Rapport - Kungälv

Rapport
Vad säger medborgarundersökning 2014 i Kungälvs kommun och vad gör vi åt det
Bakgrund
Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning har genomförts i Kungälv under våren 2014. Ett
urval på 1200 medborgare i Kungälvs kommun mellan 18-84 år fick frågeformuläret och 601 personer
svarade (51%).
Resultat redovisas som ett betygsindex mellan 0 och 100.
 Under 40 icke godkänd
 Mellan 40-55 godkänt
 Över 55 nöjd
 Över 75 mycket nöjd.
Undersökningen är en attitydundersökning, det vill säga den visar medborgarens uppfattning om en fråga
oavsett om hon eller han vet mycket eller lite om frågan i sak.
Undersökningen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:



Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala
beslut och verksamheter.
SCB har i sin rapport delat upp resultatet i fyra olika grupper; 1) prioritera, 2) förbättra om möjligt, 3) lägre
prioritet och 4) bevara. Faktorer som bör prioriteras förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget. Dessa har
fått relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget.
Förutom indexfrågor har de svarande haft möjlighet att lämna synpunkter i form av frisvar.
Prioriterade områden
Samtliga områden som SCB har identifierat som prioriterade är områden som berör och engagerar många
människor. Mycket görs redan för att förbättra dessa områdena och mycket är på gång. För att nå framgång
bör det vi jobbar med synliggöras och eventuellt ytterligare insatser läggas in i förvaltningens planering.
Utöver det av SCB prioriterade områdena ser vi i frisvaren att cykelbanor och kollektivtrafik är områden där
medborgarna önskar mer. Det är områden som kommunen inte råder över helt själv utan vi är beroende av
Västtrafik och Trafikverket.
Uppdraget
Följande uppdrag har givits av kommunstyrelsen. Förvaltningen uppdras att senast 28 februari 2015 till
kommunstyrelsen redovisa redan pågående fokusområden, åtgärder och uppdrag som har koppling till de
identifierade förbättringsområdena i medborgarundersökningen. Redovisningen kompletteras med
eventuellt tillkommande insatser och åtgärder som förvaltningen anser bör igångsättas. Insamling av
underlagen skedde under december-januari 2014/2015.
Länk till rapporter för medborgarundersökningar i Kungälv: SCB medborgarunderökning på kungalv.se
ADRESS
TELEFON
KOMMUNLEDNINGSSEKTORN
FAX
E-POST
HEMSIDA
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
[email protected]
www.kungalv.se
AKTIVITET
ANSVAR
FÖRVÄNTAD EFFEKT
2(11)
Nöjd regionindex (NRI) – kommunen som en plats att bo och leva på



Resultatet för Kungälv 2014 är NRI 61. Resultatet för 2012 var NRI 60. Förändringen är inte
statistiskt säkerställd men trenden är positiv. Medelindex för deltagande kommuner är NRI 60.
I SCB:s prioriteringsanalys föreslås Bostäder och Kommersiellt utbud att prioriteras i första hand,
därefter kommer Fritidsmöjligheter och Trygghet
I frisvaren finns det kommentarer avseende cykelbanor och kollektivtrafik utanför tätort samt till
Diseröd och Kärna.
Vilka aktiviteter pågår, är precis avslutade eller planeras inom medborgarunersökningens
prioriterade områden? (24 st)
Bostäder
Pågår/Just avslutad :
AKTIVITET
Kongahällatomten
ANSVAR
Samhällsbyggnad
Hareslätt (Marstrand)
Arbete med infrastruktur är igång
och inflyttning beräknas starta i
mitten av 2016.
Kvarnkullen
Inflyttning beräknas till hösten
2016.
Kärna Lefstad:
Markarbete igång och försäljning
av tomter pågår.
Planeras:
Ansökan Boverket om
innovativa ungdomsbostäder
Centrumutveckling
Kommersiellt utbud
Pågår/Just avslutad:
Kongahällatomten
Planeras:
Nordisk måltid
Centrumutveckling
Samhällsbyggnad
FÖRVÄNTAD EFFEKT
Med omkring 900 bostäder, varierad handel
och grönområden är Kongahälla det största
nybyggnadsprojektet i Kungälv i modern tid.
Det kommer att byggas ca 100 bostäder med
olika upplåtelseform ovanför Myren på
Koön.
