Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014
Hemvårdsnämnden
Innehållsförteckning
1 Organisation................................................................................................................ 3
2 Viktiga händelser 2014 ............................................................................................... 4
3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål .................. 6
4 Personalredovisning ................................................................................................. 16
5 Nyckeltal .................................................................................................................... 23
6 Kvalitetsinspektioner inom vård och omsorg ........................................................ 25
7 Utvecklings- och kvalitetsarbete ............................................................................. 26
8 Utveckling av organisationskultur och värderingar ............................................. 27
9 Uppföljning Förenkla helt enkelt ............................................................................ 28
10 Utmaningar och framtid – viktiga händelser 2015-2017 ...................................... 30
Bilagor
Bilaga 1: Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
2(30)
1 Organisation
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
3(30)
2 Viktiga händelser 2014
Omvårdnadspersonalen i den kommunala verksamheten har under hösten fått utbildning i social
dokumentation, i syfte att fördjupa kunskapen i socialtjänstlagen avseende kopplingen mellan
biståndsbeslut, genomförandeplan och social dokumentation.
Den kommunala omsorgspersonalen har också fått en vårdhygienisk grundutbildning.
Under 2014 har utbildade värdegrundsledare hållt i värdegrundsdialoger i samtliga
personalgrupper i den kommunala verksamheten. Till sin hjälp har de haft socialstyrelsens
vägledningsmaterial ”Äldreomsorgens nationella värdegrund” och enhetschefer har ansvarat för
val av dialoger.
Den statliga satsningen inom Omvårdnadslyftet är avslutad. Utbildningsinsatser pågick tom
vårterminen 2014. Totalt har omvårdnadslyftet medverkat till att kompentensen i den
kommunala verksamheten i hemvårdsförvaltningen har höjts och fler har nu en komplett
undersköterskeutbildning.
Ett förberedande arbete i förvaltningen har gjort under året inför ett nytt personalsystem,
Heroma, och införandet av HR service under 2015.
Vård- och omsorgscollege, där Halmstad-Laholm-Hylte blev certifierade i april, möjliggör ett
mer strukturerat samarbete kring kompetensförsörjning framöver. Nytt avtal är tecknat med
Kommunal, BUI 13, vilket möjliggör utbildnings- och introduktionsanställningar för
baspersonal med undersköterskekompetens.
Hemvårdsnämnden bjöd i maj in Kairos Future för en inspirationsdag om framtidens
utmaningar för äldreomsorgen. Även förvaltningens staber och chefer fick ta del av föredraget
och ha workshop i ämnet.
Digital körjournal och ID-tagg har införts på hemvårdsförvaltningens bilpark under december
månad.
I hemvårdsförvaltningen har ett förberedande arbete pågått under året, inför SOSFS 2012:12
och bemanningsföreskriften.
Kontaktcenter startar 2015-04-01. Hemvårdsförvaltningen har förberett detta genom att
kartlägga sina frågor/svar som när kontaktcenter startar ska besvaras där.
Träning på arbetstid med syfte att höja frisktalen har drivits som en projekt. En kommunal
hemtjänstgrupp har varit pilotgrupp och projektet har visat ett positivt resultat.
Sofiebergs äldreboende stod under våren klart och kunderna från Kvarnlyckan kunde flytta in i
ett helt nybyggt och modernt boende. Den befintliga personalen på Kvarnlyckan fick därmed
också en ny arbetsplats.
Hemvårdsförvaltningen avslutade under 2014 avtalet med en privat leverantör av hemtjänst.
Ytterligare tre leverantörer avslutade under året sina avtal, med hänvisning till bland annat
bristande kundunderlag.
Ett nytt boende, Aleris, startar upp sin verksamhet i februari, och samarbete med dessa har
pågått under 2014.
För att uppfylla de krav som ställs av bl.a. Patientdatalagen används en tjänstelegitimation
kallad SITHS-kort av legitimerad personal. Arbetet under 2014 har varit att förbereda inför och
introducera fler personalgrupper i användandet av SITHS-kortet. 2015 kommer ytterligare såväl
privata som kommunala aktörer få SITHS-kort. Under 2014 har verksamheten också förberetts
för att ta nästa steg som innebär att även användningen av kvalitetsregister kräver SITHS-kort
för inloggning.
Under året har förvaltningen deltagit i ett utvecklingsarbete som ger mobil åtkomst till
verksamhetssystemet Magna Cura för att ta del av information. Under en period testas nu
användningen av olika mobila enheter (mobiltelefon, surfplatta och dator) för att utföra
arbetsuppgifter mobilt på fältet. Nästa steg är att utvärdera användningen samt att fortsätta
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
4(30)
utvecklingen för att kunna dokumentera och inhämta information.
Kunder/patienter i hemsjukvårdsverksamheten har ökat med 200 sedan förra mätningen
genomfördes under våren 2013. Nattinsatserna har ökat vilket medför en utökning med flera
bilar och mer personal. Även inom den kommunala hemtjänsten finns en volymökning utöver
den demografiska ökningen. Antalet utförda hemtjänsttimmar per kund ökar likväl som antalet
kunder ökar. Ytterligare en kraftig volymökning återfinns i antalet patienter som efter
sjukhusvistelse bedöms som utskrivningsklara och övergår till kommunal vård. Antalet
utskrivningsklara patienter har ökat markant i jämförelse med tidigare år.
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
5(30)
3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån
kommunfullmäktiges mål
Utfall för målen anges enligt följande
Status för aktiviteter anges enligt följande
Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial
snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna.
3.1 Målområde: Demokrati och dialog
3.1.1
3.1.1.1
Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information
(konkretiserat mål).
Vår information ska ge en tydlig och rättvisande bild av verksamhetens
innehåll och utbud.
Senaste kommentar
Målet bedöms vara uppfyllt.
Syftet med verksamhetsmålet är att se till att kunder och medborgare har en korrekt bild av vår
verksamhet samt att vi informerar på ett förtroendeingivande sätt. Målet har fyra mätetal som
mäter nöjdheten hos medborgare, webbplatsens kvalité, antal genomförda brukar- och
invånardeltaganden samt antal eTjänster. Under året har arbetet fortsatt med att utveckla
användningen av sociala medier så som bloggar, Instagram och Facebook, hålla websidan
aktuell samt att informera medarbetare om kommunikation, verksamhet och politiska beslut.
Genom att arbeta både internt och externt med informationshanteringen samt att involvera
kunder/medborgare ökar våra möjligheter att uppfylla vår målsättning.
Arbetet med att förenkla och förtydliga syns genom arbetet med eTjänster där
Myndighetsenheten, som är kundens väg in, under året lanserat fem nya eTjänster med syfte att
erbjuda en valmöjlighet samt att minska risken för fel och onödigt lång handläggningstid.
Genom att använda websida och Intranät som kanal för information om vår verksamhet, vad den
innehåller och vilka krav man kan ställa så är vår bedömning att vi kan visa upp en tydlig och
rättvisande bild.
Mätetal
Målvärde
Utfall
Nöjd medborgar-index Äldreomsorg
52
48
Informationsindex kommunens webplats - Äldreomsorg
80
83
3
3
Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
6(30)
Mätetal
Antal erbjudna eTjänster
Målvärde
Utfall
3
6
Aktiviteter
Senaste kommentar
Ytterligare utveckla användandet av de
sociala medier vi idag kommunicerar via (bloggen,
Facebook, Instagram).
De två bloggar som drivs av anställda i
förvaltningen är fortfarande aktiva och speglar den
verksamhet som dagligen bedrivs. Slottsparkens
instagramkonto har genererat i ett 40-tal följare,
där kundernas alster från konststunder visas upp.
Dialogen med medborgarna hålls ständigt aktiv på
kommunens facebooksida. Idéer om att starta fler
instagramkonton har väckts hos medarbetare,
många idéer har börjat ta form och arbetet med i
vilka former pågår.
Hålla hemsidan aktiv genom
nyhetspublicering.
Nyhetspublicering på hemsidan är ett fortsatt
använt verktyg för att nå medborgarna med
information.
