Dagens program Skolans styrdokument

2015‐11‐23
Dagens program
10.00 Nyanlända elever i fokus
Organisation för mottagande
Kartläggning: Steg 1 och 2
VÄXA FÖR FRAMGÅNG
Stöd och förutsättningar för
nyanlända elevers lärande
Hösten 2015
12.00 Lunch
13.00 Kartläggning: Steg 3
Modersmål, studiehandledning och tolkning
14.30 Kaffe/te
Stöd i arbetet
Paneldiskussion: Hur skapar vi förutsättningar för
framgång?
Skolans styrdokument
Skolans styrdokument
• Skollagen 2010:800 och förordningar
• Läroplaner
• Skolverkets allmänna råd
Nyanlända elever i fokus
Allmänna råd
Ny 2016
Bedömning
1
2015‐11‐23
Preliminära avsnitt
Preliminär tidplan
• Inledning med information
1. Förutsättningar för arbetet
April
Juni
Februari
Mars
2. Bedömning av nyanlända elevers kunskaper samt placering
i årskurs, undervisningsgrupp och skolform
3. Undervisning för nyanlända elever
4. Undervisningstid för nyanlända elever
5. Gymnasieutbildning för nyanlända elever
Arbetet startar
med samråd
Arbetsprocess
extern och intern
kvalitetssäkring
Beslut
GD
Publicering
• Bilaga med bestämmelser
Vad innebär ny lag?
• Ny definition
• Bedömning av kunskaper
skyndsamt
Vad är bedömning?
Vad är kartläggning?
Varför och hur?
• Skolverkets
kartläggningsmaterial
• Årskursplacering och
undervisningsgrupp inom två
månader
2
2015‐11‐23
Beskrivning av nivå (svårighetsgrad)
Grön bana
Vit bana
Gul bana
Orange bana
Röd bana
Lila bana
Blå bana
Svart bana
Bedömning
Några väsentliga kunskapsområden
av nyanlända elevers kunskaper
• Pedagogisk kartläggning
• Elevens bakgrund,
erfarenheter, kunskaper
• Elevens utgångsläge
3
2015‐11‐23
Kartläggning – tre steg
Steg 1
Steg 2
Rektors
beslut
Steg 3
Vad behöver rektor veta
för att fatta beslut om
årskursplacering och
undervisningsgrupp?
Utmaningar
• Organisatoriska förutsättningar
• Attityder och förhållningssätt
• Kompetens
Utprövningsskolor
4
2015‐11‐23
Modersmål
Studiehandledning
Kartläggning
Mottagningsenhet
Asylsökande
?
Förberedelseklass
”Det är väldigt nyttigt
att lära sig av hur
andra kommuner gör”
”Det är bra med
kommunens mottagningsverksamhet. Då får
eleverna en likvärdig
introduktion.”
Direktplacering
Språkutveckling
Tolk
”Språkutvecklingen går
snabbare när eleverna
direkt kommer ut i
klassen. De blir bättre
integrerade i klassen.”
5
2015‐11‐23
”Kartläggningssamtalen är ofta
positivt upplevda av eleven. Där
eleven får stå i centrum, och vill
börja skolan. Det handlar så mycket
om bemötande.”
Studiehandledning
”Det finns en fara med att förenkla
ämnen och undervisning.
Begreppen är viktiga, och att de
används korrekt.”
Modersmål
Kartläggning
Mottagningsenhet
Asylsökande
Förberedelseklass
?!
Direktplacering
Språkutveckling
Organisation för mottagande
Tolk
6
2015‐11‐23
Rektors ansvar – att organisera för
Rektors ansvar – att organisera för
parallell språk- och kunskapsutveckling
parallell språk- och kunskapsutveckling
• Prioriterad timplan
• Förberedelseklass
• Prioriterad timplan? Ja, men även kunskapsutveckling i alla
ämnen
Då är det löst!
Eller?
• Förberedelseklass?
- Ja, men bara delvis
- Hur länge?
Olika sätt att organisera - idag
Parallell språk- och
kunskapsutveckling
Schemaläggning
Kompetensutveckling
Likvärdighet
Samarbete
7
2015‐11‐23
Konkreta exempel - att organisera för
parallell språk- och kunskapsutveckling
Helhet för eleven
Studieoch
yrkesvägledning
Inkluderande
förhållningssätt
Svenska som
andraspråk
• Ämneslärare i förberedelseklass
Studiehandledning på
modersmålet
• Sva-lärare i ämnesundervisning
• Svenska via ämnesundervisning
Språk- och
kunskapsutveckling
Modersmål
• Studiehandledning
Elevhälsa
Ämnesundervisning
Kamrater
Mentor
Modellen utgår från prof. Monica Axelssons presentation i Skolverkets film
från rikskonferenser genomförda 2013-2014.
