Kallelse, 126 kB - öppnas i nytt fönster

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Datum
2015-04-08
Sammanträdande organ
Bygg- och miljönämnden
Tid
Onsdagen den 8 april 2015, kl 14:00
Plats
AVA-huset, plan 3
Upprop
Val av justerare
1.
Information
2.
Redovisning av delegationsbeslut
Plan
3.
Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning
4.
Detaljplan för kv. Palmen – planuppdrag
5.
Detaljplan för kv. Humlen – planuppdrag
Strandskyddsdispens
6.
Ansökan om strandskyddsdispens inom
fastigheten XXX, Katrineholms kommun
BYGG.2014.334
7.
Anmälan om nybyggnad av carport samt ansökan om strandskyddsdispens inom fastigheten XXX, Katrineholms kommun
BYGG.2015.9
8.
Ansökan om strandskyddsdispens samt bygglov för tillbyggnad av
fritidshus och nybyggnad av garage inom fastigheten XXX,
Katrineholms kommun
BYGG.2015.35
Bygglov
9.
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom
fastigheten XXX, Katrineholms kommun
BYGG.2015.14
10.
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom
fastigheten XXX, Katrineholms kommun
BYGG.2015.40
11.
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ombyggnad och ändrad
användning från kontorslokaler till lägenheter inom fastigheten
Humlen 10, Katrineholms kommun
Tillsyn
Beslut om föreläggande med löpande vite, ovårdad tomt,
12.
XXX.
13.
Beslut med åtgärdsföreläggande, ovårdad tomt, fastigheten
XXX, Sköldinge
BYGG.2015.56
TILLS.2014.24
TILLS.2014.25
Miljö
14.
Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten från
XXX på fastigheten XXX i Katrineholms kommun
Dnr: 2015-09-424
15.
Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten från
XXX på fastigheten XXX i Katrineholms kommun
Dnr: 2015-10-424
16.
Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten från
XXX på fastigheten XXX i Katrineholms kommun
Dnr: 2015-011-424
17.
Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten från
XXX på fastigheten XXX i Katrineholms kommun
Dnr: 2015-012-424
18.
Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten från
XXX på fastigheten XXX i Katrineholms kommun
Dnr: 2015-0252-424
Allmänt
19.
Yttrande över förslag på förvaltningsplan och åtgärdsprogram för
Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021
20.
Verksamhetsplan 2015
21.
Kontrollplan 2015
22.
Delegationsordning
23.
Yttrande över motion ”Giftsanera förskolorna!”
24.
Yttrande över förslag till gång- och cykelplan, Katrineholms
kommun
25.
Meddelanden
Martin Edgélius
Ordförande
Dnr: 2014-1961-435
Dnr: 2015-294-449