Resultatredovisning JiM 2014 1. Sammanfattning

Rapport
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Sida 1 (12)
Petra Jäppinen, [email protected]
Resultatredovisning JiM 2014
(1 bilaga)
1. Sammanfattning
I Regleringsbrevet 1 till Försvarsmakten (FM) 2013 fick myndigheten i uppgift att
ta fram en plan för jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten. Inför 2014 kom
uppgiften att, som en av 18 myndigheter, verkställa planen. Stimulansmedel
tillfördes för verksamhetsåret 2014, dock är arbetet långsiktigt då planen sträcker
sig till 2019. I den, av försvarsmaktsledningen (FML), antagna 2 handlingsplanen
(HKV 2013-09-13 25 100:62524) identifierades tre perspektiv för varför
myndigheten ska arbeta för jämställdhet:
• Rättighetsperspektiv
• Nyttoperspektiv (attraktiv arbetsgivare)
• Operativ effekt
Planen återspeglar hur myndigheten eftersträvar att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen 3.
• Jämn fördelning av makt och inflytande
• Ekonomisk jämställdhet
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
RB13 s 17, punkt 34
Utformning och förankring av handlingsplan: Handlingsplanen har 2013 tagits fram baserad på
inriktningar från GD, C PROD, PERSDIR, avdömt vid C LEDS chefsmöte, ASU:at samt föredragning i
FML. Genom SC 316.14 har ledningsrepresentation från HKV staber kallats till fyra möten våren
2013 för att inrikta planens utformning.
3
Enligt Regeringens skrivelse 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014.
1
2
(PJÄ)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
Rapport
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
Strävanden efter att uppnå dessa jämställdhetsmål utgör en del av myndighetens
kärnverksamhet genom uppdraget att ”värna Sveriges värden och intressen”.
Försvarsmakten har under arbetets gång haft tre fokusområden:
• Styrande dokument och uppföljning – etablera ett system för att
jämställdhetsintegrering av ordinarie styrdokument, för att på så sätt lägga
grunden för hur Försvarsmakten ska arbeta med jämställdhet
• Utbildning – att alla utbildningar är jämställdhetsintegrerade och stödjer
processen att skapa en inkluderande arbetsmiljö for alla medarbetare,
såväl kvinnor som män, men också att genusperspektivet och FN
resolution 1325 är en självklar faktor i alla utbildningsdelar där det är
relevant. Under 2014 har fokus främst legat på
Specialistofficersutbildningen och Officersutbildningen, samt på
uppdragsutbildningar till FHS (stabsutbildning och högre stabsutbildning)
• Materiel – att ett genus- och ett human factors-perspektiv är inarbetat i all
materielproduktion, med målet att alla ska ha tillgång till individuellt
anpassad utrustning, oberoende av kön.
2. Bakgrund
I Försvarsmakten har jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten inarbetats i
organisationen genom två spår,
• gender 4/resolution 1325 5 i ett insatsperspektiv
• långsiktigt jämställdhetsarbete i ett nationellt personalförsörjnings- och
likabehandlingsperspektiv.
Dessa två spår samspelar med varandra eftersom militär kärnverksamhet vid
insats är avhängig ett långsiktigt, nationellt personalförsörjnings- och
likabehandlingsarbete som tryggar rekryteringsunderlag bestående av kvinnor och
män och inriktar sig på att arbetsgivaren skapar goda förutsättningar för kvinnor
och män att behållas inom myndigheten och ha möjlighet att göra karriär. Nedan
följer åtgärder som har genomförts/pågår inom de två ovan nämnda spåren:
Gender/Res. 1325 i insatsverksamhet 6
a. Etablering 2012 av Nordic Centre for Gender in Military
Operations (NCGM) med syfte att öka kapacitetsutvecklingen
gällande implementeringen av resolution 1325 i militära
organisationer. Samverkan sker med FN, EU, AU, NATO och OSCE.
I FM används det engelska begreppet gender istället för genus, för att på så sätt enkelt
kunna använda NATO-terminologi. Med exempelvis funktionen gender advisor menas det
som andra myndigheter benämner genusrådgivare.
