Dagens Dos nr 1, 2015

Nr 1 I Mars 2015 I Information från Läkemedelskommittén
Dagens Dos
Socialstyrelsens nya riktlinjer för både
Hjärtsjukvård och för Vård vid astma
och KOL finns sedan en tid ute på remiss och kan ses samt kommenteras.
Publikation i final form sker under hösten. I början av 2015 blev de nya riktlinjerna för Diabetesvård färdiga. Det
finns således goda skäl att återvända till
dessa spännande områden under året
som följer!
Kjell Jansson
ordförande
Läkemedelskommittén
www.regionostergotland.se
ANTAL PATIENTER
Pradaxa
Xarelto
Eliquis
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
Läkemedelsgruppen har på uppdrag av Regionens samordningsgrupp för läkemedel
(SLÖ) tagit fram ett antal indikatorer som
rör läkemedelsområdet.
Indikatorerna gör det möjligt att ur ett
regionsövergripande perspektiv följa upp
aktuella och relevanta områden. Exempel
är områden där staten ger stimulansmedel,
såsom läkemedel och äldre, läkemedel som
har en hög patientnytta men också en relativt
stor påverkan på Regionens ekonomi eller
nya läkemedel riktade till en stor population,
till exempel nya diabetesläkemedel och nya
orala antikoagulantia.
dec –14
sep –14
jun –14
mar –14
dec –13
sep –13
0
jun –13
Nu har vi börjat skriva 2015 och arbetet
är i full gång på flera fronter. De nya
läkemedelsrekommendationerna (REK
2015) är nu färdiga. Vi har genom en
arbetsgrupp ur läkemedelskommittén
och IT-centrum skapat en webb-baserad
applikation för REK 2015. Det skall bli
riktigt spännande att få prova denna
”app” som skall passa för både Androidoch IOS-baserade mobiltelefoner/surfplattor. Det är många som efterfrågar
denna typ av teknisk lösning för just
REK-listan.
som app!
Läkemedelsindikatorer
mar –13
Detta är min sista ordföranderuta och
jag vill tacka alla för ett gott samarbete
under de 7 år jag haft glädjen att vara
kommitténs ordförande!
• REK-listan
bär ansvaret för patientens ordinerade läkemedel?
dec –12
ORD FRÅN ORDFÖRANDEN
• Vem
via pekskärm
sep –12
• Läkemedelsindikatorer
• Spädningsetiketter
jun –12
2015 – några nyheter
mar –12
• REK
Indikatorerna finns publicerade på Läkemedelsportalen, se Läkemedelsindikatorer.
Exempeldiagram – Ordnat införande i
vården av nya orala antikoagulantia.
Östergötland är en av tre regioner som har beslutat om och fullt ut implementerat Socialstyrelsens riktlinjer. Av riktlinjerna framgår tydligt att
tidigare obehandlade och nyupptäckta patienter
med förmaksflimmer är de som har störst nytta
av de nya antikoagulantiapreparaten.
Lena Alsén Melin, Controller, Ekonomigruppen ledningsstaben, Region Östergötland
Dagens Dos
Vem bär ansvaret
för patientens
ordinerade läkemedel?
Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer – LOK, har i samverkan med Läkarförbundet tagit fram riktlinjer för hur ansvarsfördelningen bör se ut vid en
läkemedelsordination, och för en patients totala läkemedelsbehandling, när
flera läkare är inblandade.
Läs mer genom att följa länken: http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/
PM-dokument/Ledningsstab/Ansvar-for-den-samlade-lakemedelslistan/
Modell för hur ansvaret för läkemedelsordinationer och för
patientens samlade läkemedelsbehandling bäst hanteras i
olika situationer.
Socialstyrelsens definition av ordination: ”beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att
påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd.”
Sveriges läkarförbund och LOK anser att:
1. Ordination som avser läkemedelsbehandling – läkemedelsordination – innebär förutom beslutet om
läkemedelsbehandlingen också ansvar för plan för uppföljning och avslutning av behandlingen.
2. Samtliga ändringar av pågående läkemedelsordinationer innebär att ett nytt beslut om behandling
fattas och innebär alltså en ny läkemedelsordination. Detta gäller till exempel beslut om ändrad dosering
eller administrationssätt, ändrad behandlingstid inklusive förnyelse av recept, avslutande av behandling
och/eller beslut om en förändrad uppföljning av behandlingen.
3. Varje läkare som ordinerar ett läkemedel har ansvar för att denna ordination är lämplig både utifrån
patientens hälsotillstånd och övriga läkemedel samt annan pågående behandling eller utredning.
4. Varje läkare som ordinerar ett läkemedel har ansvar för behandling och uppföljning av detta läkemedel,
om ej annat överenskommits med kollega.