Samhällsbyggnad
Det kommer att byggas hyreslägenheter för
personer över 70 år, sk Tryggt boende.
Samhällsbyggnad
Det blir 35-70 bostäder beroende på om det
blir parhus eller villor.
UPU och samhällsbyggnad
tillsammans med
Kungälvsbostäder OBS idestadie
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
UPU
Samhällsbyggnad
Fler bostäder för unga som tas fram
på ett kreativt och anpassat sätt för
unga.
Levande Kungälvs centrum, fler
bostäder,
Nytt handelsområde, ny statsdel, ett viktigt
symbolprojekt
Förbättrade förutsättningar för livsmedel och
restaurangbranchen för utveckling. Målet är att
synliggöra Marstrand och Kungälvsområdet
som en intressant del för måltidsturismen
Levande Kungälvs centrum, fler bostäder,
2
AKTIVITET
Fritidsmöjligheter
Pågår/Just avslutad:
Samverkan mellan
golfklubbarna i Kungälvs
kommun
ANSVAR
Kungälvs Kubbiad
UPU och samhällsutvecklingsenheten
tillsammans med Södra
Bohuslän Turism AB
UPU samhällsutveckling
Kungälvs kicken
UPU samhällsutveckling
Ny motionscentral
UPU Samhällsbyggnad
Trygghet
Pågår/Just avslutad:
Handlingsplan samverkansavtal
kommun polis arbetas fram till
eventuellt nytt avtal
Polis/Kommun, UPU
Grannsamverkan i flerfamiljshus Polis/UPU/Kungälvbostäder
Motverka grovt organiserad
UPU, Kunskapsbrottslighet
centum mot
organiserad
brottslighet, Göteborg
Grannstödsbil/trygghetsvärdar
Polis/UPU
Bättre kriskommunikation
Fler
kommunikationsplattformar
Planeras:
Trygghetsvandringar
Trygga och jämställda
stadsmiljöer.
Ansökan till Boverket
Social översiktsplan (SÖP)
Ansökan EU: Smart –MR
Utveckling av stationssamhället
Ytterby med koppling till
Kungälv resecentrum. Nya
Kommunikationsenheten
Kommunikationsenheten
UPU och
samhällsbyggnad,
tillsammans med
polisen
UPU och
samhällsbyggnad,
tillsammans med
Kungälvsbostäder.
Arbetsgrupp sociala
investeringar, UPU,
Skola, Socialtjänst
UPU,
Samhällsbyggnad –
planeringsenheten
FÖRVÄNTAD EFFEKT
3(11)
Både ett turismfokus och ett ungdomsfokus.
Fler ungdomar till utomhusaktiviteter och
meningsfull fritidssysselsättning
Ökad samhörighetskänsla och hälsoinsatser för
boende, verksamma och ideella organisationer
Ökad samhörighetskänsla och hälsoinsatser för
boende och verksamma i Kungälvs kommun
Ökad folkhälsa
Forma ett strukturerat och metodiskt arbete,
för att utifrån en gemensam problembild
minska sannolikheten för brott och reducera
skadeverkningar inklusive rädsla, för brott.
Göra de boenda delaktiga i det
trygghetskapande arbetet
Skapa ett kommunövergripande nätverk i
syfte att motverka gängkriminalitet,
organiserad brottslighet och otillåten
påverkan
Aktivera civilsamhället i syfte att stärka
upplevelsen av trygghet
Ökad trygghet
Vi når fler medborgare
Möjliggöra för lokalsamhället att direkt
påverka det trygghetskapande arbetet samt att
öka möjligheten till delaktighet.
Naturliga gångstråk mellan Komarken och
Kungälvs centrum, som är ”rätt belysta” och
ser till både pojkar och flickors förutsättningar
för att känna trygghet. Stadsläkning och
minimering av uppfattningen av nuvarande
barriär som E6 genom Kungälv utgör.
Minska barnfattigdomen
Ökad attraktivitet av Ytterby stationssamhälle
som en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion dels utifrån utvecklade former för
medborgardialogen samt kommunikations3
AKTIVITET
former för kollektivtrafik och
transportlösningar mellan
Kungälvs resecentrum och
Ytterby station
ANSVAR
tillsammans med
GR.
Kollektivtrafik
Pågår/Just avslutad (lägg till fler rader om det behövs):
Erbjudande om årskort,
HR – Alla anställda
Västtrafik
FÖRVÄNTAD EFFEKT
4(11)
möjligheterna mellan Kungälvs resecentrum
och Ytterby station. Test av nya
kommunikationslösningar som brukare kan ge
sin bild av.
