Beställarmöte - Vehicular Systems

Beställarmöte
Ingenjörsprojekt
Styrning och optimering av bilbana
Projektet
Projektbeskrivning
Akademisk och industriell relevans
Projektorganisation och schema
Kravspecifikationen
Erik Frisk, <[email protected]>
Lektor, Institutionen för systemteknik
Fordonssystem, Linköpings universitet
Biblioteksuppgift - teoretisk uppgift
2015-09-21
Dugga - kursdirektivet
1
Projektbeskrivning
Utmaningar i projektet
Spänning vs hastighet
Spänningen på banan styrs från datorn ej hastigheten på bilen.
Olika bilar åker olika fort med samma spänning.
Olika delar av banan ger olika bra kontakt.
De båda banorna är olika långa.
En varmkörd motor har dramatiskt olika egenskaper än en kall.
Banprofil
Bilar med dålig väghållning måste sakta in i kurvor.
Återkoppling
Datorn vet bara var bilarna är när dom passerar en givare – Vad
händer där emellan?
Givarna kan missa att detektera när en bil passerar.
Mål: Styra bilarna så att varvtiderna blir exakt 13s.
Tycker ni det låter svårt?
2
3
Utmaningar i projektet
Display
Styras och övervakas från dator och display
320 x 240, 5.7”, touch, monokrom
seriell styrning/programmering
5
4
Motivering av projektet – industriellt
Diagnostic bus
Ge nyfikenhet inför kommande kurser i utbildningen.
AUS
COO
Audio system
Coordinator
system
CSS
Systemteknik, vad är det?
Matematisk programmering i Matlab
Styrning och styrsystem i
fordon, Fordonssystem
Reglerteknik
projektform
Skriva tekniska rapporter
hantera resurser i form av
tid, pengar, lokaler, etc.
Fysikaliska principer
ACC
Statistisk verifikation av resultat
BMS
Engine management
system
Brake management
system
Instrument cluster
system
CTS
Road transport
informatics system
EMS
Articulation control
system
ICL
Auxiliary heater
system air−to−air
RTI
ACS
Gear box manage−
ment system
All wheel drive
system
ATA
Road transport
informatics gateway
Modellering
GMS
AWD
Auxiliary heater
system water−to−air
RTG
Suspension
management dolly
Red bus
Locking and alarm
system
WTA
Clock and timer
system
SMD
Suspension
management dolly
LAS
Automatic climate
control
Green bus
Läsa tekniska specifikationer
Crash safety
system
Yellow bus
Projektarbete
SMD
EEC
Exhaust Emission
Control
7−pole ISO11992/2
Motivering av projektet – akademiskt
15−pole ISO11992/3
Mål: Styra bilarna så att varvtiderna blir exakt 13s och att de
kommer i mål samtidigt.
Tycker ni att det låter svårare nu?
TCO
Tachograph
system
VIS
Visibility
system
Trailer
APS
Air processing
system
Tillämpad matematik
Central fråga inom Reglerteknik/AI/Systemtekink/...
Ta beslut/styra i miljöer där man har ofullständig eller osäker information.
6
7
Projektorganisation
Roller i projektet
Personer
Examinator - Urban Forsberg <[email protected]>
Projektledare
Beställare - Erik Frisk <[email protected]>
Dokumentansvarig
Testansvarig
Handledare - Daniel Jung <[email protected]>
Kommunikation
Kontinuerlig tidsrapportering (senast 12.00 varje måndag), skicka till
handledare och beställare
Ansvarig delsystem 1
Ansvarig delsystem 2
Ange grupptillhörighet (YA3 respektive YC2) i all kommunikation
Ansvarig delsystem 3
Ansvarig delsystem 4
Främst projektledare sköter kommunikation med beställare
Alla välkommna till mig att diskutera ev. problem, kursfrågor,
examinationsärenden, etc.
Projektledning, gruppmöten, kontakt mot
kund/beställare.
Dokumentsammanställning
Planering och dokumentering av tester för
verifiering av krav
Hastighetsstyrning och varvtidsreglering
m.a.p. referenstid
Strategi för kalibreringsvarven, positionsdetektering, energianvändning, och ekonomi
Strategi för gemensam målgång
Displayhantering
Ansvarig 6= utförare
(Tids-)Budget
Projektledare 6= chef
120 timmar per person
8
Schema Period 1
9
L-huset
Förslag på mötestider med handledare och beställare under period 1.
GU
Projektpresentation
Projektmöte 1
Leverans projektplan (BP2)
Grupp
YA3
YC2
YA3
YC2
YA3
YC2
Tid
Mån 21 sep,
13-15
22–24/9
22–24/9
Tis 6 okt, 8.15-9.00
Tis 6 okt, 9.15-10.00
Lokal
Systemet
Handledare
Erik, Daniel
Filtret
Filtret
Daniel
Daniel
Erik, Daniel
Erik, Daniel
10
11
Projektmöte 1
Kravspecifikationen
I det här projektet är kravspecifikationen redan utformad
Finns att ladda hem från projekthemsidan
Gruppkontrakt
För passerkort, lista med:
Formell beskrivning av vad er produkt måste uppfylla
E-postadress (studentmejl)
Namn
Projektvecka
Viktigt: Projektvecka 1 påbörjas idag, måndag 21/9!