5
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000 och är
vägledande för försvarsmakters arbete med att inkludera genusperspektiv vid insats.
6
Informationen är hämtad ur Myndighetsgemensam Indikatorsrapport för res. 1325 2012
4
Sida 2 (12)
Rapport
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
NCGM genomför internationella utbildningar, riktade
utbildningsinsatser som stöd till FM samt internationella seminarier på
operativ och taktisk nivå.
b. Gender-/1325-perspektiv i planering inför insatser
Genderperspektiv ska integreras redan i analysfasen inför planering.
Majoriteten av operationsplanerna för FMs insatser innehåller ett så
kallat Genderannex. Integrerade skrivningar rörande kvinnors säkerhet
och deltagande och implementeringen av resolution 1325 i
operationsplanernas huvuddokument är implementerat.
c. Erfarenhetsåterföringssystem för de som arbetat med resolution
1325 på olika sätt i FMs insatser, som GFA, del av ett Mixed
Engagement Team (MET) 7 eller Military Observation Team (MOT) 8.
d. Gender Force-samarbete – Samarbete kring implementeringen av
resolution 1325 med Folke Bernadotteakademin (FBA), Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Sida, Polismyndigheten och
Kvinna till Kvinna.
e. Internt styrande dokument - att inkludera ett 1325-perspektiv i
interna styrande dokument som Militärstrategisk Doktrin,
Verksamhetsuppdraget och Försvarsmaktens Utvecklingsplan samt
alla operationsplaner (OPLANS).
f. Gender Advisor (GA) 9 och Gender Field Advisor (GFA) – GA är
en fast befattning till Insatschefen. GA har också deltagit i
Afghanistan 2010-11 och i EU Traning Mission (EUTM) i Uganda
2012 och 2013. GFA är en fast funktion för insatsen i Afghanistan
sedan 2008.
g. Upprättande och utbildning av Gender Focal Points (GFPs) vid OrgE
(samt även ATS, MTS och FTS 10). Dessa personer har som del av sina
arbetsuppgifter att stödja OrgE-chefen att integrera ett
genderperspektiv före, under och efter insats, bland annat när det
gäller rekrytering, utbildning, genomförande och uppföljning av
insatsen.
Mixed Engagement Team är ett team som FM använder sig av för att öka kontakt och
informationsutbyte med lokalbefolkningen och därigenom implementera res. 1325. Ett MET
består av sex kvinnliga och manliga officerare och soldater; två samverkansofficerare (en
kvinna och en man), två militära tolkar (en kvinna och en man) samt två skyttesoldater (en
kvinna och en man). På så sätt kan man samverka/föra dialog med både kvinnor och män i
lokalbefolkningen.
8
Military Observation Team är ett observatörs- och samverkansteam.
9 Genusrådgivare - fast rådgivande tjänst på strategisk nivå till Insatschefen (sedan 2007)
10
Armé-, Marin- och Flygtaktiska staber vid Högkvarteret
7
Sida 3 (12)
Rapport
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
FM använder sig av flera internationellt godkända manualer/checklistor för att
kvalitetssäkra insatser ur ett genderperspektiv.
Långsiktigt jämställdhetsarbete inom personalförsörjning och
likabehandling
a. Utveckling sedan 1980 - Kvinnor har funnits i FM sedan början av 1900talet inom frivilligorganisationerna. 1980 kunde kvinnor söka vissa
tjänster och utbildningar i det militära. Året därpå beslutade riksdagen att
både kvinnor och män ska kunna rekryteras till befälsyrken i alla försvarsgrenar. Kvinnor fick inträde till alla delar av FM 1989, men fram till 1994
krävdes att kvinnor avsåg att göra officersutbildningen för att få göra
värnplikt. Den kvantitativa ökningen av antal anställda kvinnor går
långsamt (och har planat ut till att inom den militära sidan bestå av ca 6 %
officerare och 11 % GSS som är kvinnor medan andel civilanställda består
av ca 40 % kvinnor).
b. FMs styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 11,
antaget av Försvarsmaktsledningen mars 2012. I detta dokument
behandlas för första gången i samma dokument FMs arbete för
jämställdhet/jämlikhet och resolution 1325 (baserat på
Diskrimineringslagen och regeringens Nationella Handlingsplan för
resolution 1325). Detta för att få ett helhetsperspektiv och bättre effekt.
