Socialdepartementet - Folkhälsomyndighetens remissyttrande över

Socialdepartementet
[email protected]
[email protected]
Handläggare
Anne-Lie Magnusson
Vårt ärendenummer
03728-2015
Ert ärendenummer
S2015/06847/FST
Datum
2015-11-03
Sida
1 (3)
Folkhälsomyndighetens remissyttrande över kompletterande remiss
avseende betänkandet Mer gemensamma tobaksregler – Ett genomförande
av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6)
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
1. Förbud mot att släppa ut tobaksvaror och relaterade produkter på marknaden
1.1 Anmälan av nya tobaksvaror
En ny tobaksvara som inte har anmälts enligt paragrafen får inte tillhandahållas konsumenter
på den svenska marknaden.
12 f § riktar sig till tillverkare och importörer av nya tobaksvaror men föreslås placeras i
tobakslagens kapitel Handel m.m. tillsammans med bestämmelser (12-12 d §§) som riktar sig
till näringsidkare och hens personal som säljer tobaksvaror till konsument, exempelvis en
tobaksaffär. Som förslaget ovan är skrivet kan det uppfattas som att förbudet enbart riktar sig till
den som säljer tobaksvaran direkt till konsument. Folkhälsomyndigheten noterar att rekvisitet ”i
näringsverksamhet” inte finns med i förslaget, vilket kan tala för att det är tillverkaren och
importören som ska omfattas av förbudet. I tobakslagen finns rekvisitet ”i näringsverksamhet”
med i flera bestämmelser, bland annat i 12 § om åldersgräns. I författningskommentaren till
denna bestämmelse (prop. 1995/96:228, s. 26) lämnas en förklaring till vad som avses med ”i
näringsverksamhet”. ”Förbudet att tillhandahålla tobaksvaror till personer som ännu inte har
uppnått myndighetsåldern är begränsat till överlåtelse i näringsverksamhet, dvs. till de fall då
någon som ett led i en yrkesmässigt bedriven verksamhet eller i en med yrkesmässighet
jämförbar verksamhet tillhandahåller tobaksvaror till konsument. Det kan här vara fråga om
försäljning i t.ex. tobaksaffärer, livsmedelsbutiker eller restauranger men även försäljning som
äger rum utan fast driftsställe omfattas av förbudet liksom postorderförsäljning och försäljning
genom tobaksautomat eller andra former av självbetjäning.” och vidare ”Att man inte behöver
betala för varorna saknar betydelse för bestämmelsens tillämpning. Utanför bestämmelsens
tillämpningsområde faller dock gåvo- och lånetransaktioner avseende tobaksvara i vän- eller
familjekretsen”
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se
Vårt ärendenummer
03728-2015
Sida
2 (3)
Ert ärendenummer
S2015/06847/FST
Placeringen av förbudsbestämmelsen gör att det blir otydligt vilka som omfattas. Folkhälsomyndigheten anser att förbudet bör inkludera såväl tillverkare, importörer som andra
näringsidkare i försäljningsledet direkt till konsument. Det kan jämföras med det ansvar som är
föreskrivet i lagens 10 och 11 §§ om varningstexter och innehållsdeklarationer. Där 10 § riktar
sig till tillverkare och importörer och 11 § till den som i näringsverksamhet tillhandahåller
tobaksvaror till konsumenter, exempelvis i en butik som säljer tobak (prop. 1975/76:49 s. 10,11,
21-23, bestämmelserna i den här delen överfördes i huvudsak oförändrade till tobakslagen). En
kontroll om en ny tobaksvara har blivit anmäld innan den tillhandahålls konsumenter bör vara
okomplicerad, t.ex. genom att vi publicerar anmälningar på vår webbsida.
Folkhälsomyndigheten vill lämna följande förslag till författningstext och placering i
tobakslagen.
Handel m.m.
12 f § En ny tobaksvara som inte har anmälts enligt 18 c § får inte i näringsverksamhet
tillhandahållas konsumenter inom landet.
Produktkontroll m.m.
18 c § Tillverkare och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla nya tobaksvaror som
de avser att släppa ut på den svenska marknaden. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om hur anmälan ska göras och vad den
ska innehålla samt om sådan information som avses i 18 d § andra stycket.
En ny tobaksvara som inte har anmälts enligt paragrafen får inte tillverkas eller säljas i
Sverige. Inte heller får en sådan vara föras in till Sverige för försäljning till konsumenter.
