Nummer 1, 2015 - Sveriges Åkeriföretag

BEAst anläggningsprojekt
SÅ´s nationella nätverk för Bygg-och
Anläggningstransporter har ingått i
projektet. SIDAN 8
Slutkonferens Clean Truck
Projektet Clean Truck har slutförts. 50 miljöanpassade lastbilar har drivits fram med
alternativa bränslen. SIDAN 28
Inte bara bruksfordon i besiktningshallen. Här en Chevrolet Bellair
årsmodell 1957. SIDAN 21
ABC-ÅKARNA
TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG REGION ABC #1 2015
Förstå vad kunden vill ha
Vägen till bättre säljsamtal
Positiva
besparingar i
BEAst
Rapport från
ordföranderådet
Ahréns Åkeri AB
Årets företagare
SÅ ABC:S
ÅRSMÖTE
HÅLLS DEN
9 APRIL HOS
MAN
HÅLL DIG UPPDATERAD: WWW.AKERI.SE
Kör du i Norge?
Från 1 januari 2015 är det obligatoriskt med en elektronisk
betalningsenhet för alla fordon över 3.5 ton som kör
näringsverksamhet i Norge.
Genom Statoil kan du teckna avtal med AutoPASS
• Enklare administration, allt på samma faktura tillsammans med ditt drivmedel
• Alltid maximal rabatt på alla tullstationer i Norge
• Ingen bindningstid och ingen förskottsbetalning
För att beställa AutoPASS kontakta Statoils kundservice på
statoil.se/trucksupport eller på 020-320 325
P.S AutoPASS fungerar även på Öresundsbron och Stora Bältbron
Då är vi
igång igen…
NYHETER
Fair Transport: kampanjen rullar
vidare 4
Positiva besparingar i BEAst anläggningsprojekt. 8
Årlig tradition hos Bilprovningen i
Uppsala. ABC-åkarnas årliga tradition
med öppet hus hos Bilprovningen, Fyrislund
i Uppsala. 21
Ahréns Åkeri AB Årets företagare 2014
22
är vi igång igen med Förbifart Stockholm efter Regeringens
plötsliga stopp av projektet snart efter valet i september. Invigningen av
vår viktiga infrastruktursatsning försenas alltså ytterligare till en merkostnad för Trafikverket av 150 miljoner kr. Inte bara det. Många av er har
investerat för att köra förberedelserna för bygget och har fått stuva om i planering och ekonomi.
JA HA, DÅ
I SKRIVANDE STUND har just infrastrukturministern Anna Johansson yttrat att bromsa upp de pågående aktiviteterna för att få tyngre
och längre fordonskombinationer, som är på god väg i flera instanser. ”Vårt” syfte är att minska antalet tunga fordonsrörelser i trafiken och därmed trängseln, avgasutsläppen och en ökad konkurrenskraft för Sveriges industri. Likt ovan blir det väl ett onödigt
och kostsamt stopp i processen för att sedan komma igång igen.
Slut på avdelning gnäll, om än så befogat.
NU ÄR POLISEN igång med sanktionsavgifter på
40 000 kr för internationella aktörer som inte
har ordning på sina papper eller i övrigt
brustit i efterlevnaden av regelverken. Från
den 1 mars 2015 blir det även tillåtet för
polisen att ”klampa” (hindra fortsatt färd)
för utländska fordon i 24 timmar i avvaktan på att sanktionsavgiften betalas.
Slutkonferens Clean Truck. Clean Truck
projektetet är slutfört där 50 miljöanpassade
lastbilar drivits fram med alternativa bränslen
18
Kallelse till ABC:s årsmöte 9/4 hos
MAN, Kungens Kurvaleden 4, Kungens Kurva
i Huddinge. 26
PRESS & PÅVERKAN
6-7
Laglydiga och sunda åkerier måste
bli vinnare. Här stannar Sverige. Det har
SÅ all förståelse för. Den friande domen i
Sundsvalls tingsrätt är det som fått bägaren
att rinna över.
REPORTAGE16-18
Hjälp kunden att köpa dig. Det finns
mycket att vinna på att aktivt söka upp kunder. Det kan ge en bra diskussion om både
pris och kvalitet.
MEDLEMSNYTT12-14
sänkta dieselpriser och i övrigt kostnadsstabilitet det senaste
halvåret har, om man lyckats försvara sin
prissättning, inneburit att de besparingar
och effektiviseringar ni lyckats göra, stannar i den egna plånboken - och det
behövs.
ATT KOSTNADSLÄGET MED
FRÅGA EXPERTEN
13
Vad menas ur ett tillståndsperspektiv med internationell transport?
MEDLEMSFÖRMÅNER13
Åk försiktigt och håll ut, våren är på
väg!
PÅ VÅRA VÄGAR
26
SISTA BITEN
28
SÅ Calc Basic döps om till SÅ Calc
Web. SÅ Calc Web är en webbaserad
och förenklad version av vårt beprövade
excelbaserade program SÅ Calc.
Torbjörn Heierson
REGIONCHEF
KRÖNIKA30
ABC-ÅKARNA
Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag ABC
Utkommer med fyra nummer per år
Kontakt- och
annonsansvarig
Postadress: Fagerstagatan 6, 163 53 SPÅNGA
www.akeri.se · [email protected]
tel: 08-687 44 50 · fax: 08-687 44 90
Annelie Westberg
08-687 44 52
[email protected]
Ansvarig utgivare:
Torbjörn Heierson
070-662 81 10
[email protected]
Omslag: Inte bara
bruksfordon i besiktningshallen.
Här en Chevrolet Bellair
årsmodell 1957 som drog till
sig mångas suktande ögon.
ISSN 1402-3377
3
Transportkorridorer
Samarbetsavtal behörighetskotroll
FN:s generalförsamling har godkänt den
första ”Resolution om vikten av transport- och
transitkorridorer för att säkerställa global
hållbar utveckling”.
Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Bussföretag skrev i januari med under ett samarbetsavtal
med Svenska Taxiförbundet om ett nytt system för behörighetskontroll. Systemet ger våra medlemsföretag möjlighet att enkelt, snabbt och pålitligt säkerställa de anställdas behörigheter.
Taxiförbundet har utvecklat systemet tillsammans med Transportstyrelsen.
Fair Transport: kampanj
Fair Transport - en askungesaga? Från början betraktad med stor misstänksamhet och ibland nästan hånfullt bemött. Efter en lång förankringsperiod och interna diskussioner har 1 200 stolta medlemmar
tagit ställning. Både i Sverige och internationellt undrar de hur vi har
gjort och om de får vara med.
dem
Både för
löna Sig.
ter.
Bra val Ska
er tran Spor
r oc h Sälj
Som köpe
es Åkeriort vill vi på Sverig
Med Fair Transp
ma sunda
och uppmärksam
företag lyfta fram
r. Åkerier
ansvarsfulla åkerie
er
transporter från
smart och erbjud
äkert, tänker klimat
som kör trafiks
.
landen
ade priser
goda arbetsförhål
ituation med dump
rrenss
konku
I en osund
risk att både köpare
d marknad finns
änk
ablera
miljöt
överet
et,
en
på
säkerh
orter tummar på
tiga kostnadsbeoch säljare av transp
. Allt i jakt på kortsik
och socialt ansvar
orter
sparingar.
och säljare av transp
köpare
både
åkeriVi anser att
och ansvarsfull
för en säker, ren
som
måste ta sitt ansvar
underlätta för alla
Transport vill vi
näring. Med Fair
att göra bra val.
retag.
köper transporter
från sunda åkerifö
Sunda transporter
mikael nilsson,
ordförande
son,
erik vilhelms
RÅD
T IP S &
Tanken med Fair Transport
är att uppmärksamma
t
omvärlden; politiker, myndigheter, Idén och syfte
media, transportköpa
gentemo
en hårt konk förbättras.
re och allmänhet, om
s
argument sunt alternativ på
vad som skiljer en bra
dålig. För att lyckas öka
transport från en ett utmärkt
ngens statu
lönsamheten, förbättra
da ett
konkurrenskraften och
schens status.
att åkerinäri r era transport
höja bran- betalt. Och erbju
bidra till
Därför har vi skickat med
ett antal foldrar som du gärna
får dela ut till medarbetare
Om du behöver kan du beställa
och kunder.
flera
Där finns också en PowerPoint-pre på medlemsdelen av Fair Transport-sidan på akeri.se.
sentation att ladda ner, som
om Fair Transport internt
kan användas för att berätta
för din personal.
ringens
retag är åkerinä
veriges Åkerifö
procent av
tion – cirka 80
branschorganisa
hos oss – och
är medlemmar
åkeriföretagen
ng av hela
och lönsam utveckli
arbetar för en sund
Vi har också skickat med
en kort förklaring av vad
Fair Transport innebär som
och bifoga offerter och anbud,
du kan kopiera
en klisterdekal, en lista med
hängas på väggen. Allt för
tips och råd samt ett intyg
att lyfta fram Fair Transport
som kan
som säljargument.
Som du redan vet är Fair
Transport inte en traditionell
certifiering, snarare ett upprop
få möjlighet att göra bättre
affärer. Det handlar inte
för att
om att vara perfekt i alla
en ambition att vilja göra
detaljer utan
rätt. Däremot är det förstås
viktigt att du och dina medarbetare om
upp till innehållet i ställningstagand
lever
et och utvecklar verksamheten
het, miljöhänsyn och andra
med fokus på trafiksäkeransvarsfrågor.
vi
åkerinäringen.
spolitiska frågor
rt- och samhäll
Vi driver transpo
, för att stärka vår
medlemsföretag
som berör våra
och förbättra förutkonkurrenskraft
t. Fair Transgemensamma
driva åkeriverksamhe
sättningarna att
detta arbete.
av
del
en
är
medlemmar
port
rt vill vi och våra
Med Fair Transpo
bra val.
rtköpare att göra
underlätta för transpo sunda åkeriföretag.
rter från
Sunda transpo
Tveka inte att höra av dig
om du har frågor eller vill
resonera om Fair Transport
ningsargument. I första
som
hand ska du vända dig till
regionchefen på ditt regionkontor försäljkan också skicka ett mejl
till [email protected]
men du
Kanske vill du
bra idéer om hur Fair Transport
kan användas i marknadsföring dela med dig av egna och
en?
Lite längre fram kommer
medlemsdelen av Fair Transport-sidan
mer profil- och marknadsföring
på akeri.se att utvecklas
med
smaterial för beställning.
Vi kommer under våren
börja uppvakta beställarna
också att
med information kring Fair
Transport.
Med vänlig hälsning,
rt och
om Fair Transpo
Vill du veta mer
till akeri.se.
retag? Välkommen
Sveriges Åkerifö
de
vice ordföran
SverigeS Åkeriför
kungsgatan 24
Box 7248
103 89 Stockholm
det
ingstagan
ist
t är ställn
. Inte mins kunna ta mer rättv
t är flera
att
Transpor
tt marknad
öpare för
t med Fair
urrensutsa
transportk
Använd
Välkommen till Fair
transport!
lön Sam ma
Sto lta oc h
d
g pÅ en Sun
Åke rifö reta
d
tiv mar kna
oc h attr ak
Transport känt hos åkerierna.
Då gäller det att få transportköparna att
agera. Förutsättningarna för en hållbar transport sätts i upphandlingen, därför är förstås
själva transportköpet viktigt. Och många
NU ÄR FAIR
2014
ineko, feebruari
& k33/tryck:
Politiker och generaldirektörer har lyft fram
vårt initiativ och både i anföranden i riksdagen och i en rapport från Transportstyrelsen
pekar på vårt goda arbete. Såväl systerorganisationermsom vår internationella organisation
IRU intresserar sig också för Fair
S Transport.
åkeriföretag
produktion: Sveriges
Förarbetet med Fair Transport var en utmaning, men när startskottet väl gick i februari
2014 var intresset stort hos medlemsföretagen. Under 2014 var fokus på att etablera Fair
Transport bland medlemmar och politiker.
Att få SÅ-medlemmar att göra sitt personliga
ställningstagande och gå med i Fair Transport. Därefter ville vi göra transportköparna
bekanta med begreppet.
Omvärlden har välkomnat vårt arbete.
Vi har både kommuner, företag och andra
branschorganisationer som vill ansluta sig.
tranportköpare frågar efter en guide. Ett
verktyg.
Fair Transport har startat ett samarbete
med Q3. Q3 är ett verktyg som hjälper köparen att köpa en bra transport. Q3 är en mall
som hjälper köparen att ställa relevanta frågor i sin upphandling.
frå n
nS po rte r
Su nd a tra
g
er ifö re ta
Su nd a åk
Rickard Gegö, VD Sveriges
etag
progra mförk
00
tfn: 08-753 54
[email protected]
e-mail: fairtranspor
www.akeri.se
å
ni sälje
det ocks
och råd.
spor t när
På sikt kan
Fair Tran
några tips
nytta av
vi samlat
och dra
. Här har
tiktjänster
och logis
rta
er på vägarn med en Fair Transpo
Visa upp
et följer det
av Fair Transp
visa a
I välkomstpaket på medlemsdelen
beställa
Fair
lastbilen och
fler går att
idén med
dekalen på
pet
tycka
. Sätt upp
vi syftet och
på webben
branschen
Sprid budska ngen beskriver
transporter.
ntanter för
förklari
för sunda
samarbetspartställning
I program
några represe
Och låter
gsgivare och
Transport.
till uppdra att ladda ner på medgärna ut den
och/eller
till. Dela
införsäljning
finns att beställa sport.
eller
Stöd vid
ners. Fler
/fairtran
offert
en
bära
av akeri.se
är lätt att
När ni skriver
lemsdelen
bifoga
alla
förklaringen
ett anbud,
etare, så att
lämnar in
av program
anbudsvarianten
förslag på
dina medarb den följa med
gärna vårt
Den mindre gärna ut den bland
också
är att låta
på
kan förstås
pet. En idé
bilaga. Ni
att beställa
med sig. Dela
förklaringen.
sprider budska till hands. Fler går
ra
bifoga program
förstår och
nära
nedladdningsba
ytten, alltid
Båda finns
i lastbilsh
sport.
