Årsredovisning 2014 - Gästrike återvinnare

Årsredovisning 2014
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
1
FÖRETAG
Under 2014 har vi ökat försäljningen av årskort
för företag på återvinningscentralen med över en
halv miljon kronor.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
19
HIG – COOP
20
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
HIG – COOP
En hållbar
utbildning
för drömjobb
I vår tar de första studenterna examen från det fyraåriga högskoleprogrammet Miljöteknik på
Högskolan i Gävle. Utbildningen är uppbyggd enligt ett framgångsrikt koncept från USA som
kallas COOP, Cooperative Education. Det som kännetecknar denna COOP-utbildning är tio
veckors praktik varje år där studenterna anställs ute på företag.
Hur gör man om man vill ha unga kompetenta medarbetare till sin bransch? Jo, kunskapsföretaget
Gästrike återvinnare valde att skapa en spännande
högskoleutbildning tillsammans med Gästrike
Vatten och Högskolan i Gävle.
Camilla Molina Muga är en av Gästrike återvinnares
sammanlagt fyra COOP-studenter och hon har nu
jobbat sina fyra praktikperioder på
Gästrike återvinnare. Hon tar
examen i vår och är verkligen
nöjd med sitt val av utbildning.
och resultatet förväntas att levereras som något
nyttigt.
Utbildningen är framtagen efter branschens
beskrivning av framtida kompetensbehov och
arbetsmarknaden ser ljus ut. Det är massor med
kommuner, företag och internationella aktörer som
söker medarbetare med just den här inriktningen.
Genom stiftelsen Gästrikeregionens Miljö har
Gästrike återvinnare delat ut stipendium för väl
genomfört examensarbete där stor vikt läggs på
betydelsen för en hållbar utveckling. Stiftelsen har
även tillsatt resurser i ett forskningsprojekt om
beräkningsmodeller för klimatuttag vid återvinning.
Det utbildningen kännetecknas
av är praktikperioderna och den
projektbaserade inlärningen där
studenterna utmanas i olika
roller som till exempel projektledare. Just nu gör Camilla ett
examensarbete för att se hur
deponigas kan användas som fordonsbränsle. Samarbetet med
företag gör att både processen
Camilla Molina Muga är verkligen nöjd med sitt val av utbildning. Hennes kompetens
ligger väl i tiden och arbetsmarknaden ser ljus ut.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
21
Verksamhets­berättelse
Gästrike återvinnares verksamhetsberättelse beskriver
vår organisation, styrmodell och följer upp våra mål.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
Din omtänksamma livsstil där du
gör kloka inköp, vårdar kläder och
skor, hyr maskiner, handlar på second
hand och inte slänger mat, påverkar hur
vår värld kommer att se ut i framtiden.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
23
VÅR VERKSAMHET
Tillsammans skapar
vi vardagens miljöhjältar för en värld
som räcker längre
Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund bestående av Gävle, Sandviken,
Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades år 2001.
UPPDRAG
I Gästrike återvinnares förbundsordning finns följande uppdrag beskrivna för förbundet:
• Medverka till att nationella och andra samhälleliga
miljömål uppfylls.
• Omvärldsbevakning kring samhälle, relevant lag stiftning, miljöfrågor, teknik med mera.
• Upprätta och fortlöpande revidera en långsiktig
och samlad utvecklingsplan inom avfallsområdet
för medlemskommunerna.
• Främja, stödja och utveckla medborgarnas och
näringslivets kunskaper och kompetens kring ett
ekologiskt uthålligt och kretsloppsanpassat sam hälle samt avfallshanteringens roll i miljösystem.
Styrning
Förbundsfullmäktige är kommunalförbundets beslutande församling och har det yttersta ansvaret för
verksamheten. Förbundsfullmäktige består av 20 ledamöter och 20 ersättare (4+4 från varje medlemskommun).
Miljö och kvalitet
Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem uppfyller
kraven i ISO 14001 och ISO 9001. Ledningssystemet
hjälper oss att på ett strukturerat sätt jobba med
ständiga förbättringar och minska den miljöpåverkan
vår verksamhet ger upphov till. Varje år blir vi granskade av en extern revisor. En kvalitetssäkring för
både oss själva och för våra kunder.
finansierING
Verksamheten finansieras av taxor och avgifter.