c. Kontaktpersoner för likabehandling/jämställdhet vid
organisationsenheter 12. Årliga uppföljningskonferenser med fortbildning
genomförs centralt. Dessa kontaktpersoner har som uppgift att ge
sakkunnigt stöd till OrgE-chefer i frågor som rör likabehandling.
d. Lokal åtgärdsplan - För att FM ska uppfylla Diskrimineringslagens krav
krävs att förbandschef, som arbetsgivare och verksamhetsansvarig,
bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet och
jämlikhet. Det sker genom att OrgE kompletterar det centrala
styrdokumentet för jämställdhet och jämlikhet med en lokal åtgärdsplan.
e. Gender Coach-program 2013-2014 för sex av FMs högsta chefer generaldirektören, produktionschefen, insatschefen, ekonomidirektören,
chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och
personaldirektören. Vid tidigare utbildningsomgång deltog
överbefälhavaren samt chefen ledningsstaben. Samarbetet pågår i två år
och syftar till en ökad kunskap om jämställdhet/resolution 1325 hos
medverkande chefer. Cheferna har varsin jämställdhets-/1325-expert
tilldelad sig.
FMs styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014, HKV bilaga 1, 16 100:
54891. Bifogas som bilaga 1.2 till denna handlingsplan.
12 Organisationsenheter förkortas OrgE och består av FMs förband, skolor och centra – totalt
34 st inklusive högkvarteret. Till vardags används ofta fortfarande enbart ordet ”Förband”.
11
Sida 4 (12)
Rapport
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
f. Medarbetarenkät 2010 (där alla sju diskrimineringsgrunder belyses) med
stöd av Göteborgs universitet (visar bland annat att ca 24 % av FM:s
anställda kvinnor uppger att de upplevt sig kränkta på grund av kön).
Enkäten genomfördes igen i slutet av 2014, med förväntade resultat under
kvartal två 2015
g. Mätning JÄMIX och AVI via Nyckeltalsinstitutet.
h. Nätverk för av FM anställda kvinnor (NOAK: Nätverk Officer/Anställd
Kvinna) med årliga centrala nätverkskonferenser och ett nordiskt
samarbete.
i. Direktiv från högkvarteret gällande nomineringsprocesser till högre
befattning där OrgE uppmanas presentera kandidater av båda könen till
Personalförsörjningsnämnden som fattar beslut om nominering.
j. Verktyg för praktisk jämställdhetsintegrering är framtagna och till viss
del kända i myndigheten (men ytterligare implementering behövs):
• Checklista för beslut på alla nivåer 13
• Checklista för insats 14
• Checklista för trakasserier och kränkande särbehandling 15
• Broschyren rörande trakasserier och kränkande särbehandling 16
k. Övrigt
•
•
•
•
Deltagit i Staten leder jämt (omgång 2).
Avgångsorsaker baserat på kön analyseras.
Vid verksamhetsövergångar/omorganisationer ska sedan 2013
ett diskrimineringsperspektiv beaktas.
Införande av jämställdhet som ämne på kursplan för Högre
chefsutbildning.
3. Måluppfyllelse
Måluppfyllelse i matris presenteras som separat bilaga.
Checklista – inför beredning och beslut Bilaga 1 HKV 2009-05-04 16 100.57374
Checklista GENUS SMART övning/insats (En samproduktion mellan Försvarsmakten,
Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan)
15
Checklista – Stöd vid trakasserier och kränkande behandling (En samproduktion mellan
Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan)
16
Om det händer (En samproduktion mellan Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten och
Försvarshögskolan)
13
14
Sida 5 (12)
Rapport
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
4. Genomförande
4.1 Organisering och styrning
En framgångsfaktor i arbetet har varit att ledningen, med stöd av de medel som
regeringen allokerat, avsatt tre tidsbegränsade heltidsanställningar för
verksamhetsutveckling. Satsningen har också med hjälp av regeringsmedlet
arbetat med en adekvat budget som medgett bland annat deltagande i seminarier
och utåtriktade aktiviteter så som Nordiskt Forum och Almedalsveckan. Dessa
aktiviteter har gett satsningen på jämställdhetsintegrering mycket i gengäld i form
av kontakter och idéer, men även synlighet och erkännande för det egna,
påbörjade arbetet.