5. Läkaren ska uppmärksamma patientens hälsotillstånd. Om hälsotillståndet leder till att en pågående
läkemedelsbehandling behöver omvärderas, har läkaren ett ansvar för att hantera detta oavsett vem som
ordinerat behandlingen. Detta kan hanteras antingen genom en egen ordination eller genom att säkerställa att annan läkare tar detta ansvar.
6. Under förutsättning att inget särskilt framkommit kring patientens hälsotillstånd (se föregående punkt)
så tar den läkare som möter patienten inte över ansvar för läkemedelsbehandlingar som är ordinerade
sedan tidigare av andra läkare och ej behöver förändras.
7. En bekräftande läkemedelsordination innebär dokumentation av oförändrad behandling, behandlingstid och uppföljning av behandling med läkemedel för vilken annan läkare har ansvar för. En bekräftande
läkemedelsordination innebär inte att behandlingsansvaret tas över men att läkaren, enligt punkt 5, har
uppmärksammat patientens hälsotillstånd och bedömt att läkemedelsbehandlingen ej behöver förändras
utifrån det som är känt.
8. Att en läkare gör en bekräftande läkemedelsordination innebär inte att läkaren tar över ansvaret för
uppföljning av behandlingen, om inte särskilda skäl talar för det eller att läkaren själv väljer att göra det.
Dagens Dos ges ut av Klinisk Farmakologi- enhet för rationell läkemedelsanvändning, på uppdrag av
Läkemedelskommittén i Region Östergötland och distribueras till förskrivare, sjukvårdsenheter samt apotek inom
Östergötlands län.
Ansvarig utgivare:
Kjell Jansson, ordförande Läkemedelskommittén
Tel: 010-103 7384
E-post: [email protected]
2
Redaktör:
Karl Högström, apotekare, Klinisk farmakologi – enheten
för rationell läkemedelsförskrivning
Tel: 010-103 4332
E-post: [email protected]
LiLi-fråga
Dagens Dos
Önskar behandla patient
med Fontex (fluoxetin)
och Duotrav (timolol +
travoprost) ögondroppar.
Vid förskrivning i
Cosmic kommer en
interaktionsvarning. Är
den verkligen relevant vid
behandling med ögondroppar? Då patienten
är välinställd på Fontex
vill vi undvika byte av
antidepressiv behandling.
Det systemiska upptaget
av timolol från Duotrav är
inte försumbart och har i ett
flertal fallrapporter beskrivits
kunna ge bradykardi eller AVblock (1). Fluoxetin hämmar
enzymet CYP2D6 vilket
bryter ner timolol. Därmed
fås förhöjda koncentrationer
av timolol med ökad risk för
bradykardi eller AV-block
(2,3). Interaktionen är relativt
väldokumenterad och det
föreligger en risk för relevant
påverkan på hjärta-kärl.
Betoptic (betaxolol) är en
alternativ betablockerare som
så vitt är känt inte interagerar
med fluoxetin (2), vilken
skulle kunna kombineras med
ögondroppar innehållande
travoprost.
1.Läkemedelsverkets
biverkningsdatabas
SWEDIS. 2014-11-28
2.SFINX, www.janusinfo.se
2014-11-28
3.Stockley´s Drug
Interactions. www.
medicinescomplete.com,
2014-11-28
Henrik Lövborg,
apotekare, Klinisk farmakologi
Dagens Dos
Nyheter från
REK-listan 2015
Hjärta – Kärl
Under rubriken ischemisk hjärtsjukdom
finns numera enalapril upptagen med
förtydligandet att detta är aktuellt vid
samtidig förekomst av något av tillstånden nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion, hypertoni eller diabetes mellitus. Enalapril ses som en viktig del av
den sekundärprofylaktiska behandlingen
hos kranskärlssjuka patienter i samband
med dessa tillstånd.
En nytillkommen fotnot finns angående
metoprolol som sekundärprofylax efter
hjärtinfarkt, där det inte längre ses som
självklart att denna behandling skall pågå
tills vidare om den enda indikationen är
sekundärprofylax. Detta gäller särskilt
vid upplevda biverkningar.
Några ändringar i föregående text och ett par helt nya
delar har tillkommit i 2015
års REK-lista.
Duoresp och Bufomix är billigare än
Symbicort, men prisskillnaderna är inte
så stora att de i sig motiverar ett byte
av preparat. Viktigare är att patienten
kan använda sin inhalator på rätt sätt.
Samma preparat förordas som fasta
kombinationer vid astma steg 3. Även
Innovair spray har tillkommit.
REK-lista 2015
Rekommenderade läkemedel
i Östergötland
Vid allergisk rinit har mometason
tagits in igen sedan Nasonex förlorat
patentet och priserna har sänkts.
