Handlingar - Vingåkers kommun

1 (2)
Datum
2015-04-22
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid:
Onsdagen den 29 april 2015 kl. 17.00
Plats:
Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker
Leif Skeppstedt
Ordförande
Catarina Djupström
Sekreterare
VK300S v1.0 040416, Web
Ärendelista 150429
Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Ärenden
1. Information
2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite
vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3
3. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från
avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:79 till
Ålsätter 1:5
4. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från
avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:80 till
Ålsätter 1:5
5. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från
avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:81 till
Ålsätter 1:5
6. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från
avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:82 till
Ålsätter 1:5
7. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från
avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:83 till
Ålsätter 1:5
8. Behovsutredning 2016-2018
9. Revidering av beslutsattestant för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 2015
10. Ekonomisk rapport
Dnr
386/2014
96/2015
97/2015
98/2015
99/2015
100/2015
97/2015
288/2014
56/2015
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
11. Val av ny vice ordförande och personlig ersättare för
denne i samhällsbyggnadsutskottet
12. Delegationsärenden
13. Underrättelse om förrättning
14. Delgivningar
15. Övriga frågor
Välkommen!
116/2015
2 (2)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
47
Sbn § 34
Dnr 76/2015
Dnr 84/2015
Dnr 199/2013
Dnr 398/2013
449
106
108
429 (Ecos)
Information
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Verksamhetstillsyn inom alkohol- och tobaksområdet
Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer att 2015-04-24 att genomföra en
tillsyn avseende kommunens arbete i enlighet med alkohol- och tobakslagarna.
Vid tillsynen deltar tjänstemän samt representanter från Samhällsbyggnadsnämnden samt Socialnämnden.
Justering av beslutsmodell i Geodatasamverkan
Vingåker är part sedan 2014-06-01 i Geodatasamverkan. Dagens beslutsmodell i
Geodatasamverkan är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter att
besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen. Dagens
samverkansavtal föreslås delats upp i två delar utifrån beslutsbefogenheter. Det
innebär att den nya modellen innehåller en Överenskommelse för tillhandahållare av
geodata och ett Användaravtal för användare av geodata i Geodatasamverkan.
Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut – miljöanmälan och
bygglov för två vindkraftverk inom fastigheten Ättersta 8:4
Länsstyrelsen har avslagit den överklagan av samhällsbyggnadsnämndens beslut
att bevilja miljöanmälan och bygglov för två vindkraftverk på fastigheten Ättersta
8:4 som några fastighetsägare har skickat in. Fastighetsägarna har i sin tur
överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen. Två
fastighetsägare har återkallat sina överklaganden, men det finns fortfarande några
överklaganden kvar. Mark- och Miljödomstolen har avslagit fastighetsägarnas
överklagande. Mark- och Miljööverdomstolen har därefter beslutat att inte ge
prövningstillstånd för vidare överklagan. Detta innebär att entreprenören kan
inleda byggandet av de två vindkraftverken.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (2)
INFORMATION
Datum
2015-03-31
Vår handläggare
Lars Olsson,
0151-191 47
Justering av beslutsmodell i Geodatasamverkan
Förvaltningens avsikt
Förvaltningen har avsikt att bifalla bifogat förslag till Överenskommelse och
Användaravtal som ersätter dagens samverkansavtal för Geodatasamverkan.
Sammanfattning
Vingåker är part sedan 2014-06-01 i Geodatasamverkan. Dagens beslutsmodell i
Geodatasamverkan är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter att
besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen.
Dagens samverkansavtal föreslås delats upp i två delar utifrån
beslutsbefogenheter. Det innebär att den nya modellen innehåller en
Överenskommelse för tillhandahållare av geodata och ett Användaravtal för användare
av geodata i Geodatasamverkan.
VK101S v1.0 060208, Information
Geodata - beslutsmodell
Bakgrund
Geodatasamverkan är en datadelningsmodell, som underlättar tillgången till
geodata genom att erbjuda ett samlat utbud av geodata från flera aktörer. I
Geodatasamverkan tecknar man ett enda avtal och betalar en årsavgift för
användning av alla de geodata som ingår i utbudet. Tidigare har Vingåkers
kommun tecknat avtal och köpt data från flera parter.
Alla myndigheter, kommuner och andra organisationer som har
myndighetsuppgifter kan gå med i Geodatasamverkan. Idag ingår totalt 218
organisationer i Geodatasamverkan. Det är 37 myndigheter och organisationer,
varav 19 är informationsansvariga, samt 181 kommuner som får tillgång till det
samlade utbudet av geodata.
Geodatasamverkan etablerades den 1 januari 2011 mellan parterna genom ett
samverkansavtal. Geodatasamverkan utvecklas kontinuerligt och fler parter
tillträder löpande, Vingåker är part sedan 2014-06-01.
Vingåkers kommun använder idag geodata från exempelvis Energimyndigheten,
Havs o Vattenmyndigheten, Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet,
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Räddningsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning,
Skogsstyrelsen, SMHI, Trafikverket.
Det finns nu förslag på en förändring av avtalet gällande geodatassamverkan.
Varför görs justeringen?
Dagens beslutsmodell är inte juridiskt korrekt. Alla parter har inte befogenheter
att besluta i alla frågor, därför görs en justering av beslutsmodellen utifrån parters
befogenheter för att åstadkomma en juridiskt korrekt beslutsmodell genom att
övergå till Överenskommelsen och Användaravtalet.
Vad innebär justeringen?
Dagens samverkansavtal har delats upp i två delar utifrån beslutsbefogenheter.
Det innebär att den nya modellen innehåller en Överenskommelse för
tillhandahållare av geodata och ett Användaravtal för användare av geodata i
Geodatasamverkan. Övergången till Överenskommelse och Användaravtal
påverkar inte årsavgiften för användning av geodata.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsenheten
Lars Olsson
Kart och Mätningsingenjör
2 (2)
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
1(15)
Diarienummer
Förslag
Överenskommelse mellan statliga
informationsansvariga myndigheter för
avgiftsbelagd geodata i
Geodatasamverkan
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
2(15)
Diarienummer
Innehållsförteckning
1
Parter ............................................................................................................................................. 3
2
Bakgrund och syfte ....................................................................................................................... 3
3
Överenskommelsens bilagor......................................................................................................... 3
4
Samverkan och åtaganden ........................................................................................................... 3
5
4.1
Utveckling av Geodatasamverkan........................................................................................ 4
4.2
Åtaganden för part ................................................................................................................ 4
4.3
Åtaganden för Lantmäteriet i egenskap av samordnare ...................................................... 5
Avgiftsmodell ................................................................................................................................. 5
5.1
Gemensamma parametrar ................................................................................................... 6
5.2
Myndighetsspecifik parameter .............................................................................................. 6
5.3
Kommunspecifik parameter - kommuner ............................................................................. 7
5.4
Kommunspecifik parameter – landsting och regioner .......................................................... 8
5.5
Leveransavgifter ................................................................................................................... 8
5.6
Fördelning av inkomna årliga avgifter från statliga myndigheter
och organisationer med offentliga uppgifter ..................................................................................... 9
5.7
Fördelning av inkomna årliga avgifter från kommuner och
landsting/regioner ............................................................................................................................. 9
6
Uppsägning och frånträde ............................................................................................................. 9
7
Ändringar och tillägg ..................................................................................................................... 9
8
Avtalstid ......................................................................................................................................... 9
Bilaga 1
Definitioner ..................................................................................................................... 11
Bilaga 2
Produktutbud .................................................................................................................. 13
Bilaga 3
Avgifter i Geodatasamverkan ......................................................................................... 14
Bilaga 4
Mall, Användaravtal för Geodatasamverkan .................................................................. 15
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
1
3(15)
Diarienummer
Parter
Parter i denna överenskommelse är
•
Lantmäteriet
•
Statistiska centralbyrån
•
Sveriges geologiska undersökning
•
Sjöfartsverket
•
SMHI
•
Trafikverket
vilka är informationsansvariga statliga myndigheter enligt förordningen om geografisk
miljöinformation som tar ut avgifter (licens och/eller leveransavgifter) för geodata.
Genom denna överenskommelse ges Lantmäteriet i egenskap av samordnare, för parternas
räkning, rätt att ingå och säga upp Användaravtal för avgiftsbelagda geodata från
informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan (i fortsättningen kallat
användaravtal för Geodatasamverkan) med statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner och
andra organisationer som har offentliga uppgifter enligt lag eller annan författning.
2
Bakgrund och syfte
EU-direktivet Inspire (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/2/EG, av den 14 mars 2007),
om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen samt lagen
(2010:1767) och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation kräver att utsedda
informationsansvariga ska dela geodata för offentlig användning. Mer finns att läsa på geodata.se.
Geodatasamverkan i denna överenskommelse är datadelning för offentlig användning av
avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga och består av denna överenskommelse och
användaravtal.
Parterna i denna överenskommelse arbetar tillsammans med övriga aktörer inom geodataområdet
enligt den Nationella Geodatastrategin för att utveckla infrastrukturen för geodata.
Denna överenskommelse syftar till att förenkla offentlig användning av geodata som
informationsansvariga statliga myndigheter tar ut avgifter för.
Genom denna överenskommelse fastställs
3
•
produktutbudet för Geodatasamverkan,
•
avgiftsmodellen som reglerar årsavgiften för produktutbudet för Geodatasamverkan och
•
villkoren för användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan.
Överenskommelsens bilagor
Denna överenskommelse består även av följande bilagor.
1) Definitioner
2) Produktutbud i Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se
3) Avgifter i Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se
4) Mall användaravtal för Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se
4
Samverkan och åtaganden
Detta avsnitt reglerar samverkan mellan parterna och parternas åtaganden.
Kommenterad [KF1]: Trafikverket jobbar för att göra sina
geodata avgiftsfria vilket kan innebära att Trafikverket inte
kommer att stå med här från januari 2016. Se även
Trafikverkets flik i ”Produktutbud för Geodatasamverkan”
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
4.1
4(15)
Diarienummer
Utveckling av Geodatasamverkan
Förändringar av modellen för datadelning ska syfta till att öka och bredda användningen av
geodata.
Parterna ska eftersträva en avgiftsmodell för användning av geodata som
•
är så enkel som möjlig och
•
utgår ifrån användarnas verksamhet, behov och nytta av geodata och
•
utgår från parternas givna ramar (författning och regeringsbeslut)
Parterna ska eftersträva ett produktutbud som
•
uppfyller användarnas behov av tillgång till geodata för offentlig användning och
•
är anpassat utifrån användarnas behov av geodata för offentlig användning och deras
ekonomiska förutsättningar.
Förslag till att utveckla modellen för datadelning kan t.ex. avse
•
tillägg till produktutbudet som medför ändring av årsavgiften.
•
ändring av användaravtal för Geodatasamverkan.
•
ändring av denna överenskommelse.
•
ändring i avgiftsmodellen.
Utveckling enligt punkterna närmast ovan sker efter konsensusbeslut av de parter som har
befogenhet att besluta i frågan utifrån sitt verksamhetsområde t.ex. enbart de som använder
licensen för offentlig användning kan besluta om ändringar i denna. Respektive part fattar sitt beslut
och om besluten är desamma (konsensus) kan utveckling av datadelningsmodellen verkställas i
enlighet med punkt 7.
Information om justering av produktutbudet i Geodatasamverkan ges senast vid halvårsskifte inför
kommande helårsskifte.
4.2
Åtaganden för part
Part åtar sig att
a) tillhandahålla geodataprodukter enligt produktutbudet till de som har tecknat användaravtal
för Geodatasamverkan.
b) sträva efter en god dialog med användare i syfte att utveckla datadelningsmodellen.
c) bidra med synpunkter från användare till utveckling av datadelningsmodellen.
d) medverka vid samordning av beslut.
e) meddela Lantmäteriet senast 31 mars om part vill göra tillägg till produktutbudet, vilken
geodata som avses och intäktskravet för desamma.
f)
meddela Lantmäteriet senast 31 maj om förändringar av intäktskrav (höjning/sänkning) för
befintligt produktutbud utifrån kostnadsbehov/förutsättningar som kan påverka
avgiftsnivåerna för användarna.
g) meddela Lantmäteriet om geodata ska utgå ur produktutbudet. Geodata kan utgå tidigast
vid det årsskifte som infaller sex månader efter avisering om att produkten utgår.
h) meddela användare när förändringar av geodataprodukt görs, som kan ha betydelse för
användaren, t.ex. leveransformat, eventuella leveransbegränsningar inom skälig tid innan
ändringen träder ikraft.
i)
medverka i utvecklingen av datadelningsmodellen t.ex. genom att bidra med resurser i
utredningar, forum etc.
j)
tillhandahålla kontaktuppgifter för ansvarig i frågor rörande denna överenskommelse.
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
5(15)
Diarienummer
k) finansiera sina egna insatser inom ramen för denna överenskommelse.
l)
4.3
i metadata i Geodataportalen beskriva eventuella specifika licensvillkor och
leveransbegränsningar, t.ex. antalet fria uttag per år av geodata.
Åtaganden för Lantmäteriet i egenskap av samordnare
Lantmäteriet ska
a) finansiera samordning av Geodatasamverkan.
b) hantera tecknande av användaravtal för Geodatasamverkan.
c) ta fram förslag till nya årsavgifter utifrån inkomna förslag om förändring av produktutbudet.
Förslag till beslut om justering ska skickas ut av Lantmäteriet två veckor innan beslut ska
fattas av parterna.
d) publicera förteckning över de som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan på
geodata.se.
e) publicera bilagorna 2, Produktutbud i Geodatasamverkan, 3, Avgifter i Geodatasamverkan,
4, Mall användaravtal för Geodatasamverkan på geodata.se.
f)
samordna användarsynpunkter och skapa förslag till utveckling av datadelningsmodellen.
g) informera parterna och användare när befintliga geodata utgår ur produktutbudet enligt
rapport från part eller då nya geodataprodukter tillkommer efter beslut av parterna.
h) svara för support avseende datadelningsmodellen Geodatasamverkan.
i)
beräkna och fakturera årsavgift för användning enligt användaravtal för Geodatasamverkan.
j)
fördela de inkomna årsavgifterna enligt punkterna 5.6 och 5.7 – senast den 31 mars samma
år alternativt den 30 juni samt den 30 november för de medel som inkommer löpande under
året.
k) hämta aktuella statistikuppgifter från SCB och uppdatera kommunparametern i
avgiftsmodellen, se 5.3 och 5.4.
l)
meddela användarna om förändringar i årsavgiften för kommande år senast under
september månad
m) verkställa ändringar som parterna kommit överens om som rör utveckling av modellen för
datadelning, exempelvis uppdatera överenskommelsen, användaravtal för
Geodatasamverkan och bilagor till dessa.
5
Avgiftsmodell
För användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan betalar respektive
användare en årlig avgift. Den årliga avgiftens storlek bestäms av en fastställd modell enligt denna
överenskommelse.
Avgiftsmodellen syftar till att fördela avgifterna för leverans och användning enligt de fem första
punkterna i punkt 4.1, Utveckling av Geodatasamverkan.
Olika parametrar, som beskrivs nedan, avgör vilken kategori respektive användare hamnar i och
därmed vilken årlig avgift som användaren ska betala. De årliga avgifterna för respektive kategori
finns redovisade i bilaga 3, på geodata.se. I den bilagan redovisas även en förteckning av
respektive kommun och landstings/regions kategoritillhörighet.
Avgiftsmodellen är uppdelad i tre delar - en för statliga myndigheter och organisationer med
offentliga uppgifter, en för kommuner och en för landsting/region.
Modellen består av två gemensamma parametrar - nytta och geografiskt verksamhetsområde. För
statliga myndigheter tillkommer en parameter för omsättning. För kommuner och landsting/region
tillkommer en parameter – kommunparameter som bygger på befolkningsmängd, befolkningstäthet,
yta och tätortsandel. Underlag för denna parameter består av uppgifter från SCB. Parametrarna
reglerar vilken kategori respektive användare hamnar i och därmed vilken årlig avgift som
användaren ska betala.
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
6(15)
Diarienummer
Summan av de årliga avgifter som användare betalar fördelas ut till part enligt parternas intäktskrav
från datadelningen, se 5.6 och 5.7. Ingångsvärdena i avgiftsmodellen kan uppdateras årligen med
anledning av parternas intäktskrav, förändringar av innehållet i produktutbudet och förändring av
användares förutsättningar som påverkar kategoritillhörighet.