Fler som utnyttjar kollektivtrafik, Kommunen
föregår med gott exempel
4
AKTIVITET
ANSVAR
FÖRVÄNTAD EFFEKT
5(11)
Nöjd Medborgarindex (NMI) – uppfattning om kommunens olika verksamheter



Resultatet för Kungälv 2014 är NMI 52 för helheten. Resultatet för 2012 var NMI 51. Förändringen
är inte statistiskt säkerställd men trenden är positiv. Medelindex för deltagande kommuner är NMI
54. Resultatet är inom intervallet 40-55 och därmed godkänd enligt SCB:s bedömning.
I SCB:s prioriteringsanalys föreslås Gator och vägar, grundskolan, stöd för utsatta personer samt
miljöarbete att prioriteras i första hand, därefter kommer Renhållning och sophämtning samt vatten
och avlopp.
I frisvaren finns det många kommentarer avseende cykelbanor.
Vilka aktiviteter pågår, är precis avslutade eller planeras inom medborgarunersökningens
prioriterade områden? (54 st)
Gator och vägar
Pågår/Just avslutad:
GC-bana längs Långedalsvägen
mellan Hareslätt och busshållplats
vid Danske sten
TGP
En trygg trafikmiljö för gående och cyklister mellan Södra
Strandvägen och bostadsområdena Myren och Hareslätt.
Ombyggnad av ytor framför nya
Stadshuset
TGP
Västra Tullen är stadens mötesplats och stadens torg
Öka tillgängligheten till Stadshuset
Ombyggnad av Bäckgatan mellan
Karantänsbron och Västra
strandgatan
TGP
Ombyggnaden av Bäckgatan innebär att oskyddade
trafikanter kommer att kunna röra sig i en trygg och säker
miljö samt att hastigheten för biltrafiken kommer att
sänkas. Kontakten mellan Kongahälla och Älven ska
stärkas
TGP
Ökad framkommlighet för kollektivtrafiken samt skapa en
säkrare trafikmiljö
Att ta bort trafiken skapar möjligheter för utökad
torgverksamhet och skapar en säkrare trafikmiljö.
Planeras:
Breddning av Torsbyvägen
Stänga infarten från Strandgatan till
Gustaf Hjerpes torg och ordna
torgytan
Ombyggnad av korsningar i
Rollsbomotet
TGP
TGP
Grundskola
Pågår/Just avslutad:
Projekt PISA-2015, innefattar många
aktiviteter såsom:
-Kommungemensam matematikscreening
-Utveckling av webbaserade läromedel
-Utveckling av kollegialt lärande
-Externa samarbeten (mathivation)
-Utveckling av samrättning/sambedömning
Fortsatt arbete med ”språket i alla ämnen”
sker på skolorna.
Syftet med upprustningen av korsningarna i anslutning till
Rollsbomotet är att öka dess kapacitet samt öka
trafiksäkerheten. Även Rollsbo:s attraktivitet som
industriområde ökar med bättre tillgänglighet.
Projektet
administreras
centralt genom
en matematikutvecklare.
Ökad måluppfyllelse i förhållande till
de nationella kunskapskraven.
På skolorna
Ökad måluppfyllelse i förhållande till
de nationella kunskapskraven.
5
AKTIVITET
ANSVAR
Arbetet fortsätter med att uppdatera
Kungälvsmodellen i matematik, inledningsvis
under våren 2015
Dialog med SYV:arna om hur de kan bidra i
att utveckla arbetet sker i inledningen av 2015.
Fortsatt kontakt med Kungälvs företagare
sker under 2015.
Centralt och på
skolorna
FÖRVÄNTAD EFFEKT
6(11)
Ökad målluppfyllelse i förhållande till
de nationella kunskapskraven.
Centralt och
Skapa goda förutsättningar för vidare
ute på skolorna utbildningsval
Ute på skolorna Öka elevernas kontakt med omvärld
och skapa goda förutsättningar för
vidare utbildningsval.
Utvärdering av socioekonomisk modell
Centralt
En mer likvärdig skola
Fortsatt diskussion om betyg och betygsanalys Centralt
En likvärdig skola
kommer att ske i grundskolans rektorsgrupp
och specialpedagognätverket under 2015.
