Verksamhetsplan 2015 ÖFN

Sida
STYRDOKUMENT
1(4)
Verksamhetsplan
Överförmyndarnämnden
2015
Område
Styrning och ledning
Fastställd
Överförmyndarnämnden
2015-02-12 § 3
Program
Ekonomi- och
verksamhetsstyrning
Giltighetstid
2015-12-31
Plan Riktlinje
Verksamhetsplan 2015
Tjänsteföreskrift
Reviderad/Uppdaterad
Diarienummer
KRAMFORS KOMMUN
Datum
Sida
2015-02-12
2(4)
Varje nämnd ska under hösten varje år ta fram en verksamhetsplan för
kommande budgetår för sitt verksamhetsområde. Verksamhetsplanen utgår
från den budget som kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 och ska följas
upp i samband med delårsrapport i augusti och årsredovisning.
Nämndens uppdrag
Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheterna i
kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra
författningar som reglerar frågor knutna till verksamheter.
Huvuduppgiften är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, gode män
och förvaltare (ställföreträdare) samt pröva tillståndsärenden i enskilda fall.
Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga
personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller
rättsligt (huvudmän).
Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.
Nuläges- och omvärldsanalys
En ny mandatperiod har inletts. Ifjol föreslog nämnden kommunfullmäktige
att bilda gemensam nämnd tillsammans med Sollefteå och Örnsköldsvik.
Syftet med bildande av gemensam nämnd var för att samordna resurserna och
under mandatperioden verka för en gemensam förvaltning. Sollefteå
kommunfullmäktige beslutade dock att behålla egen nämnd och förvaltning.
Från och med 2015-01-01 har en ytterligare förvaltare anställts till Kramfors
och Sollefteås gemensamma förvaltarenhet. Antalet ärenden fortsätter att öka,
framför allt ensamkommande flyktingbarn.
Från och med 1 januari 2015 trädde nya författningar i kraft som påverkar
överförmyndarnämndens uppdrag. De största förändringarna är:
1. Tingsrätten har befogenhet att förelägga överförmyndarnämnden att i
ansökningsärenden om god man och förvaltare hämta in utredningar i
ärendet
2. Överförmyndarnämnden är skyldig att erbjuda gode män och
förvaltare utbildning
3. Utökad kontroll av ställföreträdare
Kommunövergripande mål
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra kommunövergripande mål i
budgeten för 2015. Dessa är
-
Nöjd kund
-
God kvalitet
-
Attraktiv arbetsgivare
-
God ekonomisk hushållning
Nämnden ska med ett års perspektiv besluta om mål för sina verksamheter.
Dessa mål ska bidra till att de kommunövergripande målen nås. Målen följs
genom en eller flera indikatorer.
Verksamhetsplan 2015 överförmyndarnämnden
KRAMFORS KOMMUN
Datum
Sida
2015-02-12
3(4)
Nämndens mål
Nöjda kunder
Nämndens mål
Huvudmännen ska vara nöjd med det
stöd de får utifrån ställföreträdarens
förordnande
Ställföreträdarna ska känna sig trygga
i sitt uppdrag utifrån deras
förordnande
Indikator
Mäts i samband med
samtal vid djupgranskning
av årsräkning
Enkät till ställföreträdarna
Resultat (ev)
Nytt
Indikator
Andel granskade och
arvoderade årsräkningar 30
juni
Andel granskade och
arvoderade årsräkningar 30
september
Handläggningstid vid
ansökan om
ställföreträdare
Resultat (ev)
Mål för 2015
Minst 80 %
100 %
100 %
Nytt
Maximalt 8
veckor
Nytt
Mål för 2015
Minst 70 %
ska vara
nöjda.
Minst 70 %
ska känna
sig trygga
God kvalitet
Nämndens mål
Granskningen av årsräkningar ska
vara effektiv
Tillgängligheten ska vara god
Attraktiv arbetsgivare
Nämnden har inget mål för detta område, eftersom verksamheten är
organiserad inom kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens mål i verksamhetsplanen är
Mål
1. Medarbetarna känner sig motiverade i sitt arbete
2. Medarbetarna upplever att styrningen är god
3. Medarbetarna är nöjda med sin chef
Indikator
1. Index för motivation från HME
2. Index för styrning från HME
3. Index för ledarskap från HME
Resultat (ev)
78
73
75
Mål för 2015
Lika eller mer än 78
Lika eller mer än 73
Lika eller mer än 75
Kommunen gör årligen medarbetarundersökningen ”hållbart
medarbetarengemang” (HME) som ställer tre frågor inom respektive
områdena motivation, styrning och ledarskap.
God ekonomisk hushållning
Nämndens mål
Nämnden ska hålla sin budget
Indikator
Ekonomisk redovisning vid
årets slut
Resultat (ev)
+188 000
Detaljbudget
Nettokostnad 2014
Nettobudget 2015
Nämnd
173
180
Ställföreträdare
948
1038
Verksamhet
1303
1409
Totalsumma
2424
2627
Verksamhetsplan 2015 överförmyndarnämnden
Mål för 2015
Hålla budget
KRAMFORS KOMMUN
Datum
Sida
2015-02-12
4(4)
Plan för internkontrollen
Särskild kontroll om någon rättshandling, ex vis fastighetsförsäljning eller
arvskifte, har skett under föregående år utan nämndens samtycke. Vid
eventuell upptäckt av sådan åtgärd ska överförmyndarnämnden begära in
handlingar i ärendet. Eventuellt godkännande kan lämnas i efterhand.
Plan för medborgardialog
Inga medborgardialoger kommer att ske
Plan för jämställdhet och mångfald
Jämställdhetsplan utgår från kommunstyrelsens verksamhetsplan.
Plan för utvecklingsaktiviteter
Fortsätta arbetet med att använda Jan Wallgrens mallar (fortsättning från
2014).
Följa utvecklingen med E-Wärna som ska underlätta för ställföreträdarna att
lämna in årsräkningar.
Nyckeltal
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ärenden vid
överförmyndarnämnden
(aktiva under året), totalt antal
295
300
308
292
360
386
varav godmanskap
175
178
196
181
203
213
förvaltarskap
42
46
44
43
54
57
förmynderskap
56
56
53
54
79
63
ensamkommande flyktingbarn
22
20
15
14
24
53
485 789
639 539
621 579
823 667
742 118
786 107
469 237
536 319
659 830
754 063
702 843
926 352
81 %
72 %
100 %
Utbetalda arvoden, kr
-
Kommunen betalat till
god man/förvaltare
Huvudmannen betalat
Kontrollerade årsräkningar
Andel kontrollerade vid juni
månads utgång
Investeringar
Inga investeringar aktuella för nämnden.
Verksamhetsplan 2015 överförmyndarnämnden