Ansvarsfördelning, roller i projektet
Kort demonstration av bilbanan
Veckorapportering
Tidsrapport, statusrapport, mötesprotokoll, samt allt incheckat i
versionshanteringssystemet
Till mötet: genomläsning av LIPS.
Deadline: 12:00 måndagar från och med projektvecka 2!
13
12
Projektets WWW-sida
Versionshantering med subversion (SVN)
WWW-sida för projektet
Följa LiUs WWW-mall (ett skelett kommer att vara förberett)
Kommer läggas upp på kurshemsidan
www.isy.liu.se/edu/projekt/fordonssystem/2015/{a3/c2}
Alla dokument och all kod måste versionshanteras med SVN
Nås i filsystemet på /site/edu/www/projekt/tfyy51/{a3/c2}
Dropbox är inte ett tillåtet alternativ
Ni behöver endast grundläggande HTML, inget avancerat
Senaste versionen av alla dokument/kod skall vara incheckade kl.
12:00 på måndagar från och med projektvecka 2 (samtidigt som
status och tidsrapporter skall in)
Boka in minikurs i svn, alla måste delta
Programvara finns för Windows (http://tortoisesvn.net), Linux,
Mac OS X. Fråga mig om ni undrar hur ni gör.
14
15
Repetition: Utmaningar i projektet
Grupparbete
Spänning vs hastighet
Spänningen på banan styrs från datorn ej hastigheten på bilen.
Olika bilar åker olika fort med samma spänning.
Olika delar av banan ger olika bra kontakt.
En varmkörd motor har dramatiskt olika egenskaper än en kall.
Banprofil
Bilar med dålig väghållning måste sakta in i kurvor.
Återkoppling
Datorn vet bara var bilarna är när dom passerar en givare – Vad
händer där emellan?
Givarna kan missa att detektera när en bil passerar.
Varmt förslag
Central fråga inom Reglerteknik/AI/Systemtekink/...
Ta beslut/styra i miljöer där man har ofullständig eller osäker information.
Lägg in en social aktivitet/projektstart och lär känna varandra en smula
17
16
Projektarbetetet
Beställarmöte
Projektet
Projektbeskrivning
Akademisk och industriell relevans
Projektorganisation och schema
Kravspecifikationen
Projektledarens ansvar att boka in möten med beställaren
Projektledarmöte ∼ 1 gång/vecka
Möten mellan grupp och handledare, gruppens ansvar! ∼ 1
gång/vecka
Försök tänk på er som konsulter
BP2 ≤ 2 veckor. (försening här är grund för undekännande av hela
gruppen)
Biblioteksuppgift - teoretisk uppgift
Dugga - kursdirektivet
18
19
Biblioteksuppgift - teoretisk uppgift
Purgesystem - bränsletank i personbil
Syfte
Introducera till informationssökning och de resurser som finns tillgängliga
på biblioteket. ”Googla är inte allt”.
För att hindra att bränsleångor läcker ut i omgivningen från tanken leds
ångorna in i en kanister med aktivt kol där kolväten lagras.
Engine
koppling till projektet
Viktigt: Boka in er på tider i biblioteket
20-40 timmar/grupp
Intake
Manifold
Pressure
Sensor
Er biblioteksuppgift
Leta reda på patent, vetenskapliga artiklar, och lagtexter rörande en
specifik applikation inom fordon.
Diagnosis Valve
Turbo
Purge Control Valve
Finns beskriven i detalj i dokument på kurshemsidan
Bra för att hitta lämpliga sökord
Har ni frågor om uppgiften, tekniska som administrativa, kom till mig
Viktigt: Inte meningen att ni ska förstå detaljer i patent och
vetenskapliga arbeten!
20
En vanlig övervakningsprincip
500
0
−500
−1000
−2000
−2500
−2500
−3000
−3000
15
t [s]
Inget läckage
20
25
relevanta patent i Europa och USA
relevanta vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet
−1000
−2000
10
21
Företaget vill därför ha en sammanställning av:
−500
−1500
5
Purge Valve
0
−1500
0
Diagnosis Valve
1000
Purge Valve
Pressure difference [Pa]
Pressure difference [Pa]
500
Lagkrav
Fel i bränslehanteringssystemet måste detekteras och larm ges till föraren.
Uppgift
Göra en förundersökning där relevant information tas fram för ett företags
räkning som skall utveckla en helt ny lösning för övervakning av ett
purgesystem.
1500
Diagnosis Valve
1000
Fuel Tank
Uppgift
Princip
Skapa undertryck i tanken och se om det läcker in luft med hjälp av en
trycksensor.
1500
Carbon
Canister
Om det hinns med inom utsatt tid, hitta även:
0
5
10
15
20
relevant lagstiftning (OBD) från CARB (California Air resource
Board)
25
t [s]
1 mm läckage
22
23
Dugga
Projektet
Projektbeskrivning
Akademisk och industriell relevans
Projektorganisation och schema
Kravspecifikationen
Skriftligt, personligt
20 minuter, direkt efter denna presentation
Rättas och diskuteras med beställare direkt
Måste bli godkänd på dugga, annars får man inte fortsätta kursen
Biblioteksuppgift - teoretisk uppgift
Finns möjlighet till en (1) komplettering
Dugga - kursdirektivet
24
Ingenjörsprojekt
Styrning och optimering av bilbana
Erik Frisk, <[email protected]>
Lektor, Institutionen för systemteknik
Fordonssystem, Linköpings universitet
2015-09-21
25