5.1
Gemensamma parametrar
Gemensamma parametrar (för statliga myndigheter, kommuner, landsting/region och
organisationer med offentliga uppgifter)
Geografiskt verksamhetsområde
Gradering
Kommun el. liknande
Län eller större regioner
Rikstäckning
Faktor
0,5
1,5
4
Kommentar
Den offentliga organisationens verksamhetsområde styr
vilken faktor respektive organisation får för denna parameter.
Kommuner bedöms alltid ha sin kommun som
verksamhetsområde även om större områden nyttjas varför
en kommun alltid ges faktorn 0,5. För organisationer med en
rikstäckande verksamhet blir faktorn alltid 4,0. För
organisationer med verksamhet på länsnivå eller områden
upp till en yta av en tredjedel av Sveriges totala yta blir
faktorn 1,5.
Nytta
Gradering
Bakgrundsinformation
Nödvändig
Faktor
0,5
1,5
Kommentar
Nyttan av geodata styr vilken faktor som ges.
Utgångspunkten är att geodata är nödvändig information för
att fullgöra sina offentliga åtaganden och ger faktorn 1,5.
Myndigheter som använder geodata enbart som
bakgrundsinformation för att illustrera eller förbättra något i
sin verksamhet men klarar sig utan geodata får faktorn 0,5.
5.2
Myndighetsspecifik parameter
Myndighetsspecifik parameter (enbart statliga myndigheter och organisationer med offentligt
uppdrag)
Omsättning (miljoner kronor)
Gradering
Faktor Kommentar
0,2
< 50
Vilken omsättning respektive myndighet har styr vilken faktor
0,4
50 - 100
som sätts. Parametern avser enbart omsättningen för de
0,7
101 - 250
delar av organisationens verksamhet som utför offentliga
1,3
251 - 1 000
uppgifter. Om myndighet har konkurrensutsatt verksamhet
1,8
1 001 - 2 500
ska omsättningen för den verksamheten inte räknas med i
3,5
2 501 - 5 000
den totala omsättningen.
6
5 001 - 25 000
10
> 25 000
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
5.3
7(15)
Diarienummer
Kommunspecifik parameter - kommuner
Kommunspecifik parameter (enbart för kommuner)
Gradering Faktor Kommentar
0,5
9 – 13
Denna parameter utgår från kommuners olika förhållanden. De underliggande
0,7
14 - 15
parametrar som beaktas är: befolkningsmängd, kommunareal, andel
0,9
tätortsareal mot kommunens totala areal samt befolkningstäthet mätt i antal
16 - 17
1,1
invånare per hektar. De underliggande parametrarna summeras ihop och
18 - 20
1,4
varje kommun tilldelas utifrån den summan en grad. Graderna är indelade i 9
21 - 23
1,8
intervaller. Beroende på vilken grad respektive kommun tilldelats, utfaller en
24 - 28
2,5
faktor.
29 - 32
4
33 - 35
5,5
> 35
De underliggande parametrarnas olika faktorer för kommuner är följande:
Andel tätortsareal av kommunens totala areal (%)
Intervall
Mindre än 2
2–5
5,1 – 20
21 – 50
Mer än 50
Faktor
5
4
3
2
1
Befolkningstäthet mätt i antal innevånare per hektar
Intervall
Mer än 10
3,01 – 10
1,01 – 3
0,31 – 1
0,02 – 0,3
Mindre än 0,02
Faktor
10
8
6
4
2
0
Kommunareal (hektar)
Intervall
Mer än 1 000 000
200 001 – 1 000 000
100 001 – 200 000
40 000 – 100 000
Mindre än 40 000
Faktor
5
4
3
2
1
Befolkningsmängd
Intervall
Mer än 700 000
400 001 – 700 000
250 001 – 400 000
100 001 – 250 000
50 001 – 100 000
25 001 – 50 000
10 000 – 25 000
Mindre än 10 000
Faktor
24
21
18
15
12
9
6
3
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
5.4
8(15)
Diarienummer
Kommunspecifik parameter – landsting och regioner
Kommunspecifik parameter (enbart för landsting och regioner)
Gradering Kategori
0,5
< 12
0,7
12 - 13
1
14 - 15
1,2
16 - 18
1,5
19 - 26
2
> 26
Kommentar
Denna parameter utgår från landstingens olika förhållanden. De
underliggande parametrar som beaktas är: befolkningsmängd, areal, andel
tätortsareal mot landstingets totala areal samt befolkningstäthet mätt i antal
invånare per hektar. De underliggande parametrarna summeras ihop och
varje landsting tilldelas utifrån den summan en grad. Graderna är indelade
i 9 intervaller. Beroende på vilken grad respektive landsting tilldelats,
utfaller en faktor.
De underliggande parametrarnas olika faktorer för landsting är följande:
Andel tätortsareal av landstingets totala areal (%)
Intervall
Mindre än 1
1,01– 3
3,01 – 5
5,01 – 10
Mer än 10
Faktor
5
4
3
2
1
Befolkningstäthet mätt i antal innevånare per hektar
Intervall
Mer än 5
3,01 – 5
1,01 – 3
0,31 – 1
Faktor
10
8
6
4
Till och med 0,3
2
Areal (hektar)
Intervall
Mer än 5 000 000
2 500 001 – 5 000 000
1 000 001 – 2 500 000
500 001 – 1 000 000
Till och med 500 000
Faktor
5
4
3
2
1
Befolkningsmängd
Intervall
Mer än 1 500 000
1 000 001 – 1 500 000
750 001 – 1 000 000
500 001 – 750 000
250 001 – 500 000
Till och med 250 000
5.5
Faktor
18
15
12
9
6
3
Leveransavgifter
Leveransavgift för geodata ingår i den årliga avgiften. Respektive part har rätt att sätta
begränsningar, t.ex. antalet uttag som kan göras utan särskild leveransavgift, till ett i förväg bestämt
antal.
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
5.6
9(15)
Diarienummer
Fördelning av inkomna årliga avgifter från statliga myndigheter och
organisationer med offentliga uppgifter
Inkomna årliga avgifter från de statliga myndigheter som tecknat användaravtal för
Geodatasamverkan fördelas efter intäktsbehov som respektive part uppgett enligt följande.
Myndighet
Lantmäteriet
Statistiska centralbyrån
Fördelning
90,64 %
0,61 %
Sveriges geologiska undersökning
6,18 %
Sjöfartsverket
SMHI
Trafikverket
0,53 %
1,03 %
1,01 %
5.7
Fördelning av inkomna årliga avgifter från kommuner och landsting/regioner
Inkomna årliga avgifter från kommuner och landsting som tecknat användaravtal för
Geodatasamverkan fördelas efter intäktsbehov som respektive part uppgett enligt följande.
Myndighet
Lantmäteriet
Fördelning
98,55 %
Statistiska centralbyrån
0,84 %
Sveriges geologiska undersökning
0,27 %
Sjöfartsverket
0,17 %
SMHI
0,17 %
Fördelningen enligt punkterna 5.6 och 5.7 kan justeras årligen efter uppgift om förändrat intäktskrav
från part.
6
Uppsägning och frånträde
Part har rätt att ensidigt frånträda överenskommelsen genom att skriftligen underrätta Lantmäteriet
om detta. Överenskommelsen upphör att gälla vid det årsskifte som infaller tidigast sex månader
efter uppsägning för aktuell part.
Om parts alla geodata ska utgå ur produktutbudet ska parts deltagande i denna samverkan upphöra
vid närmast följande årsskifte.
7
Ändringar och tillägg
Justering av ingående värden i de underliggande parametrarna (se 5.3. Avgiftsmodellen,
Kommunspecifik parameter som hämtas från SCB) kan göras av Lantmäteriet utan att dessa
ändringar beslutas av parterna.
Om part upphör med att ta ut avgifter för sina geodata som beskrivs i produktutbudet ska dessa
geodata utgå ur produktutbudet. En sådan förändring av produktutbudet ska ske vid närmsta
årsskifte efter beslut om förändringen.
Övriga ändringar och tillägg till överenskommelsen och användaravtal för Geodatasamverkan med
bilagor ska godkännas skriftligen av parterna.
8
Avtalstid
Denna överenskommelse träder ikraft den 1 januari 2016, och ersätter tillsammans med
användaravtal för Geodatasamverkan tidigare samverkansavtal för Geodatasamverkan dnr 1092012/4174. Överenskommelsen gäller tills vidare.
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
10(15)
Diarienummer
Denna överenskommelse har upprättats i 6 exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Ort
Datum
Ort
För Lantmäteriet
För SMHI
Ort
Ort
Datum
För SGU
Ort
Datum
Datum
För Sjöfartsverket
Datum
För Trafikverket
Ort
För SCB
Datum
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
Bilaga 1
11(15)
Diarienummer
Definitioner
Term
Definition
Användare
Statlig myndighet, kommun, landsting/region eller organisation med offentligt
uppdrag som använder geodata enligt detta användaravtal.
Geodata
Data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge. Ett geografiskt
läge anges direkt, i ett geodetiskt referenssystem, eller indirekt. Geografisk
information och geografisk data förekommer som synonymer till geodata.
Geodata kan vara uppmätta, beräknade, uppskattade eller på annat sätt
konstaterade. Geodata i form av prognoser ingår inte. Exempel: geodata
innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation om byggnader,
sjöar, vägar, vegetation och befolkning. Källa SIS/Stanlis Termdatabas Ekvator
Geodataportalen
Webbapplikation för att söka, titta på och utvärdera geodata.
Samordnare
Lantmäteriet är utsedd av regeringen till samordnare för geodataområdet, enligt
4 § förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet.
Geodata.se
www.geodata.se är en informationssida och gemensam nationell webbplats för
Inspire, den nationella geodatastrategin och nationell infrastruktur för geodata.
Informationsansvarig
Myndighet eller organisation som pekas ut i förordningen (2010:1770) om
geografisk miljöinformation.
Metadata
Information som beskriver en datamängd eller en IT-baserad tjänst.
Offentliga uppgifter
Uppgift som utförs av statliga och kommunala myndigheter samt vissa
organ inom ramen för sina offentliga åtaganden, förutsatt att de inte kan
beskrivas som affärsverksamhet. En utgångspunkt vid bestämmandet av
vad som är affärsverksamhet (konkurrensutsatt verksamhet) är lagen
(2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga
förvaltningen samt proposition 2009/10:175.
Omsättning
Omfattar den sammanlagda omsättningen/kostnaderna för de delar av
myndighetens verksamhet som utför offentliga uppgifter. Se definition för
offentliga uppgifter.
Omsättningen avser det närmast föregående hela året. Om omsättningen
förra året av olika anledningar inte är representativ för ett normalår ska ett
belopp som speglar ett medelvärde av några1 år anges.
Omsättningen omfattar inte enbart den omsättning som en myndighet har
via anslagsintäkter utan även användaravgifter för den offentliga
verksamheten ska räknas med.
Om en myndighet får finansiering av delar av verksamheten från
exempelvis andra myndigheter för projekt eller andra arbeten så ska detta
räknas med i omsättningssumman.
Affärsverksamhet (konkurrensutsatt verksamhet) och omsättning i
verksamhet utanför Sverige omfattas inte av begreppet.
Anslag som inte används i den egna verksamheten utan som finansierar
projekt eller dylikt vid andra myndigheter, så ska denna del av
omsättningen räknas bort. Detta avser enbart rena anslagsöverföringar.
1 Antalet år kan variera utifrån den verksamhet som bedrivs, för vissa kan ett
medelvärde av ett par år räcka men för andra behövs ett medelvärde på 5 år
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
Produktutbud
12(15)
Diarienummer
Sammanställning av informationsansvarigas utbud av avgiftsbelagda geodata
som ställs till förfogande inom Geodatasamverkan.
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
Bilaga 2
Produktutbud
Produktutbudet för Geodatasamverkan publiceras på www.geodata.se
13(15)
Diarienummer
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
Bilaga 3
Avgifter i Geodatasamverkan
Avgifter för Geodatasamverkan publiceras på www.geodata.se
14(15)
Diarienummer
ÖVERENSKOMMELSE
Datum:
2015-03-176
Bilaga 4
Mall, Användaravtal för Geodatasamverkan
Användaravtal för Geodatasamverkan publiceras på www.geodata.se
15(15)
Diarienummer
ANVÄNDARAVTAL
Datum:
2015-03-176
1(10)
Diarienummer
Förslag
Användaravtal för avgiftsbelagd geodata
från informationsansvariga statliga
myndigheter i Geodatasamverkan
Organisation
Lantmäteriet
Postadress
801 82 Gävle
Besöksadress
Lantmäterigatan 2
Telefon
0771-63 63 63
E-post
[email protected]
Internet
www.geodata.se
ANVÄNDARAVTAL
Datum:
2015-03-176
2(10)
Diarienummer
Innehållsförteckning
1
Inledning ....................................................................................................................................... 3
2
Syfte.............................................................................................................................................. 3
3
Avtalets bilagor ............................................................................................................................. 3
4
Licensvillkor .................................................................................................................................. 3
5
Årsavgift ........................................................................................................................................ 3
Skyldighet att meddela ändrade förutsättningar som kan påverka
årsavgiften ........................................................................................................................................ 4
6
Force Majeure .............................................................................................................................. 4
7
Avtalstid och uppsägning ............................................................................................................. 4
8
Ändringar av geodata ................................................................................................................... 4
9
Ändringar och tillägg av användaravtalet ..................................................................................... 4
10
Tvist .......................................................................................................................................... 4
Bilaga 1
Definitioner ....................................................................................................................... 5
Bilaga 2
Produktutbud i Geodatasamverkan .................................................................................. 6
Bilaga 3
Avgifter.............................................................................................................................. 7
Bilaga 4
Licensvillkor ..................................................................................................................... 8
Licens för offentlig användning ......................................................................................................... 8
Creative common licens ................................................................................................................... 9
Bilaga 5
Underskrift ...................................................................................................................... 10
ANVÄNDARAVTAL
Datum:
2015-03-176
1
3(10)
Diarienummer
Inledning
Detta användaravtal ersätter datadelningslicensen i Samverkansavtal för Geodatasamverkan med
diarienummer 109-2012/4174, enligt beslut av parterna den xxx 2015. Därmed upphör
Samverkansavtal för Geodatasamverkan med diarienummer 109-2012/4174 att gälla den 31
december 2015.
Dataleverantörer enligt detta användaravtal för Geodatasamverkan är de statliga
informationsansvariga myndigheter som framgår av bilagan Produktutbud i Geodatasamverkan.
Detta användaravtal tecknas med Lantmäteriet som samordnare för övriga dataleverantörers
räkning. Användaravtalet baseras på en överenskommelse mellan dataleverantörerna.
Detta användaravtal kan tecknas av statlig myndighet, kommun, landsting/region eller organisation
med offentlig uppgift.
Användare som tecknat användaravtal framgår av förteckning publicerad på geodata.se.
2
Syfte
EU-direktivet Inspire (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/2/EG, av den 14 mars 2007),
om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen samt lagen
(2010:1767) och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation kräver att utsedda
informationsansvariga ska dela data för offentlig användning. Användaravtalet är ett avtal som syftar
till att underlätta tillgången till och användning av geodata för vilka informationsansvariga statliga
myndigheter tar ut avgifter.
Genom detta användaravtal erbjuds ett samlat utbud av geodata. Det ligger i linje med visionen i
den Nationella geodatastrategin om att göra det ” så enkelt som möjligt för så många som möjligt att
hitta, förstå och använda geodata”
Användaravtalet syftar till att ge statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner och
organisationer med offentligt uppdrag rätt att använda geodata som anges i bilaga 2, Produktutbud i
Geodatasamverkan för offentlig användning.
I Geodataportalen finns geodata beskrivna, oavsett om avgift tas ut eller inte för
användning/tillhandahållande av dessa. Geodata i produktutbudet i Geodatasamverkan är en
delmängd av dessa.
3
Avtalets bilagor
Detta användaravtal består förutom av denna del även av följande bilagor.
1) Definitioner
2) Produktutbud i geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se
3) Avgifter i geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se
4) Licensvillkor
5) Underskrift
4
Licensvillkor
Genom detta användaravtal ges användare rätt att använda geodata i Produktutbudet för
Geodatasamverkan enligt de förutsättningar som beskrivs närmare i bilagan Licensvillkor.