/fairtransport.
på akeri.se
akeri.se/fairtran
Åkeriföretag
en pptsport finns
internt
och
Förankra
akeri.se/fairtran för att presentera
sdelen av
är till
etag. Ett förslag
På medlem
ner. Den
att ladda
på ert åkeriför förklara vad
presentation Transport internt
kaffe och
Fair
över en kopp
diskutera
personalen
är att samla
rt går ut på.
Fair Transpo
l aring
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
• Box 7248 • 103 89
Stockholm • Besöksadress:
Kungsgatan 24, 6tr
Telefon: +46 (0)8-753
54 00 • email: [email protected]
• www.akeri.se
SÅ svarar Lars Adaktusson, som svarar SÅ
i förra tidningen. Det är bra att du förstått transportnäringens betydelse i samhället och att du
känner dig redo att ta dig an transportfrågorna i Europaparlamentet. Lycka till med
ditt arbete.
Åkerinäringen står inför flera svåra problem: låg lönsamhet och olaglig konkurrens. För att komplicera bilden ytterligare så hänger dessa ihop. Den låga lönsamheten gör att många europeiska
åkare frestas att tänja på lagens
gränser. Och den olagliga konkurrensen pressar priser och sänker lönsamheten.
Jag tror inte att lösningen på
dessa problem är ett fullständigt
avreglerat Europa. Tvärtom. Jag
tusson
menar att innan transportnäringen
Lars Adak
är mogen att avregleras ytterligare
ma
krävs ett tydligt regelverk och en väl
emensamrävs
G
fungerande kontrollverksamhet. I
rk
lösninga
klartext: Samma tolkning av cabotageregler över hela Europa. Samt fler
trafikpoliser.
TACK LARS, FÖR DIN KRÖNIKA
tar
arl am en
Eur op ap tet
okr ati sk
Kri std em i tra nsp ort uts kot
t
sup ple an
ropaparla
NT i Eu
SU PP LEA
med stort
kott är det
gorna.
nsportuts
nsportfrå tilltra
mentets tra
an
g
tar mi
t med
intresse jag är intimt förknippa ponent
Transport
er
Transport del och en nyckelkom rna inom sektorn är
ete
han
de fyra frih personer, betydelsefull.
växt och
för
fylla tre av
duför att upp rknad: fri rörlighet exportbe- Den pro tan
ett
ma
cerar näs t
EU:s inre varor. Friheter som vara utan.
fem procen
tjänster och som Sverige inte kan ra tillväxt
d
av EU: s
att stimule
roende lan
BNP.
bästa sätten der som alla förEtt av de
hin
jag
de
av
vill
t fler
Därför
är att ta bor orter och handel.
ort
transp
nsp
usera sin
svårar tra
fok
llan
ska
att EU
hinder me
arbeta för
era dessa
att minim sett om dessa är av
politik på
oav
nde karakstaterna –
eller reglera skapa ett
medlems
inistrativ
att
för
teknisk, admrsta målet är därför transportDet finns t
tär. Det ytte eglerat europeisk stor gagn
många hin t avr
till
tull
der som ,
gemensam
kan vara
har
mål som
företag vi
lar, skatter
område: ett tastiska transport
r,
fan
flaskhalsa
för alla de
byråkrati er
i Sverige.
teolikhet
ortrela
000 transp ätter ca och gäller
vad
NS ca 50
GE FIN
mans syssels sekrder,
I SV ERI
sam
nda
till
sta
g, som
transport rade företa
ropeiska
särskilt i
er männ
soner. Eu
transport ,
260 000 per r mer än 11 miljon ng av
ätte
kni
branschen
torn syssels n inkluderar tillver
om fordon
ma
som är i en
iskor. Om terad utrustning sås ättningen
vägen för de
rela
syssels
av
t
transport
ran
cen
är
r
ule
stim
åtta pro
en. Därfö
står den för
arbetstillfäll ringen av
tillväxt.
miljoner
sie
VA LD
SO M NY
TINA THORSELL,
KOMMUNIKATIONSCHEF
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
4
ike r,
och dina lyckönskningar vad gäller arbetet i Europaparlamentets transportutskott. Transportfrågornas betydelse för handel, företagande och
tillväxt kan inte nog understrykas.
Jag delar din syn att åkerinäringen i Sverige står inför problem i form av låg lönsamhet och olaglig konkurrens. Alla avregleringar kräver tydliga regler som efterföljs
och implementeras – här finns en hemläxa
att göra i många medlemsländer.
Fler trafikpoliser och kontroller i hela
Europa samt skärpta straff för överträdelser är välkomna - man skall inte kunna
fuska med cabotagereglerna. Detta är
dock mer en polisiär fråga än en avregleringsfråga.
På sikt säkrar Europa sitt välstånd
genom frihet, öppenhet, rättsstat och
konkurrerande företag som skapar
jobb och tillväxt. Därför tror jag både
på lag och ordning – och fri marknadsekonomi.
TACK TINA FÖR DIN REPLIK
ULSEN
V I TA R P K
S
P Å S V E N R IN G
Ä
Å K E R IN
LARS ADAKTUSSON
EUROPAPARLAMENTARIKER
FÖR KRISTDEMOKRATERNA
har
on gång
ikerna någ rinäringen
nar i but
rläget i åke
som ham
hen.
alla varor lastbil är konjunktu utanför bransc
Eftersom
och
d
i
me
folk
ts
för
era
d nya och
transport la koll på, både
metern, me
värt att hål
Åkeribaro
ta del av kvartal.
je
en kan du
junkPå webb de värden för var
öretag kon
riges Åkerif en tillfrågas
uppdatera
Sve
ter
ing
mä
t
hur
r om åre
I undersökn
retag om
Fyra gånge m åkerinäringen. säljande åkerifö
ort
turläget ino m större transp .
,
ino
efterfråga
personer ar läget i branschen
frågor om
de uppfatt
tern ställs riser och personalme
aro
erib
säljningsp
det egna
get till Åk
I underla , investeringar, för er situationen för nader framåt
produktion som svarar bedöm och tre till sex må om aktuella
ing
styrka. De tre månader bakåten bra fingervisn
Det ger
retaget i
ort
Fair Transp
lev
Påminn om mejl till kunder och
at
När ni skickar naturen som finns
av
gärna in mejlsig sport. Vi är en del
åker
akeri.se/fairtran rter från sunda
s
– sunda transpoatt påminna om ert
sätt
och enkelt
Grattis Rickard 40 år!
Nu börjar Fair Transport bli
känt, och det är dags att få
transportköparna att agera.
Vår VD Rickard Gegö fyller
40 år. Grattis önskar alla
kollegor. Vi önskar dig en
riktigt härlig dag!
en rullar vidare
t
d.
-dekal och
port-sidan
att ni tar
Q3 ÄR EN egen organisation och har ingen
formell koppling till SÅ, mer än att SÅ är
medlem. Tanken med samarbetet är mycket
enkel: om köparna blir bättre på att upphandla och om upphandlingarna sker i en
dialog tjänar hela transportnäringen på det.
SUND A TRAN
SPOR TER
FRÅN SUND A
ÅKER IF ÖRET AG
ANBUDS - oc
h oFFERTB IL AGA
Sveriges Åkeriföre
tag är den svenska
åkerinäringens branscho
och som medlems
företag är vi med
rganisation
och arbetar för
utveckling av vår
en sund och
bransch. Vi är också
en del av Fair Transpor lönsam
ningstagande för
sunda transporter
t – ett ställfrån ansvarsfulla
kör trafiksäkert,
åkerier. Åkerier
tänker klimatsmart
som
och erbjuder goda
arbetsförhållande
n.
I dagens konkurrenssitu
ation
are av transporter tummar finns risk att både köpare och säljpå säkerhet, miljötänk
ansvar i jakt på kortsiktiga
och socialt
kostnadsbesparingar.
både köpare och säljare
Vi anser att
av transporter måste
ta sitt ansvar
en säker, ren och ansvarsfull
åkerinäring. Fair Transport för
lättar för alla som köper
undertransporter att göra
bra val.
Vi kör trafiksäkert
• Vi följer trafikregler
och hastighetsbegr
• Vi följer regler
änsningar
om kör- och vilotider
• Vi lastar och
säkrar godset korrekt
• Vi använder
bara besiktigade fordon
En yrkesförare som
följer kör- och vilotider
tar regelbundna raster
och kör inte för långa
arbetspass. Föraren
får en bra arbetsmiljö,
arbetsvillkor och kör
goda
mer trafiksäkert. Tack
vare reglerna om
kör- och vilotider
har vi som åkeri också
kontroll på tider
och leveransöveren
skommelser. Vi är
kompromisslösa vad
gäller alkohol och
droger och använder
alltid bilbälte, även
vid kortare sträckor.
Vi lastar godset korrekt
och följer svensk
lagstiftning vad gäller
lastsäkring. För att
våra fordon alltid
ska vara i trafiksäkert
skick besiktigas och
underhålls de
regelbundet. Våra
förare tar ett stort
ansvar för att förebygga
olyckor och öka säkerheten
för andra medtrafikanter
vara goda föredömen
. Vi vill
i trafiken.
lägg
verantörer, Vi kör klimatsmart
på •
tt ladda ner rt Vi är utbildade i sparsam körning
•
v Fair Transpo Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgånge
• Vi tillhandahåller
Ett bra
n
riföretag.
verktyg för att beräkna
• de.
miljöpåverkan
ställningstagan Vi följer gällande kvalitets- och miljöplaner
Våra förare är utbildade
i sparsam körning
och
förstår vikten av att
spara bränsle med
hänsyn till
både miljö och ekonomi.
Vi arbetar aktivt för
minska bränsleåtgånge
att
n och såväl lastbilar
som förarbeteende
och bränsle förbättras
och förnyas ständigt.
Vi är också med
och ställer krav på
tillverkare och förare
för att uppnå
möjliga miljöpåverkan
. Vi kontrollerar bränsleförbrukminsta
och följer upp våra
ningen
utsläpp löpande. Via
Sveriges Åkeriföretag har vi tillgång
till verktyg för att
beräkna miljöpåverkan
och kan redovisa transporternas
avtryck på miljön.
effektiv planering
Tack vare
och samverkan med
våra kunder erbjuder
vi transporter som
ger minskad miljöbelastnin
g.
Vi tar ansvar
• Vi ger vår personal
trygga anställningar
och goda
arbetsförhållanden
• Vi följer gällande
lagstiftning, förordningar
• Vi har de tillstånd,
och föreskrifter
den kunskap och den
erfarenhet
som krävs
• Vi följer en
etisk policy
Vi är inte bara åkare
som tar ansvar för
att transporterna håller hög
nivå, vi är också arbetsgivare
som tar hand om vår
personal. När personalen
mår bra och känner
sig trygga i sin anställning
våra kunder känna
kan också
sig trygga med sina
varutransporter. Våra
medarbetare omfattas
av alla de delar som
bygger ett socialt
hållbart företagande.
Vi respekterar de regler
miljö- och säkerhetsfrågo
som finns, tar
r på allvar och har
alla papper i
ordning. Vi tar avstånd
från svartarbete, korruption
former av kriminalitet.
och alla
Vi har också det yrkeskunnand
ekonomiska resurser
e,
och goda anseende
som yrkestrafiktillståndet kräver. Vi
omfattas av Sveriges
Åkeriföretags etiska
policy.
En transporttjänst
som bygger på
ett lagligt, seriöst
och ärligt företagande
bidrar till en sundare
åkerinäring. Läs mer
och ta del av hela
programförklaringen
på akeri.se/fairtra
nsport.
SverigeS Åkeriföretag
telefon: 08-753 54
00
e-mail: [email protected]
.se
www.akeri.se
Q3
» Q3 är ett verktyg som underlättar för
den som bill köpa hållbara transporter.
» Man blir medlem i Q3 och har därefter rätt att använda verktyget.
» Med Q3 blir upphandlingen och
urvalet av transportföretag enklare.
» Verktyget är webbaserat och anpassas efter köparens egna krav.
r frå n
nS po rte
Su nd a tra eri fö retag
Su nd a åk
orter från sunda
sunda transp
smart
ställning för
tänker klimat
vi har tagit
kör trafiksäkert,
att både köpare
Åkerier som
åkeriföretag.
landen. Vi anser
för en säker,
goda arbetsförhål
ta sitt ansvar
och erbjuder
transporter måste
och säljare av
sfull åkerinäring.
ansvar
och
ren
,
g
Mikael nilsson,
Sveriges åkeriföreta
ordförande
g
erik Vilhelmsson Sveriges åkeriföreta
Vice ordförande
.
av hela åkerinäringen
ft och
lönsam utveckling
konkurrenskra
en sund och
gemensamma
vi arbetar för
stärka vår
isation och
ag, för att
s branschorgan
detta arbete.
våra medlemsföret
är en del av
är åkerinäringen
som berör
het. fair transport
Sveriges åkeriföretag samhällspolitiska frågor
åkeriverksam
och
rna att driva
Vi driver transportförbättra förutsättninga
Fair Transport är ett ställningstagande som erbjuds
medlemmar i SÅ.
Det innebär att man åtar sig att arbeta aktivt med
trafiksäkerhet, hållbarhet och ansvarsfulla företag.
