Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 2014

Trafikförvaltningen
Analyssektionen
Upplevd kvalitet i SL-trafiken
Hösten 2014
1
2
Sammanfattning
Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län
ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik.
Då Stockholm fortsätter att växa och utvecklas, ställer det stora krav på kollektivtrafiken och att detta
ska vara ett attraktivt sätt att resa på. Men samtidigt som vi rustar oss för framtiden måste trafiken
för dagens resenärer fungera tillfredsställande och detta är en mycket viktig parameter i Trafikförvaltningens dagliga arbete. För att veta vad våra resenärer tycker och tänker om trafiken genomförs varje
månad drygt 8800 enkäter ute i trafiken där resenärer ombeds betygsätta SL-trafiken.
Hösten 2014 är andelen nöjda resenärer 78 procent vilket är det högsta värdet sen undersökningen
startade. Det är en ökning med tre procentenheter sedan våren 2014 och fyra procentenheter sedan
förra hösten 2013. Under hösten har bland annat andelen nöjda resenärer på buss ökat med 5
procentenheter. Bakom ökningen finns flera förklaringar såsom rekordhög punktlighet för pendeltåg,
satsningar på nya bussar, förbättrad trafikinformation och ökat fokus på service och bemötande.
Ett av Trafikförvaltningens mål är att alla resenärer ska känna sig trygga när de reser i kollektivtrafiken, oavsett kollektivtrafikslag och tid på dygnet. Hösten 2014 säger sig 71 procent av alla resenärer
att de känner sig trygga när de reser ensamma på kvällar och nätter. Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller den upplevda tryggheten är dock påtaglig på samtliga trafikslag där män känner sig
tryggare än vad kvinnor gör.
Varje år görs cirka 2,9 miljoner färdtjänstresor. 85 procent av de som gör färdtjänst- och sjukresor i
Stockholm betyget 4 eller 5 på en femgradig skala.
3
4
Innehåll
Sammanfattning3
Inledning7
78 procent nöjda resenärer i SL-trafiken hösten 2014
9
Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen
10
Tidhållning avgörande för kundnöjdheten
13
Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor
14
Andel nöjda resenärer per kön och ålder och resfrekvens
19
Den upplevda tryggheten
20
Sjötrafiken
22
Bilaga 1
Diagram – andel nöjda resenärer per trafikslag
27
Bilaga 2
Diagram – andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde
34
Bilaga 3
Upplevd kvalitet för färdtjänst- och sjukresor
72
Bilaga 4
Enkäterna för respektive trafikslag 74
Bilaga 5
Så här görs undersökningen
91
5
6
Inledning
Ett av de övergripande målen på Trafikförvaltningen är att våra resenärer som åker med SL-trafiken
är nöjda. För att mäta hur nöjdheten ser ut bland resenärerna genomförs löpande enkätundersökningar ombord på fordonen i trafiken. Undersökningen genomförs varje månad och vid varje tillfälle
tillfrågas cirka 8800 resenärer om vad de tycker om SL-trafiken. Under sommarmånaderna juni och
juli genomförs undersökningen i mindre omfattning och enbart i vissa trafikområden.
Resultaten från undersökningen sammanfattas varje säsong i en höst- respektive vårrapport. I denna
rapport sammanfattas hösten 2014, det vill säga från september till december. Underlaget för
rapporten är drygt 35 000 enkäter. I rapporten redovisas hur nöjdheten med trafiken ser ut på ett
övergripande plan men även hur nöjdheten utvecklas för ett antal kvalitetsfaktorer såsom tidhållning,
turtäthet, störningsinformation, trängsel, städning, personalens bemötande samt förares körsätt.
Under 2014 har även sjötrafiken, det vill säga hamn- och skärgårdstrafiken, börjat mätas på samma
sätt som SL-trafiken. Resultatet av detta presenteras i ett eget kapitel.
I slutet av rapporten redovisas även kundnöjdheten bland resenärer som gör färdtjänst- och sjukresor.
Dessa intervjuer genomförs som telefonintervjuer i Svensk kollektivtrafiks barometer för anropsstyrd
trafik (Anbaro).
Trafikförvaltningens Analyssektion på avdelning Strategisk utveckling har skrivit rapporten i samarbete
med Markör Marknad & Kommunikation, som är det undersökningsföretag som har uppdraget att
genomföra undersökningen åt Trafikförvaltningen.
För ytterligare information om undersökningen, kontakta Johanna Ervér på Trafikförvaltningens Analyssektion, telefon 08-686 3724.
Stockholm januari 2015.
Jens Plambeck,
Chef Strategisk utveckling
7
8
78 procent nöjda resenärer i SL-trafiken hösten 2014
I höstens undersökning är 78
procent av SL:s resenärer nöjda
eller mycket nöjda med SL-trafiken.
Detta är den högsta siffran som
noterats sedan vi börjat mäta
nöjdheten i trafiken.
De senaste tio åren har nöjdheten
ökat från en nivå runt 63-66 procent
med en lägsta notering på 61
procent till att de senaste åren vara
runt 72-75 procent med högsta
notering på 78 procent hösten 2014.
Diagrammet nedan visar hur
andelen nöjda kunder har utvecklats
från 2004 och framåt.
Alla kunder som inte är nöjda med
SL-trafiken är inte missnöjda. En
relativt stor andel, 14 procent, är
neutrala. Andelen missnöjda är 8
procent.
Andel nöjda resenärer - samtliga trafikslag
100
74
72
Höst 2009
Vår 2010
Höst 2010
Vår 2011
Höst 2011
75
72
73
74
75
Vår 2014
74
Höst 2013
74
Vår 2013
76
Höst 2012
75
Vår 2009
64
71
Höst 2008
Oktober 2005
61
69
Vår 2008
64
66
73
Höst 2007
66
Mars 2005
60
66
Oktober 2004
80
78
40
20
Höst 2014
Vår 2012
Vår 2007
Oktober 2006
Mars 2006
0
9
Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen
Buss har ökat mest avseende nöjda
kunder i SL-trafiken hösten 2014
jämfört med våren 2014. Även på
tunnelbana och lokalbana har
andelen nöjda ökat. För pendeltåg
är andelen nöjda oförändrad hösten
2014 jämfört med våren 2014.
Andelen missnöjda har minskat på
samtliga trafikslag utom för pendeltåg. Andelen missnöjda på pendeltåg
har ökat marginellt. Andelen missnöjda totalt är 8 procent. Störst
andel missnöjda har pendeltåg med
12 procent.
Tunnelbana 79 procent nöjda och 7
procent missnöjda
Andelen nöjda med tunnelbana är
under hösten 2014 79 procent vilket
är den högsta noteringen sen
mätningarna började.
Nöjdheten har ökat på Grön linje
från 75 till 80 procent under hösten
2014 jämfört våren. Röd linje ökade
från 77 till 79 procent och Blå linje
var oförändrad.
Pendeltåg 72 procent nöjda och 12
procent missnöjda
Andelen nöjda är oförändrad under
hösten jämfört med våren 2014.
Andelen missnöjda har ökat marginellt med en procentenhet jämfört
med våren 2014.
På Gnesta- och Södertäljegrenen
ökar andelen nöjda resenärer under
hösten 2014 jämfört med våren
2014, från 65 till 71 procent på
Gnestagrenen och från 67 till 70
procent på Södertäljegrenen.
Resenärerna på pendeltågsgrenarna
till Västerhaninge, Uppsala, Kungsängen och Nynäshamn har blivit
mindre nöjda hösten 2014 jämfört
med våren 2014. Västerhaninge har
minskat från 73 till 70 procent,
Uppsala från 79 till 77, Kungsängen
från 74 till 70 procent och Nynäshamn 68 till 65. Märsta är oförändrad med 74 procent.
10
Lokalbana 86 procent nöjda och 5
procent missnöjda
Andelen nöjda med lokalbanor har
ökat jämfört med våren 2014, från
83 till 86 procent.
Under 2014 finns inga resultat för
Lidingöbanan på grund av avstängning då banan genomgår en modernisering.
Roslagsbanan har ökat andelen
nöjda resenärer från 77 till 85
procent detta trots att banan tidvis
varit avstängd på grund av arbeten
med bland annat dubbelspårsutbyggnad. Saltsjöbanan och Spårvagn
linje 7 har minskat med en procentenhet.
För Tvärbanan Sickla udde och
Nockebybanan är andelen nöjda
oförändrad 87 respektive 95
procent.
Tvärbanan Solna har 85 procent
nöjda resenärer hösten 2014.
Buss 77 procent nöjda och 9
procent missnöjda
Andelen resenärer som är nöjda
med busstrafiken har ökat under
hösten 2014 jämfört med våren
2014.
Utvecklingen varierar mellan olika
avtalsområden. Mest nöjda är
bussresenärerna i Norrtälje, 88
procent. SL-trafikens minst nöjda
bussresenärer finns i Järfälla/
Upplands-Bro med 67 procent
nöjda. Detta är dock en ökning med
tre procentenheter hösten 2014
jämfört med våren 2014.
De avtalsområden där andelen nöjda
resenärer ökat mest sedan våren
2014 är Södertälje som ökat med 7
procentenheter, från 68 till 75,
Innerstan/Lidingö som ökat med sex
procentenheter från 75 till 81 och
Bromma/Solna/Sundbyberg/
Sollentuna som ökat från 66 till 71
procent.
Även Sigtuna/Upplands Väsby,
Järfälla/Upplands-Bro, Nacka/
Värmdö, Handen, Nynäshamn och
Huddinge/Botkyrka/Söderort har
ökat mellan två till fyra procentenheter.
Andelen nöjda resenärer i Norrtälje,
Norrort och Tyresö är oförändrad
hösten 2014 med 88, 70 respektive
80 procent. Ekerö har minskat
marginellt med en procentenhet
från 78 till 77 procent.
Andel nöjda resenärer - per trafikslag
100
Oktober 2005
Mars 2006
Oktober 2006
Vår 2007
Höst 2007
Vår 2008
Höst 2008
Vår 2009
Höst 2009
Vår 2010
Höst 2010
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
80
79
79
7878
7677 77 767677
76
74 75
73
71
60
7272
69
67
65
6263
68
65
6061
54
40
87
86
85
84 83
83
83
83
82 8282 8282
81
80
79
76 77
74
77
7374 7473 74
73
72
72 7171 73
72717273
71
6970
63 64
6159
58
57
56
44
42
36
27
20
0
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbana
Buss