Förbundet har inget ekonomiskt vinstintresse, mer
än att vara kostnadseffektiva. Taxan består av en
grundavgift och en hämtningsavgift. Inför varje år
revideras renhållningstaxan. Inför 2014 gjorde förbundet en höjning av grundavgiften i taxan. Inför
2015 kommer ingen förändring att göras.
Gästrike återvinnare
Omsättning
Antal tillsvidareanställda
2014
2013
2012
2011
176,6
166,0
165,5
169,3
104
97
91
88
Förbundsstyrelsen beslutar i frågor rörande förvaltningen av kommunalförbundets verksamhet och
svarar för den myndighetsutövning som ligger inom
förbundets verksamhetsområde. Förbundsstyrelsen
bereder fullmäktiges ärenden och beslutar i de ärenden som förbundsfullmäktige delegerat. Styrelsen
består av 5 ledamöter och 5 ersättare (1+1 från varje
medlemskommun).
24
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
VÅR VERKSAMHET
Förbundet Gästrike återvinnare
Internationella
relationer
Återvinningscentralerna
Logistik och
behandling
Marknad och
kundservice
Utveckling
Förbundsdirektör
Förbundsstyrelse
Förbundsfullmäktige
Koncernen Gästrike återvinnare
Gästrike
Ekogas AB (51%)
Gästrike
återvinnare
GÅ
Tillsammans AB
GÅ
Utveckling AB
Gästrike Avfallshantering AB (9%)
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
GÅFAB
Fastighets AB
Gästrike Ekogas AB
ägs tillsammans med
Gävle Energi AB.
Gästrike Avfallshantering AB ägs tillsammans med SITA AB.
Samtliga bolag ägs
till 100% om inte
annat anges.
25
VÅR OMVÄRLD
Utblick
Vår omvärld förändras hela tiden. I och med det förändras även kraven på Gästrike återvinnare
som organisation. För att fortsätta vara en framgångsrik verksamhet behöver vi vara följsamma
i förändringen och anpassa våra erbjudanden, arbetsformer och myndighetsutövning.
VÄRLDEN
Avfall är en stor utmaning för många länder i världen. I takt med att levnadsstandarden ökar, ökar
också konsumtionen och därmed avfallet. Konsumtionen innebär ökad produktion, en produktion som
ofta bedrivs med stora uttag av jungfruliga råvaror.
Sammantaget överstiger vi de planetära gränserna.
När produkterna är uttjänta läggs de på deponi vilket omöjliggör en fortsatt cirkulation av råvarorna i
producentleden.
I kontrast till detta börjar nya affärsmodeller att ta
form, till exempel cirkulär ekonomi eller cradle to
cradle. De bygger på att företagen tjänar pengar på att
tillverka varor som kan tas tillbaka och bli nya produkter när de är uttjänta. På så
vis skapas en hållbar ekonomi
Avfallet behöver
som möjliggör företagande och
minska och återtillväxt inom de planetära gränvinningen öka
serna. EU-komissionen hade förslag om cirkulär ekonomi och
ändringar i bland annat avfallsdirektivet. Tyvärr
drog de tillbaka sina förslag i slutet av förra året och
säger sig vilja ersätta dem med nya och ”mer ambitiösa” förslag i slutet av 2015.
Fram tills att världen har ställt om mot hållbar
tillväxt kommer avfallet att fortsätta vara en stor utmaning för många av världens länder.
Sverige
Avfallet behöver minska och återvinningen öka,
ansvaret för insamlingen läggs därför hos kommunerna, sa Stefan Löfvén i sin regeringsförklaring
under hösten. Vad det betyder och vad det får för
konsekvenser vet vi inte än. Ingen ny information
har kommit under senare delen av året. Vi fortsätter
26
att följa frågan med stort intresse.
