"OLIKALIKA" (pdf, 15.7MB, 19 jan 2015)

SALTÄNGEN 1:11 I RODGA
Vårt förslag till utformning av tomt B inom Saltängen 1:11 i området Rodga har inspirerats
av Norrköpings kommuns ambitioner att skapa en arkitektur som tar avstamp i platsen och
dess historia och samtidigt uttrycker en unik karaktär med en blick mot framtiden.
Vi vill bidra med en ny pusselbit i stadsväven som bygger på variation och mångfald i
stads- och boendemiljön med människan och naturen i centrum. En bebyggelse som ger
förutsättningar för ett gott socialt liv i en ekologiskt hållbar del av staden.
Perspektiv från Norra promenaden
Kvarteret i staden
Tomt B har ett strategiskt läge inom Norrköpings stadskärna och
i anslutning till Resecentrum. Här finns möjligheter till ett nytt
spännande kvarter som med sitt innehåll av bostäder och lokaler
tillför förutsättningar till ett nytt levande stadsliv och inom sig innehåller en södervänd, socialt aktiv grön gård.
På bottenvåningen utmed Norra promenaden och en bit in på
Godsgatan är det naturligt med kommersiella lokaler i kvarterets
nordostliga hörn. Butiker, restauranger och caféer i bottenvåningen bidrar positivt till en levande gatu- och stadsmiljö.
Med inspiration från amerikanska och engelska ”townhouses”
föreslår vi att kvarteret mot gatorna indelas i flera tydliga enheter
eller hus med individuella arkitektoniska uttryck. Tre av husen
har likartad stomuppbyggnad medan ett särskiljer sig och är en
trevånings ”infill-byggnad”. Genom att varje enhet har sin egen
fasadartikulering och även är indelad vertikalt förstärks varje
huskropps identitet. Gatuhusens tak mot gatorna är i huvudsak
uppbyggda som sadeltak med takkupor och frontespiser. Entréerna till bostäderna artikuleras särskilt. Trapphusen är dagsljus belysta, välkomnande och genomgående mellan gata och gård. Man
kan säga att gatubyggnadernas arkitektoniska och strukturella
uppbyggnad både är lika och olika.
Bostäderna
Den goda bostadsmiljön skapas genom välstuderade, ofta genomgående lägenheter med kontakt med både gata och gård. Kvarteret innehåller 53 lägenheter i varierade storlekar för olika
familjesituationer och livsstilar samt 2 lokaler. De flesta lägenheterna är vända mot två väderstreck och har generösa odlingsbara balkonger för samvaro mot gården i söder. Lägenheternas
uppbyggnad medger en möjlighet till öppet samband mellan
vardagsrum och kök. Många lägenheter har generösa burspråk
som erbjuder utblickar i gatornas förlängning. Med tanke på den
förväntade bullersituationen på Norra Promenaden och Godsgatan är bostäderna planerade så att minst hälften av boningsrummen vetter mot den tysta gården.
Balkongerna ger byggnaderna karaktär och har även en viktig
skuggande funktion, för att undvika övertemperaturer i de idag
ofta välisolerade lägenheterna. Balkongräckenas utformning är
viktig.
Bilparkering i garaget under gården samordnas med övriga exploatörer inom kvarteret. In – och utfart sker inom tomt A. Särskild
omsorg kommer att läggas på cykelparkeringens utformning så att
man känner sig trygg och bekväm.
Volymstudier och koncept
Tidigt i vårt arbete sökte vi en lösning där helheten indelas i flera tydliga
enheter eller hus med likartad stomuppbyggnad men med individuella
arkitektoniska uttryck kring respektive trapphus. Mot gatan såg vi en
möjlighet att ge bottenvåningarna och entréerna tydligt bearbetade uttryck. Genom att variera fasadmaterial i socklar och på ytterväggar, göra
förskjutningar i fasadliv och takfötter har vi sökt en arkitektur som är rik
och som utrycker en unik karaktär. Mot gården fastnade vi för att tillföra
generösa gröna balkonger/uteplatser och spännande gemensamma
rumsligheter.
Fakta
Antal lägenheter: 53 st
Antal lokaler: 2 st
Lägenhetsfördelning: (kan varieras)
1 rok - 7 st
2 rok - 10 st
3 rok - 30 st
4-5 rok - 6 st Ljus BTA: ca 5550 kvm
Cykelparkeringsplatser: minst 170 platser varav ca hälften i cykelrum
som nås direkt från gården och utomhus vid entréer samt hälften av
platserna för långtidsuppställning i källare och i anslutning till underbyggt garage.
Garageplatser: ca 55 st i garage under gården.
Situationsplan
1:400
OLIKALIKA
Fasad mot öster
Fasad mot norr
1:200
Fasad 1
Corten-stål som sockel och entré av ek.
Varmförzinkad stålplåt på övriga våningar.
Målade fönster av metall och trä.
Varmförzinkad stålplåt på burspråk med
toppräcke av glas med rostfria detaljer.
Varmförzinkad stålplåt på tak och takfot.
1:200
Fasad 2
Grå granit på sockel mot gatan.
