Karta över prioriterade cykelstråk i västerort

n
a v äg e
ve
S
g en
ev ä
en
ng
kä
yr
K
g en
vä
n
ge
vä
t ra
xv
La ä
.
ev
gs
hy
dd
en
äg
sv
al
Än
Sture-
v.
S yl v est er
ge
n
vä
N
g
n vä
Is li n g e H a
m
St
o
Sk
ug
g
illa
v.
erk
s
Ga
sv
p sb ro n
Vandrarhem
af Chapman
t.
y t ta
rs
t.
l ls
n
rta
Vä
.
érg
Ban
en
g.
iha
n
égat
an
gata
n ägen
v
St
Ban
vo
s
H er
Borgen
n
Es
se
Drottningberget
ns
Vä
LADUGÅRDSGÄRD
g
tan
Källhagen
Engelska
kyrkan
Sjöhistoriska
museet
Nobelparken
Riksidrottsmuseet
Polismuseet
Tekniska
museet
Dj u
Etnografiska
museet
Nordiska
museet
Skeppsholmens
folkhögskola
Moderna Museet
Arkitekturmuseet
Museifartygen
Nordiska Museet/
Vasamuseet
Institutet för
folklivsforskning
nd al
Rose
Småbåtshamn
Gästhamn
Aquaria
Vattenmuseum
Kärleksudden
Biologiska
museet
Högloftet
Bredablick
Lill-Skansen
Skansen
Hasselbacksporten
Liljevalchs
konsthall
Rosendals
terrass
Björnberget
Delsbogården
Bollnästorget
ns
vä
ge
Rosendals
slott
Rosendals
trädgård
Rosendals trädgård
Orangeriet
Rosendals stall
Seglora kyrka
Bellmansroporten
Solliden
DJURGÅRDEN
Liljevalchs/Gröna Lund
Cirkus
Abbamuseet
Skansen
Djurgårdshuvudingång
kyrkan
Kastellet
r d sb r u n
Sirishov
Framnäs
n
ge
svä
Hazeliusporten
Spritmuseum
rgå
Dragongården
Lido
Kaptensudden
Lejonslätten
Sollidsporten
Skansen
KastellGröna Lunds
Tivoli
Bellmansro
Djurgårdsskolan
Djurgård
svägen
Djurgårdsskolan
Djurg
ård
Oakhill
sv äg
en
Waldermarsudde
Navigationssällskapets
båthamn
rlede
Sta
ds
Ka tar in
g
av äå r d s
gen l e d
en
Magasin 7
ga
es
rd
Radiohuset
Berwaldhallen
ran
d
érg.
ika
ve
TV-huset
Gä
Linn
O xe
Ban
Garnisonen
Östermalms
stadsdelsnämnd
Ulr
Gre
Skansberget
g ata
tan
érga
gen
a
KMK´s båthamn
Konsthögskolan
Stadsgårdsterminalen
sg
Lindarängen
Hakberget
Gustav Adolfs
kyrka
holmen
Slussen
mn
Lindarängsvägen
Gustav Adolfsparken
ns t ie
r ns
cks
Auktionsverk
Magasin 5
n
tan
vä
ge
gsga
lber
Dah
din
sga
tan
De
Ge
ers
ga
Erik
He
Fr
Filmhuset
Dramatiska
institutet
Teaterhögskolan
lhalla
Naturvårdsväg
verket
Östermalmsskolan
avä
Magasin 2
Stockholms
Konsthall
Magasin 3
Kampementshallen
Svenska
Filminstitutet
Beckholmen
Maria
Magdalena
k:a
Magasin 6
Magasin 1
Frihamnsterminalen
ta
Pa
Liv r
n
Krigsarkivet
Försvarets Materielverk
Djurgårdsbron
Tullhus 1
Tullhus 2
Katarinaparken
Stadsmuseet
ing
öv ägen
id
u
St
Skeppsholmskyrkan
Eric Ericsonhallen
an
tan
g.
eri
Ar-
ppa
rga
tan
Gr e
vgata
n
Ske
Bra
Sib
an
sgat
rman
Sty
g.
agni
vM
heg
ata
n
Gre
vT
Maj
ureg
orsg
atan
.
Nyb
roga
tan
ylle
gata
Jun
n
gfru
gata
Artill
n
erig
atan
tan
vg.
Gre
Gre
Tor
sonstenssg.
tan
heg
ata
n
ureg
atan
rega
vT
Bra
Gre
Stu
till
n
ata
rag
Flo
Vill
en
äg
Bob
erg
sga
tan
psväge
n
t or
.
sg
tan
aga
e-
ryd
rega
Birk
S:t
Kron
Eri
ober
bronksgsg.
Ineda
lsgata
n
gatan
ms-
Stu
k t Er
S an
agat
an
ing ag
at an
Polhe
Oscars
kyrka
Styrmansgatan
SKEPPSHOLMEN
S k ep
tan
d
ik sga
tan
n
gata
acka
Norrb
n
ms ga
ta
targ.
sga
Er ik
l ld
n
n
ge
vä
els
.
agsv
Ekh
en
äg
gsv
sla
Ro
Banvaktsv.
an
at
g
Tr o
d in
O
n
n
ge
vä
ö ld
Sk
en
ck
Sto
é rs
an
n
ag
Br
n
ge
vä
r
j av
Fre
g en
s v.
m
n
Tivoliväge
Ka
en
äg
sv
rg
be
hl
.
en
äg
B
dv
ur
n
ge
vä
de
en
en
ö jd
ron
dsb
sun
vägen
Ulriksdals
Kyrkvägen
s s gen
ti
Arbe
Fr id
he
d en
E s s in g e le
V ik
en
äg
dsv
E ke l u n
br
n
ro
eb
ng
si
Es
V
G
.
m ég
Ar
sV
äg
rg
d e n l c h t sv.
fy
Nor
.
llsg
sv.
dhä
ding
Frö
Fre
Be
mar rgsksv.
Ö s b y v ä g en
Kl
är äg
G a mSv
l a Ldv
a n d en
s v äg e n
n
ge
-
ta
in
gs
en
äg
s
lto
rp
en
r p s rin g
to
sv
sin
ga
Ma
rv ä
gen
V in
te
at an
Hu v u d s t ag
v.
ts
ds
Ba
yr
k väg
on
j v.
d
r.
ug
fr
ud
Al
m
rö
St
S:t
s
m
Nybodagata
n
m
atan
s v.
g en
rg
vä
Sto
rgs
v.
Sv ar t v i k s -
Hö
rs klin gyls tsv
.
v.
dm
v äg n
e
stu
Su l it
in d
Gr
v.
Kors-
rg
an
rm
He
I n d u s tr i v.
ge
n
Sto rg
sv
.
.
sv
åd
ltr
Stå
Bo
V
.
sV
.
Od l ar s t .
S t e n h u g g a rv
Ut m arks v .
en
n
vä g
ge
u
nt
.
ämbetet
Östasiatiska
Museet
Gamla stan
Söde
sg.
äg
gatan
So lv
n
cken
gsba
Sko
vä
da
un
n
ata
llg
Ta
v.
ten
Vre
He
m
v u värns d s g.
ta
l
ns
Hu
Jo
vu
brodsta
n -
Hu
Mo
S t.
S v ed jev ä g e n
g en
U r b e rg s v ä
g r.
es
g s vä g e n
n
li
Ålsten
sgat
an
ogsv.
n
Storsk
väge
Skytteholmsv.
Di
tan
ga
rgs
en
äg
ed s v
es fr
nn
.
ll s v
s tä
A lvi ksvägen
Te
r
Nyä
ng
sv
äg
en
t an
ga
bo
Örn
od
Båg
ge
vä
.
Elimkyrkan
m ns
Gärdet
at a
GalärkyrkoVasamuseet gården
n
kv
n
Hö
atan
dvägen
ralbro
nnel
Cent
Torsångsv.
ensg
Tullhus 3
artu
Strandbacken
Tjäderv.
Sångarv.
T
ox alg
v. n
väge
Djura
Gu
st
av
n
äg e
Sjö v
L ö ts
Es
pla
na
de
n
d av äg
ls b o
K ar
Ta
kottsllb.
sse
ns
va Mull
ds v.
en
väg
Ille Ig
st. r-
S
R it ar v .
rgs
be
s-
rah
Ab
sg.
v s l u nd s v
.
Olo
rs
lu nd
en
st
h i ld s
S v an
v.
gen
Nås
svä
k
ät
R
am
Ka
lan ppds
v.
pu Skålnd
sv.
s Allé
shov
Åke
S
e
sB
ck
yk
Fra
en
Be
rrb
Fre
Sta
Tappväge
n
A tt
g en
Eg ils v ä
g
it
atan
g en
jö v ä
äge
n
Urs
vi k sv
tan
ga
tan
ks
äc
ga
Ka
gs Gata
Dartanjan
en
äg
ev
an
vb
T ra
Säte
M
An
un
da
vä
a r i e h ä l l sv.
ka
r
nga
Ri
ds
n
ge
vä
rla
v.