Hittills har 1 200 medlemsföretag anslutit sig.
Läs mer på akeri.se/fairtransport
Godstransporternas spets
MALMÖ STAD HAR som första kommun i
landet antagit ett godstrafikprogram. Malmö
vann därför Årets Beställare/Stora Trafiksäkerhetspriset 2015. Projekt om samlastning
pågår där Malmö Stad är huvudman. Malmö
har också utbildningsprogram om godstransporter för personalen. Bidragande till programmen är godstrafiknätverket, där SÅ och
medlemsföretag ingår.
Vi frågade Andreas Ekberg, avdelningschef på Gatukontoret Malmö Stad:
Hur kommer det sig att Malmö Stad är så
engagerade i godstransporter på väg?
– Malmö kan bara växa genom förtät-
ning och då måste alla trafikslag - inklusive
godstransporterna - planeras för en trafiksäker och hållbar stad. Som representant för
offentlig sektor och stor köpare av transporter är det viktigt att vår personal sköter upphandlingarna. En bra dialog med branschen
är centralt och nyttigt, vi behöver inblick i
näringslivets förutsättningar.
Sunda och hållbara transporter är ju ”Fair
Transport! Kommer Malmö att bli den första
storstaden att bli ”Fair Transport City”?
- Vi får börja med att titta igenom intern
verksamhet, så att vi kan stå för åtagandet.
Men det är ju alltid kul att vinna!
Möte med ministern
SVERIGES NYA INFRASTRUKTURMINISTER
heter Anna Johansson, (S). En dag i januari
tar hon emot Rickard Gegö och Tina Thorsell
från Sveriges Åkeriföretag.
Det är ett möte utan specifik agenda, men
från SÅ har vi en tydlig tanke; vi vill berätta
om branschen, berätta om Fair Transport
samt lyfta några aktuella frågor.
Vi börjar med att presentera hur vi ser
på branschen, t ex att vi inte ser en motsätt-
ning mellan lastbil och järnväg, och att det är
mycket tuff konkurrens, till stor del p g a EUregler. Vi berättar om hur vi arbetar för att
lyfta sunda och hållbara transporter via Fair
Transport.
Aktuella frågor vi tar upp är behovet av
fler trafikpoliser men också vikten av att den
nya polisorganisationen (start 1 januari 2015)
organiserar sig på ett sätt så att fler trafikpoliser utbildas och att fler är ute på vägarna.
SÅ-svar
om cabotage
I Sverige finns få – om någon – relevant dom kring cabotageregler. Och där
domar saknas uppstår osäkerhet. SÅ har
just presenterat sin tolkning av hur reglerna ska förstås.
Där framgår att grunden för cabotagetransporter är en internationell transport.
Dessutom slås fast att det är den fordonskombinationen som passerar gränsen
som därefter har möjlighet att köra cabotage, inte endast dragbilen. På akeri.se
finns ett PM samt en debattartikel med
tolkningar och bedömningar.
Trängelskatten nu för alla
Även utlandsregistrerade fordon omfattas
nu av lagen om trängselskatt. Detta tack
vare en lagändring som trädde i kraft den
1 januari 2015. Uttaget av skatt kommer
att gå till på samma sätt för svenska som
utländska fordon. ”- Vi har ju länge varit
kritiska till att trängelskatten bara ålagts
svenska fordon. Med lagändringen bidrar
nu alla som nyttjar väginfrastruktur till
underhållet av den. Nu är systemet logiskt
och för hela transportbranschen”, säger
Ulric Långberg branschansvarig i SÅ.
Lyckad säljdialog
Vill du lyckas med säljdialogen? Då ska
du träffa dina kunder för uppföljning
varje år, ha god kännedom om deras
verksamhet, och använda din erfarenhet i branschen som styrka. Det säger en
medlemsundersökning SÅ gjort nyligen.
De företag som är tillfredsställda med sin
lönsamhet, lägger ungefär lika mycket
resurser på uppföljning som nyrekrytering. Men att bara lyfta luren och prata
med en befintlig kund om det finns fler
uppdrag kan också löna sig.
Cabotagestudien
för Sverige
I slutet av 2014 presenterades den svenska
studien för cabotagetrafik av Sternberg med flera. De skriver bland annat:
”Medan Cabotagestudien pekar på att bulgariska åkerier är de som mest frekvent rör
sig inrikes, visar Eurostats data att Polen,
Tyskland, Nederländerna, Danmark och
Lettland är de länder som bedriver mest
cabotage i Sverige. Om studien observationer stämmer /../ saknas i stort bulgariska
åkeriers verksamhet.”
Det finns alltså mycket få bulgariska åkerier, men hög frekvens av bulgariska fordon. En möjlig tolkning är enligt forskarna att rörelsemönstret för 379 lastbilar
kan tyda på permanent internationell trafik eller potentiellt illegalt cabotage. Totalt
inrapporterades 7641 fordonsrörelser
under oktober-november år 2013.
5
Nya fräscha trycksaker
PRESS & PÅVERKAN
Du vet väl om att både Åkerihandboken och
Medlemsnyttan finns i nya, uppdaterade
utgåvor? Kontakta ditt regionkontor för
beställning.
Friande dom väckte vrede på
vägarna. SÅ uttryckte stöd för
aktionen.
Tina Thorsell
KOMMUNIKATIONSCHEF
Laglydiga och
sunda åkerier
måste bli vinnare
Kör lite
mjukare
i debatten
En debatt piggar upp
och den kan ibland vara
hård. Men, i en civiliserad
debatt skiljer man på sak
och person.
Jag har just skickat iväg
en debattartikel om regelverket kring cabotagetransporter och andra internationella transporter.
Till min glädje ser jag att
artikeln blir läst och kommenterad i branschpress
och i sociala media. Det
är inte alltid intresset är så
stort, men den här gången
är det på topp. SÅ har
gjort en tolkning, Transportindustriförbundet har
gjort en annan.
Men det stannar inte
här, engagemanget i sakfrågan övergår i anklagelser och påhopp. Den här
gången är det inte jag som
är måltavla, men det var
inte så länge sedan jag var
det. Det var en förfärlig
tid. Nu är det andra som
får anonyma mail och
aggressiva telefonsamtal.
Och istället för en välbehövlig debatt i sak får en
branschkollega löpa gatlopp. Det är faktiskt
oacceptabelt.
Kort och gott,
angrip åsikterna
– respektera varandra.
Här stannar Sverige. Det har SÅ all förståelse för. Den fri­
ande domen i Sundsvalls tingsrätt är det som fått bägaren
att rinna över och det tycks finnas en stor förståelse även
hos allmänheten för den vreden. Den aktion som genom­
fördes fick ett enormt mediegenomslag. Sveriges Åkeri­
företag uttalade sig i både nationell och lokal media för att
uttrycka stöd och förståelse för aktionen.
Det är bra att initiativet kommer från dem
som finns ute på vägarna, det är då protester får bäst effekt. När förtroendet för rättsystemet och friande domar med märkliga
omständigheter präglar branschen, då är det
rätt och riktigt att reagera.
SÅ kontaktade ”polis- och åklagarministern”, det vill säga inrikesminister Anders
Ygeman, för ett akut möte om situationen
i branschen. Vi har träffats och från åkerinäringens håll påtalat den stora bristen på
domar och inte minst fällande domar, att vi
stödjer lagförslaget om klampning som regeringen hanterar just nu samt att den nya, tuffare lagen om cabotagebrott fått gynnsam
effekt.
Vi har
träffat...
Ett axplock
av de
personer
som SÅ har
träffat och
informerat
om åkeri­
näringen.
Extra glädjande är det förstås att regeringen i huvudsak antagit de formuleringar
och förslag som Sveriges Åkeriföretag utformat gällande just cabotage och klampning.
Initiativet till lagen kommer dessutom
efter påtryckningar från branschorganisationen.
VD OCH NÅGRA medarbetare har också träffat infrastrukturminister Anna Johansson för
att lyfta det förebyggande arbetet, behovet
av att få lagstiftningen på plats med klampning och behovet av resurser för att kunna
använda den nya cabotagelagstiftningen på
ett effektivt sätt.
ERIKA SVANSTRÖM
Anna Johansson (s),
infrastrukturminister
Rickard Gegö och Tina Thorsell
Jessica Rosencrantz (m),
vice ordförande i TU
Tina Thorsell och Ulric Långberg. Vi pratade om 74­tons
lastbilar och hur vi kan öka farten i lagstiftningen.
Anders Ygeman (s),
inrikesminister
Tina Thorsell och Rickard Gegö om behovet av fler
trafikpoliser
Jens Nilsson (s), MEP
Tina Thorsell, Erika Svanström och Ulric Långberg för att
diskutera främst cabotageregler och social dumping inom
Europa
Staffan Widlert, gd,
Transportstyrelsen
Ulric Långberg och Rickard Gegö om hur TS sköter sitt
uppdrag
Skatteverket, Pia
Bergman
Tina Thorsell om hur upphandlingar ska gå till för att undvika
svartjobb
NLF, våra norska
systerorganisation
Tina Thorsell, om Fair Transport och hur näringen kan ta
ansvar får hållbara transporter
Företagskontroller
För att få en uppfattning om
konjunkturläget inom åkeri­
näringen tillfrågar vi fyra gånger
per år chefer i åkeriföretag,
som bedömer situationen för
det egna företaget tre månader
bakåt och tre till sex månader
framåt beroende på fråga. Här
publiceras en sammanfattning.
Hela Barometern hittar du på
www.akeri.se
Transportstyrelsen har startat ett arbete med att se över sina företagskontrol­
ler. En viktig del har varit att jämföra med andra europeiska myndigheter.
Dessutom har de tagit fram statistik över hittills utförda kontroller. Nu väntar
vi på en tidplan för hur arbetet ska fortskrida.
Åkerinäringen i media
Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag
Vinterväghållningen har
– som säsongen kräver –
varit mycket på tapeten. Så
har regionalt gått och varit
kritiska både mot hur vinterväghållningen utförs,
men också hur Trafikverkets upphandlingar går till.
Våra medlemmar undrar: Är
det absolut nödvändigt för
Trafikverket att upphandla
till lägsta pris? Om de bara
köper det billigaste kan de
inte förvänta sig bra kvalitet, och det är hela samhället som blir lidande till slut.
Bland annat har Smålänningen och Hela Hälsingland publicerat respektive
regionchefs debattartiklar.
SÅ har också synts i tv –
både på nätet och i rutan. I
Värmland har svt:s Värmlandnytt intervjuat regionchef Svenerik Eriksson om
konjukturläget. På helahalsingland.se kan vi se
deras egengjorda reportage
om ”En vecka utan lastbilar”, apropå vad som händer
om lastbilarna inte kommer
fram – till exempel på grund
av halka.
Även lagändringen om
sanktionsavgift för brott mot
cabotagereglerna har fått
mycket uppmärksamhet.
Polisens vilja att stävja den
osjyssta konkurrensen går
det inte att tvivla på. Över
hela landet har det skrivits
om cabotagereglerna, bland
annat i Skånska Dagbladet.
Vad som är cabotage
och inte är omdiskuterat
och vågorna har stundtals
gått höga. VD gick ut med
debattartikel i ämnet för
att en gång för alla klargöra
hur reglerna faktiskt funkar. Artikeln publicerades på
Svensk Åkeritidning, Trailer
och Proffs respektive hemsida.
Saxat
sen sist
Några
exempel på
var Sveriges
Åkeriföretag
har synts i
medierna.
Efterfrågan
vänder upp, men
inte priserna
Efter en tid av oförändrat läge, ser uppskattningen
av den kommande tiden lite mer positiv ut.
Efterfrågan, försäljningspriserna och antalet anställda har
för en stor majoritet varit oförändrade under det senaste
kvartalet.
I jämförelse med motsvarande period förra året, har en
överväldigande majoritet sett oförändrade försäljningspriser, likaså efterfrågan. Vad gäller anställda har en klar
majoritet angett oförändrat antal, och svarande som anger
minskat antal anställda, och ligger kvar på cirka 20 procent.
ser det något annorlunda
ut. Efterfrågan vänder uppåt, och förväntas vara ökande
för nästan 30 procent av de svarande. Priserna är svåra
att få med upp, och bara 10 procent av de svarande ser
en ökning där. Svarande som anger minskning av antalet
anställda forsätter ligga runt 10 procent. 7,7 procent anger
förväntad ökning av anställda.
Färre svarande anger brist gällande personal, vilket
bekräftar sänkningen i antalet anställda.
Nettotalet för kvartal 1 2015 är 22,3.
INFÖR KOMMANDE KVARTAL
ÅSA SKÖLD
Förväntningar på efterfrågan
de närmaste tre månaderna,
nettotal:
60
50
40
30
20
10
0
­10
­20
­30
­40
2009
2015
7
Ställ dina frågor via Transportstyrelsens chatt
Chatten är ett komplement till telefonen och kommer att besvara frågor om bl.a. ägarförhållanden, fordonsskatt och trängselskatt.
En av grundpelarna i den nya
standarden är artikelnummer.
Positiva besparingar i BEAst
anläggningsprojekt
Under förra året har SÅ´s nationella nätverk för Bygg- och
Anläggningstransporter, genom
ABC´s Marcus Wendel, ingått i
BEAst anläggningsprojekt ”Effektivare anläggningstransporter och
maskintjänster”.
BEAst, som ju är Riksbyggarnas mötesplats,
har genom åren arbetar fram ett antal olika
standards i branschen.
Just detta projekt kommer på sikt få en stor
inverkan på våra medlemmar och det har
därför varit viktigt att vara med i projektet.