Fortsätta arbeta för ökad kunskap hos
medarbetarna om kommunikation och om hur
verksamheten fungerar, från politiskt beslut till
utförande.
Arbetet med att kommunicera via intranätet till
medarbetarna har pågått och intensifierats under
året. Intranätet är informationskällan där nyheter,
riktlinjer och rutiner, utbildningar och beslut från
nämnd och ledningsgrupp kommuniceras.
Medarbetarna ges möjlighet till insyn och
förståelse för verksamheten, genom att pågående
arbeten, projekt och beslut kommuniceras via
denna kanal. Att sträva efter att så ofta som
möjligt och brukligt använda sig av endast en
kanal och inte flera alternativa är ett pågående
arbete, vilket förbättrats under året i och med den
ökade medvetenheten bland de anställda.
Arbeta för att nå minoriteter eller personer
med funktionsnedsättning genom att exempelvis
läsa in informationsbroschyrer, översätta
broschyrer till fler språk.
Arbetet med informationsfilmer fortsätter, och
kommer så göra även under 2015, liksom arbetet
med att översätta information till minoritetsspråk.
Utvärdera de brukar- och invånardeltaganden
som görs för att säkerställa att de fyller sitt syfte.
En stor utvärdering av värdighetsgarantierna har
genomförts och beräknas vara sammanställd i
början av februari 2015. I denna utvärdering har
både de fokusgrupper som deltagit under
utvecklandet av garantierna, äldre och anhöriga
fått tycka till i någon av form, antingen i möten,
enkäter eller intervjuer.
Arbeta med projekt för eTjänster på
förvaltningen inom ramen för den
kommunövergripande satsningen på eFörvaltning
Vid årsskiftet tas öppnas ytterligare en e-tjänst
upp för allmänheten, på kommunens hemsida.
Detta som ett led i det pågående arbetet med etjänster, vilket kommer fortsätta 2015.
3.2 Målområde: Miljö och energi
3.2.1
Verksamheten ska utvecklas på ett för människor och miljön långsiktigt
hållbart sätt.
Senaste kommentar
Bedömningen är att målet kommer att nås.
Användnigen av bilar är en del av verksamheten som påverkar miljön. 2014 har
hemvårdsförvaltningen totalt 164 bilar som i genomsnitt kör 2490 mil/bil. Mest används bilarna
inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet där en bil kör 3900 mil/bil jämfört med
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
7(30)
Hemtjänsten som kör 1760 mil/bil. Totalt sett körde bilarna 6400 färre mil 2014 jämfört med
2013. Andelen miljöbilar uppgår nu till 90 % och andelen bilar med förnybart bränsle 45 %.
Under året har ett arbete påbörjats inom Äldreomsorgen (hemtjänst, nattpatrull)med syfte att
analysera bilanvändandet. Man kan konstatera att om gapet mellan optimala körrutter och
verkligt körande kan minskas något finns en stor besparingspotential ekonomiskt samt
miljömässigt.
De senaste åren har andelen bilar av miljövänligare typ ökats rejält. Användning av en etanolbil
sänker koldioxidutsläppen med 50 % jämfört med en bensinbil. Fortsatt arbete bör rikta in sig
på att successivt ersätta befintliga bilar med bilar som drivs av förnybart bränsle vilket är en
hårdare definition än "miljöbil".
Kortare resor bör om möjligt ersättas med cykel eller gång. Här finns stor potential för
minskade utsläpp och ett ökat miljömedvetande.
Mätetal
All verksamhet - Andel miljöbilar
Koldioxidutsläpp per kund
Körda mil per kund
Målvärde
Utfall
77 %
90%
110 kg
CO2/kund
103 kg
CO2/kund
81 mil/kund
97 mil/kund
3.3 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad
3.3.1
Verka för kompetensförsörjning utifrån verksamheternas behov
Senaste kommentar
Målet bedöms vara uppnått.
Andelen baspersonal med undersköterskekompetens har höjts under året från 73 % (2013) till
77 % (2014), främst beroende på utbildningar genom Omvårdnadslyftet (kompetensutveckling
för baspersonal som saknar undersköterskekompetens) och externrekrytering av
undersköterskor. Se mer under aktiviteter.
NMI (nöjd medarbetarindex) har ej mätts under året, nästa mättillfälle beräknas vara under
2016.
Mätetal
NMI (Nöjd Medarbetar-index)
Utbildningsnivå baspersonal - andel med undersköterskekompetens
Målvärde
Utfall
NMI 80
NMI 75
74%
77%
Aktiviteter
Senaste kommentar
Vid extern rekrytering av baspersonal anställa
medarbetare med undersköterskekompetens
Målvärdet för utbildningsnivå på baspersonal har
uppnåtts vid mätning 2014-12-31.
Omvårdnadslyftet är en del i att andelen personal
med undersköterskekomptens har höjts,
ytterligare en förklaring är att förvaltningen under
året anställt fler undersköterskor genom
externrekrytering för att kunna möta det ökade
kundbehovet.
Följa upphandlingen av nytt HR-IT-system i
kommunen och bevaka möjligheten att att med
detta kunna kartlägga olika kompetenser och
vidareutbildningar (specialist-usk,
språkkompetens, specialist-ssk, chefers och
handläggares utbildning etc).
Kommunen har upphandlat ett nytt HR-system där
även kompetensmodul ingår. Förvaltningen är
delaktig i olika arbetsgrupper inför införandet av
nytt HR system under 2015. Under senare delen
av 2015 ev. början av 2016 kommer
kompetensmodulen att kunna börja användas i
verksamheten.
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
8(30)
Aktiviteter
Senaste kommentar
Arbete för att höja vårdyrkets attraktionskraft
genom bl a fortsatt aktivt arbete med Vård- och
omsorgscollege och direktinformation på skolor.
Samarbetet inom Vård- och omsorgscollege, där
arbetsgivare och utbildningsanordnare möts,
pågår i hela Halland. Certifiering av det lokala
college Syd (Halmstad, Laholm och Hylte) blev
klar i vår. Genom VO-college kan förvaltingen
arbeta med att höja yrkets attraktionskraft och på
så sätt locka fler till att utbilda sig inom vård och
omsorg.
Förvaltningen har aktivt deltagit i
marknadsföringsaktiviteter under året, bl a på
arbetsmarknadsdagar och på högstadie - och
gymnasieskolor.r
3.4 Målområde: Omsorg och stöd
3.4.1
3.4.1.1
Nivån på den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och
personer med funktionsnedsättning ska bibehållas (konkretiserat mål)
Verksamheten ska ge vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet.
Senaste kommentar
Målet bedöms vara uppnått.
Många mätetal hämtas från den nationella äldreundersökningen, i vilken Halmstad överlag hade
väldigt goda resultat ifjol och även i år är resultatet gott. Undersökningen för 2014 genomfördes
under våren.I Halmstad har ca 1500 äldreomsorgskunder svarat på undersökningen.
Vad gäller kvalitet kopplat till nationella krav kan avstämning i kvalitetsregister göras löpande.
Överlag ligger Halmstad långt frammer med att använda BPSD-registret som verktyg i vården
av kunder med demenssjukdom. Även palliativregistret är väl etablerat som verktyg i
verksamheterna. När det gäller Senior Alert, registret som framförallt stödjer förebyggande
arbete kring fall, sår och undernäring, har omfattande utbildningsinsatser pågått under 2014.
Resultaten har förbättrats avsevärt under året.
Kontinuiteten har stor betydelse för exempelvis känslan av trygghet och delaktighet för
hemtjänstkunder. Fortfarande nås inte nämndens målvärde för kontinuitet. Arbetssätt för
planerare/samordnare samt effektiv användning av tid- och insatsregistreringssystemet TES kan
medverka till bättre siffror, och arbete pågår med detta.
Mätetal
Målvärde
Utfall
Andel riskbedömningar med åtgärder för personer i särskilt boende inkl.
servicehus enligt kvalitetsregistret Senior Alert.
100%
105%
Andel riskbedömningar med åtgärder för personer i ordinärt boende
exkl. servicehus enligt kvalitetsregistret Senior Alert.