Rip
lk
Su
.
sv
ck
to
rs
Ar
en
äg
sv
ju
n
Graham
sv
äg
e
er
a ll
.
yv
äg
raV
Sö d
K av
ste
om
äg
ev
nd
re
Ä
go
-
en
s t ig
en
en
Mi lste
nsvä
ge
n
All é
Oxens
ti er na
kn
Va
cken
ib a
v
ns
n
ge
Bi
en
lt e
u s v ä g en
ltej
Vu
v.
ds
s ta
rj e
Fä
S to c k
k en
el ä n
l i ng
Kym
by
For s
av
su
Ul v
n
ge
vä
n
S t ac k
ge
vä
vä
d e-
s-
ng
H er
Da lä
o d lar v .
Br
äg
sv
t en
ås
n
ge
vä
ta
ls
äl
Vu
lb
sse
So
ns
h am
en
y
keb
Rin
Ul
v
v äg en
s v än g en
ket
ls t a
R in
v.
nd
en
gv
Lo
Gr
st
äg
t
ån
gaväge n
n
bergaväge
Beckom
r
To
ds
v.
o ld
er v
ä
an
Sv
s li
en
Zo r n v ä g
H ju
ke
ga
ån
Sp
strå
ke
g
vä
ds
år
G
a
er
g
Sö d er b
en
äg
av
st
ck
Is l
en
äg
sv
rg
be
ke
ac
Bl
s Vä
g
Pi lo
ke
rk
sv
vä
g
än
sta
Ten
aag
lh
So
.
sv
.
en
ge
ev
ra
sk
yd
ån
M
Sk
ifr
B
g
vä
ls
da
L in
Fl y
en
R in
ket
strå
S l hö
n
en
v äg
ge
ll
fa
är n
S tj
n
s
nek
en
är
äg
sv
nd
g en
vä
äg
yv
l lin
Vä
n
äg e n
s t av
lv e
N
Ha älsta
gvä
g
sp
In
Kä
ek
t o r s b ac
äg
av
in
V
b.
by
ket
Ky
en
v äg
K ä lv
en
äg
av
st
in
Gr
en
en
äg
sv
lag
rg s
Vi l t o r p s
Be
a t an
an
g at
Sik tg
sk
Bergslagsvägen
ä n s väg en
V
n
ge
vä
ke
a t an
ssg
K ro
st
gb
Rå
B
Fr
darg
Karl
Galärparken
Stockholms
slott
Mäl
V
hu å m
sv .
Hjulstastråket
gHa
äl
Sk
en
en
äg
lav
p el
Ca
es t a
Ha
yv
ä lb
Sk
by
n
ge
vä
en
V år d k
strå
ä g en
n
ge
el v ä
F åg
R ea v .
.
Rid
dha
gatan
ar pö
Hovstallet
Maria
Bebådelse
kyrka
Historiska
museet
Riksantikvarie-
S an
Gärdets
sjukhem
Kampement s
Sk
Sto skola
rgat
an
Finlandsparken
en
ä ge n
Hedvig
Eleonora
Hedvig
Eleonora
kyrka
Armé
museum
an
väg
Teg el ud d sv
égat
dds
t
ga
Linn
s to
Karlaplan
ÖSTERMALM
elu
Gärdet
t an
b.
g en
ga
lm b
vä
en
on
ar n
ds
Siljaterminalen
Teg
atan
sg
br
Ma
ru
Frihamnen
eg
rd svägen
r gå
Dju
al
Kv
Her
se
väg
g
t av .
äg en
mn
ns
Gö
gv
HERSERUD
Ha
so
rra
g m äs t ar g .
rn
R in
Foresta
jv.
No
n
v.
ata
na
B jö
g v äg en
Ka
isg
g
gen
s
Rin
an
n
svä
ud
rra
m
dö
Carlssons
skola
n
väge
olm
er
Torsvik
Gärdesskolan
GärdesVa hallen
Junibacken
Tyska
kyrkan
Storkyrkoskolan
Bibl.
pp
gata
Nationalmuseum
Finska
kyrkan Tessinska
palatset
Nobelmuseet
T ro
dörs
Kapt
Storkyrkan
rik
Karlaplan
Narva
ngh
ur e
Flaggberget
Värtans
station
an
tt
men
k
ac
sb
ed
.
Sm
st
Ö.Reals.
gymn.
Stadion
at
Wi
Dramaten
sk
mal
.
ms
g Bältg Fältöversten
n
Smålandsg.
in
Frälsningsarméns
Patent- och
tempel
Östermalms regist.verket
brandstation
FörsvarsÖst högskolan
er
u
gs
ga
t
Sa
Ar
nd
m
els
fe
l ts
ga
ga
tan t an
ata
ård Trefaldighetssga kyrkan
tan
tr
B
Olaus Petri
skola Olaus
Försvarsmaktens
Petrihögkvarter
parken
ergsDahlb allén
Stå
St
Kv
n
at an
ge
A s t r ak an g
vä
sv än g en
Jä
Dragonregementet
Erik
tr
Rörbyvägen
ge
n
St ic k l i n
en
n
l m s v äg e
ck hSoöd ra
Ku
No
te
Di a
Ar
en
Stadion
Musikaliska
akademien
Ivar Los
Park
Söderhöjdskyrkan
äg
n
Kom
GAMLA STAN
Riddarhuset
öv
R
Stureparken
tb.
A
äge
Nybroplan
Str
an
Riksdagshuset
Länsrätten
in
nt
ra
llav
Värtaverket
n
en
Strömsborg
ing
gs
r i n ge n
.
C
Varvs
ls-
sgatan
Hö
T o r k e l K n u ts s o n
holm
t
e
da
ön
G r ron
b
gg .
ke
Bysistäppan
Olle
Adolphsons Park
Torsviksparken
L
ge
ä
.
Lång
ge
rå
Skogsmarksv.
uv.
r
To
vsfr
rs
Helenebo
Riddarfjärdsskolan
Sv. Balettskolan
Skinnarviksparken
lha
Musikhögskolan
Kungsträdgården
on
vä
Ha
mo
Öns k
.
sv
Pålsundsparken
älar s t r a n d
Sö d e r M
Munchenbryggeriet
Noréns
malmgård
TORSVIK
äg e n
Kungliga
tennishallen
Tingshus de n
Lid
Jakobs
kyrka
Operan
Helgeandsholmen
Friluftsteater
rgsgatan
Stockholm
Stadion
Östermalmstorg
Norrlandsg
gatan
sag
s g at an
u el
am
rS
s t eSergels Sergels torg
Torg
Hamngatan
rbr
en
.
sv
lg e en
F å yg
sm
d er
Flä
V
en
n
B r a t - s t.
aväg
Anders Reimers
malmgård
leg
Kungsgatan
Riddarholmskyrkan
Mälarvarvet
GIH-badet
Idrottshögskolan
Stockholms
Medeltidsmuseum
Långholmsparken
n
o
sv
illnad s
Va
tran d
g
ata
Hjorthagsds
kyrkan
ro
Hjorthagens
Nim
Hjort- Gerlesborgs- servicehus
Dianahagens
skolan
skola
Kolarg. parken
Hjorthagsparken
ng
Hum
Stockholm
Central
Stadshuset
Tornmuseet
Sk o lv
Torsplan
Ropsten
n
väge
rä
Kungliga
Biblioteket
Dansmuseet
Eiraskolan
ge
Torsviks
skola
an
tan
Mä
en
vä
gen
-
gg
Malmsk
ga
n
av ä
Millesgården
HJORTHAGEN
Tennisstadion
S t a än
rr
j t na
an
nt s gat
n
ing
Hötorget
a
Humlegården
n
NORRMALM
Centralbadet
dr
Sö
Lö
ata
Adolf
Fredriks
kyrka
kyrka
Franska
skolan
R
karg
aka
mm
Ka Johannes
ta
ga
r ls
Ja
e r gsgatan
i r geger in
tma
rg.
ste
in g
og
-
.
Kol. omr.
Långholmen
Va
B
T-Centralen
Kulturhuset
tan
StadssgaKlara
teatern
erg K:a
Kungsträdrab
T-Centralen gården
Kla
Bibl.
Serafens
sjukhem
r Ro b
ku
D
kyrkan
Vä
er
.
sv
Ör
r k ri
n
gen
alsvä ö st.
gm
ån v .
t
g
Vä
s
en
n
ns v äge
s
jö
sk
v
u ld r e
H st .
rr -
ng
No
iu s
v.
Blomsterv.
.
Källrgsv
be
en
To p e l
ck
n
B
ge
Vi
Djupd
ä
.
sv
pp v
Ä bo vik
H a l l in g s b .
vä
v
B rö t
ba
e
el s
Tj äd
v
Sofieberg
an
an
Wallanders
Park
Kungsholms
kyrka
k lin ts v .
S
Ö
St
Ryttarstadion
r
ka
Fis
psv.
v.
Regeringsrätten
Långholmens
folkhögskola
Bellmanmuseet
Vandrarhem
Fängelsemuseum
t.
n
LÅNGHOLMEN
Karlshäll
n
or
kart
Fis
ste
väg
gs
un v ä g e n
ur
tan
sga
Gasklocksparken
dr a
Sö
ng
sgatan
Länsstyrelsen
Husarviksparken
t.
