BRUKSANOR - Sällskapet Släktforskarne Fagersta

BRUKSANOR
Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta
Nr 64
År 2009
Årgång 17
Besök i gravkoret i Stängnäs Domkyrka
Se sid 4
Styrelsen i SSF 2009
Ordförande
Per-Inge Larsson
Uddbergsvägen 25, 737 34 Fagersta
Tfn 0223-148 76
[email protected]
Ordföranden
har ordet
Vice ordförande
Kurt Åkerlind
Parkvägen 31, 737 31 Fagersta
Tfn 0223-154 81
[email protected]
Sekreterare
Ulla Göthe
Markörgatan 6 B, 723 38 Västerås
[email protected]
Kassör
(Vakant)
Materialförvaltare
Lars Ekegren
Skogslundsvägen 9, 737 45 Fagersta
Tfn 0223-151 17
[email protected]
Suppleanter
Sven Johansson
Vasavägen 16 B, 737 47 Fagersta
Tfn 0223-135 62
Anders Wossmar
Malmvägen 5 B, 737 32 Fagersta
Tfn 0223-130 62
[email protected]
Adjungerade till styrelsen
Inge Larsson
Kvarnängsvägen 10, 730 61 Virsbo
Tfn 0223-344 20
[email protected]
Kent Ramström
Snödroppsvägen 19, 737 42 Fagersta
Tfn 0223-158 59
[email protected]
Hej Släktforskarvänner !
Nu är det så där igen, hösten är på gång och man har inte
alls hunnit med det man föresatt sig att göra under sommaren, några resor till mina förfäders boställen och byar
med anknytning till mina anor blev inte av, utan den yngre
släkten lockade mer, jag klagar inte på det för det är ju alltid lika roligt att vara tillsammans med barn och barnbarn,
men deras intresse för släktforskning har jag inte lyckats
locka fram. Resan till Klenshyttan var jag däremot med på
och trots det dåliga vädret så var det en mycket spännande
och intressant tur med bra guidning både historiskt och
tekniskt.
Nu är det dags att ta nya tag med forskningen och försöka
hitta nya infallsvinklar på de problem och frågetecken som
man alltid har kvar i sina antavlor och när vi nu fått abonnemang på nätet på de tre stora Svar, Genline och Arkiv
Digital så har jag lyckats räta ut några av frågetecknen.
Det är också mycket glädjande att vi fått så många anmälningar till kursen i släktforskning som vi drar igång i september. Styrelsen hälsar alla nya medlemmar välkomna till
Sällskapet Släktforskarne i Fagersta och önskar alla medlemmar en riktigt spännande och intressant släktforskarsäsong.
Med släktforskarhälsning Per-Inge
Revisorer
Lennart de Canesie
Floravägen 86, 737 43 Fagersta
Tfn 0223-144 41
Gunilla Gustavsson
Uddbergsvägen 22, 737 34 Fagersta
Tfn 0223-149 08
Redaktionskommittén
Kurt Åkerlind
Ulla Göthe
Per-Inge Larsson
2
Innehåll
Styrelsen och ordföranden har ordet …….
Utflykten till Klenshyttan ……………………
Gustaf Adolf Reuterholm …………………….
Antavla …………………………………………….
Medeltidens ABC ……………………………….
Höstens program .………………………………
sid 2
sid 3
sid 4
sid 6
sid 7
sid 8
Utflykten till Klenshyttan
Den 13 juni samlades några intresserade vid Lasarettets parkering och i tre bilar körde vi
via Ludvika till Klenshyttan. Vädret denna dag var inte det bästa, men en glad och trevlig
kvinnlig guide mötte oss och visade och berättade allt om bl.a. Masugnsbyggnaden och
Rostugnen.
Efter genomgången var det tänkt att ta en fikastund. Men vädret tillät inte detta, utan det
blev en lunch på ett hamburgar-ställe i Ludvika. Men en lyckad utflykt blev det och alla
verkade nöjda.
Genomgång av hur tillverkningen gick till och hur allt fungerade.
Några av deltagarna.
3
Gustaf Adolf Reuterholm
Greve, Friherre, Överkammarherre hos drottning Sofia Magdalena, President i kammarrevisionen,
Ledamot av Hertig Karls konselj, Politiker, En av ”rikets herrar”, Frimurare.
