrämjande motion,
men behöver emellanåt individuell handledning
utnyttjar i sin egen
verksamhet olika former av konditionsoch hälsofrämjande
motion och följer sina
egna framsteg
utnyttjar planmässigt i
sin egen verksamhet
olika former av konditions- och hälsofrämjande motion och följer
kritiskt sina egna framsteg och ändrar vid
behov sin plan
Främjande av gruppens
verksamhet och välbefinnande
deltar aktivt som
gruppmedlem i ett
motionsevenemang
deltar aktivt som
gruppmedlem i ett
motionsevenemang
deltar aktivt i motionsevenemang eller andra
evenemang
184
eller något annat evenemang.
eller något annat evenemang och uppmuntrar även andra att
delta.
beaktar vid deltagandet
de övriga deltagarnas
olikhet och olika preferenser.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap: Motionsidrott (GY 5) och Ungdomar, hälsa och vardagsliv (HÄ 2).
3.4
Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp
Denna examensdel ska innehålla mål för kunnandet från minst ett av dess delområden så att den studerande
får ihop sammanlagt 7 kompetenspoäng i socialt och kulturellt kunnande.
3.4.1 Kännedom om olika kulturer, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande





kan följa principerna om jämlikhet och likabehandling och främjar för sin del jämlikhet och likabehandling av alla
kan agera, uppföra sig och klä sig enligt situationens och arbetskulturens krav
kan identifiera de grundläggande särdragen hos olika kulturer och den kulturella mångfalden inom sin
bransch
kan ta hänsyn till de olika kulturella gruppernas viktigaste traditioner och deras inverkan på verksamheten
inom sin bransch
kan förmedla den egna branschens historia, traditioner och förändrade tillvägagångssätt och jämföra dem
med särdragen i andra kulturer.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
främjar genom sitt agerande interaktionen och
förståelsen när det gäller
individers och gruppers
kulturella värderingar,
föreställningar och åsikter
agerar på ett etiskt hållbart sätt i interkulturella
konfliktsituationer genom att dra nytta av sina
kunskaper om gruppers
olika levnadssätt
Den studerande
Iakttagande av principerna om jämlikhet
och likabehandling
respekterar kulturell
mångfald och mänskliga
rättigheter samt agerar
rättvist
185
Iakttagande av den
arbetskultur som
uppgiften kräver
vet vilka krav arbetsuppgiften och verksamheten ställer på
klädsel och uppförande
beaktar i klädsel, uppförande och agerande på
egen hand kraven i arbetsplatsens kultur
utvecklar i sina dagliga
arbetsuppgifter de krav
på arbetssätt och rutiner
som arbetsplatsens kultur ställer
Identifiering av kulturers grundläggande
drag och mångfald
observerar kulturella
bruk i det vardagliga
livet och lägger märke
till hur de inverkar i
verksamheten
identifierar kulturell
mångfald och dess inverkan på handlingssätten
identifierar på egen hand
kulturell mångfald och
agerar naturligt och initiativrikt i interkulturella
situationer
Beaktande av kulturers särdrag
beaktar under handledning bruket inom olika
kulturer
beaktar i sina arbetsuppgifter de handlingssätt
som den kulturella mångfalden kräver
beaktar i sitt arbete den
kulturella mångfalden
och utvecklar arbetet
utifrån den
Utveckling av traditioner och praxis
observerar förändringar
i praxis inom den egna
branschen och identifierar olika kulturella sätt
att lösa problem.
identifierar den egna
branschens historia, tillvägagångssätt och praxis
och jämför olika kulturer
i fråga om dessa.
utvecklar den egna branschens praxis och tillvägagångssätt utifrån traditioner och kulturella
influenser.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen kurs som i fråga om målen skulle motsvara målen för kunnandet i delområdet Kännedom om olika kulturer.
3.4.2 Konst och kultur, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande





kan identifiera olika konstnärliga och kulturella uttrycksformer och utnyttja dem
kan utforska, uttrycka och tolka kulturell verklighet (t.ex. genom musik, dans, teater, litteratur, medier,
bildkonst eller hantverk)
kan värdera och tillämpa det mångsidiga finländska kulturarvet och de olika etablerade arbetssätten inom
den egna branschen
kan följa principerna för en kulturellt hållbar utveckling och förstår de egna valens kulturella konsekvenser
kan utveckla sin kännedom om de för konsten karaktäristiska framställningssätten och materialen, det
egna uttryckssättet, planeringsprocesserna, service- och produktdesignen och estetik och kan tillämpa sin
kännedom om konst och kultur i det egna arbetet.