Ugglebacken
Sofiahemmets
sjuksk.högskola
Sofiahemmet
Engelbrektsskolan
tan
sga Immanuels-
Lun
ttn
tan
Dro
rga
n
gata
Stadsarkivet Sven
veRådhuset
rkarga
tan
rgs
Stockholm Ö
a
ge
K
da
ata
Cityk:n
or
aK
A lb
on
br
gö
in on
Lid öbr
la
g
am idin
L
G
Lill-Jans skogen
änk e
Lill-Jans
Jarla- a
Engel- s t e
Norra plan
rla
rm
Real Ellen Keys vä brektssg. Plan
ge kyrkan
a l man
Park
n
m
Balettd- s g
akademin
Rå
at
RIDDARHOLMEN
Luxparken
LILLA
ESSINGEN
S
ä s b.
högskolan
tan
llän
lag
Berg
r M
älar
s
g
Ryska
kyrkan
S:t Georgios
Adv.k:n
ngs
Vä
äg
en
n
Br
a
Ho
Da
sg.
Ku
Tekniska
Nämndhuset
Va
Infrastruktur
tan kyrka
Norra Latin
City Conference C.
Skolverket
B lå
Torsviksparken
F i s k s j ö ä n g sv.
rg
be
Bo
Operahögskolan
Röda Korsets sjukhus
och Högskola
FörsvarsKovalevskyskolan
högskolan
Cement o
Kemi
Industriell Betong
Ind. ekonomi
ekonomi Institutet
Matematik
Farkost
o flyg Elektroteknik
Tekniska
Kårhus
Datateknik
rs v
bä
rs
Kö
n
nd
an
Q-huset
äge
n
pla
v
.
Smedsudden
Ku
eav
Up
n Vegagata parken
d en
Polishus- Rådparken huset
Tingsrätten
Hant
Riksarkivet
ge
ra L
Bygg
Mark och
vatten
Material
Cityterminalen
Kronobergsbadet
s V
äg
gen
N or
n
äge
Sv
Handelshögskolan
Polishuset
Landstingshuset
No r
eng
Rådmansgatan
S:t Eriks
S:t Eriks kapell
ögonsjukhus
n
ru
Od
tan
tan
tan
äs v ä
KTH-hallen
tin
as
sv
mm
da
ga
Stockholms
universitet
ga
tan
ato
a
rieg
B jö r nn
g
lns
lunden
ga
ga
gata
Vä
be
Observatorie-
Ve
na
Gustav Vasa
kyrka
vä
tan
n
Dö
an
Kungsholmens
gymnasium
nj är
rb
Su
ga
nns
Betlehemskyrkan
Stadsbiblioteket
lla
sga
ata
Odenplan
r r st i gen
No
To r sv i k s
Oxbergsbacken
Danshögskolan
is
Jarl
gsg
tan
lha
ger
sla
stm
nto
Va
.
Ro
Vä
Po
en
rsg
VASASTADEN
tan
tan
led
bs
a
gem
Bir
jga
n
n
sga
ga
vs
L
g
m
Ruddammsparken
Engelska
skolan
nd
ge
ho
Vä
la
en
äge
Fre
Maskinteknik
Dr
Konserthuset
KUNGSHOLMEN
Kungsholmens
Brandstation
ns
Stora Skuggans
Wärdshus
B jö rn n
o tt
n
Ru i n g
d
Kr
Stefanskyrkan
eav
ata
Norrtulls
sjukhus
Eastman
institutet
d s le
Kronobergsparken
ga
Rå
nk
In
Norrmalmskyrkan
pla
lsin
s v ägen
natur- och fritidscentrum
Uggleviken
Johannes
skola
.
Up
Hä
jga
tan
Gustav
Vasa
skola
inggat
.
an s V.
Albanovaterrassen
Blåkråkan
en
s v äg
ISLINGE
N o Constantiar rs
parken
Lilla Skuggan
Stora Skuggans
ug
Söderbrunn
g.
d als
Sv
en
Enkehusparken
n
Fridhemsplan
St
Albano-
O
sSven-Harrys
gata
ten
konstmuseum
ans
ngs
dm
Ku
FriluftsRå
Hälso- och Geriatrisk
teater
sjukvårds- klinik
Adolf
Tegnérnämnden Sabbatsbergs
Fredriks
lunden Enskilda
Musikklasser
Närsjukhus
S:t Peters- gymn.
To
kyrkan atan
Skola
r
rg
Bonnierss g
aka Dansens hus
K l ar konsthall atan Stockholm
mm
as tra
Folkets hus
Ka
Vatten
n
Flem
T y k to r p
Båthamn
NORRA DJURGÅRDEN
Sk
ata
Fridhäll
on
Lä
M
Granbacken
on
s t a nt i avägen
ar
S
ba pa
c k r r is
en -
SÖDRA STICKLINGE
Stora Dalhem
Marietorp
Lilla Lappkärrsberget
Koloniområde
Stora Skuggan
re höjden
äg
ta
Ar widssons V Koloniområde
n
gag
väg
Vasaparken
atan
Sticklingeparken
Varv
Fiskartorpets
friluftsgård
Albanoparken
Vanadislunden
ta
nga
Ha
dis
e
g en
Augustenro
Remidal
Tranholmen
brygga
Hovjägarebostället
AlbaNova
Universitetsc.
S:t Eriks
gymnasium
Parkg
u f t s vä
t ig
.
Båthamn
äg
n
Tunis
Svanholmen
C
r reg
g
ril
F
än
n
B
tan
rv
bse
Fridhemsplan
Sticklinge
skola
t t in
Tyktorp
Båthamn
ge
gsvä
Fisksjöäng
rra
G
llsg
ata
Kungsholmens
grundskola
Sverigefinska
skolan
v äg en
Abborrparken
No
ga
rrtu
na
Matteus
kyrka
Fre
gu
Ky
äg
Rö d s t u
en
Strandängen
Gårdsparken
s V.
og
ti gen
Spisen
Frescati Backe
u
heni
r sik
Ab
or r
s
LÅNGÄNGEN
Vild-
A rr
Pe
n B
s v skolan
ä
e
väg
Båthamn
rrv
G
ks
äg
a s ev
g en
husvä
Lax
g en
Alminge
rr
Ha v ä
ge
A b bo
Fr i h e
n
B ra
.
gv
d in
K ar p v äg en
ge
g
vä
xe n
Gröndal
Kyttingeparken
en
vä
Rö
Pr o
ga
ge
n
gu
en
Väx t
vä
tu
äg
Långängs-
gen
t ing ev äg
Ud
d
Kyt
sv
en
Fyr
n
n
en
ge
vä g
v ä g en
en
äg
aÖ.Sveen
park aV.Sve
en
park
vä
Joha
ne
Sjö b .
u
n
ke
Kyttinge
r pvä g e n
Röds
Skärviksudde
n
Fad
der-o r t s g r.
g en
A
ge
Lo
k
Lydinge
ge
c ke
vä
n
vä
n
vä
Lå
ba
en
-
ge
le
ge
v.
ä
m ar v
s
n ä s v äg
n
ér
vä
Va
re
vä
nd
ke
Si
Lo
en
So m
gsv.
en
g
ärs
an
r av äg en
ea
äg
en
v äg
vä
Sk
B
Au
Sv
ev
v ev äg
or
Taheiti
Rödstugan
in
ga
Vasa
Real
Judiska
museet
S:t Eriksplan
Filadelfiakyrkan
Friluftsteater
Triewalds
malmgård
vägen
Karlbergs-
Rålambshov
Mariebergsparken
ta
lag
bs
Rålambshovsskolan
ls
glin
Idu Matteus
Va
Da
Gjö r w e l
an
.
ks
Klastorpsskolan
a t an
sg
Rålambsvägen
Essinge Br o ga
lam
Stockholms
internationella
montessoriskola
MARIEBERG
lls
n
mm
v.
S
lv i
Dalst
ve
n
Ås
ge
K lö
vä
hä
io
gata
lda
ko
pe
en
sp
Or r
s
Ve
å n g s v äg en
rus
Fu
g en
d s vä
Äp
n
vin
äge
äg
Th e s p is
av
ed
at
g
ns
n
Tors
Ige
Campus
Konradsberg
Manillaskolan
en
FREDHÄLL
Fr
än
Stockholms
universitet
Roslagstull
Stockholms
universitet
er s
Svea- C e d
plan
Cedersdals
No
n
n
väg
og
sg at
D r o t t n in g h o l m
Rå
Yn
ro
ke
S:t Görans
gymnasium
v.
lius
eb
r a nd
Tullmuseet
Stockholms
sjukhem
Rålambshov
gne
vi
Abborrbryggan
Albano
Carl Eldhs
ateljémuseum
sv
v ik
Wenner-Gren
Center
skola
gsho
lm
Svar s Stra
varg I nd
. n
du
st
ri
Alströ
ga
t an
mer
gata
S:t
n
Görans
S:t Görans
sjukhus
n
Thorildsplan
Rödabergsskolan
Kun
rs
hsg.
mt
Rö
än
ta
Thorildsplans
idrottshall
Thorildsplans
gymn.
Fredhällsparken
r st
S:t Görans
kyrka
ga
ns
malmgård
Sankt Eriksparken
Norra stationsområdet under
byggnad
ab
sl
ns
un
Norrtull
Norra
Stationsparken
en
ln
pa
S:tStadshagen
G
Kungs- ör
an
holmens
sg
grundskola
.