Eleven i centrum
”ALI: Om dom förklarar mycket, jag förstår mycket. Dom
förklarar ingenting, jag förstår ingenting.
• Flexibilitet
Hur
blev
det?
Var är
vi?
Hur
gör vi?
Vart
ska vi?
INTERVJUARE: Ja precis, men man måste förklara...
• Utvärdering och uppföljning
ALI: En bil som kör till exempel 40 eller 50 hastigheten.
Och en kör 40 - det är inte samma. Till exempel de andra
elever dom född här, dom går i skolan nio år. Vi går till
exempel... två år. Sen läraren använder samma hastighet.
Det går inte samma hastighet hela tiden.”
• Systematiskt kvalitetsarbete
Utdrag från: Nyanlända och lärande : mottagande
och inkludering, Nihad Bunar (red.) 2015
8
2015‐11‐23
Berätta för varandra om
när du tagit emot en ny
elev där du upplevt att
det gynnade eleven.
Kartläggning
Några väsentliga kunskapsområden
MATERIALETS STRUKTUR
INFORMATIONSMATERIAL FÖR REKTORER OCH LÄRARE
Steg 1
• Skolspråk – vardagsspråk
• Litteracitet
• Numeracitet
Steg 2
Elevens bakgrund
och erfarenheter
•Lärarhandledning
•Samtals- och
dokumentationsunderlag
Steg 3
Litteracitet
Numeracitet
Ämneskartläggning
•Lärarhandledning
• Uppgifter
• Samtals- och
dokumentationsunderlag
• Översättningar
•Lärarhandledning
•Samtals- och
dokumentationsunderlag/uppgifter
Fortsatt kartläggning i ämnen
Underlag för bedömning
Kartläggningsprofil
BESLUT
Placering inom två månader
Planering av undervisning
•
•
•
•
Lärarhandledning
Uppgifter
Bilder
Dokumentationsunderlag
Sammanfattning
Vidare planering av undervisning
9
2015‐11‐23
Genomförande
Personal och kompetens
• Rutiner
• Rektor utser de som är mest lämpade
• Förberedelse
• Ansvarig lärare
- Elevbrev
- Ämneskompetens
- Tolk
- Bedömarkompetens
• Tolk
Steg 1
Steg 2 Litteracitet
Elevens bakgrund och erfarenheter
• Språk
• Vardag och intressen
• Förväntningar
10
2015‐11‐23
Översättningar
Steg 2 Numeracitet
• arabiska
• pashto
• bosniska
• polska
• dari
• serbiska
• engelska
• somaliska
• franska
• thailändska
• kurdiska (sorani och
• tigrinja
kurmanji)
Kartläggningsprofiler
Rektors beslut
Kunskaper
Personliga
förhållanden
Ålder
11
2015‐11‐23
Steg 3
Planering och undervisning
Bedömningsportalen - bp.skolverket.se
Utmaningar
12
2015‐11‐23
Fundera på hur kartläggningens
alla steg kan användas på
bästa sätt för planering och
anpassning av undervisning.
Tolkning, modersmål och
studiehandledning
”Världen” i skolan
Tolkning
Vilka möjligheter …
13
2015‐11‐23
Tolka
– att samtala via en tredje part är en
utmaning
Tolkens roll
• Ingen ska känna sig utanför samtalet
• Allt som sägs ska förmedlas
• Alla måste ska komma till tals
Tolken, eller den som tolkar,
ska se till att alla vet
vad alla har sagt
•
•
•
•
återger all information så exakt som möjligt
behandlar denna information som konfidentiell
förhåller sig opartiskt till det som sägs och dem som
deltar
återger vad deltagarna sagt i första person (jag-form)
http://www.kammarkollegiet.se/tolkar-och-oversattare
Studiehandledning
Modersmål &
studiehandledning
• ett redskap för att ge
eleven möjligheter att
klara kraven i skolans
olika ämnen
• ansvarig för
studiehandledningens
innehåll är
ämnesläraren
Modersmål
• ett eget ämne med
egen kursplan som ger
betyg
• ansvarig för lektionens
innehåll är
modermålslärare
Vad är vad?