Andel missnöjda/nöjda resenärer
Höst 2014
Missnöjda
-7
13
Pendeltåg
-12
17
Lokalbana
-5
9
Buss
-9
14
Samtliga trafikslag/totalt
-8
14
Tunnelbana
Varken eller
Nöjda
79
72
86
77
78
11
12
Tidhållning avgörande för kundnöjdheten
nöjda med trafiken.
Tidhållning är den kvalitetsfaktor
som påverkar kundnöjdheten mest.
Den absolut viktigaste1 kvalitetsfaktorn för SL:s resenärer totalt sett är
tidhållning. Det gäller alla trafikslag.
Om nöjdheten med tidhållning ökar
så ökar även kundnöjdheten totalt
sett och vice versa, se figur nedan.
När trafiken inte går som planerat
måste resenärerna få relevant
information. Att störningsinformation är viktigt är extra tydligt i
pendeltågstrafiken där det är mer
problem med tidhållning än på
andra trafikslag.
En bra turtäthet är också en viktig
faktor för att resenärerna ska vara
För de resenärer som har kontakt
med personalen i trafiken är det
viktigt att bli trevligt bemött och att
personalen kan svara på frågor om
SL-trafiken. Personalens agerande
är av särskild betydelse på buss och
lokalbana där resenärerna oftare
kommer i kontakt med personalen
än på andra trafikslag. När trafiken
inte går som planerat är personalen
också en viktig informationskanal för
resenärerna.
Andel nöjda resenärer - Samtliga trafikslag
Nöjdhet med linje
Nöjdhet Tidhållning
100
80
63
63
63
67
73
65
64
74
75
78
67
68
70
Höst 2014
64
72
Vår 2014
68
75
Höst 2013
72
Vår 2013
74
Höst 2012
74
Höst 2011
62
74
Vår 2011
53
63
66
76
Höst 2010
51
60
75
Vår 2010
51
61
Höst 2008
51
Vår 2002
61
Höst 2001
59
Vår 2001
58
69
73
Vår 2008
60
66 66
66
64
63 64 64
63 64 63
61
59
56 58 58
56 58 57
71
40
20
1
Vår 2012
Höst 2009
Vår 2009
Höst 2007
Vår 2007
Höst 2006
Vår 2006
Höst 2005
Vår 2005
Höst 2004
Vår 2004
Höst 2003
Vår 2003
Höst 2002
0
Med viktigt avses de faktorer som vid en korrelationsanalys visat sig påverka kundnöjdheten mest.
13
Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor
Resenärerna får i undersökningen
bedöma ett antal kvalitetsfaktorer.
I diagrammen på sidan 15 visas
andelen nöjda per kvalitetsfaktor för
hela SL-trafiken. På sidorna 16-17
presenteras kvalitetsfaktorerna per
trafikslag. Resultatet per avtalsområde redovisas i bilaga 2.
Turtäthet
69 procent av samtliga resenärer är
nöjda med turtätheten i SL-trafiken.
Mest nöjda är resenärerna på
tunnelbanan, 72 procent. På pendeltåg är 61 procent, lokalbana 66
procent och buss 68 procent nöjda
med turtätheten.
Knappt var femte resenär är missnöjd med turtätheten.
Tidhållning
70 procent av alla resenärer är
nöjda med tidhållningen i SL-trafiken. Mest nöjd är man med tidhållningen på tunnelbana, 78 procent,
och på lokalbana, 76 procent.
Minst nöjda med tidhållningen är
resenärerna på pendeltåg. Endast
54 procent är nöjda, en minskning
med 3 procentenheter mot våren
2014.
Hösten 2014 är andelen nöjda med
tidhållningen på buss 63 procent.
Störningsinformation
60 procent av resenärerna är nöjda
med störningsinformationen. Mest
nöjda är resenärerna med störningsinformationen på tunnelbana och
lokalbana, 68 procent respektive 63
procent. Minst nöjda är resenärerna
på buss, 52 procent. På pendeltåg är
nöjdheten 53 procent.
14
Städning av stationer och hållplatser
71 procent av alla resenärer är
nöjda med städningen av stationer
och hållplatser i SL-trafiken.
På tunnelbana och buss är 71
procent nöjda. Mest nöjda är
resenärerna med städningen av
stationerna på lokalbana, 83 procent
nöjda.
På pendeltåg är 67 procent nöjda
med städningen av stationerna.
Trängsel
47 procent av resenärerna är nöjda
med trängselsituationen i trafiken.
Samtidigt är det en hög andel av
resenärerna som är missnöjda med
trängselsituationen, 34 procent.
Missnöjet är störst på tunnelbana
och pendeltåg, 43 respektive 32
procent. På lokalbana är 23 procent
missnöjda med trängseln och på
buss 28 procent.
På tunnelbanans olika linjer är
missnöjet med trängseln störst på
Grön linje, med 45 procent missnöjda resenärer. På Röd linje och Blå
linje är andelen missnöjda med
trängseln 44 respektive 33 procent.
Trängseln ökar i tunnelbanan i takt
med att befolkningen och resandet
med kollektivtrafiken ökar, men
trafikutbudet kan ännu inte utökas i
motsvarande omfattning. SL arbetar
kontinuerligt tillsammans med
trafikentreprenören med att hitta
lösningar för att minska den upplevda trängseln.
Andelen nöjda med trängselsituationen på pendeltåg har minskat sedan
våren 2014, från 51 till 48 procent.
Städning av vagnar
77 procent av samtliga resenärer är
nöjda med den invändiga städningen
vilket är ökning med åtta procentenheter sedan våren. På buss och
pendeltåg är betyget 81 respektive
74 procent nöjda.
För lokalbana har andelen nöjda
ökat från 58 till 60 procent jämfört
med våren 2014.
Roslagsbanan har ökat mest med 8
procentenheter, från 55 till 63
procent.
Mest nöjda är resenärerna på
lokalbana med 87 procent. Minst
nöjda är resenärerna på tunnelbana,
72 procent nöjda.
För Nockebybanan, Saltsjöbanan
och Spårvagn linje 7 har andelen
nöjda med trängselsituationen
minskat med 73 till 71, 62 till 58
respektive 59 till 52 procent.
För buss är nöjdheten med trängseln
55 procent.
Frågor om SL-trafiken
68 procent av resenärerna är nöjda
med hur personalen svarar på frågor
om SL-trafiken vilket är en ökning
med fyra procentenheter sedan
hösten 2013.
Nöjdheten är högst på lokalbana
med 81 procent nöjda och lägst på
pendeltåg och tunnelbana med 66
procent nöjda. Bland resenärerna på
buss är andelen nöjda 70 procent
hösten 2014.
Personalens bemötande
73 procent av alla resenärer är
nöjda med personalens bemötande
vilket är en ökning med tre procentenheter sedan våren 2014.
Mest nöjda är resenärerna på
lokalbana, det vill säga det trafikslag
där resenärerna har mest direktkontakt med personalen. På lokalbana
är 85 procent av resenärerna nöjda.
På buss är 75 procent nöjda. På
pendeltåg och tunnelbanan är 69
procent nöjda med personalens
bemötande.
Förarnas körsätt
76 procent av samtliga resenärer är
nöjda med förarnas körsätt i SLtrafiken vilket är en ökning med en
procentenheter sedan våren 2014.
Mest nöjda med förarnas körsätt är
resenärerna på pendeltåg och
lokalbanan, 87 procent är nöjda. För
tunnelbanan är betyget 75 procent
och för buss 73 procent.
Det är dock svårt att jämföra spår
och buss då vägnätet är en helt
annan miljö än spår. Rälsen är
utrustad med reglerande säkerhetssystem vilket leder till mjukare
framfart än vid vägtrafik. Buss är
också i mycket större utsträckning
påverkat av övrig trafik såsom bilar,
cyklar och fotgängare, vilket i sin tur
kan ha stor påverkan på förarens
körsätt.
Andel nöjda resenärer - per kvalitetsfaktor
Samtliga trafikslag
Vår 2011
100
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
80
77
68 67 67 67 68 67 68 69
67
63 63
60
65 64
67
73
71
68 70
67
51
52
55 55 56
68
69
67
71
69
64
67 66 66
64
68 67
60
58 59
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Vår 2011
Höst 2011
Störningsinformation
Vår 2012
Höst 2012
Invändig städning
Vår 2013
Höst 2013
Hpl/stn städning
Vår 2014
Höst 2014
100
80
68 68
64
64 63
63
63 63
60
51
46
40
48
47
44
45
66 66
68
70
73
76 74 75
74 74
72
75 76
66 66 67
47 47
20
0
Trängsel
Svara på frågor
Personalens bemötande
Förares körsätt
15
Diagram – andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor
Diagrammen på följande sidor visar andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor
Andel missnöjda/nöjda resenärer - Tunnelbana
Missnöjda
Varken eller
Nöjda
Turtäthet
-14
14
72
Tidhållning
-10
11
78
Störningsinformation
-17
15
Invändig städning
-12
16
72
Hpl/stn städning
-12
17
71
Trängsel
-43
19
Svara på frågor
-16
17
Personalens bemötande
-13
18
Förares körsätt
-11
14
68
38
66
69
75
Andel missnöjda/nöjda resenärer - Pendeltåg
Missnöjda
Nöjda
Turtäthet
-25
14
Tidhållning
-26
20
Störningsinformation
-28
19
Invändig städning
-12
15
74
Hpl/stn städning
-15
19
67
Trängsel
-32
19
Svara på frågor
-18
17
Personalens bemötande
-13
18
69
-5
8
87
Förares körsätt
16
Varken eller
61
54
53
48
66
Andel missnöjda/nöjda resenärer - Lokalbana
Missnöjda
Turtäthet
-20
14
Tidhållning
-12
12
Störningsinformation
-20
17
Varken eller
Nöjda
66
76
63
Invändig städning
-5
8
87
Hpl/stn städning
-7
10
83
-23
16
Svara på frågor
-8
11
81
Personalens bemötande
-6
10
85
Förares körsätt
-5
8
87
Trängsel
60
Andel missnöjda/nöjda resenärer - Buss
Missnöjda
Varken eller
Nöjda
Turtäthet
-20
13
68
Tidhållning
-21
15
63
Störningsinformation
-30
18
Invändig städning
-9
11
81
Hpl/stn städning
-13
16
71
Trängsel
-28
17
Svara på frågor
-15
15
Personalens bemötande
-10
15
Förares körsätt
-12
14
52
55
70
75
73
17
18
Andel nöjda resenärer per kön, ålder och resfrekvens
Generellt sett är skillnaderna små
mellan män och kvinnor när det gäller hur nöjd man är med SL-trafiken.
På totalnivå är 79 procent av männen och 78 procent av kvinnorna
nöjda.
nen över 60 år och 83 procent av
kvinnorna över 60 år är nöjda.
Av SL:s totala antal resenärer utgör
åldersgruppen resenärer över 60 år
14 procent.
Där är de som är 60 år och äldre
mer nöjda.
En analys av resfrekvens kopplat
till nöjdhet visar att de resenärer
som åker dagligen/nästan dagligen