Parken
Kristinebergs
slott
nk
Br
Västeråsg.
a
at
Karlberg
Kol. omr.
Karlbergs Bro
- H
ie . o r n s b
d
er g
ar v
s S t r an
M als
d
Kristinebergsskolan
St
rra
m
To
Stadshagen
Lin SL
dh
ag
e
o
blivande
Hagastaden
Pa
Karlbergs slott
n
Lä
a
rr
Karlbergsskolan
ij
Sta
N
Berzelius-
Dianas
tempel
ge
KRISTINEBERG
rken
Kräftriket
Bellmansterrassen
Norrbacka
Nya Karolinska Solna
a v laboratoriet
äg
en
Fyrverkarhuset
Pampas
Ge
lspa
Thoraxkliniken
äg
No
W arf vinges Vä g
Karlfeldtsparken
dhäl
av
Farmakologi
od
Stallmästaregården
So
n
Astrid Lindgrens
barnsjukhus Strålskyddsinstitutet
Akutmottagning
CCK
Neuro
Radiumhemmet Eugenia
Medicinhistoriska
museet
en
ke
b
än
te
sl
ln
Aula
medica
To m
pa
ä
V äg e n
Fre
är
NORRA
STICKLINGE
Båthamn
n
Åm
iste
n
So
d sv
nda
jv.
.
Alviks
Strand
Gränsgärdet
Södra huset
Björnnäsparken
Stockholms
universitet
Haga
tingshus
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
te
m
n
ge
Ru
Ma
Alviksberget
lk
n Å
ge
vä
Teknikcentrum
Laboratoriet
re
lv ä
v
rv
lsv
V i r ve l
G ö k v.
Alléparken
Huvudentré
Falkenerarbostället
ev
el un
er
s-
ga
Alléparken
STORA MOSSEN
Sk
Båthamn
Fogdholmen
gs
sl a
gd
Marina
rbet
gårdens
äldreboende
r e v äg e
Strömsö
Stora
Lilla
Bergholmen
Ekudden
Stora
Skuggan
Tingshusslätten
Karolinska
institutet
Ek
m
rd
e
Bromma
stadsdelsnämnd
Annero
Lindhagens
kulle
i na
Tim
en
n
.
Adle
Ro
n
Nackademin
Kristineberg
ALVIK
rassvägen
ho
No
Aludden
d
Ekudden
brygga
Frescati Hage
Walhalla
Kinesiska
pagoden
Gamla Haga
Villa Kina
Turkiska
Sofieberg
paviljongen
Kunglig
begravningsplats
Stora
Finnstugan
Lilla
Finnstugan
Kapell
Romersk-katolska
församlingens
begravningsplats
e
Salkhallen
gen
äg
sv
l mStocksunds-
Universitetsbiblioteket
Villa
Ädelsten
Kapell
Smittskyddsinstitutet
.
T r an eb er g s b r o n
Alviksberget
en
äg
ka t
t s vg a
Stora Mossens Bromma
ta
Montessoriskola
ishall
n
Norra
kapellet
Stockholms norra
bergravningsplats
Ter m
en
v
S
Koloniområde
Stockholms
universitet
n
ge
sv
v äg
ra
Villa
Ugglebo
Nobelhuset
Juristernas hus
Aula Magna
Vasaslätten
Psykologigymn.
r
Te E
b er g s
en
Tistelholmen
Samsö
n
Svante
Frescatihallen KÖL
Geovetenskapens hus
ArrheniusGreens
Villa
lab.
Allhuset
ge
äg en
vä
område
a
ne
rvä
Fors Lappkärrsberget
karb
.
ac
Aman ken
uens
väge
f es
n
sor
Berg
s s li
iusv
n g an
ägen
MSL
Hagaparken
vä
an s v
ln
Tra
äg
ge
ntb
Koloniområde
Lilla Frescati
Ekotemplet
Gustav III:s
paviljong
Judiska församlingens
norra begravningsplats
Kristinebergsparken
Bibliotek
ngs
g en
ala
er m
Hagalunds
arbetsplats-
n
g ata
Alvik
Ishall
te
Lång
Universitetet
HAGA
ps
Å ld
o
mé
Pa
Kristinebergs
Strandpark
äg
gt
B e n as V
n
T ra
n kyrka
uk te
i ad
Alviksplan
v.
Up
Haga
Postens
huvudkontor
n
sv
Idrottsparken
s
ds
m
k e i n a l v gen
ä
lu
nd
Kol. omr.
ce
ITM
Haga slott
Solnadal
ga
ik
e
av
vä
Stora Lappkärrsberget
Do
Naturhistoriska
riksmuseet
Cosmonova
Lilla
Frescati
Slottsgrund
Koppartälten
Haga norra
grindar
Solna kyrka
Solna
Prästkyrkogård
gården
in
nn
öt
na
Sjöstugan
Kungliga
Vetenskapsakademien
Wallenberglaboratoriet
Botanicum
Haga Parkmuseum
Fo
sl
n
rnge
Jä s v .
vä
lm
ds
ma
un
el
en
et
äg
gr
v.
sv
rg
ll e
be
ku
v.
se
gs
ös
er
eeb
nn
Ki
nn
Hu
gen
M
Mi
G
Båthamn
Ekhagen
Naturens
hus
Pelousen
.
s-
v.
s vä
än g
Vid
av .
g
sv.
be
Da
Djursholms
kapell
Vågaskär
Solbacken
Haga södra
grindar
TRANEBERG
ar
n
Gamla
Djursholm
Båthamn
Whitehill
Frescati
Fjärilshuset
alt
arv
.
a
n
en
sv.
Re
s t ad
vä
sg.
tts
en
rek
be
M
g
tr
lé
ro
Halle
Lekparken
au
vä
n
s
al
ab
Slo
äg
Sa
å rd s
Ö
e
v.
Tyringe
Gamla
Orangeriet
Viktoriahuset
Edvard Andersons
växthus
Haga trädgård
F r ö s u n d a l ed e n
Råsun
dav.
S
Minnebergsparken
S v a rt v i k
Pipers park
Hagakullen
Lundbyparken
Furuberg
ne
l
s
ge
n
ta
m
bo
W iä g
v
ds
ge
vu
vä
Hu
ds
nd
av
a
s
Åkerhielm
nd
nd
su
su
v.
alun
Talludden
Himmelsfärdsberget
Hob
u
st. rgs-
Koloniområde
ho
ng
vä
un
h
Vä g
Frösundavik
a v i k s a l lé
-
el
Jo
Augustendal
B ock
Solna kyrkväg
be
En
Ag
Frescati
g.
tin
Huvudsta
gård
an
ag
Samsöparken
M i d g å r d s v äg e n
Djursholms
församl. gård
TRANHOLMEN
Trygghetens
äldreboende
Bergianska
trädgården
Fr ö s u n d
gata
Hagalunds
n
kyrka Järva VIP
Solna Vuxenutbildning
ge
Västra
skogen
Granbackaskolan
g en
en
STOCKSUND
ng
Ku
vä
ra allé
Solna
Tingsrätt
Tallbackaskolan
Ridhus
ä
an i av äg en
rm
Ven d e v ä g e n
Bernhardsbergsparken Täcka
udden
Bockholmen
n
ng
r is
Skoga
äldre
boende
äg
Ge
Limp-
holmarna
Germania- Båthamn
parken
DJURSHOLM
O r r s p marken
Stocksundstorp
Annelund
Övre Haga
Lå
K
ns
ge
Te
r r as
la
Bergsham
väg
Tivoliberget
Solna
station
Hannebergsparken
é g a t an
l ev
n
e
Djursholms
Slottspark
ev
Cedergrenska
Båthamn parken
äg e n
ks v äg
Kraus grav
Lundagatan
A rm
vä
Vasaskolan
ä g en
Skeppsgården
ge
en
a
n
ruda
o
dr
ta
Huvudsta
Sankt Ansgars
Alv
Linnéaholm
St. Frösunda
r g sg
Ängkärrsskolan
ng
n
Li
K
äg
ga
Stenbackaskolan
ej a
Vin
Koloniparken
parken
am
G
tan
n
äg e
n
ke
By
Huvudstafältet
N
Y
ä g en
yv
St o c k bStockbyMarina
läroverket
Strandparken
Bergshamra
Ba r
n
Ar
s v äg e
ol m sv.
ck h
St o
Stock- Nordenfeltska
sunds musikskolan
Torg
Sikreno
Al
St u r ev
Idalagården
Cedergrenska
tornet
BERGSHAMRA
parken
Spanska
Fridhemsvskolan
skolan
ä
K lippgat an
er
Su n d byb
ök
Tu l ev äg
Djursholms
slott
Viktor
Rydbergs
gymn.
vä
Eric Grates
park
Pol- hemsg.
en
STOCKBY
äs v
n
llga
nnv
c
ba
HUVUDSTA
ng f
Hagalundsskolan
ä
g sv
ar
g en
Stu r e v äg e n
Ovala
parken
Bergshamra
kyrka
Alfaskolan
nn
n
C entr alväge
Storgatan
äg
en
MÖRBY
ge
Va
K olo
äs
Kulturskolan
rv
n
ng
s
ä
Hagalunds-
äs
m s g at an
g a t an
n
Ri
Stocksund
Berga
äldreb.
