Ledarskap och organisering för hållbar hälsa och arbetsengagemang

LEDA FRISKT!
Ledarskap och organisering för hållbar
hälsa och arbetsengagemang
Lotta Dellve professor i vårdens ledarskap och organisering
Högskolan Borås & KTH - Ergonomi
Det nära – och det strategiska - ledarskapet som
integrerar olika strategier och perspektiv
överbrygger mellan nivåer och enheter
för att processer ska flyta på ett viktigt, riktigt och smidigt sätt
Förståelse, engagemang och tillit har stor betydelse
Medarbetare –Nära ledarskapet – Strategiska ledarskapet
Lotta Dellve
Ledarskap som främjar hälsa och verksamhet
Personlighet
& genetik
Livsmiljö
Hantering/livssyn
Positiv hälsa - välbefinnande
Att leva i riktning mot sin ”sanna
potential”
• Upplevelse av att kunna hantera vardagen
• Acceptera sina bra och dåliga sidor
• Positiva relationer – kunna skapa och behålla dem
• Mål och mening i livet
• Personlig utveckling – öppenhet för erfarenheter
• Självständighet – vara sig själv
(Ryff)
(Antonovsky)
”Att må bra har definierats att kunna hantera vardagen, att känna meningsfulhet och att ha
resurser för att uppnå vitala mål i livet”
(Nordenfeldt)
”En känsla av sammanhang”
Begriplighet
Kunskap om
Omvärlden
Sjukhusets historia
och organisation
Arbetsinnehållet
Egna rollen
Förändringar
ARBETSPLATSENS
Hanterbarhet
Motivation
Visioner, Mål
Rimliga löner, förmåner
Meningsfullhet
Påverkansmöjligheter
Arbetstakten
Arbetets planering
Kompetens
Yrkeskunnande
Social kompetens
Kommunicera
Ork Fysisk , psykisk
Distansering, pauser
Tillåtande, harmoniskt klimat
som ger möjlighet till flexibilitet
och ansvarstagande
Nilsson 2010
Uppskattning och berikande
socialt klimat
Positiva upplevelser
Relationer: kollegor/chef
Trevlig miljö, Trivselaktivteter
Humor
Variation i arbetet
Självkänsla
Hansson 2004/Dellvre
Värderingar
Etik och moral
Centrala värderingar
Rättvis behandling
Resurser och stöd
Material, verktyg, människor
Tydlig organisation
och riktlinjer
KÄNSLA AV SAMMANHANG
Återkoppling från chefen,
kollegor, klienter
Reflekterande
Öppenhet
Helhetsbild av arbetet
U
T
M
A
N
I
N
G
FLOW
KOMPETENS - KUNNANDE
ADDICTED
BURNOUT
Two sides of a coin?
ENGAGEMENT
SATISFIED
Russell 2003
LEDARSKAPET
Leadership over human beings is exercised when persons
with certain motives and purposes mobilize, in competition or
conflict with others, institutional, political, psychological, and
other resources so as to arouse, engage, and satisfy the
motives of followers... in order to realize goals mutually held
by both leaders and followers....
James MacGregor Burns
Ledarskap kan ses som alla initiativ
som underlättar för människor att
arbeta effektivt tillsammans
Thylefors, 2007
Medarbetare
Psykiskt välbefinnande
Fysiskt välbefinnande
Missnöje
Stress
Sjukfrånvaro –närvaro
Säkerhetsbeteende
Medverkan i livsstilssatsningar
Engagemang, prestation, motivation
Ledarskap har stor betydelse för
medarbetares hälsa, engagemang och prestation
Ledarskapet
Ledarskapskvaliteter
Strategier
Stress
Socialt klimat
Individuella och organisatoriska resurser – krav - förhållanden
Reviewer: Skakon 2010, Kelloway 2009, Nyberg 2009 mfl
Bygger på förtroende och relationer
Viktig del av chefsrollen
LEDARSKAP
Formell position med formellt ansvar
och befogenheter att fördela
och belöna insatser
CHEFSKAP
Påverkar genom strukturerande av:
• viktiga basförhållanden i arbetsmiljön
• arbetssituationen vid pressade situationer.
Ledarskapsstrategier påverkar
hälsa, engagemang, utveckling:
• LMX – Individuell relation
• Transformativt – Utveckling
• Autentiskt – Ärligt
• Servant - Tjänande
• Värdebaserat – Nära
• Integrerande, Uthålligt
Strukturen möjliggör för medarbetarna:
• Att ha mer kontroll i sin arbetsmiljö
• Att ha delaktighet
• Att återfå kontrollen vid utsatta situationer
Lotta Dellve
Medvetenhet om styrkor och svagheter – och
visar det
Autentiskt Ledarskap
Medvetenhet och
självkännedom
Delar ärligt information och känslor när det
passar situationen
Analyserar objektivt relevant data före beslut
Öppenhet i
relationer
Balanserad i
bedömningar
Inre moral
Inre etiska standards guidar reglering av eget
handlande
Avolio 2004
FÖRVALTAR
DET GODA I
DET HELA
GER
RIKTNING,
MÅL
UTVECKLA
OCH STÄRKA
ANDRA
TJÄNANDE
LEDARSKAP
TJÄNA FÖRST
ACCEPTERAR
MÄNNISKOR
FÖR VILKA
DE ÄR
Dierendocks syntes i review 2010
VISAR
ÖDMJUKHET
ÄR
AUTENTISKT
HUR
1. Listening
2. Empathy
3. Healing
4. Awareness
5. Persuasion
6. Conceptualization
7. Foresight
8. Stewardship
9. Commitment to growth of people
10. Building community
TEAM
INDIVIDER
TJÄNANDE
LEDARSKAP
TJÄNANDE
LEDARSKAP
ARBETSENGAGEMANG
JOB
CRAFTING
ARBETSENGAGEMANG
JOB
CRAFTING
Hakanen, 2014
Att optimera resurser och stimulerande krav:
egna och för det ”gemensammas bästa”
Samband med psykiska besvär
Procedural justice
Depressiva symptom, depression. 5/5 studier fann samband
Sjukskrivning 2/3 studier fanns samband.
SRH
Mindre psykiska besvär
RR=1.20 -1.60
RR=1.2
RR=1.4 -1.9
RR=1.08
RR =1.45
RR=1.44
longitudinella studier, kontrollerade för JDC ERI SS
Relational justice
Mental hälsa (7studier)
Sjukskrivning (3 studier)
Ndjaboué (2012)Organisational justice and mental health: a systematic review of
prospective studies Occup Environ Med2012;69:694-700
1 (lowest)
1.25 (1.09 to 1.42)
1.00
10-Town study
1.26 (0.96 to 1.64)
1.23 (0.97 to 1.57)
1.00
Hospital Personnel study
1.49 (1.22 to 1.81) 1.52 (0.89 to 2.58)
1.06 (0.87 to 1.28) 1.43 (0.82 to 2.48)
1.01 (0.81 to 1.25) 1.54 (0.93 to 2.55)
1.00
10-Town study
1.00
Hospital Personnel study
Incident doctor-diagnosed
depression
2
1.40 (1.4 to 1.59)
1.38 (1.06 to 1.79)
Incident GHQ-caseness
3
1.85 (1.63 to 2.11)
Effort-reward
imbalance (quartiles)
4 (highest)
(quartiles)
1 (lowest)
1.29 (1.13 to 1.46)
1.00
1.62 (1.25 to 2.08)
1.30 (1.00 to 1.67)
1.00
1.52 (1.24 to 1.86) 1.87 (1.15 to 3.05)
1.24 (1.01 to 1.52) 1.46 (0.89 to 2.41)
1.12 (0.92 to 1.38) 0.96 (0.56 to 1.64)
1.00
Oberoende relaterade till hälsa
Kombinationen ökade risken
2
1.29 (1.14 to 1.47)
1.64 (1.26 to 2.13)
Organisational injustice
3
1.56 (1.37 to 1.79)
1.00
4 (highest)
Kivimäki (2007) Effort-reward imbalance, procedural injustice and relational injustice …..
Occup Environ Med. 2007 October; 64(10): 659–665.
Vad kan du ha för nytta av att stärka
arbetsförhållanden…?
30% färre med mentala symtom
kan ge Y:
40% ökad närvaro på arbete
20% färre med depr symtom
10-40% färre med mentala symtom
40% färre med mentala symtom
Socialt stöd
Ledarskap som kan stärka X
Visar erkänsla
Ger kontroll över arbetet (beslut)
Ansträngning och belöning i balans
Psykiska krav
Organisatorisk rättvisa procedurer
Organisatorisk rättvisa relationer
10% mindre sjukskrivning
40-50% mindre psykiska hälsoprobl
40% högre självskattad hälsa
20-60% bättre hälsa
20% mindre sjukskrivning
Upplevt rättvist eller inte handlar om värden – vilka är komplext – och måste förstås för
att kunna hanteras
Lotta Dellve
KOMPLEXA OMORGANISATIONER
Samband mental ohälsa
intensiva, storskaliga omorganiseringar
mer komplexa omorganiseringar i mer komplexa
verksamheter som ger service
Större oro, att inte kunna förutse hur arbetet konkret kommer
att förändras, tycks ha stor betydelse
Återkommande information, att ha inflytande och att få prata
med närvarande chef
Omorganisering påverkar ohälsa hos individer och i
organisationer på olika sätt, dvs vissa är mer robusta än andra.