I de piloter som genomförts under 2014 har
man testat denna nya branschstandard med
väldigt gott resultat. Några av våra medlemmar har varit direkt involverade i dessa tester
som PEAB har kört både i Skåne och i Mälardalen.
Både Foria och Bellmans Åkeri säger sig
vara väldigt nöjda och ser tydliga fördelar
med att jobba med standarden.
Den stora fördelen för åkerierna är att man
kan planera sina resurser på ett mycket mer
effektivt sätt. Att i väldigt god tid kunna
beräkna hur många fordon som kommer att
gå åt för att utföra ett uppdrag ger väldigt
positiva effekter. I vissa pilotprojekt arbetar
man med leveransplaner som innebär att du
..."att i mycket god tid
kunna beräkna hur
många fordon som
kommer att gå åt för
att utföra ett uppdrag
ger väldigt positiva
effekter"...
redan i början av veckan vet hur många fordon som kommer att behövas respektive dag
under kommande vecka.
I ett annat pilotprojekt har man med en veckas
framförhållning enbart fått beräknade volymer som ska transporteras från punkt A till
B, vilket inneburit att åkeriet själva har kunnat styra hur många, och vilka, fordon som
skall användas, vilka dagar under veckan.
Det primära har varit att när veckan är slut så
skall hela volymen vara transporterad.
En av grundpelarna i den nya standarden är
artikelnummer. Här har Marcus Wendel skapat ett branschgemensamt artikelregister som
man kan välja att antingen använda som en
”översättning” från sitt eget artikelnummer
för att matcha standarden eller så kan man
helt enkelt ersätta sitt befintliga Artikelregister med SÅ´s artikelregister. Succesivt kommer de stora byggbolagen att använda sig av
dessa artikelnummer när de gör sina transportupphandlingar.
Denna nya branschstandard (NeC) skall ses
som ett ramverk för att effektivisera anläggningsprojekt med en processbeskrivning som
bygger på de möjligheter som ett utvecklat
IT-stöd och digital kommunikation kan ge.
Samtidigt så innebär standarden att ingen
stängs ute. Standarden ger alla åkerier samma
möjliget att vara med och lämna anbud i olika
projekt.
Min uppfattning är att inom 2-3 år så kommer denna standard vara fullt implementerad i branschen. Det som kommer att ta tid är
den ”tröghet” som finns i beställarnas systemlösningar där mer eller mindre stora anpassningar måste ske. Samtidigt så står samtliga
beställare bakom standarden vilket innebär
att den kommer att landa.
Har ni några frågor, eller vill ni veta mer?
Kontakta Marcus Wendel, [email protected]
akeri.se eller tfn 08 - 687 44 50
TEXT: MARCUS WENDEL
8
Koppla av
hos oss!
Trailerservice hos Scania
På Scania hjälper vi dig gärna med service och reparationer av släp och
trailers – till ett riktigt bra pris! Så lämna ditt släp eller din trailer hos oss
så ser vi till att det är i bra skick.
N är d u
ä nd å ä
r
oss – t
vätta e hos
k
ipaget
i vår tv
ätthall
.
Öpp
et 24 t
im / dyg
n
Kontakta din verkstad för att boka tid.
Södertälje/Hovsjö, Hantverksvägen 3
Tel.
010 - 706 61 61
Öppet: mån–tor 07:00 – 22:00
fre-lör
07:00 – 16:00
Jordbro, Silovägen 14
Tel.
010 - 706 62 10
Öppet: mån–tor 07:00 – 22:00
fre-lör
07:00 – 16:00
Enköping, Varggatan 31
Tel.
010-706 61 90
Öppet: mån–tor 07:00 – 22:00
fre
07:00 – 16:00
Häggvik, Åkeribacken 18
Tel.
010 - 706 62 27
Öppet: mån–tor 07:00 – 22:00
fre-lör
07:00 – 16:00
Kallhäll, Skarprättarvägen 10
Tel.
010 - 706 61 28
Öppet: mån–tor 07:00 – 22:00
fre-lör
07:00 – 16:00
Norrtälje, Stockholmsvägen 30
Tel.
010-706 62 45
Öppet: mån–fre 07:00 – 16:00
tis–tor 07:00 – 24:00
ojämna veckor
scania.se
Kungens Kurva, Kungens Kurvaleden 5
Metropolen
010 - 708 08 69
Capitolen
010 - 708 08 53
Drabanten
010 - 708 08 35
Regenten
010 - 708 08 45
Tillsynshallen
010 - 708 08 46
Öppet: mån–tor 07:00 – 22:00
fre-lör
07:00 – 16:00
Scania Assistance
042 - 100 100
Våra kunder är unika
EFAB är Mälardalens ledande samarbetspartner vad gäller påbyggnationer av lastbilar!
Vår långa erfarenhet, vårt stora yrkeskunnande och vår förmåga att
se situationen ur kundens perspektiv gör EFAB till det självklara valet
av partner vad gäller påbyggnation.
Vi arbetar med byggnationer av både tunga och lätta lastbilar och har
en gedigen erfarenhet av service och reparationer av alla typer av
påbyggnader.
EFAB strävar att uppnå högsta möjliga kvalitet och eftersom vi är ett
litet företag utgår vi alltid från kundens individuella behov och bygger
kostnadseffektiva lösningar utefter dessa.
EFABs målsättning är att erbjuda högkvalitativa, kundanpassade och
flexibla logistiklösningar till transportbranschen.
El & Fordonsteknik AB i Uppsala
Gnistagatan 8, 745 54 UPPSALA
Tel.018-46 11 10
E-post: [email protected] Hemsida: www.efab.se
Norr- och Södergruppsmöte
Onsdag den 11/2 var det åter dags
för ett möte i vårt nätverk Norroch Södergruppen. Till detta
möte hade Rickard Gegö (vd Sveriges Åkeriföretag) bjudits in och
det blev en mycket uppskattad
punkt på agendan.
Därefter informerade Torbjörn och Marcus
om vad som är på gång på hemmaplan. Bland
annat redovisades en sammanställning som
gjorts av antalet Schaktbilar och Schakttrailers i ABC regionen. Totalt rör det sig om fler
än 1000 schaktbilar och trailers.
Då flera av Norr- och Södergruppens medlemmar varit involverade i BEAst NeC projekt genom deltagande i olika piloter så presenterades den färdiga standarden som nu
finns tillgänglig för alla som är intresserade.
Genom en påtagligt förbättrad planering
och längre framförhållning gällande resurser
finns det besparingspotential för våra medlemsåkerier konstaterade Marcus.
Nästa möte i detta nätverk kommer att ske
den 3 juni klockan 10.00 i ABC lokaler i
Spånga.
Till denna träff kommer det bjudas in någon
extern föredragshållare.
TEXT: MARCUS WENDEL
Historisk spänningsroman
"Konspirationen” är elfte delen i
Simon Scarrows populära Silverörnserie
De romerska soldaterna Macro och Cato har tillsammans kämpat sig igenom krig, uppror och
tortyr. Men trots allt de råkat ut för är de ändå
inte beredda på det skrämmande uppdrag som
väntar dem på Roms blodtörstiga gator. Det är år
51 e Kr och förrädare hotar att störta imperiet i
10
ett blodigt kaos. Det är omöjligt att veta vem som
är vän och vem som är fiende.
Kejsaren har beordrat Cato och Macro att ansluta
sig till det kungliga livgardet, hans egen livvakt.
Deras uppdrag går ut på att nästla sig in i livgardets innersta och hitta förrädaren innan Rom
faller sönder. När konspirationens omfattning så
småningom klarnar inser de att oddsen inte är
på deras sida.
TEXT: GUNNAR GUDMUNDSSON
”Konspirationen” av Simon Scarrow ges
ut av Histriska Media. Boken är på 411 sid.
Pris ca. 200 kronor.
Helhetslösningar för åkaren
ÅFA har det mesta en åkare och andra småföretagare kan behöva i form av fordonsrelaterade produkter, förmånliga drivmedelsvillkor och bokföringstjänster samt dessutom konkurrenskraftiga
finansieringslösningar. Vårt samlade utbud gör ÅFA till en idealisk samarbetspartner. Du behöver
endast en leverantör och kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.
ÅFA Drivmedel
Vi förmedlar drygt 60 miljoner liter drivmedel per år. Det
ska du självklart dra nytta av. Välj det drivmedelskort som
passar dig bäst. I samarbete med OKQ8/IDS och Preem/
Såifa erbjuder vi dig konkurrenskraftiga priser på både drivmedel och smörjmedel. Har du egen farmartank så levererar vi inom tre arbetsdagar och ofta snabbare än så.
ÅFA Butik
ÅFA Finans
Står du inför ett investeringsbeslut, t.ex. inköp av nytt eller
begagnat fordon, en byggnation eller investering i lyft/
kran? Vi hjälper dig med både rådgivning och smidig
finansiering till konkurrenskraftiga villkor.
För mer info: www.afaab.se
I ÅFA-butiken i Tumba finns det mesta du som yrkesman
behöver i form av tillbehör, profilkläder, skor m. m. Vi har
även reservdelar med hög kvalitet till bra priser. Sammanlagt har vi drygt 4500 artiklar i lager. Vårt mål är att hela
tiden hålla ett aktuellt produktutbud som väl möter våra
kunders behov och önskemål. Vill du ha din beställning
levererad till dig ordnar vi det också eller så kan du hämta
varorna på vårt kontor i Spånga-Lunda.
ÅFA Redovisning
Merparten av våra kunder är verksamma inom transport,
entreprenad och/eller åkerinäringen. ÅFA Redovisning
erbjuder alltid en egen kontaktperson som du diskuterar
fram de bästa lösningarna med utifrån dig och ditt företags
behov. Flera av våra medarbetare är av SRF auktoriserade
redovisningskonsulter. ÅFAs kunder erbjuds en ekonomisk
uppföljning som alla kan förstå genom ÅFA Presentation.
Testa gärna vårt Demo AB på hemsidan.
ÅFA Tunabergsvägen 5, Tumba.
Tel: 08-687 44 00. E-post: [email protected]
ÅFA Fagerstatagan 6, Spånga-Lunda.
Tel: 08-687 44 00. E-post: [email protected]
ÅFA AB – Enklare vardag för åkaren
och andra småföretagare
BUTIK • DRIVMEDEL
REDOVISNING • FINANS
11
Lastsäkring
MEDLEMSNYTT
IRU riktlinjer för lastsäkring har 120 000
nerladdningar i 120 länder och finns på
engelska, franska, ryska, estländska, spanska och kinesiska.
Välkommen på årsmöte
den 21 maj i Gävle!
TESÅRSMÖ
E
S
L
KALLE
Rapport från årets
första ordföranderåd
ar i Sveriges
medlemm
garna och
öte.
Åkeriförenin
med till årsm
kallas här
Åkeriföretag
le
torget, Gäv
Bio, Stor
SF
en,
Filmstad
0 - 17.00.
5 kl 09.0
201
maj
21
0.
från kl 08.0
Registrering
riföretag
iges Åke
as till Sver
ska skick
årsmötet
Motion till
årsmötet.
av
dagar före
behandling
senast 60
tagen till
ning
fråga upp
åkeriföre
önskar få
sin
till
som
frågan
Medlem
en inte
hänskjuta
iförening
ska först
. Ifall åker
årsmötet
en
nda tidpunkt
rätt att inge
före näm
lem
tid
med
god
i
en har
ara vid
kan närv
framställning
biträder
ild medlem
motion. Ensk
personlig
årsmötet.
akta
eller kont
årsmöte
se akeri.se/
tion
rma
För mer info
ntor.
Stockholm.
ditt regionko
8, 103 89
, Box 724
etag
riför
Åke
Sveriges
Årets första ordföranderåd hölls i Stora Brännbo 28-29
januari. Den utlovade slutrapporten för projekt Fenix
föredrogs och alla var överens om att denna process
nu är avslutad, men ett framtida utökat samarbete med
BA är redan planerat.
medlemmar måste alltid
vara prioriterad.
Vi diskuterade även vår
rollfördelning och att denna
måste förtydligas och i vissa
fall också ges ekomiska
resurser att bedriva ett aktiv
lokalt arbete.
VÅRT UTÅTRIKTADE ARBETE
är viktigt, att höras och
synas i olika sammanhang.
Vi har varit framgångsrika i
en del frågor, bl.a sanktionsavgifter och klampning men
här måste vi bli bättre att
informera om allt jobb som
ligger bakom.
Transportstyrelsens företagskontroller diskuterades också, det är viktigt att
denna fråga lyfts ännu högre
i vårt lobbyarbete.
Konkurrensneutralitet
Välkommen!
Mikael Nilsson är ordförande
för Sveriges Åkeriföretag.
och den olagliga inrikestrafiken är en stor fråga bland
alla föreningar.
Det diskuterades också
vilka grunder det ska vara
för uteslutning och Rickard
föredrog också hur arbetet
med motionerna från årsmötet hanterats.
Avslutningsvis framfördes
en eloge till Stefan Esperssons insats i åkarhjälpen som
samlade över 130 000 kr!
MIKAEL NILSSON
Hallå där!
Har vi din aktuella e-postadress? Skicka ett mejl till ditt regionkontor, och glöm inte att ange ditt fullständiga namn och företag.
Regionens adress hittar du här nedanför:
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens
branschorganisation och vi arbetar för en sund
och lönsam utveckling av åkerinäringen.
Vår organisation består av ett huvudkontor och
tolv regionkontor.
HUVUDKONTOR
Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm
Post: Box 7248, 103 89 Stockholm
Tel: 08–753 54 00 · Fax: 08–755 60 01
[email protected]
www. akeri.se
12
Sveriges Åkeriföretag
håller årsmöte 21 maj
i Gävle.
