Sociala aspekter i samhällsplanering.indd

HÅLLBAR STADSUTVECKLING
SOCIALA ASPEKTER I SAMHÄLLSPLANERING
KONTAKT
Helena Karlsson, 010 452 24 95
[email protected]
TJÄNSTER INOM HÅLLBAR STADSUTVECKLING
KONTAKTA OSS
•
•
•
•
•
Huvudkontor:
Tyréns AB, 118 86 Stockholm
Besöksadress: Peter Myndes Backe 16
Tel: 010 452 20 00
•
•
•
•
Akustisk design
Avfall i fysisk planering
Barnkonsekvensanalys
Digitala stadsmodeller BIM
Energiplanering och
energistrategier
Folkhälsa
Grön- och blåstruktur
Gröntypologi
Hållbarhetsanalyser
•
•
•
•
•
•
•
•
Hållbarhetscertifieringar av
stadsdelar
Hållbart byggande
Klimatstrategier
Mobility Mangement
Resecentrum
Sociala aspekter i
samhällsplanering
TrygGIStaden – Social hållbarhet
Utveckling av stadskärnor
Mail: [email protected]
www.tyrens.se
VI HJÄLPER ER ATT BYGGA ETT SAMHÄLLE SOM ÄR SOCIALT HÅLLBART!
Stolthet över sin stad, tillit mellan medborgare,
tjänstemän/politiker och medborgare i samverkan,
möjlighet till en aktiv livsstil och ett hållbart leverne,
trygga promenadstråk, mötesplatser över gränser,
social mångfald, en känsla av delaktighet… Detta är
faktorer som utgör kännetecken för det vi brukar kalla för en
socialt hållbar stad.
Att bygga en socialt hållbar stad innebär att vi planerar med
en hög ambitionsnivå för en stad som tillgodoser allas behov. Ett
medvetet fokus på sociala dimensioner under planeringsprocessen
gör det möjligt att främja jämlikhet, trygghet och demokrati i
ett område. Detta medför en ökad livskvalitet för människor som
passerar och vistas inom området.
Positiva sociala effekter
Vårt mål är att skapa positiva sociala effekter. När vi belyser
olika målgruppers behov samt potentiella problempunkter blir det
möjligt att tillmötesgå och förebygga dessa. Olika målgrupper i
planeringen är bland annat barn, äldre, kvinnor, män, personer
från olika etniska grupper, personer med funktionsnedsättningar,
boende i ett område. Ju tidigare sociala aspekter lyfts och
diskuteras i en process desto större är chanserna att skapa
förutsättningar för social hållbarhet.
Vårt arbetssätt
Vi jobbar processinriktat, gärna från vision-/målformulering till
uppföljning och utvärdering. Vi gör dock även punktinsatser i
projekt.
Vi hjälper er att hålla koll på lagen
Samhället kräver att sociala aspekter tas i beaktande. Dessa krav
är bland annat dokumenterade i:
•
Plan- och bygglagen
•
Miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö
•
Nationella folkhälsomål
•
Jämställdhetspolitiska delmål
•
FN:s barnkonvention
•
FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter
Vi på Tyréns hjälper er att ta reda på vilka lagar och mål som är
relevanta för specifika projekt och hur ni kan tillgodose dessa.
Erfarenhet och kompetens
På Tyréns har vi god erfarenhet av att arbeta i dialog och
använder oss av anpassade dialogmetoder som leder till ett ökat
engagemang bland aktörer i en planeringsprocess. Mycket av det
som kommer fram under en dialogprocess ger oss kunskap om
vad människor uppskattar i sin närmiljö och därmed är beredda
att ”betala” för. Genom att belysa specifika grupper i samhället
går det att identifiera och analysera konflikter och synergier
mellan deras behov och planförslaget.
I våra uppdrag har vi möjlighet att blanda konsulter
från olika ämnesområden för att ta fram och genomföra
helhetsbedömningar. Vi har exempelvis samhällsplanerare,
trafikplanerare, kulturgeografer, beteendevetare, agronomer och
nationalekonomer. Tyréns arbetar med olika typer av roller; allt
från uppdragsledare, samordnare och utredare till processledare.
EXEMPEL PÅ TJÄNSTER
Hållbarhetsbedömning (utvidgad MKB); berör oftast
sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga aspekter. Vi
utvärderar och är stöd i arbete med hållbarhet. Inom Tyréns
arbetar personer från olika ämnesområden vilket ger oss möjlighet
att arbeta över disciplingränser och skapa kopplingar mellan
ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala värden. Resultatet
är heltäckande analyser och konsekvensbedömningar. Vi kan
exempelvis ta fram utvidgade miljökonsekvensbeskrivningar där
fler aspekter än miljömässiga står i fokus. Vi arbetar även som
processtöd där vi utgör ett ”bollplank” i arbete med hållbarhet vid
framtagande av en plan.
Vi kan även hjälpa till att samordna och utföra samråd med barn
och unga som målgrupp.
Social konsekvensbedömning (SKB) – lyfter sociala frågor
i planeringen. SKB är ett verktyg för att kartlägga livsmiljön på en
plats genom olika sociala aspekter. SKB kan både användas för
att lyfta fram sociala aspekter i tidiga planeringsskeden men även
för att utvärdera och analysera platsens funktion ur ett socialt
perspektiv.
Medborgardialoger - används som ett verktyg att uppmuntra
engagemang hos boende och förbättra beslutsunderlaget bland
politiker och tjänstemän. Dialogen bidrar till en ökad förståelse
för planeringsprocessen samtidigt som människor får en chans att
uttrycka sin åsikt om ett område/tema eller specifik förändring.
Tyréns använder bland annat verktyget Ketso© och backcasting
för att skapa visioner för en stad eller plats där en ny inriktning
behövs eller förändring kommer att äga rum inom en snar framtid.
Barnkonsekvensanalys (BKA) - är en variant av Social
konskevensbeskrivning som på ett metodiskt sätt belyser hur
barn och unga påverkas av ett beslut eller en förändring i
den fysiska miljön. BKA har särskilt aktualiseratas på grund
av FN:s barnkonvention. Barn och unga har inte samma
möjligheter som vuxna att göra sin röst hörd i planprocesser.
Av den anledningen genomförs en barnkonsekvensanalys för att
lyfta fram deras perspektiv och ge dem möjlighet att förbättra
planeringsunderlaget.
Jämställdhetsbedömning - Bedömningen syftar till att förstå
vilka faktorer i den fysiska miljön som påverkar mäns och kvinnors
möjligheter att uppfylla sina behov. Att arbeta med jämställdhet
i planering innebär att ett planförslag eller rådande stadsstruktur
utvärderas metodiskt. Detta kan med fördel kompletteras med
en kartläggning av verksamhetens jämställdhetsarbete på
strategisk nivå. Vi gör även mindre punkinsatser för att belysa
jämställdhetsperspektivet i ett projekt.
Aktörsanalys - Att kartlägga vilka aktörer som finns och vilken
makt och möjlighet de har att påverka kan vara en viktig start
i ett arbete för en mer socialt hållbar stad. Nästa steg är att
engagera utvalda aktörer och få dem att känna delaktighet i
hållbarhetsarbetet.
Efter Reed et al. 2009
Genom att intervjua barn förbättras planeringsunderlaget. Illustrationen bygger på intervjuer med barn om negativa platser i deras närområde.
Vi genomför aktörsanalyser efter vedertagna teorier och analysverktyg. Figuren visar olika aktörers intresse och möjlighet att påverka i ett specifikt
utvecklingsområde.
www.tyrens.se