Uppdraget att utveckla jämställdhetsintegringen av Försvarsmakten innehas av
Chefen Ledningsstaben, som i sin tur delegerat genomförandet till
Personaldirektören. Samordningen av arbetet har därmed skett på Personalstaben,
med Försvarsmaktens ordinarie HR-strateg jämställdhet/jämlikhet som
sammanhållande för arbetsgruppen. Arbetsgruppen har återrapporterat löpande till
närmaste chef, chefen för Personalstabens Utvecklingsavdelning, och regelbundet
till Personalstabens högsta chef, Personaldirektören och Försvarsmaktens
Generaldirektör, vilka båda sitter i Försvarsmaktsledningen.
Ledningen har prioriterat JiM-satsningen genom att reservera tid för kvartalsvisa
redovisningar för Försvarsmaktsledningen. Redovisningstillfällena upplevs ha
använts effektivt och har fungerat som en mekanism för att förankra satsningen
och dess linjedragningar hos ledningen. Att regelbundet stämma av med
ledningen har även ingett arbetsgruppen en känsla av att vara sedd i sitt arbete och
att ha ett mandat och en tydlig uppbackning i de åtgärder som genomförs.
Uppdraget har kommunicerats inom organisationen på flera sätt. Arbetsgruppen
har genomfört flera presentationer i stabschefskretsen, som har en central roll i
informationsspridningen till Högkvarterets staber och ledningar. Arbetsgruppen
har även medverkat i eller producerat några artiklar som lagts upp på
Försvarsmaktens intranät Emilia. Vidare har arbetsgruppen gjort presentationer
vid ett flertal tillfällen då ett större antal relevanta mottagare inom organisationen
varit samlade, så som på organisationens HR-chefskonferens i september. De
kommunikativa insatserna har haft en tydlig positiv effekt, som kommit tillbaka
till arbetsgruppen i form av både direkt och indirekt återkoppling. Det som
framför allt stärkts genom presentationerna har varit förståelsen av att
jämställdhetsintegreringen är kopplad till de övergripande verksamhetsmålen och
att det handlar om konkreta åtgärder som relaterar till det dagliga arbetet.
Sida 6 (12)
Rapport
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
4.2 Kunskap och utbildning
Den högsta ledningen har inte berörts av utbildningsinsatser då flera av de högsta
cheferna sedan förut fått coachning från så kallade gender coaches, ett program
som pågått 2013-2014. En ny omgång av programmet planeras med start hösten
2015.
Försvarsmakten har inte vidtagit några särskilda åtgärder inom ramen för JiMprojektet för att utbilda medarbetare. Dock har medarbetare från relevanta
avdelningar deltagit i de utbildningar som Genussekretariatet, Göteborgs
Universitet, anordnat under JiMs regi, bland annat utbildning för controllers,
hantera motstånd, maskulinitet och kommunikation.
Styrdokument och uppföljning
Istället för renodlade utbildningsinsatser har JiM i Försvarsmakten använt sig av
en orienterande och stödjande ansats där linjeaktörerna erbjudits stöd i samband
med det ordinarie arbetet med redovisning och revidering av styrande dokument
för att kunna tillämpa ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet har skett gentemot de
respektive arbetsgrupper på Ledningsstaben som har ansvar för
redovisning/styrande dokument. Stöd har sedan getts mer intensivt under arbetets
gång till ett fåtal kontaktpersoner per arbetsprocess. Genom en stegvis ansats har
arbetet gått från granskning av dokument med efterföljande feedback till att
lämna över arbetet till ordinarie linjeaktör.
Utbildning
Ej heller i utbildningsspåret har några renodlade utbildningsinsatser genomförts.
Däremot har redan upparbetade kanaler används för att informera om JiMprojektet, bland annat på chefsutbildningar om jämställdhetsintegrering,
arrangerade av Managementenheten, MHS Karlberg.