Implementering av riktlinjer frånvaro samt
Administreras
Ökad närvaro
uppföljning genom nytt IT-system
centralt
Ett arbete med att ta fram nya blanketter för
Rapporteras av Trygga elever som trivs i skolan
anmälan av kränkande behandling pågår
skolor, överunder 2014 och vidare in i 2015. Ambitionen gripande analys
är att de ska digitaliseras.
görs centralt
Klagomålshantering, sammanställs en gång
Centralt
Ständiga förbättringar som vi själva
per år och bidrar till ständigt utvecklingsarbete
missar.
Vissa rektorer har fått ett riktat uppdrag att
Centralt
Trygga elever som trivs i skolan
implementera likabehandlingsplan och
likabehandlingsarbete i verksamheten, vilket
kommer att följas upp.
Ett arbete pågår tillsammans med EnIT, att ta Centralt
Trygga elever som trivs i skolan
fram verktyg för att förebygga kränkningar på
nätet samt riktlinjer för hur eventuella sådana
ska hanteras.
Vidare samtal med både rektorer och
Centralt och på Trygga elever som trivs i skolan
skolhälsovård om hur tryggheten och känslan skolorna
av trygghet kan öka på skolorna.
Kompetensutvecklingsplan för grundskolan
Centralt och
Bra lärare som ger bättre
ute på
förutsättningar för ökad måluppenheterna
fyllelse mot de nationella målen.
Sommar och lovskola
Centralt
Fler elever uppnår kunskapskraven.
Utveckling av övergångar och samverkan
Centralt och
Bra övergångar ger bättre
utifrån framtagna riktlinjer
mellan skolorna förutsättningar för elevens utveckling
och lärande
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Centralt
Förbättra arbetssätt och systematisk
uppföljning för att kunna utveckla
verksamheten mot de nationella målen
Förstelärare, rekrytering och organisering av
Centralt och på Bra förutsättningar för att utveckla
tjänster
skolorna
verksamheten på skolorna.
Planeras:
Uppföljning av att alla skolor har en lagenlig
elevvårdsgång och tillgång till specialpedagog
kommer att ske under 2015.
Centralt
En likvärdig skola
6
AKTIVITET
Stöd för utsatta personer
Pågår/Just avslutad:
Tidiga insatser, barn och unga
Planeras:
Social översiktsplan (SÖP)
ANSVAR
FÖRVÄNTAD EFFEKT
7(11)
Arbetsgrupp sociala investeringar, UPU, Minska barnfattigdomen
Skola, Socialtjänst
Arbetsgrupp sociala investeringar, UPU,
Skola, Socialtjänst
Minska barnfattigdomen
Miljöarbete
”Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska kunna leva miljövänligt?”
Pågår/Just avslutad:
Ren kust, Interreg VA
SamhällsLösningar för att åtgärda eller minimera
byggnad
nedskräpningen av den Bohusländska kusten.
Nettodebitering för att gynna egna
Kungälvs
Minska energiberoendet genom att gynna
satsningar på solceller och små
Energi
satsningar på egna solceller och små vindvindkraftverk
kraftverk. Från och med årskiftet gäller statlig
skattereduktion samt att Kungälv Energi köper in
den el som inte nyttjas på den egna fastigheten.
Fiskevård i vattendrag
SamhällsRestaurering av vattendrag för att få fler lekande
byggnad
öringar. Detta arbete har gett goda resultat och
antalet öringar (öringfiskare) ökar.
Öka miljöintresse och att inspirera till eget
miljöansvar genom att man får ett ökat intresse för
att vistas i och njuta av vår fina natur
Iordningsställande och restaurering
SamhällsÖka miljöintresse och att inspirera till eget
av naturområden för att få en ökad
byggnad
miljöansvar genom att man får ett ökat intresse för
tillgänglighet: Koön, Marstrandsön,
att vistas i och njuta av vår fina natur.
Kastelle-gården och flera åtgärder i
Fontin/Trankärr.
Snabbladdare för elbilar
SamhällsKommunen delfinansierade under 2014 en
byggnad
snabbladdare för elbilar, en av de första i
Kungälv
Västsverige, vilket naturligtvis uppmuntrar till
energi
anskaffning av sådana fordon.
På egna ben, årlig aktivitet där
SamhälsMiljövänliga transporter och hälsa
skolklasser utmanas att gå och cykla byggnad/
till skolan.
