JOKKMOKKS KOMMUN

JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
Plats och tid:
Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 09.00-12.00
Beslutande ledamöter:
Anna-Greta Kvickström (S) ordförande
Stefan Andersson (S)
Malin Sundberg (S)
Tord Larsson (S)
Per Gunnar Harnesk (SV)
Helen Swartling (MP)
Kristin Amundsson (FP)
Övriga
närvarande:
Karin Larsson, sekreterare
Hanna Olofsson, miljöinspektör
Bengt Nilsson, räddningschef
Tid och plats för
justering:
Onsdag den 6 maj 2015, kommunhuset Jokkmokk
Paragrafer:
§ 74 - 98
Underskrifter:
Sekreterare...........................................................................................
Karin Larsson
Ordförande............................................................................................
Anna-Greta Kvickström (S)
Justerande............................................................................................
Helen Swartling (MP)
____________________________________________________________________________
ANSLAG / BEVIS
Organ:
Samhällsbyggarnämnden
Sammanträdesdatum:
2015-04-29
Datum för anslags
uppsättande:
2015-05-06
Förvaringsplats för
protokollet:
Kommunhuset Jokkmokk
Underskrift:
Datum för anslags
nedtagande: 2015-05-28
.......................................................................................................................
Karin Larsson
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
Innehållsförteckning
§ 74
Val av justerare
§ 75
Godkännande av föredragningslistan
§ 76
Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun
§ 77
Detaljplan Asplunda 1:1
2014:924
§ 78
Detaljplan Porjus 1:162
2015:367
§ 79
Samverkan och samordning inom räddningstjänsten i Norrbotten
§ 80
Överklagan nämndens beslut § 34/15, strandskydd
2012:146
§ 81
Överklagan nämndens beslut § 33/15, bygglov
2012:146
§ 82
Förbud släppa ut avloppsvatten från Görjeå 4:6
2015:309
§ 83
Förbud släppa ut avloppsvatten från fastigheter i Tårrajaur
2015:207
§ 84
Ansökan bygglov tillbyggnad Kyrkostaden 1:497
§ 85
Ansökan bygglov fasadändring Jokkmokk 9:30
§ 86
Ansökan bygglov tillbyggnad Lillselet 1:4
§ 87
Ansökan bygglov bassation Jmk krono 17:1, Sitevare
2015:181
§ 88
Ansökan bygglov carport Kyrkostaden 1:26
2015:317
§ 89
Ansökan bygglov Kvikkjokk 5:20
2015:243
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
2
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 90
Ansökan bygglov reningsverk Kåbdalis 2:4, del av
2015:265
§ 91
Ansökan bygglov, avslag, Asplunda 1:1
2015:258
§ 92
Föreläggande med vite, Vuollerim 21:167
2014:668
§ 93
Ekonomisk redovisning
§ 94
Måldokument och budgetförutsättningar
§ 95
Redovisning/uppföljning från verksamheterna
§ 96
Anmälan om komplementbyggnad, Attefallshus, Vaisaluokta
§ 97
Delegationsbeslut
§ 98
Övriga anmälningsärenden
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
2015:175
3
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
4
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 74
Val av justerare
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att till justeringsman utse Helen Swartling (MP)
_____
Ärendet
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum onsdagen
den 6 maj 2015 kl. 15.30.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 75
Godkännande av föredragningslista
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att godkänna utsänd föredragningslista med följande tillägg.
_____
1.
Justerandes signatur
Anmälan om komplementbyggnad Vaisaluokta.
Utdragsbestyrkande
5
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
6
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 76
Dnr:
Utställning av översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att meddela att ingen erinran föreligger mot förslaget.
_____
Ärendet
Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till ny översikts- och
tillväxtplan som nu ställs ut under perioden 10 april till 10 juni 2015.
Översiktsplanen visar vilken inriktning kommunen har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den fysiska miljön.
Översiktsplanen är också ett medel för att forma kommunens
långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt. Planen ska också bidra till att
förenkla och effektivisera handläggningen av plan- och
bygglovsärenden samt utgöra en överenskommelse mellan staten och
kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering
och byggande.
Genom förändringar i strandskyddsbestämmelserna skapades
möjligheter till byggande i strandnära lägen för att stödja utvecklingen
av landsbygden. Ett krav som ställs i bestämmelserna är att
kommunen i sin översiktsplan ska peka ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallad LIS-områden.
Förslag på sådana områden har lagts in i planen.
Ett första förslag till översikts- och tillväxtplan har varit ute på samråd
under september-november 2013.
Översikts- och tillväxtplanen med tillhörande dokument och samrådsredogörelse finns att läsa på www.arvidsjaur.se/oversiktsplan.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 77
Dnr 2014:924
Detaljplan del av fastigheten Asplunda 1:1.
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att ställa ut planen efter eventuella justeringar.
_____
Ärendet
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Asplunda 1:1 har
upprättats.
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nio nya fastigheter för
fritidshusbebyggelse på del av fastigheten Asplunda 1:1. Planen ska
också möjliggöra en ny väganslutning till och från de nya
fastigheterna.
Förslaget är utställt för samråd under tiden 2015-04-01—2015-04-22.
Samrådet har förlängts till 2015-05-18.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
7
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 78
Dnr 2015:367
Detaljplan Porjus 1:162
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att ställa ut planen efter eventuella justeringar.
_____
Ärendet
Förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Porjus 1:162 har
upprättats.
Detaljplanens syfte är att bredda möjligheten att använda fastigheten
Porjus 1:162. Nu gällande plan antagen 1964 anger som användning
N ”Område för Vattenfallsverkets administrativa ändamål”.
Nu bestämmelse för planen blir C CENTRUM, i den bestämmelsen
ingår bland annat butiker, service, kontor,
samlingslokaler/föreningslokaler, hotell, vandrarhem mm.
Det aktuella planområdet ligger i sydvästra delen av Porjus samhälle.
Planen upprättas med utökat planförfarande enligt Plan- och
bygglagen (2010:900).
Förslaget är utställt för samråd under tiden 2015-04-16—2015-05-06.
Samråd har hållits i Laponiaporten Porjus den 20 april 2015.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
8
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
9
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 79
Dnr
Samverkan och samordning inom räddningstjänsten i Norrbotten.
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att till kommunfullmäktiget tillstyrka att Jokkmokk ingår i samverkan.
_____
Ärendet
För att kunna förhindra att olyckor sker samt hantera störningar,
olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. En effektiv
samverkan inom det skadeförebyggande och skadeavhjälpande
området skapar goda förutsättningar att detta uppnås. Det finns redan
idag ett samarbete mellan olika kommuner i Norrbotten och
angränsande kommuner, län och länder. Detta samarbete är nu moget
ett ta ett steg vidare. En arbetsgrupp tillsattes av räddningscheferna
för att se över möjligheterna till en länssamverkan, vilket har resulterat
i detta förslag till överenskommelse. En mer detaljerad bakgrund och
exempel på samverkansområden finns beskrivna i bilagan.
Räddningstjänsternas samverkan i Norrbotten har under många år
varit framgångsrik. En rad projekt har genomförts inom utbildning,
inköp samt samordning av resurser i form av material och personal.
Detta har på många sätt hjälpt våra små kommuner i länet att på ett
bra sätt kunna fullfölja sitt lagstadgade uppdrag inom
räddningstjänsten. Ett flertal av länets kommuner vill nu utveckla
samverkan till att också omfatta ledningsstrukturen med införandet av
funktionen ”Inre befäl”.
Som en följd av detta har Kommunförbundet Norrbottens styrelse dels
vid sitt sammanträde 2014-06-12, dels 2014-12-04 behandlat förslaget
om utökad samverkan/samordning inom räddningstjänsterna i länet.
Styrelsen beslutade 12-04 att rekommendera länets kommuner att
teckna bifogat avtal samt även införa ledningsfunktionen ”Inre befäl”.
Några kommuner var tydliga med att de inte har för avsikt att införa
funktionen inre befäl.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 80
Dnr 2012:146
Överklagan samhällsbyggarnämndens beslut 2015-03-18 § 34.
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att godkänna vidtagen åtgärd.
____
Ärendet
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Älvsborgsvägen 10, 962 33
Jokkmokk har, genom ordförande Lars Thomsen, överklagat
samhällsbyggarnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för
nybyggnad av företagslokal på fastigheten Kvikkjokk 6:1.
Överklagan har inkommit i rätt tid och översänts till länsstyrelsen för
prövning
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
10
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
11
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 81
Dnr 2012:146
Överklagan samhällsbyggarnämndens beslut 2015-03-18 § 33.
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att godkänna vidtagen åtgärd.
____
Ärendet
Roland Österlin, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx har överklagat
samhällsbyggarnämndens beslut att bevilja bygglov för nybyggnad av
företagslokal på fastigheten Kvikkjokk 6:1.
Överklagan har inkommit i rätt tid och översänts till länsstyrelsen för
prövning
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 82
Dnr: 2015:309 424
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från fastighet Görjeå 4:6
(inklusive Trafikverkets rastplats Polcirkeln-Jokkmokk)
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att förbjuda Roger Rimpi (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) ägare till fastigheten
Görjeå 4:6 att från och med 2016-08-01 släppa ut spillvatten från WC
och BDT till den befintliga och bristfälliga avloppsanläggningen på
fastigheten Görjeå 4:6 i Jokkmokks kommun.
_____
Förbudet meddelas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808)
med hänvisning till 9 kap 7 §, 2 kap 3, 6 och 7 §§, 26 kap 15 §
miljöbalken och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Detta beslut skickas till Lantmäteriet för
inskrivning i fastighetsregistret. Vid försäljning av fastigheten gäller
beslutet mot de nya fastighetsägarna.
Ärendet
Vid samhällsbyggarnämndens inspektioner på fastigheten Görjeå 4:6
den 15 juli, 24 juli, 29 juli och 21 augusti 2014 konstaterades att
avloppsanläggningen på samma fastighet inte uppfyller de krav på
rening av avloppsvatten som ställs i miljöbalken. Anläggningen består
av en slamavskiljare med tre kamrar (troligen totalt 19 m 3) med T-rör
på utlopp samt spolbrunn och en infiltration med tre stycken
infiltrationsbäddar med vardera sex stycken luftningsrör. System
saknas för att växla mellan bäddarna. Anläggningen ligger i planerat
område för vattenskyddsområde. Den 27 augusti 2014 hölls ett möte
med fastighetsägaren samt representanter från Trafikverket där
information lämnades om att anläggningen planeras att beläggas med
utsläppsförbud. 24 november skickades en kontrollrapport ut i
efterhand. Avloppsanläggningen nyttjas av Cafeét/huvudbyggnaden
vid Polcirkelns fiskecamp, Trafikverkets rastplats samt ett
hyresboende (åretruntboende).
Bedömning
Samhällsbyggarnämnden bedömer att avloppsanläggningen på
fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Anläggningen fungerar inte som avsett.
Utsläpp av avloppsvatten kan påverka det kommunala dricksvattnet,
sjön, nedströmsliggande vattendrag och grundvatten negativt. Det kan
även förorena övriga vattentäkter samt ge upphov till dålig lukt.
Utsläppen kan också påverka badvatten, fiske och bidra
till övergödning av sjöar och vattendrag.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
13
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________