Bedömning av kunnandet
186
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
upprätthåller läroanstaltens kultur och dess estetiska karaktär samt deltar i
ordnandet av ett evenemang
förnyar läroanstaltens
kultur genom att utnyttja
konstens uttrycksformer
eller genom att delta i
ordnandet av gemensamma evenemang
Egen produktion och deltar under handledtolkning
ning i genomförande
och tolkning av ett
verk som framförs och
som uttrycker egna
tankar och erfarenheter
planerar, genomför och
utvärderar ett verk som
uttrycker de egna tankarna, erfarenheterna och
utforskningarna
planerar, utvecklar, genomför och utvärderar
ett verk som uttrycker de
egna tankarna, erfarenheterna och utforskningarna
Tillämpning av kulturarvet
identifierar det
mångsidiga kulturarvet
och använder det i sin
egen produktion och
verksamhet
för kulturarvet vidare
genom att utnyttja det
aktivt i sin egen produktion och verksamhet
utvecklar kulturarvet
genom att tillföra det
nytt innehåll som bygger
på egna idéer och bedömningar
Iakttagande av principerna för hållbar
utveckling
identifierar den hållbara utvecklingens
delområden och fattar
sina beslut utifrån
livscykeltänkandet
är medveten om principerna för hållbar utveckling och om kraven vad
gäller livscykeltänkandet
och beaktar dem aktivt i
valsituationer
agerar konsekvent i valsituationer i enlighet med
principerna för hållbar
utveckling och i enlighet
med kraven vad gäller
livscykeltänkandet
Genomförande av
planeringsprocesser
planerar, genomför
och utvärderar under
handledning processen
för utformning av ett
verk, en produkt eller
en tjänst.
planerar, genomför, utvärderar och vidareutvecklar processen för
utformning av ett verk, en
produkt eller en tjänst.
samlar in bakgrundsinformation, planerar, följer genomförandet, utvärderar och vidareutvecklar aktivt processen
för utformning av ett
verk, en produkt eller en
tjänst.
Den studerande
Identifiering och
utnyttjande av konst
och kultur
deltar i konst- och kulturevenemang
Vid erkännande av kunnande motsvarar två av följande gymnasiekurser i fråga om målen de mål som satts
upp för kunnandet i delområdet Konst och kultur: Jag, bilden och kulturen(KO1), Miljö, plats och rum (KO2), Musiken
och jag (MU1), Ett flerstämmigt Finland (MU2).
3.4.3 Etik, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande
 dryftar vad värderingar, normer och åskådningar betyder i det egna livet, i människorelationerna
187




kan bedöma vilken inverkan de mänskliga rättigheterna, rättvisa och hållbar utveckling har med tanke på
den egna branschen
kan skaffa information om det yrkesetiska kunskapsunderlaget för den egna branschen och övriga branscher
identifierar etiska situationer och kan följa etiska principer
kan identifiera den betydelse som egna och andras värderingar har i arbetssituationer och kan lösa konflikter i arbetslivet som gäller värderingar och normer inom den egna branschen.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
diskuterar etiska frågor,
frågor som gäller åskådningar samt frågor och
värderingar som gäller det
egna livet och de egna
människorelationerna
diskuterar vad värderingar, normer och olika
åskådningar betyder i det
egna livet, i människorelationerna, i arbetet och i
samhället
Bedömning av värde- visar att han/hon känringars konsekvenser ner till de viktigaste
internationella konventionerna om
mänskliga rättigheter
samt Finlands åtaganden i dem
identifierar de etiska frågorna inom sin bransch
med tanke på de mänskliga rättigheterna, rättvisa
och hållbar utveckling
bedömer de etiska frågorna inom sin bransch
med tanke på de mänskliga rättigheterna, rättvisa
och hållbar utveckling
Att söka den yrkesetiska kunskapsbasen
skaffar information om
den yrkesetiska kunskapsbasen för den egna
branschen och övriga
branscher och använder
den i sitt eget liv och i sitt
arbete
jämför information om
den yrkesetiska kunskapsbasen för den egna
branschen och övriga
branscher och använder
den som en yrkesmässig
resurs i sitt arbete
Identifiering av etiska uppför sig väl och ansituationer och etiskt svarsfullt i sitt arbete
agerande
och i problemsituationer i arbetet, men
behöver stöd och
handledning i nya situationer
handlar ansvarsfullt och
etiskt i olika situationer i
sitt arbete och i arbetslivet och uppför sig väl i
arbetet och i sina människorelationer
handlar självständigt, är
ärlig och ansvarsfull,
respekterar andra människors ståndpunkter och
kan motivera sina handlingar utifrån etiska
aspekter
Identifiering av värderingar och hantering av konflikter
som gäller värdering-
identifierar etiska problemsituationer i sitt yrke
och söker lösningar på
dem tillsammans med
andra samt bedömer lös-
kan ge förslag på hur
konflikter i arbetslivet
som gäller värderingar
och normer ska lösas på
Den studerande
Att dryfta etiska frågor
diskuterar under handledning värderingar
som gäller det egna
livet och relationerna
till andra människor
samt etiska frågor och
frågor som gäller
åskådningar
söker under handledning information om
de etiska frågorna
inom den egna branschen och använder
kunskapsbasen i bekanta situationer
kan under handledning
upptäcka etiska problemsituationer i sitt
yrke och löser på ett
etiskt sätt konflikter i
188
ar och normer
arbetet som gäller värderingar och normer
tillsammans med medlemmarna i sitt arbetslag.
ningens verkningar ur de
viktigaste parternas synvinkel.
ett etiskt acceptabelt sätt.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de mål som satts upp för
kunnandet i delområdet Etik: Introduktion i filosofiskt tänkande (FI 1) eller någon av helheterna a) Religionens natur och betydelse (RE 1), Kyrkan, kulturen och samhället (RE 2) och Människans liv samt etik (RE 3) eller b) Den ortodoxa världen (RO 1), Dogmatik och etik (RO 2) och Bibelkunskap (RO 3) eller c) Ett gott liv (LK 1), Världsbilden
(LK 2) och Individen och samhället (LK 3).