Sedan något år tillbaka har vi ett nationellt avfallsförebyggande program som anger riktningen
för arbetet med att minska mängden avfall. Naturvårdsverket har föreslagit ett producentansvar för
textilier och mål för textilinsamling och återvinning. Textilier förekommer i stor mängd och har en
betydande miljöpåverkan när de produceras. Att
hitta hållbara återvinningsmetoder har därför en
stor miljöförbättrande potential.
AVFALL Sverige
Branschorganisationen Avfall Sverige arbetar
vidare mot sin vision ”Det finns inget avfall” bland
annat genom den långsiktiga satsningen på kampanjen ”miljönären” och utvecklingskommitténs uttalade inriktning mot projekt inom avfallsförebyggande. Gästrike återvinnare är representerade i flera
av Avfall Sveriges arbetsgrupper. Vi har dessutom
en representant från vår egen styrelse i styrelsen för
branschorganisationen. Gästrike återvinnare finns
även med i KFS (Kommunala företagens samorganisation) branschråd för återvinning.
Att delta i de här nätverken ger god utblick i omvärlden och gör att vi tidigt kan skapa en beredskap
för förändringar i vår egen organisation.
Regionen
På det regionala planet har Gästrike återvinnare
engagemang i en rad olika sammanhang tillsammans med andra aktörer i frågor som rör miljö, hållbarhet, regional utveckling och tillväxt. Här kan
bland annat nämnas projekt som ”Klimatneutralt
Gävleborg 2050”, ” Gävle Science Park” och ”Miljöstrategiskt Program i Gävle kommun”.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
VÅR OMVÄRLD
”Blir vi konkurrensutsatta i framtiden
ska kunderna
ändå välja oss.”
Vi samverkar löpande med andra kommunala aktörer och bolag i regionen i frågor av gemensamt
intresse. Här kan nämnas Gävle Energi AB, Sandviken Energi AB, Gästrike Vatten AB, Bollnäs Energi
AB och Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB. Bland
andra viktiga samverkansparter finns även Högskolan i Gävle som bedriver forskning och utbildning
inom miljö- och avfallsområdet.
Gästrike återvinnare
Gästrike återvinnares offensiva utvecklingsarbete
de senaste åren inom en rad olika områden: ny återvinningscentral, mer verksamhet i egen regi, nya
tjänster till kunderna, ökat fokus på effektivitet och
styrning gör att vi står starka inför de utmaningar som väntar. Omställningen mot att leverera en
affärsmässig samhällsnytta kräver förändringar på
alla nivåer. Syftet är att säkra en långsiktigt hållbar
verksamhet. Blir vi konkurrensutsatta i framtiden
ska kunderna ändå välja oss.
Nya verksamhetsområden som kunskapsexport
och behandling av matavfall ställer krav på såväl
genomförande som styrning och uppföljning. Tack
vare den omorganisation som genomfördes under
året är vi nu riggade för att öka samarbetet internt,
utbyta mer kunskap och därmed arbeta mer effektivt.
FramtidEN
Omvärlden rör sig hela tiden framåt och för att fortsätta vara framgångsrika behöver vi vara följsamma i
den rörelsen inom alla delar av verksamheten. Kunderna vill ha sina kontakter med oss mer digitalt vilket
gör att vi utvecklar sms-tjänster och webbtjänster.
Mer och mer avfall ska hanteras högre upp i avfallshierarkin vilket gör att vi behöver öka antalet frakGÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
tioner på återvinningscentralerna. Företagskunder
efterfrågar nya insamlingsmöjligheter som till
exempel underjordsbehållare vilket påverkar våra
rutiner och fordonsflotta. Miljömålen styr mot mer
fossilfritt bränsle vilket styr våra inköp av fordon i
riktning mot el och biogas. Genom att röta matavfallet bidrar vi till att fler fordon kan köras på biogas
och därmed även till omställningen mot mer hållbara
drivmedel.
Avfallet vi samlar in kommer stegvis att få ett allt
större värde i materialåtervinningsledet. Pris på förbränning har sjunkit de senaste åren eftersom konkurrensen om avfallet till förbränningsanläggningarna ökar.
Naturvårdsverket lyfter fram det avfallsförebyggande arbetet vilket ställer krav på att hitta
former för att systematisera det arbetet internt och
hitta former för att stödja våra medlemskommuner
externt. Certifieringen för miljö och kvalitet kommer
med nya krav och förutsätter ständiga förbättringar
i verksamheten.