Slamavskiljaren har uppvisat tecken på överbelastning den senaste
tiden och historiskt sett. Slamflykt har skett till tredje kammaren vilket
indikerar bräddning till infiltrationsdelen. Överbelastning kan bero på
tre saker, igensättning av infiltrationsbädden eller tillhörande
ledningssystem, underdimensionerad anläggning, alternativt
inträngande av grundvatten. Slamavskiljaren har tidigare ej fyllts med
vatten efter tömning. För att slamavskiljningen ska fungera krävs att
vatten fylls så att nivån kommer upp till avskiljningsväggarna mellan
de olika kamrarna. Vatten har påträffats i flera luftningsrör i
infiltrationen och nivån har inte sjunkit undan betydligt när det har varit
avbrott av tillförsel av avloppsvatten (efter tömning av
slamavskiljaren).

Ett av brunnslocken var ej monterat, detta möjliggör att skadedjur lätt
kan få tillträde till anläggningen. Dag- och smältvatten kan också ledas
ned vilket kan överbelasta infiltrationsbädden.

Inspektionsbrunnarna på infiltrationsbädden uppvisade tecken på att
bädden nyligen översvämmats.

Slamflykt har skett till den brunn som befinner sig längst från
campingen.

Växtligheten har avlägsnats från infiltrationsbädden men rötterna är
kvar, det är högst olämpligt att träden fått växa sig så stora vilket
indikerar på bristande underhåll.

Brunn 1 och 2 på infiltrationsbädden uppvisade en mindre mängd
slam, endast en hinna på ytan men det förekom bubblor i alla tre
brunnarna som kontrollerades, något som normalt beror på anaerob
nedbrytning, en typ av nedbrytning som ej ska förekomma i en
fungerande infiltrationsbädd.