3.4.4. Psykologi, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande





kan observera och förstå de psykologiska faktorer som påverkar människans agerande
kan utnyttja kunskaper i utvecklingspsykologi i sitt arbete i olika interaktions- och gruppsituationer
kan förklara sitt eget och andras beteende med hjälp av kunskaper i psykologi
kan agera så att det egna psykiska välbefinnandet och arbetet inom den egna branschen främjas
kan bedöma arbetsrelaterade situationer där det förekommer människorelationer och kundservicesituationer
samt agera med hjälp av kunskaper i psykologi.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Observation och förståelse av handlingar
känner till de centrala
begreppen inom psykologi och förstår vilket samband de har
med människans handlingar
använder kunskaper i
psykologi för att förstå
människans handlingar i
vanliga vardags- och arbetslivssituationer
tillämpar kunskaper i
kognitiv psykologi och
personlighetspsykologi i
vanliga situationer i arbetslivet och förklarar
med hjälp av dem både
sina egna och andras
handlingar
Utnyttjande av kunskaper i psykologi
tillämpar de viktigaste
kunskaperna om de
psykologiska, biologiska och sociala faktorer som utgör grunden för individens
psykiska utveckling
observerar och förstår
sambanden mellan de
faktorer som utgör grunden för den psykiska
utvecklingen i olika livsskeden och i olika åldrar
förstår eventuella problem i individens psykiska utveckling och
förstår att man kan påverka utvecklingen
189
Beaktande av psykets
inverkan på beteende
beaktar motivationens,
känslornas och engagemangets betydelse
för de egna prestationerna
förstår vilken inverkan
motivationen och engagemanget har på arbetsprestationerna när
han/hon interagerar med
olika slags människor på
arbetsplatsen och i sin
studiegrupp
är medveten om sina
egna och andras känslor
samt behärskar sina
känslor och attityder i
arbetslivet enligt situationens krav
Upprätthållande av
psykisk arbets- och
funktionsförmåga
främjar under handledning sin psykiska
arbets- och funktionsförmåga
känner till sätt att upprätthålla det psykiska
välbefinnandet och påverkar välbefinnandet på
arbetsplatsen på ett positivt sätt
är medveten om de psykiska faktorer som inverkar på den egna orken och stresshanteringen och kan påverka dem
så att det främjar den
egna orken
Agerande i situationer
med människorelationer och i interaktionssituationer
använder kunskaper i
psykologi i vanliga
kundservice- och interaktionssituationer på
arbetsplatsen.
känner till rollernas,
normernas och gruppdynamikens betydelse vid
interaktion och identifierar olika ledarstilar och
deras inverkan på arbetskulturen.
tillämpar kunskaper i
psykologi när han/hon
innehar olika roller på
arbetsplatsen och agerar
samarbetsvilligt i interaktionen med människor
som kommer från olika
samhällsförhållanden
och har en annan kulturbakgrund.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurs i fråga om målen de mål som satts upp för
delområdet Psykologi: Psykisk aktivitet, lärande och interaktion (PS 1). Kursen ger en kompetenspoäng (1 kp). Om
den studerande utöver denna gymnasiekurs har avlagt Människans psykiska utveckling (PS 2), Motivation, känslor
och intelligent aktivitet (PS 4) och Personligheten och den mentala hälsan (PS 5) motsvarar dessa kurser i fråga om målen alla de mål som satts upp för hela delområdet Psykologi.
3.4.5 Miljökunnande, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande
 kan följa miljölagstiftningen och principerna i kvalitets-, miljö- och säkerhetssystemen inom den egna branschen samt principerna för hållbar utveckling
 behärskar livscykeln för de produkter som är centrala med tanke på yrkesskickligheten
 kan i sitt arbete sörja för den biologiska mångfalden
 kan anpassa sig till klimatförändringen genom sina arbets- och handlingssätt
190



kan främja energi- och materialeffektiviteten och förhindra uppkomsten av avfall
kan i sitt arbete beakta de potentiella miljökonsekvenserna, såsom utsläpp i luften, vatten eller marken
kan sortera avfall och utnyttja möjligheterna till återvinning inom den egna branschen.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
följer under handledning de centrala författningarna, föreskrifterna och instruktionerna om miljön
följer de centrala författningarna, föreskrifterna
och instruktionerna om
miljön
följer de centrala författningarna, föreskrifterna och instruktionerna om miljön och förutser kommande ändringar
följer under handledning miljö-, kvalitetsoch säkerhetssystemen
följer miljö-, kvalitetsoch säkerhetssystemen
deltar aktivt i att bygga
upp och/eller utveckla
miljö-, kvalitets- och
säkerhetssystemen på
sin arbetsplats
skadar inte miljön genom sina åtgärder
bygger sitt agerande på
respekt för miljön
bygger sitt agerande på
en exemplarisk respekt
för miljön
agerar under handledning miljöeffektivt
agerar miljöeffektivt
främjar miljöeffektivitet
genom sitt agerande
värnar under handledning om kulturarvet i
sitt yrke
värnar om kulturarvet i
sitt yrke
deltar aktivt i att värna
om kulturarvet i sin
närmiljö och främjar det
i sitt yrke
agerar tolerant i sitt
arbete