med SL-trafiken är mindre nöjda än
de som åker någon/några gånger i
veckan eller någon/några gånger i
månaden.
Även för kvalitetsfaktorerna har de
över 60 år en högre andel nöjda
kunder. Störst skillnad är deras
uppfattning om trängsel och personalens förmåga att svara på frågor.
Vid en jämförelse av olika åldersgrupper är SL:s resenärer över 60
år påtagligt mer nöjda än övriga
åldersgrupper. 87 procent av mänNöjdhet fördelat över kön och ålderskategori
Man
100
Kvinna
87
80
75
78
76
77
79
74
79
83
81
76
76
40-49 år
50-59 år
79
78
60
40
20
0
tom 19 år
20-29 år
30-39 år
60 år och äldre
Totalt
Nöjdhet fördelat över resfrekvens
100
80
77
81
82
Några gånger i veckan
Några gånger i månaden
80
60
40
20
0
Dagligen/nästan dagligen
Mer sällan
19
Den upplevda tryggheten
Totalt sett har andelen trygga i SLtrafiken ökat marginellt hösten 2014
jämfört med vårens mätning 2014.
Detta gäller när man reser ensam.
Även när man reser i sällskap har
tryggheten ökat med en procentenhet till 89 procent. Känslan av
trygghet när man går till och från
sin hållplats har minskat med en
procentenhet.
Män känner sig mer trygga än
kvinnor när de reser ensamma eller
går till och från sin hållplats/station
under kvällar och/eller nätter.
Skillnaden mellan män och kvinnor
när det gäller den upplevda tryggheten är påtaglig på samtliga trafik-
slag. Störst är skillnaden på tunnelbana och pendeltåg där endast drygt
hälften av kvinnorna, 54 respektive
57 procent känner sig trygga när de
reser ensamma på kvällar och/eller
nätter. Motsvarande siffra för männen är 75 procent för tunnelbana
och 79 procent för pendeltåg.
Tryggheten att resa ensam på kvällar/nätter har ökat för tunnelbana
och lokalbana med två respektive 1
procentenhet. För pendeltåg är det
oförändrat. Buss har minskat med
en procentenhet jämfört med våren
2014. Vid resa i sällskap har betyget
för trygghet ökat med en procentenhet för samtliga trafikslag utom
buss som är oförändrad jämfört med
våren 2014.
Betyget för tryggheten när man
går till och från sin hållplats/station under kvällar och/eller nätter
har minskat marginellt för samtliga
trafikslag utom för tunnelbana som
har ökat en procentenhet.
Otryggheten upplevs som större på
väg till och från hållplats/station än
ombord på fordonen. Totalt känner
sig 64 procent trygga när de går till
och från sin hållplats/station på kvällar och nätter.
När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser ensam
Vår 2012
Höst 2012
Höst 2013
Vår 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
9089
90
878787
80
848484858685
82
72
74
79
78
77
76
75 75
73
79
78787879
7474
7676
74747575
Totalt
71
69 697070
68
69
60
53 5352535354
5757
56
55
5354
40
20
0
Tunnelbana
20
Pendeltåg
Lokalbana
Buss
Samtliga trafikslag
När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser i sällskap
Vår 2012
Höst 2012
Höst 2013
Vår 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
959494949494
80
86
85
8384 8483
86858687
83
82
87
868686
82
86
9493
94
929292
89888989
8485
Totalt
92
9091919091
91
908990 9091
89
88
8786 8788
60
40
20
0
Tunnelbana
Lokalbana
Pendeltåg
Samtliga trafikslag
Buss
Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter
Vår 2012
100
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
868685858587
80
Totalt
67
6665
64 64
63
60
48
4746 47 48
45
85
83 8482 84
82
77 7676
7473 73
75 76
74 73 74
72
40
Höst 2014
Vår 2014
63 63 6363
61 62
64 63646564
62
47
45 45
45
4343
20
0
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbana
Buss
Samtliga trafikslag
21
22
Sjötrafiken
Waxholmsbolaget är en del av
Trafikförvaltningen och ansvarar för
kollektivtrafiken till sjöss och under
2014 har nöjdheten börjat mätas på
samma sätt som inom SL-trafiken.
Nedan visas resultat avseende tertial
två (maj-augusti) och tertial tre
(september-december) för skärgårdstrafiken och hamntrafiken.
laget sker den största delen av
resandet under sommarmånaderna
och resenärerna utgörs i huvudsak av sällanresenärer. Syftet med
resorna är i huvudsak också turisteller utflyktsresor, även om andelen
resor till och från arbete ökar under
tertial tre.
hamntrafiken så är 94 procent nöjda
under tertial två och 97 procent
nöjda under tertial tre. För skärgårdstrafiken är 96 procent nöjda
under tertial två och 97 procent
nöjda under tertial tre.
Mest nöjda är resenärerna med
tidhållningen och städningen och
minst nöjda med information om
biljettpriser.
Sjötrafiken präglas av en hög kundnöjdhet där 95 procent är nöjda
under tertial två och 97 procent
nöjda under tertial tre. Vad gäller
Jämfört med SL-trafiken ser resandet med Waxholmsbolaget väldigt
annorlunda ut. För WaxholmsboSjötrafiken
Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor
(betyg 5-7)
*Tertial 2 2014
100
93
95
86 88
80
91
93
Tertial 3 2014
92
96
85
80 81
93
88
86
91
93
95 97
procent
60
40
20
0
Hamntrafiken
Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor
(betyg 5-7)
Tertial 2 2014
100
92
95
85
80
87
85
80
92
Tertial 3 2014
96
90
86
88
92
85
87
90
94
97
76
procent
60
40
20
0
*För tertial 2, Sjötrafiken, ingår inte Sjövägen i resultatet då första mätningen genomfördes i tertial 3.
23
Skärgårdstrafiken
Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor
(betyg 5-7)
Tertial 2 2014
100
95
94
94
91
87
97
Tertial 3 2014
96
95
87
80
86
85
80
94
89
96
95
97
96
procent
60
40
20
0
Sjövägen
Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor
(betyg 5-7)
Tertial 3 2014
100
99
95
89
80
procent
60
40
20
0
24
92
84
85
95
98
98
25
26
Bilaga 1
Diagram – andel nöjda resenärer per trafikslag
Andel nöjda resenärer - Tunnelbana
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
80
78
76
73
75
77 76
75
76 76
78
75 75
76 77
79
78
78 78 79 79
77
73
77
74
73
77
75
76 76 77
79
60
40
20
0
Gröna linjen
Röda linjen
Blå linjen
Missnöjda
Gröna linjen
-8
13
Röda linjen
-7
14
Blå linjen
-8
13
Tunnelbana, totalt
-7
13
Varken eller
Tunnelbana, totalt
Nöjda
80
79
79
79
27
Andel nöjda resenärer - Pendeltåg
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
71
73
71
Höst 2014
100
80
79
77
7474
74
70
69
70
66
60
5959
64
61
61
70
67
64
70
64
63
57
59
5253
67
62
58
73
71
70
69
64
63
68
65
56
54 55
56
51
7272
68
65
60
57
55
63
59
57
56
64
58
51
48
49
40
20
0
Märsta
Kungsängen
Södertälje
Västerhaninge
Missnöjda
Nynäshamn*
Varken eller
Gnesta
-10
16
Kungsängen
-15
16
Södertälje
-11
18
70
Västerhaninge
-12
18
70
Nynäshamn
-16
19
65
Gnesta
-12
17
71
-9
14
77
-12
17
72
Pendeltåg, totalt
Pendeltåg, totalt
Nöjda
Märsta
Uppsala
Uppsala
74
70
*För hösten 2011 finns inga resultat att redovisa för Nynäshamnspendeln på grund av ombyggnationer av banan under perioden september till
november.
28
Andel nöjda resenärer - Lokalbana
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
9595949494949595
90 91
88 89 888787
86
85
80
85
8282
80
93 9392
929192
91
88
85
77
75
74
77
81
7778
75
72
77
69
69
67
87
86
85
84 83
83
81
80
7776
66
60
40
20
0
Tvärbanan
Sickla udde
Tvärbanan
Solna
Roslagsbanan
Lidingöbanan*
Missnöjda
Saltsjöbanan
Varken eller
Nockebybanan Spårvagn linje 7
Lokalbana,
totalt
Nöjda
Tvärbanan Sickla udde
-4
9
87
Tvärbanan Solna
-5
10
85
Roslagsbanan
-6
9
85
Saltsjöbanan
-9
15
76
Nockebybanan
-1
4
95
Spårvagn linje 7
-2
6
92
Lokalbanor, totalt
-5
9
86
Lidingöbanan
*Från hösten 2013 och ca 1,5 år framåt kommer inga resultat att redovisa för Lidingöbanan på grund av modernisering av banan.
29
Andel nöjda resenärer - Buss, norra regionen
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
8584
79
83
78
85
8888
79
70
60
73
7070
66
65
67
70
72
68
64
7171
73
70
68
67
63
66
62
656467
65
6970
71
66
737274
77
7171
7373
66
63
61
60
57
50
40
20
0
Missnöjda
Varken eller
Nöjda
-4
7
88
Norrort
-13
17
70
Sigtuna/Upplands Väsby
-12
15
73
Järfälla/Upplands Bro
-13
20
Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna
-13
16
-9
14
Norrtälje
Buss, totalt
67
71
77
*Från och med hösten 2012 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/
Sollentuna.
30
Andel nöjda resenärer - Buss, centrala regionerna
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
75
75
72
77
81
78
73
75
71 72
72 72
78
75
78
77
71
70
77
77
74
74 72
73 72 74
70
71 71
73 73
67
64
60
40
20
0
Innerstan**
Lidingö**
Innerstan/Lidingö
Missnöjda
Ekerö
Varken eller
Bromma*
Buss, totalt
Nöjda
Innerstan/Lidingö
-6
13
81
Ekerö
-9
14
77
Buss, totalt
-9
14
77
*Från och med hösten 2012 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/
Sollentuna.
**Från och med våren 2014 redovisas Innerstan och Lidinga i det gemensamma avtalsområdet Innerstan/Lidingö.
31
Andel nöjda resenärer - Buss, södra regionerna
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
81
7879
78
76 7677
73
80
7979 80
76 7677
74
79
78
7776
7574
75
72
78
76 777676
73
71
75
60
75
71
6969
68
66
65
62
63
74 76
72 71 71 72
69
77
737274 717373
71
64
40
20
0
Missnöjda
Varken eller
Nöjda
Nacka/Värmdö
-7
12
Tyresö
-6
14
80
Handen
-7
14
79
Huddinge/Botkyrka/Söderort
-8
14
78
-10
15
75
Nynäshamn
-9
15
76
Buss, totalt
-9
14
77
Södertälje
81
*Från och med hösten 2011 redovisas Söderort och Huddinge/Botkyrka i det gemensamma avtalsområdet Huddinge/Botkyrka/Söderort.
32
33
