Dp 5380 Plankarta granskning

Granskningstid 2015-09-23 - 2015-10-12
PLANKARTA
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området.
GRÄNSER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
f n1
q
B
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
q
1vån
f
Gruppbostäder
B
g1
Museum, bostäder
RB
g2
n2
BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får ej uppföras.
q
q
MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation
Marklov krävs för fällning av träd med större stamomfång än 25 cm stamomfång.
Träd som fälls ska ersättas med träd vars stamomfång minst är 16 cm.
RB
q
g1
Uteplats och infartsväg. Väg ska vara grusbelagd.
g2
Parkeringsplats skall finnas. Kullerstensbeläggning ska
bevaras.
n1
Byggnad får endast användas för förvaring, miljöhus,
och tvättstuga.
n2
Skärmtak eller uthus får uppföras.
PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning
0 vån
Högsta antal våningar.
Utseende
10 5 0
ILLUSTRATION
10
20
30
40
50 M
f
Ny bebyggelse skall utformas med vita putsfasader
eller korsvirkesfasad och stråtak, alternativt tak i svart
matt material som ansluter till omgivande bebyggelse.
Skala 1:1000 (A2)
Värdefulla byggnader och områden
q
Byggnaden får inte rivas eller förvanskas.
Öppna markområden och trädgård ska bevaras.
STÖRNINGSSKYDD
Byggnader och bostäder ska lokaliseras och utformas så att ljudkrav 1-3 som
redovisas i tabell på denna plankarta uppfylls.
Om ljudkrav 2 inte kan uppfyllas ska istället ljudkrav 4-5 uppfyllas.
TABELL, STÖRNINGSSKYDD TRAFIKBULLER
Trafikbuller
Ljudkrav
Miljö
1
Ekvivalent
ljudnivå
Maximal
ljudnivå
Inomhus
30 dBA
45 dBA (I)
2
Vid fasad
55 dBA
3
Vid uteplats (II)
55 dBA
70 dBA (III)
4
Utanför fönster till minst hälften av
bostadsrummen i varje bostad,
varav minst ett rum ska vändas mot
en gårdssida.
50 dBA
70 dBA (IV)
5
Vid minst hälften av gårdsytan (V)
50 dBA
I. Kl 22-06
II. Får vara gemensam
III. Får överskridas 3 ggr/h
IV. Om spårtrafik
V. 1,5 meter ovan mark
Ljudkrav 2-5 avser frifältsvärden
Riktvärden ska klaras vid genomförandet av planen och vad som gäller vid avsteg.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
HANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser och illustration
Planbeskrivning
ORIENTERINGSKARTA
Samrådsredogörelse
GRUNDKARTEBETECKNINGAR
Fastighetsförteckning
Utlåtande
Koordinatsystem SWEREF 99 13 30
GRANSKNINGSHANDLING
Fastighetsgräns/gränspunkt
Stödmur
Högspänningsledning (i mark)
Gång- och cykelbana
Vatten- och avloppsledning
Detaljplan för del av fastigheten
Vägkant
Teleledning (i mark)
Kantsten
Sallerup 180:49 m.fl. (Wowragården)
Gasledning (i mark)
Slänt
Byggnad
Dike
Skärmtak
Träd
Buskage/markbegränsning
Höjdkurva
Häck
Traktnamn
Trädsamling
Ledningsrättsområde
Staket eller plank
Registerbeteckningar
i Sallerup i Malmö
Upprättad av Malmö Stadsbyggnadskontor 2015-09-08
Grundkartan upprättad 2015-07-10
Josephine Nellerup
Planchef
Ewa Rannestig
Stadsingenjör
Annika Arvidsson
Arkitekt
Katarzyna Borowiecka
Kartingenjör
Antagen av stadsbyggnadsnämnden
Betygar
Laga kraft
Anna Westberg
2015-
Dp 5380