HVB Ungdomar - Stöd och Resurs

Stöd & Resurs i Västra Götaland erbjuder boende på heltid på ungdomar med ADHD, Aspergers
eller någon annan Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, beteendeproblematik eller komplicerade
familjeförhållanden. Verksamheterna vänder sig till barn och ungdomar mellan 13-21 år. Vi tar
emot placeringar enligt SoL. Våra hus ligger i Munkedal och Brastad, strax utanför Lysekil.
Vi erbjuder en trygg, strukturerad miljö där en stabil personalgrupp fokuserar på det som fungerar
bra kring ungdomen för att sedan jobba med de bitar som fungerar mindre bra. Ofta är det
problemskapande, destruktiva beteendet inte något problem för ungdomen, snarare en lösning.
Vi behöver därför byta fokus och titta på andra, mindre destruktiva lösningar.
Övergripande mål:
Allomsorg S&R:s verksamhetsidé är att verka för att tillhandahålla god vård och omsorg för barn,
ungdomar och vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller liknande problematik. Vi
vill öka individens livskvalitet och delaktighet i samhället genom verksamheter anpassade för
målgruppen och som är stimulerande, trygga och utvecklande. Vi vill också utmana varje enskild
ungdom att komma så långt som möjligt i sin individuella utveckling.
Allomsorgs S&R:s övergripande mål med verksamheten:
Ökad livskvalitet utifrån ungdomens egen upplevelse
Gemenskap, att bryta isolering utifrån ungdomens behov och önskemål
Meningsfullhet, att verksamheten upplevs som meningsfull för ungdomen
Delaktighet, att verksamheten sker i en tydlig, trygg och utvecklande miljö där ungdomen upplever
delaktighet och är nöjd med sin insats
Samverkan och arbetssätt
Kommunikation är en viktig del i vårt uppdrag och vi har kontinuerlig kontakt med handläggare
och andra personer i individens nätverk. Verksamheten präglas av delaktighet, begriplighet och
kontinuitet och personalens arbete genomsyras av individanpassning, målfokus, kompetens och
ett stort personligt engagemang. Vi förbereder, hjälper till att hitta rätt och följer upp våra
deltagare med stöd och tät kontakt. Tillsammans med individen görs en genomförandeplan för
insatsen som syftar till att finna lämpliga vägar ut i arbetslivet.
Vi arbetar utifrån följande ledord:
Bemötande; att bli bemött med lyhördhet och respekt
Belåtenhet; att vara nöjd med insatsen och känna trygghet
Kontinuitet; en stabil personalgrupp med låg omsättning
Delaktighet; att behandlingsplanen planeras i samråd med brukare och deras vårdnadshavare
eller ställföreträdare och att verksamheten främjar brukarinflytande på alla nivåer
Vi arbetar även med:
Gott bemötande
Utveckling genom relation
Rätta hjälpmedel
Anpassning av miljön
Stressprevention
Meningsfull sysselsättning (studier, daglig verksamhet, fritidsaktiviteter)
Arbete för ökad självkänsla
Egen stödperson
Kontinuerlig kontakt med läkare och psykiater
Är ni intresserade och vill veta mer?
Kontakta:
Sophia Sahlback – Verksamhetschef
0706-73 99 83
[email protected]
www.stodochresurs.se
Björn Johansson – Placeringsfrågor
0702-623 214
[email protected]
www.stodochresurs.se