Bilaga 2
Diagram – andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde
Andel nöjda resenärer - Tunnelbana, totalt
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
73
71 727072 7272
70
78
7575757675
74
72
72
6868
6567
6465
6262
60
69
68
6768
666665
71
68
66676667
66
65
6766
63
61616162
60
69
67
65
64
63
61 6261
77
75
75
73 7373 73
70
47
40
41
40
39
38
37 3738
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
34
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-14
14
72
Tidhållning
-10
11
78
Störningsinformation
-17
15
Invändig städning
-12
16
72
Hpl/stn städning
-12
17
71
Trängsel
-43
19
Svara på frågor
-16
17
Personalens bemötande
-13
18
Förares körsätt
-11
14
68
38
66
69
75
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Gröna linjen
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
81
75
73 72
7272
71
70
68
77
74 7473727473
69
60
75
73
6668
64636565
7170
68
67
6665
72
68
666566656765
6059
67
65
62
62 62
6059
58
69
67
65
64
63
62
60
59
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
79
77
7576
75
74
72
44
40
38
36
35
3435 33
32
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Hpl/stn
städning
Varken eller
Trängsel
Förares
körsätt
Nöjda
Turtäthet
-15
13
Tidhållning
-10
12
Störningsinformation
-17
15
Invändig städning
-10
15
75
Hpl/stn städning
-12
17
72
Trängsel
-45
20
Svara på frågor
-17
17
Personalens bemötande
-13
18
Förares körsätt
-11
11
72
77
68
35
65
69
79
35
Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Röda linjen
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
7273737371727272
80
777777 78
76
75 76
676867
65 6665
64 64
60
70
68
67
656664 65
61
69
676767 67
66
64
63
6666
64
6260 61 62
60
69
66
66
6363
616161
73 74
72 71
7171
6968
47
4343
40
3839383837
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
36
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-14
14
72
Tidhållning
-10
10
80
Störningsinformation
-17
16
67
Invändig städning
-12
18
70
Hpl/stn städning
-13
18
69
Trängsel
-44
19
Svara på frågor
-16
18
66
Personalens bemötande
-13
18
69
Förares körsätt
-12
17
71
37
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Blå linjen
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
73 72
71
70 70
676867
80
7877 77
76
73
7171
7271
666767
6363
61
60
72
68
66 6666
64
70
67
74
72
70
69
6868
67
65
70
68
6566
636363
71
6868
75
74 73
73
72
717271
66
636562 65
59
55
50 49
49
46
46
44 43
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Nöjda
Turtäthet
-15
15
70
Tidhållning
-11
12
77
Störningsinformation
-15
13
Invändig städning
-14
16
70
Hpl/stn städning
-11
14
74
Trängsel
-33
18
Svara på frågor
-15
15
Personalens bemötande
-12
17
71
Förares körsätt
-12
15
73
71
49
70
37
Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, totalt
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
8787
85 86
8483 84 84
80
737274
60
63
616261 61
63
61 60 6160 61
60
57
40
57
54
51
41 40
39
67
6465
6263
59
59
58
56
52 53
6666
60 5960
56 57
54
69
67
6463
6162
59
58
51
48 49 4947 48
45
49
4647
4344
40
34
31
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-25
14
Tidhållning
-26
20
Störningsinformation
-28
19
Invändig städning
-12
15
74
Hpl/stn städning
-15
19
67
Trängsel
-32
19
Svara på frågor
-18
17
Personalens bemötande
-13
18
69
-5
8
87
Förares körsätt
38
Hpl/stn
städning
61
54
53
48
66
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Märsta
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
8686
84858484
81
81
80
7474
60
73
71
68
7171
6767
65
64
58
56
53
44
40
64 64
62
60
58
57
52
68
6566
64
61
58
6566
60
6465
60615959
58
64
63
616061
59
57
54
52 53
48
464747
47 4748
46
43 43
40
38 38
39
36
31
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Hpl/stn
städning
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Förares
körsätt
Nöjda
Turtäthet
-12
14
Tidhållning
-23
21
Störningsinformation
-29
18
Invändig städning
-12
15
Hpl/stn städning
-14
19
Trängsel
-31
21
Svara på frågor
-18
17
Personalens bemötande
-13
19
68
-4
9
86
Förares körsätt
Personalens
bemötande
74
56
53
73
66
48
65
39
Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Kungsängen
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
88 88
86
85 85
83
83 84
80
7675
73
60
60
58
58
55 55
55
52
6766
64 6365
62
61
60
59
54
54
52
5051
50 50
47
44 45
40
59
58
58
68
66
66
63 6263
62 61
60
59
58
57
71
67
67
66
64
6464
61
53
50 50 49
46 46 45
46
44
40
36
35
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-32
13
Tidhållning
-30
20
50
Störningsinformation
-29
19
52
Invändig städning
-12
16
73
Hpl/stn städning
-14
20
66
Trängsel
-36
19
Svara på frågor
-18
15
Personalens bemötande
-14
19
-7
9
Förares körsätt
40
Hpl/stn
städning
55
45
66
67
83
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Södertälje
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
87
86 85 86
85
84 84
81
80
74 74
60
63 62
60
65
626362
59
61
57
53
5152
47
40
69
68
68
6665
6465
63
62
60
63
60
57
56
52
4849
56
56
53 5253
65
62
5859 59
56
53
48
45
44
43 42
41
40 40
42 43
4041 39
35
33
30
34
29
26
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Hpl/stn
städning
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Förares
körsätt
Nöjda
Turtäthet
-22
13
65
Tidhållning
-29
20
52
Störningsinformation
-30
18
Invändig städning
-12
15
74
Hpl/stn städning
-14
18
68
Trängsel
-36
20
Svara på frågor
-16
18
Personalens bemötande
-12
19
-4
8
Förares körsätt
Personalens
bemötande
52
44
65
69
87
41
Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Västerhaninge
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
87 8788
86
85
8484
82
80
76
74
72
60
6362
60 61 61
59 59
57
54
53
54
45
43 43
40
5758
56
64
63
62
60
58
71
67
64
63
61
59
58
56
56
51
49 49
66 66
64
55
60
58 59
57
58 57 5957
57
55
68 68
67 66
64
62
60
56
49
4445
3534
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Trängsel
Varken eller
Nöjda
Svara på
frågor
Turtäthet
-29
17
Tidhållning
-27
21
Störningsinformation
-26
18
Invändig städning
-12
16
Hpl/stn städning
-18
20
Trängsel
-28
16
Svara på frågor
-18
16
66
Personalens bemötande
-17
16
66
-4
8
Förares körsätt
42
Hpl/stn
städning
54
53
56
72
63
57
88
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, *Nynäshamn
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
8686 8686
84 84
83
80
70 69
67
6565
60
58
50
40
40
37 37
3536
52
4141
38
40
36
60
58
57
55
55
51
51
55
51
4949
48
50 50
69
67
66 65
61
68
66 66
64
67
697069
68
6566
59 5860
44
42 42
39
34
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Hpl/stn
städning
Trängsel
Varken eller
Nöjda
Svara på
frågor
Turtäthet
-48
15
Tidhållning
-29
18
Störningsinformation
-32
16
Invändig städning
-16
17
67
Hpl/stn städning
-21
19
60
Trängsel
-19
16
65
Svara på frågor
-19
15
66
Personalens bemötande
-16
15
-6
8
Förares körsätt
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
37
52
51
69
86
*För hösten 2011 finns inga resultat att redovisa för Nynäshamnspendeln på grund av ombyggnationer av banan under perioden september till
november.
43
Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Gnesta
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
89
86
8484
81
868686
80
81
68
64
62
6161
64
60
59
53
52
40
36
20
74
71
69
69
66
63
6262
76
74
7979
7475
66
74
65
63
60
67
64
76
75
73
71
69
69
68
66
59
56
52
50
48
46
40
7475
71
424142
42
3535
26
232223 23 22
21
19
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Trängsel
Varken eller
Nöjda
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Turtäthet
-63
15
Tidhållning
-17
19
Störningsinformation
-28
20
Invändig städning
-11
14
Hpl/stn städning
-8
18
Trängsel
-11
11
79
Svara på frågor
-14
12
74
Personalens bemötande
-11
13
76
-5
6
89
Förares körsätt
44
Hpl/stn
städning
22
64
52
75
74
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Uppsala
Vår 2013
100
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
90 91
88
85
80
81
77
80
70
60
67
65
64
61
62
62
61
52
64
64
66
69
64
64
61
58 59
59
73
71
67
56
56
54
52
51
49
47
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Hpl/stn
städning
Trängsel
Varken eller
Nöjda
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Turtäthet
-25
14
Tidhållning
-22
16
62
Störningsinformation
-26
21
54
Invändig städning
-10
10
Hpl/stn städning
-13
16
Trängsel
-32
21
Svara på frågor
-19
17
Personalens bemötande
-11
17
73
7
91
Förares körsätt
-3
Förares
körsätt
61
80
71
47
64
45
Andel nöjda resenärer - Lokalbana, totalt
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
87
80
82
81
79 8080
79
77
79
77
75
73
60
76
74
72
71
68
66
6666
64636464
83
81
81818180
79 80
81
7979 7979
77
75
65
6363
62 63 62
60
58
848485 83 8385
83 82
87
87 8686
85
858486
75
64
61
60
59
58
57
55 56
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
Turtäthet
-20
14
Tidhållning
-12
12
Störningsinformation
-20
17
Svara på
frågor
Nöjda
66
76
63
Invändig städning
-5
8
87
Hpl/stn städning
-7
10
83
-23
16
Svara på frågor
-8
11
81
Personalens bemötande
-6
10
85
Förares körsätt
-5
8
87
Trängsel
46
Varken eller
Trängsel
60
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Tvärbanan Sickla udde
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
80
737472 7273