5
Årsavgift
För användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan betalar respektive
användare en årlig avgift. Årsavgiften baseras på det intäktskrav som dataleverantörerna har för de
ingående produkterna i bilagan Produktutbud och kan ändras årvis. Den årliga avgiftens storlek
bestäms av avgiftsmodellen som är beskriven på geodata.se.
ANVÄNDARAVTAL
Datum:
2015-03-176
4(10)
Diarienummer
De årliga avgifterna anges utan moms i bilaga Avgifter i Geodatasamverkan som finns tillgänglig på
geodata.se.
Om användaravtal tecknas vid ett senare tillfälle än den 1 januari erläggs avgift för återstående del
av året.
Leveransavgift för leverans av geodataprodukt ingår i den årliga avgiften. Respektive dataleverantör
har rätt att sätta begränsningar t.ex. antalet uttag, som kan göras utan särskild leveransavgift, till ett
i förväg bestämt antal. Information om antalet fria uttag för respektive geodata specificeras i
metadata i Geodataportalen.
Avgiften faktureras årligen av Lantmäteriet.
Skyldighet att meddela ändrade förutsättningar som kan påverka årsavgiften
Statliga myndigheter och organisationer med offentliga uppgifter ska årligen kontrollera sina
uppgifter för omsättning, nytta och geografiskt verksamhetsområde som styr årsavgiften och
meddela Lantmäteriet om ändrade förhållanden senast i augusti månad inför kommande år.
6
Force Majeure
Dataleverantör ska vara befriad från skyldigheter som följer av användaravtalet i det fall
omständighet inträder som ligger utanför dataleverantörens kontroll. Dataleverantör ska snarast
möjligt skriftligen informera användarna om situationen, och så långt som möjligt ange dess art och
omfattning.
Part äger rätt att häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet inträder permanent.
Hävning ska föregås av en skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak.
7
Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller till utgången av det år avtalet tecknats och förlängs därefter med ett år i taget om det
inte sägs upp genom en skriftlig underrättelse till Lantmäteriet. Uppsägning ska vara Lantmäteriet
tillhanda senast den 30 november.
Vid dataleverantörernas uppsägning av avtalet så upphör detta att gälla vid det årsskifte som infaller
tidigast sex månader efter uppsägning.
8
Ändringar av geodata
Ändring av leveransformat, korrigeringar av geodata och liknande kan ske löpande och meddelas
av respektive dataleverantör inom skälig tid innan aktuell ändring träder ikraft.
9
Ändringar och tillägg av användaravtalet
Ändringar av villkoren i detta avtal meddelas skriftligen av Lantmäteriet. Eventuella ändringar
meddelas i september för att kunna träda i kraft vid nästkommande årsskifte. Gällande
användaravtal för Geodatasamverkan publiceras på geodata.se.
Förändringar av årsavgiften aviseras av Lantmäteriet till användare senast under september innan
det årsskifte när ändringen träder i kraft.
10
Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling
mellan de tvistande parterna. Tvist som inte kan lösas vid förhandling ska slutligen avgöras av
svensk domstol om någon av parterna begär det. Vid tvist tillämpas svensk lag.
ANVÄNDARAVTAL
Datum:
2015-03-176
Bilaga 1
5(10)
Diarienummer
Definitioner
Term
Definition
Användare
Statlig myndighet, kommun, landsting/region eller organisation
med offentligt uppdrag som använder geodata enligt detta
användaravtal.
Dataleverantör
Aktör som upplåter rättighet att använda geodata enligt detta
användaravtal.
Geodata
Data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska
läge. Ett geografiskt läge anges direkt, i ett geodetiskt referenssystem, eller indirekt. Geografisk information och geografisk data förekommer som synonymer till geodata. Geodata
kan vara uppmätta, beräknade, uppskattade eller på annat sätt
konstaterade. Geodata i form av prognoser ingår inte.
Exempel: geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som
registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och
befolkning. Källa SIS/Stanlis Termdatabas Ekvator
Geodataportalen
Webbapplikation för att söka, titta på och utvärdera geodata.
Geodata.se
www.geodata.se är en informationssida och gemensam nationell webbplats för Inspire, den nationella geodatastrategin och
nationell infrastruktur för geodata.
Metadata
Information som beskriver en datamängd eller en ITbaserad tjänst.
Offentliga uppgifter
Uppgift som utförs av statliga och kommunala myndigheter
samt vissa organ inom ramen för sina offentliga åtaganden, förutsatt att de inte kan beskrivas som affärsverksamhet. En utgångspunkt vid bestämmandet av vad som
är affärsverksamhet är lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen samt
proposition 2009/10:175.
Tillgängliggörande
All återgivning av geodata oavsett form. Distribution av geodata i fysisk eller elektronisk form, exempelvis tillgängliggörande på Internet. Fall då geodata ställs ut eller förevisas på
annat sätt omfattas också av begreppet.
Tjänst
Paketerad service eller lösning som erbjuds för att tillgodose
ett behov.
Tredje man
Kan vara en fysisk eller juridisk person. Tredje man är någon
annan än licensgivaren och licenstagaren i det aktuella fallet.
Tryckt kartprodukt
En avbildning av ett geografiskt område som trycks på ett fast
medium, t.ex. papper, tyg, kartong eller liknande och som i
huvudsak återger t.ex. markanvändning, bebyggelse, kommunikationsleder, hydrologiska förhållanden, nivåkurvor, fornminnen m.m. Skylt omfattas också av begreppet och avser
geodata som trycks på anordning för uppsättning på allmän
plats.
Att förmedla rättigheter att använda geodata som skyddas enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
vidare till tredje man.
Upplåta
ANVÄNDARAVTAL
Datum:
2015-03-176
Bilaga 2
Produktutbud i Geodatasamverkan
Bilagan kan justeras och aktuell bilaga publiceras på www.geodata.se.
6(10)
Diarienummer
ANVÄNDARAVTAL
Datum:
2015-03-176
Bilaga 3
Avgifter
Bilagan kan justeras och aktuell bilaga publiceras på www.geodata.se
7(10)
Diarienummer
ANVÄNDARAVTAL
Datum:
2015-03-176
Bilaga 4
8(10)
Diarienummer
Licensvillkor
Genom detta användaravtal ges användare rätt att använda geodata i Produktutbudet för
Geodatasamverkan, i enlighet med följande;
•
Licens för offentlig användning, enligt punkt xx.
eller
•
Creative Commons licens
Vilken av de ovanstående licenserna som gäller framgår av metadata för respektive produkt i
Geodataportalen. Om det finns särskilda villkor utöver licensen för offentlig användning respektive
Creative Commons licensen anges de i metadata under metadataelementet restriktioner i
Geodataportalen. Särskilda villkor kan vara t.ex. begränsningar på grund av författningar eller
leveransbegränsningar.
Licens för offentlig användning
Användaren erhåller en icke-exklusiv, icke överlåtbar, rätt att använda geodata för offentlig
användning enligt de villkor som anges nedan.
•
Internt i den egna offentliga verksamheten;
•
Tillgängliggöra geodata till tredje man inom ramen för utförandet av organisationens
offentliga uppgifter. Detta tillgängliggörande ska vara anpassat efter ändamålet med den
egna specifika offentliga uppgiften. Användaren ska tillföra egen eller annans information
vid tillgängliggörandet och den tillagda informationen ska utgöra det primära vid
tillgängliggörandet. Tillgängliggörande av geodata kan exempelvis ske genom e-tjänst,
applikation och tryckt kartprodukt. Funktionaliteten och innehållet i en e-tjänst, applikation
eller liknande ska vara begränsat till ändamålet med den egna offentliga uppgiften.
•
Vid samverkan mellan myndigheter och/eller aktörer med offentliga uppgifter eller vid
samverkan med verksamhet som rör forskning, utbildning samt kulturverksamhet. Användningen kräver att samtliga aktörer som ingår i en sådan samverkan har en egen licens för
den aktuella användningen.
•
Användaren får upplåta rätt att använda geodata enligt detta användaravtal för
Geodatasamverkan till uppdragstagare för att fullfölja uppdrag åt användaren. Användaren
ska upplysa uppdragstagaren om de villkor som är förenade med upplåtelsen.
Uppdragstagaren har inte rätt att upplåta rättigheter vidare och inte heller rätt att använda
upplåten geodata i annan verksamhet än vad uppdraget omfattar.
Begränsning av nyttjanderätten:
•
Användaren får inte distribuera geodata eller göra obearbetat eller bearbetat geodata
åtkomligt för tredje man utöver vad som angivits ovan
•
Vid tillgängliggörande av geodata på Internet ska geodata visas i rasterform
•
Tillgängliggörande av geodata får inte ske mot betalning eller motsvarande
Användarens åtaganden
•
Vid tillgängliggörande av geodata ska tydligt framgå att dataleverantören enligt lagen om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har skydd till geodata enligt följande: ”©
Dataleverantören”.
•
Användaren ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra att dataleverantörens geodata
används obehörigen.
•
Användaren ska vidta skäliga informationssäkerhets- och IT-säkerhetsåtgärder vid
användning av geodata enligt detta användaravtal för Geodatasamverkan
ANVÄNDARAVTAL
Datum:
2015-03-176
•
9(10)
Diarienummer
Användaren åtar sig att utan dröjsmål, till dataleverantören, anmäla krav från tredje man om
ersättning som grundas på påstående om att dataleverantörens geodata eller
geodatatjänster gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
Dataleverantörens åtaganden
Om tredje man framställer anspråk eller väcker talan mot användaren under påstående om att
dataleverantörens geodata eller dess användning i enlighet med detta avtal gör intrång i tredje
mans rättigheter, ska dataleverantören i samband med sådant anspråk eller sådan talan på egen
bekostnad lämna användaren biträde i skälig omfattning.
Friskrivning
Dataleverantören friskriver sig från ansvar för fel, förseningar, avbrott eller andra fel eller störningar
som kan uppstå i den tekniska driften och därmed i tillgången till geodata, om inte detta beror på
grov oaktsamhet från dataleverantörens sida. Dateleverantören påtar sig inte heller något ansvar för
fel som kan uppstå på grund av den teknik eller de programvaror som användaren använder för att
få åtkomst till geodataprodukten. Dataleverantören friskriver sig också från ansvar för skada eller
annan olägenhet som kan uppkomma till följd av användandet av geodata för sig eller tillsammans
med annan information. Dataleverantören friskriver sig från ansvar för fel eller förändringar i
geodata sedan den levererats/distribuerats från dataleverantören till användaren alternativt när
informationen kommit ur dataleverantörens kontroll.
Creative common licens
För de geodata för vilka Creative Commons licenser tillämpas gäller de villkor som framgår enligt
http://www.creativecommons.se/.
ANVÄNDARAVTAL
Datum:
2015-03-176
Bilaga 5
10(10)
Diarienummer
Underskrift
För användare undertecknas härmed användaravtal för avgiftsbelagda geodata från
informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan.
Det innebär bland annat att avgiften för parts nyttjande av de geodata som omfattas av avtalet
enligt bilaga 2, Produktutbud för Geodatasamverkan kommer att faktureras av Lantmäteriet.
Detta användaravtal träder ikraft den xxxxxx och gäller tills vidare.
Aktuellt användaravtal för Geodatasamverkan är publicerat på geodata.se.
Genom undertecknande av denna bilaga förbinder sig användaren att följa villkoren i
användaravtalet inklusive samtliga bilagor.
..................................................................
Ort och datum
………………………………………………..
Organisationens namn
………………………………………………..
Underskrift
……………………………………………….
Namnförtydligande
……………………………………………….
Titel
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
48
Sbn § 35
Dnr 386/2014
424 (Ecos)
Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite
vid avloppsanläggning på fastighet Gäringstorp 2:3 i
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden förelägger XX, med organisationsnummer
XXXXXX-XXXX, att vidta följande försiktighetsåtgärder:
1. Vid vite om 15 000 kronor snarast, dock senast den 1 oktober 2015
installera ett rensgaller. Rensgallret ska placeras så att spillvattnet passerar
rensgallret innan det når avloppsreningsverkets reaktortank. Denna punkt
ersätter punkt 1 i beslut fattat den 27 januari 2015, med diarienummer
2014-000386.
2. Senast den 1 juli 2015 inkomma med protokoll från täthetsprovning av
den första mottagningsbrunnen. Denna punkt ersätter punkt 5 i beslut
fattat den 27 januari 2015, med diarienummer 2014-000386.
3. Att senast den 1 juli 2015 åtgärda locket till slamlagret så att inget slam
läcker ut på marken. Denna punkt ersätter punkt 8 i beslut fattat den 27
januari 2015, med diarienummer 2014-000386.
4. Anläggningen ska senast den 1 oktober 2015 förses med flödesmätare vid
samtliga bräddavloppspunkter, med undantag för de som idag har
tidsregistrering av bräddavloppsvattnet. Denna punkt ersätter punkt 9 i
beslut fattat den 27 januari 2015, med diarienummer 2014-000386.
5. Förslag till reviderat egenkontrollprogram ska inges till
tillsynsmyndigheten senast den 1 oktober 2015. Denna punkt ersätter
punkt 10 i beslut fattat den 27 januari 2015, med diarienummer 2014000386.
Lagstöd:
26 kap 9, 14 §§ med hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 §
Miljöbalken. 5§ Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-04-29
49
Forts.
Sbn § 35
Beskrivning av ärendet
I samband med en inspektion 2014-11-26 framkom brister i egenkontrollen och
anläggningen. Flera brister har tidigare påtalats vid tidigare inspektioner.
Miljökontoret anser att verksamheten brister i egenkontroll då man överskridit det
tidigare fastställda beslutet för de gräns- och riktvärden man ska hålla för BOD7
och tot-P på utgående spillvatten. För att kunna behandla och släppa ut
avloppsvatten från WC och BDT på fastigheten Gäringstorp 2:3 måste
avloppsanläggningen förbättras. Som ett led i detta måste uppgifter inkomma och
åtgärder vidtas enligt förslag till beslut.
Beslut förenat med vite fattades 2015-01-27 av samhällsbyggnadsnämnden.
Efter detta har synpunkter inkommit och åtgärder vidtagits. Den senaste
inspektionen utfördes 2015-02-06. Vid besöket framförde verksamhetsutövaren
synpunkter som inte framförts tidigare. Synpunkterna som inkom bestod i att man
behöver längre tid på sig att installera ett rensgaller samt förlängd tid för att
inkomma med ett egenkontrollprogram. 2015-02-11 inkom ytterligare synpunkter.
Utifrån detta föreslår samhällsbyggnadsenheten att åtgärdspunkterna förenade
med vite förändras något gällande datum, belopp och innehåll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-03-30
_____
Expediering
Fastighetsägare till Gäringstorp 2:3
Miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (6)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-03-30
Vår handläggare
Kristin Larsson
Vår beteckning
ECOS 2014-000386
Förslag till beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder
förenat med vite vid avloppsanläggningen på fastighet
Gäringstorp 2:3 i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden förelägger XX, med
organisationsnummer XXXXXX-XXXX, att vidta följande försiktighetsåtgärder:
1. Vid vite om 15 000 kronor snarast, dock senast den 1 oktober 2015
installera ett rensgaller. Rensgallret ska placeras så att spillvattnet passerar
rensgallret innan det når avloppsreningsverkets reaktortank. Denna punkt
ersätter punkt 1 i beslut fattat den 27 januari 2015, med diarienummer
2014-000386.
2. Senast den 1 juli 2015 inkomma med protokoll från täthetsprovning av
den första mottagningsbrunnen. Denna punkt ersätter punkt 5 i beslut
fattat den 27 januari 2015, med diarienummer 2014-000386.
3. Att senast den 1 juli 2015 åtgärda locket till slamlagret så att inget slam
läcker ut på marken. Denna punkt ersätter punkt 8 i beslut fattat den 27
januari 2015, med diarienummer 2014-000386.
4. Anläggningen ska senast den 1 oktober 2015 förses med flödesmätare vid
samtliga bräddavloppspunkter, med undantag för de som idag har
tidsregistrering av bräddavloppsvattnet. Denna punkt ersätter punkt 9 i
beslut fattat den 27 januari 2015, med diarienummer 2014-000386.
5. Förslag till reviderat egenkontrollprogram ska inges till
tillsynsmyndigheten senast den 1 oktober 2015. Denna punkt ersätter
punkt 10 i beslut fattat den 27 januari 2015, med diarienummer 2014000386.
Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8-10 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Lagstöd:
26 kap 9, 14 §§ med hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 §
Miljöbalken. 5§ Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av miljöinspektör på samhällsbyggnadsenheten.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet den 27 januari 2015. Efter
detta har synpunkter inkommit och åtgärder vidtagits. Senaste inspektionen
utfördes den 6 februari 2015. Vid besöket framförde verksamhetsutövaren
synpunkter som inte framförts tidigare. Synpunkterna som inkom bestod i att man
behöver längre tid på sig att installera ett rensgaller. Man anser att man behöver
förlängd tid för att inkomma med ett egenkontrollprogram. Den 11 februari
inkom synpunkter skriftligen på att man anser att det är en oskälig kostnad att
installera flödesmätare på samtliga bräddavlopp då detta inte har någon
förbättrande effekt när det gäller att förhindra bräddning eftersom bräddningarna
ej varat längre tid än ca 1 minut.
Åtgärder
För att ni i fortsättningen ska kunna behandla och släppa ut avloppsvatten från
WC och BDT på fastigheten Gäringstorp 2:3 måste avloppsanläggningen
förbättras. Som ett led i detta måste ovanstående uppgifter inkomma och
ovanstående åtgärder vidtas.
Underlag för beslut
Bakgrund
Verksamheten består i ett avloppsreningsverk dimensionerat för 100 pe. Reningen
sker idag i slamavskiljare och med SBR teknik i reaktortank. Man har samarbete
med Aqua Processer AB som sköter service i verket. Beslut om att godta anmälan
för anläggningen fattades den 30 juli 2001. I beslutet från 2001 förelades
verksamhetsutövaren om vissa försiktighetsmått. Huvudman för anläggningen är
XX. Anläggningen belastas med spillvatten från cafeteria, sju bostäder samt övrig
större byggnad. Anläggningen är sedan tidigare ett tillsynsobjekt med en fast årlig
avgift och tillsyn görs årligen.
Vid inspektionen den 6 februari 2015 diskuterades åtgärdspunkterna i belslutet
från 27 januari igenom.
I samtal med Arne Andersson från Aqua Processer AB den 27 februari 2015
framkom att den första mottagningsbrunnen i betong är tätad och att
bräddavloppet i denna brunn är igensatt. Man har för avsikt att ta upp nytt
bräddavlopp i pumpbrunnen. Innan inspektionen den 6 februari 2015 fanns
funderingar på om en ny brunn skulle installeras eller om den befintliga
betongbrunnen skulle tätas. Vid inspektionen bestämdes att om den befintliga
2 (6)
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av miljöinspektör på samhällsbyggnadsenheten.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet den 27 januari 2015. Efter
detta har synpunkter inkommit och åtgärder vidtagits. Senaste inspektionen
utfördes den 6 februari 2015. Vid besöket framförde verksamhetsutövaren
synpunkter som inte framförts tidigare. Synpunkterna som inkom bestod i att man
behöver längre tid på sig att installera ett rensgaller. Man anser att man behöver
förlängd tid för att inkomma med ett egenkontrollprogram. Den 11 februari
inkom synpunkter skriftligen på att man anser att det är en oskälig kostnad att
installera flödesmätare på samtliga bräddavlopp då detta inte har någon
förbättrande effekt när det gäller att förhindra bräddning eftersom bräddningarna
ej varat längre tid än ca 1 minut.
Åtgärder
För att ni i fortsättningen ska kunna behandla och släppa ut avloppsvatten från
WC och BDT på fastigheten Gäringstorp 2:3 måste avloppsanläggningen
förbättras. Som ett led i detta måste ovanstående uppgifter inkomma och
ovanstående åtgärder vidtas.
Underlag för beslut
Bakgrund
Verksamheten består i ett avloppsreningsverk dimensionerat för 100 pe. Reningen
sker idag i slamavskiljare och med SBR teknik i reaktortank. Man har samarbete
med Aqua Processer AB som sköter service i verket. Beslut om att godta anmälan
för anläggningen fattades den 30 juli 2001. I beslutet från 2001 förelades
verksamhetsutövaren om vissa försiktighetsmått. Huvudman för anläggningen är
Vårdförbundet Sörmland. Anläggningen belastas med spillvatten från cafeteria vid
Vårnäs ridskola, sju bostäder samt Vårnäs behandlingshem. Behandlingshemmet
uppgår som mest till 38 behandlingsplatser och 22 anställda. Anläggningen är
sedan tidigare ett tillsynsobjekt med en fast årlig avgift och tillsyn görs årligen.
Vid inspektionen den 6 februari 2015 deltog Brigitta Hagdahl, Förbundschef samt
Robert Persson, driftansvarig, från verksamheten. Arne Andersson från Aqua
Processer AB deltog. Från Miljökontoret i Vingåker deltog Kristin Larsson. Från
Miljökontoret i Flen deltog Michael Felczak. Vid inspektionen diskuterades
åtgärdspunkterna i belslutet från 27 januari igenom.
I samtal med Arne Andersson från Aqua Processer AB den 27 februari 2015
framkom att den första mottagningsbrunnen i betong är tätad och att
bräddavloppet i denna brunn är igensatt. Man har för avsikt att ta upp nytt
bräddavlopp i pumpbrunnen. Innan inspektionen den 6 februari 2015 fanns
funderingar på om en ny brunn skulle installeras eller om den befintliga
betongbrunnen skulle tätas. Vid inspektionen bestämdes att om den befintliga
brunnen skulle användas och åtgärdas så behöver en täthetsprovning utföras som
visar på att brunnen är tät. Inläckage skedde tidigare i mottagningsbrunnen dit allt
inkommande samlas innan pumpning till slamavskiljare. Brunnen är idag tätad,
men inget läckagetest har utförts.
2 (5)
I dagsläget händer det att slam trycks upp från slamlagret och ut på mark, men i
sin tur under lock. Denna brist påpekades vid inspektionen den 6 februari 2015.
Slamlagret måste förses med ett tätslutande lock för att förhindra att man
förorenar omgivande mark.
Provtagning av reningsverkets utgående spillvatten sker i samma rör som
breddningen från utjämningsbrunnen. Verksamhetsutövaren menar att det kan
vara därför som man fått höga värden. Man har försökt att spola igenom efter
breddning, men troligtvis har man ej hunnit alla gånger innan verket tagit
delprover. Verksamhetsutövaren tillsynar verket ungefär varannan dag.
Bräddavloppet i avloppsreningsverket är försett med tidsregistrering. De övriga
breddavloppen saknar flödesmätning.
Förvaltningens ståndpunkt
Se förslag till beslut.
Skäl för beslutet
Bedömning av nuvarande anläggning
Verksamheten har länge arbetat med att minska inläckaget av ovidkommande
spillvatten och Miljökontoret anser att verksamheten behöver fortsätta med detta,
då verksamhetsutövaren uppger att det är stora skillnader i flöde beroende på
nederbördsmängd. Vid höga nederbördmängder får man ett högre flöde i verket.
Att kontinuerligt arbeta med att minska inläckage är viktigt. Driftsäkerheten i
verket ökar om belastningen på verket är jämn. Vid ett lågt inflöde till verket kan
man minska fällningskemikalieåtgången och ett jämnt inflöde kan medföra mindre
antal bräddningar. Ett led i arbetet med att minska inläckaget av ovidkommande
vatten är att tillse att den första mottagningsbrunnen är tät. Genom att
täthetsprova brunnen kan man försäkra sig om att den är det. Nämnden bedömer
det således skäligt att kräva att brunnen täthetsprovas.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att anläggningens driftsäkerhet och även
reningseffekt kan förbättras genom att installera ett rensgaller innan spillvattnet
passerar reningsverkets reaktortank. Genom att installera ett rensgaller kommer
grovavfall att sorteras bort och förhindrar att pumpar och ledningar sätter igen. att
Det grovavfall som fastnar i ett rensgaller kan bestå i toalettpapper, tygtrasor och
andra föremål som spolas ned i avloppet. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att
det är skäligt att verksamhetsutövaren har tills den 1 oktober på sig att utföra
åtgärden.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att verksamhetsutövaren
kontinuerligt ska arbeta för att minska antalet bräddningar. Samhällsbyggnadsnämnden anser det skäligt att kräva att verksamheten installerar flödesmätare för
det spillvatten som bräddar och därmed släpps ut otillräckligt renat till recipient.
Detta för att minska antalet bräddningar samt systematiskt undersöka och bedöma
riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt utifrån förordningen
om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).
3 (5)
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten, som antogs 2000, ska alla vatten nå god
ekologisk och kemisk vattenstatus senast 2015. Enligt Länsstyrelsernas
vatteninformationssystem,-VISS, har Gäringsjön måttlig ekologisk status, -vilket
fastställdes 2009. En orsak till att sjön inte uppnår god status anges vara
övergödning. På förslag finns att Gäringsjön ska få tidsundantag till 2021 då det är
tekniskt omöjligt att hinna nå god status innan 2015.
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant
Enligt Miljöbalken ska den som är ansvarig för ett avloppsreningsverk utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Beskrivning av ärendet
Verksamheten består i ett avloppsreningsverk dimensionerat för 100 pe. Reningen
sker i slamavskiljare och med SBR teknik i reaktortank. Reningsverket har årlig
tillsyn från Miljökontoret. Den senaste inspektionen var 6 februari 2015. I
verksamheten finns brister som behöver åtgärdas.
Beslutet kan överklagas
Detta beslut kan det överklagas av den som är berörd och om beslutet går honom
eller henne emot. Möjligheten att överklaga ett beslut börjar löpa från det att den
som är berörd tog del av beslutet, och gäller sedan under tre veckor. Hur man
överklagar framgår av beslutets följebrev.
Lagstiftning
Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet.
Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 §)
För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av
det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten (4§
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll).
Verksamhetsutövaren skall ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande
kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att
förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. (5§ Förordning
(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll).
Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma
riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av
undersökningar och bedömningar skall dokumenteras.
Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till
olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren
omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. (6§ Förordning (1998:901)
om verksamhetsutövares egenkontroll).
4 (5)
5 (5)
Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål
ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. (Miljöbalken 9
kap. 7 §)
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett
enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken skall efterlevas. (Miljöbalken 26 kap. 9 §)
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. (Miljöbalken 26 kap.
14§)
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Thorsten Schnaars
Enhetschef
Kristin Larsson
Miljöinspektör
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
50
Sbn § 36
Dnr 96/2015
446 (Ecos)
Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från
avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:79 till
Ålsätter 1:5 i Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden


Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XX, personnummer
XXXXXX-XXXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, diskoch tvättvatten) från fastigheten Ålsätter 1:79 till den bristfälliga
gemensamma avloppsanordningen för fastigheterna Ålsätter 1:34, 1:79, 1:80,
1:81, 1:82 och 1:83 på fastigheten Ålsätter 1:5 från och med den
30 november 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden förenar förbudet med vite om 75 000 kronor.
Lagstöd: 26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Beskrivning av ärendet
Miljökontoret har 2009 mottagit ett klagomål på att avloppsanläggningen är dålig
och dricksvattnet är avloppspåverkat för de fyra fastigheterna Ålsätter 1:32,
Ålsätter 1:33, Ålsätter 1:34 och Ålsätter 1:31. Dessa fyra fastigheterna har en
gemensam grävd vattentäkt. År 2007 fattades ett beslut om föreläggande att
åtgärda avloppsanläggningen så den blir miljö- och hälsomässigt godtagbar. Det
har dock inte skett några åtgärder eftersom det har funnits en förhoppning och en
önskan om kommunalt vatten och avlopp till Ålsätter från föreningens sida.
Beslutet om föreläggande har inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny
avloppsanordning. Avloppsanordningen på fastigheten inspekterades senast den 8
september 2014.
Utifrån inspektionen den 8 september 2014, samt tidigare års inspektioner,
bedöms avloppsanläggningen inte vara godkänd. Det växer stora träd i
infiltrationsbädden och det står vatten och slam i de 4 luftrören som
inspekterades. Ett luftningsrör ligger i en pöl med vad som bedöms vara
avloppsvatten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att reningen i anläggningen är
mycket bristfällig och att åtgärder måste vidtas omgående. Detta då det i dagsläget
finns uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-04-29
51
Forts.
Sbn § 36
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-24, § 26, att återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning. Ordföranden informerar
att diskussioner har förts med representanter för kommunen och Sörmland
Vatten AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-03-30
_____
Expediering
Fastighetsägare till Ålsätter 1:79
Miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-03-30
Vår handläggare
Kristin Larsson
Vår beteckning
2015-00096
Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Ålsätter 1:79 till Ålsätter 1:5 i Vingåkers kommun
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förbjuda XX, personnr.
XXXXXX-XXXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och
tvättvatten) från fastigheten Ålsätter 1:79 till den bristfälliga gemensamma
avloppsanordningen för fastigheterna Ålsätter 1:79, 1:80, 1:81, 1:82 och 1:83
på fastigheten Ålsätter 1:5 från och med den 30 november 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med
vite om 75 000 kr
Lagstöd:
26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Skäl för beslutet
Bedömning av nuvarande anläggning
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller de
krav som ställs i miljöbalken. På fastigheten Ålsätter 1:79 finns en byggnad som
har utsläpp av BDT samt WC. Spillvattnet leds till den gemensamma bädden på
Ålsätter 1:5.
Utifrån inspektionen den 8 september 2014, samt tidigare års inspektioner
bedöms avloppsanläggningen inte vara godkänd. Det växer stora träd i
infiltrationsbädden och det står vatten och slam i de 4 luftrören som
inspekterades. Ett luftningsrör ligger i en pöl med vad som bedöms vara
avloppsvatten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att reningen i anläggningen är
mycket bristfällig och att åtgärder måste vidtas omgående. Detta då det i dagsläget
finns uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
I Ålsätters fritidshusområde finns flera små fastigheter som ligger tätt precis vid
sjön Kolsnaren. I området finns många enskilda vattentäkter. Marken är
genomsläpplig och dåliga avlopp kan riskera att orsaka olägenhet för människors
hälsa. Kolsnaren har otillfredsställande ekologisk status enligt vattenmyndighetens
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
I Ålsätters fritidshusområde finns flera små fastigheter som ligger tätt precis vid
sjön Kolsnaren. I området finns många enskilda vattentäkter. Marken är
genomsläpplig och dåliga avlopp kan riskera att orsaka olägenhet för människors
hälsa. Kolsnaren har otillfredsställande ekologisk status enligt vattenmyndighetens
statusklassning och riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2021. För
Kolsnaren finns fastställd miljökvalitetsnorm som innebär att god ekologisk status
ska uppnås till år 2021. De miljöproblem som ligger till grund för klassningen är
bland annat övergödning och förorening av miljögifter. Nämnden bedömer att det
således finns ytterligare skäl att förbjuda avloppsanläggningen.
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant
sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska en godtagbar avloppsanordning användas. Den befintliga
avloppsanordningen på fastigheten anses inte vara godtagbar. Av den anledningen
föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud vid vite om 75 000 kr att
släppa ut ofullständigt renat hushållsspillvatten från fastigheten Ålsätter 1:79 till
Ålsätter 1:5 från och med den 30 november 2015.
Beskrivning av ärendet
Avloppsanläggningen byggdes 1991 och behandlar avloppsvatten från 5
fastigheter, påkopplade med WC och BDT (bad, disk och tvätt). Fastighetsägarna
som är anslutna till anläggningen betalar en årlig avgift och tillsyn görs årligen.
Fastigheterna har var och en först en enskild slamavskiljare. Dessa följs av en
gemensam skärande pump som leder avloppsvattnet till en gemensam
trekammarbrunn. Efter trekammarbrunnen fördelas avloppsvattnet ut med 6
stycken spridarrör i den gemensamma infiltrationsbädden.
Miljökontoret har 2009 mottagit ett klagomål på att avloppsanläggningen är dålig
och dricksvattnet är avloppspåverkat för de fyra fastigheterna Ålsätter 1:32,
Ålsätter 1:33, Ålsätter 1:34 och Ålsätter 1:31. Dessa fyra fastigheterna har en
gemensam grävd vattentäkt.
År 2007 fattades ett beslut om föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen
så den blir miljö- och hälsomässigt godtagbar. Det har dock inte skett några
åtgärder eftersom det har funnits en förhoppning och en önskan om kommunalt
vatten och avlopp till Ålsätter från föreningens sida. Beslutet om föreläggande har
inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny avloppsanordning.
