ÅTGÄRDSBLANKETT FÖR SKROT- BILAR FÖR EV FLYTTNING

ÅTGÄRDSBLANKETT FÖR SKROTBILAR FÖR EV FLYTTNING
ENLIGT LAGEN 1982:129
Anmälare
Inkom datum
Polisen
Securitas
Dukaten
Buss
Annan
Annan
Fordon
Reg nr
Fabrikat
Pb
Lb
Släp
Plats för anträffandet
Åtgärder
Kontroll 1
Kontroll 2
Anmaning till ägaren
Per telefon
Skriftligt
Fäst på bilen
Övrigt
Övriga anmärkningar
Avslutat
Sign
Kontrolldel för parkeringsvakt
Ej anträff
1
Flytt äg 1
Flytt äg 2
§2 1 st - 2 st
2
Information om behandling av personuppgifter (Personuppgiftslagen SFS 1998-204)
Personuppgifter som lämnas i samband med flyttning av fordon behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden för administration och
andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift samt
uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran få information om
vilka personuppgifter om dig som behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller
missvisande uppgifter.
Besöksadress: Drottninggatan 45 nb, Linköping
Postadress: Linköpings kommun, Trafiknämnd, Drottninggatan 45, 581 81 Linköping
Kundtjänst: 013-20 64 00 Fax: 013-20 73 52
Hemsida: www.linkoping.se/fordonsflytt
LK 2333 utg. 4 (juni 2015)