72
72
89
888789 87
85
82
81
80
79
77
76 75
7575
71
60
85
848485
82
8282
82
79
79 7979
77 78
78
86
8484 8485838585
86 8686
85 8585
84
82
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
72
71
70
68
68
67
66
66
63
63
59 58
57
55 55 5556
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-14
14
72
Tidhållning
-15
15
71
Störningsinformation
-17
17
66
Invändig städning
-4
7
89
Hpl/stn städning
-6
10
85
-26
17
Svara på frågor
-9
13
79
Personalens bemötande
-5
10
85
Förares körsätt
-6
9
85
Trängsel
57
47
Andel nöjda resenärer - Tvärbanan Solna
Höst 2014
100
95
93
91
91
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
84
80
77
73
60
63
40
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-18
10
73
Tidhållning
-23
15
63
Störningsinformation
-44
16
Invändig städning
Hpl/stn städning
Trängsel
Svara på frågor
48
Varken eller
Trängsel
-2
40
3
95
-3 4
93
-12
11
77
-8
8
84
Personalens bemötande
-3
5
91
Förares körsätt
-3
6
91
Andel nöjda resenärer - Roslagsbanan
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
88
83
80
80
77
75
75
73
727171
74
72 72
60
63
62
60 6159
575857
67
64
65
59
77
75 75
73
73
71
70
68
6564
63
84
838384
8181
8080
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
63
59
56
5555
595858
5555
52
83
82 83
81 81
78 79
75
92
90909090
88
8787
51
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
Varken eller
Trängsel
Nöjda
Turtäthet
-25
13
Tidhållning
-10
10
Störningsinformation
-21
16
Invändig städning
-5
7
88
Hpl/stn städning
-6
10
83
-22
16
Svara på frågor
-7
10
83
Personalens bemötande
-6
10
84
6
92
Trängsel
Förares körsätt
-3
Förares
körsätt
62
80
63
63
49
Andel nöjda resenärer - *Lidingöbanan
Höst 2010
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
100
80
76767776
7372
76
71
70
69
68
66
60
83
80
80
7877
78
79 7879
77
74
72
87
858685
8484
75 75
73
72 7172
61
58
55
5657
5353
5252
51
4950
44
4243
39
40
3332
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
*Från hösten 2013 och ca 1,5 år framåt kommer inga resultat att redovisas för Lidingöbanan på grund av modernisering av banan.
50
Andel nöjda resenärer - Saltsjöbanan
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
80
75
67
72
68
60
40
797979
77 7778
75
7576
62
5150
48
46 454747
44
63
60
59
5758 57
53
70
69
68 67
67
65 66
62
72
71
70
68
666667 67
79 79 79 8080
77
76 77
83
8180
8181
80
78
74
71
626263
62
575858 58
49
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Nöjda
Turtäthet
-37
17
Tidhållning
-13
11
Störningsinformation
-24
17
Invändig städning
-15
16
69
Hpl/stn städning
-13
16
71
Trängsel
-24
18
Svara på frågor
-10
12
78
Personalens bemötande
-9
11
80
Förares körsätt
-8
12
80
47
76
59
58
51
Andel nöjda resenärer - Nockebybanan
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
94 95
92929393
93 9293939292
91
91
89 90
92
90 909091
88
88
88
88
84
80
78
75
74 757573
73
72
75
7475 74
7373
7170
69
68
67
65
60
85
84 85
8282 83
91
88 898888898887
94
93 92
91 90 9290
89
76
73
71
69
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-17
11
Tidhållning
-4
5
-15
19
67
Invändig städning
-2
5
93
Hpl/stn städning
-4
8
88
-16
14
Svara på frågor
-6
9
85
Personalens bemötande
-4
9
87
Förares körsätt
-2
7
90
Störningsinformation
Trängsel
52
Varken eller
Trängsel
72
91
71
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Spårvagn linje 7
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
120
100
80
84 8483
81
80
79
78
76
95
9394
93
919292 92
92
90
89
88 88 87
88
84
91
8988
89
86 87
85
84
93 91
91
89 8990 90
87
96
94959393 9294
92
9392939392949393
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
81
76
71
70
69
67
66
60
67
60
59
60
62
56
59
52
46
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-7
11
83
Tidhållning
-5
8
87
-16
15
Invändig städning
-2
3
Hpl/stn städning
-4
9
-32
16
Störningsinformation
Trängsel
69
95
87
52
Svara på frågor
-2
7
Personalens bemötande
-2
4
94
5
93
Förares körsätt
-3
91
53
Andel nöjda resenärer - Buss, totalt
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
81
76
60
68
6564 66666665
63
67
75
73
70 69 69
6463
62
61
6060 58
58
71
67 66 6766
65
64
61
75
73
71
6969 696970
7273
7172727171
69
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
55 54 54 5455
53
52
50
52
4949
454546
42
39
40
70
69
6667 6566
64
64
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
54
Hpl/stn
städning
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-20
13
68
Tidhållning
-21
15
63
Störningsinformation
-30
18
Invändig städning
-9
11
81
Hpl/stn städning
-13
16
71
Trängsel
-28
17
Svara på frågor
-15
15
Personalens bemötande
-10
15
Förares körsätt
-12
14
52
55
70
75
73
Andel nöjda resenärer - Buss, Norrtälje
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
77 77
76
74
72 71
60
87 86
85
83
8282
79
84 83
82
80
67
65
78
77 77
75
74
68
66
80
78
7474
72
71
6970
68
68
71
62
61
5859
57
57
76
74 7474 75
70
6868 69
84
8382
818182
87
868686868686
81
79
77
69
63
56
47
45
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Turtäthet
Hpl/stn
städning
Trängsel
Varken eller
Nöjda
Svara på
frågor
-16
7
-8
9
-17
15
Invändig städning
-7
8
85
Hpl/stn städning
-12
14
74
Trängsel
-18
13
Svara på frågor
-8
11
80
Personalens bemötande
-6
9
84
Förares körsätt
-5
8
87
Tidhållning
Störningsinformation
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
77
83
68
69
55
Andel nöjda resenärer - Buss, Norrort
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
7373
72
60
80
77
75 75
70
68
6364
61
59
58
54
59
62
5354
53
51
49
78
77
7272
72
70
6868 68
65
73
70 69
66
6564
61
63
76
7271
70
68
67
65
63
58
57 57
57
56 55
52
55
6262
69
68
6566
50
46
40
42
40 40
27
20
4242
37
26
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
56
Hpl/stn
städning
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-26
14
Tidhållning
-32
16
Störningsinformation
-41
17
Invändig städning
-9
11
80
Hpl/stn städning
-13
15
72
Trängsel
-27
18
Svara på frågor
-22
16
Personalens bemötande
-12
18
Förares körsätt
-16
16
59
51
42
55
62
69
68
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Buss, Sigtuna/Upplands Väsby
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
80
75
60
64
63
61
61
59
5857
55
72 73
69 68
67 67
66
65
62
6060 60
58
58
47
40
67
65
61 62
59 59 59 59
68
6666
64
63
61
57
67
66
66
63 63
63
6162
72
71
69
68
67
66
65
65
73
69 7068697069
67
57
48
46
44
42
39 3939
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Nöjda
Turtäthet
-25
14
Tidhållning
-18
15
Störningsinformation
-34
19
Invändig städning
-10
10
Hpl/stn städning
-19
14
Trängsel
-19
18
64
Svara på frågor
-18
15
67
Personalens bemötande
-13
15
72
Förares körsätt
-15
18
67
61
66
48
80
67
57
Andel nöjda resenärer - Buss, Järfälla/Upplands Bro
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
73
66
74
70 71
69 70
63
60
58
56 55
5756
53
51
50
5757 56
55
54 54
52
49
40
74
66
63
62
59 5961
57
57
49
4546
68
6564 65
6362
62 62
71
71
68
67
66
6465
63
7373
7171
67
6463
55
5354 53 52
48
4746
42 4241
41
39
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
58
Hpl/stn
städning
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-28
16
Tidhållning
-34
18
49
Störningsinformation
-35
17
49
Invändig städning
-14
11
Hpl/stn städning
-18
19
Trängsel
-34
20
Svara på frågor
-16
22
62
Personalens bemötande
-14
21
66
Förares körsätt
-15
12
56
74
63
46
73
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Buss, Ekerö
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
77 78 77
75 75 74
60
69
68
66 67 666566
64
70
63
61 62
62
61
58
56
79
79
71 71
676767 67
6465
55
49
48
7473
68
63
61
59 5960 60
56
757474
72
71
80 81
77
7978
76
74
73
67666767666766
65
50
43444444
40
39
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Hpl/stn
städning
Trängsel
Varken eller
Nöjda
Svara på
frågor
Turtäthet
-22
12
Tidhållning
-26
12
Störningsinformation
-34
17
Invändig städning
-9
12
79
Hpl/stn städning
-13
16
71
Trängsel
-23
16
61
Svara på frågor
-21
14
65
Personalens bemötande
-11
17
Förares körsätt
-11
11
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
66
62
50
72
78
59
Andel nöjda resenärer - Buss, Nacka/Värmdö
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
84
80
60
71
69
69
67 6768
6565
84
79 79
77
74
72
73
70 71
69 69
67
6565
74
72 72
70
72
6768
68
66 67
64
656565
63
65
575758
53
5150
58
79
77
74
73
727272
8079
7878 78
77
75
74
66
55 5655
52
52 51
51 50
46
40
37
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
60
Hpl/stn
städning
Trängsel
Varken eller
Nöjda
Turtäthet
-18
11
71
Tidhållning
-16
13
Störningsinformation
-27
15
Invändig städning
-6
10
84
Hpl/stn städning
-13
16
72
Trängsel
-28
17
Svara på frågor
-13
13
Personalens bemötande
-8
13
79
Förares körsätt
-8
12
79
71
58
55
74
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Buss, Bromma*
Vår 2009
Höst 2009
Vår 2010
Höst 2010
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
100
80
73
76
75
72
71
69
65
60
56
55
494850
4950
71
68
6766
67
64 65
73
7171
69
6867
72
67
64 6364
62
6161
69
67 68
65
64
63
62
7373
7473
72
71
68
57
54
54545455
52
40
40
37
35
343434
30
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Vår 2011
Höst 2011