Mer information hittar
du i annonsen i slutet
av tidningen.
FOTO: SVENSK ÅKERITIDNING/ARKIV
Ett arbete som initierades på
förra ordföranderådet var
hur vi ska kunna komma i
mål med vårt arbete om lika
avgifter oavsett var i landet
man finns. Avgiftsgruppen
som består av både förtroendevalda och tjänstemän har
tagit fram ett förslag. Avsikten är att förslaget (med
vissa justeringar) kommer
att läggas fram för beslut på
årsmötet 2015.
I samband med att vi harmoniserar vårt avgiftssystem
diskuterades också att det är
dags att se över vårt sätt att
fördela våra inkomster. Vi
vill skapa ETT Sveriges Åkeriföretag där pengarna ska
fördelas efter där de gör bäst
medlemsnytta - inte som
idag efter regionala gränser. Förankringen med våra
DAGS FÖR
ÅRSMÖTE
ABC
Fagerstagatan 6
163 53 Spånga
Tel: 08–687 44 50
Fax: 08–687 44 90
[email protected]
GOTLAND
Skarphällsgatan 20 · Box 1163
621 22 Visby
Tel: 0498–28 45 05
Fax: 0498–21 49 70
[email protected]
GÄVLEBORG
Beckasinvägen 16
803 09 Gävle
Tel: 026–18 82 95
Fax: 026–51 67 55
[email protected]
HALLAND
Fräsaregatan 1
302 62 Halmstad
Tel: 035–15 09 50
Fax: 035–21 51 93
[email protected]
MITT
Ölandsgatan 6 · Box 1958
791 19 Falun
Tel: 023–454 90
Fax: 023–454 99
[email protected]
HÅLL KOLL
PÅ YKB
I september 2016 behöver
samtliga förare vara klara
med sin YKB-utbildning.
Det är totalt fem delkurser
och Sveriges Åkeriföretag
erbjuder utbildning över
hela landet i samtliga kurser.
Kontakta ditt regionkontor
för mer information.
NORR
Storgatan 28F
903 21 Umeå
Tel: 0771–16 10 00
Fax: 090–13 22 64
norr @akeri.se
SKARABORG
Bangårdsgatan 11
541 34 Skövde
Telefon: 0500-47 17 40
Fax: 0500-41 94 11
skaraborg @akeri.se
SMÅLAND–ÖLAND
Kungsvägen 115
352 44 Växjö
Rökförbud gäller även e-cigarett
Rökförbud vid transport av farligt gods utvidgas nu till att
även omfatta elektroniska cigaretter och liknande anordningar. Se även sidan 14.
Internationella
transporter
Fredrik Engström reder ut begreppen
FRÅGA
VÅRA
EXPERTER
Fredrik Engström. Jurist,
Sveriges
Åkeriföretag.
Hur får cabotage utföras?
Cabotagetransport är yrkesmässiga, tillfälliga inrikestransporter i ett värdland, dvs ett
annat land än det gemenskapsland där transportföretaget är etablerat.
Grunden för att få köra cabotagetransport
är att samma bil, registrerad i ett gemenskapsland (EU/EES), avslutat en internationell transport. Då kan den lastbilen eller just
den fordonskombinationen utföra max tre
cabotagetransporter. Den sista lossningen
måste vara klar inom sju dagar från slutlossning av det internationella godset.
Tillståndet att köra cabotage gäller endast
motorfordonet eller just den inkommande
fordonskombinationen. Dvs en lastbil kan
koppla av släpet och bara använda lastbilen.
Enligt SÅ kan dragbilar inte som inrikestransport dra andra påhängsvagnar än den de
kom in med.
Med internationell transport inkommen
dragbil får dock koppla en annan trailer för
att föra den ut ur Sverige om den då påbörjar
en ny internationell transport.
Tel: 0470–71 81 80
Fax: 0470–154 15
smaland @akeri.se
SYD
Jörgen Kocksg. 1B · Box 405
201 24 Malmö
Tel: 040–664 25 30
Fax: 040–664 25 31
[email protected]
VÄRMLAND
Box 2043 · Säterivägen 3
650 02 Karlstad
Tel: 054–13 66 10
Fax: 054–24 19 55
varmland @akeri.se
Arbetet med att leta efter
bra erbjudanden till dig som
medelm blir aldrig klart.
Ibland handlar det om att hitta
en ny partner men lika ofta
handlar det om att utveckla de
samarbeten vi redan har.
Nedan ser du alla
förmånsavtal du just nu
kan ta del av.
Vad menas ur ett tillståndsperspektiv med
internationell transport?
När ett fordon transporterar gods mellan
olika länder. Det krävs ett gemenskapstillstånd. Är det en fordonskombination måste
motorfordonet föra godset över landsgräns
och lämna det i annat land än där bilen tog
emot godset. Det kan enligt SÅ:s uppfattning aldrig vara att anse som en med gemenskapstillstånd obegränsad rätt att koppla en
påhängsvagn i samma land som man ställer
av den bara därför att trailerlasten är på väg
till eller från utlandet.
DINA FÖRMÅNSAVTAL
Vill du fördjupa dig ett
speciellt avtal kan du
logga in på akeri.se
och läsa mer.
Marie Mörsin
[email protected]
0470-71 81 84
Sveriges
Åkeriföretag
har en rad
experter på
olika områden , som
gärna svarar
på dina frågor.
Undrar du
något om t
ex juridik,
ekonomi,
utbildning,
teknik eller
annat? Skicka
din fråga till
[email protected]
akeri.se
VÄSTRA GÖTALAND
Importgatan 2A
422 46 Hisings Backa
Tel: 031–58 51 00
Fax: 031–52 28 15
[email protected]
•
BRÄNSLEBESPARING Enerfy Driving
•
DATORER & PROGRAMVAROR Dustin, Fortnox, SÅ
Index, SÅcalc
•
DRIVMEDEL Statoil fuel & retail, Swea Energi
•
ENERGI Mölndal Energi
•
FINANSIERING Nordea Finans
•
FORDON Mercedes, Volkswagen
•
FÖRSÄKRINGAR Förenade Liv, Trygg Hansa
•
HOTELL Elite Hotels
•
INKASSO Collector
•
TEKNIK Safedriving 24
•
YRKESBUTIKER Swedol, Skånetruck
ÖST
Transportgatan 4
702 27 ÖREBRO
Vxl 019–70 80 330
Fax 019–27 86 81
[email protected]
13
Dyrt med osaltat på väg
MEDLEMSNYTT
VTI har forskat på de samhällsekonomiska kostnaderna när vägar får
sänkning i standardklass vid vinterväghållning. Mer snö på vägbanan och
osaltad väg ökar antalet olyckor och restiden blir längre på grund av det
försämrade väglaget. Något som kostar samhället dyra pengar.
SÅ TRÄFFAR
MINISTERN
Hållbara affärer lönar sig
Inrikesminister Anders
Ygeman (S) ansvarar för
bland annat polis och
åklagarmyndigheter. Innan
han blev minister var han
ordförande i riksdagens
Trafikutskott och han har
Anders
stor kunskap om åkerinäringen. I samband med att Ygeman
en makedonsk förare med
falskt körkort blev friad i
Sundsvalls tingsrätt belyste
SÅ behovet av domar inom
viktiga områden för åkerinäringen. Det handlar om
domar kring cabotagelagstiftning och beställaransvar.
Under ett 20 minuters möte
fick SÅ, Rickard Gegö m fl,
möjlighet att lyfta frågorna
med ministern.
Elgiganten tar ett hållbar-
hetsgrepp om sina transporter. Deras agerande ligger helt
i linje med hur
Sveriges Åkeriföretag arbetar för sunda
transporter.
– Vi ser en
trend där allt fler
bara transporter. Det är med
stolthet vi noterar att 4 av
5 företag är medlemmar i
Fair Transport, säger Tina
Thorsell.
Elgigantens nya avtal:
ACX Logistics AB, Bring
Cargo Inrikes AB, Rosenlunds Åkeri AB, Tommy
Nordbergh Åkeri AB och
Wiréns Åkeri AB.
ADR-GRUPPEN
INFORMERAR
Ny vice
ordförande i
trafikutskottet
Jessica
Rosencrantz
konsumenter och transportköpare gör medvetna
val. En undersökning visar
att över 60
procent av
transportköparna
beredda
att betala
mer för håll-
Jessica Rosencrantz är
moderat riksdagsledamot
och ny vice ordförande
i Trafikutskottet. Jessica
Rosencrantz är väl förtrogen med åkerinäringens
utmaningar. Bland annat
stödjer hon SÅ:s arbete
med att införa trafiksäkra,
miljövänliga 74-tonsbilar
även kallade HCT-fordon.
NY REGIONCHEF
I VÄRMLAND
Thomas Broström har utsetts till ny regionchef
i Värmland. Thomas är 30 år gammal och
är fjärde generationens åkare i familjeföretaget Mats Broströms åkeri AB. Thomas har
även suttit i styrelsen för Sveriges Åkeriföretag Värmland i sju år, varav de senaste som
ordförande. Thomas är trebarnsfar och är
hemmahörande i Arvika. Han börjar sin anställning 1 april. Välkommen till oss Thomas!
Från och med den 1 januari
2015 finns det nya reviderade bestämmelser för
landtransport av farligt
gods (ADR/RID). Precis
som tidigare så finns det
en övergångstid på sex (6)
månader, vilket innebär att
2013 års regler av ADR/RID
får tillämpas till och med den
30 juni 2015.
Skriftliga instruktioner enligt
ADR 2013 får användas till
och med den 30 juni 2017.
SNABB JURIDISK HJÄLP
På SÅ Juridik kan du som medlem få kostnadsfri
rådgivning och, mot en konkurrenskraftig kostnad,
anlita en erfaren jurist för att driva ditt ärende.
SÅ Juridik: 010–51 00 300
14
VÅR EGEN
BRANSCHBIBEL
UTBILDNING I
AFFÄRSMANNASKAP
Det självklara valet för oss inom transportnäringen.
Beställ ditt eget ex på www.akeri.se/
akerihandboken.
85 kr för medlemmar (ord. pris 375 kr).
Kursen för att utvecklas till att bli effektivare
i att skapa nya affärer hos både befintliga
och nya kunder.
Inriktningen kommer att vara utformad så att
den speglar den vardag och de situationer
som säljare inom vår bransch ständigt möter.
Vi varvar ren säljteori med övningar med
rollspel.
Utbildningingen omfattar 2 dagar.
EGET PÅ VÄG
Vi går bl a genom följande:
• Offert, avtal, leverans och uppföljning
• Skapa effektiva kundmöten
• Behovsanalys och argumentation
• Dokumentation och överlämning
(Exempelvis till trafikledning)
Kursen för ett tryggare företagande.
9-13/3 + 16-19/3
19-22/3 + 26-29/3*)
13-17/4 + 20-23/4
4-8/5 + 18-21/5
4-8/5 + 18-21/5
25-29/5 + 1-4/6
Kursort:
Jönköping, 16-17/4 anmälan senast 13/3
Kontakt:
Kod 04
Kod 05
Kod 06
Kod 07
Kod 08
Kod 09
* kursen genomförs torsdag – söndag i två
omgångar.
SÅ Utbildning 010-51 00 400,
[email protected]
För mer information och anmälan, kontakta:
Eva Svanström 08-753 54 20 eller
[email protected]
Se även akeri.se/utbildning för mer
information om våra utbildningar.
Annons halvsida_affärsmannaskap 2015_våren_reg tidning.indd 1
Falun
Växjö
Umeå
Göteborg
Malmö
Stockholm
15
2015-02-06 11:23:16
FÖRSÄLJNING
Det finns mycket att vinna på att aktivt söka
upp kunder. Det kan ge en bra diskussion om
både pris och kvalitet – och bidra till en god
utveckling i ditt företag.
Hjälp kunden
D
en som bläddrar runt på stora företags hemsidor behöver inte leta länge för att hitta
beskrivningar av deras hållbarhetsarbete.
Till exempel skriver Ica så här: ”Vi är övertygade om att ett ansvarstagande för både
miljön och människan går hand i hand med
god lönsamhet”. Läkemedelsjätten Pfizer skriver så här: ”För
att vår verksamhet ska vara långsiktigt hållbar krävs inte bara
att den är finansiellt hållbar, utan också att den bedrivs på ett
miljömässigt och socialt hållbart sätt.”
Ikea, Scandic Hotels och hamburgerkedjan Max beskriver
också gärna sitt ansvarstagande i sociala eller klimatrelaterade
frågor.
Ja, ni fattar. Många stora företag har en policy kring olika
värderingsfrågor och det är viktigt för dem att berätta om det
på hemsidan. Det en perfekt ingång för den som vill sälja en
transport av hög kvalitet, säger Britt-Marie Ahrnell, författare
och konsult i kundrelationer och försäljning.
som har en sådan policy öppnar för ett samtal
om dessa frågor. Då kan man vid ett säljbesök leda in samtalet
på frågor som handlar om kvalitet. Först när man är överens
om att kunden vill köpa en transport av god kvalitet kan man
börja tala om priset, säger hon.
Genom åren har hon skrivit en rad böcker om försäljning,
– ETT FÖRETAG
bland annat Sluta sälja – bli köpbar. Ett av hennes bärande
budskap är att den som vill trimma sin försäljning ska sluta
upp med att generellt lyfta fram det egna företagets fördelar
Först när man är överens om att
kunden vill köpa en transport av
god kvalitet kan man börja tala om
priset.
och i stället lägga stort krut på att förstå vad kunden vill ha.
Ett företag med en policy kring hållbarhet bör vara intresserad av en hållbar transport.