respekterar medmänniskornas värderingar och
rättigheter
respekterar medmänniskornas värderingar och
rättigheter och strävar
efter att följa principerna om jämlikhet och
likabehandling
väljer under handledning produkter och
tjänster med små
livscykeleffekter på
naturen
väljer produkter och
tjänster med små livscykeleffekter på naturen
väljer produkter och
tjänster med små livscykeleffekter på naturen
och motiverar sitt val
Den studerande
Iakttagande av miljölagstiftningen, principerna i säkerhetssystem och principerna
för hållbar utveckling
Genomförande av
livscykeltänkande
191
Bevarande av naturens mångfald
strävar aktivt efter att
bevara naturens mångfald genom sitt handlingssätt
främjar genom sitt
handlingssätt bevarandet
av naturens mångfald
Anpassning till klimat- väljer under handledförändringen
ning arbets- och handlingssätt som möjliggör
anpassning till klimatförändringen
väljer arbets- och handlingssätt som möjliggör
anpassning till klimatförändringen
främjar användningen av
arbets- och handlingssätt som möjliggör anpassning till klimatförändringen
Främjande av energioch materialeffektivitet samt förhindrande
av att avfall uppkommer
väljer redskap och
material som främjar
energieffektiviteten
främjar en energieffektiv
användning av redskap
och material
Beaktande av verksamhetens miljökonsekvenser
Sortering av avfall och
återvinning
strävar genom sitt
handlingssätt efter att
bevara naturens mångfald
väljer under handledning redskap och
material som främjar
energieffektiviteten
beaktar under handled- beaktar materialeffektivining materialeffektivite- teten i valsituationer
ten i valsituationer
främjar en effektiv användning av material
förhindrar under handledning uppkomsten av
avfall i vanliga arbetsuppgifter
förhindrar uppkomsten
av avfall
arbetar aktivt för att
avfall inte ska uppkomma
identifierar under handledning de aktiviteter
som kan orsaka utsläpp
i luften, vatten eller
marken
identifierar under handledning de aktiviteter
som kan orsaka utsläpp i
luften, vatten eller marken
förutser de aktiviteter
som kan orsaka utsläpp i
luften, vatten eller marken
observerar i sitt arbete
de vanligaste miljöriskerna och kan under
handledning ge förslag
på hur de ska hanteras
observerar i sitt arbete de
vanligaste miljöriskerna
och kan ge förslag på hur
de ska hanteras
observerar i sitt arbete
de vanligaste miljöriskerna och vet hur de ska
hanteras
strävar genom sitt
handlingssätt efter att
förhindra utsläpp
föregår med gott exempel när det gäller att förhindra utsläpp
föregår aktivt med gott
exempel när det gäller
att förhindra utsläpp
identifierar enligt instruktioner bekanta
avfallsfraktioner
identifierar avfallsfraktioner
identifierar på egen hand
avfallsfraktioner
sorterar avfall under
handledning i normala
arbetsuppgifter och
strävar efter att utnyttja
möjligheterna till återvinning
sorterar avfall enligt instruktionerna och utnyttjar möjligheterna till
återvinning
sorterar avfall och söker
nya möjligheter till återvinning
192
uppskattar under handledning kostnadsbesparingar.
uppskattar kostnadsbesparingar.
ger råd om kostnadsbesparingar.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurs i fråga om målen de mål som satts upp för
delområdet Miljökunnande: Miljöekologi (BI 3). Kursen ger en kompetenspoäng (1 kp).
3.4.6 Delområden från punkterna 3.1.1-3.3.4
Examensdelen socialt och kulturellt kunnande kan innehålla valbara mål för kunnandet gällande delområden
ur de övriga gemensamma examensdelarna från punkterna 3.1.1-3.3.4. Dessa mål för kunnandet kan även
vara valbara mål för kunnandet gällande delområden ur de övriga gemensamma examensdelarna vilka utbildningsanordnaren bestämt om eller kunnande som studerande tidigare inhämtat och som stöder mål för kunnandet i examensdelen eller dess delområden.
4 FRITT VALBARA EXAMENSDELAR INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN
De fritt valbara examensdelarna (10 kp) stöder kraven på yrkesskicklighet och mål för kunnandet i examen
och de kan bestå av en eller flera examensdelar. Examensdelarna kan vara följande:
4.1 Yrkesinriktade examensdelar
Dessa kan vara yrkesinriktade examensdelar från det egna utbildningsområdet eller från yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina eller specialyrkesexamina från något annat utbildningsområde.
4.2 Examensdelar som baserar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
Denna kan innefatta examensdelar som tillgodoser de regionala och lokala kraven på yrkesskicklighet och
studerandes behov av att fördjupa sin yrkesskicklighet. Examensdelarna bör svara mot mer omfattande lokala
krav på yrkesskicklighet än endast mot behoven hos ett enskilt företag. Dessa examensdelar nämns utifrån en
verksamhetshelhet inom arbetslivet och omfattningen på dem bestäms utifrån kompetenspoäng. Dessutom
bestäms för examensdelarna kraven på yrkesskicklighet, bedömningen av kunnandet och sätten att påvisa
yrkesskickligheten enligt bedömningstabellen i bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift (Principerna för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande och omvandling av vitsord i grundläggande
yrkesutbildning 93/011/2014).
