MILJÖRÄTT, 5 HP

Studentportalen - Uppsala universitet
Page 1 of 6
MILJÖRÄTT, 5 HP
Kurskod: 1TV023, Anmälningskod: 68831, 33%, DAG, NML, vecka: 04 - 12 Termin: VT 2015
Resultat
Den här kursvärderingen har besvarats av 56% (49/87) av studenterna.
Skriv gärna sammanfattningar av fritextsvar/kommentarer för varje fråga innan du publicerar. Att redan
ha gjort sammanfattningar av god kvalitet underlättar arbetet med kursrapporten. Observera att
granskning ur integritetssynpunkt ska ske om fritextsvar publiceras eller skrivs ut. Se Riktlinjer för
kursvärderingar och rekommendationerna för praktiska råd och tips.
1: Hur nöjd är du med kursen i stort?
Antal: 48
Svarsalternativ:
Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,1 / 5
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
0 st.
0%
1. Mycket missnöjd
0 st.
0%
2. Ganska missnöjd
2 st.
4%
3. Varken nöjd eller missnöjd
3 st.
6%
4. Ganska nöjd
30 st. 61%
5. Mycket nöjd
13 st. 27%
2: Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit:
Antal: 48
Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,0 / 5
Svarsalternativ:
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
0 st.
0%
1. Alldeles för låg(a)
0 st.
0%
2. För låg(a)
1 st.
2%
3. Lagom
47 st. 96%
4. För hög(a)
0 st.
0%
5. Alldeles för hög(a)
0 st.
0%
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal...
2015-05-08
Studentportalen - Uppsala universitet
Page 2 of 6
3: Sammanfatta ditt huvudintryck av kursen genom att markera de ord som bäst beskriver kursen för
dig:
Antal: 49
Svarsalternativ:
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
0 st.
0%
1. förståelse
29 st. 59%
2. problemlösning
19 st. 39%
3. ämnesfördjupning
9 st.
18%
4. tråkig
1 st.
2%
5. effektiv
1 st.
2%
6. onödig
0 st.
0%
7. aha-upplevelse
12 st. 24%
8. korvstoppning/kunskapsproppning
1 st.
9. stimulerande
22 st. 45%
10. svår
3 st.
11. intressant
40 st. 82%
12. tung
1 st.
13. praktisk tillämpning
22 st. 45%
14. ineffektiv
2 st.
15. nyttig
39 st. 80%
16. engagerande
27 st. 55%
2%
6%
2%
4%
Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för frågan
En student påpekar att ett mer stimulerande diskussionsklimat kunde ha uppmuntrats. Lärarna
accepterade till viss del att "den stora mängden" inte engagerade sig, vilket gjorde att det stundtals
blev för mycket föreläsande på seminarierna. "Mer samtal och diskussioner istället för att föreläsa
för varandra tror jag skulle vara bra. Korta ner tiden man berättar för varandra och lägg mer som
ansvar att man skall föra en diskussion."
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal...
2015-05-08
Studentportalen - Uppsala universitet
Page 3 of 6
4: Administrationen under kursen (schema, tentamensanmälan etc) har fungerat väl.
Antal: 49
Medianvärde: 5 Medelvärde: 4,4 / 5
Svarsalternativ:
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
0 st.
0%
1. Instämmer inte alls
0 st.
0%
2.
0 st.
0%
3.
7 st.
14%
4.
14 st. 29%
5. Instämmer helt
28 st. 57%
Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för frågan
Info hade gärna fått gå ut tidigare att man fick ha med skriftligt material till tentamen.
5: Kursens mål framgick i början av kursen.
Svarsalternativ:
Antal: 49
Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,8 / 5
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
8 st.
16%
1. Instämmer inte alls
0 st.
0%
2.
3 st.
6%
3.
12 st. 24%
4.
17 st. 35%
5. Instämmer helt
9 st.
18%
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal...
2015-05-08
Studentportalen - Uppsala universitet
Page 4 of 6
6: Läraren/-na som vi har haft mest på kursen har varit bra på att förklara sådant som är svårt att
förstå i kursen.
Antal: 49
Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,1 / 5
Svarsalternativ:
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
1 st.
2%
1. Instämmer inte alls
0 st.
0%
2.
0 st.
0%
3.
12 st. 24%
4.
20 st. 41%
5. Instämmer helt
16 st. 33%
Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för frågan
Flera nämner lärare som utmärkt sig som bra eller riktigt bra.
7: Examinationen/-erna stämde väl överens med kursens innehåll.
Svarsalternativ:
Antal: 49
Medianvärde: 5 Medelvärde: 4,3 / 5
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
3 st.
6%
1. Instämmer inte alls
0 st.
0%
2.
0 st.
0%
3.
10 st. 20%
4.