Björnstigen
Ritorp
Migrationsverket
HAGALUND
H an n eb e
gn
ev
Kronoparken
Ri
ng
Ingridskolan
Lings grav
b.
III:s
F örv
V
m
Skytteholmsskolan
Nybodaskolan
nt y
Ur
Ku
av
Solna
station
Stadshuset
ga
vä
n
sa
v.
audst
Huv gatan
Skytteholmsfältet
a
lo
m
n
ge
Solna
centrum
Ra
Fr
Stocksundsskolan
Båthamn
äg en
Idrottsparken
Vasavägen
Väntorp
Sipri
en
Va
t er
AIKparken
Va
Ösbyskolan
Granparken
Mörbybadet
nbocksv
Alfhemsvägen
.
lev A
Be
gn
n
ge
mr
Karlshäll
Polska udden
FRÖSUNDA
Hag
Solna
centrum
An
en
e
äg
je v
ä l v ä g en
r t ds
o r år
N byg
vä
Sö
Ös
R
. Charl.b.-
F yl g
ia
v.
T j al
ve
v.
Valgrindparken
Ste
a
Vendevägen
Djursholms
Ösby
ör
ala
en
d av ä g
de
M
llén
ps
äg
un
ndv.
le
D
sv
on
ens
T orst
Mörbyhallen
y lu n d
Bergshamraskolan
Kungshamra
B er g s h am r av äg en
STADSHAGEN
Ulv
rip
n G Lo
gsst.
Slottsa
Up
g
dvä
an
rv
rg
SKYTTEHOLM
kd
Gamla
slottet
g
orr
ha
Vittraskolan
ra
Djursholms
ridhus
Vendestigens skola
Mörby
INVERNESS
Bernstorp
Ev e
te
An
e
G ö r an P r s s o n s v äg
h y d d e v.
su
n
äg
Ek
Fredsberg
Mö rb
Svedenskolan
Invalidkyrkogård
Berglunda
Jakobsdal
on
Koloniområde
Johannelund
en Timmer-
vä
Py
Polishus
Ulv
v äg e
å
v.
t ta
Ank d a
at a n
ac k s
ssv
Bromma
gymnasium
S t a vg
s
Rå
Skytteh.parken
Solnahallen
Heldagsskolan Rullen
St o r g
kb
o
vä
ge
n
Sofiehem
fallet
M år d lk o
t t s vä
ge
v äg
v.
Golfv.
e
äg
sv
rp
nt o
re
Sö
R
at an
en
äg
un
ös
ed
d al
c k j ä r n sv ä g en
Ulvsundaplan
ck e
albr
Vasalundsid
Solna
hallen
v
gymnasium
D
alv
Pingstäg
kyrkan
e
mg
n
ta
ga
Fr
n
rp
to
Alp
Da
l
NyckelSolparken Slotts- parken
parken
v.
Fil
sän
Gr
e
ed
Alviksskolan
G rä v l i n g s v ä g
rg a
rg a
n
.
n
en
Ba
Ig e
Be
ib e
ge
To r g g .
sv
ge
äg
k sv
bac
a lk
M
Skidbacksskogen
da
Ekensbergskyrkan
e
Biddlesberg n
Stora
mossen
s t.
s
Solna
centrum
en
Ulvsundaskolan
rn
vä
Ek
sk
in
Mossplan
sun
Brandstation
Ekensbergsskolan
SOLNA
STRAND
Solna
strand
r e t e l u n d s v äg e nN
Fo
M ar g
fjälls ipste rv.
na
UlvsundaKe
v.
kaisbneberget
n
e
ge
K ly f
Skogs- v.
tv
vä äg
gläntan
.
v
el m
lke
Bie
n
ekt v ägen
Koloniområde
Stora Mossen
gen
Solna
Business Park
Al-Azharskolan
Ta
Sign
Johannesfred
ha
Jo
sLöv- å
nä
sv
äg v ä
en g e
n
en
H e rm e l
er
Utt t.
s
n
ge
vä
rk it
.
ästa r v
gm
n
ti g
s v ä ge
Bä
ve
r
A
äg
ge
ar
tt
lt
m
n
L il l s j ö
v äg e
el k o
Abrahamsbergskyrkan
dl
vä
Danderyds
sjukhus
Mörbyskolan
MÖRBYLUND
or g
Vaktstuga
Koloniområde
ne
ma Mall of Scandinavia
ng
under
sg
ata byggnation
n
parken
mn
ULVSUNDA
U lv
ds
.
og
sb
Kvarnkullen
Ishall
r by
Lilla Sveden
Sköndal
str
Hemb.
museum
Jungfrudansen
jä
lt a
ör
öj
törv
Abrahamsbergsskolan
un
r
ug v .
v.
rv.
Fä
-
Barr
s
Abrahamsberg
Gr
r-
Lillsjöparken
g en
RÅSUNDA
r l eds
Kum m e
Kis
ästyerk
V äs t er
lv ä
Ly
Slä t tv
K vä g
elg
S an
le d Ko
ge
.
c
d s te
r.
ltr as
n
Ma
ns
Gnejsv .
t v . Västerledsvä
kyrkan
ge
Gr a
Rö
n
Brö
jnin
Alv
n i t v.
Lillv.
Snäckiks
tg sst. ÄPPELVIKEN
Nyängsbro
väge
parken
nä
ÅLSTEN
n
n
Mälarparken
c k v.
parken
äg
Po
Nyodlingsv.
pp
s le
v äg e
el v äg
Ålstensskolan
en
n
r v.
v.
t
lb å
s
g
v
ä
n
g
ä lls
e
n
ä
y
S ege
St. Essingen
N
Junoh
Be
Klövervägen K l ö v
EknäsE s s i Broparken
er v ä g en
parken
en
.
Smedslättssv
skolan
r
Ålstensgatan
nä
Ek
äg
skolan
As
.
Tr
Höglandstorget Höglandsen
Oxhålsb jö
So
s v ensoll
e
d
b
m
e
l l e rö ä
S
s
B
d
D r ö Yg
hamnen
n Sthällsv.
er g
t.
Borgberget
r
sl
torget
m
Ny
ge
vi
F lo t tbr o - t r a
ät
s t en
en
k
Äppelviksvä
n
g
t
s v äg e n
g
ig
Jä
Tä
Jä
vä
en
e
Liberala
rp
G a m m el g
Snöttestskolan
in s
gr.llberg G r ö
lst.
år
dd
kat.kyrkan
s- n
vits .
ds
v.
A la
Vän s k a
gh S
O r ev
n
psv
äs
äg
Sällskapsv.
Ålstens
Höglands- b o g a
.
K
en
Vik
en
Lycée Francais
t a n gård
Smedslätten
hlsv ägen
parken
Essinge
v äg
av
de Stockholm
rls
ge
er da
.
Essinge n
Essingeskolan Essingen
ka
unn
S
kyrka
E s s torget
n
Ha
ing
.
e st
ck
sv
E n s i t t ar v.
Storsp
B e r gv i k
et t s
skogen
b. S k o s
s
Er e m i t v .
g
vä
ge
iks
sin
Aluddske
al
Es
g v äg
parken
un
la
L
r
i
re s
n g sv
t.
en
u
G v
ar a r
en
s p f at t
äg
För
yv
k eb
N o c Svärd- ä
. sjöv. o r a v
M
ev.
Kärsön
se
St
pda
Dju
d
v.
r a
Drottningholms
slott
ar
rv.
ABRAHAMSBERG
gg a
.
r.
a rv .
v
rd s
et -
g
runs
Id
Gästbrygga
Slottskapellet
R ö r lä
Si
-
ojg
svä
iste
laga
Mon
Mur
v.
OLOVSLUND
K
t
V ä s erle
Reg
g
By
vs
Gud
g en
na
h o lm
an s v.
ho
Ta p
sl
es
ge
Kärsögården
svä g e n
Åk
Olovslundsskolan
n
tramal jv
ägen
Du
kvä
g en
Plåts
vä g e n
n
vä
ä
Brostugan
rk .
M a sb
lan d
ge
sa
är
Or
m
svä
n
av.
ge
S
eb
ock
n
ybro
Fr
e d r i kslu n d s v .
äg
sV
I II :
Gu stav
Kvist.
backen
rmsv
Skal Gutto
devä
Oxgen
berg
sv. Nockeby
v. G
d
r e v ä torg
NOCKEBY
F lo
T
h ali
n g en
Olovslund
M gä Folkareo r rd
G
l
av
Gr
s v- såran
ö n v dalen
.
Ga
ng ik s v
arv
g n ef s v .
v.
i
.
v.
tv L e
ge
ks
Vis
n
M
rp r .
R im m a
ands
o
al
g
K
rg
un
v
.
gs
ge
HÖGLANDET
vä
n
g en ä
HöglandsTunadalen
g en
ä
av
Lim
kyrka
en
äg
yv
Vo
Bj
L
st.
ind
Lillsjöplan
Koloniområde
Lillsjönäs
Rå
SOLNA BUSINESS
PARK
Lilla Alby
skola
S t ång
en
a
.
nb
ä g en
sv
He
hov
Ba
y
eb
ck
N o S:ta Birgitta
G
k u bb
ä r r sv .
eb y K y rk v
No ck
äg
-
t sv .
l tv.