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Buss, Solna/Sundbyberg*
Vår 2009
Höst 2009
Vår 2010
Höst 2010
Vår 2012
100
80
70
60
66 6666
65
63
70
72
66
62
62
6161
5959 60
71
67
65
61
61
6261
63
56
55
60
62
59
565655
54
53
52
55
57
65
62 62
60
69
66 67
63 62 64
62
676766
6566
65
64
55
48
46
40
38
37
36
3433
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Buss, Sollentuna*
Vår 2009
Höst 2009
Vår 2010
Höst 2010
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
100
80
80
75
60
555654
57
52
51
40
595860
57
81
77
76
72
75
72
69
67
67
64 64
62
61
71
67
66
59
57
56
55
54
52 53
51
5657575655
58
66
60
63
61 61
64
72
69
6868
6666
66
46
41
37
30
29 29 28
26
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
*Från och med hösten 2012 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/
Sollentuna, se sid 62.
61
Andel nöjda resenärer - Buss, Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna
Höst 2012
100
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
80
74
72
60
62 62
64
70
64
64
63
51
40
63
58
52
49
46
68
65
59
59
58 58
69
66
59
55 54
56 55
58
61
63
71
61 62
68 68
64
61
59
47
44
43
40
39
35
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
62
Hpl/stn
städning
Trängsel
Varken eller
Nöjda
Svara på
frågor
Turtäthet
-21
15
Tidhållning
-25
16
Störningsinformation
-35
18
Invändig städning
-13
13
74
Hpl/stn städning
-15
16
69
Trängsel
-26
15
Svara på frågor
-20
16
Personalens bemötande
-13
16
Förares körsätt
-17
16
64
59
47
59
63
71
68
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Buss, Innerstan*
Vår 2010
Höst 2010
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
100
80
78
75 74 73
71
7473
7373 73
71 71
67
66
64
62
62
60 6160
58
60
77
62
64
73
72 73
6970
66
65
63
70
67
67
6666
66
63
60
72
69
71
69 69
66
6565
7173
73
69 6968
6667
5051
47
4545
4443 43 4343
42
43
42
3940
40
36
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Buss, Lidingö*
Vår 2010
Höst 2010
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
100
80
79
77
75
74
73 73
67
60
56
55
51
51
494949
48
64
64
63
7675
74
73
71
70
70
69
6767
67
65
6363
66
61
60 59
58
53
50
51
7170707271
69
67
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
58
575755 55
5555
75
73737372
71
7071
69
48
45
43 424343
39
40
36
34
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Trängsel
Svara på
frågor
*Från och med våren 2014 redovisas Lidingö och Innerstan i det gemensamma avtalsområdet Innerstan/Lidingö, se sid 64.
63
Andel nöjda resenärer - Buss, Innerstan/Lidingö
100
Vår 2014
Höst 2014
89
80
78
76
77
73
77
72
72
73
73
73
68
67
63
60
53
50
47
44
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
Svara på
frågor
Nöjda
Turtäthet
-13
11
76
Tidhållning
-19
17
63
Störningsinformation
-28
19
Invändig städning
Hpl/stn städning
-3
15
Trängsel
-35
19
Svara på frågor
-12
15
-8
15
-11
15
Förares körsätt
53
7
-8
Personalens bemötande
64
Varken eller
Trängsel
89
77
47
73
77
73
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Buss, Tyresö
Vår 2011
100
Höst 2011
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
85
80
82
7878
60
Vår 2012
74
70
69
6766 66 67
63
727371
74
70
6566
636264
84
81
80
75
62
59
56
77
75
73
72 72
6970
68 69
69
676767 66
62
57
76
7575757576
Höst 2014
82
79
7878
7776 77
73
60
55
54
54
51 51
49
50
4949
47
40
Vår 2014
43
39
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Missnöjda
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Nöjda
Turtäthet
-16
10
74
Tidhållning
-16
12
71
Störningsinformation
-24
14
Invändig städning
-6
9
85
Hpl/stn städning
-13
14
73
Trängsel
-32
17
Svara på frågor
-8
15
Personalens bemötande
-5
11
84
Förares körsätt
-9
14
77
62
51
77
65
Andel nöjda resenärer - Buss, Handen
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
60
70
66
6666
65
6463
60
75
72
71
70
6867 68 6769
70 6969 69 70
64
62
64
63
58
55
61 61
59
59
57
65
77
73
727372
6968
67
78
74
737372 7374
71
79
78
74 7574 7476
72
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
64
6261
61
58
57 56
50
4949
4847
40
4242
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Turtäthet
-22
13
Tidhållning
-15
13
Störningsinformation
-27
18
Invändig städning
-15
14
Hpl/stn städning
-17
22
Trängsel
-21
15
Svara på frågor
-13
10
-9
13
-10
11
Personalens bemötande
Förares körsätt
66
Hpl/stn
städning
Varken eller
Trängsel
Nöjda
65
71
55
70
61
64
77
78
79
Andel nöjda resenärer - Buss, Nynäshamn
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
7675
74 74
72
69
67 68
65 6564
63
60
40
45
49
48
50
50
46
43 44
42
40
38
72 72
69
65
65 65
59 60
57
57
54
52
50
48
59
52
53
80
7677
74
77
686868
72
70
83
8182
77
76
80
75
73
79 78797879
77
7575
6665
58
45
37
34
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
Hpl/stn
städning
Varken eller
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Nöjda
Turtäthet
-33
17
Tidhållning
-18
14
Störningsinformation
-31
16
Invändig städning
-10
13
Hpl/stn städning
-21
19
60
Trängsel
-15
13
72
Svara på frågor
-8
12
80
Personalens bemötande
-7
10
83
Förares körsätt
-8
12
79
50
68
53
77
67
Andel nöjda resenärer - Buss, Södertälje
Vår 2011
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
7171
69
60
60
6364
6061
565656
636262
60
60
68
6565
65
57
55
53
5152
4544
40
6362
57
56
55
52
62
60 59
56
55
53 53
51
45
63
62
6061 61
62
58
52
72
72
70
67 67
666666
73 74
70
69
67
666666
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
54
49
46
5151
38
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
68
Hpl/stn
städning
Trängsel
Varken eller
Nöjda
Svara på
frågor
Turtäthet
-25
14
61
Tidhållning
-24
11
65
Störningsinformation
-30
15
55
Invändig städning
-24
19
Hpl/stn städning
-24
17
Trängsel
-27
15
Svara på frågor
-16
13
Personalens bemötande
-13
15
Förares körsätt
-18
14
56
59
58
71
72
69
Andel nöjda resenärer - Buss, Söderort*
Vår 2009
Höst 2009
Vår 2010
Höst 2010
Vår 2011
100
80
70
69
60
63
62
59
56
60
65
65
61 61
58
68
65
61
60 60
66
64
58
56
66
62 63
61 61
68
66
70
68 69 69
71
69 70
68
70
62 63
57
40
31 32
29
32 32
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
Andel nöjda resenärer - Buss, Huddinge/Botkyrka*
Vår 2009
Höst 2009
Vår 2010
Höst 2010
Vår 2011
100
80
70
60
65 64
62
58
53
54
53
56
54
49
48
44
40
55
52
60
59
59 58
54
63
59
56
53
64
54
56
53
61
67
63
66
68 68 68
70
66
56
51
46
34
34
31
31
33
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Hpl/stn
städning
Trängsel
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
*Från och med hösten 2011 redovisas avtalsområdena Huddinge/Botkyrka och Söderort i avtalsområdet Huddinge/Botkyrka/Söderort, se sid. 70.
69
Andel nöjda resenärer - Buss, Huddinge/Botkyrka/Söderort
Höst 2011
Vår 2012
Höst 2012
Vår 2013
Höst 2013
Vår 2014
Höst 2014
100
80
79
79
7574
71
67
60
63
6161
64
6364
62
57
80
73
68
66 65
62
69
68
676867
6565
64
58
58
63 6462
61
72
69 696870
65 66
75 7576
72
717170
7474 75 7374
70 71
59
525151
49
46
44
41
40
20
0
Turtäthet
Tidhållning
Störningsinformation
Invändig
städning
Missnöjda
70
Hpl/stn
städning
Trängsel
Varken eller
Nöjda
Turtäthet
-23
13
Tidhållning
-20
15
Störningsinformation
-30
19
Invändig städning
-8
12
80
Hpl/stn städning
-13
17
69
Trängsel
-21
17
Svara på frågor
-13
15
72
Personalens bemötande
-10
14
76
Förares körsätt
-12
14
64
65
51
62
74
Svara på
frågor
Personalens
bemötande
Förares
körsätt
61
BILAGA 3
Upplevd kvalitet för Färdtjänst- och sjukresor
Kundnöjdheten bland resenärer som reser med färdtjänst- och sjukresor mäts via telefonintervjuer i Svensk kollektivtrafiks barometer för anropsstyrd trafik. Urvalet består av 5252 intervjuer gjorda under 2014.
Här redovisas faktorerna beställning, förarens bemötande, själva resan samt ett totalbetyg för hela resan inkl beställning.
Frågorna besvaras genom en femgradig skala där 1 är sämsta betyg och 5 är bästa betyg. Nedan redovisas skalsteg
4+5 i grönt och skalsteg 1+2 i rött.
Vilket sammanfattande betyg vill du ge beställningen av just den här resan?
100%
Färdtjänst
Sjukresor
Total länet
80%
60%
85
83
84
-4
-6
-5
40%
20%
0%
-20%
Vilket betyg vill du ge förarens bemötande?
100%
Färdtjänst
Sjukresor
Total länet
80%
60%
85
86
85
-5
-6
-6
40%
20%
0%
-20%
72
Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva resan, d.v.s. från det att fordonet kom och hämtade dig tills att du kom
fram?
100%
Färdtjänst
Sjukresor
Total länet
80%
60%
86
88
87
-5
-5
-5
40%
20%
0%
-20%
Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på både beställningen och resan
sammantaget?
100%
Färdtjänst
Sjukresor
Total länet
80%
60%
84
86
85
-4
-4
-4
40%
20%
0%
-20%
Generellt - vilket betyg vill du ge hur <färdtjänsten/sjukresorna> fungerar överlag?
100%
Färdtjänst
Sjukresor
Total länet
80%
60%
40%
70
72
71
-8
-8
-8
20%
0%
-20%
73
Bilaga 4
Enkäterna för respektive trafikslag
Buss
Bästa resenär!
SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer.
De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet
och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång!
Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt.
MycketIngen
Mycket
missnöjd
nöjd
erfarenhet
12345 67
0
Om du tänker på all erfarenhet du har av       
SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis
med SL?

