separat specifikation

NYCKELTALSFAKTA
SCB-information
PRESENTATION
SCBs Branschnyckeltal
SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och
tjänstesektorn.
Syftet med SCBs Branschnyckeltal
Syftet med SCBs Branschnyckeltal är att visa företagens effektivitet, vilket är ett uttryck för hur företaget utnyttjar sina resurser. Alla företag i branschen påverkar branschnyckeltalen lika mycket, oberoende av storlek, d.v.s. alla företag har samma vikt.
Både inom grund- och tilläggsstrukturen är nyckeltalen indelade i logiska block. Det viktigaste nyckeltalsblocket för de flesta företag är avkastningsstrukturen, som visar hur effektivt företagets kapital har
använts. Många av de övriga nyckeltalen kan ses som förklaringar till hur avkastningen uppnåtts. För
företag med litet kapital, t.ex. konsultföretag, är dock resultatstrukturen av störst intresse.
Var uppmärksam vid tolkningen av kapitalstrukturen, som återfinns både i grund- och tilläggsstrukturen.
Här kan andra värderingsregler gälla. Höga värden på exempelvis kundfordringar och kortfristiga skulder är i regel snarare en svaghetsfaktor än en styrkefaktor.
Så här beräknas branschnyckeltalen
Branschnyckeltalen beräknas med den icke-finansiella bolagssektorn som grund. Denna sektor omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser inom alla branscher utom finansiella företag, civila
myndigheter och försvaret, intresseorganisationer och religiösa samfund.
Branschnyckeltalen redovisas enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 92. Ett undantag är
bransch 40100, elverk, som är uppdelad i två delbranscher hos SCB. Bransch 4010A omfattar nätbolag och bransch 4010B omfattar övriga elverk. Detta är en anpassning som gjorts med hänsyn till
avregleringen på elmarknaden.
Branschnyckeltalen redovisas i form av median- och kvartilvärden där:
· Undre kvartil är det nyckeltalsvärde som en fjärdedel av företagen inom branschen underskrider
och tre fjärdedelar överskrider.
· Median är det nyckeltalsvärde som hälften av företagen underskrider och hälften överskrider.
· Övre kvartil är det nyckeltalsvärde som tre fjärdedelar av företagen underskrider och en fjärdedel överskrider.
(c) EkonomiTolken.AB
För de flesta nyckeltal innebär ett värde över övre kvartilen en styrkefaktor, d.v.s. företaget tillhör den
bästa fjärdedelen av företagen för det specifika nyckeltalet. Ett värde under undre kvartilen är på motsvarande sätt en svaghetsfaktor. Ligger värdet kring medianen kan företaget betraktas som normalt.
www
.ek
onomitolk
en.se
www.ek
.ekonomitolk
onomitolken.se
NYCKELTALSFAKTA
SCB-information
PRESENTATION
Det är viktigt att observera att median- och kvartilvärdena för de olika nyckeltalen i branschen inte
avser ett och samma företag. Mediankolumnen visar alltså inte genomgående samma företag. Varje
nyckeltalsvärde baseras på det företag som hamnar på medianen för just det nyckeltalet.
Nyckeltalsredovisningen sker efter bransch och storleksklass. Branschen är den bransch företaget
hade under undersökningsåret och storleksklassindelningen görs efter antalet anställda, d.v.s. medelantalet anställda.
Ibland går det inte att beräkna enskilda nyckeltal på företaget. I de fall sätts värdet till ‘null’. Dessa
undantag är då:
· Nämnaren är noll
· När summa eget kapital är negativt
· När företaget är nystartat och inga värden för föregående år finns blir utvecklingstalen ‘null’ .
Nyckeltalet Bruttovinstmarginal beräknas endast för branscherna 50-52, för övriga branscher sätts
detta värde alltid till ‘null’.
Kvalitets- och sekretessregler
För att kunna upprätthålla sekretesskraven på att inga uppgifter om enskilda företag får lämnas ut
samt upprätthålla en god kvalitet baseras de uppgifter som lämnas ut på vissa villkor.
För storleksklasserna med företag fler än 50 anställda gäller att:
· Minst 20 företag måste ingå i branschgruppen
· Minst 70 procent av företagsbeståndet, dock minst 5 företag
eller
För storleksklasserna med företag färre än 50 anställda gäller att:
· Minst 30 företag måste ingå i branschgruppen
eller
· Minst 70 procent av företagsbeståndet, dock minst 5 företag
· Vid uttag av bransch som innehåller mellan 5 och 11 företag redovisas endast medianvärdet.
Detta omfattar Företagsstatistiken
(c)
EkonomiT ol
Företagsstatistiken enkätundersöker samtliga icke-finansiella företag med minst 50 anställda (vilket
innebär ca 5 500 företag). Enkäten innehåller bl.a. frågor om resultat- och balansräkningen. Resultaträkningen följer Årsredovisningslagens (ÅRL) uppställningsformer och både balans- och resultaträkning är anpassade till Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) rekommendationer. Vidare finns
utförliga uppgifter om investeringar, export, antal anställda, personalkostnader m.m. För enkäterna
föreligger uppgiftslämnarskyldighet. I de fall uppgifter saknas hämtas dessa i möjligaste mån från företagens årsredovisningar, resterande variabler skattas.
www
.ek
onomitolk
en.se
www.ek
.ekonomitolk
onomitolken.se
NYCKELTALSFAKTA
SCB-information
PRESENTATION
För företag med färre än 50 anställda används uppgifter hämtade från de Standardiserade Räkenskapsutdrag (SRU), som företagen lämnar till Riksskatteverket. Genom tillgången till detta material
kan SCB totalundersöka samtliga aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, enskilda näringsidkare, rörelsedrivande stiftelser och affärsverk inom samtliga näringsgrenar exklusive företag som
bedriver finansiell verksamhet, civila myndigheter och försvaret.
Branschindelningen har gjorts enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 92. Standarden
sätts efter förädlingsvärde eller nettoomsättning. Varje företag tilldelas den bransch där företaget beräknas ha sitt största värde.
(c) EkonomiTolken.AB
Cecilia Hertzman
SCBs avdelning för företagsstatistik
www
.ek
onomitolk
en.se
www.ek
.ekonomitolk
onomitolken.se
NYCKELTALSFAKTA
SCB-information
branschnyckeltalsdefinitioner
PRESENTATION
GRUNDSTRUKTUR
Avkastningsstruktur
TILLÄGGSSTRUKTUR
Avkastning på eget
kapital
Nettoresultat i procent av justerat eget
kapital. ((RR8-RR7-RR5-RR4)/
(0,72xBR3+BR2)x100
Avkastning på totalt
kapital
Rörelseresultat plus finansiella
intäkter i procent av balansomslutningen. ((RR6-RR5-RR4+
RR9)/BR1) x 100
Skuldränta
Finansiella kostnader i procent
av totala skulder. (RR10/
(0,28xBR3+BR4+BR5+BR6))x
100
Riskbuffert
Avkastningen på totalt kapital Skuldräntan.
Bruttovinstmarginal
Nettoomsättning av handelsvaror minus inköpsvärdet för
sålda handelsvaror i procent
av nettoomsättningen.
Förädlingsgrad
Rörelseresultat plus personalkostnader i procent av nettoomsättningen. ((RR6-RR5RR4-RR3-RR2)/RR1) x 100
Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat plus finansiella
intäkter dividerat med finansiella
kostnader (RR6-RR5-RR4+
RR9)/RR10
Förädlingsvärde/anställda
Förädlingsvärdet dividerat med
medelantalet anställda.
(RR6-RR5-RR4-RR3-RR2)/anställda
Rörelseresultat/anställda
Rörelseresultat dividerat med
medelantalet anställda.
(RR6-RR5-RR4)/anställda
Intäkts-/kostnadsstruktur
Nettoresultat/anställda
Nettoomsättning/anställda
Nettoomsättning dividerad med
medelantalet anställda.
Nettoresultat dividerat med
medelantalet anställda.
(RR8-RR7-RR5-RR4)/anställda
Personalkostnader/
nettoomsättning
Personal kostnader i procent av
nettoomsättningen. (RR2/RRl) x
100
lntäkts-/kostnadsstruktur
Resultatstruktur
Rörelsernarginal
Rörelseresultat i procent av
Nettoomsättningen((RR6-RR5RR4)/RR1) x 100
Nettomarginal
Nettoresultat i procent av netto
omsättningen. ((RR8-RR7RR5-RR4)/RR1) x 100
Kapitalstruktur
Personalkostnader/ förädlingsvärde
Personalkostnader i procent av
förädlingsvärdet.
(RR2/(RR6-RR5-RR3RR4-RR2) x 100
Soliditet
Justerat eget kapital i procent
av balansomslutningen.
((0,72xBR3+BR2)/BR1) x 100
Personalkostnader/
anställda
Personalkostnader dividerat
med medelantalet anställda.
(RR2/anställda) x 100
Kapitalets omsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med
balansomslutningen. RR1/BR1
Avskrivningar/nettoomsättning
Avskrivningar i procent av
netto omsättningen.
(RR11/RR1) x 100
Finansnetto/nettoomsättning
Finansiella intäkter minus
finansiella kostnader i procent
av nettooms.
((RR9-RR10)/RR1) x 100
Rörelsekapital/nettoomsättning Rörelsekapital i procent av nettoomsättningen. ((BR7-BR6)/RR1) x100
Kassalikviditet
(c) EkonomiTolken.AB, 2000
Resultatstruktur
Omsättningstillgångar exklusive
lager och pågående arbeten i
procent av kortfristiga skulder.
((BR7-BR8)/BR6) x 100
www
.ek
onomitolk
en.se
www.ek
.ekonomitolk
onomitolken.se
NYCKELTALSFAKTA
SCB-information
branschnyckeltalsdefinitioner
PRESENTATION
Kapitalstruktur
Immateriella anläggningstillgångar/ nettoomsättning
Immateriella anläggningstillgångar i procent av
nettoomsättningen.
(BR9/RR1) x 100
Materiella anläggningstillgångar/ nettoomsättning
Materiella anläggningstillgångar i
procent av nettoomsättningen.
(BR10/RRl) x 100
Maskiner o inventarier/
nettoomsättning
Maskiner o inventarier i procent
av nettoomsättningen.
(BR12/RR1) x 100
Finansiella anläggningstillgångar/ nettoomsättning
Finansiella anläggningstillgångar
i procent av nettoomsättningen.
(BR11/RR1) x 100
Lager o pågående arbeten/
nettoomsättning
(c) EkonomiTolken.AB, 2000
Kundfordringar/ nettoomsättning
Lager och pågående arbeten
m.m. i procent av nettoomsättningen. (BR8/RRl) x 100
Kundfordringar i procent av
nettoomsättningen.
(BR13/RR1) x 100
Övriga kortfristiga
fordringar/ nettoomsättning
Övriga kortfristiga fordringar i
procent av nettoomsättningen.
(BR14/RR1) x 100
Kassabank o kortfristiga
placeringar/ nettoomsättning
Kassa, bank- o kortfristiga
placeringar i procent av nettoomsättningen
(BR15/RR1) x 100
Kortfristiga skulder/
nettoomsättning
Kortfristiga skulder i procent av
nettoomsättningen. (BR6/RR1)
x 100
Eget kapital/ nettoomsättning
Eget kapital i procent av netto
omsättningen. (BR2/RR1) x 100
Obeskattade reserver/
nettoomsättning
Obeskattade reserver i procent
av nettoomsättningen.
(BR3/RR1) x 100
Avsättningar o långfristiga
skulder/ nettoomsättning
Avsättningar o långfristiga
skulder i procent av nettoomsättningen.
((BR3+BR4)/RR1) x 100
Sambandstal
Skuldsättningsgrad
Avsättningar och skulder inkl.
latent skatteskuld dividerat med
justerat eget kapital.
((0,28xBR3+BR4+BR5+BR6)/
(0,72xBR3+BR2) x 100
Vinstprocent
Rörelseresultat plus finansiella
intäkter i procent av nettoomsättningen.
((RR6-RR5-RR4+RR9)/RR1
www
.ek
onomitolk
en.se
www.ek
.ekonomitolk
onomitolken.se