E. Coli har påvisats i vattenprov i sjön (50 cfu/100 ml, 2014-07-24)
taget i närheten av avloppsanläggningen.
Lagstiftning
Enligt 9 kap 1 § första punkten miljöbalken, är utsläpp av
avloppsvatten miljöfarlig verksamhet.
Avloppsvatten ska avledas eller renas eller tas om hand på annat sätt
så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra
inrättningar utföras (9 kap 7 § miljöbalken).
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
14
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på
sin fastighet. Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön (2 kap 3 § miljöbalken).
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön (2 kap 6 § miljöbalken).
Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från
vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har
genomgått längre gående rening än slamavskiljning.
Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att
sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön. (12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd)
Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 kap 3 § miljöbalken i den
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Av 2 kap 1 § miljöbalken framgår att det är verksamhetsutövarens
ansvar att visa att de krav som ställs enligt 2 kap miljöbalken är
uppfyllda.
Samhällsbyggarnämnden får meddela de förelägganden och förbud
som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas (26 kap 9 §
miljöbalken).
Om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud
mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller
ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör
någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även
detta antecknas. Den som senast sökt lagfart eller inskrivning av
förvärv av tomträtt skall, om den sökande inte är föreläggandets eller
förbudets adressat, av inskrivningsmyndigheten genast i
rekommenderat brev underrättas om anteckningen. Har anteckning
gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
15
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
Har den nya ägaren förvärvat egendomen genom köp, byte eller gåva
och utgör egendomen fastighet eller tomträtt, gäller även löpande vite
mot den nya ägaren räknat från tidpunkten för
äganderättsövergången. Annat vite gäller inte mot en ny ägare av
egendomen, men tillsynsmyndigheten får sätta ut nytt vite för den
ägaren. Löpande vite som avser en viss period får tas ut endast av
den som var ägare vid periodens början. Har ett antecknat
föreläggande eller förbud upphävts genom ett beslut som vunnit laga
kraft eller har den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller
har ändamålet med föreläggandet eller förbudet förlorat sin betydelse,
skall tillsynsmyndigheten så snart den fått vetskap om förhållandet
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen. Lag (2000:228). (26 kap. 15 § miljöbalken)
Överklagan
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, se
bilaga.
Bilagor
Hur man överklagar till länsstyrelsen
Delgivningskvitto
Beslutet skickas för kännedom till Trafikverket och boende hyresgäst.
Upplysningar
Om avloppsvatten från WC och BDT planeras att släppas ut i
fortsättningen från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras
och vara färdigställd senast
2016-08-01. Planerandet för en ny avloppslösning bör därför ske
snarast.
En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är
åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta
miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas. Gällande
reningskrav kan uppnås flera olika sätt.
Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på
webbplatsen: www.avloppsguiden.se.
Information om små avlopp finns i Havs- och Vattenmyndighetens
vägledningar och råd.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
16
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 83
Dnr: 2015:207 424
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till
gemensamhetsanläggning i Tårrajaur
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att förbjuda Olof Johannes Blind (xxxxxxxxxxxxxxx), Inger Margareta
Johansson (xxxxxxxxxxxxxxxx) (båda ägare till Tårrajaur 1:19), Per
Blind (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) (ägare till Tårrajaur 1:21), Bo Ingemar
Svensson (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), Sigrid Marianne Blind Svensson
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (båda ägare till Tårrajaur 1:23), Bo Kristoffer
Morgell Parffa (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (ägare till Tårrajaur 1:26),
Elli Karin Pavval (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), May Carina Pavval
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (båda ägare till Tårrajaur 1:27), Anna Margit
Orpus Påve (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (ägare till Tårrajaur 1:28),
Erling Georg Larsson (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) (ägare till Tårrajaur 1:29)
och Karin Matilda Parffa (xxxxxxxxxxxxxxxx) (ägare till Tårrajaur 1:30)
att från och med 2016-08-01 släppa ut spillvatten från WC och BDT
från nämnda fastigheter till den befintliga och bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheterna Samfällighetens mark (d.v.s.
Tårrajaur S på fastighetskarta), Tårrajaur 1:23 och Tårrajaur 1:2 skifte
2 i Jokkmokks kommun.
_____
Förbudet meddelas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808)
med hänvisning till 9 kap 7 §, 2 kap 3, 6 och 7 §§, 26 kap 15 §
miljöbalken och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Detta beslut skickas till Lantmäteriet för
inskrivning i fastighetsregistret. Om en eller flera fastigheter säljs gäller
beslutet mot de nya fastighetsägarna.
Ärendet
Vid samhällsbyggarnämndens inspektion på fastigheterna Tårrajaur
1:19, 1:21, 1:23, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:2 skifte 2 och
samfällighetens mark den 24 juli 2014 konstaterades att
avloppsanläggningen inte uppfyller de krav på rening av avloppsvatten
som ställs i miljöbalken. Vid inspektionen framkom att anläggningen
består av en gemensam avloppslösning för troligen åtta fastigheter
(Tårrajaur 1:19, 1:21, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30 och troligen 1:23)
och utgörs av tre stycken samlingsbrunnar, en trekammarbrunn, en
trolig rensbrunn/infiltrationsbrunn och slutligen en brunn i sjön av
okänd funktion.
En underrättelse om förslag till förbud och inspektionsrapport m.m.
skickades till fastighetsägarna den 6 mars 2015. Den 19 mars hölls ett
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
17
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
möte i Tårrajaur med de flesta av fastighetsägarna närvarande. De
planerar ytterligare ett möte efter påsk.
Bedömning
Samhällsbyggarnämnden bedömer att avloppsanläggningen på
fastigheterna inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt
miljöbalken ska avloppsvatten ha genomgått längre gående rening än
slamavskiljning innan utsläpp.
Utsläpp av avloppsvatten kan påverka sjön, nedströmsliggande
vattendrag och grundvatten negativt. Det kan även förorena både
egna och grannars vattentäkter samt ge upphov till dålig lukt.
Utsläppen kan också påverka badvatten, fiske och bidra
till övergödning av sjöar och vattendrag.

Trekammarbrunnen på samfällighetens mark är underdimensionerad/för liten
för 7 stycken hushåll. De inre skiljeväggarna är inte täta (gamla träväggar).
En slamflykt mellan kamrarna har skett inom loppet av 1 månad efter
tömning, detta trots att flertalet av de boende inte nyttjar fastigheterna
sommartid då de bor på sina sommarvisten. T-tör kunde ej lokaliseras, om ett
sådant finns och trekammarbrunnen fungerar så ska det kunna synas. Det är
oklart om brunnen har någon botten och hur tät den är mellan cementringarna.