Det konkreta tipset är alltså att aktivt närma sig intressanta
kunder och vid ett säljbesök försöka förstå deras behov, allt
på ett vänligt och intresserat sätt. Vettiga frågor kan till exempel vara ”jag ser att ni som företag vill ta ett socialt ansvar, hur
ser ni på det när det kommer till transporter?” och ”vad ser ni
för möjligheter att minska den miljöpåverkan era transporter
gör?” samt, slutligen ”vill ni höra mina tankar kring saken?”
Där, efter denna sista fråga, kommer presentationen av vad
åkeriet kan erbjuda kring just detta ämne.
Bra att tänka på inför ett säljmöte:
1
2
4
Gör research, så du endast besöker
företag som du vill ha som kund. Välj
företag som går med vinst. Leta efter uttalad
värderingspolicy – står det något om
CSR, Corporate Social Resonsibility, etisk
värdegrund eller strävan efter att ta ansvar
inom sociala eller miljömässiga områden?
16
Be att få träffa dem för att få prata om
transporter och framtidsfrågor. Be den
som ansvarar för företagets miljöarbete och
sociala ansvar att närvara.
3
Läs på innan mötet så du inte frågar om
sådant du borde veta. Vilka är de stora
kunderna, vilka är konkurrenterna? Hur
många anställda finns?
Britt-Marie
Ahrnell är
författare
och konsult
i kundrelationer och
försäljning.
Inled med en minikort presentation
av din verksamhet, men gå så snabbt
som möjligt över till att fråga hur de ser på
framtiden med fokus på transporter. Hur ser
de på miljörelaterat och socialt ansvar när
det handlar om transporter? Och – ingen
hemlighet – lastbilstransporter står för en stor
del av koldioxidutsläppen. Hur ser företaget
på sina möjligheter att minska dem?
att köpa dig
en knivig sits, där det krävs mycket mer än
försäljningsteknik för att nå fram till en renare bransch. Men
åkarna själva förlorar på att sprida tankar om att endast priset
spelar roll för kunden. Självklart är andra värden viktiga för
– DET ÄR
Ulf Widholm
är vd på
A.L.I Frakt
& Logistik i
Askersund.
Vid ett bra möte har säljaren varit
lyhörd för vad kunden vill och
lyckats matcha kundens önskemål.
5
När du har ringat in intresset, bedöm om
det redan nu finns möjlighet att erbjuda
en tjänst eller räkna på något mer konkret.
6
Om så är fallet, be att få återkomma med
ett skräddarsytt förslag. Så säljer du in
konkreta lösningar och kan argumentera
för priset genom att hänvisa till effekter och
miljöpåverkan i just den transportlösningen.
7
de flesta köpare som tänker
efter, som hur tjänsten ser ut,
till exempel ur en klimatmässig aspekt. Man kan närma
sig dessa värden på ett vänligt sätt. Tänk på hur utvecklingen har varit kring ekologiska produkter – i dag är
många beredda att betala ett
högre pris för att få mat som
inte är besprutad. Transportbranschen kan förhoppningsvis gå samma väg och man bara
ger det lite tid, säger Britt-Marie Ahrnell.
FOTO: OLA HEDIN
– Vid ett bra möte har säljaren varit lyhörd för vad kunden
vill och lyckats matcha kundens önskemål. Det är dit man vill
nå i säljsamtalet. Och här är det viktigt att hamna rätt – man
får inte låta anklagande, och säga till exempel ”men det står
ju så på er hemsida” eller ”men varför tänker ni annorlunda
kring transporter”, utan det är hjälpsam man ska vara. Man
ska utgå från att de menar vad de säger. Man ska också utgå
från att de är beredda att betala för det, säger Britt-Marie Ahrnell.
Hon är väl medveten om att åkeribranschen är extremt
konkurrensutsatt och vill inte förringa branschens problem
med prispress från dem som inte tar hänsyn till sociala aspekter eller klimatfrågor.
i Askersund har vd Ulf Widholm nyligen lyckats förlänga avtalen med tre av de största
kunderna, som tillsammans står för nästan hälften av omsättningen. De nya avtalen är femåriga, vilket ger välkommen
trygghet och stabilitet åt företaget.
– I åtminstone ett av fallen hade vi en konkurrent som
erbjöd ett lägre pris, men kunden valde oss i alla fall, säger Ulf
Widholm, och låter mycket nöjd.
Han tycker att transportköpare generellt sett är intresserade av miljöfrågor och sociala aspekter, att de har tagit till
sig av den pågående debatten om åkeribranschens problem.
PÅ A.L.I FRAKT & LOGISTIK
Om det känns mer ”kallt” kan du göra en
kort presentation av ditt företag, med
återkopplingar till hur det matchar deras
egna framtidstankar. Be att få vara med vid
kommande upphandlingar.
8
Om kunden anser att ett givet förslag är
för dyrt, var lugn och förklara: ”Jag förstår
att du tycker det är dyrt. Men en tjänst som
tar hänsyn till alla de aspekter ni själva lyft
fram som viktiga kostar så här mycket”.
KÄLLA: BRITT-MARIE AHRNELL
17
FÖRSÄLJNING
FOTO: OLA HEDIN
På A.L.I Frakt ska man börja arbeta mer med
uppsökande försäljning och söka upp nya kunder.
– Det ska vara företag som går bra och som är
intresserade av att jobba med miljöfrågor, trafiksäkerhet
och arbetsmiljö. Annars är det ingen idé att gå dit, säger
Ulf Widholm.
– Det är det upp till oss i branschen att berätta för kunderna
hur mycket vi har utvecklats de senaste fem till tio åren, hur
mycket bättre bilarna är i dag och vilka bränslen som står till
buds, säger han.
Ett av de avtalen han nyligen förlängde var med Svensk
Glasåtervinning, som i fjol transporterade totalt 192 000 ton
färgat och ofärgat glas från hela landet till Hammar i södra
Närke, där glaset blir ny glasråvara. A.L.I Frakt & Logistik ska
fortsätta sköta dessa transporter, med undantag för 3 000 ton
som ska fraktas per tåg under en sträcka i norra Sverige.
Vi gjorde den här investeringen
för att få avtalet förlängt, samtidigt
som vi utvecklar vår verksamhet.
Man måste våga satsa.
– Pengarna för tågtransporterna går ju såklart till tågentreprenören och inte till oss. Men det ger oss ändå ett plusvärde,
eftersom vi nu har ett etablerat samarbete med ett annat
transportslag. Det hoppas vi ha nytta av i kommande kundrelationer, säger Ulf Widholm.
kunderna som har förlängt sitt avtal är Zinkgruvan Mining i Askersund, där det bryts zink, koppar och
bly. Härifrån ska det fraktas 250 000 ton råmaterial till Ottebäcken, varifrån de fortsatta transporterna går med båt över
Vänern mot västkusten. I det här fallet har A.L.I Frakt &
Logistik investerat i en ny lastbilsmodell som kan frakta 74
ton. Det är en chansning, eftersom bilen endast får rulla om
Zinkgruvan Mining får tillstånd att använda sig av så tunga
EN ANNAN AV
18
transporter. Tillståndet söks alltså inte av transportören, utan
av uppdragsgivaren.
– Vi räknar med att det går igenom och om det inte gör det
förlorar vi en slant. Men vi gjorde den här investeringen för
att få avtalet förlängt, samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet. Man måste våga satsa, säger Ulf Widholm.
Den tredje kunden är Elektroskandia, en stor elgrossist
med lager i Örebro, varifrån transporterna kommer gå till
Stockholm. För att förlänga det här avtalet har A.L.I Frakt &
Logistik byggt om ett fem lastbilar så att de kan tanka med
biodiesel B100, som tillverkas av raps och som sänker koldioxidutsläpp med 45 procent jämfört med fossilt diesel.
Bränslet har dock varit förenat med vissa barnsjukdomar
och en del tidiga användare fick motorproblem. Dessutom är
bränslet känsligt för kyla, så försäljningen kan vara begränsad
om temperaturen sjunker under minus sexton flera dagar i
följd, eftersom dieseln då blir för trögpumpad.
– Vi startar vårt försök i mars och utvärderar det i höst. Då
ska vi se vad det har inneburit när det gäller kostnader, koldioxidutsläpp och eventuella problem. Om allt har fungerat bra,
vilket vi hoppas, har vi kommit vidare med en mer miljöanpassad lastbilsflotta, säger Ulf Widholm.
Frakt & Logistik inte ägnat sig så mycket
åt kundbesök. Företagets chefer har förhandlat med kunder
som har hört av sig, alternativt förlängt avtal med befintliga
kunder. Nu vill de bli mer uppsökande. Målet är att fyra av
cheferna tillsammans ska göra minst 80 kundbesök innan året
är slut, och minst var tionde besök ska leda till något slags
uppdrag. De potentiella kunderna väljs ut noggrant.
– Det ska vara företag som går bra och som är intresserade
av att jobba med miljöfrågor, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.
Annars är det ingen idé att gå dit, säger Ulf Widholm.
HITTILLS HAR A.L.I
ANNIKA LUND
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴✴
✴
Erbjudande på service✴
✴ ✴
✴
✴
Fullservice
✴
✴
✴
från 14 600 kr
✴
✴
Basservice
från 6 500 kr
För mer information
kontakta Björne 08-556 509 47
HYLAST AB etablerades år 1990 och ligger
idag i Jordbro Företagspark, söder om
Stockholm. Vi har en bred kompetens och
servar samt reparerar olika slags fordon,
släp och entreprenadmaskiner.
Företaget är bland de ledande när det
gäller påbyggnader av lastbilar med kranar
och flak. Mobil hydraulik är en specialitet.
Vi säljer slitstål, skopor samt utrustning
till entreprenadmaskiner och står även till
tjänst vid reparationer av redskap.
HYLAST AB
Postadress Box 3121, 136 03 Haninge Besöksadress Traversvägen 16, 136 50 Jordbro Telefon 08-745 33 35 Fax 08-745 20 76
Org/Momsreg.nr 556393-8447 E-post [email protected] Hemsida www.hylast.se F-skattsedel
VI FINNS DÄR DU
BEHÖVER OSS
Oförutsedda stopp kan uppstå när du minst anar – och alltid
vid helt fel tillfälle. STS är en rikstäckande verkstadskedja
som servar och reparerar lastbilar och släp. Vi ser till att du
når fram till ditt mål i tid.
Vår engagerade organisation finns över hela landet, från
Malmö i söder till Luleå i norr. Du kan även få hjälp via någon
av alla våra jourbilar.
Vi kommer under året knyta samman samtliga våra
verkstäder i ett gemensamt system där vi har full tillgång
till den senaste historiken på ditt fordon, oavsett på vilken
av våra verkstäder du befinner dig.
För mer information besök: www.ststrailerservice.se
Luleå
Umeå
Timrå
Sundsvall
Borlänge
Örebro
Göteborg
Stockholm
Norrköping
Mjölby
Jönköping
Helsingborg
Malmö
SERVAR OCH REPARERAR LASTBILAR OCH SLÄP ÖVER HELA SVERIGE
MALMÖ
20| HELSINGBORG | JÖNKÖPING | GÖTEBORG | MJÖLBY | NORRKÖPING | ÖREBRO | STOCKHOLM | BORLÄNGE | SUNDSVALL | TIMRÅ | UMEÅ | LULEÅ
Åkerihandbok 2015
2015 års åkerihandbok har kommit till regionkontoret. Vill ni beställa fler så
kontakta regionkontoret eller gör du din beställning på nätet.
Elena Sellin på ABC:s Uppsalakontor och anläggningen håller öppet
tills alla bilar och släp är klara
Årlig tradition hos
Bilprovningen i Uppsala
ABC-åkarnas årliga tradition med
öppet hus hos Bilprovningen,
Fyrislund i Uppsala gick av stapeln i mitten av december. Det
är en fin tradition där medlemmarna bokar in sin tid hos vår
Elena Sellin på ABC:s Uppsalakontor och anläggningen håller
öppet tills alla bilar och släp är
klara så det kan bli framåt 21.30
tiden med start från seneftermiddagen.
Det är inte bara yrkesfordonen som besiktigas. Även medlemmarnas personbilar och
släpkärror kan besiktigas.
Medan besiktningsteknikerna gör jobbet
bjuds besökarna på kaffe, korv och bullar
av våra försäkringsgivare och håller trevliga
samtal med även polisens tunga grupp som
traditionsenligt finns med och svarar på frågor och umgås med våra yrkestrafikanter.
I år var det aktuellt med manifestationen
”Här stannar Sverige” som skulle ha sin final
den 20 december. Vår medlem och tillika valberedningsledamot i ABC:s När- och Fjärrtrafiksektion, Mattias Sjökvist som också var
Från vänster, besiktningsteknikerna Anton
Mousback och Magnus Hamnestrand tar en
fika tillsammans med medlemmarna mellan
besiktningarna.
Från vänster Trafikpolisens yrkestrafikgrupps chef, Joakim Bengtsson, ABC-åkarnas
Uppsalamedarbetare Elena Sellin och ”Här stannar Sverige generalen ” Mattias Sjökvist.
general för manifestationen i Uppsala, diskuterade upplägget och det praktiska med chefen för polisens yrkestrafikgrupp i Uppsala,
Joakim Bengtsson.
”Vår” Bilprovningssuperkontakt John Tjörnelund var inte med denna kväll. John har
gått i pension när ni läser detta och vi tackar
John för alla år av utomordentligt samarbete
där servicen till våra medlemmar alltid har
varit på topp under Johns ledning.
TEXT & FOTO: TORBJÖRN HEIERSON
Starka varumärken väcker minnen
I Sverige finns det många klassiska varumärken.
