Scenarier för förnybara drivmedel

Scenarier för förnybara drivmedel baserat på dagens situation
Julia Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Bygger på rapporten ”Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige” av
J Hansson och M Grahn, 2013
Laddas ner på: www.spbi.se och www.ivl.se
Syfte:
 att analysera och diskutera det möjliga
framtida bidraget av förnybara drivmedel i
Sverige till 2030
En genomgång av andra aktörers framtidsvisioner
visar splittrad bild av framtiden både för
biodrivmedel och hur snabbt fordonsflottan kan
komma att elektrifieras.
Rapporten innehåller många olika delar t ex
styrmedel och situationen i övriga världen.
Julia Hansson
Metod: Scenarier för utvecklingen av
förnybara drivmedel i Sverige till 2030
 Utgår ifrån kartläggning av befintlig och planerad
produktionskapacitet för biodrivmedel i Sverige (genom
kontakt med aktörer).
 Kombination av olika scenarier för inhemsk produktion,
import av biodrivmedel och utvecklingen för elefterfrågan
från fordon …
…ger intervall för det uppskattade möjliga framtida bidraget.
 Inte prognos för hur det kommer att se ut, utan bild av hur
det skulle kunna se ut givet att planerna förverkligas
(anläggningar) och andra antaganden (elfordon & import).
Julia Hansson
Befintlig och planerad etanolproduktion i Sverige
Anläggning
Råvara
Kapacitet (GWh/år)
Driftstart
Agroetanol, Anläggning 1, Norrköping
Spannmål
ca 395
2001
Agroetanol, Anläggning 2, Norrköping
Spannmål
ca 1140
2008
SEKAB, Örnsköldsvik
Cellulosa
65
1940
SEKAB, demoanläggning, Örnsköldsvik
Cellulosa
0,6–0,9
2004 - 2012
Nordisk Etanol och Biogas AB, Karlshamn Spannmål/Cellulosa
770–1540
Tidigast 2015
NBE Sweden, försöksanläggning, Sveg
Cellulosa
Forskning
2008-2010
NBE Sweden, fullskalig anläggning, Sveg
Cellulosa
445
Tidigast 2015
Total befintlig kapacitet
Total planerad kapacitet (varav
cellulosaetanol inom parentes)
1600 (65)
1200 –2000
(1200–2000)
Likadana kartläggningar för befintlig och planerad
produktion av bränslen via biomassaförgasning, biodiesel
(FAME+ HVO) och biogas.
Julia Hansson
Inhemsk framtida biodrivmedelskapacitet
Scenario 1. Inga nya anläggningar efter de planerade
DME/Metanol
Biometan
(förgasning)
Biogas (rötning)
HVO
FAME
Etanol (cellulosa)
Etanol (spannmål)
Scenario 2. Fortsatt utbyggnad
2030: 14–25 TWh
(maxkapacitet)
Scenario 3. Fördröjd utbyggnad
DME/Metanol
DME/Metanol
Biometan
(förgasning)
Biometan
(förgasning)
Biogas
(rötning)
Biogas
(rötning)
Etanol (cellulosa)
HVO
FAME
Etanol (cellulosa)
Etanol (spannmål)
HVO
FAME
Etanol (spannmål)
Julia Hansson
Scenarier för import av biodrivmedel
2030: 0 – 3,4 TWh
Scenarier för elanvändning till vägtransporter
2030: 0,7 – 4 TWh
Julia Hansson
Slutsatser
 Uppskattat möjligt bidrag av förnybara drivmedel:
13–30 TWh år 2030 (varav 13–26 TWh år 2030 utgör
möjliga inhemska bidraget).
 Hur långt de uppskattade mängderna förnybara
drivmedel når mot en fossilfri vägtransportsektor beror
på det framtida energibehovet i vägtransportsektorn.
 Hur stort det faktiska bidraget av förnybara drivmedel i
framtiden kommer att bli beror bland annat på:
- Utformning av styrmedel
- Konkurrens om biomassa och drivmedel (vilken sektor, var?)
- Global utveckling (import/export)
- Utveckling av inhemsk produktionskapacitet
- Utvecklingen av fossila bränslen
Julia Hansson
Tack för mig!