Under året ser vi fram emot att få klarhet i frågan
om kommunernas roll i insamlingen av tidningar
och förpackningar.
Det vi gör varje dag är högintressant för kollegor
i andra länder. Efterfrågan på vår kompetens fortsätter att vara stor från många delar av världen
vilket vi spår kommer att ge nya uppdrag för
Gästrike återvinnare. Uppdrag som förhoppningsvis leder till en hållbar avfallshantering i de
aktuella länderna och arbetstillfällen för företag i
regionen och i Sverige.
Vi verkar i en bransch som har framtiden för sig.
Och vi har visat att vi kan bryta ny mark, lära nytt
och därigenom bidra till en värld som räcker längre.
27
STYRMODELL
Långsiktiga mål
Vår verksamhet regleras i nationella och regionala styrdokument, till exempel
nationella miljömål. På lokal nivå arbetar vi tillsammans med invånare, verksamheter och företag för att nå våra mål. Vi strävar efter att hantera avfallet enligt
EU:s avfallshierarki.
Renhållningsordning
Renhållningsordningen är styrande för avfallshanteringen i våra fem medlemskommuner. Denna består av föreskrifter och avfallsplan. Den senaste
Renhållningsordningen fastställdes av respektive
fullmäktige under 2010 och ligger till grund för de
verksamhetsplaner som arbetas fram varje år, med
prioriterade aktiviteter och mål. Renhållningsordningen finns att läsa i sin helhet på Gästrike återvinnares hemsida. I avfallsplanen finns tre målområden
som ska gälla till och med år 2020.
De är:
Förebygga avfall
Inriktningsmål: hushåll och verksamheter bidrar till
att minska ökningen av avfallsmängderna, genom att
konsumera medvetet och hushålla med resurser.
FEM PERSPEKTIV
Gästrike återvinnare arbetar med fem perspektiv i
planeringen och uppföljningen. Tillsammans bildar
perspektiven en helhet där alla delar är lika betydelsefulla för verksamheten. Delarna är: Kundnytta,
Miljönytta, Samhällsnytta, Medarbetarskap och ledarskap, Effektivitet och ekonomi.
Kundnytta
Medarbetarskap
och ledarskap
Säkra hanteringen av farligt avfall
Inriktningsmål: Hushåll och verksamheter hanterar
sitt farliga avfall på rätt sätt.
Ta tillvara avfall som resurs
Inriktningsmål: Hushåll och verksamheter sorterar
sitt avfall på rätt sätt så att det sedan kan återvinnas
på bästa sätt för en hållbar utveckling.
Miljönytta
Effektivitet
och ekonomi
Gästrike återvinnares övergripande mål är inte
mätbara. Ett internt arbete pågår med att bryta
ned de övergripande målen till mätbara mål för
vår kärnverksamhet.
Målanalysen för 2014 är en samlad bedömning om aktiviteterna visar att vi arbetar mot
våra mål. Vi har även genomfört några undersökningar som ger oss underlag till analysen.
28
Samhällsnytta
Genom att ha ett gott medarbetarskap och ledarskap
och arbeta effektivt och
ekonomiskt skapar vi nytta
för våra kunder, miljön och
samhället.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
perspektiv
Kundnytta
Gästrike återvinnares verksamhet kännetecknas av god tillgänglighet, enkelhet, flexibilitet
och smidighet i hanteringen. Vi arbetar med fokus på kunderna för att de ska bli av med sitt
avfall på ett smidigt, effektivt och miljöriktigt sätt.
Övergripande inriktningsmål
Vi överträffar kundens förväntningar.
MÅLAnalys
Målet bedöms vara uppfyllt.
AKTIVITETER under 2014
Förutom de prioriterade aktiviteterna som vi har
genomfört under året har vi också arbetat mycket
med kundbemötande på våra återvinningscentraler.
Dessutom arbetar vi ständigt med att förbättra
tjänsteutbudet för att skapa ett större värde för
kunden.