Materiel
Den största förändringen i materielförsörjningskedjan är införandet av konceptet
Human Factors Integration – användbarhetsperspektivet – i Samordningsavtalet
mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk.
I syfte att dels utveckla konceptet att passa Försvarsmaktens organisation och för
att skapa en grundläggande förståelse för konceptet har utbildning ägt rum för
JiM-medarbetaren som arbetar med materiel. Utbildningen ägde rum inom ramen
för Human Factors Nätverket och på Linköpings universitet.
Produktionsledningens ledningsgrupp och Försvarets materielverks ledningsgrupp
har vardera fått en fokuserad dragning om Human Factors i förhållande till
jämställdhetsintegreringen som en utbildningsinsats inom ramen för
förankringsarbetet.
Sida 7 (12)
Rapport
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
4.3 Samverkan
Försvarsmakten har nyttjat det sedan förut etablerade forumet Samverkansrådet
för jämställdhet och jämlikhet för informationsspridning om satsningen. I rådet
ingår förutom Försvarsmakten Försvarshögskolan, Försvarets materielverk och
Rekryteringsmyndigheten. Samverkansrådet har identifierat beröringspunkter till
arbetet för samtliga myndigheters del. Den viktigaste slutsatsen har varit att
Försvarsmakten inte klarar av att jämställdhetsintegrera till exempel rekrytering,
utbildningar och materielförsörjning utan samverkan, samsyn och stöd från de tre
övriga myndigheterna i Samverkansrådet.
Utbildning
För att utveckla jämställdhetsintegreringen i utbildningarna har samverkan med
andra aktörer, såväl interna som externa, varit av stor vikt. Samverkan etablerades
tidigt med Försvarshögskolan för att undersöka hur jämställdhetsfrågor och FN
resolution 1325 integreras i officersprogrammet och i uppdragsutbildningarna.
Internt har samverkan främst genomförts med MHS Halmstad och
Produktionsledningens utbildningsavdelning relaterat till
Specialistofficersutbildningen.
Materiel
I och med omdaning försvarslogistik, OFL, har rollfördelningen mellan
Försvarsmakten (FM) och Försvarets materielverk (FMV) förändrats. Inom
området påverkas jämställdhetsintegreringen genom konceptet Human Factors
där FM har beställaransvaret och FMV har designansvaret.
En tät samverkan mellan FM och FMV har genomförts över tid, i syfte att finna
ett gemensamt språk, en gemensam standardiseringsmetod samt att utröna vidare
rollfördelning inom ramen för OFL, med full hänsynt till att integrera Human
Factors. Inom ramen för denna samverkan har bland annat arbetet med att författa
en handbok för Human Factors Integration påbörjats. FM JiM återfinns i
styrgruppen för denna handbok.
Påverkansmöjligheter i designen har förskjutits med all tydlighet till FMV, där
FM tidigare styrde över kravspecificering. FM:s behov av effektmål på materiel
ska alltjämt uppnås, men nu alltså genom beställning och ej genom
kravspecificering.
Samordningsavtelet, SAMO, mellan myndigheterna och försvarslogistikplanen,
FLP, inom FM har därför fått en ökad betydelse i samverkansskedet för hur
koncept som påverkar beställarens önskade effektmål omhändertas av
leverantören (designansvarig). Det vill säga hur Human Factor Integration
omhändertas av respektive myndighet.
Sida 8 (12)
Rapport
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
Human Factors Nätverket, HFN, i Sverige är en ytterligare samverkansyta mellan
myndigheter (FM, FMV och lärosäten för högre utbildning) och försvarsindustrin
som har varit viktig. Genom HFN har viktiga kontakter knutits för att
vidareutveckla Human Factors inom FM och FMV.
Inom FM har kontakt med Trängregementet (TrängR), Artilleriregemetet (A9)
och Markstridsskolan (MSS) och varit viktiga i förståelsen för materielprocessen
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
TrängR och A9 är två organisationsenheter med dokumenterad god rekrytering av
kvinnor liksom att behålla gruppen i Försvarsmakten. Hur materielfrågan ser ut
på dessa organisationsenheter har varit central för att också identifiera svagheter
och styrkor i materielförsörjningskedjan, avseende personlig utrustning.
