xStockholms läns landsting i (4)

x
Stockholms läns landsting i (4)
Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÄTANDE TRN 2015-0182
2015-12-02
Handläggare:
Shewen Nysmed
Tillväxt- och
regionplanenämnden
Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget för byggande
av trafikbrygga på ön Karsholm, Värmda kommun
Arendebeskrivning
Karsholms Bryggförening ansöker om l 098 250 kronor för byggandet av en
trafikbrygga på Karsholm i Stavsuddaskärgården, Värmda kommun.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2015-12-02
Ansökan 2015-11-02 (bilaga l)
Kompletterande handlingar 2015-12-01 (bilaga 2)
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta
att bevilja Karsholms Bryggförening bidrag med högst l 098 250 kronor,
dock högst hälften av projektets totalkostnad, för byggandet av en
trafikbrygga på ön Karsholm i Värmda kommun, under förutsättning
att övrig finansiering sker, samt
att utbetalning, redovisning och eventuell återbetalning av beviljade
medel ska ske enligt förvaltningens anvisningar.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Karsholms Bryggförening ansöker om l 098 250 kronor för byggandet av en
trafikbrygga på Karsholm i Stavsuddaskärgården, Värmda kommun. Den
totala kostnaden för projektet beräknas till 2 908 ooo kronor. Övrig
finansiering av projektet är inte klar i dagsläget men sökandens bedömning
är att det kommer att lösas inom kort tid.
JUL
Stockholms läns landsting
2(4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN 2015-0182
2015-12-02
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas.
Bakgrund
Boende på ön Karsholm i Stavsuddaskärgården, Värmda kommun har
bildat en ideell förening, Karsholms Bryggförening, i syfte att bygga en
trafikbrygga där skärgårdens kollektivtrafik (Waxholms-båtarna) kan lägga
till och trafikera ön Karsholm året runt. Föreningen vill utveclda
möjligheten för de boende att gemensamt, på ett smart, hållbart och
miljövänligt sätt, kunna ta sig till och frän ön året runt. Ur ett långsiktigt
perspektiv vill man skapa förutsättningar och möjliggöra för att kunna
arbeta och bo på ön och därmed bidra till en levande skärgård. Visionen är
att skapa förutsättningar att leva och bo, gynna näringslivet samt bidra till
en smart och hållbar utveckling i skärgården.
Allt eftersom har vistelserna på ön kommit att utökas och för att kunna ta
sig till och från ön året runt är därför en trafikbrygga något som många
efterfrågar. På ön, och tillsammans med sammanväxta grannön Björkholm,
finns ett 25-tal fastigheter varav en har boende som är mantalsskriven på
Karsholm. På ön finns barnfamiljer, pensionärer och ungdomar, cirka 250
personer, som tillbringar allt längre tid på ön. I många fall 50 % av sin tid.
Då det på Karsholm sedan oktober 2015 genom Möjaskärgårdens Bredband
ekonomisk förening finns tillgång till fiberbaserat bredband har det för öns
innevånare skapats möjlighet till distansarbete eller näringsverksamhet. En
möjlighet som redan idag utnyttjas av ett antal boende.
Karsholmsbor som åldras ska kunna bo kvar på ön. Det är inte alla som har
en egen båt eller har fysisk möjlighet att använda egen båt. För öns
pensionärer innebär tillgång till bredband också möjlighet till uppkoppling
av internetbaserade trygghetssystem. Genom tillgång till kollektivtrafik
möjliggörs för inte minst ungdomar och pensionärer att säkert och
milj ovänligt kunna ta sig till ön, året runt.
Sökandens målsättning är att trafikbryggan ska skapa förutsättningar och
möjligheter för
ökad tillgänglighet på ett stabilt, långsiktigt och miljövänligt sätt.
arbetspendling.
att utöka sin befintliga och/eller etablera sin näringsverksamhet.
Avsaknaden av en trafikbrygga innebär att det är besvärligt att ta sig till ön,
hävdar sökanden. Boende och besökare som inte har tillgång till egen båt
kan inte någon gång under hela året på egen hand ta sig till och från ön då
den tidigare taxibåtsverksamheten, som var ett komplement till
Waxholmsbolagets trafik, har upphört. Vintertid är ön helt isolerad och kan
JUL
Stockholms läns landsting 3 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN 2015-0182
2015-12-02
då endast nås med taxi-svävare vilket är mycket dyrbart. Genom utökat
utnyttjande av fastigheterna ökar behovet av lokal service, alltifrån inköp av
dagligvaror och drivmedel till behov av lokala hantverkare.
