Tre generatio - Lokaltidningen Mitt I

8 MITT I KUNGSHOLMEN. TISDAG 17 MARS 2015
nyheter
Hälften av lekparkerna giftiga
l Bly och miljögifter hittades i varannan undersökt park i Stockholm
PCB kan ge cancer, psy­
kiska problem och för­
sämrat närminne.
Och vid barnens lek­
plats på Sankt Eriks­
området finns en hotspot
för miljögiftet, enligt
miljö­förvaltningen.
Lokaltidningen Mitt i kunde i vår­
as berätta att miljöförvaltningen
skulle kontrollera ett stort an­
tal lekplatser i staden efter gifter
och föroreningar. Nu har resulta­
tet kommit. Och det finns mycket
farligt i marken, visar undersök­
ningen.
Hälften av de 26 kontrollerade
parkerna har för höga halter av
bly och tre av dem sticker ut extra
med höga halter av andra miljö­
gifter.
En av de tre parkerna finns i
Sankt Eriksområdet på norra
Kungsholmen. Här hittades en
så kallad ”hotspot” av miljögiftet
PCB som totalförbjöds i Sverige
på 1970-talet och bland annat kan
leda till cancer och försämrat när­
minne för små barn.
– Vi vet att det finns ställen med
förorenad mark i Stockholm och
det är ingen överraskning att man
hittar sådana här ämnen lite här
och var. Just de här parkerna un­
dersöktes för att stadsdelsnämn­
derna var oroliga för dem och nu
ska vi åtgärda det här, säger mil­
jöborgarrådet Katarina Luhr (MP)
om undersökningen.
Enligt henne har föroreningarna
troligtvis olika ursprung. När det
gäller blyet är boven troligtvis av­
gaser. Därför är det förmodligen
också mer utspritt. De höga kon­
centrationerna av miljögifter som
DDT i Vasaparken, eller PCB på
Kungsholmen har hittats på spe­
cifika platser och kan komma från
någon schaktmassa när platsen en
gång byggdes.
Nu kommer staden att göra fler
undersökningar för att ta reda på
hur mycket gifter som egentligen
finns i marken. I Vasaparken kom­
mer man direkt att spärra av ett li­
tet område, enligt Katarina Luhr.
På de andra platser som sticker ut
kommer staden till en början att
8 R E P O R TAG E
www.lt.nu
www.firren.nu
NYHETER VARJE DAG
l Din
Bestäl
r
umme
nyårsh n till
e
t
a
och m
nu!
esten
f
s
r
å
y
n
+
Tel. 765 23 00
Skrotbilar
hämtas
kostnadsfritt!
Tel:
AR
AGB
OSL
EN
IX
IAMÖ!
D G
MEPÅ LIDIN
Beställ din annons i
Lidingö Tidning,
Magnus West med dottern Elsa och Peter Berns med sonen Philip går ofta förbi lekplatsenså
påkan
Sankt
Eriksområdet.
Deras barn är inte tillräckligt
du köpa
jinglar i
020-441 441
stora för lekplatsen än men de tycker att det är bra att kommunen gör något åt gifterna.
Foto: Sofia Ekström
Radio Lidingö
Mobil:
göra mer omfattande undersök­
ningar.
– Sedan får vi åtgärda det, ex­
empelvis schakta bort översta
jordlaget och tillföra ren jord. På
vissa ställen kan man plantera
gräs så inte barnen kan stoppa jor­
den i munnen.
Ska man vara orolig som förälder
om ens barn leker i någon av parkerna?
– Nej. Det finns ingen risk att
man blir akut sjuk. Det miljöför­
valtningen har räknat på är någon
som vistas i parkerna året runt
varje dag. Det här är inte akut far­
liga halter av ämnen. Men det är
inte meningen att barn och vuxna
ska få i sig dem. Därför tar vi det
här på allvar.
0737-10 87 70
Får stadsdelarna betala det här
själva?
på bra sändningstid till
Specialpris!
För bokning och information
Maria Bergqvist, tel. 08-544 817 33 eller
www.skrotabilen.se
– Vi räknar inte med
att åtgär­
Ghia Odéen, tel. 08-544 817 32
derna ska bli jättedyra. Men vi har
Här finns parker med farliga ämnen över riktvärdena:
pengar vikta för stadsdelarna att
söka för restaurering och upprust­ KUNGSHOLMEN Sankt Eriksområdet
bly, PCB
ning av parker.
De fyra PAH
syskonen Birgitta, Ingemar, I
Rålambshovsparken
sjunga
tillsammans.
NORRMALM
Vasaparken, Sabbatsbergsområdet bly, PAH, DDTVi skrattar och h
Det är stadsdelarna som har hu­
SÖDERMALM
Bergsgruvan
bly, PAH
vudansvaret för sina parker. På
Reimersholme
bly
Kungsholmens parkförvaltning
har man, när Lokaltidningen Mitt
Nytorget
bly
i ringer, precis fått tillgång till rap­
Ånghästparken
bly, kvicksilver, PAH
porten och ännu inte hunnit fun­
Eriksdalsskolan
bly, PAH
dera på eventuella åtgärder eller
ÖSTERMALM
Ruddammsparken
bly
gäller helsidesannonser
undersökningar.
Många parker förorenade i innerstan
Annonsera
i
HELA SIDAN
1/2 Tre gen
PRISET
l  Karl Martinsson
[email protected]
tel 550 550 71
PAH: ämnen som bildas vid förbränning av organiskt material.
PCB: Giftigt isoleringsämne.
DDT: Giftigt bekämpninsmedel.
Källa: Miljöförvaltningen
Maten
är slut.
Välkommen till
tandläkare Björn Eriksson
och vår moderna mottagning på Kungsholmen.
Vi erbjuder tandvård för hela familjen
och hälsar gamla och nya patienter välkomna.
Tandsköterska Monica Wittikko
är vår nya medarbetare.
Scheelegatan 2
T-bana Rådhuset, Buss Kungsholmstorg
08-651 03 03 • www.scheelekliniken.se
KARLSBODAVÄGEN 16
INTILL BROMMA FLYGPLATS
VARD 6.30-18, LÖRD 10-14, MÅND TILL 20
TEL 08/728 92 00. www.ekesioo.se
6 miljoner människor är i
akut behov av mat i Syrien.
För att undvika hungersnöd
behöver vi under mars
samla in pengar till 15 000
matpaket. Sms:a MAT till
72 900 för att skänka 50 kr.