Slät vit puts på övriga våningar.
Målade dörrar och fönster av trä.
Fasad 3
Fasad 4
Matrisgjuten betong med struktur på våning 1-2 mot gatan och entréer av ek.
Jordfärgat mörkt tegel på övriga våningar,
om möjligt återvunnet.
Målade fönster av metall och trä.
Grafitgrå stålplåt på tak och takfot.
Mörkt tegel på våning 1mot gatan
och entréer av ek.
Grå diamantsågad kalksten på övriga
våningar.
Målade fönster av metall och trä.
Varmförzinkad stålplåt på tak och
takfot.
Fasad 5
Grå granit på sockel och utvändig trappa mot gatan.
Corten-stål på samtliga
våningar.
Målade fönster av metall och
trä.
Corten-stål på tak och takfot.
Fasad 6
Matrisgjuten betong med struktur på
våning 1-2 mot gatan och entréer av
ek.
Mörkt tegel på övriga våningar, om
möjligt återvunnet.
Målade fönster av metall och trä.
Grafitgrå stålplåt på tak och takfot.
Fasadernas gestaltning
Byggnadernas fasader mot gatorna är byggda med långsiktigt beständiga material med låga underhållskostnader
såsom tegel, corten-plåt, platsgjuten betong, kalksten
och granit. Material som tar inspiration från Norrköpings
industriella atmosfär. Även putsade fasader förekommer. Mot gården kläs flera av fasaderna med lärkträ alt
cederträ. Färgtonerna varierar från dova, med relativt låg
mättnadsgrad till relativt ljusa. Detaljprecision i genomförandet är viktig.
Fasad 7
Corten-stål på sockel mot gård och kvartersgatan.
Stående fasadpanel av lärkträ alt cederträ på samtliga våningar.
Utvändiga räcken av varmförzinkat stål.
Målade fönster av metall och trä.
Sektion A-A
1:200
Inspirationsbilder
Kvarterets gröna gård
Vi vill med vårt förslag tillföra något speciellt och oväntat när man går in på kvarterets gård. Här överraskas
besökaren av gårdens värme, dess sammanlagda grönska och spännande rumsligheter. Här erbjuds möjlighet till lek och social samvaro för flera olika sociala
situationer - för alla boende på den gemensamma
gården och på gårdshusets takterrasser - för familjen
på balkonger och terrasser i anslutning till sin lägenhet.
Gården rymmer både privata uteplatser, tillgängliga
gångstråk, sittplatser i solen och rikligt med plantering
och blomsterprakt. Här är vegetationen frodig, främst av
lokalt ursprung i flera skikt såsom örter, buskar och träd.
Här finns en lekmiljö som är skapad med sekvenser av
rum som man kan upptäcka, små kullar och slingarande
gångvägar. Visionen är att grönskan, odlingsmöjligheterna och gemensamhetslokalen ska bidra till ökad integration mellan alla boende i kvarteret och ge en trivsam
och välkomnande utemiljö.
På gårdens bottenvåning når man för alla boende gemensamma funktioner som träfflokal och miljörum.
Gårdshuset har två för hela tomten gemensamma takterrasser som nås via husets trapphus. Här kan man
umgås, odla, sköta bin och njuta av solen.
Tre stora bekväma cykelrum är strategiskt placerade för
att underlätta cykelanvändningen. Här ska man känna
sig trygg och bekväm och vara en slags cykeldepå,
utrustad med verktyg för utlåning och med central
cykelpump. I cykelrummen finns plats för ca 70 cyklar.
Övrig cykeluppställning finns mot gatan vid trapphusens
entréer och i källare.
Vi har inspirerats av tanken på att kvartersgatan kan
vara en gemensam resurs för alla omkringboende och
inte bara en gata för trafik. Vi föreslår i linje med det en
relativt hög grad av öppenhet mellan kvartersgatan och
den ganska trånga gården. Genom att kvartersgården är
upplyft ca 1 meter från gatans nivå skapar man en tydlig
gräns mellan kvartersgatan och gården som tex kan gestaltas med en trappa man kan sitta i. I vårt förslag finns
dessutom ett lutande plan/ramp för att underlätta tillgängligheten mellan kvartersgatan och bostadsgården.
Perspektiv från kvartersgatan
OLIKALIKA
Entrèplan
Normalplan
1:200
1:400
Plan 4 TR
Plan 3 TR
1:200
1:200
Plan 5 TR
1:200
Miljöprofilen och en första skiss på plan för
hållbarhet
Byggnation förbrukar stora mängder av jordens resurser och ansvarar ensam för upp till hälften av världens totala energiförbrukning.
Arkitektur och byggande upptar därför en central roll i problemlösningen av framtida klimat-och resursutmaningar. Detta motiverar oss att
tillsammans arbeta med att integrera hållbara lösningar som viktiga
design- och projektparametrar.
Övergripande
- Byggherren kommer att aktivt arbeta med målsättningen att byggnaden certifieras i lägst Nivå Silver enligt Miljöbyggnad.
- Byggherren kommer att att ta fram underlag och redovisa LCCberäkningar för val av ventilationssystem och belysningsarmaturer
samt en jämförande LCA vid val av stomme och klimatskal i samband
med bygglov.