För att möjliggöra en trafikbrygga på Karsholm har de boende på än under
2015 vidtagit följande åtgärder:
l. Bildat Karsholms Bryggförening, en ideell förening.
2. Undersökt tänkbara alternativ och utvalt möjlig plats för
trafikbrygga.
3. Erhållit skriftligt besked från Waxholmsbolaget att trafikbryggan på
den utvalda platsen kommer att trafikeras av bolaget (Möja-linjen).
Waxholmsbolaget har låtit utföra djupmätningar i aktuellt
vattenområde samt bedömt platsen där trafikbryggan är tänkt att
byggas som mycket lämplig. Platsen är belägen mycket nära
båtarnas nuvarande rutt vilket innebär minimal tidsåtgång för att
angöra Karsholm. Detta är även positivt från miljösynpunkt med
avseende på bränsleförbrukning. I Waxholmsbolagets bedömning
ingår att restiden inte förlängs mer än nödvändigt.
4. Erhållit nyttjanderättsavtal för trafikbryggan med tillhörande
anläggningar och nödvändiga stigar från berörda fastighetsägare.
Föreningen har även haft kontakt med och konsulterat entreprenörer och
bryggföreningar och fått kostnadsindikationer för byggandet av bryggan.
Överväganden
Stockholms läns landsting kan lämna bidrag till skärgårdens utveckling för
projekt för infrastruktur och tillgänglighet och andra aktiviteter som är av
allmänt intresse, värnar och utvecklar skärgårdens miljö-, natur- och
kulturvärden samt skapar förutsättningar för näringsliv, boende och
rekreation pä skärgårdsöarna.
Den allmänna utgångspunkten för bidragsgivningen är landstingets roll och
ambitioner i skärgården enligt planer och program som landstinget antagit
som RUFS 2010, skärgärdspolitiskt program 2010 och Delregional
utvecklingsplan för Stockholms kust- och skärgård.
Bidrag kan beviljas till infrastrukturprojekt enligt till exempel följande:
• Bryggor som har reguljär trafik eller av kommunerna bedöms som
viktiga för fastboende och näringsliv på öarna. Brygganläggningen
ska även ha en huvudman och denne ska ta ansvar för
anläggningens långsiktiga förvaltning.
• Replipunkter enligt RUFS eller av kommunerna angivna platser
med motsvarande funktion.
x
Stockholms läns landsting 4 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN 2015-0182
2015-12-02
Bidrag beviljas med högst hälften av beräknade totala kostnader för projekt,
som inte är verksamhetsbidrag. Sökanden och eventuella andra
medfinansiärer ska finansiera resterande kostnader. I medfinansiering får
inte reguljär verksamhet räknas in.
Projektet uppfyller kraven för bidrag ur skärgårdsanslaget till investeringar
i infrastruktur som skapar förutsättningar för näringsliv, boende och
rekreation på skärgårdsöarna. Förvaltningens bedömning är att byggandet
av trafikbryggan bidrar till öns utveclding och möjliggör för boende på ön
att vistas där året runt, att bo kvar och utveckla näringslivet och servicen på
on.
Ön Karsholmen saknar idag en brygga och med de investeringar som görs
kring bredbandutbyggnad och intresset från boende att vistas på ön finns
det stora möjligheter att utveckla och skapa förutsättningar och möjligheter
för att kunna arbeta och bo på ön och därmed bidra till en levande
skärgård. Förvaltningen har fäst ganska stor vikt vid Waxholmsbolagets
positiva inställning till byggandet av bryggan och bolagets möjligheter att
trafikera biyggan. Waxholmsbolaget har skriflingen bekräftat för sökanden
att bolaget att trafiken på linje 14 Stocldiolm-Sollenkroka-möja kommer att
angöra en ny biygga på Karsholmen, enligt de förutsättningar och det läge
som sökanden kommit överens om med bolagets entreprenör Sjöblick.
Waxholmsbolagets bedömning är att bryggan kommer att trafikers dagligen
och normalt med flera dagliga turer.
Förvaltningens uppfattning är att en ny brygga på Karsholmen fyller en
viktig funktion för utvecklingen av ön och de närliggande små öarna runt
om. Förvaltningen föreslår att Karsholms bryggförening beviljas högst
l 098 250 kronor, dock högst hälften av projektets totalkostnad, för
byggandet av en ny brygga på Karsholm, Värmda kommun, under
förutsättning att resterande finansiering ordnas.
^
/•
-Hanna Wiik
Förvaltningschef
-. ^ . ^7/^
Shewen Nysmed
Regionplanerare