100%
86%
Andel personer registrerade i BPSD-registret som har en
bemötandeplan.
30%
30%
Procentuell förbättring av de fyra indikatorerna i palliativregistret som rör
Brytpunktssamtal, Smärtskattning, Munhälsa och Ångestlindring
10%
12,8%
Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende). Andel nöjda/mkt nöjda
kunder i brukarundersökning.
87%
91%
Nöjda kunder, särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i
brukarundersökning.
88%
86%
Bemötande, hemtjänst (ordinärt boende). Andel kunder som alltid/oftast
98%
97%
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
9(30)
Mätetal
Målvärde
Utfall
98%
95%
15
18
Delaktighet/inflytande Hemtjänst - andel kunder som alltid/oftast
upplever delaktighet/inflytande (nationell kundundersökning)
86%
89%
Delaktighet/inflytande Särskilt boende - andel kunder som alltid/oftast
upplever delaktighet/inflytande (nationell kundundersökning)
67%
83%
Andel särskilt boende-kunder med 5 eller fler läkemedel som erbjudits
en läkemedelsgenomgång under året.
100%
111%
upplever ett gott bemötande, enl brukarundersökning.
Bemötande, särskilt boende. Andel kunder som alltid/oftast upplever ett
gott bemötande, enl brukarundersökning.
Kontinuitet hemtjänst: antal personal hos kund per 14 dagar
Aktiviteter
Senaste kommentar
Utbildning till teamen i riskbedömning och
åtgärdsplan (Senior Alert).
Under hösten har utbildningsinsatser till
sjuksköterskorna genomförts så nu har all berörd
personal i kommunal regi fått urbildning. Rutinerna
för teamarbete och arbetssättet med
förebyggande kvalitetsinsatser enligt Senior Alert
med åtgärdsplan och uppföljning används numera
på alla boenden.
Spridning av kunskap om läkemedel för äldre i
samarbete med PRO och SPF.
En gemensam broschyr I Halland används och
sprids numera av pensionärsföreningar och
arbetsgivare. Broschyren som heter "Har du koll
på dina läkemedel" kan med fördel tas med till
läkaren inför en läkemedelsgenomgång.
Fortsatt utbildning i BPSD-registret: Utbildning
till all personal i (ca 200) demensboende &
utbildning till administratörer i särskilt och ordinärt
boende.
Utbildning till all berörd personal är genomförd
Palliativa registret: spridning av kunskap och
förhållningssätt vid palliativ vård enligt nationella
riktlinjer.
Utbildning till nattpersonal som sitetr vak i
palliativvård har genomförts i höst.
Påbörjat en mer tydlig Redovisning per enhet av
måluppfyllelse av de 4 indikatorerna.
Följa Socialstyrelsens utvecklingsarbete kring
nationella brukarundersökningen, "Äldreenkäten".
Eventuellt kommer möjlighet finnas att komplettera
den med lokala frågor.
Den nationella kundundersökningen "Vad tycker
de äldre om äldreomsorgen?" genomfördes i majjuni. Resultat publicerades i november. Enkäten
har inte utvecklats från ifjol, utan ser i stort sett
likadan ut.
Hemvårdsförvaltningen gjorde
kommunikationsinsatser gentemot kunder och
anhöriga (t ex annonsering, brev till anhöriga) i
syfte att få så bra svarsfrekvenser som möjligt i
Halmstad. Detta har resulterat i att svarfrekvensen
lokalt ligger över rikets. På nationell nivå har
Socialstyrelsen gett Äldrecentrum i uppdrag att
analysera bakomliggande orsaker till att
svarsfrekvenserna i enkäten är låga (knappt två
tredjedelar 2014, vilket är i nivå med 2013).
Arbeta för att ytterligare stärka
genomförandeplanens status som instrument att
stärka kundens delaktighet.
Genomförandeplanen fokuseras bl a genom
värdighetsgarantierna och genom att den sociala
dokumentationen prioriterats bland
utbildningsinsatser på hemvårdsförvaltningen
under 2014.
I implementeringen av Socialstyrelsens föreskrift
om demensvård (SOSFS2012:12) påbörjades ett
pilotprojekt under september. SOSFS:en innebär
individuella beslut om hemtjänstinsatser till alla
kunder på särskilt boende, och innebär att hela
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
10(30)
Aktiviteter
Senaste kommentar
kedjan från handläggning och beslut till utförande
och uppföljning påverkas. Hur
genomförandeplanen skrivs och används blir
centralt.
ÄBiC, Äldres behov i centrum, som
behovsbedömningsinstrument kommer att börjas
tillämpas, som en del i implementeringen av
Socialstyrelsens föreskrift om demensvård
(SOSFS2012:12). ÄBiC påverkar hela kedjan från
handläggning och beslut till utförande och
uppföljning.
Utredning och beslut om hemtjänstinsatser i
särskilt boende säkerställer den enskildes behov
av personlig omvårdnad och service. Arbetssättet
implementeras under 2014, med start redan
hösten 2013.
Tillämpas i pilotprojekt SOSFS2012:12 (se punkt
ovan). Hittills har tre processledare i ÄBiC (Äldres
behov i centrum) utbildats. ÄBiC är en metod för
behovsbedömning.
Kunden i fokus genom processkartläggning,
riskanalys samt analys utifrån egenkontroll,
avvikelser och åsikter som leder till
förbättringsarbeten.
Hemvårdsnämnden fattade beslut om
ledningssystem för kvalitet i november 2013 och i
december lanserade förvaltningen
ledningssystemet på intranätet. Ledningssystemet
med sina processer och tillhörande rutiner/riktlinjer
ger förutsättning för arbete med riskanalyser och
egenkontroller på ett mer strukturerat sätt. Dock
finns mycket att göra i implementering vad gäller
uppdateringar, men ffa metodstöd och kunskap i
verksamheterna för att säkra användandet. Detta
ägnas mycket kraft på hemvårdsförvaltningen
under året.
Fortsatt utbildning till personal i
Socialstyrelsens vägledningsmaterial
"Äldreomsorgens nationella värdegrund" samt
satsning på värdegrundsledare.
Värdegrundsarbete i olika former pågår hos alla
nämndens utförare, och Socialstyrelsens
vägledningsmaterial är en självklar grund. På
hemvårdsförvaltningen behöver
värdegrundsarbetet, kultur- och värderingsarbetet
och implementering av värdighetsgarantier
komplettera varandra i en helhet som i slutändan
blir synbar i bättre kvalitet för kunden.
Värdighetsgarantierna som implementerats
under hösten 2013, och som gäller från 1
november 2013, följs upp första gången under
2014.
Uppföljningsarbetet pågår. Slutrapportering till
nämnden kommer att ske under våren 2015.
Fortsätta följa och medverka i arbetet med
läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende.
Modell för läkemedelsgenomgångar i ordinärt
boende finns framtagen.
3.4.2
Kommunen ska aktivt främja och stödja ideella organisationer/föreningar
som utför frivilliginsatser inom de kommunala verksamheterna
(konkretiserat mål).
Mätetal
Målvärde
2. Antal samverkansprojekt mellan kommunen och frivilligorganisationer
3.4.2.1
Utfall
43
Verksamheten ska ha god kvalitet på det förebyggande arbetet.
Senaste kommentar
Målet bedöms vara uppnått.
Det förebyggande arbetet är en fortsatt prioriterad fråga för hemvårdsnämnden.
Genom nya överenskommelsen "Kultur för äldre" mellan Region Halland, kulturförvaltningen
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
11(30)
och hemvårdsförvaltningen kommer kulturutbudet på särskilda boenden och övriga mötesplatser
att kunna stärkas framöver.
Anhörigkonsulenterna avslutade före sommaren projekt "Trygg och delaktig anhörig" som
pågått under 15 månader. Under projektet har bland annat arbetat med att starta upp mötesplats
på Bäckagård, utveckla anhörigstödet utifrån delaktighetsperspektiv på Bäckagård och Björken
samt inköp och kompetensutveckling på Svalans dagverksamhet.