Andningsorganen
Vid astma rekommenderas pulverinhalatorer eller inhalationssprayer med spacer
(andningsbehållare). Optichamber Diamond, Vortex och Aerochamber passar
alla. Som sprayalternativ finns Ventoline
Evohaler med kortverkande beta-2-agonist och Alvesco med inhalationssteroid.
Ventilastin Novolizer har strukits pga
kort hållbarhet i öppnad förpackning.
De flesta patienter är välkontrollerade
med inhalationssteroid och kortverkande
beta-2-agonist vid behov. Undersök först
inhalationsteknik och följsamhet innan
eventuell övergång till steg 3 i behandlingstrappan.
Endokrinologi
Tidigare skrivning om målvärdesstyrd
behandling av lipidrubbningar har strukits. Kvarstår gör simvastatin 40 mg x 1
som måldos vid måttlig risk eller äldre
med hög risk. Vid hög risk eller sekundärpreventivt under 75–80, år rekommenderas atorvastatin 80 mg x 1.
Vid KOL stadium 3 och 4 med frekventa
exacerbationer rekommenderas fasta
kombinationer med budesonid som kortisonkomponent. Nya i listan är Duoresp
Spiromax och Bufomix Easyhaler, som
alternativ till Symbicort Turbuhaler.
Xigduo, en kombination av metformin
och SGLT2-hämmaren dapagliflozin, har
tillkommit som alternativ till Janumet
vid diabetes och terapisvikt, kontraindikationer eller biverkningar av förstahandsvalen.
Ett nytt avsnitt
Anafylaxi har tillkommit
med Emerade som rekommenderad adrenalinpenna
när indikation finns.
Nyhet!
Psykiatri
Vid medelsvår eller svår egentlig depression är escitalopram nytt förstahandsalternativ vid sidan av sertralin. Efter
patentutgång för Cipralex finns generiskt
escitalopram att tillgå.
Under rubriken sömnsvårigheter tillkommer alimemazin (Theralen droppar
eller Alimemazin APL kaps 20 mg) som
alternativ vid risk för beroende. Alimemazin har en kortare halveringstid (ca 5
timmar) jämfört med Propavan.
Barn – Förstoppning
Nyhet!
Förstoppning hos barn är
vanligt. Råd om rutiner,
kost och tillräcklig dryck bör ges men är
ofta inte tillräckligt. Goda möjligheter
finns att erbjuda effektiv läkemedelsbehandling och diagnosen är oftast lätt. Se
mer info i nya REK-listan!
Nu finns REK-listan som en
app till iOS och android!
Gå in på genvägar Läkemedel på Lisa för att ladda ner den nya appen till din läsplatta
eller telefon. Fungerar på både iPhone/iPad och android-modeller.
Länk till sidan för nedladdning
3
Spädningsetiketter för
antibiotika via pekskärm
Vid spädning av läkemedel använder
många av Region Östergötlands enheter
idag en dator kopplad till en pekskärm.
På pekskärmen visas bland annat instruktioner kring hur läkemedlet ska
spädas. Instruktionerna hämtas från
intranätet Lisa, antingen via klinikernas
egna PM eller via det regiongemensamma spädningsschemat för antibiotika.
För att möjliggöra en säker och effektiv
läkemedelshantering kring spädningar
och märkning av dessa har ett pilotprojekt startats på Kardiologiska kliniken,
US. En etikettskrivare har kopplats till
datorn i ett av läkemedelsrummen. Klinisk farmakologi, som ansvarar för det
regionsövergripande spädningsschemat
för antibiotika, har i samband med pilotprojektet utökat informationsmängden
för varje produkt med digitala etiketter.
Etiketterna är synliga för användaren
enbart om datorn har en etikettskrivare
installerad och inkopplad. Sjuksköterskan späder ett antibiotikum och klickar
sedan på rätt etikett. Etiketten skrivs ut
och klistras på påsen eller sprutan.
En enkät har gått ut till samtliga sjuksköterskor som använt etikettfunktionen.
90 % av de tillfrågade föredrar att använda etikettskrivaren framför vanliga
etiketter när de blandar antibiotika och
önskar att funktionen utökas till samtliga
injektioner och infusioner med tillsats.
– Jag är nöjd med funktionen. Men som
med alla innovationer finns det utrymme för ständiga förbättringar och jag
välkomnar idéer och utvecklingstankar
från användarna, säger Erik Oxelgren,
Etiketterna är lätt åtkomliga för
sköterskan via pekskärmen i läke­
medelsrummet.
sjuksköterska på Kardiologiska kliniken
och initiativtagare till införandet av både
pekskärm och den digitala etikettfunktionen.
Kardiologiska kliniken. Etikettskrivarna
kommer då även att finnas tillgängliga för
samtliga kliniker i Region Östergötland.
Under nästa år finns planer på att införa
etikettskrivare till samtliga enheter på
Linda Ring Eriksson
apotekare, Klinisk farmakologi