Avloppsanordningen på fastigheten inspekterades senast den 8 september 2014.
Kommunicering
Detta beslut har kommunicerats skriftligen med fastighetsägaren. Inga synpunkter
har inkommit.
2 (3)
3 (3)
Lagstöd
Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet.
Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 §)
Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål
ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras.
(Miljöbalken 9 kap. 7 §)
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett
enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken skall efterlevas.
(Miljöbalken 26 kap. 9 §)
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
(Miljöbalken 26 kap. 14 §)
Beslutet kan överklagas
Beslutet kan det överklagas. Hur man överklagar framgår av beslutets följebrev.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef
Kristin Larsson
Miljöinspektör
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
52
Sbn § 37
Dnr 97/2015
446 (Ecos)
Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från
avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:80 till
Ålsätter 1:5 i Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden


Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XX, personnummer
XXXXXX-XXXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, diskoch tvättvatten) från fastigheten Ålsätter 1:80 till den bristfälliga
gemensamma avloppsanordningen för fastigheterna Ålsätter 1:34, 1:79, 1:80,
1:81, 1:82 och 1:83 på fastigheten Ålsätter 1:5 från och med den
30 november 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden förenar förbudet med vite om 75 000 kronor.
Lagstöd: 26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Beskrivning av ärendet
Miljökontoret har 2009 mottagit ett klagomål på att avloppsanläggningen är dålig
och dricksvattnet är avloppspåverkat för de fyra fastigheterna Ålsätter 1:32,
Ålsätter 1:33, Ålsätter 1:34 och Ålsätter 1:31. Dessa fyra fastigheterna har en
gemensam grävd vattentäkt. År 2007 fattades ett beslut om föreläggande att
åtgärda avloppsanläggningen så den blir miljö- och hälsomässigt godtagbar. Det
har dock inte skett några åtgärder eftersom det har funnits en förhoppning och en
önskan om kommunalt vatten och avlopp till Ålsätter från föreningens sida.
Beslutet om föreläggande har inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny
avloppsanordning. Avloppsanordningen på fastigheten inspekterades senast den 8
september 2014.
Utifrån inspektionen den 8 september 2014, samt tidigare års inspektioner,
bedöms avloppsanläggningen inte vara godkänd. Det växer stora träd i
infiltrationsbädden och det står vatten och slam i de 4 luftrören som
inspekterades. Ett luftningsrör ligger i en pöl med vad som bedöms vara
avloppsvatten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att reningen i anläggningen är
mycket bristfällig och att åtgärder måste vidtas omgående. Detta då det i dagsläget
finns uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-04-29
53
Forts.
Sbn § 37
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-24, § 27, att återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning. Ordföranden informerar
att diskussioner har förts med representanter för kommunen och Sörmland
Vatten AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-03-30
_____
Expediering
Fastighetsägare till Ålsätter 1:80
Miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-03-30
Vår handläggare
Kristin Larsson
Vår beteckning
2015-00097
Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Ålsätter 1:80 till Ålsätter 1:5 i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förbjuda XX, personnr.
XXXXXX-XXXX att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och
tvättvatten) från fastigheten Ålsätter 1:80 till den bristfälliga gemensamma
avloppsanordningen för fastigheterna Ålsätter 1:79, 1:80, 1:81, 1:82 och 1:83 på
fastigheten Ålsätter 1:5 från och med den 30 november 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med vite
om 75 000 kr
Lagstöd:
26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Skäl för beslutet
Bedömning av nuvarande anläggning
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller de
krav som ställs i miljöbalken. På fastigheten Ålsätter 1:80 finns en byggnad som
har utsläpp av BDT samt WC. Spillvattnet leds till den gemensamma bädden på
Ålsätter 1:5.
Utifrån inspektionen den 8 september 2014, samt tidigare års inspektioner
bedöms avloppsanläggningen inte vara godkänd. Det växer stora träd i
infiltrationsbädden och det står vatten och slam i de 4 luftrören som
inspekterades. Ett luftningsrör ligger i en pöl med vad som bedöms vara
avloppsvatten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att reningen i anläggningen är
mycket bristfällig och att åtgärder måste vidtas omgående. Detta då det i dagsläget
finns uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
I Ålsätters fritidshusområde finns flera små fastigheter som ligger tätt precis vid
sjön Kolsnaren. I området finns många enskilda vattentäkter. Marken är
genomsläpplig och dåliga avlopp kan riskera att orsaka olägenhet för människors
hälsa. Kolsnaren har otillfredsställande ekologisk status enligt vattenmyndighetens
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
I Ålsätters fritidshusområde finns flera små fastigheter som ligger tätt precis vid
sjön Kolsnaren. I området finns många enskilda vattentäkter. Marken är
genomsläpplig och dåliga avlopp kan riskera att orsaka olägenhet för människors
hälsa. Kolsnaren har otillfredsställande ekologisk status enligt vattenmyndighetens
statusklassning och riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2021. För
Kolsnaren finns fastställd miljökvalitetsnorm som innebär att god ekologisk status
ska uppnås till år 2021. De miljöproblem som ligger till grund för klassningen är
bland annat övergödning och förorening av miljögifter. Nämnden bedömer att det
således finns ytterligare skäl att förbjuda avloppsanläggningen.
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant
sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska en godtagbar avloppsanordning användas. Den befintliga
avloppsanordningen på fastigheten anses inte vara godtagbar. Av den anledningen
föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud vid vite om 75 000 kr att
släppa ut ofullständigt renat hushållsspillvatten från fastigheten Ålsätter 1:80 till
Ålsätter 1:5 från och med den 30 november 2015.
Beskrivning av ärendet
Avloppsanläggningen byggdes 1991 och behandlar avloppsvatten från 5
fastigheter, påkopplade med WC och BDT (bad, disk och tvätt). Fastighetsägarna
som är anslutna till anläggningen betalar en årlig avgift och tillsyn görs årligen.
Fastigheterna har var och en först en enskild slamavskiljare. Dessa följs av en
gemensam skärande pump som leder avloppsvattnet till en gemensam
trekammarbrunn. Efter trekammarbrunnen fördelas avloppsvattnet ut med 6
stycken spridarrör i den gemensamma infiltrationsbädden.
Miljökontoret har 2009 mottagit ett klagomål på att avloppsanläggningen är dålig
och dricksvattnet är avloppspåverkat för de fyra fastigheterna Ålsätter 1:32,
Ålsätter 1:33, Ålsätter 1:34 och Ålsätter 1:31. Dessa fyra fastigheterna har en
gemensam grävd vattentäkt.
År 2007 fattades ett beslut om föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen
så den blir miljö- och hälsomässigt godtagbar. Det har dock inte skett några
åtgärder eftersom det har funnits en förhoppning och en önskan om kommunalt
vatten och avlopp till Ålsätter från föreningens sida. Beslutet om föreläggande har
inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny avloppsanordning.
Avloppsanordningen på fastigheten inspekterades senast den 8 september 2014.
Kommunicering
Detta beslut har kommunicerats skriftligen med fastighetsägaren. Inga synpunkter
har inkommit.
2 (3)
3 (3)
Lagstöd
Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet.
Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 §)
Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål
ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras.
(Miljöbalken 9 kap. 7 §)
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett
enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken skall efterlevas.
(Miljöbalken 26 kap. 9 §)
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
(Miljöbalken 26 kap. 14 §)
Beslutet kan överklagas
Beslutet kan det överklagas. Hur man överklagar framgår av beslutets följebrev.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef
Kristin Larsson
Miljöinspektör
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
54
Sbn § 38
Dnr 98/2015
446 (Ecos)
Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från
avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:81 till
Ålsätter 1:5 i Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden


Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XX, personnummer
XXXXXX-XXXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, diskoch tvättvatten) från fastigheten Ålsätter 1:81 till den bristfälliga
gemensamma avloppsanordningen för fastigheterna Ålsätter 1:34, 1:79, 1:80,
1:81, 1:82 och 1:83 på fastigheten Ålsätter 1:5 från och med den
30 november 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden förenar förbudet med vite om 75 000 kronor.
Lagstöd: 26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Beskrivning av ärendet
Miljökontoret har 2009 mottagit ett klagomål på att avloppsanläggningen är dålig
och dricksvattnet är avloppspåverkat för de fyra fastigheterna Ålsätter 1:32,
Ålsätter 1:33, Ålsätter 1:34 och Ålsätter 1:31. Dessa fyra fastigheterna har en
gemensam grävd vattentäkt. År 2007 fattades ett beslut om föreläggande att
åtgärda avloppsanläggningen så den blir miljö- och hälsomässigt godtagbar. Det
har dock inte skett några åtgärder eftersom det har funnits en förhoppning och en
önskan om kommunalt vatten och avlopp till Ålsätter från föreningens sida.
Beslutet om föreläggande har inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny
avloppsanordning. Avloppsanordningen på fastigheten inspekterades senast den 8
september 2014.
Utifrån inspektionen den 8 september 2014, samt tidigare års inspektioner,
bedöms avloppsanläggningen inte vara godkänd. Det växer stora träd i
infiltrationsbädden och det står vatten och slam i de 4 luftrören som
inspekterades. Ett luftningsrör ligger i en pöl med vad som bedöms vara
avloppsvatten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att reningen i anläggningen är
mycket bristfällig och att åtgärder måste vidtas omgående. Detta då det i dagsläget
finns uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-04-29
55
Forts.
Sbn § 38
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-24, § 28, att återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning. Ordföranden informerar
att diskussioner har förts med representanter för kommunen och Sörmland
Vatten AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-03-30
_____
Expediering
Fastighetsägare till Ålsätter 1:81
Miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-03-30
Vår handläggare
Kristin Larsson
Vår beteckning
2015-00098
Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Ålsätter 1:81 till Ålsätter 1:5 i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förbjuda XX, personnr.
XXXXXX-XXXX att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och
tvättvatten) från fastigheten Ålsätter 1:81 till den bristfälliga gemensamma
avloppsanordningen för fastigheterna Ålsätter 1:79, 1:80, 1:81, 1:82 och 1:83 på
fastigheten Ålsätter 1:5 från och med den 30 november 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med vite
om 75 000 kr
Lagstöd:
26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Skäl för beslutet
Bedömning av nuvarande anläggning
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller de
krav som ställs i miljöbalken. På fastigheten Ålsätter 1:81 finns en byggnad som
har utsläpp av BDT samt WC. Spillvattnet leds till den gemensamma bädden på
Ålsätter 1:5.
Utifrån inspektionen den 8 september 2014, samt tidigare års inspektioner
bedöms avloppsanläggningen inte vara godkänd. Det växer stora träd i
infiltrationsbädden och det står vatten och slam i de 4 luftrören som
inspekterades. Ett luftningsrör ligger i en pöl med vad som bedöms vara
avloppsvatten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att reningen i anläggningen är
mycket bristfällig och att åtgärder måste vidtas omgående. Detta då det i dagsläget
finns uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
I Ålsätters fritidshusområde finns flera små fastigheter som ligger tätt precis vid
sjön Kolsnaren. I området finns många enskilda vattentäkter. Marken är
genomsläpplig och dåliga avlopp kan riskera att orsaka olägenhet för människors
hälsa. Kolsnaren har otillfredsställande ekologisk status enligt vattenmyndighetens
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
I Ålsätters fritidshusområde finns flera små fastigheter som ligger tätt precis vid
sjön Kolsnaren. I området finns många enskilda vattentäkter. Marken är
genomsläpplig och dåliga avlopp kan riskera att orsaka olägenhet för människors
hälsa. Kolsnaren har otillfredsställande ekologisk status enligt vattenmyndighetens
statusklassning och riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2021. För
Kolsnaren finns fastställd miljökvalitetsnorm som innebär att god ekologisk status
ska uppnås till år 2021. De miljöproblem som ligger till grund för klassningen är
bland annat övergödning och förorening av miljögifter. Nämnden bedömer att det
således finns ytterligare skäl att förbjuda avloppsanläggningen.
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant
sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska en godtagbar avloppsanordning användas. Den befintliga
avloppsanordningen på fastigheten anses inte vara godtagbar. Av den anledningen
föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud vid vite om 75 000 kr att
släppa ut ofullständigt renat hushållsspillvatten från fastigheten Ålsätter 1:81 till
Ålsätter 1:5 från och med den 30 november 2015.
Beskrivning av ärendet
Avloppsanläggningen byggdes 1991 och behandlar avloppsvatten från 5
fastigheter, påkopplade med WC och BDT (bad, disk och tvätt). Fastighetsägarna
som är anslutna till anläggningen betalar en årlig avgift och tillsyn görs årligen.
Fastigheterna har var och en först en enskild slamavskiljare. Dessa följs av en
gemensam skärande pump som leder avloppsvattnet till en gemensam
trekammarbrunn. Efter trekammarbrunnen fördelas avloppsvattnet ut med 6
stycken spridarrör i den gemensamma infiltrationsbädden.
Miljökontoret har 2009 mottagit ett klagomål på att avloppsanläggningen är dålig
och dricksvattnet är avloppspåverkat för de fyra fastigheterna Ålsätter 1:32,
Ålsätter 1:33, Ålsätter 1:34 och Ålsätter 1:31. Dessa fyra fastigheterna har en
gemensam grävd vattentäkt.
År 2007 fattades ett beslut om föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen
så den blir miljö- och hälsomässigt godtagbar. Det har dock inte skett några
åtgärder eftersom det har funnits en förhoppning och en önskan om kommunalt
vatten och avlopp till Ålsätter från föreningens sida. Beslutet om föreläggande har
inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny avloppsanordning.
Avloppsanordningen på fastigheten inspekterades senast den 8 september 2014.
Kommunicering
Detta beslut har kommunicerats skriftligen med fastighetsägaren. Synpunkter har
inkommit. Synpunkterna består i att kostnaderna är alltför höga och att man
önskar åtgärda bädden.
2 (3)
3 (3)
Lagstöd
Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet.
Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 §)
Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål
ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras.
(Miljöbalken 9 kap. 7 §)
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett
enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken skall efterlevas.
(Miljöbalken 26 kap. 9 §)
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
(Miljöbalken 26 kap. 14 §)
Beslutet kan överklagas
Beslutet kan det överklagas. Hur man överklagar framgår av beslutets följebrev.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef
Kristin Larsson
Miljöinspektör
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
56
Sbn § 39
Dnr 99/2015
446 (Ecos)
Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från
avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:82 till
Ålsätter 1:5 i Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden


Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XX, personnummer
XXXXXX-XXXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, diskoch tvättvatten) från fastigheten Ålsätter 1:82 till den bristfälliga
gemensamma avloppsanordningen för fastigheterna Ålsätter 1:34, 1:79, 1:80,
1:81, 1:82 och 1:83 på fastigheten Ålsätter 1:5 från och med den
30 november 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden förenar förbudet med vite om 75 000 kronor.
Lagstöd: 26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Beskrivning av ärendet
Miljökontoret har 2009 mottagit ett klagomål på att avloppsanläggningen är dålig
och dricksvattnet är avloppspåverkat för de fyra fastigheterna Ålsätter 1:32,
Ålsätter 1:33, Ålsätter 1:34 och Ålsätter 1:31. Dessa fyra fastigheterna har en
gemensam grävd vattentäkt. År 2007 fattades ett beslut om föreläggande att
åtgärda avloppsanläggningen så den blir miljö- och hälsomässigt godtagbar. Det
har dock inte skett några åtgärder eftersom det har funnits en förhoppning och en
önskan om kommunalt vatten och avlopp till Ålsätter från föreningens sida.
Beslutet om föreläggande har inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny
avloppsanordning. Avloppsanordningen på fastigheten inspekterades senast den 8
september 2014.
Utifrån inspektionen den 8 september 2014, samt tidigare års inspektioner,
bedöms avloppsanläggningen inte vara godkänd. Det växer stora träd i
infiltrationsbädden och det står vatten och slam i de 4 luftrören som
inspekterades. Ett luftningsrör ligger i en pöl med vad som bedöms vara
avloppsvatten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att reningen i anläggningen är
mycket bristfällig och att åtgärder måste vidtas omgående. Detta då det i dagsläget
finns uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-04-29
57
Forts.