Vi har också utökat vår kundservice på webben
och börjat använda oss av mer digitala tjänster som
sms-utskick. Under året har vi genomfört månatliga
kundundersökningar där vi frågar 100 kunder vad de
tycker om oss. Frågorna har fokuserat på nöjdhet,
tillgänglighet, kundens eget beteende, service och bemötande, information och kommunikation samt förtroende och kunskap. Vi har fått ett bra betyg av våra
kunder och de är nöjda med vår verksamhet. Vi har
ett gott rykte och vi erbjuder de tjänster som kunder
efterfrågar.
AKTIVITET
Kommentar
Bygga
ny återvinningscentral i
Älvkarleby
Projektet går enligt plan. Markköpet är klart och vi har haft samråd
med kommunen och närboende.
Vi har även lämnat in miljötillståndsansökan, genomfört projektering
och håller på att ta fram underlag
till upphandling.
100 rådgivare på
Gästrike
återvinnare
Aktiviteten tydliggör att det är allas
ansvar att representera Gästrike
återvinnare vilket ska leda till nöjdare
kunder och ökad försäljning. Ju mer
vi säljer desto fler företag har miljöriktiga avfallslösningar.
Organisationen arbetar efter att:
uppmärksamma att vi sett våra
kunder genom ”nick och blick”, ta
tillfällen i akt att berömma våra
kunder när de har gjort något bra,
samt i våra kundkontakter berätta
om vad Gästrike återvinnare kan
hjälpa till med.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
29
perspektiv
Miljönytta
Största möjliga miljönytta är vår ledstjärna. Vi arbetar utifrån avfallstrappan
med prioriteringsordningen att först förebygga avfall, sedan återanvända,
återvinna, energiutvinna och i sista hand deponera.
Övergripande inriktningsmål
Vi skapar förutsättningar för miljösmart resursanvändning.
AKTIVITETER under 2014
30
AKTIVITET
Kommentar
Behandling
av matavfall
Köpet av kompostanläggningen Mullbacka har möjliggjort att arbetet med
att bygga en biogasanläggning har
tagit ordentlig fart. Det arbetet bedrivs
i Gästrike Ekogas AB tillsammans med
Gävle Energi AB.
Behandlingen av matavfall fortsätter
som vanligt tills vi får biogasanläggningen på plats.
Behandling
och insamling
av slam
Under året har vi arbetat med upphandling av behandling av slammet,
parallellt som vi arbetat strategiskt
med frågor kring insamling,
behandling och kundservice. Från
årsskiftet 2014/2015 har Gästrike
återvinnare tagit över ansvaret för
kundservice slam. Något som
tidigare låg hos entreprenören.
Utbildningsuppdrag i
Polen
Gästrike återvinnare har påbörjat en
stor utbildningssatsning i Polen. Ett
uppdrag där ca 600 företagare ska
utbildas i miljö- och avfallsfrågor.
Uppdraget sträcker sig fram till
sommaren 2015.
Matakuten
Gästrike återvinnare driver en förstudie för att tillsammans med andra
aktörer i samhället hitta en långsiktigt
hållbar lösning för Matakuten. Matakuten hämtar bröd som annars
skulle ha slängts från butiker, för att
sedan dela ut till behövande.
Matakutens verksamhet bidrar till
både minskat matsvinn och att behövande får bröd. Ett arbete som gör
nytta för både miljö och människor.
MÅLAnalys
Målet bedöms vara uppfyllt.
Gästrike återvinnare arbetar hela tiden med att skapa
förutsättningar för miljösmart resursanvändning i
allt vi gör. Förbundet strävar efter att vara ett föredöme i miljöfrågor och erbjuder även utbildningar
inom området.
Matakuten och utbildningsuppdraget i Polen är
bara några av de aktiviteter som förbundet har gjort
med största möjliga miljönytta i fokus. Under året
har vi även öppnat återbruk på flera av våra återvinningscentraler. Tillsammans med flera biståndsorganisationer skapar vi förutsättningar för invånarna att
förebygga avfall.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
perspektiv
Samhällsnytta
Vi sätter in avfallshanteringen i ett helhetsperspektiv där vi bidrar till att bygga
ett hållbart samhälle. Gästrike återvinnare samverkar och deltar aktivt i olika
forum där vår kunskap kan bidra till totalt sett bättre lösningar för samhället.