U t f as
R
Nockebyskogen
in g
Bes m
ÅKESLUND
Åkeshovs
koloniområde
ig
k
Dr a Åk e
ttn
S t oBrommaplan
pvä
ge
n
ann
Sp
lan
d
nn
Kristofferskolan
u
yvägen
R ik sb
.
astv
Dam
ä
le
Å k es
ac k -an
kå r
Tu
rrb
Gröndal
Villa Mathilda
Ateljé- Loviseberg
Slottsvillan
fogdebostaden
Ulriksdals
Skvärdshus
Ulriksdals
naturreservat
Råsundaskolan
g å r d s ga t an Stamgårds-
Ulvsunda slott
konferensanläggning
G al o n v äg e
en
Ö
Löfströms
gymn.
S:t Martins
gymnasium
Ju
iv .
sväg
arn
erg s v ä
rv
sa
et
Sundbybergs
centrum
Ulvsundaparken
Synålsvägen
äg
y
s
g g er
mar
Kv
k
öv
en
B ry
ham
g en
No
Gr
c
ba
Sj
äg
Näckrosparken
Rå
E k en s b
Skola
.
r iv
sv
Maria
Wines
Park
Sv
Tr
av .
Gö
tga
terg tan
ata
n
Sundbyberg
ULVSUNDA
INDUSTRIOMRÅDE
av ä
n
g
arb
N
Åkeshovs
reningsverk
Fr
vä
Sundbybergs
centrum
ägen
n
u te
sv.
L in t
und
ge
Vä
n
ge
vä
en
ts
uf
t ig
ss
Äng
Vin
Skatteverket
Ran
Ulv s
vä
s
.
en
Fr il
g
ugn
t en
M as
fa r
ga
Internationella
Engelska skolan
ÅKESHOV
Edsvikens
vårdgymn.
CHARLOTTENBERG
i sebe r
Lov Villa
Malmstens
hus
Råst a
äg
Filmstaden
Arthur
Lundquists
Park
Tr i t o n v äg en
Gj
str
an
dv
Råsunda
kyrka
parken
sin
ån
tt
n
Vac k r a v ä g e
stg
ård
sg
.
reg Kyrka
ata
n
LILLA ALBY
a
N äck r o
Näckrosen
Ängskolan
Tuvanparken
at
Skogsparken
al e n
Sundbybergs
kyrka
Prä
Stu
Slottskapellet
Ornässtugan
Kavaljersbyggn.
Pipers
e
tan
an
aBällst en
hamn
Koloniområde
Riksby
Dro
ev.
G o l f b an
g en
la
ng
än g
Vattentorn
at
Ber g
d
at
Sp
RIKSBY
.
yv
vi k s v.
eb
er
Ek
en
a
ll n o rav .
äg
Å F
da
kä
sv
ls
äg
vä
olm us t av I I I : s V
v.
h
pi
s
Nockeby reningsverk
n
g G
ng
m
in
ha
tn
ot
sta
vä
Dr
rim
G
n
kö
vä
sv
ga
äd
Karlsbodavägen
äg
ad
.
gv
st u
K v ar n
.
öv
H em s
en
äg
Rå n ö v
A ls t e r s v .
W
v.
rs
ga
mn
n G å r d s f o g d e v ä g en
le g
Tornparken
sv
Land
ta
Bällso
br
Ha
ge
Koloniområde Glia
Bromma- g e n
plan BaptistK kyrkan
l
Bibl. ä d e s v.
K ar l s
Lå
en
sa
g en
Ve
Bällsta
bro
A r c h i-v .
m ed es
av ä
Ren s g at an
Tu
n
n
ata
leg
mb
.
Hu
sv
torp
ns
Fra
sbo d a v.
v
rg s äg e n
nd
K öp
sv ä
nge
n
sv
s
t ig
L in
pp
svä
ata
v
en
äge
n
lb e
su
n
Betelseminariet
Ry s s m u rv .
sv
äl
eg
STORSKOGEN
al
Tuleparken
Svalkan
Villa Snörin
Skuggan Loviseberg
ARENASTADEN
msl öjan
Fu r
u
Mö
Bussterminal
r
Baga
Friends Arena
äg
n
n
en
Eli
g.
allé
ms
tr ö
fs
n
Lö
at a
Åg
Al pv
ik s v ä g e
B e rg
Flyg
pl
d m al
sv ägen
Ulriksdalsskolan
n
Curlinghall
SUNDBYBERG
K r at
r i v.
Bromma flygplats
Va
Stallgården
Aktivitetshuset
Sockerbiten
ås
ta
Anu
MÖRBYSKOGEN
d
Kr
Solna TennisCenter
id
v.
Mariehällsskolan
MARIEHÄLL
Sn
K ö rm a
Br
ny
kar
od
vä
pp
er
ge
iv
n
.
r
r . s k ev äg
en
dg
år
B
n
F asangård
Råstahem
Folkets hus
Örskolan
Ör
Ishall
rnv
Bä Marabouäg
Konsthall
sg
ll s parken
a
ta
åg
CENTRALA tan
.
Annedalsparken
Lönnebergaparken
Åkeshovsbadet
Åkeshovshallen
Ed
l
dk a s
da
U
ik
ä g en
gs
s g ata
n
Ösbyparken
en
d a v äg
Fribergaskolan
Fribergahallen
Fribergagården Mö r b y h
en
o l f väg
Råstaparkhallen
en
ÖR
Hallonbergens
sporthall
Löthallen
Simhall
ttu
ge
Golfängarna
Duvbo
Va
vä
ÖSBY
s
g
Ulriksdals
slott
ULRIKSDAL
Lötsjöparken
Jä
Koloniområde
Solvalla
n
U rs v
ha
v äg
ar e
ä g en
Si g
Fa l k
Ö
S:t Petrus syriskortodoxa kyrka
Lötsjökapellet
Björkdungen
rk
rn
rk v
Åkeshovs
ridhus
Ryssmurängen
Igelbäcke
Bagartorp
Väx l
n
BERGA
Kyrkparken
Mellanjärva
gård
lt z vä Råstahem
g en
ge
en
Danderyds
sjukhus
Confidencen
Sc h u
äg
Mörby
centrum
vä
Växthus
Ulriksdal
Hallonbergen
sv
.
am
bb
KEVINGE
STRAND
Agnesberg
Råsta
gård
G i m l ev
ä
r ov
KEVINGE
Rackethall
lö t
n
S veavä ge
en
n
Ri g - v ä g
Örnst
Jä
h am s V äg
en
äg
sv
m m ar
ge
Klintvägen
n
ge
ata
skolan
Duvbo
kyrka
K ar l a v äg e n
gen
Te
sg
Er i k s v äg en
G
A ll é
ng
Åkeshov
li
Lund
Kanton
Lönnvä
Mamma
Muparken
en
lä
K lu
n
e s tra
K ev i n g
Kvarnvreten
koloniområde
Bagartorpsgården
HALLONBERGEN
jö
lv
Duvboparken
äg
A lm s v Duvbo-
v äg en
jö
n
en
ningDrott ron
sb
holm
Bällstaå
Mörby
. gymnasium
Emmylund
Sörentorp
en
sv
e d en
Sundbybergs
Utbildningscentrum
ng
a l s t ig e n Da lsänk an
Duv- K a n
mossen
B
Nya Elementar
skola
berg
Klippan
Klockberga
g s v ä g en
Lå
Ä l v n g s v.
ä
BÄLLSTA
sv
v
Kaninholmen
n
Mulle Mecklekparken
B r ogatan
k ö p i n g s v äg
En
Stadshus
s n el
Koloniområde
S o lv a l l a v ä g e n
So l ä n
ge
o
Världsarvet
Drottningholm
Barockträdgården
Klubbhus
ägen
R is
e
St en h a
äg en
Ransätersvägen
Bo
M
Lovö
skogskyrkogård
or A
bra
Kyrksjölötens naturreservat
gen
NOCKEBYHOV
n
s sk
Teatermuseum
Drottningholmsparken
Lovö kyrka
Lovö kyrkallé
en
Mälaröarnas
waldorfskola
ägen
Bergstorp
s
dalsv
gonv
Slottsteatern
n
Ky
avä
Brommaskolan
ge
Ström
äg
sv
Engelska parken
le d
Begravningsplats
en
en
G l i av
vä
I:
u s t a v II
Dra
DROTTNINGHOLM
Götiska tornet
rv .
Motionsgård
Ur
Kvarnberget
id s
G
d s v.
Orangeriet
Karusellplan
v äg
äg
svä n
ge
Karsvikshage
Nockebyhovsskolan
ka
r
Henriksberg
Eke
berg nssv.
Klemings-
Hemmet
unda
v äg e
n
S k og sd
al
v.