4.3 Delområden av gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier
193
Dessa kan vara gemensamma examensdelar i en yrkesinriktad grundexamen, delområden av dessa examensdelar eller gymnasiestudier som genomförs i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan.
4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling
Dessa kan vara examensdelar som ger förutsättningar för fortsatta studier eller examensdelar som stöder den
yrkesmässiga utvecklingen. Dessa examensdelar namnges och omfattningen bestäms som kompetenspoäng.
För varje examensdel kan dessutom bestämmas kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet, bedömningen av kunnandet och sätten att påvisa yrkesskickligheten. Kunnandet kan enligt utbildningsanordnarens beslut bedömas enligt skalan godkänd/underkänd. Om bedömningsskalan N1–B3 tillämpas, kan bedömningstabellen i bilagan till Utbildningsstyrelsens föreskrift (Principer för dimensioneringen av identifiering och
erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord i den grundläggande yrkesutbildningen 93/011/2014)
användas.
4.5 Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet
Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet kan bestå av
kunnande som förvärvats i arbete inom den egna branschen eller andra branscher, i arbete som självständig
yrkesutövare eller vid drivande av ett företag. Dessa examensdelar namnges och omfattningen bestäms som
kompetenspoäng. För varje examensdel kan dessutom bestämmas kraven på yrkesskicklighet eller målen för
kunnandet, bedömningen av kunnandet och sätten att påvisa yrkesskickligheten. Kunnandet kan enligt utbildningsanordnarens beslut bedömas enligt skalan godkänd/underkänd. Om bedömningsskalan N1–B3 tilllämpas, kan bedömningstabellen i bilagan till Utbildningsstyrelsens föreskrift (Principer för dimensioneringen
av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord i den grundläggande yrkesutbildningen 93/011/2014) användas.
5. EXAMENSDELAR SOM INDIVIDUELLT BREDDAR EXAMEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE
YRKESUTBILDNINGEN
Den studerande kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens. De kan vara examensdelar ur grunder för yrkesinriktade examina eller examensdelar som baserar sig på lokala krav på yrkesskicklighet.
194
BILAGA 1
BESKRIVNING AV LANTBRUKSBRANSCHEN OCH DESS VÄRDEGRUND SAMT MÅL FÖR GRUNDEXAMEN
Beskrivning av yrkesområdet
Den finländska landsbygden erbjuder många en arbets- och boplats eller en plats där man kan tillbringa fritiden. Landsbygdens näringsstruktur har förändrats och förändringen fortgår. Allt fler av
landsbygdens invånare arbetar i lönearbeten och boendet i en s.k. andra bostad på landsbygden ökar
kraftigt. Andelen lantbrukslägenheter som bedriver ett traditionellt lantbruk minskar, storleken på lägenheterna ökar och på landsbygden uppstår det företagsverksamhet av många slag. Lantgårdarna specialiserar sig, väljer inriktning och/eller blir verksamma inom flera branscher. De koncentrerar sig på
sitt eget kunnande och bildar nätverk med andra företagare. Allt fler yrkesmänniskor inom lantbruksbranschen arbetar endera som arbetsgivare eller arbetstagare t.ex. i företag som erbjuder lantgårdsturism, maskinservice, vidareförädling av livsmedel, bioenergiföretagsamhet, avbytar-, arbets- och landskapsvårdstjänster och hobbydjursverksamhet. Yrkesmänniskor inom lantbruksbranschen arbetar även
som pälsfarmare. Tack vare det kalla klimatet, en långsiktig forskningsverksamhet och pälsdjursskötarnas yrkesskicklighet är de skinn som producerats i Finland av hög kvalitet och efterfrågade i världen. Finland hör också till de ledande länderna i världen i fråga om pälsdjursuppfödning och pälsproduktionen har en stor betydelse som exportnäringsgren.
Lantbrukets verksamhetsförutsättningar regleras av den samhällsekonomiska utvecklingen, den
internationella ekonomin och klimatförändringarna. Enligt FAO:s prognos borde världens matproduktion fördubblas fram till år 2050. För det finländska lantbruket innebär detta både en utmaning och en
möjlighet. Lantbruket har till uppgift att producera, förädla och utnyttja tjänster och produkter som kan
fås från naturen, växt- och djurriket så att de kan användas av konsumenterna och industrin. Därtill har
lantgårdarna en stor betydelse när det gäller produktion av råvaror för skogsindustrin och produktion
av alternativa energiformer.
Arbete inom lantbruksbranschen förutsätter att man bär ansvar för den egna verksamheten, för
djuren, för miljön och för naturen. Framgång inom branschen kräver kännedom om produktionens biologiska grund och om produktionstekniken, företagsekonomiskt kunnande och ansvar för miljön. I
framtiden möter en konkurrenskraftig näringsgren sådana utmaningar som konsumenternas uppskattning och dess återspegling på branschens näringsstruktur, rekryteringen av yrkeskunnig arbetskraft
och utnyttjandet av ny teknologi. En framgångsrik verksamhet inom lantbruksbranschen förutsätter
förmåga att följa med utvecklingen och marknadsutsikterna inom branschen samt förmåga att bedöma
hur de inverkar på den egna verksamheten. En högklassig skötsel av landsbygdsmiljön och djuren ger
en sådan bild av näringsgrenen som även konsumenterna uppfattar som positiv.