I boken ”Svenska klassiker” berättar
Katarina Danielsson om 25 av våra mest folkkära
produkter och historien bakom dem.
Du kan bland annat läsa om Barnängen tvål,
om polkagrisarna från Gränna, om AGA-spisen,
Gevalia-kaffet, Brios träleksaker, Stringhyllan,
tända ljusen från Liljeholmens, ta en
tur med Husqvarna motorcykel eller Volvo
PV 444 och ta en tugga av Cloetta kexchoklad.
Boken är till stor del en fotobok med många
tidstypiska bilder med en stark nostalgikänsla,
och dessutom rejält bläddervänlig.
Både rolig och stimulerande läsning.
TEXT: GUNNAR GUDMUNDSSON
21
Nya löner
Inom en starkt konkurrensutsatt marknad
har företaget kontinuerligt expanderat sin
verksamhet och antalet anställda.
Enligt åkeriavtalet 1 april 2015
Ahréns Åkeri AB, Årets företagare 2014
Organisationen Företagarna i
Södertälje och Nykvarn korade
i slutet av förra året Ahréns
Åkeri AB till Årets företagare
med motiveringen:
Årets företagare är ett klassiskt familjeföretag
som med stor framgång har hanterat generationsskiften och de skiftande krav som samtiden
ställer. Inom en starkt konkurrensutsatt
marknad har företaget kontinuerligt expanderat sin verksamhet och antalet anställda.
Tack vare sitt engagemang i det lokala föreningslivet och det framgångsrika företagandet
är bolaget en god förebild och värdig vinnare
till priset som Årets Företagare.
Vd Susanne Ahrén tycker det är otroligt
roligt för även alla anställda att vara en av
pusselbitarna i det dagliga arbetet och det
Från vänster grundaren Lars Ahrén, vd Susanne Ahrén och Transportchefen Cliff Bergman.
22
är ju tack vare allas goda insatser och engagemang med rätt person på rätt plats, som
gjort detta möjligt.
Susanne tillägger att det är jätteroligt att
grundaren Lasse Ahrén som efter så många
år i branschen och som både född, uppväxt
och verksam i Södertälje, fått ett bevis på att
hans livsverk resulterat i något riktigt stort
och bra.
TEXT: TORBJÖRN HEIERSON
nattöppna verkstäder
och lördagsöppet i Stockholmsregionen
Nu har vi ökat tillgängligheten till våra verkstäder rejält. Bland annat kommer Volvo Truck Centers anläggning i Sollentuna att ha
öppet 24 tim/dygn från måndag morgon kl. 07:00 till fredag kl. 16:00. Dessutom kommer verkstäderna i Kungens Kurva och
Sollentuna att turas om att ha öppet mellan 07:00–12:00 varje lördag. Välkommen – vi finns på plats när du behöver oss.
På volvotruckcenter.se hittar du mer info om öppettiderna för din närmaste verkstad.
Inget krav på övervakning av däcktryck i Sverige
Enligt EU-regler måste nya bilar som tas i bruk efter 1 november 2014 ha ett
däcktrycksövervakningssystem. Men Sverige har valt att inte införa kravet i de
nationella regler som tar över när fordonet tas i bruk.
Ladd-Elhybriden och ED 95 ansågs passa
bra för stadsdistribution. Metandieseln lämpade sig bäst för Fjärr- och även kretstrafik.
Slutkonferens Clean Truck
Stockholms Stad, IDS OKQ8
och AGA har tillsammans med
ett stort antal av våra medlemsföretag nu slutfört projektet Clean Truck med 50 miljöanpassade lastbilar som drivits
fram med alternativa bränslen
såsom Ladd-elhybrid, ED 95
och Metandiesel.
Inledningstalare var Stockholms nya miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) som meddelade att politiskt beslut har fattats om ett fossilfritt Stockholm år 2040 vilket är skiljer sig
från tidigare Regerings beslut om ett fossilfritt Sverige år 2050.
Det som kom fram på konferensen var att
de olika bränslealternativen måste anpassas till transportuppdraget för att komma till
sin rätt gällande reducering av CO2 (koldioxid). Ladd-Elhybriden och ED 95 (bioetanol) ansågs passa bra för stadsdistribution
medan Metandieseln lämpade sig bäst för
främst Fjärr- och även kretstrafik.
Representanterna från Scania, Volvo och
Mercedes var enade med åkerierna om att
vi måste ha en tydlig och långsiktig beskattning för användning av icke fossila bränslealternativ så att tillverkare och åkerinäring vet
hur man ska anpassa sina långsiktiga investeringar.
Deltagande medlemsföretag i SÅ ABC har
varit: IL Recycling Service AB, Kyl- och Frysexpressen AB, Per Svensson Transport AB,
Marko Kaj Moving AB, MTAB, OLAB AB,
Ragn-Sells AB, Sita Sverige AB, Svebol Logistics AB och Wiklunds Åkeri AB.
Carina Hammarlund, Wiklunds Åkeri AB
som redovisade arbetet med Bygglogistikcentralen vid norra Djurgårdsstaden. Kyl & Frysexpressens vd Robert Barkensjö berättade om
bolagets uppdrag åt ICA där de kör enbart
ED95 med sina 15 fordon som utför dessa
transporter. Svebol AB:s vd Martin Svedin
som berättade om de nattliga leveranserna
Clean Trucks projektledare Per Erik Österlund
från Rosersberg till Stockholms innerstad
med sin Off Peak rustade lastbil som ingår i
ett tvåårigt provprojekt.
TEXT & BILD: TORBJÖRN HEIERSON
Från vänster Carina Hammarlund, Wiklunds Åkeri AB, Kyl & Frysexpressens vd Robert Barkensjö samt Svebol AB:s vd Martin Svedin.
24
MAN
Efficiency continues.
Är du på jakt efter
ökad produktivitet
och lägre kostnader?
Då kan du sluta leta.
Tack vare innovativ teknik, låg bränsleförbrukning och hög tillförlitlighet kommer
din MAN-lastbil att göra sitt för att förbättra din totalekonomi.
Gör dig själv en tjänst – satsa på MAN
Säljare
Johan Björkman
070-542 15 77
Håkan Herrala
070-564 15 10
[email protected]
Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva
[email protected]
Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva
Michael Kahl
MAN TopUsed
070-617 79 07
[email protected]
Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva
SERVICEVERKSTÄDER
Kungens Kurva
Motorpark Buss &
Lastbilsverkstad AB
Järfälla
STS Sydhamnens
Trailer Service AB
Skogås
Södersidans
Lastbilsverkstad AB
Uppsala
Neoplan Väst
AB Uppsala
Kungens Kurvaleden 4
Tel. 08-685 14 00
Molnbackavägen 4
Tel. 08-474 80 80
Svarvarvägen 14
Tel. 08-771 60 00
Kungsängsgatan 62
Tel. 018-15 78 10
MAN Truck & Bus Sverige AB
www.mantruckandbus.se
PÅ VÅRA VÄGAR
Välkomna till SÅ ABC:s
årsmöte den 9 april hos
MAN
Medlemmarna i Föreningen Sveriges
Åkeriföretag ABC kallas härmed till årsmöte
torsdagen den 9 april 2015 kl. 19.00 med insläpp
kl. 17.30 hos vår värd för kvällen, MAN, Kungens
Kurvaleden 4, Kungens Kurva i Huddinge.
Årsmöteshandlingar kommer separat.
VI VÄLKOMNAR VÅRA
NYA MEDLEMMAR!
Patrik Aho
BANDHAGEN
Widrikssons Åkeri AB
Kenneth Milander, HÄGERSTEN
Filip Åkesson
RIMBO
Flyttharry AB
Tom Ekengren, UPPSALA
Fred Gibbemark
HUDDINGE
TSM i Järfälla AB
Risto Suomela, RÖNNINGE
Egevall Sweden AB
Lars Roger Egevall, TYRESÖ
F Milewinds Transport AB
Fredrik Milewind, KNUTBY
PD Mark & Transport AB
Peder Dahlqvist, EKERÖ
Vinterväghållning på hal is
Sveriges åkeriföretaggår ut med ett pressmedelande och kritiserar vinterväghållningen och
menar att trafiksäkerheten står på spel.
YRKESKOMPETENSBEVISET YKB
Innan september 2016 måste alla med C-behörighet på körkortet gå en 35 timmars YKB-fortbildning för att få köra yrkesmässigt. De 35 timmarna är uppdelade på fem stycken delmoment
á 7 timmar.Du som också har D-behörighet på körkortet måste vara klar med de 35 timmarnas
YKB-fortbildning innan september 2015 för att få fortsätta köra buss yrkesmässigt.
Vänta inte för länge
Om man gått fyra av de fem delkurserna och inte hinner med den sista kursdagen före 10 september 2015 för D-kortet och 10 september 2016 för C-kortet, måste hela utbildningen göras
om. Det är också klargjort från myndigheterna att inga möjligheter finns för dispens, varken i
Sverige eller i Europa. Både föraren och arbetsgivaren riskerar böter om det saknas giltigt yrkeskompetensbevis.
Aktuella YKB-kurser
Februari
Delkurs 3 Gods Lagar och regler
– söndagen den 22 februari
Mars
Delkurs 4 Ergonomi och hälsa
– söndagen den 1 mars
April
Delkurs 4 Ergonomi och hälsa
– lördagen den 11 april
Delkurs 2 Godstransporter specifikt
– lördagen den 18 april
Delkurs 5 Trafiksäkerhet och kundfokus
– lördagen den 25 april
Maj
Delkurs 1 Sparsam körning
– söndagen den 24 maj
Om ni vill boka in en företagsförlagd ykbfortbildning där vi kommer till ert företag eller ni kommer till våra kurslokaler i
Spånga, ring Annelie Westberg på tfn 08-687
44 52. Pris enligt offert.
Det går också bra att ringa Annelie om
ni vill boka in er på någon av ovanstående
öppna utbildningar eller har några frågor
om ykb:n.
Du kan också anmäla dig på vår hemsida:
www.akeri.se/regioner/abc.
Kurstid: kl. 09.00 - 17.30.
Samtliga kurser är förlagda till Sveriges Åkeriföretag ABC:s lokaler på Fagerstagatan 6 i
Spånga (Lunda industriområde).
Medlemspriset på helger ligger på 1.750 kr plus
25 % moms. För icke-medlemmar tillkommer
300 kr plus 25 % moms.
Annelie Westberg på Sveriges
Åkeriföretag ABC administrerar
YKB-utbildningarna i regionen.
Fastställda mötesdatum i Kran- och Miljötransportsektionerna?
Aktiviteterna i ABC-regionens olika sektioner har kört igång för 2015. Under 2014-års
möten har vi haft många och utvecklande diskussioner inom flera olika frågeställningar.
Vår förhoppning är såklart att dessa ska fortsätta under detta år.
Vad gäller Kransektionen så är det följande datum som planerats:
2015-02-26, 2015-04-14 (Årsmöte), 2015-08-18, 2015-11-10
För Miljösektionen är det följande datum som gäller:
2015-02-24, 2015-04-21 (Årsmöte), 2015-08-19, 2015-11-11
Är du nyfiken och vill veta mer om våra olika sektioner, och kanske rentav aktivt
delta i vårt sektionsarbete är du välkommen att höra av dig till Marcus Wendel.
26
DINA MEDLEMSFÖRMÅNER
För information om medlemsförmåner och de avtal du
kan teckna genom Sveriges
Åkeriföretag, kontakta ditt
regionkontor, eller läs mer på
www.akeri.se.
Nyregistreringar 2014
2014 ökade antalet registreringar av tunga lastbilar med 8,4 procent, till 4 710 fordon. Volvo dominerade med 2 083 sålda lastbilar
– en ökning med 8,9 procent jämfört med 2013. Övriga märken minskade sin försäljning. Mest tappade MAN, som minskade försäljningen med 15,7 procent mot 2013.
Vi gratulerar!
MARS
22
30
22
25
22
22
23
07
12
Bengt Andersson, Östhammar
Sven Ängsbo, lidingö
Rolf Jansson, Nacka
Roland Olsson, Knivsta
Percy Östberg, Upplands Väsby
Hans Eriksson, Rimbo
Manfred Wöchtl, Sollentuna
Harald Fägerblad, Märsta
Jan Hurtig, Storvreta
90
80
75
75
70
70
60
50
50
08
20
02
30
23
14
15
01
05
14
01
08
22
Hans Johansson, Huddinge
Stig Gruvstål, Vallentuna
Toivo Vilén, Danderyd
Bo Johansson, Jordbro
Klas Eliasson, Sköndal
Kjell Anderheim, Järfälla
Hans Andersson, Grisslehamn
Sören Dahlen, Enköping
Leif Zacco, Ekerö
Curt Swanberg, Bro
Stefan Saxenhag, Rönninge
Stefan Lindberg, Uppsala
Tomas Keisu, Bromma
85 år
85 år
80 år
80 år
75 år
70 år
70 år
60 år
60 år
60 år
50 år
50 år
50 år
MAJ
12
15
27
17
18
Ove Bremberg, Älvsjö
Curt Richardsson, Täby
Tommy Eriksson, Huddinge
Peter Zetterblom, Sandarne
Christian Gell, Stockholm
80
80
70
50
50
år
år
år
år
år
JUNI
08
12
20
22
26
04
04
30
10
Håkan Sporrenhjelm, Tyresö
Håkan Melldahl, Åkersberga
Krister Andersson, Tullinge
Kjell Eriksson, Uppsala
Lennart Andersson, Märsta
Dennis Jacobsson, Örbyhus
Per Ågstrand, Östhammar
Michael Gahnström, Stockholm
Mona Westerlund, Hölö
70
70
70
70
70
60
60
60
50
år
år
år
år
år
år
år
år
år
APRIL
år
år
år
år
år
år
år
år
år
En liten skald från
ABC-veteranernas julresa
Åter är veteranerna ute och kuskar
Hamnar emellanåt i skogen bland träd och buskar
Denna gången hamnade vi under resans lopp
Minsann på Sundsvalls Södra Bergets topp
Det hände saker båd före och efter
Så skedde det nu, att vi på julgalan var gäster
Även gott julbord med tända ljus
Plus fina artister och dj-gt hög musik
Säg, hur många har efter detta fått tinitus?