Dagverksamheten för personer med demensdiagnos, Svalan, har utvecklat sitt personcenterade
arbetssätt. Arbetet har rönt uppmärksamhet nationellt och presenteras bl a på Utvecklingkraft i
Jönköping samt på Svenskt Demencentrums hemsida. Fritidsverksamheten har genomgått ett
förändringsrbete som ska sjösättas i september. Man har fokuserat på att hitta rätt aktiviteter för
att få nöjda kunder samt att öka samarbetet med olika aktörer. Anhörigkonsulenterna är på gång
att avsluta sitt anhörigprojekt där man via olika delar har fokuserat på kunden/anhörigas
delaktighet.
Förebyggande verksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete
genom att ha 2 större uppskattningar som under 2014 skett på Tylöhus med ca 250 frivilliga
varje gång.
Mätetal
Målvärde
Utfall
690
670
-
-
68%
60%
100%
100%
Andel 79-åringar som tackar ja till ett förebyggande hembesök.
65%
51%
Anhöriga som anhörigombuden har kontakt med - andel trygga/mycket
trygga (egen enkät).
75%
96%
Anhörig vars närstående är säbo-/hemtjänstkund - andel som upplever
bra/mycket bra samarbete (nationell kundundersökning)
86%
91%
41
43
60%
100%
Antalet frivilliga som utför insatser mot nämndens målgrupp.
Andel personer som gör en frivillig insats mot hemvårdsnämndens
kunder som känner sig behövda (egen enkät).
Social Samvaro och aktiviteter hemtjänst (ord boende) - andel nöjda/mkt
nöjda kunder (nationell kundundersökning). MÄTNING EJ GJORD 2014!
Social Samvaro och aktiviteter, särskilt boende - andel nöjda/mkt nöjda
kunder (nationell kundundersökning).
Andel 79-åringar i kommunen, utan insatser från hemvården, som
erbjuds ett förebyggande hembesök.
Antal föreningar/organisationer som är samarbetspartners till
hemvårdsnämnden inom den förebyggande verksamheten (KS'
mätning)
Andel föreningar/organisationer som är nöjda/mycket nöjda med
kommunen som samarbetspartner (KS' enkät)
Aktiviteter
Senaste kommentar
Enheten för förebyggandeverksamhet
fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma
frivilligt arbete.
Förebyggande verksamhet fortsätter bedriva
aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete
genom att ha 2 större uppskattningar som under
2014 skett på Tylöhus med ca 250 frivilliga varje
gång. Utöver dessa sker också mindre
uppskattningar i frivilliggrupperna på de olika
mötesplatserna för att uppmärksamma frivilligt
arbete.
Arbete utifrån frivilligas önskemål och behov
enligt enkätsvar.
Arbeta utifrån frivilligas önskemål och behov enligt
enkätsvar
Utifrån enkäten som var väldigt positiv har vi
fortsatt att arbeta med att vara synliga genom att
ha många träffar med frivilliga. Varje frivilliggrupp
träffas 2-4 ggr/år. När det gäller nya frivilliggrupper
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
12(30)
Aktiviteter
Senaste kommentar
träffas vi månadsvis därefter utifrån behov. Bästa
gensvar får vi alltid genom den direkta kontakten
med frivilliga och besökare på mötesplatserna
t.ex. lägger vi alltid programmet gemensamt.
Dialog med Stadskontoret och övr
förvaltningar kring resultat av KS' enkät om
kommunen som samarbetspartner
Dialog genomfördes under våren. Från
hemvårdsförvaltningen har vi framfört önskemål till
KS om att enkätsvaren ska separeras per
förvaltning till nästa gång (hösten 2014), för att
lättare kunna användas i förbättringssyfte.
Gemensamt har även förslag tagits fram på att
frivilligt arbete i Halmstads kommun ska
uppmärksammas i ett nummer av Hjärtefrågor
under året.
Nämnden lägger framförallt fokus på utveckling av
sina egna uppföljningar av förebyggande arbete,
men använder KS' enkät som en komplement.
3.5 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa
3.5.1
Våra kunder ska ha en god upplevelse av maten och måltidssituationen.
Senaste kommentar
Bedömningen är att målet uppnås.
Under ett antal år har förvaltningen arbetat med måltiderna som omsorgsinsats, utifrån
måltidens betydelse för välbefinnande och hälsa.
Satsningen ”Guldkant på måltiden” innebär måltider utöver det extra varje månad samt
fördelning av ekonomiska medel för lokala initiativ såsom utflykter, temakvällar, förbättrad
måltidsmiljö med mera. Uppskattningen är stor bland både kunder och personal. Den årliga
kundenkäten kring hur kunderna upplever maten och måltiderna visar på mycket bra resultat,
även när det gäller vardagsmaten. Intrycket är att satsningen på ”det lilla extra” ger ringar på
vattnet och påverkar uppfattningen om maten i stort positivt.
Utbildningsinsatser har gjorts för att förbättra maten för kunder med behov av timbalkost, med
resultat att även deras mat till största delen lagas från grunden. Som utgångsläge används
matsedeln för standardkosten så att man erbjuds samma mat som de som kan äta hel kost, fast
anpassad efter de individuella behoven.
För att främja ökad variation och näringstäthet i frukost, mellanmål och kvällsmat samt korta
nattfastan kommer vi att utöka livsmedelssortimentet på särskilt boende. En mellanmålsbok har
tagits fram och fått stor spridning.
Mätetal
Målvärde
Utfall
Mat särskilt boende - andel nöjda/mycket nöjda kunder (nationell
kundundersökning).
80%
78%
Mat Servicehus - andel nöjda/mycket nöjda kunder (egen enkät)
90%
97%
Matdistribution - andel nöjda/mycket nöjda kunder (egen enkät)
95%
94%
Aktiviteter
Senaste kommentar
Kompletterande uppföljning av kunders
upplevelse av mat och måltider genom
fokusgrupper och intervjuer.
Synpunkter och önskemål kring maten och
måltiderna följs upp på boråd och matråd.
Medverkande på dessa möten är
måltidsverksamhetens områdeschef, boendets
enhetschef, kökspersonal, vårdpersonal och
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
13(30)
Aktiviteter
Senaste kommentar
hemvårdsförvaltningens kostutvecklare. Kunder i
matdistributionen följs främst upp genom kökets
regelbundna kontakt med kunderna.
Samarbete med Måltidsservice för att förbättra
maten och måltidsupplevelsen för kunder med
behov av mat med anpassad konsistens.
Utbildningssatsningen kring konsistensanpassad
kost har medfört att även timbalkosten numera
tillagas till största delen från grunden. Som
utgångsläge används matsedeln för
standardkosten så att man erbjuds samma mat
som de som kan äta hel kost, fast anpassad efter
de individuella behoven.
Ökat samarbete mellan tillagningsköken och
beställande enheter på särskilt boende för att öka
flexibiliteten och minska matsvinnet.
I väntan på att digitaliseringen av livsmedels- och
måltidsbeställningarna är införda överallt
uppdateras beställningsblanketten så att det
tydligare framgår allt som ingår i
helinackorderingarna på särskilt boende. Därtill
utökar vi sortimentet för att främja ökad variation
och näringstäthet i frukost, mellanmål och
kvällsmat. Samtliga kök och enheter uppmuntras
att samarbeta och kommunicera på ett bra sätt för
att säkerställa så god service till kunderna som
möjligt.
Vidareutveckla arbete som möjliggörs av KF:s
"Guldkanten" genom ännu fler lokala aktiviteter.
Fortsatt fokus på personalens tillgänglighet under
guldkantsmåltider, såsom middagssällskap
eftersom erfarenheten visat att kunderna
värdesätter detta.
Vi har i år erbjudit våra kunder ett mycket fint och
guldkantat måltidsår, med både "säkra kort" och
lite spännande nyheter. Uppskattningen är stor
bland kunderna och upplevelsen av maten och
måltiderna även till vardags påverkas positivt av
satsningen på guldkantsmåltiderna. Vi fortsätter i
samma anda även nästa år.
3.5.2
Verksamheten ska systematiskt arbeta för hälsofrämjande ledar- och
medarbetarskap
Senaste kommentar
Bedömningen är att målet inte har uppnåtts.