Övergripande inriktningsmål
Vi samarbetar för hållbar regional tillväxt och utveckling.
AKTIVITETER under 2014
AKTIVITET
Kommentar
Besöka
våra medlemskommuner
Vi har träffat Älvkarleby, Sandviken
och Hofors kommuner. Alla näringslivsavdelningarna i våra fem kommuner har kontaktats för att få
information kring vårt utbildningsuppdrag i Polen.
Tillväxtuppdrag
i Polen
Parallellt med det utbildningsuppdrag vi har i Polen genomför vi
med stöd av Tillväxtverket ett
projekt som syftar till att utveckla
regional/svensk miljöteknik. Det
innebär att vi håller företagsmöten
och nätverksträffar för att förmedla affärsmöjligheter mellan
Polen och Sverige.
Samarbetet med Gävle Energi AB i Gästrike Ekogas AB är
ett bra exempel på där vi samarbetar med andra för att
skapa affärsmässig samhällsnytta i regionen. Som en del
av den samhällsnyttiga verksamheten ger vi ungdomar
en chans att få inblick i arbetslivet med de praktikanter
vi regelbundet tar emot. I vårt samarbete med
Högskolan anställer vi även minst fyra studenter per år
som ett led i deras utbildning.
MÅLAnalys
Målet bedöms vara uppfyllt.
Gästrike återvinnare arbetar hela tiden med att skapa
förutsättningar för samhällsnytta i allt det vi gör.
Att besöka våra medlemskommuner för att presentera vår verksamhet och utbildningsuppdraget i
Polen är bara några av de aktiviteter som förbundet
har gjort för att skapa samhällsnytta. Vi har även deltagit i ”Klimatneutralt Gävleborg 2050”, ”Gävle
Science
Park” och Gävle Kommuns ”Miljöstrategiska
.
program” som är några av nätverken i vår närhet.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
I samband med Barnens Dag i Högbo fick barnen prova
på att sitta i en av Gästrike återvinnares sopbilar.
31
perspektiv
Medarbetarskap
och ledarskap
Ett gott medarbetarskap innebär bland annat att ta ansvar och komma med förslag
till förbättringar. Ett gott ledarskap innebär bland annat att ge bra förutsättningar
för medarbetarna att utföra sitt arbete, vara lyhörd och fatta beslut.
Övergripande inriktningsmål
• Vi medarbetare på Gästrike återvinnare bidrar
aktivt och konstruktivt till att förbättra verksamheten.
• Vi ledare på Gästrike återvinnare skapar goda för utsättningar för medarbetare att nå uppsatta mål.
AKTIVITETER under 2014
AKTIVITET
kommentar
Ny lönemodell
Arbete pågår i nära samarbete
mellan ledning, chaufförer och
fackliga företrädare med att hitta en
hållbar lönemodell som är representativ för det arbete som utförs.
Den nya lönemodellen planeras
vara på plats under 2015.
Väsentliga personalförhållanden
Gästrike återvinnare har arbetat systematiskt med
att förbättra arbetsmiljön under året. Det finns ett
ökat behov av förebyggande insatser för chaufförsgruppen och medarbetarna på återvinningscentralerna. Det pågår ett arbete att införa en gemensam lönemodell för alla chaufförer och den kommer
att möjliggöra arbetsrotation på ett bättre sätt.
Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön så har
Gästrike återvinnare under året satsat vidare på att
utveckla såväl ledarskap som medarbetarskap. Att
32
tydliggöra roller och ansvar, kontinuerligt ge positiv
återkoppling och reagera snabbt på oönskade beteenden är viktigt.
Under året har medarbetare kunnat utvecklas i
sina roller genom att till exempel arbeta för två avdelningar. Flera medarbetare har också provat på att
hålla utbildning i Polen som en del av satsningen på
kunskapsexport. Andra har gått vidare i nya roller
internt.
MÅLANALYS
Målet bedöms i stort vara uppfyllt. Målet bedöms
bland annat utifrån den medarbetarundersökning
som genomförts under juni månad.