Sbn § 39
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-24, § 26, att återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning. Ordföranden informerar
att diskussioner har förts med representanter för kommunen och Sörmland
Vatten AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-03-30
_____
Expediering
Fastighetsägare till Ålsätter 1:82
Miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-03-30
Vår handläggare
Kristin Larsson
Vår beteckning
2015-00099
Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Ålsätter 1:82 till Ålsätter 1:5 i Vingåkers kommun
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förbjuda XX, personnr.
XXXXXX-XXXX att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och
tvättvatten) från fastigheten Ålsätter 1:82 till den bristfälliga gemensamma
avloppsanordningen för fastigheterna Ålsätter 1:79, 1:80, 1:81, 1:82 och 1:83
på fastigheten Ålsätter 1:5 från och med den 30 november 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med
vite om 75 000 kr
Lagstöd:
26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Skäl för beslutet
Bedömning av nuvarande anläggning
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller de
krav som ställs i miljöbalken. På fastigheten Ålsätter 1:82 finns en byggnad som
har utsläpp av BDT samt WC. Spillvattnet leds till den gemensamma bädden på
Ålsätter 1:5.
Utifrån inspektionen den 8 september 2014, samt tidigare års inspektioner
bedöms avloppsanläggningen inte vara godkänd. Det växer stora träd i
infiltrationsbädden och det står vatten och slam i de 4 luftrören som
inspekterades. Ett luftningsrör ligger i en pöl med vad som bedöms vara
avloppsvatten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att reningen i anläggningen är
mycket bristfällig och att åtgärder måste vidtas omgående. Detta då det i dagsläget
finns uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
I Ålsätters fritidshusområde finns flera små fastigheter som ligger tätt precis vid
sjön Kolsnaren. I området finns många enskilda vattentäkter. Marken är
genomsläpplig och dåliga avlopp kan riskera att orsaka olägenhet för människors
hälsa. Kolsnaren har otillfredsställande ekologisk status enligt vattenmyndighetens
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
I Ålsätters fritidshusområde finns flera små fastigheter som ligger tätt precis vid
sjön Kolsnaren. I området finns många enskilda vattentäkter. Marken är
genomsläpplig och dåliga avlopp kan riskera att orsaka olägenhet för människors
hälsa. Kolsnaren har otillfredsställande ekologisk status enligt vattenmyndighetens
statusklassning och riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2021. För
Kolsnaren finns fastställd miljökvalitetsnorm som innebär att god ekologisk status
ska uppnås till år 2021. De miljöproblem som ligger till grund för klassningen är
bland annat övergödning och förorening av miljögifter. Nämnden bedömer att det
således finns ytterligare skäl att förbjuda avloppsanläggningen.
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant
sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska en godtagbar avloppsanordning användas. Den befintliga
avloppsanordningen på fastigheten anses inte vara godtagbar. Av den anledningen
föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud vid vite om 75 000 kr att
släppa ut ofullständigt renat hushållsspillvatten från fastigheten Ålsätter 1:82 till
Ålsätter 1:5 från och med den 30 november 2015.
Beskrivning av ärendet
Avloppsanläggningen byggdes 1991 och behandlar avloppsvatten från 5
fastigheter, påkopplade med WC och BDT (bad, disk och tvätt). Fastighetsägarna
som är anslutna till anläggningen betalar en årlig avgift och tillsyn görs årligen.
Fastigheterna har var och en först en enskild slamavskiljare. Dessa följs av en
gemensam skärande pump som leder avloppsvattnet till en gemensam
trekammarbrunn. Efter trekammarbrunnen fördelas avloppsvattnet ut med 6
stycken spridarrör i den gemensamma infiltrationsbädden.
Miljökontoret har 2009 mottagit ett klagomål på att avloppsanläggningen är dålig
och dricksvattnet är avloppspåverkat för de fyra fastigheterna Ålsätter 1:32,
Ålsätter 1:33, Ålsätter 1:34 och Ålsätter 1:31. Dessa fyra fastigheterna har en
gemensam grävd vattentäkt.
År 2007 fattades ett beslut om föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen
så den blir miljö- och hälsomässigt godtagbar. Det har dock inte skett några
åtgärder eftersom det har funnits en förhoppning och en önskan om kommunalt
vatten och avlopp till Ålsätter från föreningens sida. Beslutet om föreläggande har
inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny avloppsanordning.
Avloppsanordningen på fastigheten inspekterades senast den 8 september 2014.
Kommunicering
Detta beslut har kommunicerats skriftligen med fastighetsägaren. Synpunkter har
inte inkommit.
2 (3)
3 (3)
Lagstöd
Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet.
Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 §)
Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål
ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras.
(Miljöbalken 9 kap. 7 §)
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett
enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken skall efterlevas.
(Miljöbalken 26 kap. 9 §)
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
(Miljöbalken 26 kap. 14 §)
Beslutet kan överklagas
Beslutet kan det överklagas. Hur man överklagar framgår av beslutets följebrev.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef
Kristin Larsson
Miljöinspektör
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
58
Sbn § 40
Dnr 100/2015
446 (Ecos)
Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från
avloppsanordning på fastigheten Ålsätter 1:83 till
Ålsätter 1:5 i Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden


Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XX, personnummer
XXXXXX-XXXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, diskoch tvättvatten) från fastigheten Ålsätter 1:83 till den bristfälliga
gemensamma avloppsanordningen för fastigheterna Ålsätter 1:34, 1:79, 1:80,
1:81, 1:82 och 1:83 på fastigheten Ålsätter 1:5 från och med den
30 november 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden förenar förbudet med vite om 75 000 kronor.
Lagstöd: 26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Beskrivning av ärendet
Miljökontoret har 2009 mottagit ett klagomål på att avloppsanläggningen är dålig
och dricksvattnet är avloppspåverkat för de fyra fastigheterna Ålsätter 1:32,
Ålsätter 1:33, Ålsätter 1:34 och Ålsätter 1:31. Dessa fyra fastigheterna har en
gemensam grävd vattentäkt. År 2007 fattades ett beslut om föreläggande att
åtgärda avloppsanläggningen så den blir miljö- och hälsomässigt godtagbar. Det
har dock inte skett några åtgärder eftersom det har funnits en förhoppning och en
önskan om kommunalt vatten och avlopp till Ålsätter från föreningens sida.
Beslutet om föreläggande har inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny
avloppsanordning. Avloppsanordningen på fastigheten inspekterades senast den 8
september 2014.
Utifrån inspektionen den 8 september 2014, samt tidigare års inspektioner,
bedöms avloppsanläggningen inte vara godkänd. Det växer stora träd i
infiltrationsbädden och det står vatten och slam i de 4 luftrören som
inspekterades. Ett luftningsrör ligger i en pöl med vad som bedöms vara
avloppsvatten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att reningen i anläggningen är
mycket bristfällig och att åtgärder måste vidtas omgående. Detta då det i dagsläget
finns uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-04-29
59
Forts.
Sbn § 40
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-24, § 30, att återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning. Ordföranden informerar
att diskussioner har förts med representanter för kommunen och Sörmland
Vatten AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-03-30
_____
Expediering
Fastighetsägare till Ålsätter 1:83
Miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-03-30
Vår handläggare
Kristin Larsson
Vår beteckning
2015-00100
Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
från fastigheten Ålsätter 1:83 till Ålsätter 1:5 i Vingåkers kommun
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förbjuda XX, personnr.
XXXXXX-XXXX att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och
tvättvatten) från fastigheten Ålsätter 1:83 till den bristfälliga gemensamma
avloppsanordningen för fastigheterna Ålsätter 1:79, 1:80, 1:81, 1:82 och 1:83
på fastigheten Ålsätter 1:5 från och med den 30 november 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med
vite om 75 000 kr
Lagstöd:
26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Skäl för beslutet
Bedömning av nuvarande anläggning
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller de
krav som ställs i miljöbalken. På fastigheten Ålsätter 1:83 finns en byggnad som
har utsläpp av BDT samt WC. Spillvattnet leds till den gemensamma bädden på
Ålsätter 1:5.
Utifrån inspektionen den 8 september 2014, samt tidigare års inspektioner
bedöms avloppsanläggningen inte vara godkänd. Det växer stora träd i
infiltrationsbädden och det står vatten och slam i de 4 luftrören som
inspekterades. Ett luftningsrör ligger i en pöl med vad som bedöms vara
avloppsvatten. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att reningen i anläggningen är
mycket bristfällig och att åtgärder måste vidtas omgående. Detta då det i dagsläget
finns uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
I Ålsätters fritidshusområde finns flera små fastigheter som ligger tätt precis vid
sjön Kolsnaren. I området finns många enskilda vattentäkter. Marken är
genomsläpplig och dåliga avlopp kan riskera att orsaka olägenhet för människors
hälsa. Kolsnaren har otillfredsställande ekologisk status enligt vattenmyndighetens
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
I Ålsätters fritidshusområde finns flera små fastigheter som ligger tätt precis vid
sjön Kolsnaren. I området finns många enskilda vattentäkter. Marken är
genomsläpplig och dåliga avlopp kan riskera att orsaka olägenhet för människors
hälsa. Kolsnaren har otillfredsställande ekologisk status enligt vattenmyndighetens
statusklassning och riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2021. För
Kolsnaren finns fastställd miljökvalitetsnorm som innebär att god ekologisk status
ska uppnås till år 2021. De miljöproblem som ligger till grund för klassningen är
bland annat övergödning och förorening av miljögifter. Nämnden bedömer att det
således finns ytterligare skäl att förbjuda avloppsanläggningen.
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på sådant
sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska en godtagbar avloppsanordning användas. Den befintliga
avloppsanordningen på fastigheten anses inte vara godtagbar. Av den anledningen
föreslås Samhällsbyggnadsnämnden besluta om förbud vid vite om 75 000 kr att
släppa ut ofullständigt renat hushållsspillvatten från fastigheten Ålsätter 1:83 till
Ålsätter 1:5 från och med den 30 november 2015.
Beskrivning av ärendet
Avloppsanläggningen byggdes 1991 och behandlar avloppsvatten från 5 stycken
fastigheter som är påkopplade med WC och BDT (bad, disk och tvätt).
Fastighetsägarna som är anslutna till anläggningen betalar en årlig avgift och tillsyn
görs årligen. Fastigheterna har var och en först en enskild slamavskiljare. Dessa
följs av en gemensam skärande pump som leder avloppsvattnet till en gemensam
trekammarbrunn. Efter trekammarbrunnen fördelas avloppsvattnet ut med 6
stycken spridarrör i den gemensamma infiltrationsbädden.
Miljökontoret har 2009 mottagit ett klagomål på att avloppsanläggningen är dålig
och dricksvattnet är avloppspåverkat för de fyra fastigheterna Ålsätter 1:32,
Ålsätter 1:33, Ålsätter 1:34 och Ålsätter 1:31. Dessa fyra fastigheterna har en
gemensam grävd vattentäkt.
År 2007 fattades ett beslut om föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen
så den blir miljö- och hälsomässigt godtagbar. Det har dock inte skett några
åtgärder eftersom det har funnits en förhoppning och en önskan om kommunalt
vatten och avlopp till Ålsätter från föreningens sida. Beslutet om föreläggande har
inte efterlevts eftersom man ännu inte lagt någon ny avloppsanordning.
Avloppsanordningen på fastigheten inspekterades senast den 8 september 2014.
Kommunicering
Detta beslut har kommunicerats skriftligen med fastighetsägaren. Synpunkter har
inte inkommit.
2 (3)
3 (3)
Lagstöd
Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet.
Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 §)
Avloppsvatten ska avledas och renas eller på annat sätt omhändertas så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål
ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras.
(Miljöbalken 9 kap. 7 §)
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett
enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken skall efterlevas.
(Miljöbalken 26 kap. 9 §)
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
(Miljöbalken 26 kap. 14 §)
Beslutet kan överklagas
Beslutet kan det överklagas. Hur man överklagar framgår av beslutets följebrev.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef
Kristin Larsson
Miljöinspektör
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
60
Sbn § 41
Dnr 97/2015
001
Behovsutredning 2016-2018 för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden inom miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, tobakslagstiftningen och lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar behovsutredning till kommunstyrelsen
som underlag för budget och resursfördelning för år 2016.
Beskrivning av ärendet
En behovsutredning har tagits fram i enlighet med miljötillsynsförordningen (SFS
2011:13). Behovsutredningen redovisar tillsynsbehovet för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden inom miljöbalken och livsmedelslagsstiftningen,
tobakslagsstiftningen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel för år
2016-18. Behovsutredningen ska beslutas av den som beslutar om användningen
av myndighetens resurser.
Miljöinspektörerna behöver uppgå till sex årsarbetskrafter för att klara
tillsynsbehovet inom miljöbalkens, livsmedelslagens, tobakslagens och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedels områden under 2016. I nuläget arbetar fyra
tillsvidareanställda, samt en projektanställd miljöinspektör på miljökontoret. För
att möta behovet av tillsyn av enskilda avlopp behövs ytterligare en årsarbetskraft.
Tjänsten bör kunna finansieras med tillsynsavgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-03-30
_____
Expediering
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-03-30
Vår handläggare
Åsa Pettersson
0151-191 00
[email protected]
Vår beteckning
97/2015-001
Behovsutredning 2016-2018
För samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden
inom miljöbalken, livsmedelslagstiftningen,
strålskyddslagen, tobakslagstiftningen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar;

Att behovsutredningen redovisas till kommunstyrelsen som underlag för
budget och resursfördelning för 2016.
Beskrivning av ärendet
En behovsutredning har tagits fram i enlighet med miljötillsynsförordningen (SFS
2011:13). Behovsutredningen redovisar tillsynsbehovet för
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden inom miljöbalken och
livsmedelslagsstiftningen, tobakslagsstiftningen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel för år 2016-18. Behovsutredningen ska beslutas av den som
beslutar om användningen av myndighetens resurser.
Konsekvenser
Miljöinspektörerna behöver uppgå till sex årsarbetskrafter för att klara
tillsynsbehovet inom miljöbalkens, livsmedelslagens, tobakslagens och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedels områden under 2016. I nuläget arbetar fyra
tillsvidareanställda, samt en projektanställd miljöinspektör på miljökontoret. För
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsenheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
att möta behovet av tillsyn av enskilda avlopp behövs ytterligare en årsarbetskraft.
Tjänsten bör kunna finansieras med tillsynsavgifter.
Beslutsunderlag
Behovsutredning 2016-2018
För samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden inom miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, tobakslagstiftningen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsenheten
Thorsten Schnaars
Enhetschef
Åsa Pettersson
Miljöinspektör
2 (2)
Behovsutredning
2016-18
För samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområden inom miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen,
tobakslagstiftningen och lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel.
Information
Titel:
Behovsutredning 2016-18, För samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområden inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen,
tobakslagstiftningen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel.
Utgivare:
Författare:
Kontakt:
Vingåkers kommun
Åsa Pettersson
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
2
Innehåll
1
2
3
Inledning ................................................................................................ 4
Beräkning av resurser........................................................................... 5
Tillsyn och kontroll ............................................................................... 6
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
4
Myndighetens ansvar för miljötillsynen och livsmedelskontrollen ......... 6
Miljöbalken ............................................................................................ 7
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ................................................. 8
Övrig lagstiftning ................................................................................... 9
Tillsyn/Kontroll ....................................................................................... 9
Behovsutredning ................................................................................. 10
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.4
4.5
Tillsynsområden som behöver mer resurser ...................................... 10
Miljöskydd ........................................................................................... 10
Hälsoskydd.......................................................................................... 11
Resursbehov ....................................................................................... 11
Samverkan och projekt ....................................................................... 11
Kvalitetsarbete, och administration ..................................................... 11
Sammanfattning och konsekvenser av resursfördelning .................... 12
3
1
Inledning
Samhällsbyggnadsnämnden är en lokal tillsynsmyndighet som har till uppgift att
bedriva tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen,
strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
med flera. Tillsynsmyndigheten ska utöver myndighetsutövning även arbeta med
samhällsservice genom information om gällande bestämmelser. Enligt miljöbalken
och livsmedelslagen är myndigheten skyldig att varje år bedöma tillsynsbehovet
inom nämndens ansvarsområden. Denna behovsutredning ska sträcka sig över tre
år, och ska varje år ligga till grund för verksamhetens tillsynsplanering.