Det var han som styrde Sverige under förmyndarregeringen mellan Gustaf III och sonen
Gustaf IV Adolf. Perioden kallas ibland Reuterholmska regimen, 1792-1796.
Han föddes på föräldrarnas slott Svidja utanför Helsingfors i Finland den 7 juli 1756.
Student i Uppsala 1771. Blev 1775 fänrik vid Västmanlands regemente men lämnade efter
två år den militära banan och blev 1778 kammarherre hos drottning Sofia Magdalena.
Han hade av fadern ärvt såväl hans bättre egenskaper: arbetsamhet och ordningssinne samt
sinne för litterära övningar, som hans sämre: rättshaveri och härsklystnad. På en gång högdragen och adelsstolt samt med nästan fanatiskt svärmeri omfattande de frihetsläror, som
vid denna tid förkunnades i Frankrike, intogs han snart av ett fanatiskt hat till Gustaf III
och blev för en kort tid arresterad under 1789 års riksdag. Vid tiden för mordet på Gustaf III
befann sig Reuterholm i Paris och senare 1792 i Italien varifrån han hemkallades av hertig
Carl. Genom sin böjelse för mysticism och andeskåderi hade han kommit i närmare beröring
med hertig Carl och när denne som förmyndare för sin brorson 1792 övertagit riksstyrelsen,
blev Reuterholm Sveriges verkliga regent. Han var då 36 år gammal.
De yttre tecknen på hans betydande ställning följde i rask följd. Han blev 1792 överkammarherre hos änkedrottningen, president i kammarrevisionen och ständig medlem av
hertigens konselj, 1793 en av ”rikets herrar” samt 1794 serafimerriddare. Efter att Reuterholm kommit till makten följdes detta av betydande förändringar i Sveriges inre och yttre
regeringssystem. En frisinnad tryckfrihetsordning utfärdades, sparsamhet och ordning
infördes i förvaltningen och Reuterholm själv utvecklade stor drift och arbetsamhet.
4
I sin inre politik fick Reuterholm snart av sitt despotiska skaplynne att ta avstånd från sina
teoretiska frihetsidéer. En mängd hänsynslösa åtgärder visade, att dessa var föga rotade, bl.a.
stängningen av Svenska akademien 1795. Den unga konungens välbehag hade Reuterholm
ej lyckats nå och då han efter Gustaf Adolfs regeringstillträde i nov. 1796 överlämnade han
sin anhållan om avsked från alla sina ämbeten.
Han vistades tidvis under 1798-1800 hos sin kusin Carl Christoffer Gyllenstierna på
Frösåkers gods utanför Västerås. Under senare år reste han runt i Europa under namnet
Tempelcreutz, sysselsatt med frimureri och andeskåderier samt synes mer och mer hemfallit
åt förföljelsemani. Som ett kuriosum kan också nämnas att Gustaf Adolf Reuterholm förekommer i Carl Jonas Love Almqvists ”Drottningens juvelsmycke”.
Gustaf Adolf Reuterholm avled den 26 oktober 1813 efter ett besök hos lantgreven Carl av
Hessen i närheten av staden Slesvig. Han begravdes i sina föräldrars grav vid Sjundeå kyrka
men flyttades 1821, tillsammans med dem, till Strängnäs Domkyrka, då Ryssland intog
Finland. Han vilar nu i det Olivecrantzka gravkoret som ibland kallas det Reuterholmska
gravkoret.
Reuterholm hade varit en effektiv och lojal kunga- och regenttjänare – det erkände även
hans främsta politiska fiende, kejsarinnan Katarina av Ryssland. Han dog i landsflykt, i
kunglig onåd och förtalad av 1800-talets historieskrivning. Hans minne är förtjänt av ett
bättre öde.