Trenden med ökade sjuktal på hemvårdsförvaltningen har inte lyckats brytas. Under tredje
tertialet ökade sjuktalen mer än under samma period föregående år. Frisktalen, andel
medarbetare utan sjukdag, är dock samma som vid avstämning i fjol.
Sjuklönens andel av total lönekostnad ligger fortfarande över målvärdet och det beror på att
sjuktalen har ökat.
För förklaringar och vidare om arbetet läs i kapitel Personalredovisning.
Mätetal
NMI (Nöjd Medarbetar-index)
Frisktal - andel medarbetare utan sjukdagar
Antal sjukdagar per medarbetare
Sjuklönens andel av total lönekostnad
Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende) & särskilt boende. Andel
nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning.
Målvärde
Utfall
NMI 80
NMI 75
27%
25%
25
31,5
2,2%
2,7%
87,5%
88,5%
Aktiviteter
Senaste kommentar
Utveckla det hälsofrämjande arbetet i
förvaltningen genom * Kultur och
värdegrundsarbete, * Hälsoinspiratörer, * Projekt
Kultur och värderingsarbetet med processtödjarna
har pågått under året som planerat på
förvaltningen. Processtödjarna har genomfört
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
14(30)
Aktiviteter
Senaste kommentar
Träning på arbetstid, * KLIV , *Uppföljning och
handlingsplaner till medarbetarenkäten 2013.
dialoger i flera grupper. Värdegrundsledare är
utbildade och arbetar aktivt ute på enheterna med
socialstyrelsens vägledningsmaterial
"Äldreomsorgens nationella värdegrund". Projektet
med träning på arbetstid avslutades i augusti 2014
och utvärderingen är inte klar än men visar på ett
positivt resultat. Hälsoinspiratörer inom
Hemsjukvård och förebyggande verksamhet har
under hösten fått utbildning i
Genombrottsmetoden för att kunna använda sig
av den i sitt arbete på enheterna.
Satsningar har gjorts med bidrag till att prova på
två månader med träning på gym både vår och
höst.
Medarbetarundersökning har inte genomförts
under 2014, men varje enhet arbetar vidare med
sin handlingsplaner utifrån resultatet från
undersökningen 2013.
Arbeta för minskad sjukfrånvaro genom *
Samarbete med försäkringskassan ang.
rehabprocessen, * Sjuk-och friskanmälan via
företagshälsovården, * Friskgrupper, * Uppföljning
och handlingsplaner till medarbetarenkäten 2013 *
fler utbildningsinsatser i lyft & förflyttning
Projektet med Försäkringskassan kring tidiga
insatser vid sjukskrivning har pågått under året.
En utvärdering kommer att göras efter årsskiftet.
Previa har varit aktiva med olika förebyggande
insatser som stresshantering och kommer under
hösten att medverka i bl. a grupper riktade till
nattarbetare.
Arbeta för en trygg arbetsmiljö genom *
Handlingsplaner till årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet, *
Utveckling/översyn av introduktion för nyanställda,
* Utbildning i exempelvis Första hjälpen, Krisstöd,
Hot och våldssituationer på demensboende, *
Införande/användning av
incidentrapporteringssystem för säkrare
inrapportering och uppföljning av arbetsskador
och tillbud.
Uppföljning av arbetsmiljön görs årligen i
verksamheten med hjälp av checklistor, bl a
Prevents.
Ett webbaserat verktyg, KIA, har införts som
verktyg för rapportering av tillbud och
arbetsskador. KIA är utarbetat av AFA
försäkringar och används av många kommuner i
landet. Enligt sammanställning av årets händelser
visar att framförallt tilllbudsrapporteringen har
förbättrats med hjälp av KIA.
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
15(30)
4 Personalredovisning
Tillsvidare- och visstidsanställda
Tillsvidare
Årsarbetare tillsvidare
Visstid
Dec 2014
andel
visstid (%)
Dec 2013
andel
visstid (%)
Särskilt boende
468
404
23
5%
2%
Hemtjänst
767
673
92
12 %
7%
Hemsjukvård och förebyggande
300
273
37
12 %
8%
Intraprenad
156
138
8
5%
-
78
75
9
12 %
13 %
1 769
1 563
169
10 %
6%
Förvaltningsledning, Stab ÄO
och Myndighetsenhet
Totalt
Statistiken i denna redovisning presenteras på verksamhetsnivå och utgår från mätdatum 201412-31 om inte annat anges. Hemvårdsförvaltningen omfattar tre verksamhetsområden hemtjänst, särskilt boende samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet - vilka redovisas
var för sig. Utöver de tre verksamhetsområdena presenteras förvaltningsledning,
myndighetsenhet och äldreomsorgens stab samt bemanningsenhet. Nyckeltal för dessa enheter
redovisas gemensamt.Intraprenaden är ny verksamhet sedan 2013-10-01 och jämförelsetal från
2013 saknas då verksamheten tidigare ingick i Särskilt boende.
2014-12-31 uppgick antalet tillsvidareanställda till 1769 personer, vilket är en ökning med 25
personer sedan samma mätdatum föregående år. Antalet visstidsanställda har också ökat.
Ökningarna beror till största del på ökat vård- och omsorgsbehov hos kunder.
Visstidsanställd personal avser tidsbegränsade anställningar (längre än tre månader) med
månadslön.
Personalredovisningen är en ögonblicksbild och utgår från mätdatum 2014-12-31 om inte annat
anges.
Könsfördelning - tillsvidareanställda
Kvinnor
Män
Totalt
Dec 2014
andel
kvinnor
(%)
Särskilt boende
445
23
468
95 %
95 %
Hemtjänst
727
40
767
95 %
95 %
Hemsjukvård och förebyggande
280
20
300
91 %
92 %
Intraprenad
152
4
156
97 %
-
65
13
78
83 %
85 %
1 669
100
1 769
94 %
94 %
Dec 2013
andel
kvinnor
(%)
Förvaltningsledning, Stab ÄO
och Myndighetsenhet
Totalt
Dec 2013
andel
kvinnor
(%)
Könsfördelning - visstidsanställda
Kvinnor
Män
Totalt
Dec 2014
andel
kvinnor
(%)
Särskilt boende
22
1
23
96 %
92 %
Hemtjänst
78
14
92
85 %
90 %
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
16(30)
Kvinnor
Män
Totalt
Dec 2014
andel
kvinnor
(%)
Dec 2013
andel
kvinnor
(%)
31
6
37
84 %
92 %
Intraprenad
8
0
8
100 %
-
Förvaltningsledning, Stab ÄO
och Myndighetsenhet
7
2
9
78 %
70 %
146
23
169
86 %
89 %
Hemsjukvård och förebyggande
Totalt
Timavlönad personal
2013
2014
Antal timmar
Årsarbetare
Antal timmar
Årsarbetare
497 706
248
491 001
251
Totalt
Årsarbetare baseras på en schablon, 165 timmar per månad, 1 980 timmar under tolv månader
(januari-december). Timavlönad personal i denna redovisning avser tidsbegränsade
anställningar som vid anställningens ingång är under tre (3) månader.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda)
2013
2014
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
87,1
93,8
87,5
87,9
95
88,4
Totalt
Genomsnittlig sysselsättningsgrad anges i procent.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,9 procentenheter under 2014.
Åldersfördelning - tillsvidareanställda
-25
2635
3645
4655
5560
61
62
63
64
65
65+
Summa
8
52
102
174
75
20
10
13
8
3
3
468
41
167
149
243
104
15
19
14
7
5
3
767
Hemsjukvård och
förebyggande
6
45
67
101
43
9
11
6
8
3
1
300
Intraprenad
3
14
35
59
32
2
4
3
3
1
0
156
Förvaltningsledning,
Stab ÄO och
Myndighetsenhet
0
12
12
36
9
4
1
1
1
0
2
78
58
290
365
613
263
50
45
37
27
12
9
1769
Enhet
Särskilt boende
Hemtjänst
Totalt
Den klart största åldersgruppen fortsätter att vara intervallet 45-56 år (613 st). Det är den största
gruppen i både hemtjänst, särskilt boende och i hemsjukvård o förebyggande verksamhet. Antal
som arbetar efter 65 års ålder har ökat något (från 3 st till 9 st).