Hur ofta reser du med SL?
dagligen 3 Någon/några gånger i månaden
4 Mer sällan
2 Några gånger i veckan
1Dagligen/nästan
Vad använder du för biljett för den här resan?
1 30-dagarsbiljett
 Reskassan
2 Års-, 90-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i
3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren
9 Förköpt kupong/Zonbiljett
72-timmars eller 7-dagarsbiljett)
4 Studentbiljett
(inkl SMS- eller automatbiljett)
5
10
 Termins- eller Fritidsbiljett
 Annat
6
Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil?
3 Ja, fler än 2 bilar
1Ja, 1 bil
4 Nej
2 Ja, 2 bilar
Är du ...?
Man
1
2
Kvinna
Din ålder? ................år
74
Fortsättning på baksidan!
Slutligen
vill vi veta din uppfattning om den här linjen.
Instämmer
Instämmer
Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
12345 67
0
Jag är nöjd med turtätheten på den här       
linjen (antalet avgångar).

Jag är nöjd med tidhållningen på den här       
linjen (att bussarna avgår och ankommer i tid).

När jag reser med den här linjen får jag       
tillräcklig information om trafikavvikelser.

Den här bussen är ren och välstädad.
      

Hållplatserna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade.
      

Jag känner mig sällan besvärad av       
trängsel när jag reser med den här linjen.

Förarna på den här linjen kan svara på       
frågor som rör SL-trafiken.

Förarna på den här linjen är trevliga och serviceinriktade.
      

Föraren av den här bussen kör mjukt och behagligt.
      

Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen?
När jag reser med den här linjen
på kvällar och/eller nätter...
...känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner).
LägstaHögsta Ingen
betygbetyg erfarenhet
1 2345 67
0
      

InstämmerInstämmer Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
1 2345 67
0
      

      

Jag känner mig trygg när jag går till/från       
min hållplats/station på kvällar och/eller
nätter.

...känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner).
Tack för din hjälp!
75
Tunnelbana
Bästa resenär!
SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer.
De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet
och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång!
Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt.
MycketIngen
Mycket
missnöjd
nöjd
erfarenhet
12345 67
0
Om du tänker på all erfarenhet du har av       
SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis
med SL?

Hur ofta reser du med SL?
dagligen 3 Någon/några gånger i månaden
4 Mer sällan
 Några gånger i veckan
1Dagligen/nästan
2
Vad använder du för biljett för den här resan?
1 30-dagarsbiljett
 Reskassan
2 Års-, 90-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i
3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren
9 Förköpt kupong/Zonbiljett
72-timmars eller 7-dagarsbiljett)
4 Studentbiljett
(inkl SMS- eller automatbiljett)
5
10
 Termins- eller Fritidsbiljett
 Annat
6
Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil?
3 Ja, fler än 2 bilar
1Ja, 1 bil
4 Nej
2 Ja, 2 bilar
Är du ...?
Man
1
2
Kvinna
Din ålder? ................år
76
Fortsättning på baksidan!
Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen.
Instämmer
Instämmer
Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
12345 67
0
Jag är nöjd med turtätheten på den här       
linjen (antalet avgångar).

Jag är nöjd med tidhållningen på den här       
linjen (att tågen avgår och ankommer i tid).

När jag reser med den här linjen får jag       
tillräcklig information om trafikavvikelser
i tunnelbanetrafiken.

Det här tåget är rent och välstädat.
      

Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade.
      

Jag känner mig sällan besvärad av       
trängsel när jag reser med den här linjen.

Personalen som arbetar i tunnelbanan       
kan svara på frågor som rör SL-trafiken.

Personalen som arbetar i tunnelbanan       
är trevlig och serviceinriktad (alla linjer).

Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt.

Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen?
När jag reser med den här linjen
på kvällar och/eller nätter...
...känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner).
      
LägstaHögsta Ingen
betygbetyg erfarenhet
1 2345 67
0
      

InstämmerInstämmer Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
1 2345 67
0
      

      

Jag känner mig trygg när jag går till/från       
min hållplats/station på kvällar och/eller
nätter.

...känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner).
Tack för din hjälp!
77
Pendeltåg
Bästa resenär!
SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer.
De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet
och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång!
Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt.
MycketIngen
Mycket
missnöjd
nöjd
erfarenhet
12345 67
0
Om du tänker på all erfarenhet du har av       
SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis
med SL?

Hur ofta reser du med SL?
dagligen 3 Någon/några gånger i månaden
4 Mer sällan
2 Några gånger i veckan
1Dagligen/nästan
Vad använder du för biljett för den här resan?
1 30-dagarsbiljett
 Reskassan
 Års-, 90-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i
3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren
9 Förköpt kupong/Zonbiljett
72-timmars eller 7-dagarsbiljett)
4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett)
10 Annat
5 Termins- eller Fritidsbiljett
6
2
Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil?
3 Ja, fler än 2 bilar
1Ja, 1 bil
4 Nej
2 Ja, 2 bilar
Är du ...?
Man
1
2
Kvinna
Din ålder? ................år
78
Fortsättning på baksidan!
Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen.
Instämmer
Instämmer
Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
12345 67
0
Jag är nöjd med turtätheten på den här       
linjen (antalet avgångar).

Jag är nöjd med tidhållningen på den här       
linjen (att tågen avgår och ankommer i tid).

När jag reser med den här linjen får jag       
tillräcklig information om trafikavvikelser
i pendeltågstrafiken.

Det här tåget är rent och välstädat.
      

Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade.
      

Jag känner mig sällan besvärad av       
trängsel när jag reser med den här linjen.

Personalen på pendeltågen/stationerna       
kan svara på frågor som rör SL-trafiken.

Personalen på pendeltågen/stationerna       
är trevlig och serviceinriktad (alla linjer).

Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt.

Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen?
När jag reser med den här linjen
på kvällar och/eller nätter...
...känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner).
      
LägstaHögsta Ingen
betygbetyg erfarenhet
1 2345 67
0
      

InstämmerInstämmer Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
1 2345 67
0
      

      

Jag känner mig trygg när jag går till/från       
min hållplats/station på kvällar och/eller
nätter.

...känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner).
Tack för din hjälp!
79
Lokalbana
Bästa resenär!
SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer.
De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet
och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång!
Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt.
MycketIngen
Mycket
missnöjd
nöjd
erfarenhet
12345 67
0
Om du tänker på all erfarenhet du har av       
SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis
med SL?

Hur ofta reser du med SL?
dagligen 3 Någon/några gånger i månaden
4 Mer sällan
 Några gånger i veckan
1Dagligen/nästan
2
Vad använder du för biljett för den här resan?
1 30-dagarsbiljett
 Reskassan
2 Års-, 90-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i
3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren
9 Förköpt kupong/Zonbiljett
72-timmars eller 7-dagarsbiljett)
4 Studentbiljett
(inkl SMS- eller automatbiljett)
5
10
 Termins- eller Fritidsbiljett
 Annat
6
Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil?
3 Ja, fler än 2 bilar
1Ja, 1 bil
2
4 Nej
 Ja, 2 bilar
Är du ...?
Man
1
2
Kvinna
Din ålder? ................år
80
Fortsättning på baksidan!
Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen.
Instämmer
Instämmer
Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
12345 67
0
Jag är nöjd med turtätheten på den här       
linjen (antalet avgångar).

Jag är nöjd med tidhållningen på den här       
linjen (att tågen avgår och ankommer i tid).

När jag reser med den här linjen får jag       
tillräcklig information om trafikavvikelser
i tågtrafiken.

Det här tåget är rent och välstädat.
      

Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade.
      

Jag känner mig sällan besvärad av       
trängsel när jag reser med den här linjen.

Konduktörerna på den här linjen kan
svara på frågor som rör SL-trafiken.
      

Konduktörerna på den här linjen är
trevliga och serviceinriktade.
      

Föraren av det här tåget kör mjukt och       
behagligt.

Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen?

När jag reser med den här linjen
på kvällar och/eller nätter...
...känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner).
LägstaHögsta Ingen
betygbetyg erfarenhet
1 2345 67
0
      
InstämmerInstämmer Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
1 2345 67
0
      

      

Jag känner mig trygg när jag går till/från       
min hållplats/station på kvällar och/eller
nätter.

...känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner).
Tack för din hjälp!
81
Spårväg City
Bästa resenär!
SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer.
De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet
och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång!
Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt.
MycketIngen
Mycket
missnöjd
nöjd
erfarenhet
12345 67
0
Om du tänker på all erfarenhet du har av       
SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis
med SL?

Hur ofta reser du med SL?
dagligen 3 Någon/några gånger i månaden
4 Mer sällan
 Några gånger i veckan
1Dagligen/nästan
2
Vad använder du för biljett för den här resan?
1 30-dagarsbiljett
 Reskassan
 Års-, 90-dagars eller Säsongsbiljett  Kontantkupong/Zonbiljett köpt i
3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren
9 Förköpt kupong/Zonbiljett
72-timmars eller 7-dagarsbiljett)
4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett)
10 Annat
5 Termins- eller Fritidsbiljett
6
2
8
Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil?
3 Ja, fler än 2 bilar
1Ja, 1 bil
2
4 Nej
 Ja, 2 bilar
Är du ...?
Man
1
2
Kvinna
Din ålder? ................år
82
Fortsättning på baksidan!
Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen.
Instämmer
Instämmer
Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
12345 67
0
Jag är nöjd med turtätheten på den här       
linjen (antalet avgångar).