Forts.sid. 7
Gravkoret i Strängnäs domkyrka
5
Inskickat av Sven Johansson
6
Hämtat ur boken MEDELTIDENS ABC APOTEK inrättades i Bagdad redan på 700‐talet och kom till Europa på 1100‐talet. I Sverige omtalas en apotekare (Berend apotekare i Stockholm) första gången 1492 BARDSKÄRARE, fältskär, en barberare som förutom klippning och rakning ägnade sig åt läkekonst. Dem var självlärda i läkekonsten och saknade teoretisk utbildning. Behandlade sår och benbrott, utförde koppning och åderlåtning m.m. BIRKARLAR storbönder bosatta i norra delarna av Sveriges och Finlands kusttrakter. Birkarlarna hade beskattningsrätt över samerna, samt monopol på handeln med dessa under medeltiden. BOTTNEKARLAR, köpmän från svenska och finska städer som bedrev handel med Bottenvikens handelsplatser. BUNTMAKARE arbetade i huvudsak med viltskinn och pälsar. Yrket är känt från slutet av medeltiden; tidigare ingick det i skinnarens arbete, senare känt som körsnär. BÄLTARE , den svenska benämningen på gördelmakare, hörde till de mera ansedda hantverkarna. BÖDEL, skarprättare, mästerman, ”stupagreve”,”stadens sven”. Ämbetet bör ha införts till Sverige ung. vid slutet av 1200‐talet. Yrket ansågs vanärande, vilket försvårade rekryteringen. Oftast var det förbrytare, som mot benådning, blev bödlar. BÖNHASAR Benämning på hantverkare som utförde arbete inom ett visst yrke utan att vara medlem i detta ämbete. Verksamheten var olaglig. CELLARIUS kallades klostrets ekonom eller ”materialförvaltare”. Fortsättning följer i ett kommande nummer Inskickat av Ulla Göthe
Forts. från sid. 5
Hur kunde han få audienser hos påven i Rom, spela kort med franska drottningen
Marie Antoinette, gräla med kejsarinnan Katarina den stora av Ryssland, konversera
med kejsar Leopold av Österrike och inviteras på jakt av kungen i Neapel.
Hur kunde han möblera om hela den svenska statsförvaltningen på mindre än 1 vecka.
Hur lyckades han få se allt i Europa: Vesuvius vulkanutbrott och Mont Blancs glaciärer,
lyxiga fester i S:t Petersburg, lynchningar och avhuggna huvuden på pikar i Paris,
Berlins panik inför Napoleons armé, konsten i Venedig, Florens, Pompeji, Dresden,
Bryssel, Prag och Mozarts nya opera?
En del av svaren finns i Riksarkivet och frimurarnas arkiv.
Varför ska man bry sig om denne svenske politiker som levde för tvåhundra år sedan?
Därför att hans liv kan lära oss mycket om bitterhet och kompromisslöshet. Därför att
det är en bra historia om spöken, religion, ömhet, kärlek, kriminalitet, spioneri, kidnappningar, men framför allt kampen om makten över ett land och dess sinnen . . .
Kurt Åkerlind
7
B
Returadress:
Sällskapet Släktforskarne Fagersta
Per-Inge Larsson
Uddbergsvägen 25
737 34 FAGERSTA
Föreningsbrev
Begränsad eftersändning
HÖSTENS PROGRAM
Fredagen den 18 september
Kulturnatta
Vi ses på biblioteket.
Anbytarträff
Tisdagen den 20 oktober
i Sveasalongen kl. 18.00.
Lördagen den 7 november
Resa till FALUN
med besök på Stora Enso AB:s arkiv, Falu kommuns
centralarkiv och Dalarnas Folkrörelsearkiv.
Guidad visning kl. 10.00.
OBS! Anmälan senast tisdag den 3 nov. till
[email protected] eller tfn 070-229 60 52
Samling kl. 08.00 vid Bergslagssjukhusets parkering.
___________________________________________________________________________
I detta nummer börjar Kurt Åkerlind att presentera några av sina
släktingar. Han börjar med Gustaf Adolf Reuterholm och fortsätter
i nästa nummer med fadern Christian von Reuterholm.
Medlemsavgiften för 2009
Enskild medlem
Familjemedlem
Ungdomar (under 19 år)
150 kr
50 kr
50 kr
Medlemskap kan lösas genom
insättning på SSFs plusgirokonto
435 35 63-2
Besöksadress: Forskarlokalen, Biblioteket, Fagersta
Hemsida: http://sallskapetslaktforskarnefagersta.dinstudio.se