Muntliga uppgifter finns också att avloppssystemet återkommande
översvämmas vilket gör att det går att ifrågasätta om avloppsnätet är robust
nog att hantera belastningen från moderna hushåll. Vid högvatten/under
islossningen eller just efter denna har det varit avloppsproblem, troligen p.g.a.
inträngning av vatten i ledningsnätet. Sjön kan kanske stiga 80 cm på våren.

En rensbrunn är huvudsakligen avsedd för att kunna rensa och spola
anslutande ledningar från marknivå och är ingen reningsanläggning.

En infiltrationsbrunn räknas idag som otillräcklig för att behandla
avloppsvatten som härrör från bad-, dusch- och tvättvatten och är olaglig för
rening av WC. I detta fallet är det dessutom troligen 8 fastigheter som
belastar den eventuella infiltrationsbrunnen vilket gör att dess funktionalitet
blir utslagen då vattennivån stiger ovan infiltrationsbädden.

Att avloppsvatten från Tårrajaur 1:23 troligen når den gemensamma
avloppsanläggningen (rensbrunnen/infiltrationsbrunnen) baseras på
att i brunnen fanns ett konstant fall av vatten från två ledningar, varav
den ena antas härstamma från fastigheten p.g.a. ledningens riktning
och en situationsplan från 1975 som visar på en rensbrunn 80 meter
från boningshuset. Även om fastigheten har en egen markinfiltrering
(gamla sorten med 3 olika gruslager, byggd 1986 enligt
fastighetsägaren) och en egen 3-kammarbrunn och en ytterligare
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
18
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
avloppsbrunn, så är anläggningen troligen inte godkänd enligt dagens
krav. Vid en avloppsinventering år 1993 bestod anläggningen (då
nämnd som Tårrajaur 1:2) av en 1-kammarbrunn och en 3kammarbrunn. T-rör fanns inte på utgående ledning men på
inkommande ledning. Fördelnings-/ inspektionsbrunn saknades.
Rening efter slamavskiljning var okänt, inventararen kunde ej se något
utlopp från 3-kammarbrunnen. Infiltration skedde troligen under och
runt brunnen i sandbacken. Fastighetsägaren har fått möjlighet att
komma in med uppgifter senast den 9 april som kan visa att
anläggningen uppfyller dagens krav enligt miljöbalken samt
beskrivning av var avloppsvattnet kommer ifrån som når
rensbrunnen/infiltrationsbrunnen. Otillräckliga uppgifter inkom den 13
april. Inget tillstånd på anläggningen har kunnat hittas i
Samhällsbyggarnämndens arkiv.

De två nedersta brunnarna är placerade så långt från väg att en slamtömning
omöjliggörs. De ligger också alldeles för nära stranden.

Avloppsvatten rinner från sista brunnen direkt ut i sjön utan möjlighet till
markinfiltration. Analysresultat visar på förhöjda halter av Intestinala
Enterokocker (90 cfu/100 ml, indikerar fekal förorening, risk för
sjukdomsframkallande organismer), totalfosfor (0,062 mg/l) och totalkväve
(0,66 mg/l) (indikerar övergödning).