Medelålder - tillsvidareanställda
Enhet
2013
2014
Särskilt boende
48
48
Hemtjänst
45
45
Hemsjukvård och förebyggande
47
48
-
49
Intraprenad
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
17(30)
Enhet
2013
2014
Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet
48
49
Totalt
47
47
Medelåldern fortsätter att vara hög i förvaltningen, liksom föregående år är den 47 år.
Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön
2014
Enhet
2013
Kvinnor
Män
Totalt
Totalt
32
4
36
37
Hemsjukvård och
förebyggande
7
2
9
8
Intraprenad
2
1
3
-
Förvaltningsledning,
stab ÄO och
myndighetsenhet
7
1
8
8
48
8
56
53
Äldreomsorg
Totalt
Antal chefer visar ögonblicksbild 2014-12-31.
Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön
2014
Enhet
Kvinnor
Män
Totalt
Totalt
1
1
2
Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda
2014
2015
2016
2017
2018
Sum
ma
And
el
Vårdbiträden
12
11
9
18
18
68
-
Undersköterskor
20
14
23
21
25
103
-
Sjuksköterskor
2
2
4
3
1
12
-
Rehabiliteringspersonal
1
1
0
0
3
5
-
Övrig personal
9
5
2
4
7
27
-
44
33
38
46
54
215
12%
Yrkesfördelning
Totalt
Innevarande år (2014) avser personer som är 65 år eller äldre. Kommande år avser endast de
som fyller 65 år det året.
Sjukfrånvaro
Sjukdagar i snitt 2014
2013
Kvinnor
Män
Totalt
Totalt
38,42
32,7
38,1
30,2
Hemtjänst
33,6
24,3
33,1
32,4
Hemsjukvård och förebyggande
28,1
6,3
26,6
22,0
Intraprenad
-
-
21,2
-
Förvaltningsledning, Stab ÄO
och Myndighetsenhet
-
-
16,4
16,9
32,2
21,2
31,5
29,2
Särskilt boende
Totalt
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
18(30)
Data för Intraprenad 2013 redovisas ej. Grupper med färre än 15 medarbetare redovisas ej.
Sjuktalet för förvaltningen har ökat från 29 till 31,5 sjukdagar i snitt per medarbetare och år.
Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre
2014
2013
Enhet
Kvinnor
Män
Totalt
Totalt
Totalt
25 %
24 %
25 %
27 %
Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar
2014
2013
Enhet
Kvinnor
Män
Totalt
Totalt
Totalt
75 %
76 %
75 %
73 %
Sjukfrånvaro per yrkesgrupp
Yrkesgrupp
2012
2013
2014
Sjuksköterska
23,5
15,8
23,6
Handläggare- och administration
27,3
16,8
18,1
Ledningsarbete
15,2
9,9
19,1
Undersköterska
27,8
31,0
30,0
Vårdbiträde
31,2
33,1
42,4
Yrkesgrupper med färre än tio medarbetare per yrkesgrupp redovisas inte.
Medarbetarskap och ledarskap
De flesta enhetscheferna har påbörjat Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning under
året. Några enhetschefer har under året också gått UL - utbildning.
Kultur och värderingsarbetet med processtödjarna har pågått under året som planerat på
förvaltningen. Processtödjarna har genomfört dialoger i flera grupper. Värdegrundsledare är
utbildade och arbetar aktivt ute på enheterna med socialstyrelsens vägledningsmaterial
"Äldreomsorgens nationella värdegrund".
Individuella utvecklingsplaner
Alla medarbetare har ett medarbetarsamtal tillsammans med sin chef i början av året.Den mall
som finns för medarbetarsamtal i Halmstads kommun används av samtliga, i mallen ingår att
blicka framåt och komma överens chef-medarbetare om induividuella behov för utveckling.
Mångfalds- och jämställdhetssatsningar
Förvaltningen har som mål att öka andelen anställda män. Andelen kvinnor i förvaltningen är
94 % och andelen män är 6 % vid mätdatum 2014-12-31. Vid extern rekrytering anges att vi
gärna ser manliga sökanden.
Under 2014 har ett arbete med att förnya jämställdhetsplanen och sprida kunskap om
jämställdhetsarbete och mångfald påbörjats och det kommer att forsätta under kommande
planperiod.
Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Inom ordinarie budget
Varje enhet lägger sin egen plan för insatser och aktiviteter inom det hälsofrämjande området
och de arbetar också vidare med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2013. Exempel på
aktiviteter so mförkommer är stegtävlingar, deltagande i Vårruset och andra löpartävlingar vilka
sponsras av förvaltningen, taktil massage, mindfulness, yoga och pilates. Grupputveckling för
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
19(30)
bättre samarbete och kommunikation har flera enheter arbetat med samt värdegrundsarbete där
KLIV:are är en viktig part.
Hälsoinspiratörer inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet har under hösten fått
utbildning i Genombrottsmetoden för att kunna använda sig av den i sitt arbete på enheterna.
Satsningar för all personal har gjorts med bidrag till att prova på två månader med träning på
gym både vår och höst.
Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Med centrala medel
De centrala medlen för hälsofrämjande insatser har under 2014 inom hemvårdsförvaltningen
använts till förläsning om kost motion och sömn, stresshantering, frukt till arbetsplatser,
motion/stegräknartävlingar, inköp av enklare motionsredskap, influensavaccinering,
hälsoinspiratörer och kurser i natt/skiftarbete.
Projektet med träning på arbetstid avslutades i augusti 2014 och utvärderingen är inte klar än
men visar på ett positivt resultat.
Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Företagshälsovårdens delaktighet i det
hälsofrämjande arbetet
Previa har varit delaktig inom det hälsofrämjande arbetet genom grupputveckling och stöttning
genom enskilda samtal inom psykosocialarbetsmiljö, kommunikation, stress och stresshantering
samt arbetsplatsundersökningar. De har haft kurser i hantering av hot och våldssituationer,
natt/skiftarbete, föreläsning om kost och motion, yoga och mindfulness.
Arbetsskador
I slutet av 2013 infördes ett nytt incidentrapporteringssystem i förvaltningen, KIA
(kommunernas incident och skaderapporteringssystem). Systemet är webbaserat och har
fungerat bra när det gäller att anmäla skador och tillbud. Framförallt när det gäller att anmäla
tillbud märks en markant ökning mot tidigare år. Från att endast varit ett fåtal anmälningar har
det under 2014 kommit in 174 tillbudsrapporter.
Rapporterade incidenter
Arbetsskador
213
Tillbud
174
Totalt
387
Antalet anmälda arbetsskador har ökat något under 2014, från 206 st föregående år till 213 st.
Av de rapporterade arbetsskadorna var 189 olycksfall, och 24 färdolycksfall (resor till och från
arbetet). Av olycksfallen var antalet stickskador 22 st. En mycket stor andel, 55 %, av de
arbetsskador och tillbud som anmäls är kopplade till hot och våld, få leder dock till allvarliga
skador. De flesta händelser vid hot och våld inträffar på demensavdelningar inom särskilt
boende. Det är mycket verbala hot samt riv- och klämskador som rapporeteras.
Antal arbetsskador
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
20(30)
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Resultatet av uppföljningen är att förvaltningen som helhet har utvecklingsområden inom:



Dokumentation av genomförda utbildningar. Stöd saknas för att systematiskt
dokumentera genomgångna utbildningar och deras innehåll, tex brandutbildning, SAMutbildning.
Kunskap om och utbildning i första hjälpen och krisstöd på arbetplatsnivå kan
utvecklas.
Uppföljning av innehåll i introduktion ang. SAM, framförallt chefsintroduktion.