18 d § Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska senast den 31 januari varje år till
Folkhälsomyndigheten lämna in
1. tillgängliga interna och externa marknadsundersökningar och studier av enskilda
konsumentgruppers preferenser, däribland ungdomars och nuvarande rökares, när det gäller
ingredienser och utsläpp, samt sammanfattningar av eventuella marknadsundersökningar
som de utför i samband med lanseringen av nya produkter, och
2. rapporter om sina försäljningsvolymer av tobaksvaror avseende det närmast föregående
kalenderåret per märke och typ, i antal eller vikt.
Tillverkare och importörer av sådana nya tobaksvaror som anmälts enligt 18 c § ska senast
den 31 januari varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in alla nya eller uppdaterade uppgifter
om sådan information som ska redovisas i eller i samband med anmälan.
Nu finns tre olika uttryck i lagförslaget som synes vara en omskrivning av tobaksdirektivets
definition i artikel 2.40 Släppa ut på marknaden: tillhandahålla produkter- oberoende av
tillverkningsort – till konsumenter i unionen, mot betalning eller ej, inbegripet genom
distansförsäljning, varvid det vid gränsöverskridande distansförsäljning anses att produkten
släpps ut på marknaden i den medlemsstat där konsumenten befinner sig. Här framkommer en
problematik som kan uppstå som en följd av att tobakslagen saknar definitioner och
myndigheten förespråkar därför att direktivets definitioner förs in i tobakslagen i de delar det
behövs förtydliganden.
De artiklar i tobaksproduktdirektivet som kompletteras med genomförandetakter och delegerade
akter kommer att bli tydliga genom de bindande regler som kommissionen beslutar. Men de
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se
Vårt ärendenummer
03728-2015
Sida
3 (3)
Ert ärendenummer
S2015/06847/FST
artiklar som inte ska kompletteras, till exempel 19 Anmälan av nya tobaksvaror och 22
Rapportering av ingredienser i örtprodukter för rökning, ställer andra krav på lagstiftaren. Ett
exempel är att det måste framgå av tobakslagen vilka som omfattas av förbudsbestämmelserna.
Folkhälsomyndigheten kan inte komplettera med föreskrifter sådant som inte har stöd i lag.
1.2 Tillverkare och importörers rapporteringsskyldighet
Tobaksvaror och örtprodukter för rökning får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden
om de rapporteringsskyldigheter som meddelas med stöd av paragrafen inte är uppfyllda.
Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om de
rapporteringsskyldigheter som meddelas med stöd av paragrafen inte är uppfyllda.
Folkhälsomyndigheten utgår från att förbudsbestämmelserna ovan avser tillverkare och
importörer men anser att det behöver tydliggöras i författningstexterna. På grund av den korta
svarstiden så har inte myndigheten något förslag till hur det kan ske. Dock vill vi lämna ett
mindre förslag till justering av författningstexterna för att bättre harmonisera till
tobaksdirektivets definition av ”släppa ut på marknaden” samt artikel 23.2.
Tobaksvaror och örtprodukter för rökning får inte tillhandahållas konsumenter inom landet om
de rapporteringsskyldigheter som meddelas med stöd av paragrafen inte är uppfyllda.
Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter inom landet om de rapporteringsskyldigheter
som meddelas med stöd av paragrafen inte är uppfyllda.
Vi förordar också att 18 c § ändras enligt vårt förslag till en 18 d §.
Om lagstiftaren har för avsikt att ta fasta på Folkhälsomyndighetens förslag så behöver även
motiveringen till bestämmelserna ändras så att de överensstämmer med vårt förslag. Oberoende
av detta anser myndigheten att motiveringarna bör vara mer utförliga. I motiveringen bör det
framgå vilka som omfattas av bestämmelserna.
Folkhälsomyndigheten anser att förslagen ovan blir mer överensstämmande med
tobaksproduktdirektivet. Dels med definitionen i artikel 2.40 dels med artikel 23.2.
2. Märkning av själva tobaksvaran
Folkhälsomyndigheten har inga synpunkter på förslaget.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Anna Bessö, enhetschefen Josefin P Jonsson och bitr.
chefsjuristen Bo Granath deltagit. Utredaren Anne-Lie Magnusson har varit föredragande.
Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
Anne-Lie Magnusson
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se