10 st. 20%
5. Instämmer helt
26 st. 53%
8: Hur många timmar/vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd
undervisning)?
Antal: 49
Svarsalternativ:
0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara
4 st.
8%
1. 0-14h
25 st. 51%
2. 15-24h
15 st. 31%
3. 25-34h
3 st.
6%
4. 35-44h
2 st.
4%
5. 45h eller mer
0 st.
0%
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal...
2015-05-08
Studentportalen - Uppsala universitet
Page 5 of 6
9: Vad tyckte du om seminariet den 12/2 om prövning av vindkraftverk (processpel)
Antal: 43
Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för frågan
Mycket positiva reaktioner över lag. Det stora flertalet menar att seminariet var mycket lärorikt och
roligt, och ett nyttigt inslag i utbildningen. Någon önskar att det hade kommit tidigare eftersom det
var först efter det som ämnet engagerade på riktigt. Någon uttryckte att det kanske var väl
omfattande för ett första seminarium, samtidigt som andra påpekade att uppdelningen möjliggjorde
effektiv inläsning och därtill gav stor förståelse för de olika aspekterna på problemet. Någon
efterlyste också klarare instruktioner till länsstyrelsen som skulle "hålla" i seminariet, men det var
sammanfattningsvis mycket uppskattat.
10: Vad tyckte du om seminariet den 18/2 om rättsfrågor kring vattenverksamhet?
Antal: 39
Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för frågan
En stor andel studenter var mycket positiva till seminariet och menar att det var mycket lärorikt.
Några stycken upplevde det dock som en smula spretigt och rörigt, med en mer oklar struktur och
inte helt tydlig information och ledning till läsning. Ytterligare några tog upp att det stundtals blev
väl mycket föreläsning och att det var svårt för många av studenterna att komma till tals. En
uppdelning i ännu mindre grupper hade kunnat vara av godo. Sammanfattningsvis var dock de
flesta studenterna mycket nöjda med seminariet.
11: Vad tyckte du om seminariet den 24 och 25/2 om efterbehandling och artskydd?
Antal: 40
Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för frågan
De flesta tyckte att seminariet var lärorikt och intressant men flera tar upp att det var svårt att
fokusera på alla andras redovisningar. Att ha något sätt att aktivera alla seminariet ut hade varit bra,
flera upplevde att det bara var det ens egen presentation rörde som man lärde sig ordentligt. Några
tog upp att det gjorde det svårare att studera inför tentamen, eftersom man hade dålig koll på halva
seminariet. Ett par studenter framhöll förvisso att uppdelningen var bra eftersom den möjliggjorde
en överblick över mycket, utan att lägga alltför stor förberedelsebörda på den enskilde studenten.
Vissa hade föredragit att seminariets upplägg ändrades till ett rättegångsspelsliknande. Andra
tyckte dock att det var bra med ett nytt upplägg och att det var en nyttig lärdom att läsa och
sammanfatta domar.
12: Det här var särskilt bra med kursen:
Antal: 39
Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för frågan
Väldigt många nämner seminarierna som något mycket positivt. Även föreläsningarna får mycket
beröm. En allmän uppfattning verkar dessutom ha varit att kursens innehåll är mycket relevant,
nyttigt och verklighetsförankrat, vilket inte minst gästföreläsarna bidragit till. Boken får beröm och
många ger kursen allmänna lovord såsom "intressant", "engagerande", "lärorik" et cetera.
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal...
2015-05-08
Studentportalen - Uppsala universitet
13: Det här kan förbättras i kursen: (Ge så konstruktiva förslag som möjligt!)
Page 6 of 6
Antal: 30
Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för frågan
Tre huvudsakliga punkter tas upp. För det första efterfrågade många studenter tidigare information
om att man får ta med egna anteckningar till tentan, eftersom det hade gjorde att de kunnat
förbereda sig bättre från början. För det andra - vilket ju delvis är positivt - efterfrågade många fler
seminarier, och gärna tidigarelagda så att man kommer in i det juridiska tänkandet fortare och
lättare kan ta in föreläsningarna. För det tredje var det flera stycken som inte tyckte att tentan gav
särskilt mycket i förhållande till hur stort stressmoment det var. Flera hade föredragit att istället för
tentan ha ett extra seminarium eftersom seminarierna upplevdes som så pass lärorika, eller att
examineras genom en mindre uppsats eller liknande.
Utöver det efterlystes, mer spritt, exempelvis tidigare utdelning av utskrivna relevanta MB-delar,
mer diskussioner (ev stimulerat av mindre grupper) och "fritt tänkande" och bättre lokaler till
seminarierna, eftersom de upplevdes som något trånga och bökiga.
Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för hela kursvärderingen
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal...
2015-05-08