Samhällsekonomiskt sett har lantbruket en stor direkt och indirekt betydelse för sysselsättningen.
De lantgårdar som expanderar och utvecklar sin verksamhet behöver specialkunnande inom branschen
och företagsekonomiskt kunnande. På lantgårdarna behövs i allt högre grad yrkeskunniga specialister,
som är engagerade i sitt eget arbete och uppskattar det. På samma sätt behövs det på landsbygden allt
195
fler fackmän inom branschen, som mångsidigt erbjuder olika slags tjänster. Därför bör lantbruksundervisningen följa med branschens utveckling och reagera på den.
En yrkesutövare inom lantbruksbranschen ska ha en helhetsuppfattning om förutsättningarna att
bedriva lantbruk och om de många möjligheterna till företagsverksamhet på landsbygden samt vidsträckta baskunskaper i yrket för olika uppgifter inom branschen. Han/hon behöver ha grundkunskaper
i biologi, teknisk uppfattning, behärska arbetsmetoderna, företagsekonomiskt kunnande, företagsamhet, kundcentrering, kvalitetsmedvetenhet och ha tillägnat sig principerna för en hållbar utveckling.
För att kunna söka information, följa med förändringarna och styra produktionsprocesserna behövs
kunnande i informationsteknik och automatisering. Lantbrukets verksamhetsmiljö förändras hela tiden
och förutsätter att den yrkeskunniga i branschen har samarbetsförmåga, är etisk, kreativ, språkkunnig
och har kulturkännedom. Ett framgångsrikt utövande av landsbygdsyrkena förutsätter att verksamheten planeras och vidareutvecklas samt att man går in för nätverksbildning och livslångt lärande.
Värdegrunden
Lantbruksbranschen har till uppgift att producera rena, hälsosamma och säkra produkter samt
tjänster som tillfredsställer konsumenternas, hela det finländska samhällets och de alltmer internationella marknadernas behov. Vid utnyttjandet av naturtillgångar betonas miljöaspekterna och människors
förhållande till naturen. Lantbruksproduktionen styrs av etiska principer och principerna för en hållbar
utveckling samt ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska synpunkter. För landsbygdsbranschen
gäller sådana värden som att människan, naturen och djuren hålls friska och mår väl samt att landsbygdens livskraft och kultur främjas. Ett ekonomiskt lönsamt lantbruk skapar förutsättningar för att
leva på landsbygden och i städerna.
Målen för grundexamen
De som har avlagt grundexamen inom lantbruksbranschen förväntas ha mångsidiga grundläggande yrkesfärdigheter för de varierande arbetsuppgifterna inom branschen och en vilja att fortgående utveckla
sin yrkesskicklighet. De känner till grundarbetena inom branschen och kan arbeta självständigt, driftigt
och ansvarsfullt. Sakkunniga inom lantbruksbranschen har en helhetsuppfattning om förutsättningarna
för att bedriva lantbruk och om möjligheterna för landsbygdsföretagande. De kan arbeta aktivt och interaktivt i enlighet med lagstiftningen, bestämmelserna och avtalen för sin bransch. De kan följa med
marknadsläget inom branschen och de faktorer som påverkar marknaden samt kan utforma sin verksamhet utgående från detta. De kan förutse riskerna med att vara företagare samt i planeringen av sitt
arbete beakta de förändringar som har att göra med internationaliseringen och globaliseringen av verksamhetsmiljön och med klimatförändringen. De kan fungera som medlemmar i de arbetsgrupper och
team som deras yrke förutsätter och vill både bilda nätverk med andra företagare och anpassa sig till
sin arbetsgemenskap. De känner till lantbruksbranschens organisationer och deras viktigaste uppgifter
samt kan fungera i samarbete med olika aktörer inom branschen.
Yrkeskunniga inom lantbruksbranschen kan utöva produktionsverksamhet på ett kostnads- och
kvalitetsmedvetet, miljöansvarigt och etiskt sätt. De kan på ett tryggt sätt använda och underhålla
branschens vanliga maskiner och anordningar och underhålla produktionsbyggnaderna. De känner till
de faktorer som påverkar växtligheten såväl på åkrar som i skogar. De känner till grunderna för en art-
196
specifik skötsel av djuren och för deras beteende, kan behandla djuren tryggt och förstår att de själva
fungerar som en del av den trygga inhemska livsmedelskedjan.
Yrkeskunniga inom lantbruksbranschen beaktar att arbetet är ansvarsfullt, fysiskt tungt, riskfyllt
och psykiskt krävande. De upprätthåller hälsosamma levnadsvanor och sin arbetsförmåga. De identifierar de faror och hälsorisker som är förknippade med arbetet och arbetsmiljön, kan förutse och skydda
sig mot dem samt iakttar branschens lagstiftning och anvisningar gällande arbetshälsa och arbetssäkerhet. De kan upprätthålla en arbetsmiljö som är ergonomisk och trygg samt kan ta initiativ till att utveckla arbetssäkerheten. De känner till och kan använda tekniska säkerhetssystem i arbetsmiljön. De
kan förebygga olyckor samt handla rätt i olyckssituationer, farliga och hotfulla situationer.