- Byggherren kommer att vid inflyttning informera boende och verksamma om hållbara livsstilar och hur byggnader och kvartersmark
förvaltas på ett hållbart sätt.
Material
- Material som är dokumenterat bra miljö-och hälsoval väljs i projektet, exempelvis FCS-märkta träprodukter. I projekteringen upprättas
initialt en miljöplan med bland annat arbetsrutiner mot en miljödatabas och införs kontinuerliga uppföljningar med klimat- och energiberäkningar. Vi föreslår därför långsiktigt hållbara och beständiga
fasadmaterial såsom tegel, corten-plåt, platsgjuten betong, kalksten,
granit och lärkträ/cederträ. Även putsade fasader med tegelstomme
förekommer. Alla utfasningsämnen undviks i projektet.
Hållbara energisystem
- Utgångspunkten för att uppnå en effektiv och låg energiförbrukning
i byggnaderna är ett tätt och välisolerat klimatskal, fönster med låga
u-värden och att köldbryggor minimeras i konstruktionerna. I vårt
förslag är ytterväggarna 400 - 450 mm för att skapa utrymme för de
bästa uppbyggnaderna ur energi- och ekonomi synpunkt vid fortsatt
projektering. Infästning av plattor i bjälklag behöver särskilt studeras
för att minimera risken för köldbryggor.
- Omfattning och orientering av fönster är en viktig parameter när det
gäller energiberäkningen. Fönsterarean kommer i nästa skede studerats i samarbete med särskilda energikonsulter för att både uppnå
energimålen och bra ljusvärden inomhus. Komforten i lägenheterna
tillgodoses bl a genom hög isoleringsnivå, skuggande balkonger,
värmetillförsel genom ventilationsdon i golv vid fasad, samt behovsstyrd ventilation.
- Energisnål utrustning kommer att installeras och nettoenergi kommer att redovisas.
- Låg primärenergiåtgång och lokalt producerad och förnyelsebar
energi.
- Solceller för elproduktion kan komma att installeras på några av
taken.
- Projektet kommer att anslutas till fjärrvärmenätet.
Incitament till hållbart beteende
- Brukarvänliga system för hyresgästernas individuella mätning för
el och vatten kommer att inarbetas i projektet. Hållbar sophantering
underlättas genom att lättillgängliga återvinningsrum och nergrävda
sopkasuner som nås från gatorna byggs.
- IKT-tjänster kommer att införas i projektet.
Social hållbarhet
- Projektet bidrar till mångfald i bebyggelsen och bland människor
genom sin variation av uttryck i stadsbilden och variation av storlekar
på bostäder och mångandvändbara verksamhetslokaler.
- Genom att erbjuda många relativt yteffektiva lägenheter möjliggör
projektet för unga att bosätta sig i området.
- Projektet är utformat för att främja hälsan i den bebyggda miljön
bland annat genom att innehålla ljusa generösa trapphus som erbjuder utblick mot omgivningen på alla våningsplan och är planerade för
att främja användandet av trappen istället för hiss.
- Särskilt fokus ligger på utformningen av kvarteret när det gäller
tillgänglighet, entréer, genomgående trapphus, verksamhetsytor mot
gatorna, gemensamma uteplatser, miljöer för lek och samvaro, gräns
mellan allmänna och privata utemiljöer.
- På byggnaderna takterrasser och på gården skapas förutsättningar
för odling och social samvaro. Här möjliggörs för blommande vegetation som ger frukt och bär i området.
- Parkeringen är förlagd till garage under gården
Hållbar avfallshantering
- Projektet innehåller rymliga och lättillgängliga miljörum för insamling
av återvinningsmaterial.
- Byggherren kommer i upphandlingen av byggentreprenör ställa krav
på att entreprenören i möjligaste mån minskar resursförbrukningen av
byggmaterial och att spill från oanvänt byggmaterial minimeras.
Klimatanpassad grönskande utemiljö
- Växter och planteringar fyller flera funktioner, som skydd och svalka
när solen bränner, för fördröjning av nederbörd och avlastning av
dagvattensystem, och inte minst för att skapa lummiga och levande
utemiljöer kring boendet.
- På ett av gatuhusens fasad mot kvartersgatan föreslår vi en grön vägg
av vildvin eller murgröna.
- Träd och annan vegetation som planteras på gården kommer att
vara robust för att klara klimatförändringar och utformas för att skapa
skugga vid uteplatser. I första hand ädellövsträd.
- Dagvatten fördröjs med hjälp av utjämningsmagasin.
Hållbara transporter
- Byggherren kommer i upphandlingen av byggentreprenör ställa krav
på att entreprenören i möjligaste mån samordnar transporter för byggmaterial och byggavfall.
- Projektet är utformat så att hälften av cykelparkeringsplatserna ligger
i nära anslutning till bostadsentréerna, hiss och trapphus på entréplanet och är väderskyddade i låsbara utrymmen.
- Byggherren kommer aktivt verka och stödja en framtida bil-pool
inom kvarteret.
OLIKALIKA