Vi hjälper Er till smartare arbetssätt

Är Du intresserad och vill veta mer?
Kontaktperson: Lars Söderlind
070-573 09 50
[email protected]
Du är också välkommen att kontakta något av våra referensföretag
Inission i Munkfors AB, Munkfors
Fredrik Berghel, produktionschef
Finnebäcks AB, Edane
Johan Wästlund, VD
Flexit Sverige AB, Töcksfors
Peter Elovsson, platschef
Torverk Industrial Doors, Torsby
Thomas Eriksson, produktionschef
Vi hjälper Er till
smartare arbetssätt
Programinnehåll
Workshop med Ledningen
Utbildning och förankring av Lean produktion hos ledning. Vi börjar forma
företagens produktionssystem (FPS).
Introduktion till Lean för alla medarbetare
Utbildning och förankring av Leanprinciperna.
Värdeflödesanalys
Workshop Design av värdeflöden.
Workshops
Effektiv montering, ledarskap, förbättringsgrupper (innehåll fastställs i
samarbete med deltagande företag).
Nätverksträffar
Vid minst sex tillfällen under projektperioden hos de deltagande företagen.
Smart Produktion är ett regionalt utvecklingsprogram
riktat mot små och medelstora företag med intresse för resurs-effektiv produktion. Avsikten med programmet är att
deltagande företag skall få kunskap om principer, verktyg
och metoder inom ”Lean Produktion ”.
Syfte och mål med programmet
 förmedla kunskap kring tankesätt, verktyg och metoder inom Lean produktion till alla anställda
 utifrån kartläggning och målbild skapa en handlingsplan för förbättringsåtgärder
 upptäcka och minimera slöserier i produktionen
 skapa sitt eget ”leanhus” med visioner om hur företaget vill driva och
utveckla sitt produktionssystem
 utveckla en plattform för det egna företagets förbättringsarbete
 stärka företagsnätverket för erfarenhetsutbyte inom Lean produktion
Coachning
Sker löpande i företagens utvecklingsarbete. IUC Wermland under två dagar
per månad och företag. Swerea IVF under fyra halvdagar under projekttiden
per företag.
Uppföljning
Efter genomfört program sker uppföljning av resultat och måluppfyllelse för att
"ständigt utveckla" programmet.
Genomförande
Arbetet stöds och följs upp av projektansvarig på IUC Wermland i samarbete
med Swerea IVF - ett forskningsinstitut med expertkompetens inom Lean Produktion. Det stödjande arbetet från IUC och Swerea IVF fungerar enligt principen ”hjälp till självhjälp”. Detta innebär att företagen själva äger och driver sitt
utvecklingsarbete, med behovsanpassat stöd med målet att utvecklingsarbetet
fortsätter av egen kraft efter genomfört program.
Vem kan delta?
Programmet omfattar 5-8 företag i nätverk under 24 månader. Programmet har
med goda resultat bedrivits i Värmlandsregionen sedan 2003. Smart Produktion
vänder sig till små och medelstora företag.