Polishögskolan
BROTORP
Koloniområde
G ö k v äg e n
sv
Bromma D
ok
kyrkskola
t
Bromma kyrkogård
Nockeby
g år
Barkarby
sne
Rissne ängar
RISSNE
en
l
o r v äg e n
Bromma
kyrka
gs
n
Ris
ks
n
Vittra
Brotorp
skola Brotorpshallen
Ursvikskolan
Grönkullaskolan
st
vä
BROMMA KYRKA
rs
G
K
ge
ge
JÄRVASTADEN
n
Rissne
m
N
s
in d
Judarskogen
Ängsholm
Eriksberg
e
väge
t ra Ma denvägen
Ös
lk y r i av .
DUVBO
sta
viks
Rissne
Torg
ro
s-
Lil
Judarskogen
ck
un
Kungsgården
Rissnekyrkan
ls t a
ru
st ig e
Koloniområde
berg
Viken
vä
äg en
Ul v
n
ge
naturreservat
Ty
Kullen
rby
en v
Tros
Grönkullaskolan
Åkeshovs slott
g
Rö
Prästvik
är
vä
Ridhus
Urs
G
E n k amla Enk
ö p i n ö pingsvägen
gsv
äg en
stv.
är
ie
Rörby
mä
en
rsv
M
t av äg
a
kom
Ängby
tennisklubb
s
vä
g
bk
lis
LILLA URSVIK
STORA URSVIK
M ad
vi
Kevingeskolan
Läderbacka
ö
B äl
B äl ls
Ängbyplan
v.
Fer
äg en
Mj
äg
la
k
B
v äK a v ä g e n
p v g e n en
äg
en
bk
ni
Nora
bryggor Båthamn
Älvkvarnsskolan
atan
O s k ar s
en
Pro
se
sg
r in gen
gs
in
rg
en
T
ub
Te n
ub
Smedstorpet
Allé
n ga n s v . Travplan
ån
en
gen
Sotholmen
Almska trädgården
vägen
Stenkross
iebo
Koloniområde
Kortenslund
g
c k e b Ä n g b yh ö j d e n
er
g sv
äg en
Forskningsstation
Hogsta
ridanläggning
äg
m
sv ä
e
Koloniområde
Lövsta
bygdemuseum
rv
Sp å
v.
Smedjan
Mar
Ursviks
holme
Björkhagsväg
.
G
y v äg e n
tan
sv
Kö
v.
Fr
ö
ds
rö or
nb S k
en
väg
ks
Klingsta
äldreboende
Mariedal
viks
n
Klingsta- g b v ä
ac
berget
ka
KLINGSTA
PARK
Naturskola
Rissnehallen
en
en
ä g i s s n e l e d rb ac k
en
R
lne
Ulv s
e nB a n
en
äg
nv
r e Ekb
ac
Sy
Fasanbyggnaden
Norra Ulvsunda
ä
Stångholmen
Backtorp
ga
em
Frä
lse
gr.
Ski
ftessv
äg
en
Br o m
sv
va r
ndalen
Igelbäckens
naturreservat
n
ah
äg
ka
ck
de
Sundbyskolan
ru
ba
nd
Ulriksdals
begravningsplats
Rinkeby
kvarnar
Lav et
un
T
ag
Råda
Futuraskolan
Rådan
Igelbäcken
Kymlingeskolan
Rissne
gård
d
v.
lm
hie
en
v.
rr b
s
Urs
Grönkullaskolan
g rä n
sv
åb
en
L
Sm
rr
ad
SUNDBY
K lo
ck a
rsti
ge
etv
n
äg
en
äg
en
en
Vä
g
en
No
n
ÄNGBY
rg
h ls
d sv äg
Nytorp
ge
Ri ss
nele
de
n
Koloniområde
Sundby
-
Ängbylunden
sl
d anväg en
Rå
Dammtorp
n
ge
gen
gn
rp
äg
by
T
vä o r v
ge stic
n ks
Bec
onsv.
Molinvä
än
vä
ev
sk
-
ra
ud
la
Tyska
botten
sv
ks
og
en
sv.
g
v Eä
to
Sv
rg
o ra s
tra
EKBACKEN
es
Överjärva
gård
ä
Oda l v
er
n
nd
Vr
Va
ss
v
g
SÖDRA e n
sv.
ar
Fredriksdal
A l lé
sv.
sv
väg e
s
iu
mb
B
Ekbacken
Sofiero
by
tvä ge n
S
on
en
rds
n
g
Ro
E hr
en
en
by
Norra Ängby
skola
n
Vå
r
Silverdal
äg en
vä
Killingstorp
KYMLINGE
ENEBY
Björklundshage
ge
sv
Silverbäckens
skola
Lillstugan
Övre Kymlinge
Komötet
st
os
nv
n
Vä
by
nBdr o
m
er
NORRA
ÄNGBY
g en
n
e
nk
N
er
Silverdalsparken
en
en
v äg
da
un
Knutbyskolan
Knutbykullen
ro
n
Be
rs s
ke
Rissne skog
ge
ts
an
a c k e b e r g s b ac k
rl L
a
ke
vä
uis
yvä
ge
äg
Po
K v ar n v .
vägen
Stridsberga
v.
Fäl t
inq
n
ä
g at
Ca
R in
Ris s n a v ä g en
Medborgarhus
s
Eneby- Väg
skogen
St. Ängby
gård
Södra
Ängby
skola
Hinderstorpsparken
Rinkebydalen
v.
n
rg
Be
an
gs
ns
an
Berghamn
Strömdal
Lunda
Prästvik
ib b y
ta
Norrby
No
orp s
Su
elu
Islandstorget
B ö r j es
Hogsta
yv
rrb
bo
Gr
en
d sg .
Gr u
v igs
at
La
Eriksdal
R in
ll s
en
A ll
Jo
ga
Ängbykyrka
rgsg
er
so
at
d eb
lan
lb e
lb
rn
g
Ljunglöfska
slottet
Forskningsstation
S an d k u
Kapell
Blomstermåla skola
Ho
-
Ho
ö
He
Ar
Bl
-
ge
n
g. d t
Solbrinken
Talavid
ot
By
er
Blackebergsskolan
Gubbkärrsskogen
Ängsbacken
v äg
n
at a
Blackeberg
Blackebergshallen
Blackebergs
gymnasium
Södra
Stadsparken
ga
ng
Ensta
Dyviken
ps
n
e lä
av
Orangeriet
RINKEBY
Bo D
ck u v b
fjä
ovä
m
lls
ge
st
Bromstens- vä
n
ge
en
skolan
n
Ta
sv
l lå
äg
sv
äg en
en
.
M
ag
to
D
a
s
ck
ag
in s
V and
eld
v.
ra
sv
rs
äg
en
t ig
r
B
en
ån
ep
a
W
an
Observatorium
Ängsholmen
v.
Raoul Wallenbergs
skola
g nyv ä ge
Vä g
BLACKEBERG
n
b är
Do
s
kto
K ru v ä g
rA
en
sb
bra
är
ha
sv.
m
erg a
n
at
ge
V in
Beckombergaskolan
Bromma
sjukhus
g
li n
Si l
v
un
Slottspark
Rinkeby
Bibl.
Ellen
Keyskolan
B
ge
nn
Sp
sk
ag
ns
Bj
vä
ha
en
st
JanPers
holme
Ängstorp
Rikets
Sal
äg
ng
n
m
Föreningsstuga
g en
Hönsholmen
Kvarnviken
en
Jökelv.
v.
ev
Lå
Ibs
e
sV
äg
ks
äg
.
t e n s v äg
v
Lö
BECKOMBERGA
ge
ä
aan
v.
p a r b ac
ll s
En
vä
sv
K an
Ru
Beckomberga simoch idrottshall
Råcksta
Vä
A
v.
gs
dd
.
n
nt
Kvarnbyskolan
Norra
Stadsparken
en
kv
FLYSTA
sta
Råcksta
Torg
la
Koviken
ar u
n
Björklunds
hage
Sjöhagen
mb
äg
Ne
a r v äg en
ägen
B er g
h äl ls
v
nte
gs
Lambarudd
n aa
lö p
Bo
ån
er
Ka
er
vretsv
n
n
U ll
rg .
sv
Koloniområde
Råcksta
ta
Grimsta naturreservat
sv
a r k svägen
B yväge
n
ge
ri
Grubbholmen
r a g et
Sö d erb
B
G
en
ta
tan
sga
nd
t la
m
Jä
Råcksta
begravningsplats
ga
A llé
a
t eg at a
an
Stora kapellet
Koloniområde
Stugängen
ga
rb.
n
RÅCKSTA
lt r
åg
s v äg
Mu
n
W
en
s
ta
t
Duv
st
ag
ng
s v äg en
Rö
in
ge
m
Ky
g.
bäcks
.
an n
a
at
ge
sb
er m
er
i
Vällingbyskolan
Västerortskyrkan
er
b
Kop
So ll e f
m
Hässelby
holme
Lilla kapellet
d
an
m
n
at
gä
Gribbyparken
Sk o g s
Lång
as
Pi on
jä
Sö d
Ov
ko
Djursjukhuset
Västerort
D ag
ksg a t a
ag
Bibl.