Behovsutredningen ska beslutas av den som beslutar om användningen av
myndighetens resurser.
Denna behovsutredning kommer ligga till grund för 2016-18 års tillsyns- och
kontrollplan inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden.
4
2
Beräkning av resurser
För att beräkna tillgängliga personella resurser har en mall från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) använts, se tabell 1. Den debiterbara tiden är
enligt SKLs schablon i genomsnitt ca 800 timmar för en årsarbetskraft.
Kommunens storlek och organisation påverkar dock i hög grad hur många
debiterbara timmar per år man kan räkna med per årsarbetare. En stor kommun,
med många inspektörer, kan räkna med betydligt fler debiterbara timmar per år
och handläggare, än en liten kommun där inspektören måste ägna relativt stor del
av sin arbetstid till andra arbetsuppgifter. I Vingåker som liten kommun bedöms
utrymmet för debiterbar kontrolltid att i bästa fall vara 600 timmar/årsarbetskraft
och år.
Tabell 1. Mall från SKL
Orsak
Beskrivning
Uppskattad
tid i timmar
Personlig tid
Utbildning, friskvård, semester, sjukdom, vård av barn och
personlig tid
Gemensamma
Extern och intern samverkan, planering, kvalitetsarbete
aktiviteter
och övrigt administrativt arbete
Fakturerbar tillsyn
Planerad tillsyn
Oplanerad tillsyn
Tillståndsärenden, anmälningsärenden, extra tillsyn, akut
tillsyn och kontroll
Kontroll som inte kan förutses
Ej fakturerbar tillsyn Utgörs av obefogade klagomål och liknande som inte kan
avgiftsbeläggas
Utgörs av arbete med remisser, motionssvar, information,
rådgivning och liknande som inte kan avgiftsbeläggas
Årsarbetstid i timmar en heltidstjänst
En tillsynsmyndighet för miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll kan aldrig
nå 100 % kostnadstäckningsgrad. Enligt en enkät utförs av SKL uppnår Sveriges
miljökontor en kostnadstäckningsgrad på 70 % för livsmedelskontroll, 50 % för
miljöskyddstillsyn och 40 % för hälsoskyddstillsyn. Kostnadstäckningsgraden
behöver för miljökontoret i Vingåker behöver utredas.
Samhällsbyggnadsenheten behöver göra en översyn av underlaget till timavgiften,
för att om möjligt förbättra kostnadstäckningsgraden i Vingåker.
5
515
560
600
275
1950
3
Tillsyn och kontroll
Samhällsbyggnadsenhetens arbete med tillsyn och kontroll enligt miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen och övrig lagstiftning omfattar bland annat följande;








3.1
Göra inspektioner (föranmälda/oanmälda) på tillsynobjekt (miljöfarlig
verksamhet, hälsoskyddsobjekt och livsmedelsföretagare). Vid
inspektioner kontrolleras att beslut, föreskrifter och domar som meddelats
följs, samt verksamhetens egenkontroll. Tillsynsmyndigheten vidtar sedan
åtgärder som råd, föreläggande och förbud för att åstadkomma rättelse.
Handläggning av inkommande anmälningsärenden prövas av
samhällsbyggnadsnämnden
- Inrättande av avloppsanordning
- Inrättande av värmepumpsanläggning
- Starta eller ändra C-verksamhet (förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- Starta skola, förskola eller skärande/stickande verksamhet
- Starta solarium
- Dispensansökningar renhållningsordningen
- Årsrapportering CFC
- Anmälan cisterner
- Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
- M fl
Anmäla till polis eller åklagare vid misstanke om brott
Beslut om miljösanktionsavgifter
Rådgivning och information till allmänhet och företag
Lämna information till andra myndigheter genom remissvar
Utreda det egna tillsynsbehovet, föra register och årligen upprätta
tillsynsplaner
Regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.
Myndighetens ansvar för miljötillsynen och
livsmedelskontrollen
I miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår vilket tillsynsansvar den kommunala
nämnden har inom miljöbalkens område. För livsmedelskontrollen finns
motsvarande krav i livsmedelslagstiftningen. Nämnden ska utreda tillsynsbehovet
för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Behovsutredningen ska sträcka sig tre år framåt.
Behovsutredningen ska ses över minst en gång varje år. Tillsynsmyndigheten ska
årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet.
Behovsutredningen utgör tillsammans med fastställd nämndplan underlag för
årliga tillsyns-/kontrollplaner. Behovsutredningen och tillsyns-/kontrollplanen är
ett lagstadgade dokument som ska beslutas av den inom myndigheten som
beslutar om myndighetens resurser. De ska upprättas inför varje verksamhetsår. I
tillsynsplanen framgår vilka tillsynsobjekt som ska besökas under året utifrån
tillgängliga resurser.
6
Tillsammans utgör dessa dokument underlag för samhällsbyggnadsnämndens
prioritering av verksamhetens förekommande arbetsuppgifter.
3.1.1
Miljöbalken
Miljöbalkens övergripande syfte är att främja hållbar utveckling som innebär att en
hälsosam och god miljö säkerställs för kommande generationer. Naturen har ett
skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med
ett stort ansvar. Miljöbalken ska tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en långsiktigt god
hushållning tryggas utifrån ekologiska, sociala, kulturella och
samhällsekonomiska synpunkter, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material,
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
I Sverige har riksdagen beslutat om ett övergripande generationsmål som lyder:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
Därutöver finns 16 miljökvalitetsmål som ska säkerställa att generationsmålet
uppfylls. Miljökvalitetsmålen kommer framöver att brytas ner till etappmål.
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar för alla miljöfarliga verksamheter
med beteckningen C och U i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd(1998:899), samt alla hälsoskyddsverksamheter. Planerad,
återkommande tillsyn måste utföras på alla objekt som betalar fast årlig
tillsynsavgift. Detta omfattar idag alla C-verksamheter, vissa U-verksamheter samt
de flesta anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. Verksamheter som inte
betalar årlig avgift timdebiteras efter tillsynsbesök. Denna tillsyn omfattar de flesta
av Sveriges 16 miljökvalitetsmål.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Miljöbalken ger den operativa tillsynsmyndigheten möjlighet att ta betalt för den
tillsyn man utför, enligt principen att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle).
I Vingåker infördes år 2009 en riskbaserad taxa för tillsyn enligt miljöbalken.
Denna taxa ger myndigheten större möjlighet att ta ut fasta årliga avgifter för sin
tillsyn. Detta möjliggör bättre planering inför verksamhetsåret, och ska säkerställa
att nämnden avsätter de resurser som krävs för att bedriva den tillsyn som
verksamheterna betalat för. Den riskbaserade taxan består av två delar,
riskbedömning och resursbedömning.
Riskbedömning
Vid riskbedömningen värderas verksamhetens faktiska omständigheter,
verksamheten ”riskklassas”. Det betyder att man bedömer hur riskabel
verksamheten är utifrån ett miljöperspektiv. Det bedöms om verksamheten kan
medföra olägenheter för människor eller påverka miljön. Den eller de egenskaper
den enskilda verksamheten innehar, som exempelvis någon kemikalie, produkt
7
eller process och som vid oaktsam hantering kan orsaka skador på människors
hälsa eller miljön utgör själva grunden i riskbedömningen. Taxan ska möta
behovet av riskbedömning av enskilda verksamheter och därigenom ge ett
underlag för resursutredningen samt för den avgift som varje verksamhet ska
betala för myndighetens tillsyn.
Verksamheter med större risker ska betala en fast årlig avgift, för att säkerställa att
resurser avsätts som möjliggör operativ tillsyn motsvarande dessa timmar. Alla
verksamheter måste inte få tillsyn varje år, men inom en treårsperiod ska alla
verksamheter som betalar årlig avgift ha fått tillsyn motsvarande dessa
timmar.
Resursbedömning
Resursbedömningen av verksamheten består i hur verksamheten hanterar sina
inneboende risker. Bedömningen ska behandla om verksamheten har rutiner för
egenkontroll och om de följer rutinerna. Finns det stora brister vid inspektion
eller om rutinerna i egenkontrollen inte följs blir resultatet ett ökat tillsynsbehov.
Detta utökade tillsynsbehov medför debitering för extra tillsynstid.
3.1.2
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen har två syften. Det ena är att lagstiftningen
ska bidra till att de livsmedel som erbjuds konsumenterna är säkra, de får alltså
inte innehålla ämnen som kan äventyra hälsan. Det andra syftet handlar om
ärlighet, om att förhindra fusk med mat och konsumentens rätt att få all
nödvändig information om maten för att kunna göra ett medvetet val.
Ansvaret för kontrollen vilar dels på livsmedelsföretagaren som ska bedriva en
effektiv egenkontroll i sin verksamhet, dels på ansvariga myndigheter som ska se
till att kontroll sker regelbundet. Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad
och utövas i alla led i hanteringskedjan.
Kontrollmetoderna är inspektion och revision. Inspektioner ska göras utan
förvarning medan revision kräver att livsmedelsföretagaren underrättas i förväg.
Nya livsmedelsföretag och företag som byter ägare ska registreras eller godkännas
innan de startar. I samband med registrering sker ingen förprövning, kontrollen
sker ute på plats när verksamheten är igång. Animalieanläggningar är dock ett
undantag. De ska godkännas innan de startar.
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Alla livsmedelsföretagare betalar en fast årlig avgift för att finansiera kontrollen.
Avgiften motsvarar de timmar som myndigheten ska lägga ned på kontroll av
verksamheten. Avgiftens storlek baseras på riskklassning av anläggningen enligt
Vingåkers kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel.
Kontrolltiden, och avgiften, bestäms genom att en riskbedömning görs av varje
livsmedelsanläggning:
 en riskklassning görs med hänsyn tagen till typ av verksamhet och
livsmedel som hanteras i verksamheten, produktionens storlek och typ av
konsumentgrupp som berörs,
 ett kontrolltidstillägg beräknas som avser till exempel spårbarhet och
märkning,
8

en erfarenhetsklassning görs med hänsyn tagen till myndighetens
erfarenheter från tidigare kontroll av verksamheten
Vid riskbedömningen tillämpas Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”.
Livsmedelsanläggningar som riskklassats och betalar årlig kontrollavgift behöver
inte få kontrollbesök varje år, men de ska erhålla den kontrolltid de betalar för
inom en treårsperiod.
3.1.3
Övrig lagstiftning
I tobakslagen regleras bestämmelserna om rökfria lokaler och bestämmelserna om
handel med tobak, till exempel åldersgräns, skyltar och egentillsyn. Tobakslagen är
en skyddslagstiftning som ska motverka tobaksbrukets skadeverkningar.
Lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel innehåller bestämmelser
om handel med receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek.
Handeln ska bedrivas så att läkemedlen inte skadar människor, egendom eller
miljö samt så att inte läkemedlens kvalitet försämras.
3.1.4
Tillsyn/Kontroll
Planerad/återkommande tillsyn – debiterbar tid
Detta omfattar planerad tillsyn i form av föranmälda/oanmälda inspektioner
informationsinsatser, provtagningar m.m. som sker på tillsynsmyndighetens
initiativ eller tillsyn som debiteras med fasta årliga avgifter.
Oplanerad tillsyn – debiterbar tid/skattefinansierad
Tillsyn som följs av befogade klagomål, inkommande anmälningsärenden och
tillståndsans-/dispensansökningar är så kallad oplanerad tillsyn som inte sker på
tillsynsmyndighetens initiativ. Antalet ärenden kan vara svårt att förutse, men en
uppskattning görs baserad på föregående år. Handläggningstiden för dessa
ärenden kan debiteras. Enheten arbetar för att öka debiteringsgraden för dessa
typer av ärenden genom att utarbeta system för tidredovisning på ärenden, samt ta
fram tydliga handläggningsrutiner som minskar tidsåtgången på varje ärende.
De ärenden som måste finansieras av skattemedel är till exempel obefogade
klagomål, myndighetens egna utredningar och undersökningar, arbete med
remisser, överklaganden samt sanktionsåtgärder som miljösanktionsavgifter och
åtalsanmälningar. Även allmän rådgivning/information kan inte avgiftsbeläggas.
Tillsynsverksamheten innehåller också arbetsuppgifter och moment som kan vara
svåra att knyta till ett enskilt objekt. Exempel på detta är recipientundersökningar,
inventeringar, informationsinsatser, miljöövervakning, m.m. där direkta motparter
saknas. Sådana generella kostnader kan fördelas på kommunens samtliga
tillsynsobjekt och tillstånd inom respektive område för vilken informationen
används genom att utgöra ett av underlagen för beräkning av timtaxan.
9
4
Behovsutredning
4.1
Tillsynsområden som behöver mer resurser
4.1.1
Miljöskydd
Miljöfarliga verksamheter
Vingåker har många mindre miljöfarliga verksamheter(U-verksamheter) som i
nuläget inte får någon planerad tillsyn eftersom dessa inte betalar årlig
tillsynsavgift. Enhetens bedömning är att det finns ett behov av regelbunden
tillsyn, och att denna tillsyn behöver bedrivas med intervall om högst fem år.
Tillsynen kan finansiseras med tillsynsavgifter.
Kemikalier
I Vingåker bedrivs i nuläget inte någon planerad tillsyn beträffande cisterner eller
produkttillsyn av kemikalier hos återförsäljare. Enhetens bedömning är att det
finns ett behov av regelbunden tillsyn inom detta område. Tillsynen kan
finansiseras med tillsynsavgifter.
Förorenad mark
Det finns ungefär 100 identifierade områden i Vingåker som kan vara förorenade
och som kommunen har tillsynsansvaret för. I Vingåker bedrivs inte någon
planerad tillsyn av förorenad mark. Det finns därför ett behov av att nämnden
avsätter resurser för detta. Tillsynen kan till stor del finansieras med timavgifter.
Lantbruk
Vingåker är en kommun med många lantbruk. Eftersom näringsläckage från
lantbruken är en bidragande orsak till sjöarnas ekologiska status så behöver tillsyn
på lantbruken prioriteras. I nuläget bedrivs endast regelbunden tillsyn på de gårdar
som har mer än 30 djurenheter. Det saknas register över övriga lantbruk och rena
växtodlingsgårdar. En inventering av dessa verksamheter behöver därför göras.
Vidare behöver dessa verksamheter prioriteras för tillsyn. Enhetens bedömning är
att det finns behov av regelbunden tillsyn med intervall om högst fem år.
Tillsynen kan finansieras med tillsynsavgifter.
Enskilda avlopp
I Vingåkers kommun finns enligt vår senaste uppskattning (genom granskning av
taxeringsuppgifter) ca 2500 enskilda avloppsanordningar. Myndighetens kunskap
om dessa anläggningar och statusen på dess funktion är bristfällig. Med hänsyn till
erfarenhet från andra kommuner och vårt eget inventeringsarbete så är minst
hälften av dessa är sannolikt bristfälliga.
Bristfälliga små avlopp bidrar med läckage av näringsämnen till vattendragen.
Enligt vattendirektivets åtgärdsprogram behöver kommunerna se till att tillräckliga
krav ställs på enskilda avlopp för de områden som inte uppnår, eller riskerar att
inte uppnå god ekologisk status med avseende på övergödning. Det finns därför
ett stort behov av att resurser avsätts för vidare avloppsinventeringar.
I behovsutredningen redovisas tillsynsbehovet för en inventeringstakt på c:a 200
avlopp/år. För denna inventeringstakt behöver två årsarbetskrafter om året
avsättas för avloppsinventering och handläggning av avloppsansökningar som
10
följd av detta. Inventering och avloppsansökningar kan finansieras med
tillsynsavgifter.
4.1.2
Hälsoskydd
Hygieniska verksamheter och bostäder
I nuläget bedrivs endast regelbunden tillsyn på skolor, förskolor och badhus.
Behov finns för regelbunden tillsyn även på andra hälsoskyddsverksamheter,
exempelvis fotvårdare, vårdboenden och tatuerare. Enhetens bedömning är att
regelbunden tillsyn med intervall om högst fem år behövs.
Radon
I Sverige finns ett miljömål som anger att alla bostäder senast 2020 ska ha en
radonhalt under 200 Bq. Takten för mätningar och åtgärder går långsamt i Sverige
och behöver snabbas på väsentligt om miljömålet ska uppnås.
I Vingåker fastställdes 2006 ett radonprogram för Vingåkers kommun, där
tillsynsinsatser sattes in för att öka antalet radonmätningar i Vingåker.