En ledning i trä skall enligt muntliga uppgifter löpa ut från sista brunnen ut i
sjön, detta är synnerligen olämpligt även om det rör sig om det sista steget
efter rening.
Lagstiftning
Enligt 9 kap 1 § första punkten miljöbalken, är utsläpp av
avloppsvatten miljöfarlig verksamhet.
Avloppsvatten ska avledas eller renas eller tas om hand på annat sätt
så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra
inrättningar utföras (9 kap 7 § miljöbalken).
Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på
sin fastighet. Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön (2 kap 3 § miljöbalken).
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
19
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön (2 kap 6 § miljöbalken).
Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från
vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har
genomgått längre gående rening än slamavskiljning.
Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att
sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa
eller miljön. (12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd)
Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 kap 3 § miljöbalken i den
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Av 2 kap 1 § miljöbalken framgår att det är verksamhetsutövarens
ansvar att visa att de krav som ställs enligt 2 kap miljöbalken är
uppfyllda.
Samhällsbyggarnämnden får meddela de förelägganden och förbud
som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas (26 kap 9 §
miljöbalken).
Om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud
mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller
ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör
någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även
detta antecknas. Den som senast sökt lagfart eller inskrivning av
förvärv av tomträtt skall, om den sökande inte är föreläggandets eller
förbudets adressat, av inskrivningsmyndigheten genast i
rekommenderat brev underrättas om anteckningen. Har anteckning
gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.
Har den nya ägaren förvärvat egendomen genom köp, byte eller gåva
och utgör egendomen fastighet eller tomträtt, gäller även löpande vite
mot den nya ägaren räknat från tidpunkten för
äganderättsövergången. Annat vite gäller inte mot en ny ägare av
egendomen, men tillsynsmyndigheten får sätta ut nytt vite för den
ägaren. Löpande vite som avser en viss period får tas ut endast av
den som var ägare vid periodens början. Har ett antecknat
föreläggande eller förbud upphävts genom ett beslut som vunnit laga
kraft eller har den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller
har ändamålet med föreläggandet eller förbudet förlorat sin betydelse,
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
20
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
skall tillsynsmyndigheten så snart den fått vetskap om förhållandet
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen. Lag (2000:228). (26 kap. 15 § miljöbalken)
Överklagan
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, se
bilaga.
Bilagor
Hur man överklagar till länsstyrelsen
Delgivningskvitto
Upplysningar
Om avloppsvatten från WC och BDT planeras att släppas ut i
fortsättningen från fastigheterna måste avloppsanläggningen
förbättras och vara färdigställd senast 2016-08-01. Planerandet för en
ny avloppslösning bör därför ske snarast.
En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är tillståndspliktig.
Kontakta miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas. Gällande
reningskrav kan uppnås flera olika sätt.
Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på
webbplatsen: www.avloppsguiden.se.
Information om små avlopp finns i Havs- och Vattenmyndighetens
vägledningar och råd.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
21
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 84
Dnr
Ansökan om bygglov Kyrkostaden 1:497
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL
att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.
23 § plan- och bygglagen
att betrakta avvikelsen som en liten avvikelse.
_____
Ärendet
Bernt Nordström, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov för
tillbyggnad av bostadshus, 32,5 m², på fastigheten Kyrkostaden 1:497.
Området är detaljplanelagt, bostäder och största tillåtna byggnadsyta
är 200 m². Tidigare finns 178 m² byggt på fastigheten.
Avvikelsen är att betrakta som liten avvikelse och följer intentionerna i
detaljplanen.
Inget yttrande har inkommit.
Upplysningar
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
22
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 85
Dnr
Ansökan bygglov fasadändring Jokkmokk 9:30.
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL
att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.
23 § plan- och bygglagen
______
Ärendet
Ketty Kangas, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov för insättning
av s.k fransk balkong, på fastigheten Jokkmokk 9:30.
Området är detaljplanelagt, bostäder.
Upplysningar
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
23
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 86
Dnr
Ansökan om bygglov Lillselet 1:4
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL
att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.
23 § plan- och bygglagen
_____
Ärendet
Simon Harnesk, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov
för tillbyggnad av fritidshus, 20 m², på fastigheten Lillselet 1:4.
Området är inte detaljplanelagt varför grannar/sakägare har rätt att
yttra sig. Inget yttrande har inkommit.
Upplysningar
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
24
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 87
Dnr 2015:181
Ansökan om bygglov basstation Jokkmokks kronoöverloppsmark 17:1.
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL
att staglinor ska tydligt märkas ut med reflekterande band, tillräckligt
högt från mark så att markeringen inte täcks av snö,
att godkänna Staffan Henriksson som kontrollansvarig.
Startbesked för att påbörja arbetet ges enligt 10 kap. 23 § PBL
_____
Ärendet
Net4Mobility HB, c/o Netel AB, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om
bygglov för etablering av basstation på fastigheten Jokkmokks
kronoöverloppsmark 17:1, Seitevare.
Anläggningen är en 48 meter hög stagad mast och tre teknikbodar.
Mastens placering är i närheten av en befintlig mast och nämnden har
i yttrande angående markupplåtelse förordat att sametablering ska
ske.
Upplysningar
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
25
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 88
Dnr 2015:317
Ansökan om bygglov Kyrkostaden 1:26
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL
att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.
23 § plan- och bygglagen
_____
Ärendet
AB Jokkmokkshus, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov för
nybyggnad av carport, 115 m², på fastigheten Kyrkostaden 1:26.
Området är detaljplanelagt.
Upplysningar
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
26
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 89
Dnr 2015:243
Ansökan om bygglov Kvikkjokk 5:20
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL
att godkänna Jan Svanberg som kontrollansvarig.
_____
Ärendet
Johan Lundström xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov för
nybyggnad av fritidshus, 114 m² och garage 40 m², på fastigheten
Kvikkjokk 5:20.
Området är detaljplanelagt och byggnationen följer intentionerna i
planen.
Upplysningar
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Förslag på kontrollansvarig: Jan Svanberg.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för