14
2015‐11‐23
Modersmålsundervisning
Studiehandledning
regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen
- elevens modersmål som ett redskap
för att ge eleven möjligheter
Hur ges studiehandledning?
• stöd i form av extra anpassningar
• särskilt stöd
• utveckla ämneskunskaper
Studiehandledning
• värdesätts när den finns
• önskas när den inte finns
• behövs när svenskan inte räcker
• hämta upp ämneskunskaper
15
2015‐11‐23
Studiehandledare
Lämpligt om:
• utvecklad språklig
medvetenhet i sitt modersmål
och i det svenska språket
Fjärrundervisning /
Distansundervisning
• pedagogiskt kunnig
• insatt i Lgr11
• ämneskunnig
Distansundervisning –
Fjärrundervisning
kan ske både utanför tid och rum
Ny lag 1 juli 2015
”fjärrundervisning: interaktiv
undervisning som bedrivs med
informations- och
kommunikationsteknik där
elever och lärare är åtskilda i
rum men inte i tid” 1kap.3§
16
2015‐11‐23
Sätta ord på ett tillfälle där
eleverna fick möjlighet att visa:
• initiativförmåga och kreativitet vid matlagning
och skapandet av måltider
• förmågor på att: tolka, värdera, ha omdömen om,
reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika
strategier, lösa problem med anpassning till en
viss situation.
 De fick visa förmågor som står att läsa i
syftet för hem- och konsumentkunskap
Skolverkets upplysningstjänst
Hur skulle du vilja knyta ihop
studiehandledning, modersmål
och undervisning i olika ämnen
på din skola?
Telefon: 08 - 527 332 00
Telefontid: Vardagar 09.30 - 11.30 och 13.00 - 15.00
E-post: [email protected]
17
2015‐11‐23
www.skolverket.se/nyanlandakonf
Stöd i arbetet
Webbutbildning:
Nyanlända elevers lärande
Modul 1
Att ta emot
nyanlända
elever
Modul 2
Vad säger
lagen?
Modul 3
Att organisera för
språk- och
kunskapsutveckling
Modul 4
Planering av
undervisning för
nyanlända
elever i alla
ämnen
Modul 5
Kunskapsbedömning och
dokumentation
18
2015‐11‐23
www.modersmal.skolverket.se
Ny 2016
Den svenska skolan för nyanlända
www.omsvenskaskolan.se
19
2015‐11‐23
www.skolverket.se/nyanlanda
Skolverkets upplysningstjänst
Telefon: 08 - 527 332 00
Telefontid: Vardagar 09.30 - 11.30 och 13.00 - 15.00
E-post: [email protected]
Vi svarar på frågor om vad som står i
skollagen, förordningar och föreskrifter
121 000 avslutade
kontakter år (2014)
7000 avslutade
kontakter per
anställd och år
som rör skolväsendet.
En vecka i september 2015
1500 mejl
1000 telefonsamtal
Sociala medier
Besök i receptionen
Brev
2015-11-23
20
2015‐11‐23
Frågor kring nyanlända elever
Organisation
• Betyg och prov
1. Vilken årskurs ska eleven placeras i? 1. Ska nyanlända elever få
Skolverkets upplysningstjänst
Telefon: 08 - 527 332 00
Telefontid: Vardagar 09.30 - 11.30 och 13.00 - 15.00
E-post: [email protected]
terminsbetyg från första terminen?
2. Hur länge kan eleven gå i
förberedelseklass?
3. Hur ska vi kartlägga elevens
kunskaper?
2. Hur bedömer vi elevens kunskaper?
3. Ska nyanlända elever göra
nationella prov eller kan de undantas?
Nytt uppdrag
Insatser för att stärka
utbildningens kvalitet 2016-2019
(U2015/3356/S)
• erbjuda nyanlända elever en
utbildning av hög och likvärdig
kvalitet
• förbättra förutsättningarna för
goda kunskapsresultat
Vad är det viktigaste du tar
med dig härifrån idag?
Vem måste du
berätta det för?
21
2015‐11‐23
Hur skapar vi förutsättningar
för framgång?
VÄXA FÖR FRAMGÅNG
Stöd och förutsättningar för
nyanlända elevers lärande
Vi ses väl igen?
22