Yrkeskunniga lantbruksbranschen har den rätta inställningen till sitt arbete och kan upprätthålla
mänskliga relationer i sin gemenskap. De kan utveckla sina kunskaper och färdigheter, kontinuerligt
följa med förändringarna inom branschen och känna ansvar för sin egen verksamhet. De ska känna till
och värdesätta kulturen inom sin bransch och i sitt närområde samt klara sig i en mångkulturell miljö
och på den internationella arbetsmarknaden. De kan i sin verksamhet som yrkesutövare inom lantbruksbranschen använda sin kommunikationsförmåga och sina språkkunskaper.
Landsbygdsföretagare som genomgått kompetensområdet för lantbruk kan mångsidigt utföra
arbete i olika slags landsbygdsföretag. De har vidsträckta baskunskaper om hur man upprätthåller
markens odlingsskick och om de faktorer som inverkar på växternas tillväxt. De har goda tekniska färdigheter och de kan använda och underhålla de maskiner och den utrustning som behövs i arbetet. Enligt de val som de har gjort kan de sköta produktionsdjur så att djurens välbefinnande främjas, bedriva
ett planmässigt skogsbruk, betjäna kunder eller använda och planera produktionsteknologin i sitt företag samt verka som byggherre. De kan underhålla de byggnader som behövs i deras företagsverksamhet samt ha omsorg om de miljöer som har anknytning till företagsverksamheten. De som har avlagt
examen följer aktivt med utvecklingen inom sin bransch och vill utvecklas inom yrket. De utför arbetet ekonomiskt och kostnadsmedvetet i enlighet med kvalitetssystemen samt på ett miljöansvarigt och
etiskt sätt. När de bedömer sina möjligheter beaktar de lokala och regionala aspekter och strävar till att
bilda nätverk med andra. De kan använda informationsteknik vid planering och uppföljning av sin
verksamhet, i företagets kommunikation och för bedömning av verksamhetens lönsamhet. Vid planeringen av verksamheten utnyttjar de den service som intressentgrupperna inom lantbruksbranschen erbjuder. De kan organisera arbetena inom sitt företag rationellt och kan vid behov verka som arbetsgivare. Enligt de val som de har gjort klarar de av att verka i olika yrken inom lantbruksbranschen, som
jordbrukare, skötare av produktionsdjur, lantbruksavbytare, i en lantbruksförnödenhetsaffär samt som
företagare eller arbetstagare i företag som erbjuder avbytar-, arbets-, maskin-, bioenergi- eller landskapsvårdsservice. De har förutsättningar att utveckla sig själva och att avlägga en yrkesexamen efter
att de har fått arbetserfarenhet.
Landsbygdsföretagare som genomgått kompetensområdet för lantbruksteknologi kan organisera sitt arbete i enlighet med arbetssäkerhetsbestämmelserna i de uppgifter som har samband med
produktionsteknologin. De utnyttjar informationstekniken för planering och uppföljning av produktionen. De följer med utvecklingen inom sin bransch, bildar kvalitetskedjor inom produktionen och
verkar i samarbete med andra. De kan arbeta kostnadsmedvetet och bedöma verksamhetens lönsamhet
samt fungera på ett miljöansvarigt sätt. De kan bedöma behoven inom sin bransch. Enligt de val som
de har gjort arbetar de som landsbygdsföretagare, lantbruksmaskinsentreprenör, verkstadsföretagare,
företagare eller arbetstagare inom bioenergibranschen, i en lantbruksförnödenhetsaffär och i olika ser-
197
viceuppgifter som riktas till lantbruken.
Djurskötare som genomgått kompetensområdet för djurskötsel kan sköta och vårda djur i olika
företag inom djurskötarbranschen. De har vidsträckta baskunskaper om djurens livsfunktioner samt
deras utfodring, hälsovård och ärftlighet. De klarar av att ombesörja olika djurs välbefinnande och
sköta djuren enligt gällande lagar och författningar. De kan använda de maskiner och den utrustning
som behövs i arbetet med rätta arbetssätt, på ett tryggt och miljövänligt sätt. De följer med utvecklingen inom sin bransch samt fungerar som en del i kvalitetskedjan för husdjursproduktion och i samarbete
med andra samt kan använda informationsteknik vid planering och uppföljning av en lönsam husdjursproduktion. De kan bedöma verksamhetens lönsamhet och fungera kostnadsmedvetet men samtidigt även på ett etiskt och miljöansvarigt sätt. Djurskötarna har färdigheter att grunda företag inom
djurskötarbranschen eller att verka som djurskötare på en lantgård, som avbytare, i en husdjurspark, i
en djurpark, i forskningsanstalter, djurklinker eller i andra företag inom djurskötarbranschen. Inom utbildningsområdet för djurskötsel kan de specialisera sig på skötsel av produktionsdjur och/eller smådjur och deras välbefinnande. De har förutsättningar att utveckla sig själva och att avlägga yrkesexamenför djurskötare efter att de har fått arbetserfarenhet.