tekniskt samråd enligt överenskommelse med sökanden.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § PBL.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
27
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 90
Dnr 2015:265
Ansökan om bygglov Kåbdalis 2:4, del av.
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL
att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.
23 § plan- och bygglagen
_____
Ärendet
Jokkmokks Kommun, Conny Öhman, ansöker om bygglov för
nybyggnad av reningsverk, 48 m², på fastigheten Kåbdalis 2:4, del av.
Området är inte detaljplanelagt och inga grannar/sakägare finns i
närområdet.
Upplysningar
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
28
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 91
Dnr 2015:258
Ansökan om bygglov Asplunda 1:1
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att avslå ansökan om bygglov då byggnationen strider mot gällande
detaljplan och
att kojan endast får underhållas och användas i nuvarande storlek.
_____
Ärendet
Peter Segerström, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov för
tillbyggnad av fritidshus med garage/skotergarage, 30 m², på
fastigheten Asplunda 1:1.
Området är detaljplanelagt, bostäder.
I gällande detaljplan finns 113 § byggnadslagsförordnande
(1947:385, BL) .
Inom det aktuella området, sydöstra delen på gränsen mellan
kronomark och exploateringsfastigheten stod den mindre byggnaden
av kojkaraktär som då utnyttjades som fritidshus, markupplåtelse
saknades för byggnaden.
Förordnandet innebär att markägaren utan ersättning upplåtit eller
avstått den obebyggda mark som i planen upptagits som väg eller
annan allmän plats i detaljplanen.
113 §-förordnanden förekommer ofta i "äldre detaljplaner" så kallade
byggnadsplaner för fritidshusområden som tillkom på tidigare
obebyggda jordbruks- eller skogsfastigheter. När byggnadsplanen
upprättades lades området närmast fritidshustomterna ut som så
kallade allmän platsmark (dvs. vägar, parkmark och liknande
områden) som skulle tillgodose gemensamma behov.
Förordnandet säkerställde att de som har köpt tomterna fick rätt att
nyttja den allmänna platsmarken utan ersättning samtidigt som den
ursprungliga ägaren ofta hade kvar äganderätten till området. Även
om den i planen allmänna platsmarken senare har överlåtits till en
samfällighets- eller vägförening har så fortsätter förordnandet fortsatt
att gälla.
Motsvarande bestämmelser om skyldighet att utan ersättning avstå
eller upplåta mark finns även i plan- och bygglagen (PBL), även om
det tillämpas relativt sällan. I stället bildas vanligen en gemensamhetsanläggning för förvaltning av sådana områden och en samfällighets-
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
29
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
förening där de fastigheter som har del i gemensamhetsanläggningen
ingår.
Ett 113 §-förordnande gäller till dess att det ändras eller upphävs. För
att kunna planlägga sådan allmän platsmark som kvartersmark för
bebyggelse upphäva förordnandet måste kommunen begära hos
länsstyrelsen att förordnandet så ska upphävas ske.
Förfrågan har ett flertal gånger kommit in till samhällsbyggarkontoret
angående den aktuella kojan/fritidshuset från intressenter och
kontorets bedömning har då varit att det inte är möjligt att göra tilloch/eller påbyggnader på byggnaden då den är placerad på s.k
grönområde.
Motivering till beslut
Samhällsbyggarnämnden avslår ansökan om bygglov då det strider
mot den gällande detaljplanen vad avser att uppföra/tillbygga byggnad
på i planen benämnd allmän platsmark.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
30
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 92
Dnr: 2014:668
Föreläggande med vite att åtgärda konstaterade avvikelser vid
livsmedelsanläggningen Norrlands Guldklimp AB på fastigheten
Vuollerim 21:167
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Justerandes signatur
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att förelägga Norrlands Guldklimp AB med organisationsnummer
xxxxxxxxxxxxxxx att vid livsmedelsanläggningen Norrlands Guldklimp
AB på fastigheten Vuollerim 21:167 vidta följande åtgärder:
Snarast och senast en vecka efter delgivning av beslutet ha
upprättat skriftliga rutiner för rengöring och underhåll av
livsmedelslokalen samt omedelbart se till att dessa följs.
Rengöringsrutiner ska upprättas för material som kommer i kontakt
med livsmedel samt för inredning, arbetsredskap, arbetsbänkar,
armaturer, ventilationsdon, golvbrunnar, städredskap samt övrig
utrustning i livsmedelslokalen och dess väggar, fönster, golv och tak.
Ytorna ska vara synligt rena och inga kännbara rester av livsmedel
eller andra ämnen ska finnas. Underhållsrutiner ska upprättas för hela
livsmedelslokalen så att samtliga ytor hela tiden uppfyller
lagstiftningens krav, det vill säga att ytorna är släta, täta och lätta att
rengöra. Dessa rutiner ska följas av samtliga som jobbar i
verksamheten.
Snarast och senast en vecka efter delgivning av beslutet avlägsna
den svarta väggen samt träet (mot den rostfria bänken) i väggen
mellan kök och diskrum som gav indikationer till mögel.
Snarast och senast en vecka efter delgivning av beslutet åtgärda
väggen mellan kök och diskrum så att den inte består av obehandlat
trä samt blir slät, tät och lätt att rengöra.
Snarast och senast en vecka efter delgivning av beslutet åtgärda
golvplattorna under diskhon som ej slöt tätt mot väggen samt avlägsna
den svarta beläggningen mot väggen.
Snarast och senast en vecka efter delgivning av beslutet åtgärda
locket för golvbrunnen vid stekbord så att detta sluter tätt mot golvet
och att eventuella skadedjur förhindras att ta sig in i livsmedelslokalen.
Snarast och senast en vecka efter delgivning av beslutet åtgärda
golvmattan i hela livsmedelslokalen så att den blir slät, tät och lätt att
rengöra i hela lokalen.
Snarast och senast en vecka efter delgivning av beslutet åtgärda
plastmattan under den nya rostfria bänken som var borttagen samt
åtgärda det svarta betonggolvet innan ny plastmatta sätts in.
Senast 2015-04-30 åtgärda den obehandlade betongen vid
fettavskiljarluckan.
Senast 2015-05-30 skriftligen till Samhällsbyggarnämnden redovisa
att det finns tillräcklig ventilation i hela livsmedelslokalen. Mekaniskt
luftflöde från förorenat område till rent område ska förhindras.
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
31
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
Ventilationssystemet ska vara utformat på ett sådant sätt att filter och
andra delar är lätta att byta ut och rengöra.
10. Senast 2015-04-30 se till att samtliga dörrar är täta så att eventuella
skadedjur förhindras att ta sig in i livsmedelslokalen.
11. Senast 2015-05-30 se till att samtliga fönster och arbetsbänkar i
livsmedelslokalen är släta, täta och lätta att rengöra.
12. Senast 2015-05-15 åtgärda golvet i stora kylen så att det är slätt och
lätt att rengöra.
13. Senast 2015-04-30 åtgärda skårorna på vänstra kranen (varmvatten)
vid handtvättstället i köket så att den blir lätt att rengöra.
14. Senast 2015-04-30 åtgärda hyllan mellan stekplattor och stekbord
som hade avflagnad färg och var rostig så att denna blir slät och lätt
att rengöra.
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 20 000 kr för varje
tillfälle som Samhällsbyggarnämnden konstaterar att föreläggandet
inte följs avseende punkt 1, ett vite om 40 000 kr avseende punkt 2, 3,
4 och 11, ett vite om 10 000 kr avseende punkt 5, 8, 10, 12, 13 och 14,
ett vite om 80 000 kr avseende punkt 6 och 7 samt ett vite om 300 000