Sammanfattande analys
Antalet anställda inom hemvårdsförvaltningen uppgick till 2014-12-31 till 1 938 personer, varav
1 769 tillsvidareanställda och 169 visstidsanställda. Det är en ökning med 25 st
tillsvidareanställda personer jämfört med 2013-12-31. Ökningarna beror till största del på ökat
vård- och omsorgsbehov hos kunder och då har förvaltningen behövt externrekrytera betydligt
fler undersköterskor under året än vad som gjorts på länge. Ett flertal sjuksköterskor har också
rekryterats under året då utökningar också får genomslag i hemsjukvården; det blir allt vanligare
med svårt sjuka kunder inom såväl ordinärt som särskilt boende.
Antal visstidsanställda har ökat med 73 personer jämfört med förra mätdatum 2013-12-31. Även
ökningen bland visstidsanställda kan hänföras till ett ökat vård och omsorgsbehov hos våra
kunder. Men även många genomförda internutbildningar och deltagande i bl a värdegrund och
kultur och värderingsarbete för ordinarie personal har gjort att många visstidsanställda har
behövts under året.
Medelåldern i förvaltningen är fortsatt hög och samma som föregående år, 47 år. 10 % av de
tillsvidareanställda är 61 år eller äldre, medan endast 3 % är under 25 år. Cirka 12 % av de
anställda kommer att gå i pension inom en femårsperiod, förutsatt att de går i pension vid 65 års
ålder.
Sjuktalen fortsätter att öka i förvaltningen. Under 2014 har antalet sjukdagar ökat till i snitt 31,5
dagar per person och år. Det syns en ökning i antal långtidssjukskrivingar (över 14 dagars
sjukskrivning), vilka står för 75 % av all sjukfrånvaro. Det kan jämföras med 71 %
långtidssjukfrånvaro under 2012.
Frisktalet har minskat något jämfört med föregående år men uppgår ändå till 25 % i hela
förvaltningen.
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
21(30)
Andel undersköterskor bland baspersonal har glädjande ökat under året till 77 % (målvärde 74
%) .
Anledningen till ökningen är att Omvårdnadslyftet avslutades under året med gott resultat och
många deltagare samt att vid externrekrytering anställs personer med undersköterskekompetens.
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
22(30)
5 Nyckeltal
5.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen
Nyckeltal
Utfall T3
Utfall T1
Utfall 2013
Utfall 2012
35
25
38
2.
Kostnad
per kund
inom
hemtjänst
307 272
213 999
200 815
3. Kostnad
per kund
(exkl
lokalkostnad)
inom särskilt
boende
545 887
514 796
514 462
2%
-0,8%
1.
Genomsnittlig
väntetid till
äldreboende
35
Utfall T2
35
4. Nettokostnad
i relation till
standardkostnad
5. Andel
nöjda/mkt
nöjda
kunder
hemtjänst
91%
91%
91%
90%
87%
6. Andel
nöjda/mkt
nöjda
kunder
särskilt
boende
86%
86%
86%
88%
88%
7. NMI (nöjd
medborgarindex)
äldreomsorg
48
48
48
52
Utfall 2011
101
3,5%
49
Nyckeltal 2-4 publiceras i juni 2015
5.2 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten
Nyckeltal
8. Andel
äldreboendelägenheter
med ändamålsenlig
standard
9. Andel
servicehuslägenheter
med ändamålsenlig
standard
Utfall T3
Utfall T2
Utfall T1
Utfall
2013
Utfall
2012
77%
71%
64%
64%
64%
100%
100%
100%
100%
100%
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
Utfall
2011
23(30)
Nyckeltal
10. Antal
tillkommande
ändamålsenliga
lägenheter i
äldreboende
planerade
kommande 2 år
Utfall T3
184
Utfall T2
60
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
Utfall T1
Utfall
2013
Utfall
2012
120
120
60
Utfall
2011
24(30)
6 Kvalitetsinspektioner inom vård och omsorg
För uppföljningar/inspektioner med syfte att säkerställa kvaliten hänvisas i
verksamhetsberättelsen framför allt till avsnitten internkontroll samt verksamhets/patientsäkerhetsberättelse från MAS och verksamhetsberättelse för inspektör.
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
25(30)
7 Utvecklings- och kvalitetsarbete
Kvalitetsledningssystem
Under 2014 har ledningssystemet för kvalitet lanserats och börjat användas inom flera
verksamheter. 2013 byggdes det upp och nämnden beslutade om ett ledningssystem enligt
Socialstyrelsens författning som gäller inom vård, rehabilitering och omsorg för äldre. Arbetet
är ett ständigt pågående utvecklingsarbete med ständiga förbättringar och tydliggörande av vilka
riktlinjer och rutiner som ska följas i verksamheten. Ledningssystemet beskriver hur
verksamheten planeras, leds, genomförs samt hur den följs upp, utvärderas och förbättras.
I kvalitetsarbetet är det medarbetarna som är nyckeln till att skapa den goda äldreomsorg som
förväntas av oss. Varje medarbetare har ett eget ansvar att utföra sitt arbete med god kvalitet, ett
gott bemötande och att värdegrunden efterlevs. I varje möte med kunder och medborgare
synliggörs och avgörs kvaliteten.
Ledningssystemet bygger på processtyrning med uppbyggnad av de kundprocesser som finns
inom äldreomsorgen samt tillhörande styr och stödprocesser. Till varje kundprocess finns
tillhörande riktlinjer och rutiner som är beslutade. Enligt de två uppföljningsmöten som har
genomförts under året vi arbeta med mer tydlighet i kundprocesserna oavsett
organisationstillhörighet. Det är också i mellanrummet mellan processerna som det ofta sker
avvikelse som förhoppningsvis kan undvikas med ett välfungerande ledningssystem.
Sammanhållen vård och omsorg – Äldreblomman
Arbetet med en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre har pågått i Halland
under tre år. Den nationella satsningen är nu avslutad och arbetssättet ska vara implementerat
och hållbart i verksamheterna. I Halmstad kan vi se att arbetsmetoden enligt kvalitetsregistren
Senior Alert, BPSD och Palliativregistret används till allt fler äldre. Arbetet har även resulterat i
fler läkemedels-genomgångar med minskning av olämpliga läkemedel samt minskning av
undvikbar slutenvård.
Arbetet med att få ihop den sammanhållna vården enligt äldreblomman fortsätter enligt samma
ambition som tidigare. Sjuksköterskorna har numera ett gemensamt beslutsstöd för bedömning
av sjukhusvård. Ett gemensamt hallandssystem för Trygghemgång har genomförts där
sjuksköterska från kommunen eller närsjukvården ringer upp eller besöker de äldre som har
behov av kontakt efter utskrivning från sjukhus. En modell för hur läkarmedverkan ska
förstärkas i hemsjukvården har tagits fram och kommer att testas som pilot i Halmstad.
Utveckling - Teknik
Under året har förvaltningen deltagit i ett utvecklingsarbete som ger mobil åtkomst till
verksamhetssystemet Magna Cura för att ta del av information. Under en period har
användningen av olika mobila enheter (mobiltelefon, surfplatta och dator) testats för att utföra
arbetsuppgifter mobilt på fältet. Nästa steg är att utvärdera användningen samt att fortsätta
utvecklingen för att kunna dokumentera och inhämta information.
För att uppfylla de krav som ställs av bl.a. Patientdatalagen används en tjänstelegitimation
kallad SITHS-kort av legitimerad personal. Arbetet under 2014 har varit att förbereda inför och
introducera fler personalgrupper i användandet av SITHS-kortet. 2015 kommer ytterligare såväl
privata som kommunala aktörer få SITHS-kort. Under 2014 har verksamheten också förberetts
för att ta nästa steg som innebär att även användningen av kvalitetsregister kräver SITHS-kort
för inloggning.
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
26(30)
8 Utveckling av organisationskultur och värderingar
År 2014 var ett intensivt år för kultur och värderingsarbetet i hemvårdsförvaltningen.
Processtödjarna ansvarade för att avsluta uppdrag som startat under 2013 samt påbörja kultur
och värderingsarbetet i nya grupper. Tidsplan fanns som grund för arbetet och samtliga delar
genomfördes. Processtödjarna har även tagit sig an uppdrag som ej var planerat i början av året
då det fanns behov av fler insatser.