MSS ansvarar för utprovningen av personlig utrustning. Kontakten med denna
organisationsenhet har varit i undersökande syfte där MSS har bistått som
sakkunnig expertpart i utprovningsprocessen.
5. Hållbarhet, utveckling och lärande
Fokus under 2014 har varit på centralt utvecklings- och förankringsarbete. För att
säkra den långsiktiga utvecklingen har två fasta tjänster tillförts Högkvarteret. Av
dessa tjänster, är den ena placerad på personalstaben med ett särskilt fokus på
samverkan med ledningsstaben som alltjämt har det övergripande ansvaret för
arbetet med jämställdhetsintegrering i Försvarsmakten. Den andra tjänsten är
placerad på produktionsledningen, med fokus på att implementera
jämställdhetsintegreringen på organisationsenheterna med start 2016 och då
särskilt beakta utbildning och materiel.
Utvecklingsarbetet har följts upp och utvärderats kvartalsvis med presentationer
för försvarsmaktsledningen. Arbetet har överlag fungerat bra. For detta har
ledningens stöd varit av yttersta betydelse. Motstånd och motgångar har till
största del berott på okunskap kring vad jämställdhetsintegrering innebär. Tid och
engagemang har lagts på att utbilda och informera, främst på central nivå, for att
nå samsyn. Därför har en del av det arbete som initialt planerats for
omvärldsanalys och lokal förankring skjutits på framtiden. Vi måste helt enkelt ha
arbetet förankrat på central nivå innan vi börjar implementera det lokalt. Målen
har reviderats under arbetets gång för att bättre reflektera var myndigheten
befinner sig. Några av de initiala målen som sattes var något optimistiska i det
korta perspektivet, dock realistiska långsiktigt. Indikatorer, på kort och lång sikt,
har används för att följa upp arbetet. En matris for detta finns för att lättare kunna
följa upp arbetet.
En av de största förändringarna mot fastställd handlingsplan var att vi tidigt
identifierade ett område vi helt bortsett från då vi tog fram handlingsplanen. Detta
område, materielförsörjningen, ansågs dock vara så viktigt för hela arbetet med
Sida 9 (12)
Rapport
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
jämställdhetsintegrering att vi beslutade att göra det till ett eget fokusområde,
vilket föranledde ganska stora förändringar i den arbetsfördelning vi
ursprungligen hade. Detta är också en bidragande orsak till att andra planerade
årgärder för 2014 ej har kunnat genomföras.
6. Rekommendationer
6.1 Uppdraget
Kontakten med Försvarsdepartementet har i huvudsak fungerat bra under
projektets gång. Främst har detta skett via generaldirektören eller ledningsstaben.
Under den nätverksträff som genomfördes med departementsrepresentanterna
uppfattades kompetensen variera stort mellan myndigheternas kontaktpersoner på
departementen. Dock uppfattades Forsvarsdepartementet vara väl insatta i arbetet.
Dialog fördes med departementet inför skrivningar i regleringsbrev 2015.
6.2 Stödorganisationen
Det har varit givande att delta vid utbildningar och nätverksträffar, främst genom
erfarenhetsutbyte med övriga deltagande myndigheter. Då myndigheterna har så
skilda verksamheter, med skillnader även gällande kunskap om
jämställdhetsintegering i sig, innebar det att informationen som delgavs på
nätverksträffar och utbildningar ofta var av generell karaktär vilket fick till följd
att den inte alltid var relevant eller tillämpningsbar på verksamheten inom
Försvarsmakten.
Myndigheterna hade också möjlighet att skicka förhållandevis få deltagare till
respektive utbildning. Även om utbildningen var givande för de enskilda
medarbetarna, kan spridningseffekten av det som utbildades diskuteras.
Ett sätt att hantera frågeställningarna ovan framöver, då ytterligare myndigheter
deltar, ar att organisera riktade nätverksträffar utifrån verksamhetsområden, och
då göra det möjligt för fler personer från respektive myndighet att delta.