kr avseende punkt 9.
Enligt 33§ livsmedelslagen (2006:804) gäller beslutet omedelbart även
om det överklagas.
_____
Ärendet
Den 20 augusti 2014 genomförde Samhällsbyggarnämnden en
planerad livsmedelskontroll på livsmedelsanläggningen Norrlands
Guldklimp AB. Vid livsmedelskontrollen noterades ett flertal avvikelser
gällande lokalens underhåll och rengöring, många av dessa avvikelser
bedömdes som allvarliga och kvarstod även från föregående ägare.
Inga åtgärder hade vidtagits för att åtgärda dessa, vilket kontrollmyndigheten ser allvarligt på. Detta tyder på brister i verksamhetens
egenkontroll. Den 28 maj 2013 skickades tidigare upprättade
kontrollrapporter och föreläggande till konkursförvaltaren advokat
Magnus Müchler, vid Advokatbyrån Kaiding kommanditbolag. Brister
som framkom den 20 augusti 2014 meddelades muntligen till StenGöran Hällestrand som då var ansvarig för verksamheten och
skriftligen till Norrlands Guldklimp AB i kontrollrapport daterad 201408-26. I och med de kvarstående avvikelserna gällande rengöring och
underhåll av lokalen beslutade Samhällsbyggarnämnden om ett
föreläggande i ärendet, daterat 2014-08-28 med Dnr 2014:668.
Den 27 mars 2015 genomförde Samhällsbyggarnämnden en ny
livsmedelskontroll, denna kontroll genomfördes dels för att den var
planerad och dels på grund av ett klagomål som inkommit till
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
32
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
myndigheten gällande bristande livsmedelshantering i verksamheten.
Vid kontrollen noterades att nästintill ingenting gällande rengöring och
underhåll av lokalen hade åtgärdats sedan den senaste kontrollen den
20 augusti 2014, se kontrollrapport daterad 2015-03-30.
Verksamheten visar fortfarande på brister i sin egenkontroll, vilket
kontrollmyndigheten ser som mycket allvarligt. Brister som framkom
den 27 mars 2015 meddelades muntligen till Anna Hansson, ansvarig
för verksamheten, och skriftligen till Norrlands Guldklimp AB i
kontrollrapport daterad 2015-03-30. Vid kontrollen meddelades även
Anna Hansson att då föreläggandet, daterat 2014-08-28 med
diarienummer 2014:668, inte följts kommer Samhällsbyggarnämnden
driva ärendet vidare och besluta om ett föreläggande med vite.
Kontrollrapporten, tillika underrättelsen till föreläggandet med vite,
skickades med delgivningskvitto som inkom till
Samhällsbyggarnämnden den 2 april 2015.
Den 1 april 2015 genomförde Samhällsbyggarnämnden ytterligare en
livsmedelskontroll, denna kontroll var även den planerad och var en
saminspektion tillsammans med Karin Larsson, bygglovshandläggare.
Kontrollens fokus låg på att kontrollera rengöringen av lokalen,
framförallt de punkter som enligt överenskommelse med Anna
Hansson skulle åtgärdas direkt (se kontrollrapport daterat 2015-0330). Vid kontrollen noterades att några punkter gällande rengöring var
åtgärdade, se kontrollrapport daterad 2015-04-09. Vid kontrollen sa
Lennart Ohlson, konsult, att verksamheten skickar in en åtgärdsplan
på punkterna under avvikelse 1.1 snarast. Lennart informerades om
att i åtgärdsplanen skall det framgå datum för när varje punkt skall
vara åtgärdad. Samhällsbyggarnämnden begärde in denna
åtgärdsplan senast den 16 april 2015. Ohlson informerades även om
att Samhällsbyggarnämnden sedan kommer bedöma om de tidpunkter
som anges i åtgärdsplanen är rimliga. Brister som framkom den 1 april
2015 meddelades muntligen till Anna Hansson, ansvarig för
verksamheten, och Lennart Ohlson, konsult, samt skriftligen till
Norrlands Guldklimp AB i kontrollrapport daterad 2015-04-09.
Kontrollrapporten skickades även till Lennart Ohlson via mejl den 10
april 2015, svar på att mejlet kommit fram inkom samma dag.
En åtgärdsplan inkom till Samhällsbyggarnämnden den 16 april 2015,
se bilagd åtgärdsplan (daterad 2015-04-13) från verksamheten.
Bedömning
Samhällsbyggarnämnden bedömer, i och med de konstaterade
avvikelserna, att livsmedelsanläggningen Norrlands Guldklimp AB på
fastigheten Vuollerim 21:167 inte uppfyller lagstiftningens krav.
Företaget är skyldigt att följa livsmedelslagen och de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen och de EG-förordningar som
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
33
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
kompletteras av lagen. I och med de upprepade avvikelserna,
gällande rengöring och underhåll av lokalen, visar verksamheten på
brister i sin egenkontroll varför den måste förbättras.
Av artikel 17, punkt 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 178/2002 framgår det att det är verksamhetsutövarens ansvar att se
till att lagstiftningens krav uppfylls hela tiden, varför denne måste se till
att samtliga som arbetar i verksamheten vet om vilka lagar och regler
som gäller samt ser till att dessa efterlevs. Vid kontrollen den 27 mars
2015 visste inte Anna Hansson, som är ansvarig för hela
verksamheten, om att verksamheten hade ett föreläggande mot sig
vilket kontrollmyndigheten ser allvarligt på. Att hon bara hade jobbat i
cirka två veckor när kontrollen ägde rum är ingen ursäkt, det är
verksamhetsutövarens ansvar att se till att all ny personal får den
information de behöver för att verksamheten hela tiden ska uppfylla
lagstiftningens krav.
Att hon dessutom meddelade att hon visste om många av
avvikelserna, t.ex. gällande rengöring, utan att ta tag i det ser
kontrollmyndigheten som mycket allvarligt. En livsmedelsverksamhet
ska fungera oavsett hur mycket annat det finns att göra,
lagstiftningens krav ska alltid vara uppfyllda.
-
Lagstöd
Artikel 54 punkt 1 och 2a och h i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll
för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd.
-
22 §, 23 § och 33 § livsmedelslagen (2006:804)
-
Bilaga II, kap I, punkt 1, 2a, 2b och 2c i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om
livsmedelshygien.
-
Bilaga II, kap V, punkt 1 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.
-
Artikel 17, punkt 1 och övriga tillämpliga delar i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande
av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
34
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
-
Artikel 3, artikel 4 punkt 2 och 3b och övriga tillämpliga delar i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den
29 april 2004 om livsmedelshygien.
-
2 § 4 stycket, 3 §, 4 § Lag (1985:206) om viten
Övrigt
För att kontrollera att föreläggandet följs kommer uppföljande
kontroller att genomföras.
Om föreläggandet inte följs kommer Samhällsbyggarnämnden att driva
ärendet vidare.
Överklagan
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Information om hur man överklagar bifogas.
Bilagor
Åtgärdsplan från Norrlands Guldklimp AB, daterad 13 april 2015
Kontrollrapport från anmäld inspektion den 1 april 2015
Kontrollrapport från oanmäld inspektion den 27 mars 2015
Foton tagna under inspektionen den 27 mars 2015
Samhällsbyggarnämndens beslut (2014-08-28, Dnr 2014:668) om
föreläggande att åtgärda konstaterade avvikelser vid Norrlands
Guldklimp AB
Kontrollrapport från oanmäld inspektion den 20 augusti 2014
Foton tagna under inspektionen den 20 augusti 2014
Hur man överklagar
Delgivningskvitto
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
35
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 93
Ekonomisk redovisning
Ärendet
Det slutliga resultatet för samhällsbyggarnämndens olika
verksamhetsområden för 2014 är idag slutligt framtaget.
Samhällsbyggarnämndens verksamhetsområden visar ett underskott
på ca 320´
En aktuell ekonomisk redovisning kommer att lämnas vid
sammanträdet.
Budget för 2015 är för samhällsbyggarnämndens område 9,8 miljoner
