Statistiska Centralbyrån

Utrikes föddas sysselsättning
En uppföljning av utrikes födda
som bott 13 år i Sverige
Anna-Karin Nylin, SCB
2015-04-21
Periodstatistik
Andel förvärvsarbetande, 20-64 år, 2012
Procent
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
82,8
60,5
Utrikes födda Inrikes födda
män
män
81,0
54,5
Utrikes födda Inrikes födda
kvinnor
kvinnor
Källa: RAMS
Andel förvärvsarbetande efter
vistelsetid, 20-64 år, 2012
Procent
100
80
60
40
20
0
0-4 år
5-9 år
10-19 år
Män
Kvinnor
20 år eller Inrikes född
mer
Population
Utrikes födda personer som invandrade, i åldern
20-49 år, under 1997-1999 och som bott kvar i
Sverige under 13 sammanhängande år
Data
Databasen STATIV
Registerdata för integrationsstudier
AKU
RAMS
60 000 personer
invandrade
38 000
stannade kvar
Kvinnor efter invandringsgrupp
Invandringskohorten 1997-1999
13 000
Familjeband
Flykting m.fl.
5 000
Norden/EU
3 000
Studier
Arbete
Övrig/Okänd
0
10
20
30
40
50
60 70
Procent
Män efter invandringsgrupp
Invandringskohorten 1997-1999
Flykting m.fl.
7 000
6 000
Familjeband
Norden/EU
3 000
Arbete
Studier
Övrig/Okänd
0
10
20
30
40
50
60 70
Procent
RESULTAT
Kvinnors förvärvsfrekvens efter tid i
Sverige
Glidande medelvärden över tre år.
Invandringskohorten 1997-1999
Procent
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
25
procentenheter
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Arbete
Studier
Flykting m.fl.
Familjeband
Norden/EU
Inrikes födda
Mäns förvärvsfrekvens efter tid i
Sverige
Glidande medelvärden över tre år
Invandringskohorten 1997-1999
Procent
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
18
25
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Arbete
Studier
Flykting m.fl.
Familjeband
Norden/EU
Inrikes födda
Regional statistik
Regional statistik
-
Nyckeltal för att belysa utvecklingen av integration på nationell och lokal nivå
Stadsdel, kommun, län och nationell nivå
Tidsserier från och med 1997
Kön, Ålder, Födelseregion, Skäl till invandring, Utb.nivå, Vistelsetid i Sverige
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbetsmarknad
Demografi
Transfereringar
Inkomst
Boende
Flyttmönster
Utbildning
Hälsa
Val & valda
Anna-Karin Nylin
[email protected]
08-506 942 32
www.scb.se
www.scb.se/integration
Tack!