Lotta Dellve
VÄLFUNGERANDE ARBETSGRUPPER
Välfungerande grupper betonar det gemensamma ansvaret.
regelbunden och ömsesidig kommunikation och återkoppling kring gemensamma mål
Konstruktivt och verksamhetsinriktad kommunikationssätt
tid för kommunikation
ett tydligt organisatoriskt uppdrag och mål.
gruppen inte är för stor, är stabil över tid
TILLIT OCH
STRUKTUR
BALANS: KREATIVITET – STABILITET
BEHOV AV
STRUKTUR
TESTAR IDÉER
GRUPPENS MOGNADSGRAD utvecklas stegvist
TILLHÖRIGHET
OCH
TRYGGHET
FUNKTIONELL
I BESLUTSOCH
FEEDBACKSYSTEM
Wheelan
Stressmätningar
Aktivitetsobservation
LEDA OCH VARA FRISK
Stötdämpare – Buffertroll
Styrningsproblem och otydliga förväntningar
Krävande fragmenterat uppdrag
Värderings- och legitimitetskonflikter
Logikkonflikter
Bristande tillit och medarbetarproblem
Containerfunktion
Ensamhet
Tidspress
Hårt arbete
Hålla stark fasad
Klämd
Lotta Dellve
Ledarskap med utvecklad integritet;
guidat av ett inre engagemang, övertygelse och grundvärderingar
God sömn
Koppla av på fritiden
Medvetenhet - Förståelse
Permeabel gränssättning - Aktivt accepterande
Lotta Dellve
Vad är fast?
Vad är löst-permeabelt?
BALANS I LIVET
Segmentering – Integrering?
Rollkonflikt – Rollberikning?
Egenkontroll?
Lotta Dellve
Lotta Dellve
STRATEGIER FÖR ATT HANTERA EGEN
ARBETSBELASTNING
• Att aktivt, medvetet acceptera sin arbetssituation, men sätta gränser
• Att aktivt, medvetet acceptera sin arbetssituation, och förlita sig
• Att stärka sin position för att få ökad möjlighet till egenkontroll
• Att inte identifiera sig med chefsrollen
• Att ha en fritid som ger möjlighet till avkoppling och socialt stöd
• Att ha balans mellan givande och tagande i arbetsrelationer
• Att medvetet och uthålligt sätta gränser, lösa upp gränser och
situationsanpassa samt på samma sätt prioritera och omprioritera
verksamheten.
• Vara närvarande men att undvika att avlasta alla andra
Lotta Dellve
Kan du bygga in mer återhämtning i arbetet?
• Bygga in tider för reflektion och ställtid?
• Standardiserade arbetssätt?
• Att skapa ordning och reda - underlätta att göra rätt direkt?
• Att tydligt kommunicera mål och målnivåer?
• Att avsluta och utvärdera delsteg i utvecklingsarbeten?
• Att lämna utrymme för anpassning till individers kapacitet/
dagsform?
• Att bryta klimat med bristande handling och avvaktande attityder
Lotta Dellve
Studie av chefer i vården
Dellve et al 2013
Resultat
Cross-sectional associations, 2009 and 2011
Excessive role
demands
p<0,05
Support from
superior manager
Overload
Symptoms
Work ability
Health
Stress
Energy
Support from
colleagues
Good cooperation
with employees
External support
Support through
private life
Dellve et al 2013
ASSOCIATION SUPPORT AND MANAGERS
SUSTAINABILITY
Prospective crosslagged, p<0,05
SUPPORT FROM SIGNIFICANT OTHERS
FAMILY AND LEISURE TIME SUSTAINS
SUPPORT WITHIN ORGANISATION NEEDS
TO BE IN RIGHT TIME – ”IS PERISHABLE”?