kronor att fördela mellan de olika avdelningarna och nämndens
område.
Samhällsbyggarnämnden tackar för redovisningen.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
36
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 94
Dnr
Måldokument och budgetförutsättningar.
Verksamheterna har upprättat ett måldokument för 2014 utifrån
politikernas måldokument.
Måldokumentet ska revideras och uppdateras för att vara ett levande
dokument.
Måldokument för nämnden har upprättats och nämnden har beslutat
att anta förslaget till måldokument och att dokumentet ska revideras
en gång/år.
Nämndens måldokument har reviderats i anslutning till sammanträdet i
mars 2015.
Verksamheternas måldokument har reviderats.
Samhällsbyggarnämnden tackar för redovisningen.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
37
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 95
Redovisning och uppföljning från verksamheterna.
Samhällsbyggarnämnden tackar för redovisningen och beslutar
att en genomgång av ärenden som legat länge och inte avslutats ska
tas fram och redovisas för nämnden i höst.
_____
Ärendet
Redovisning och uppföljning lämnades.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
38
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 96
Dnr 2015:175
Anmälan s.k Attefallshus Vaisaluokta sameviste.
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att inte lämna startbesked.
_____
Ärendet
Malte Sompio, xxxxxxxxxxxxxxxxx har lämnat in en anmälan om
uppförande av ej bygglovspliktig åtgärd, komplementbyggnad,
uppförande av ett s.k. Attefallshus i Vaisaluokta sameviste på
fastigheten Jokkmokks kronoöverloppsmark 17:1.
Upplysningar/Motiv till beslut
Ett s.k Attefallshus, ej bygglovpliktig åtgärd, är en
komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus.
Något beviljat bygglov för bostadshus finns inte, endast ansökan och
bygglov samt beslut från länsstyrelsen att markupplåtelse inte krävs
för en renvaktarstuga, vilket är en tillfällig övernattningsbyggnad och
kan därför inte betraktas som en- eller tvåbostadshus.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
39
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 97
Anmälan av delegationsbeslut
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att lägga delegationsbeslutena till handlingarna.
_____
Beslutande Karin Larsson
Dnr 2015:185
Bygglov transformatorstation, Varisåvattnen 4:33, Vattenfall
Eldistribution AB, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dnr 2015:186
Bygglov transformatorstation, Jokkmokk 10:40, Vattenfall Eldistribution
AB, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.
Dnr 2015:
Bygglov transformatorstation, Bäckaskog 1:1, Vattenfall Eldistribution
AB, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dnr 2015:127
Rivningslov, fiskodling Porjus 1:77, Vattenfall Vattenkraft AB.
Dnr
Rivningslov, förråd, Kyrkostaden 1:744, Anton Bagge,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dnr
Bygglov, fasadändring Kvarnbo 1:12, Sven Eriksson,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dnr
Bygglov, tillsbyggand fritidshus, Vajmat 3:22, Daniel Sohlman,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Dnr
Förhandsbesked bygglov fritidshus, Vuojatnjarka 2:17, John
Westerberg, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Dnr
Bygglov nybyggnad förråd Karats 11:4, del av, Susanne och Mikael
Zakrisson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dnr
Anmälan, komplementbyggnad Karats 11:4, del av, Susanne och
Mikael Zakrisson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Slutbesked;
Kyrkostaden 1:36, uppsättning skyltar, dnr 2013:850
Kvikkjokk 5:9, nybyggnad fritidshus.
Kvikkjokk 5:4, fritidshus/uthyrningsstuga, interimistiskt slutbesked,
Kåbdalis 2:75, nybyggnad fritidshus, dnr 2013:787, interimistiskt
Asplunda 1:47, nybyggnad fritidshus, dnr 2013:19, interimistiskt.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
40
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
Spadnejaur 1:2, kamin
Nautijaur 2:2, rivning telemast och telebyggnad
Vuotnajaur 1:3, rivning telemast och telebyggnad
Jokkmokks kronoöverloppsmark 3:1, Olstorp, rivning telemast och
telebyggnad
Beslutande Magnus Nilsson
Tillstånd till hantering av explosiva varor (2010:1011)
Vattenfall Vattenkraft AB
Beslutande Bengt Nilsson/Thomas Andersson
Beslut tillstånd att själv få rengöra (sota)
Helge Zetterblom, Njavve 2:12
Bo Franklin, Kåbdalis 4:42
Staffan Holmgren, Porjus 1:72
Beslutande Sabina Sjöström, Anna Stenberg och Hanna
Olofsson.
Registrering, godkännande, registrering av livsmedelsanläggning
mm
Dnr 2015:267
Lilla Paradiset, tillfällig
Dnr 2015:1
Kronogård Vildmark, Vajrisåvattnen 4:33 dricksvattenanläggning,
registrering och risklass, årlig avgift.
Polcirkelns dricksvattenanläggning, Görjeå 4:6, registrering och
risklass, årlig avgift.
Langas Camp Jokkmokks kronoöverloppsmark 17.1
dricksvattenanläggning, registrering och risklass, årlig avgift.
Langas Camp Jokkmokks kronoöverloppsmark 17.1 registrering och
risklass, årlig avgift.
Kontrollrapporter:
Norrlands Guldklimp AB, Vuollerim 21:167
Kåbdalis Skidliftar, Kåbdalis 2:2, 2:34
Nordic Catering AB, Porjus 1:160
Jokkmokks kommun, Porjus 1:91, 1:172
Citykonditoriet, Kyrkostaden 1:383
Jokkmokks Korv, Kyrkostaden 1:694
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
41
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
Utsi Ren AB, Jokkmokks kronoöverloppsmark 17:1
Sapmi Ren och Vilt AB, Lyckan 1:4
Norska Restaurangen HB, Kyrkostaden 1:383
Anmälan kompostering, behovsanpassad hämtning, befrielse mm
Befrielse från kommunal avfallshämtning. Befrielse, gäller i tre år från
beslutsdatum.
Mattisudden 3:12, kompostering och behovsanpassad hämtning,
dnr 2015:2
Tårrajaur 3:2, kompostering och behovsanpassad hämtning,
dnr 2015:2
Randijaur 6:6 och 8:15, överklagan översänd till länsstyrelsen
Beslut om avgift för handläggning och tillsyn enskild
avloppsanläggning
Tårrajaur 1:19, 1:21,1:23,1:26,1:27, 1:28, 1:29, 1:30.
Övrigt
Dnr 2015:252
Yttrande ang. vattenverksamhet Varjisåvattnen 4:1
Dnr 2015:235
Yttrande ang. vattenverksamhet Jokkmokks kronoöverloppsmark 18:1
Dnr
Yttrande ang. ansökan om tillstånd Norrlands Cup i karting Letsi.
Dnr 2015:136
Samråd ang skogsgödsling Nordanå 4:1
Dnr
Åtalsanmälan Utsläpp av avloppsvatten, dnr 2015:208
Dnr
Begäran om köldmediauppgifter, Vuollerim 21:167
Klagomål, doft av cigarettrök i lägenhet Jokkmokk 9:29
Klagomål, eldning i närheten av skolan.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
JOKKMOKKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
42
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggarnämnden
2015-04-29
_______________________________________________________________________
§ 98
Övriga anmälningsärenden
Samhällsbyggarnämnden beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
_____
1. Från Länsstyrelsen
- Beslut, bildande av naturreservatet Kåbdajaure, dnr 2014:767
2. Från Livsmedelsverket
- Information, tydliga mål och prioriteringar för livsmedelskontrollen 2015, tillsammans måste vi visa resultat
- Åtgärdsplan med anledning av resultatet från Livsmedelsverkets
revision av livsmedelskontroll i Jokkmokks kommun
- Överföring av livsmedelsanläggningar till Livsmedelsverket.
- Ändring av riktvärde för uran i ”Råd om enskild
dricksvattenförsörjning”
3. JIMAB
- Information om efterkontroll vid borrningslokaler i Kallak.
4. Från Lantmäterimyndigheten
- Avstyckning Njavve 2:2,Näsberg 1:3 och fastighetsreglering
Näsberg 1:3, 1:9 och Majtum 3:2 samt avstyckning Ovansjö 1:1.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande