Information om fettavskiljare

Information om
fettavskiljare
Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter
Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs kommun. Läs om varför det är
viktigt att ha en fettavskiljare och hur du sköter den på rätt sätt. Du får även veta vilka
regler som gäller för utformning, placering och tömning av avskiljaren, vad du behöver göra och tänka på. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.
Varför ska man ha en
fettavskiljare?
Vem ska ha fettavskiljare?
Fett som släpps ut i avloppet orsakar
stora problem. När fettet kommer ut i
ledningsnätet, där vattentemperaturen är
lägre, fastnar det på väggarna i avloppsledningarna. Ibland kan rören helt täppas
igen. I olyckliga fall kan sådana stopp
leda till översvämningar i källare eller till
att orenat avloppsvatten rinner ut i närliggande vattendrag.
För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska en fettavskiljare normalt vara
installerad i fastigheter med livsmedelshantering enligt krav i:
• Tilläggsbestämmelser till ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen). Här står det att fastighetsägare inte får släppa ut fett i avloppssystemet. Fetthalten 100 mg/l får inte
överskridas vid förbindelsepunkten.
• Enligt Boverkets Byggregler (BFS
2006:12, BBR 12, avsnitt 6:641). Här
står det att om vattnet innehåller mer
än obetydliga mängder av skadliga
ämnen så ska vattnet behandlas eller
annars ska en avskiljare installeras.
För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna ska verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare och
ett system för fettåtervinning. Fastighetsägaren är den som är ytterst ansvarig för
att det finns en fettavskiljare installerad.
Matolja och frityrfett
återvinns
Verksamheter som kan omfattas
av kravet att ha fettavskiljare
Fettavskiljare är inte konstruerade för att
ta emot större mängder fett på en gång.
Du kan därför inte tömma frityrolja eller
liknande direkt ner i avskiljaren. Sådant
fett ska samlas upp och lämnas till ett
fettåtervinningsföretag. Tvål, tvättmedel,
stearin, plast, gummi och målarfärg är
exempel på produkter som kan tillverkas
av återvunnet fett.
Bageri
Café Catering
Charkuteri
Gatukök
Hamburgerbar
Konditori
Livsmedelsbutik
Slam från fettavskiljare räknas som ett
hushållsavfall och tas emot och samrötas
med rötslammet på Trelleborgs kommuns avloppsreningsverk.
2
Livsmedelsindustri
Mottagningskök
Pizzeria
Personalmatsal
Restaurang
Rökeri
Slakteri
Storkök
Fastighetsägaren
ansvarar för att:
• det finns en fettavskiljare och att den
fungerar
• fettavskiljaren kontrolleras, töms och
underhålls enligt gällande regler
• det finns en namngiven kontaktperson
som ansvarar för fettavskiljaren.
Verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning.
Tekniska förvaltningen kan begära kontroll av fettutsläpp. Provtagning och analys bekostas då av fastighetsägaren.
Placering
Anmälan om verksamhet
• Fettavskiljaren ska vara placerad i ett
separat utrymme, avskiljt från hantering och förvaring av livsmedel.
• Fettavskiljaren ska vara lättåtkomlig för
tömning och tillsyn.
• Sugslangar och annan utrustning som
krävs för att tömma fettavskiljaren får
inte dras genom utrymmen där man
hanterar och förvarar livsmedel. Tömningspersonal får inte passera genom
livsmedelslokalen.
• Köksavlopp, diskmaskiner och golvbrunnar ska vara anslutna till fettavskiljaren. Avloppsvatten från toalett får inte
passera genom fettavskiljaren.
Du som startar ett livsmedelsföretag,
tar över eller gör ändringar i en befintlig
verksamhet, måste registrera det hos
Samhällsbyggnadsnämnden. Det ska du
göra i god tid innan den nya verksamheten startar. Hämta blankett på:
www.trelleborg.se/sv/sjalvbetjaning/foretagare
Installation av fettavskiljare
Kontakta Samhällsbyggnadsnämnden
för bygglovsansökan eller bygganmälan.
Blankett finner du på:
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen vid frågor angående fettavskiljarens
placering ur livsmedelshygienisk synpunkt.
www.trelleborg.se/sv/sjalvbetjaning/bygga-bomiljo
Fettavskiljaren ska vara utformad och
dimensionerad enligt standarden SS-EN
1825-2. Kontakta en auktoriserad VVSkonsult eller rörinstallatör för hjälp med
dimensionering och installation.
Efter installation ska besiktning ske av
Tekniska förvaltningen för att kontrollera
att installationen är utförd på rätt sätt.
I samband med besiktningen ska du
teckna tömningsavtal med Avfalls- och
återvinningsavdelningen. I avtalet ska du
namnge en kontaktperson som är ansvarig för fettavskiljaren.
3
Hämtnings- och
transportväg
Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och anläggningen får inte
överstiga 25 meter, och anläggningens
botten får inte ligga lägre än fem meter
under slambilens uppställningsplats (om
inte annat överenskommits med Tekniska
förvaltningen).
Om tömningspersonalen inte kommer
åt fettavskiljaren eller inte blir insläppt
vid tömning debiteras bomkörning enligt
taxa.
Häll aldrig frityrolja eller liknande direkt ner i avskiljaren.
Tömning och besiktning
Tömningsfrekvensen bestäms av Tekniska förvaltningen (genom renhållningsordningen) och sker minst en gång per
år. Vid larm ska tömning beställas omedelbart. Efter varje tömning ska avskiljaren återfyllas med vatten. Det utförs av
tömningspersonalen.
Fettavskiljaren ska vara lättåtkomlig för tömning och
tillsyn.
Fettavskiljaren ska tömmas efter behov, men minst
en gång per år.
4
Så här fungerar det!
En fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än
vatten. När vattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam
och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet
stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack.
En fettavskiljare måste tömmas, rengöras och fyllas på med
vatten regelbundet. Slarvar man med det kommer slamlagret
på botten och fettlagret på ytan att växa sig så tjocka att vattnet passerar opåverkat genom avskiljaren. En fettavskiljare
ska alltså inte bli full innan den töms.
Det finns också en risk att avskiljt fett bryts ned så att det
bildas gaser som kan ge dålig lukt och medföra hälsorisker.
5
Trelleborgs kommun
Kundtjänst
0410-73 30 00
E-post
[email protected]
Besöksadress
Algatan 13
Måndag - torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
www.trelleborg.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Rådhuset 231 83 Trelleborg