Dellve et al 2013
Stress, SRH
Energi
Externt stöd
Stöd ledning
Arbetsförmåga
Betungande rollkrav
Arbetsförmåga
SRH
Symtom
SRH
CHEFSERFARENHET
CHEFERS
STRATEGIER
CHEFERS
HÅLLBARHET
PROSPECTIVE CROSSLAGGED ANALYSIS, p<0,05
Modererande effekter
CHEFSTÖD
KONTROLLSPANN
CHEFSERFARENHET
Externt stöd
Stöd medarbetare
Avlasta buffra
KONTROLLSPANN
Stöd chefskolleger
Stöd medarbetare
Stöd chefskolleger
Stöd medarbetare
Stöd privat
Dellve et al 2013
ORGANISATION
BYGGA HÅLLBAR & HÄLSOFRÄMJANDE
FÖRUTSÄTTNINGAR
HÅLLBARA BASSTRUKTURER
I VARDAG OCH I VERKSAMHETSUTVECKLING
Balansera och integrera värden och perspektiv
Bygga tillit och förtroende
Balanserad och öppen kommunikation som bygger och koordinerar
Balanserad och integrerad ledning och styrning
Bygga lärande klimat
Tydlig systematik: ge möjligheter för delad förståelse
Integrera hälsoperspektiv
Basstruktur i hälso- och arbetsmiljöarbetet
Lotta Dellve
MÅL TYP AV INSATS
Hälsofrämja Förebygga
Rehab
EFFEKTER
ENKEL BASSTRUKTUR I HÄLSO- OCH
ARBETSMILJÖARBETET
NIVÅ
Individ
Grupp
Organisation
Nov
Dec Jan
Feb
April
Mars
Maj
Okt
Juli Juni
Sept
Aug
Lotta Dellve
A
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
C
25
20
15
10
5
0
1
Varför är det så stora kommunvisa skillnader?
Long-term sick leave
Municipalities in Sweden
Long-term work ability
Dellve 2003; 2006; 2008
FLERA ICKE-HELTIDSARBETARE I KOMMUNEN – förklarade 34 % av skillnaden
B
300
250
200
150
100
50
0
1400
0
200
400
600
800
1000
1200
D
1
VÄLSTRUKTURERAT HÄLSO- OCH ARBETSMILJÖARBETE
Occupational disorders
Municipalities in Sweden
Disability pension
Municipalities in Sweden
Municipalities in Sweden
Andel långtidsfriska
per 1000 helårsarbetare
Dellve 2008
MÅL TYP AV INSATS
Hälsofrämja Förebygga
Rehab
EFFEKTER
ENKEL BASSTRUKTUR I HÄLSO- OCH
ARBETSMILJÖARBETET
NIVÅ
Individ
Grupp
Organisation
Nov
Dec Jan
Feb
April
Mars
Maj
Okt
Juli Juni
Sept
Aug
VISUALISERA ARBETET – ARBETETS PROCESSER
Lotta Dellve
KVALITET
värdet av
arbetet som utförs
BALANSERA OCH INTEGRERA
PERSPEKTIV OCH VÄRDEN
EFFEKTIVITET
man gör rätt saker på
rätt sätt i rätt ordning
utan onödig tidsspillan
Hälsa
Stress
Kompetens
Kommunikation
Struktur & Måltydlighet
Ledarskap & Medarbetarskap
ARBETSMILJÖ
omfattar både fysiska och
psykosociala arbetsförhållanden
Medarbetare och chefer
som utför arbete med
integritet och värdighet
Hållbarhet
OMVÄND VÄRDEPYRAMID
Prioriteringar:
Förbättringar av kvalitet
och arbetsmiljö
Prioriteringar:
Effektivitet och
målstyrning
Verksamhet inom
budgetramar
Orvik
UTHÅLLIGT LEDARSKAP
i prioritering, anpassning, omprioritering
INTEGRERANDE DISTRIBUERAT LEDARSKAP
Aktiva projekt/processägare
Nära aktivt ledarskap, professionell styrning
som leder, skapar förutsättningar, följer upp och
kommunicerar mål och resultat
Strategisk styrning
“Kund”styrning
som är kunnig och medveten om hållbar
verksamhetsutveckling . Som organiserar,
engagerar och motiverar
Engagerade medarbetare
Kunder/brukare som får möljighet
att delge sina upplevelse av kvalitet
som styr mot effekter som inkluderar
balans mellan effektivitet , god kvalitet
och arbetshälsa
som aktivt föreslår, pröva roch
genomför utveckling av arbetet
Halvarsson
Hållbart ledarskap som leder friskt
Balansera och integrera värden och perspektiv
Bygga tillit och förtroende
Balanserad och öppen kommunikation som bygger och
koordinerar
Enkel, tydlig struktur och systematik: för delad förståelse
Individ – Grupp/Kultur - Organisation
MEN HUR GÖR JAG
I PRAKTIKEN?
DET DÄR ÄR JU INTE
SÅ LÄTT PRECIS - DÄR
JAG JOBBAR….
Lotta Dellve
Lotta Dellve
@sth.kth.se
@hb.se