Vi bedömer att Försvarsmakten har goda förutsättningar för ett fortsatt
jämställdhetsintegreringsarbete även utan externt stöd. Två fasta befattningar har
tillsatts för att omhänderta resultat av 2014 års arbete, samt för att driva arbetet
framåt. Ledningens stöd ar en annan viktig aspekt for att arbetet ska kunna
bedrivas på ett framgångsrikt sätt.
Genussekretariatet bör genomföra en kunskapsinventering över den egna
organisationens behov av kunskap om myndigheterna den är satt att stötta inom
ramen för JiM. En grundläggande förståelse för myndigheternas olika behov,
förutsättningar och kärnverksamheter hade kunnat rendera i fler nivåhöjande
Sida 10 (12)
Rapport
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
Sida 11 (12)
insatser när sekretariatet håller utbildningar eller erbjuder stöd till myndigheterna.
Riktade utbildningspaket eller “skräddarsydda” metoder, koncept och verktyg
hade kunnat erbjudas till myndigheter, enskilt eller samlat, när sekretariat har mer
kunskap om sina “kunder”.
7. Ekonomisk redovisning
Beviljade stimulansmedel till Försvarsmakten var totalt 2 280 000 kronor. Av
denna summa kommer 245 083 kronor återbetalas till Kammarkollegiet. De stora
posterna i budgeten var lönemedel för tre verksamhetsutvecklare, vilket
överensstämmer med handlingsplanen (budgeterat 740 000 gånger tre – verkligt
utfall 2 018 992 (med ett bortfall på 3712 kronor som ska belasta annan budget)).
Dessa poster innefattar även utbildningskostnader och resekostnader. Utöver detta
nyttjades 18 500 kronor för deltagande vid Almedalen och Nordiskt Forum (5000,
respektive 13500, bugeterat 30 000 för vardera). For representation har 540
kronor nyttjats. Inga omfördelningar av medel har gjorts.
7.1 Lönemedel
Totalbelopp [Lön + FI]
Anställd
36936
Budgetkonto
Jäppinen Petra
401100 Grundlön och fasta tillägg
401210 Övertid
430000 Skattepliktiga naturaförmåner
453000 Lönesk. på avg. till kompl. åpe
456000 Arb.givarav. enl. lag avs per.avg
460000 Avg, prem. och pens. enl avtal
480000 Utbildningskostnader
551100 Resor inrikes
Resultat
46160
ÅSTRÖM MIKAEL
1000/Ej allokerad
401100 Grundlön och fasta tillägg
401210 Övertid
401220 OB-tillägg
453000 Lönesk. på avg. till kompl. åpe
456000 Arb.givarav. enl. lag avs per.avg
460000 Avg, prem. och pens. enl avtal
480000 Utbildningskostnader
SEK
615 823,03
1 418,62
55,50
5 112,47
900,35
71 396,06
117,10
3 932,20
698 755,33
42,41
550 281,54
18 946,82
960,00
4 725,31
189,08
65 657,06
109,84
551100 Resor inrikes
20 657,14
551200 Resor utrikes
7 794,00
Resultat
669 363,20
Rapport
HÖGKVARTERET
107471
Vilkko Valter
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2014-5580:1
Sida 12 (12)
547 730,64
401100 Grundlön och fasta tillägg
18 265,34
401210 Övertid
4 724,87
453000 Lönesk. på avg. till kompl. åpe
213,71
456000 Arb.givarav. enl. lag avs per.avg
65 673,29
460000 Avg, prem. och pens. enl avtal
105,00
480000 Utbildningskostnader
14 160,31
551100 Resor inrikes
650 873,16
Resultat
2 018 991,69
Totalt resultat
7.2 Övrigt
Kostnadsställe
HKV UTVECKLI
Kostnadsslag
40000098
48110
Ordertyp
Konferens o utb.int
Resultat
49610
Persrepr avdrsg moms
SEK
18 500,00
Z300
18 500,00
Z300
Resultat
Stålesjö, Per-Olof
PERSDIR
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
Petra Jäppinen
Sändlista:
Regeringskansliet, Försvarsdepartementet
För kännedom:
C LEDS
C PROD
C INS
C MUST
C JUR
INFODIR
Ej kopplad till
lönekörning
540,00
540,00
Ej kopplad till
lönekörning