Råcksta
krematorium
GRIMSTA
Vil
en
B er g b o s t
t räskg.
ls
n
S
Sk y d
ta
t v.
os
v ä g en
u
vä
en
da
l
by
om
p
Spånga
S
Folkets hus
l
te g B ur
H är je
J
Tä
ga
ga
en
äg
sv
Solhe m
ä
Nälstaskolan
s
Ång
ta
ön
vä g e n
ds
Gr i
Grimsta naturreservat
k
ac
Kä l kb
u n br i
g
t sv
n
en
d
år
l sga
ä g en
Grimstaskogens
friluftsområde
Gr
en
an
Grimstaskolan
nk
n
äg e
av Ö
st
g ha g
er
en
lSo
tl
n
m sv
ke
c
rvre
.
SOLHEM
en
tb a
to
gr
S
Ro
ge
n
g
ig s V ä
rV
t t a bov ä g e n
Rä tar
S
n
nd
tan
ge
Grimsta
ridhus
t an
irabellbacken
hol
vä
äg
m
ta
te s
rv
de
ga
vä
v.
Mör
nd
Sa
Polis
Hällbykullen
Rinkebyskolan
sk
n
en
Gläntan
ä
sv
vä
ge
Koloniområde
rr
e
ge
v äg
en
in
lle
n
n
Igel
Ärvingeparken
Rinkebyhage
No
ms
il j
äg
Spånga Badminton
och bollcenter
Br
en
rv
Koloniområde
Bibl.
Solhemsskolan
rra
Cer v i n s V äg
BROMSTEN
he
sv
vä
je
k e nl e
Jä
os
S tr
M al
n
k
rä
Sk a t
Vällingby
S:t Tomas
kyrka
s
rg
ta
n
Friluftsteater
gs
ga
osga
äs
an
an
g
la
-
.
m
er
n
B
at a
Fornkullen
m
ä
an
Ånger
ag
r ik
Koloniområde
ga
ttm
si
Vällingby
sim- och
idrottshall
n
ta
st
G u ld d ra
m r å g at
VÄLLINGBY
K i r unaga S:t Jacobi
gymn.
m
Koloniområde
ru v
M ar
e
Hässelby slott
n
Ti
isk
ov
äg
en
Bergslagsplan
Spånga
gen
no fo g d evä
Kro
Nälsta
servicehus
at
No
an
Spånga
Tennishall
n
ol
Sk
rd
g
en
Spånga
ng
ta
Spånga
gymn.
Spångahallen
s-
t an
Sä
lk
rr
ga
ri
ata
s
Vällingby
G
Loviselundse E skolan
n
So
r
g ebrandstation Johannen
lund
Ry
v.
åg
nh a gs
ar
h
sg
Ap
Sp i r
de
O ll
ar n
gk
Or
v is
mä
ts
ng
Vä
sg
g
ata
n
Hässelby
strand
en
Hässelby
Strands
k:a
d li
sh
v
Kv
n
äg e
vä
an
Fu
Vinsta
Gård
l e v.
ta
g at
ag
M
e
a lt
Hässelby
gymnasium
A p rik
an
Hässelby gård
s
o lm
vs
ns
a t an
elo
ng
Maltesholmsskolan
al
b ack
verket
r r eg
n
at a
s
ta n
he
Lö
l
te
n
ge
vä
el
ck s A b
Ly
g.
na
ru
M
Li
r -
is
br
r g a t an
en
ä
en
na
äg
.
äg
än
Hässelbygårdsskolan
te r a
Tv
Ar
B ol l n ä s b .
sp
v
So r
rv
ar v
Vinsta grundskola
västra
at an
ta
Da
st
ng
sv
e
ds
ka
äs
Ki
Fr i
ig
s
Kapell ann
p
en
gå
un
ra
NÄLSTA
L in je m
Enbacksskolan
s H Fotbollshall
ag
vä
g
li
o
ga
S
gå
Spånga
kyrka
na
.
ta
S o lh em
Ä
Askebyskolan
Askebyparken
Spånga kyrkogård
ar
r eb
a
rn
Ut
Vinsta grundskola
östra
t t
Johannelundstoppen
n
tte
el
m
äg en
Sk a
VINSTA
ge
HÄSSELBY GÅRD
g.
En
is
id ev
n
jd s s
n
ge
Sköntorp
en
Bredbykullen
Bredbyskolan
Kå
en
Ry
U llv
ör
st
g en
Hässelby-
Lovön
b ac k a
n
g en
Bussenhusskolan
b
es
Sö rg ård s v äg
n
je
sv
ä
HÄSSELBY
STRAND
La
ms
v äg
ms
n
oda
lh e
v äg e
rn b
svä
äg e
Hju
l sta
v äg
Glömmingeskogen
Spånga By
lh e
n
G rä
v äg en
ack
ta
Kämpingeskolan
So
ne b o g .
se
ge
A
M å b ä rs
ik
Hässelby
begravningsplats
äg
vä
äg
g
sv
ta
en
en
dvä
an
uk
n
e
Lov
n
R ö l le
se
Hä s
Br
åg
vä
b.
Sa
nd
v
Sjö to
b r i n k rp s en
St
r
B jö
Bilprovning
vs
A s r ak
t
an
ev ä g e
a
b
år d s
st
g
en
b
et
re
ke
ks
n
lby
e g å r d s v ä g en
rd
en
äg
Gr ö n
n
en
v ä g en
g
pi
k vi k sv ä g e n
ge
tig
att
f
vä
en
ri
vä
is
s t en s
Av
S ö r g år d s v ä g e
g å r d s m ä s tar v .
os
tte g
ol
Lu
ap
nv
n
ar
un
nm
Tr ä d
ör
n
ge
u
äg
rs-
ge
M
oc
ge
e ls t i
sv
Sp i
kl
ss
.
n
el
vä
st
Blå
i
nd
Po
ks
Sj ö h ä
Ne pt u n
l ls
Lö
K
is
vi
HÄSSELBY
VILLASTAD
Nä
st v .
e
t av
cke
vä
Koloniområde
Kämpingeskogen
Enbacksparken
Solhemsängens
skola
v äg en
sv äge
n
KÄLVESTA
o
Björ n f l
L ov
nd
ha
t ig
av
en
Sk a
und
a
g at an
ns
Sörgårdsskolan
Björnbodaskolan
E d el
rs
rn
Sa
rg
Be
Ti
-
s
mn
an
ar
g
Sk
G
e
ka
o
p ån g s
kv
vä
Smedshagsskolan
tn
ac
R
ns
lv
on
Sörgå
rd
Bj
O ri
ba
Fi
Ä
Neptuniskolan
ä g eSmedshagsn hallen
ar
d h o l m sb
n
S k ä l b y v ä g en
Hässelby
missionskyrka
Pomonaparken
at
ge
B rom
B l åel d s v ä
s tav
hallen
Hässelby Villastads
kyrka
Fa
ag
Lunda
industriområde
G
SKÄLBY
e v äg e n
Löv
g e Hässelby Villastads
n skola
Hässelby-
st
a
nd
svä
A
ta g
vi
s v ik
ta
ve
A l lé
Gullingeparken
Tenstakyrkan
Gullingeskolan
an
So
Lunda
at
ag
t
rs
ta
Strömvallen
ns
g
er s
år
ga ån
o m ivä
en
Lundaterminalen
Sn
ns
n
on
en
HÄSSELBY VILLASTAD
ta g .
ata
tr
Fag
äg
Te
lbä
Eggeby
Nydalsparken
sta
Tensta sim- o.
idrottshall
Dyvingeparken
sg
Backlura
sv
rv
ng
ä
ku
As
LUNDA
n
na
av
te r
ge
Ten
ån
g
m
en
ms
Ige
TENSTA Tensta
Tensta
gymnasium Bibl.
Sp
vä
Do
g
MKFC-Stockholms
folkhögskola
äg en
nd
vä
Ekv
en
Koloniområde
Elinsborgsskolan
Erikslundsparken
er s
or
Hjulstaskolan
Hyllingeskolan
Hjulsta
Koloniområde
Lu
st
Backluraskolan
B lo
ä
sv
ag
sl
rg
Fag
Ca
Be
Björkeby
Skälby
gård
Skälbyskolan
ga
v.
Vattentorn
So
ta
Kis
ks
nd
KISTA
ar
Fy
an
m
n
Dan
ge
r
an
vä
ls
gö
at
sg
at
ls
He
Igelbäcksskolan
in
Kista
kyrka
sg
da
er
Ärvingehallen
dsg.
Koloniområde
Ärvingeskolan
an d
st
p
Kö
äll
en
Ö
n
ge
an
Sj
äg
n
evägen
ö
ev
BARKARBY
de
sl ilj
kl
mp
Hjulstaskogen
le
rd
vä
ac
Kä
Vålberga
By
ng
Lå sv.
p
ep
S
B
Björkebyskolan
sk
Krusbacka
u s g a t an
Ha
Hj ulstav äge
n
rh
ll
Viksjö golfbana
Granby
Jy
n
kulturreservat
Å
ge
n
aå
ng
på
en
vä
Igelbäckens
S
ä
lla
fjo
v äg
rf
Skylsta
Isa
ga
ta
n
Sa ld o
Jä
Fjällen
Prins Eugens
Waldemarsudde
Frisens park
KSSS:s båthamn
Villa
Kvikkjokk
Biskopsudden
n
n