Radonprogrammet löpte ut 2011 och behöver förnyas. Insatser behövs för att
kontrollera mätningar och åtgärder av höga radonhalter. Behov för detta har
redovisats i behovsutredningen.
4.2
Resursbehov
Nedan redovisas det antal timmar som bedöms behövas för att klara handläggning
av tillsyns- och kontrollärenden inom nämndens områden år 2016-18. Detta
omfattar följande:
Behov (timmar)
Miljöskydd
Hälsoskydd
Enskilda avlopp
Livsmedel
Tobak och receptfria läkemedel
SUMMA
Motsvarande årsarbetskrafter
4.3
2016
1500
900
2000
700
60
5160
6
2017
1500
900
2000
700
60
5160
6
2018
1500
900
2000
700
60
5160
6
Samverkan och projekt
För att upprätthålla en effektiv och rättssäker organisation med hög kvalitet på
tillsynen/kontrollen krävs det att inspektörerna löpande deltar i intern/extern
samverkan med andra kommunala enheter, företag och kommuner.
Inom kommunen sker detta bland annat genom yttranden vid bygglov samt
planprocesser. Miljökontoren i Sörmland har tillsammans med Länsstyrelsen
Miljösamverkan Sörmland där miljöchefer och handläggare driver olika
tillsynsprojekt. Vingåkers miljöinspektörer förväntas även delta in projektgrupper
tillsammans med Sörmland Vatten för arbete med VA-plan och Avfallsplan. Även
andra projekt och samverkansgrupper förekommer.
4.4
Kvalitetsarbete, och administration
Det krävs ett löpande arbete med att utforma handläggningsrutiner, mallar och
informationsmaterial till företag och allmänhet. Till detta tillkommer även rent
administrativa uppgifter som IT, ledningsfrågor och arkivering m.m. (Dessa
11
omfattas av den post som enligt SKLs modell för resursberäkning kallas
gemensamma aktiviterer.) Enhetens personal har ansvar för att administrera
diariesystemet ECOS, vilket tar stora resurser i anspråk. En ny version av
systemet är på gång, och inför detta byte finns ett stort behov av så kallad
registervård för att underlätta överföring av data till det nya systemet.
Miljöinspektörerna har i nuläget ett begränsat verksamhetsstöd. De flesta
administrativa uppgifterna utförs av inspektörerna själva. Detta påverkar i hög
grad det antal timmar som varje inspektör kan lägga på fakturerbar tillsyn.
4.5
Sammanfattning och konsekvenser av resursfördelning
För att möta behovet av tillsyn och kontroll 2016 – 2018 så behövs sex
årsarbetskrafter.
För närvarande arbetar fyra tillsvidareanställda miljöinspektörer med tillsyn och
kontroll, samt en projektanställd miljöinspektör.
För att möta behovet av tillsyn enligt miljöbalken behövs ytterligare minst en
årsarbetskraft för arbete med enskilda avlopp.
12
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
61
Sbn § 42
Dnr 288/2014
002
Revidering av beslutsattestanter för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 2015
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden reviderar beslutsattestantförteckning för
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 2015 genom att byta
mottagare för kostnadsställe 5001 från enhetschef på nämndservice till
förvaltningsassistent på samhällsbyggnadsenheten.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-09, § 113, om beslutsattestanter för
nämndens verksamhetsområden år 2015. För kostnadsställe 5001 beslutades att
mottagare ska vara enhetschef på nämndservice. Förvaltningen föreslår att
mottagare istället ändras till förvaltningsassistent på samhällsbyggnadsenheten.
Beslutsunderlag
Förslag från samhällsbyggnadsenheten
_____
Expediering
Ekonomienheten
Berörda
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
62
Sbn § 43
Dnr 56/2015
012
Ekonomisk rapport för första kvartalet 2015
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Rapporten läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nämnden informeras om driftutfallet för första kvartalet 2015. Inga stora och
väsentliga avvikelser kan konstateras för samhällsbyggnadsnämnden och dess
verksamheter. Utfallet för första kvartalet är plus 103 tkr.
Årsprognosen visar dock på en nettoavvikelse mot budget med minus 700 tkr.
Bostadsanpassning håller sig inom budget under första kvartalet, men kommer
med all sannolikhet att överstiga budget längre fram, då kostnaderna för år 2015
beräknas bli större än år 2014. Detaljplanering för Ålsäters fritidsområde samt för
upprättande av en ny återvinningscentral kräver fler inköpta konsulttjänster, vars
kompetens såsom stadsarkitekt och planläggningstjänster inte finns på
samhällsbyggnadsenheten.
Beslutsunderlag
Driftutfall för samhällsbyggnadsnämnden för första kvartalet 2015
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (2)
Ekonomisk rapport
Period: Mars 2015 / 1:a kvartalet 2015
Samhällsbyggnadsnämnden
Enhet: Samhällsbyggnadsenheten
Ansvarig chef: Thorsten Schnaars
Mars
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
INTÄKTER
ÅrsBudget
budget tom mars
Kst
5001
Samhällsbyggnadsnämnden
5020
Bygg- och planverksamhet (0341)
5021
Områdesplanering (0342)
5022
Bostadsanpassningsbidrag (0343)
5030
Miljökontor (0344)
Månad: 3
KOSTNADER
ÅrsBudget
budget tom mars
Netto
Periodisering
Utfall
0
0
0
539
135
135
0
0
0
0
tkr
Utfall
Periodisering
Bokföring per 15-04-08
Prognos
TOTAL NETTO2014-12-31
AVVIKELS E
Netto
0
508
127
227
-100
0
2 011
503
432
71
-100
71
0
161
40
168
-128
-128
0
0
0
0
1 300
325
312
13
13
1 952
488
590
102
2 756
689
544
145
247
SUMMA HELA FÖRVALTNINGEN
TOTALSUMMA
2 491
623
724
102
6 736
1 684
1 683
1
103
0
0
Inga stora och väsentliga avvikelser kan konstateras för
samhällsbyggnadsnämnden och dess verksamheter efter 1:a kvartalet 2015.
Årsprognos för samhällsbyggnadsnämnden är dock en netto avvikelse på -700
KSEK även om verksamheten efter 1:a kvartalet går med en positiv avvikelse,
plus 103 KSEK. Se kommentarer.
VK300S v1.0 040416, Ekonomisk
rapport 1 kv 2015
samhällsbyggnadsnämnden
Kommentarer till 1:a kvartalet:

Bostadsanpassning kommer med all sannolikhet inte att hålla budget då
det förväntas blir större kostnader igen under året 2015 som vi hade år
2014. Efter 1:a kvartalet höll sig dock bostadsanpassning inom
budgetramen

Detaljplanering Ålsätter fritidsområde kommer under detta år kräver fler
inköpta konsulttjänster som vi inte har kompetens för på
samhällsbyggnadsenheten (stadsarkitekt och planläggningstjänster)
Kommunledningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
0

Detaljplanering för upprättande av en ny ÅVC kommer under detta år
igång och kräver fler inköpta konsulttjänster som vi inte har kompetens
för på samhällsbyggnadsenheten (stadsarkitekt och planläggningstjänster)
Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef
2 (2)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
63
Sbn § 44
Dnr 116/2015
033
Val av ny vice ordförande och personlig ersättare för
denne i samhällsbyggnadsutskottet
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut


Samhällsbyggnadsnämnden utser Björn Andersson (M) till vice ordförande i
samhällsbyggnadsutskottet.
Samhällsbyggnadsnämnden utser Robert Davidsson (C) till personlig
ersättare för Björn Andersson (M) i samhällsbyggnadsutskottet.
Beskrivning av ärendet
Raul Sevefjord (M) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt
uppdrag som ledamot och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Björn Andersson (M) har först beviljats entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och därefter valts till ledamot och vice
ordförande istället.
Robert Davidsson (C) har av samhällsbyggnadsnämnden varit vald som
personlig ersättare för Raul Sevefjord (M) i samhällsbyggnadsutskottet.
En ny personlig ersättare för Björn Andersson (M) behöver utses.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2015-03-23, § 26
_____
Expediering
Nämndservice
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-04-29
64
Sbn § 45
Delegationsärenden
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-04-29
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (4)
Datum
2015-04-29
Sammanställning av delegationsbeslut
Följande beslut är på delegation tagna av byggnadsinspektör:
Bygglov, startbesked, fastställande av kontrollplan samt godkännande av
kontrollansvarig
D § 69, Viala 1:24
2015-04-13
VK300S v1.0 040416,
Delegationsbeslut 2015-04-29oc
Bygglov, startbesked samt fastställande av kontrollplan
D § 52, Grävaren 6
2015-03-19
D § 68, Nämndemannen 2
2015-03-31
D § 73, Vrettsta 3:38
2015-04-16
Startbesked och fastställande av kontrollplan
D § 55, Gäringstorp 2:3
D § 56, Billsbro Gård 2:1
D § 58, Stavhälla Hamn 2:24
D § 60, Boda 2:3
D § 61, Hedgölet 1:1
D § 66, Vittbro 1:50
D § 67, Eric Soop 4
D § 70, Baggetorp 1:37
D § 74, Dal 3:9
D § 75, Lönnen 11
D § 77, Vingåkers-Sjögölet 3:29
2015-03-23
2015-03-23
2015-03-23
2015-03-24
2015-03-24
2015-03-31
2015-03-31
2015-04-15
2015-04-16
2015-04-16
2015-04-21
Förlängd tidsfrist för att meddela beslut
D § 71, Lönnen 2
2015-04-15
Slutbevis
D § 54, Östra Dimbo 1:111
2015-03-19
Slutbesked
D § 53, Högsjöbruk 1:48 och 1:49
D § 57, Enen 3
D § 59, Långhalsen 1
D § 62, Läkaren 11 och 12
D § 63, Orangeriet 9
2015-03-19
2015-03-23
2015-03-23
2015-03-25
2015-03-25
forts
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
forts
2 (4)
D § 64, Frisören 2
D § 65, Frisören 2 (delslutbesked, dnr 2014-119)
D § 72, Vingåkers-Sjögölet 3:37
D § 76, Frisören 4
2015-03-26
2015-03-26
2015-04-15
2015-04-17
Strandskyddsdispens
D § 51, Viala 1:71
D § 65, Viala 1:3
2015-03-17
2015-03-30
_______________________________________________________________
Bostadsanpassningsbidrag – byggnadsinspektör:
Bab § 11 – montering av stödhandtag, Båsenberga 7:1 2015-04-01
Bab § 12 – montering av spisvakt, Gäringsnäs 1:2
2015-04-01
Bab § 13 – service av hiss samt beslut om återkommande
service av hiss, Vittorp 2:1
2015-04-01
Bab § 14 – montering av trappräcke, Högsjögård 9:3 2015-04-01
Bab § 15 – borttagning av trösklar, Klockaregården 1:3 2015-04-01
Bab § 16 – montering av stödhandtag, Wallander 10
2015-04-01
Bab § 17 – montering av stödhandtag och montering
av ny duschblandare, Hulla 3:5
2015-04-01
Bab § 18 – rivning av soputrymme, Wallander 1
2015-04-01
Bab § 19 – rivning av soputrymme, Wallander 1
2015-04-01
Bab § 20 – montering av ramp och installation av
spisvakt, Wallander 1
2015-04-01
Bab § 21 – montering av ramp vid entré, Wallander 1 2015-04-01
_______________________________________________________________
Följande beslut är på delegation tagna av miljöinspektör:
Avgift för tillsyn enligt miljöbalken
Vik 2:24, dnr 2011-376
Trädgården 23, dnr 2014-321
Billsbro 2:28, dnr 2012-44
2015-04-02
2015-04-02
2051-03-24
Uppehåll i hämtning a hushållsavfall
Vingåkers-Berga 1:10
Sävstaholm 2:382 (tidigare Lagölet 2:1)
Bävern 1
Amundstorp 1:1
2015-03-25
2015-04-13
2015-04-17
2015-04-17
Eget omhändertagande av latrin/slam
Torp 1:57
Kåsta 1:34
Finnstorp 8:2
2015-03-20
2015-03-23
2015-04-16
Hämtning av slam från slamavskiljare vid vartannat hämtningstillfälle
Billsbro 9:2
2015-03-27
Avslag på ansökan om befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall
Äng 1:12
2015-04-10
Avslag på anmälan samt förbud av installation av bergvärmepump
Mejerigården 2
2015-04-20
Förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggning
Skogstorp 1:5
2015-03-20
Äng 1:19
2015-04-08
Vingåkers-Brogetorp 1:1
2015-04-08
Tillstånd till avloppsanordning
Lyttersta 1:25
2015-04-14
Föreläggande att avhjälpa bristerna i avloppsanläggning
Vingåkers-Vannala 3:45
2015-04-13
Förbud att bedriva mellanlagring
Låttra 3:3, dnr 2015-104
2015-04-14
Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om avgift för registrering
Oden 1 – Sävstaskolans fritids
2015-04-07
Målka 2:13 – Marmorbyns fritidshem
2015-04-07
Hörnan 2 – Viet Thai
2015-03-24
Riskklassning och årlig avgift för livsmedelskontroll
Gränden 2 – socialnämnden (dagvården Ekgården)
2015-03-12
Gränden 2 – socialnämnden (demensdagvården)
2015-03-12
Gränden 2 – socialnämnden (mottagn.kök Ekgården) 2015-03-12
Gränden 2 – socialnämnden (mottagningsköken
Humlegården)
2015-03-12
Sävstaholm 13:3 – Vingåkers hundklubb
2015-04-07
Oden 1 – Sävstaskolans fritids
2015-04-07
Målka 2:13 – Marmorbyns fritidshem
2015-04-07
Förbud och föreläggande om livsmedelshantering och utbildning
Gränden 2 – socialnämnden (barnkorttids)
2015-04-13
Godtagande av anmälan enligt bortskaffande av avfall
Ättersta 2:23
2015-03-12
Försiktighetsåtgärder vid installation av bergvärmepump
Forsby 2:30
2015-04-10
Viala 1:73
2015-04-10
Fjärdingsmannen 3
2015-04-13
Vingåkers-Vannala 8:17
2015-04-20
3 (4)
Beslut att lämna klagomål utan vidare åtgärd
Dnr 2015-128, klagomål på eldning
Dnr 2015-90, klagomål gällande lukter från tvättstuga
Dnr 2014-321, klagomål gällande dålig ventilation
Dnr 2014-405, klagomål om nedskräpning
4 (4)
2015-03-18
2015-03-23
2015-04-02
2015-04-02
Yttrande
Till byggnadsinspektör avseende anmälan om tillbyggnad
av avloppsreningsverk, Gäringstorp 2:3
2015-03-18
Till byggnadsinspektör avseende anmälan om tillbyggnad
av enbostadshus, Dal 3:9
2015-04-08
Till länsstyrelsen i Södermanlands län avseende överklagande
av samhällsbyggnadsnämndens beslut, dnr 2014-405
2015-04-13
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-04-29
65
Sbn § 46
Underrättelse om förrättning
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av förrättningar.
Beslutsunderlag
Sammanställning av underrättelse av förrättningar, 2015-02-24
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
2015-04-29
Sammanställning av underrättelser från lantmäterimyndigheten
om avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Österåkers-Vannala 1:12 och 3:1 (D14953).
______________________________________________________________
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
1 (1)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29
66
Sbn § 47
Dnr 70/2015
Dnr 53/2015
Dnr 137/2015
041
246
407
Delgivningar
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Delgivningarna läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Budgetdirektiv 2016-2018
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09, § 34, att fastställa budgetdirektiv för
åren 2016-2018.
Nytt namn – Västra Ålsätter
Lantmäteriet har i enlighet med önskemål från Ålsäters vägsamfällighetsförening
och efter avslutad utredning beslutat införa bebyggelsenamnet Västra Ålsätter i
Vingåkers kommun.
Digital handbok gällande bostadsanpassningsbidrag
Boverket är tillsynsmyndighet för kommunernas verksamhet med
bostadsanpassningsbidraget och ansvarar bland annat för en digital handbok om
bidraget som kan ses på http://www.boverket.se/sv/babhandboken/aktuellt1/bab-och-bygglagstiftningen/
Strandskyddsdispens på fastigheten Viala 1:71 i Vingåkers kommun
Länsstyrelsen prövar inte kommunens beslut om strandskyddsdispens på
rubricerade fastighet.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande