Utredningen om bostäder för äldre

SOU 2015:85
Bostäder att bo kvar i
Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta
boendemiljöer
Utredningen om bostäder för äldre
Ewa Samuelsson, särskild utredare
Ulrika Hägred, utredningssekreterare
Utredningen om bostäder för äldre
Dir 2014:44
Analysera hinder och föreslå åtgärder
i syfte att:
• underlätta för äldre personer att bo kvar eller att
flytta till en mer lämplig bostad
• förbättra förutsättningarna för kommuner att
möta behovet av bostäder för äldre
Utredningen om bostäder för äldre
De äldre åldersgrupperna blir allt större…
1 600 000
65-74 år
1 400 000
1 200 000
75-84 år
1 000 000
800 000
85-94 år
600 000
400 000
95+ år
200 000
0
2015
Utredningen om bostäder för äldre
2020
2030
2040
2050
2060
… medan ungdomarna minskar i antal
50 000
Årlig befolkningsförändring
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2016
2017
2018
2019
2020
-10 000
-20 000
-30 000
Utredningen om bostäder för äldre
20-24 år
75+ år
Färre unga och fler äldre till 2030
50 000
Årlig befolkningsförändring
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
-20 000
-30 000
Utredningen om bostäder för äldre
20-29 år
65+ år
Ont om bostäder med god tillgänglighet
 Hälften av de seniorer som bor i flerbostadshus
saknar hiss…
 … och hälften av dem som har hiss har ändå
trappsteg i entrén
 2/3 av lägenheterna i flerbostadshus är inte
tillgängliga för dem som inte klarar trappor
 Inte bättre i småhusen
Utredningen om bostäder för äldre
360 000 bostäder!
 god tillgänglighet
 möjligheter till gemenskap och ett meningsfullt
sammanhang
 hyresbostäder – små och medelstora
 Närhet till service och goda kommunikationer
 Skillnader i preferenser bland de äldre
 Stora skillnader i ekonomiska förutsättningar!
Utredningen om bostäder för äldre
Hur många har råd med en nybyggd etta?
Genomsnittlig hyra 2013 + skälig levnadsnivå 2015 i förhållande till
nettoinkomst, median, exkl BTP
90
80
70
män
60
50
40
kvinnor
30
20
10
0
60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år
Utredningen om bostäder för äldre
85+ år
1.
Förbättrad tillgänglighet i
befintliga bostäder
 Fortsatt stöd till inventering av tillgängligheten i flerbostadshus
- alla fastighetsägare ska bjudas in
 Stöd till installation av hiss: 50 % men högst 650 000 kr
- krav på tillgänglighetsinventering (kommunen)
- krav på tillgänglighet fram till lägenhetsdörr (fastighetsägaren)
 Skyldighet att undanröja enkelt avhjälpta hinder i entréer och
trapphus till flerbostadshus
 Nationellt system för tillgänglighetsmärkning av flerbostadshus
- genom branschen och intresseorganisationerna
Utredningen om bostäder för äldre
2.
Fler bostäder för äldre
 Investeringsstöd till trygghetsbostäder
- 2 800 kr/kvm i nyproduktion
- upp till 60 kvm/lgh
- höjd tillgänglighet i badrum och sovrum i nyproduktion
- hyresrätt eller kooperativ hyresrätt
- 10 års bindningstid
 Startbidrag till byggemenskaper
- upp till 300 000 kr för att exv. anlita en projektsamordnare
- till ekonomiska föreningar där medlemmarna satsat minst 5 000 kr var
- krav på markanvisning eller motsvarande avtal med en fastighetsägare
- Boverket lanserar och informerar
 Statlig garanti för upplåtelseinsatserna i kooperativ hyresrätt
- Uppdrag till Boverket
- SBAB tar fram rutiner
Utredningen om bostäder för äldre
forts. 2.
Fler nya bostäder för äldre
 Strategisk planering av bostadsförsörjningen för äldre
- Särskild satsning av Boverket
- Nationellt nätverk
- Metodstöd för konsekvensanalyser
 Säkra socialtjänstens medverkan i planeringen
- tillägg i BFL:
”Socialnämnden ska medverka i planeringen av
bostadsförsörjningen och tillföra kunskaper och
erfarenheter om levnadsförhållandena i
kommunen.”
Utredningen om bostäder för äldre
3.
Underlätta flytt – och kvarboende
 Höjt tak för bostadsutgiften i bostadstillägget
- 7 300 kr/mån – en tvåa i nyproduktionen
- en jämställdhetsfråga!
 Lättare hitta information om den lokala bostadsmarknaden
- tillägg i BFL:
”Kommunen ska erbjuda aktuell och lättillgänglig
information om nuvarande och planerat utbud av
bostäder i kommunens olika delar, särskilt i fråga
om bostäder med god tillgänglighet för personer
med nedsatt funktionsförmåga och boendeformer
som riktar sig till särskilda grupper.”
Utredningen om bostäder för äldre
forts. 3.
Underlätta flytt – och kvarboende
 RUT-avdrag för hjälp i samband med flytt
- packa upp och packa ner m.m. = hushållsnära tjänst
+ själva flytten
- personer över 75 år
 Vissa hemtjänstinsatser utan biståndsprövning
- hushållsgöromål och socialt stöd
- personer över 75 år
- uppdrag till Socialstyrelsen
Utredningen om bostäder för äldre
4.
Utvärdering, forskning och utveckling
 Forskning om utformning av bostäder och boendemiljöer ur
ett tillgänglighetsperspektiv
- samspelet människa – hjälpmedel – teknik – bostad
- underlag för översyn av nuvarande regler och krav
- 20 miljoner kr per år från Forte och Formas
 Utvärdering av trygghetsbostäder som boendeform
- uppdrag till Boverket och Socialstyrelsen
+ kunskapssammanställning om betydelsen av
gemensamma lokaler i boendet
 Smidigare lösningar för sophantering
- uppdrag till Arbetsmiljöverket
Utredningen om bostäder för äldre
Budgeteffekter
Utgiftspost
Anslag per år milj kr
Totalt 5 år milj kr
Stöd till tillgänglighetsinventering
15
75
Stöd till installation
av hiss
300
1 500
Investeringsstöd till
trygghetsbostäder
200
1 000
Startbidrag till
byggemenskaper
10
50
Sammanlagt
525
2 625
Höjt bostadsutgiftstak i
bostadstillägget
Utredningen om bostäder för äldre
1 524
Förväntade effekter
 Befintliga bostäder blir både klimatsmarta och tillgänglighetssmarta
vid renovering
 Det växande intresset för boendeformer som bygger på
engagemang och gemenskap främjas
 Kompletterande bostadsprojekt i kommuner med en liten
men väl definierad efterfrågan möjliggörs
 Fler trygga och tillgänglighetssmarta bostäder för äldre – vilket
frigör prisvärda bostäder för andra
 Även pensionärer med låga inkomster kan flytta
till – eller bo kvar i – en bostad som det går att åldras i
Utredningen om bostäder för äldre
Underlagsrapporter:
Äldres bostadsval och preferenser – en sammanställning av aktuell
forskning. Marianne Abramsson, Linköpings Universitet
Inventering av miljöhinder och tillgänglighetsproblem för äldre i
bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden Granbom m.fl. Lunds
Universitet
Tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus. Urban Utveckling
Seniorers förutsättningar på bostadsmarknaden. Ramböll
Hissar, trygghetsbostäder och bostadstillägg – analysunderlag till
Utredningen om bostäder för äldre. RedKey Consulting AB
://www.sou.gov.se/