Pälsdjursuppfödare som genomgått kompetensområdet för pälsdjursuppfödning kan verka
som självständiga pälsproducenter, som anställda djurskötare och avbytare, som anställda i fodercentraler och pälsningscentraler samt som skinnsorterare i auktionsbolag. Pälsproducenterna kan beakta
de allmänna förutsättningarna för pälsdjursuppfödning och de kan verka enligt de lagar och förordningar som gäller för skinnproduktion. De kan arbeta enligt de etiska aspekter och välfärdssynpunkter
som hör till pälsdjursuppfödningen och känner till certifieringskriterierna inom pälsbranschen. De beaktar de konjunkturväxlingar som är typiska för branschen och känner till grunderna för en lönsam
verksamhet samt fungerar med ansvar för miljön. De kan arbeta långsiktigt, samvetsgrant och noggrant. De som avlagt examen sköter och hanterar pälsdjuren enligt artens krav. De känner till grunderna för avelsarbete och iakttar principerna om ett etiskt avelsarbete, och kan använda informationsteknik som hjälp i avelsarbetet. Examinanderna är på det klara med olika lösningar i fråga om produktionsbyggnader och behärskar de viktigaste maskinerna och anordningarna inom branschen.
Dessutom är den grundläggande yrkesutbildningens mål att ge de studerande färdigheter i företagande. Målet för utbildningen är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda och
harmoniska människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, en yrkesmässig utveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling. (L630/1998, 5 §). (förändring 787/2014)
Nyckelkompetenserna för livslångt lärande innefattas i de yrkesinriktade examensdelarnas krav
på yrkesskicklighet, i de gemensamma examensdelarnas mål för kunnandet och i deras bedömningskriterier. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja sådan kompetensutveckling som
behövs vid kontinuerligt lärande, vid hantering av situationer i arbetslivet och i framtidens nya
utmaningar.
Beskrivning av nyckelkompetenserna för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
De studerande eller examinanderna planerar sitt arbete och utvecklar sig själva och sitt arbete.
De bedömer sitt eget kunnande. De löser problem i sitt arbete samt gör val och fattar beslut.
De handlar smidigt, innovativt och på ett nyskapande sätt i sitt arbete. De skaffar information
samt strukturerar, bedömer och tillämpar den.
198
Interaktion och samarbete
De studerande eller examinanderna handlar ändamålsenligt i olika interaktionssituationer och
framför olika synpunkter på ett tydligt, konstruktivt och förtroendeingivande sätt. De kan samarbeta med olika slags människor och med medlemmar i ett arbetslag och bemöter människor
jämlikt. De följer allmänt omfattade regler för uppförande och tillvägagångssätt. De drar nytta
av erhållen respons i sitt arbete.
Yrkesetik
De studerande eller examinanderna följer yrkets värdegrund i sitt arbete. De är engagerade i sitt
arbete och handlar ansvarsfullt genom att iaktta ingångna avtal och etiken inom det egna yrket.
Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
De studerande eller examinanderna beaktar säkerheten och handlar ansvarsfullt under arbetstiden och fritiden samt i trafiken. De har sunda levnadsvanor och sörjer för sin funktions- och
arbetsförmåga. De arbetar ergonomiskt riktigt och drar nytta av den hälsofrämjande motion
som behövs inom den egna branschen samt förebygger faror och hälsoproblem förknippade
med arbetet och arbetsmiljön.
Initiativförmåga och företagande
De studerande eller examinanderna bidrar till att målen uppnås. De är initiativrika och kundorienterade som arbetstagare och/eller företagare. De planerar sitt arbete och arbetar för att uppnå
målen. De arbetar på ett ekonomiskt sätt samt är resultatinriktade och självstyrda. De dimensionerar sitt eget arbete utifrån målen.
Hållbar utveckling
De studerande eller examinanderna följer i det egna yrket de ekologiska, ekonomiska, sociala
och kulturella principerna för hållbar utveckling. De iakttar de centrala författningarna, bestämmelserna och avtalen som gäller hållbar utveckling i arbetsuppgifterna inom branschen.
Estetik
De studerande eller examinanderna beaktar de estetiska faktorerna inom sin bransch. De främjar eller upprätthåller trivseln och andra estetiska aspekter i sin arbetsmiljö.
Kommunikation och mediekompetens
De studerande eller examinanderna kommunicerar mångsidigt och interaktivt på ett sätt som är
lämpligt i situationen och använder sig av sina språkkunskaper. De observerar, tolkar och bedömer kritiskt olika medieprodukter, använder medier och kommunikationsteknik samt producerar mediematerial.
Matematik och naturvetenskaperna
De studerande eller examinanderna använder elementära räkneoperationer vid lösning av räkneuppgifter som behövs i arbetet och i vardagen. De använder t.ex. formler, grafer, figurer och
statistik vid lösning av uppgifter och problem i yrket, och i sitt arbete använder de metoder och
tillvägagångssätt som baserar sig på fysikens och kemins lagar.
Teknologi och informationsteknik
De studerande eller examinanderna drar mångsidigt nytta av teknologier som används i yrket.
De beaktar teknikens fördelar, begränsningar och risker i sitt arbete. De använder informationsteknik mångsidigt i sitt yrke och som medborgare.
Aktivt medborgarskap och andra kulturer
De studerande eller examinanderna drar nytta av information om samhällets grundläggande
strukturer och om tillvägagångssätten i samhället och deltar på ett konstruktivt sätt i organisat199
ionens verksamhet och beslutsfattande. De handlar i enlighet med sina rättigheter och skyldigheter både i arbetet och i vardagslivet. De arbetar aktivt för att eliminera missförhållanden. De
iakttar lagarna om jämställdhet och likabehandling. De agerar sakligt och enligt arbetslivets krav
när de möter människor med en annan kulturbakgrund i Finland och i internationella aktiviteter.
200