Grunden att arbeta med kultur och värderingsarbetet har varit att ha dialog genom sokratiska
samtal. Grupperna har fått ta fram förslag på förbättringsområden och vad som behöver
utvecklas. De har även fått ta fram vad de tycker fungerar väl i gruppen och vad de inte vill
behålla. Processtödjarna har sammanfattat det som framkommit och återkopplat till respektive
grupp samt även till chef som har ansvaret att arbeta vidare med dessa frågor.
Värdegrundsledare
Under 2013 rekryterades 16 värdegrundsledare inom Hemvårdsförvaltningen Halmstad
Kommun som ett led i förvaltningens arbete med att införa den nationella värdegrunden inom
äldreomsorgen vilken är framtagen av Socialstyrelsen.
Deras utbildning genomfördes av Ella Olofsson, leg Psykolog/leg Psykoterapeut. Den omfattade
fyra och en halv dagars teori inklusive övningar och samtalsträningar. Utbildningen gav
kunskaper om självkännedom, kommunikation, lärstilar, grupprocesser, attityder,
samtalsmetodik, nationell värdegrund och Hemvårdsförvaltningens värdighetsgarantier. Under
2014 har värdegrundsledarna väglett personalgrupper inom den kommunala regin, med 2
dialoger/grupp. Till sin hjälp har de vägledningsmaterialet ”Äldreomsorgens nationella
värdegrund”. Enhetschefer har ansvarat för val av dialoger.
Under 2015 kommer arbetet inom kultur och värderingar att fortsätta med koppling till
utveckling av mångfalds- och likabehandlingsplan. Det interna kulturarbetet i ledningsgruppen
kommer att fortsätta som planerat och därefter läggs en forsatt plan för övriga enheter.
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
27(30)
9 Uppföljning Förenkla helt enkelt
9.1 Bemötande
Förslag B1: Levandegör riktlinjer för service och bemötande
Har förvaltningen/bolaget genomfört förankring hos personalen?
x
Klar
Påbörjad
Andel av personalen där
förankring skett (%)
Ej klar
Förankring planeras vara
genomförd (mån/år)
Förvaltningen har arbetat med värdegrund kring helheten i frågor rörande service och
bemötande.
Förslag Ä2: Uppföljning och återkoppling av dissonanser
Har förvaltningen/bolaget en rutin eller ett kvalitetssystem som systematiskt fångar upp
dissonanser i samspelet förvaltning/bolag?
x
Ja
Nej, och planerar ingen
rutin/kvalitetssystem
Nej, och planerar ingen
rutin/kvalitetssystem
När kan rutinen/systemet
vara i bruk? (mån/år)
Det finns ett kvalitetsledningssystem och det görs kontinuerliga uppföljningar av alla
leverantörer av hemtjänst och särkilt boende.
Förslag Ä4: Myndighetsavgifter – kommungemensamt förhållningssätt
Hur är din förvaltnings/bolags status angående
sammanställning av avgifter enligt punkt Ä4A?
x
Klar
Påbörjad
När beräknas den vara klar?
(mån/år)
Ej klar
När beräknas den vara klar?
(mån/år)
Förvaltningen har infört e-tjänster.
Det finns en tydlig process och kommunikation om vad som styr våra avgifter. Maxtaxa
tillämpas.
9.2 Samarbete och samverkan
Förslag S1: Öka din arbetsplats kunskap om andra verksamheter i kommunen
Antal organiserade aktiviteter för att fördjupa kunskapen om andra delar i kommunens
organisation som är relevanta för din förvaltnings/bolags verksamhet
Oftare än 6 gånger/år
x
1 gång/år
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
2-6 gånger/år
Sällan/aldrig
28(30)
S1C: Intranätet: Lägg ut information om din verksamhet, hämta information om andras
verksamheter, utnyttja de sociala funktionerna – alla i samverkan med närmsta chef
Antal organiserade aktiviteter för att fördjupa
kunskapen om andra delar i kommunens organisation som är relevanta för din
förvaltnings/bolags verksamhet
x
Oftare än 6 gånger/år
2-6 gånger/år
1 gång/år
Sällan/aldrig
Förslag S2: Uppmuntran – storytelling
Är uppmuntran och positiv förstärkning på APT eller motsvarande ett stående inslag på
mötesagendan på din förvaltning/bolag?
x
Ja
Nej
Vilka åtgärder planeras för att
förbättra läget?
Hur ofta tas uppmuntran och positiv förstärkningupp i dialog med anställda?
x
Ofta
re
än 6
gån
ger/
år
2-6 gånger/år
1
gån
g/år
Sällan/aldrig
Övergripande i förvaltningen finns uppmuntran och positiv förstärkning via olika kanaler som t
ex HE-Nytt- internt nyhetsblad där goda exempel lyfts, Kvalitetsgalan och genom dialoger i
grupp med processtödjare i kultur, värdegrundsledare och KLIV.
Förslag S3: Introduktionsprogram för nyanställda
I vilken omfattning planerar din förvaltning/bolag
medverkan i det kommungemensamma introduktionsprogrammet för nyanställda?
Vi skickar alla
nyanställda
x
Vi skickar chefer
och
nyckelpersoner
Andel
av
person
alen
(%)
20 %
Vi skickar ingen
Gruppen baspersonal (undersköterskor och vårdbiträden) utgör ca 80 % av all tillsvidareanställd
personal i förvaltningen. För baspersonal hålls introduktion på förvaltningen; de allra flesta
börjar som timanställda vikarier och går utanför uppställda kriterier för den
kommungemensamma introduktionen.
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
29(30)
10 Utmaningar och framtid – viktiga händelser 20152017
Framtidens hemsjukvård
Enligt politiska beslut hösten 2014 kommer i stort sett all vård och rehabilitering i hemmet att
utföras av kommunerna i Halland. Införandet sker från 20150407. Beslutet innebär nya
patientgrupper med mer specialiserad vård och patienter med korta enstaka hembesök som
insats samt fler som blir hemsjukvårdspatienter. En gemensam nämnd ska följa utvecklingen av
hemsjukvården i Halland. För Halmstads del innebär Framtidens hemsjukvård ett ökat antal
patienter och ett ökat antal hembesök vilket medför kostnader för nyanställning av leg personal,
ny lokal samt kringutrustning som datorer och bilar mm.
SOSFS2012:12, SOSFS 2013:27
Föreskrifterna från Socialstyrelen träder i kraft under 2015 och förvaltningen fortsätter att
förbereda sig på att möta de krav som anges för att hemvårdsnämndens verksamheter ska
uppfylla kraven i socialtjänstlagstiftningen.
E-Hälsa
Målen för satsningen är att öka användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och
underlätta för den enskilde samt att effektivisera verksamheten, andelen av berörd personal
inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort,
ID-kort med elektronsikt certifikat) samt andelen av berörd personal inom socialtjänsten som
kan dokumentera och komma åt information mobilt. Man vill också öka användningen av
Nationell Patientöversikt, både kunna ta del av och tillgängliggöra information och andelen
digitala trygghetslarm.
Välfärdsteknik
Planering inför ett ev. införande av välfärdsteknologi eller eHemtjänst i Halmstads kommun
kommer att påbörjas. Det innebär att en del av Halmstads hemtjänstkunder kan förses med
digitala tjänster som t ex. meddelandetjänst och digital nattillsyn.
Heroma
Halmstads kommun inför ett nytt HR-system som ska ersätta de delar som idag ligger i Agresso.
Arbetet innebär en digitalisering där medarbetare ska hantera allt mer i HR-systemet. Blanketter
och självservice kommer att finnas tillgängligt och ersätter dagens hantering. Arbetet kommer
att ställa krav på chefer, användare och vår IT-miljö men samtidigt ge oss nya möjligheter.
Kultur och värdegrundsarbete
Arbetet med kultur och värderingar fortsätter under 2015.
Hälsofrämjande arbete
Det pågående arbetet med hälsofrämjande insatser kommer att vara än mer prioriterat under
2015. Utvärdering görs av olika projekt t ex. projektet med träning på arbetstid och projektet
med samarbete kring tidiga insatser vid sjukskrivning tillsammans med Försäkringskassan.
Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2014
30(30)