Nöjd Medarbetar Index (NMI) uppgår till 5,3 och är
en försämring i jämförelse med tidigare år. 5.5 i index
anses mycket bra. Undersökningen visar på relativt
bra resultat inom alla områden. Arbetsbelastning,
lön och utveckling är områden som har fått lägre omdöme av medarbetarna.
Efter diskussion av resultatet på alla avdelningar
har en handlingsplan tagits fram och åtgärder vidtagits.
Medarbetarna bidrar aktivt i det utvecklingsarbete som pågår inom Gästrike återvinnare.
Förändringarna genomförs systematiskt med fokus
på att dra nytta av de erfarenheter vi gör. Cheferna
fokuserar på att ge goda förutsättningar för medarbetarna att göra sitt bästa i vardagen.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
perspektiv
Effektivitet
och ekonomi
Gästrike återvinnare arbetar tillsammans över avdelningsgränserna och
utgår från våra kunders behov. Det gör att alla medarbetare och ledare
inom organisationen får en helhetssyn och kan fatta faktabaserade beslut.
Övergripande inriktningsmål
• Vi skapar värde för kunden på ett allt smartare sätt.
• Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans över
tid.
AKTIVITETER under 2014
AKTIVITET
KOMMENTAR
Marknads- Aktiviteten innebär att samarbetet mellan
kommukommunikationsenheten, utvecklingsennikation
heten och marknadsenheten ska öka. Den
nya organisationen har bland annat inneburit att säljare och kommunikationsenheten nu arbetar på samma avdelning
vilket förenklar samarbete och kunskapsöverföring.
Exempel på detta är en utvecklad
företagsdel på hemsidan, nya digitala
tjänster på hemsidan för våra kunder,
ökad försäljning av både sekretesspapper
och EL:IN skåp.
Intrimning
av våra
system
och
processer
Drift för
framtiden
Projektet Puff har en ny tidplan med driftsättning av det sista systemet i januari 2015.
Förseningen påverkar våra möjligheter att
ta resterande system i bruk av två skäl.
Dels har vi inte all funktionalitet på plats
och dels har vi inte bemanning för att
arbeta i ett stort projekt samtidigt som vi
trimmar in alla nya system.
MÅLAnalys
Vi skapar värde för kunden på ett allt smartare sätt
Målet bedöms vara uppfyllt.
Förutom de prioriterade aktiviteterna startades
Kostnads- och intäktskampen, KIKA, under året för
att minska slöseriet, se goda affärer och jobba med
ständiga förbättringar. Vi klarade fyra av fem KIKAmål. KIKA bidrog också till viss del till det goda
ekonomiska resultatet.
Förbundet arbetar hela tiden aktivt med att skapa
värde för kunden på ett allt smartare sätt. Vi ifrågasätter invanda rutiner, utvecklar nya sätt att kommunicera med invånarna och erbjuder nya tjänster
där vi ser efterfrågan.
I början av året genomförde förbundet en omorganisation som innebar nya avdelningar, nya chefer
och nya roller. Bland annat inrättades en ny tjänst
som vice förbundsdirektör för att skapa bättre förutsättningar när organisationen växer.
Ett av syftena med omorganisationen var att arbeta
mer processorienterat och riva avdelningsgränser.
Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans över tid
Målet att Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans
över tid stäms av under den finansiella analysen.
Aktiviteten innebär att vi fokuserar på
att utreda vad ett eventuellt ansvar för
insamlingen av tidningar och förpackningar skulle innebära för Gästrike
återvinnare.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
33
Ekonomisk redovisning
34
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
Vår vision ”Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker
längre” är inte en tom fras. Det är en stark
och bärande tanke i vårt dagliga agerande.
Tillsammans avser våra fem medlemskommuner, våra 100 medarbetare och i
allra högsta grad alla 160 000 invånare.
Det är genom våra samlade insatser som
vi tillsammans gör skillnad. Att ta sig
mödan att dagligen sortera sitt avfall är
att vara en miljöhjälte i vardagen. Det
skapar en värld som räcker längre.
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014
35