Jag är nöjd med tidhållningen på den här       
linjen (att tågen avgår och ankommer i tid).

När jag reser med den här linjen får jag       
tillräcklig information om trafikavvikelser
i spårvägstrafiken.

Den här spårvagnen är ren och
välstädad.
      

Hållplatserna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade.
      

Jag känner mig sällan besvärad av       
trängsel när jag reser med den här linjen.

Konduktörerna på den här linjen kan
svara på frågor som rör SL-trafiken.
      

Konduktörerna på den här linjen är
trevliga och serviceinriktade.
      

Föraren av den här spårvagnen kör mjukt och behagligt.
      

Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen?
När jag reser med den här linjen
på kvällar och/eller nätter...
...känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner).
LägstaHögsta Ingen
betygbetyg erfarenhet
1 2345 67
0
      

InstämmerInstämmer Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
1 2345 67
0
      

      

Jag känner mig trygg när jag går till/från       
min hållplats/station på kvällar och/eller
nätter.

...känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner).
Tack för din hjälp!
83
Hamntrafiken
Bästa resenär!
Waxholmsbolaget vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland
våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar
om Waxholmsbolagets kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under
resans gång!
Först en fråga som gäller din inställning till Waxholmsbolaget rent allmänt.
MycketIngen
Mycket
missnöjd
nöjd
erfarenhet
12345 67
0
Om du tänker på all erfarenhet du har av       
Waxholmsbolaget, hur nöjd är du
sammanfattningsvis med
Waxholmsbolaget?

Hur tog du dig till båten? (Sista färdmedel)
1Kollektivt
3
 Bil
4
2
 Gång/cykel
 Annat
Hur ofta reser du med den här båtlinjen?
dagligen
2 Några gånger i veckan
3 Någon/några gånger i månaden
1Dagligen/nästan
4
5
Mer sällan
Första gången
Vad använder du för biljett för den här resan?
1 30-dagarsbiljett
 Reskassan
2 Års-, 90-dagars eller Sommarbiljett 7 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i
3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren
8 Förköpt kupong/Zonbiljett
72-timmars eller 7-dagarsbiljett)
4 Studentbiljett
(inkl SMS- eller automatbiljett)
5
9
 Termins- eller Fritidsbiljett
 Annat
6
Vilket är syftet med resan?
1Till/från arbetet
2 Utflykts- eller turistresa
3 Annan typ av resa
Är du ...?
Man
1
Din ålder? ................år 2
Kvinna
84
Fortsättning på baksidan!
Slutligen
vill vi veta din uppfattning om den här båtresan.
Instämmer
Instämmer
Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
12345 67
0
Jag är nöjd med tidhållningen för den här       
båtresan (att båten avgår och ankommer i tid).

Det var enkelt att få information om avgångstider för den här båtresan.
      

Det var enkelt att få information om biljettpriser för den här båtresan.
      

Det var enkelt att köpa biljett för den här       
båtresan.

Den här båten är ren och välstädad.
      

Jag är nöjd med informationen som finns       
i anslutning till bryggan.

Jag känner mig inte besvärad av trängsel      
under den här båtresan.

Besättningen på den här båtresan är trevliga och serviceinriktade.

Vilket sammanfattande betyg vill du ge den här båtresan?
      
LägstaHögsta Ingen
betygbetyg erfarenhet
1 2345 67
0
      
Instämmer
Instämmer
Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
12345 67
0
Jag är nöjd med turtätheten på den här       
båtlinjen (antalet avgångar).
När jag reser med den här båtlinjen
på kvällar...
...känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner).


InstämmerInstämmer Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
1 2345 67
0
      

      

Jag känner mig trygg när jag går till/från       
min brygga/kaj på kvällar.

...känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner).
Tack för din hjälp!
85
Skärgårdstrafiken
Bästa resenär!
Waxholmsbolaget vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland
våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar
om Waxholmsbolagets kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under
resans gång!
Först en fråga som gäller din inställning till Waxholmsbolaget rent allmänt.
MycketIngen
Mycket
missnöjd
nöjd
erfarenhet
12345 67
0
Om du tänker på all erfarenhet du har av       
Waxholmsbolaget, hur nöjd är du
sammanfattningsvis med
Waxholmsbolaget?

Hur tog du dig till båten? (Sista färdmedel)
1Kollektivt
3
2 Bil
4
 Gång/cykel
 Annat
Hur ofta reser du med den här båtlinjen?
dagligen
2
 Några gånger i veckan
3 Någon/några gånger i månaden
1Dagligen/nästan
4
5
Mer sällan
Första gången
Vad använder du för biljett för den här resan?
1 Waxholmsbolagets
2 Ö-kort
3 Båtluffarbiljett
4 Ungdomsbiljett
30-dagarsbiljett 5 Enstaka biljett köpt med reskassa
6 Enstaka biljett köpt i däckskontoret
7  Enstaka biljett köpt med Båtkortet
8  Annat (voucher, färdtjänst etc.)
Vilket är syftet med resan?
1Till/från arbetet
2 Utflykts- eller turistresa
3 Annan typ av resa
Är du ...?
Man
1
2
Kvinna
Din ålder? ................år 86
Fortsättning på baksidan!
Slutligen
vill vi veta din uppfattning om den här båtresan.
Instämmer
Instämmer
Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
12345 67
0
Jag är nöjd med tidhållningen för den här       
båtresan (att båten avgår och ankommer i tid).

Det var enkelt att få information om avgångstider för den här båtresan.
      

Det var enkelt att få information om biljettpriser för den här båtresan.
      

Det var enkelt att köpa biljett för den här       
båtresan.

Den här båten är ren och välstädad.
      

Jag är nöjd med informationen som finns       
i anslutning till bryggan.

Jag känner mig inte besvärad av trängsel      
under den här båtresan.

Besättningen på den här båtresan är trevliga och serviceinriktade.

Vilket sammanfattande betyg vill du ge den här båtresan?
      
LägstaHögsta Ingen
betygbetyg erfarenhet
1 2345 67
0
      
Instämmer
Instämmer
Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
12345 67
0
Jag är nöjd med turtätheten på den här       
båtlinjen (antalet avgångar).
När jag reser med den här båtlinjen
på kvällar...
...känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner).


InstämmerInstämmer Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
1 2345 67
0
      

      

Jag känner mig trygg när jag går till/från       
min brygga/kaj på kvällar.

...känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner).
Tack för din hjälp!
87
Sjövägen
Bästa resenär!
SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer.
De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet
och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång!
Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt.
MycketIngen
Mycket
missnöjd
nöjd
erfarenhet
12345 67
0
Om du tänker på all erfarenhet du har av       
SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis
med SL?

Hur tog du dig till båten? (Sista färdmedel)
1Kollektivt
3
 Bil
4
2
 Gång/cykel
 Annat
Hur ofta reser du med den här båtlinjen?
dagligen
2
 Några gånger i veckan
3 Någon/några gånger i månaden
1Dagligen/nästan
4
5
Mer sällan
Första gången
Vad använder du för biljett för den här resan?
1 30-dagarsbiljett
 Reskassan
 Års-, 90-dagars eller Säsongsbiljett  Kontantkupong/Zonbiljett köpt i
3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren
8 Förköpt kupong/Zonbiljett
72-timmars eller 7-dagarsbiljett)
4 Studentbiljett
(inkl SMS- eller automatbiljett)
5
9
 Termins- eller Fritidsbiljett
 Annat
6
2
7
Vilket är syftet med resan?
1Till/från arbetet
2 Utflykts- eller turistresa
3 Annan typ av resa
Är du ...?
Man
1
2
Kvinna
Din ålder? ................år 88
Fortsättning på baksidan!
Slutligen
vill vi veta din uppfattning om den här båtresan.
Instämmer
Instämmer
Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
12345 67
0
Jag är nöjd med tidhållningen för den här       
båtresan (att båten avgår och ankommer i tid).

Det var enkelt att få information om avgångstider för den här båtresan.
      

Det var enkelt att få information om biljettpriser för den här båtresan.
      

Det var enkelt att köpa biljett för den här       
båtresan.

Den här båten är ren och välstädad.
      

Jag är nöjd med informationen som finns       
i anslutning till bryggan.

Jag känner mig inte besvärad av trängsel      
under den här båtresan.

Besättningen på den här båtresan är trevliga och serviceinriktade.

Vilket sammanfattande betyg vill du ge den här båtresan?
      
LägstaHögsta Ingen
betygbetyg erfarenhet
1 2345 67
0
      
Instämmer
Instämmer
Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
12345 67
0
Jag är nöjd med turtätheten på den här       
båtlinjen (antalet avgångar).
När jag reser med den här båtlinjen
på kvällar...
...känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner).


InstämmerInstämmer Ingen
inte alls
helt
erfarenhet
1 2345 67
0
      

      

Jag känner mig trygg när jag går till/från       
min brygga/kaj på kvällar.

...känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner).
Tack för din hjälp!
89
90
Bilaga 5
Så här görs undersökningen
Metod: Ombordundersökning, enkäter delas ut och samlas in ombord på ett urval av fordon i SLtrafiken.
Fältperiod: Undersökningen genomförs under två veckor varje månad januari-maj samt augustidecember. För vissa trafikområden genomförs mätningar även i juni och juli. Undersökningen genomförs under högtrafik (kl 06-09 och 15:30-18:30) och mellantrafik (kl 10-15:30 och 18:30-21).
Cirka 55 procent av intervjuerna genomförs under högtrafik och 45 procent under mellantrafik.
Antal enkäter: Undersökningen bygger på minst 8800 enkäter/månad varav minst 5050 st på buss,
750 st på tunnelbana, 1050 st på pendeltåg och 1950 st på lokalbana. Denna rapport omfattar månaderna september-december och bygger således på mer än 35 000 intervjuer.
Viktning: resultatet viktas utifrån antal påstigande per dygn per avtalsområde/linje/gren.
91