I Alfta berättades om emigranternas vedermödor
Måntro man for till Amerika på grund av dåliga grödor?
Till sist på Kungsholmen vi bevistade ”Billan”
Käkade god lunch i ”Timmersorteringsvillan”
Innan vi sedan ur bussen gör omvänd entré
På Tomas (vår chaufför) vi hänger en kamouflerad premié.
Väl mött på nästa resa
TEXT: OLAF NORRBY
FOTO: BERTIL ANDERSSON
Annelie Westberg ny
kontaktperson för ”ABC
ÅKARNA”
I samband med att ”ABC ÅKARNAS” redaktör
Gunnar Gudmundson lämnar sin anställning
hos SÅ ABC med anledning av att han fyllt 65 år
under hösten har SÅ ABC:s Annelie Westberg utsetts till ny kontaktperson för medlemstidningen. Hon kommer framöver
att hålla i kontakterna med tidningens
skribenter och annonsörer.
TEXT: GUNNAR GUDMUNDSSON
27
SISTA BITEN
SÅ Calc Basic döps om till SÅ Calc Web
SÅ Calc Web är en webbaserad
och förenklad version av vårt
beprövade excelbaserade program SÅ Calc. Programmet hjälper dig att hålla koll på åkeriföretagets kostnader. Att arbeta med
lönsamheten i företaget är den
enskilt viktigaste frågan för alla
våra medlemmar, enligt Jocke
Larsson som är chef på avdelningen Produkter och Tjänster. Vi
ringde upp Jocke för att få reda på
mer om nya SÅ Calc Web.
Hur är programmet upplagt?
Det går inte att komma ifrån att man själv
måste bidra med mycket siffror från den egna
verksamheten för att resultatet skall stämma
för var och en. De svar man får fram är en
sammanställning över vilka kostnader man
kommer att drabbas av under den aktuella
tiden eller det aktuella uppdraget. De viktigaste nyckeltalen är dessutom åtkomliga via
programmets app och man kan därför göra
snabba beräkningar även då man är ute från
kontoret.
Vem/vilka på företaget kan använda programmet?
Vår målsättning är att alla de som inte tidigare har ägnat sig åt att räkna på den egna
verksamheten skall kunna göra det med hjälp
av SÅ Calc Web. Åkarna själva är en självklar
målgrupp men alla som jobbar med försäljning eller planering av uppdragen kommer
ha stor nytta av programmet och tillgängligheten via apparna.
Vilka förkunskaper krävs?
Den stora nyheten med programmet är
att det inte krävs några förkunskaper för att
kunna göra en kalkyl. Det är givetvis önskvärt att man har grundläggande företagsekonomiska kunskaper så att man också förstår
att tolka sin kalkyl på ett korrekt sätt men det
är inte nödvändigt för att komma igång.
Hur kan man komma igång?
Vi har under oktober genomfört en webbaserad utbildning. Längre fram kommer vi
att genomföra våra Transportekonomikurser
i en ny kostym. Håll utkik på hemsidan efter
kommande aktiviteter.
Vem/vilka har utvecklat programmet?
Programmet har tagits fram av Ingemar
Resare med hjälp av en arbetsgrupp som
bestod av Lars Johansson, Varberg och Mats
Eriksson, Göteborg. Under ett inledande
skede var Lars Aspholmer med i arbetet.
Varför ska jag som medlem köpa SÅ
Calc?
Lönsamhetsfrågan är den enskilt viktigaste
frågan för alla våra medlemmar. Det finns
inget sätt att arbeta med sin lönsamhet om
man inte har koll på sina kostnader. Det är
därför ett helt nödvändigt steg att skaffa sig
sådan koll och det snabbaste och bästa sättet
Du vet väl att det blir fest i år igen?
ABC-Åkarnas återkommande Helsingforskryssning kommer
2015 att genomföras den 11-13 september 2015. Boka redan nu in
dessa datum i kalendern så du inte riskerar missa årets händelse
på Östersjön. De senaste årens kryssningar har bjudit på fantastiskt
sensommarväder och vi hoppas såklart på en upprepning.
Vad passar väl bättre då än att strosa runt och ladda batterierna i
Helsingfors för att sedan besöka en mässa som bjuder på mängder
av nyheter och överraskningar.
Program och mer detaljer om resan kommer i kommande
nummer av ABC-Åkarna, i vårt Nyhetsbrev och på webben.
28
enligt oss är att välja SÅ Calc Web. Har man
SÅ Calc i excelversion sedan tidigare så kan
man givetvis fortsätta använda det programmet även i fortsättningen, men den kommer
inte att uppgraderas mer.
Vad händer om man tar fel pris för en
transport – hur fel kan det bli?
Det är givetvis allvarligt om man är fel ute
när det gäller kostnaderna och om man förlorar mer pengar ju mer man kör. Man tror
kanske att räddningen ligger i att köra ännu
mer för att rädda situationen men det blir ju
precis tvärt om i ett sådant fall. Ett stort och
långsiktigt uppdrag som ingås med fel förutsättningar kan äventyra hela åkeriets framtid.
Praktiskt:
Vad kostar det och hur går jag tillväga?
Medlemspris 79 kr/mån tecknas som ettårsabonnemang. Icke medlem 158 kr/mån.
Du kan kostnadsfritt prova programmet
under en månad.
Du skaffar dig enkelt en licens på vår hemsida. https://sacalc.akeri.se/
TEXT: MALIN CARLSSON
RabaldeR pRoduktion
missa inte
sista chansen!
Alla vi yrkesförare måste snart vara
klara med vår YKB-utbildning.
Deadline är 10 september 2016
– utan möjlighet till dispens.
Det finns ingen tid kvar nu. Vi passade
på innan utbildningsplatserna tog slut.
Vänta inte till sista sekunden du heller!
På transportstyrelsen.se hittar du
godkända utbildare.
Du har väl koll på lasthöjden?
Ett högt säkerhetstänkande minskar risken för skador på såväl människor och materiel. Motsatsen – ett högt
risktagande tär på företagets marginaler och kan leda till stora förluster.
www.lansforsakringar.se
29
ÅRSMÖTESKALLELSE
Logistik
med hjärta
VÅR VISION ÄR att vara jordens mest kundorienterade butikskedja. Dessutom kommer
vi att arbeta aktivt med ”en tuff miljöpolicy”.
Samtidigt har transportbranschen förändrats de senaste åren. Den internationella
konkurrensen har hårdnat väsentligt och
prispressen är ibland halsbrytande. Om man
bara ser till pris så borde kanske en så stor
transportköpare som Elgiganten vara nöjd.
Men är vi väldigt måna om vår personal,
våra egna värderingar och det kändes konstigt att sluta värna medmänniskor bara för
att de är leverantörer och inte arbetskamrater.
INFÖR VÅR SENASTE logistikupphandling hade vi båda de här tankarna med oss;
företagets visioner och transportbranschens
utveckling. Hur blir det bättre för våra kunder? Hur blir det bättre för transportörerna?
Vi bestämde oss för att öka kraven i vår upphandling. Till exempel ställer vi nu språkkrav: skandinaviska eller engelska – man
måste kunna kommunicera särskilt om det
uppstår avvikelser. Och så kollektivavtal, det
är en bra måttstock på att rimliga arbetsvillkor är uppfyllda.
När vi först lanserade tanken var det
många som inte trodde att vi menade allvar, men nu har vi avslutat
upphandlingen. Våra transportkostnader är ungefär i
nivå med de vi hade tidigare,
men om lönekostnaderna nu
har ökat en aning så har vi
kompenserat det med förändrade upplägg och fler
volymfordon.
VÅR UPPHANDLING AV
sunda transporter är en
början. En önskedröm
inför framtiden skulle
vara att i framtiden ha sån koll på vår miljöpåverkan så att vi på varje vara i butiken
kunde ha en liten miljödeklaration där även
transporten ingår.
Jimmy Olofsson
Logistic Manager, Elgiganten
30
26
Åkeriföreningarna och medlemmar i Sveriges
Åkeriföretag kallas här med till årsmöte.
Krävande
kunder.
Det är underbart att ha
kunder som vet
vad de vill ha
och förväntar
sig det av oss.
Det är enormt
utvecklande!
Tilldelningen
av tid.
24 timmar per
dygn är lite
snålt tilltaget.
Vi måste hela
tiden förändras, men en del
förändringar
tar irriterande
lång tid.
Filmstaden, SF Bio, Stortorget, Gävle
21 maj 2015 kl 09.00 - 17.00.
Registrering från kl 08.00.
Motion till årsmötet ska skickas till Sveriges Åkeriföretag
senast 60 dagar före årsmötet.
Medlem som önskar få fråga upptagen till behandling av
årsmötet ska först hänskjuta frågan till sin åkeriförening
i god tid före nämnda tidpunkt. Ifall åkeriföreningen inte
biträder framställningen har medlem rätt att inge en
personlig motion. Enskild medlem kan närvara vid
årsmötet.
För mer information se akeri.se/årsmöte eller kontakta
ditt regionkontor.
Sveriges Åkeriföretag, Box 7248, 103 89 Stockholm.
Vi är stolta över att kunna erbjuda:
Försäkringspaketet där
ett helt team hjälpsamma
experter ingår.
Det här är en försäkring för proffs – av proffs. När du behöver hjälp så får du det
snabbt via telefon av ett rutinerat expertteam som enbart jobbar med yrkestrafik.
De kan din vardag, och förstår din verksamhet. Något som dessutom innebär att vi
kan arbeta förebyggande med stor framgång. Experthjälpen är bara en av många
förmåner som ingår i försäkringspaketet Trygga Yrkesförare. Kontakta oss så
berättar vi mer om fördelarna för just dig!
I samarbete med
Vill du bli ett av Sveriges säkraste företag?
Ring 0771-111 720 redan idag.
POSTTIDNING B
ABC-ÅKARNA – Sveriges Åkeriföretag ABC
Fagerstagatan 6
163 53 SPÅNGA
SÅIFA – Sveriges bästa dieselnät.
Vi vill ha ett långsiktigt samarbete med våra kunder. Tillsammans med ÅFA har vi därför
byggt ut vårt nät av SÅIFA-anläggningar. Nu är vi tillgängligare än någonsin. Vi tänker även
långsiktigt när det gäller miljön. Vår ACP Evolution Diesel minskar utsläppen i miljön och
håller motorn ren samt minskar koldioxidutsläppen. ACP Evolution Diesel finns på samtliga
SÅIFA/Preem-anläggningar.
I ABC-län finns följande SÅIFA-anläggningar:
• Danderyd-Kedjan (3 anläggningar): Rydboterminalen, Malmens grustag, Depån på Lidingö • Billefält Åkeri AB,
Vargmötesvägen i Vallentuna • LTD Spedition AB, Speditionsvägen 7, Skogås (Länna ind omr) • Enköpings Åkeri AB,
Grillby (utanför Enköping) • Johansson & Söner Åkeri AB, Lunda/Märsta (väg 273 mellan Upplands Väsby och
Almunge) • Centrala Stockholm, Norra Hamnvägen, Värtahamnen, Stockholm • Mergol AB, Ekebyvägen, Foghammar Alunda • Scania-Bilar i Stockholm, Silovägen 14, Haninge • Scania-Bilar i Stockholm, Kallhäll Norr, Skarprättarvägen 10, Järfälla (även bensin med Allkort) • SpångaMälarö LBC AB, Bryggavägen 102 på Ekerö • Åkermark HB,
Norrtälje, Görla ind omr • Kenneth Johanssons Åkeri AB, Industrivägen 2, Väddö, Norrtälje • SÅAB, Lastbilscentralen Morabergs ind omr, Södertälje • SÅIFA Rosersberg (vid ABT), Titangatan 3 • Fridströms Buss, Fabriksvägen
4, Rimbo • Fordonsservice AB, Spikgatan 1, Uppsala (vid Mellansvenska Logistiktransport AB, f d LBC Uppsala •
Scania Uppsala AB G Persson, Gnistavägen 2, Uppsala • Huddinge, Lännavägen • Hamnen, Hargshamn • Tärnsjökorset AB, väg 56 mellan Heby och Gävle • Harbomacken, Harbo.
Nya anläggningar:
Märsta Förenade, Bristagatan 24, Märsta, SÅIFA i Arboga, Stora Rondellen i Högdalen och korsningen Stallarholmsvägen/Örbyleden, Stallarholmsvägen 4, Skälbyvägen 1 i Nykvarn utanför Södertälje och Ramstalund, AGA Gas,
Preem och SÅIFA.
Tommy Åström på ÅFA, tel 08-687 44 46
För närmare information, kontakta Ulf
Karlsson
på ÅFA,
ÅFA, tel 08-687 44 45
Peter
Nilsson på
tel 08-687 44 45 eller C-G Alvsell påC-G
Preem,
58070-602
08.
Alvselltel
på070-602
Preem, tel
58 08
Nu har även Preems automatstationer fått SÅIFA-status i Stockholm.
Samma nettopris som på övriga nätet.
Preem har öppnat Sveriges största Truckstop i Örebro.
www.preem.se