Skola
Kungälv kommuns
KommunFör att uppmuntra till insatser som bidrar till en
Hållbarhetsstipendium
fullmäktige
hållbar utveckling, lokalt eller globalt, ges ett årligt
stipendium på 10000 kronor för sådana
genomförda insatser.
Hållbar skola enligt Skolverkets
Skola
Tidigt sprida kunskap om hållbarhet och miljö.
kriterier alternativt Grön Flagg enligt
Håll Sverige Rent
Biodling
SamhällsSprida info om biodling och vikten av våra
alla kommunens 3eklassare erbjuds
byggnad
pollinerande insekter.
att få en lektion på plats om detta
I Bäckparken har ett apiarium anlagts, en bikupa
som man kan öppna och se på arbetet, och där
finns även infomaterial om bin och pollinering.
7
AKTIVITET
ANSVAR
”Kungälv och planeten”
Samhällsbyggnad
Kommunens Miljönyhetsbrev:
Nyckeln
(http://www.kungalv.se/nyckeln)
Samhällsbyggnad
Energirådgivning
Samhällsbyggnad
Planeras
Omställning Kungälv, ett lokalt
nätverk med personer som vill
jobbar för ett samhälle med
förnybar energi och låg
förbrukning av resurser.
Källsortering av matavfallsinsamling införs successivt i hela
kommunen under 2015.
Samhällsbyggnad
Utbyggnad av cykelbanor
Pågår/Just avslutad
GC-vägar på landsbygden, pågående byggnation/
projektering av tre sträckor
Hålta-Vävra (1,0 kilometer) – byggs just nu och
är klar i april 2015.
Tega-Staby (3,8 kilometer) - vägplanen går för
antagande till Trafikverket i maj 2015.
Solberga-Tunge skola (0,5 kilometer) - vägplanen
går för antagande till Trafikverket i maj 2015
Cykla från fästning till fästning Planering av
cykelstråk.
Överlämnad till KS/SU
Planeras (lägg till fler rader om det behövs):
Trafikverket driver vägplaner för två sträckor,
där planeras gång- och cykelvägar innan 2020:
Tjuvkil- Nordösundet (3,0 kilometer)
Ekelöv-Kareby (2,5 kilometer
Fler planerade cyckelbanor
 Kareby-Kode (6,3 kilometer)
 Stället-Ekelöv (4,8 kilometer)
8(11)
Varje termin ordnas 4-5 aktiviteter i form av
föreläsningar, klädbytardagar, odlingstips mm. En
av aktiviteterna genomförs i samband med den
internationella Earth Hour-dagen då
klimatproblemen uppmärksammas. Under 2014
deltog 400-500 personer i dessa aktiviteter.
har nu 3200 prenumeranter och antalet ökar för
varje månad. Nyckeln har funnits i 14 år och är
därmed en av landets äldsta miljötidningar. I
Nyckeln ges info om aktuella händelser, goda
exempel samt miljötips.
Minskad och smartare enegiförbrukning.
Energirådgivning erbjuds alla kommuninvånare
och mindre företag
Kommunen har deltagit på flera av nätverkets möten
och stöttat med info mm. under 2015 planerar
nätverket att starta ett stadsodlingsprojekt med
gemensamhetsodling i ytterby. Något som ska inspirera
andra att odla själv.
Matavfallet kommer att rötas till biogas.
Samhällsbyggnad
Skepp o hoj
Cykelbanor i Södra Bohuslän
FÖRVÄNTAD EFFEKT
Samhälls
byggnad
och
Trafikverket
Trafiksäkerhet, minskade utsläpp, förbättrad
folkhälsa
Efter beslut om nytt avtal med Trafikverket
hösten 2014 kommer detta arbete att
intensifieras och kommunens samtliga
tätorter kommer att vara hopbyggda med
cykelbanor år 2020.
Kultur
och
samhällsbyggnad
Södra
Bohuslän
Turism
Förbättrade förutsättningar för
cykelturismen, som också ger effekter för de
boende och verksamma inom närområdet av
cykelbananan
Förbättrade förutsättningar för
cykelturismen, som också ger effekter för de
boende och verksamma inom närområdet av
cykelbananan
Trafikverket
Trafiksäkerhet, minskade utsläpp,
förbättrad folkhälsa
Samhällsbyggnad.
Trafikverket
Nya avtalet mellan Trafikverket och
Kungälvs kommun omfattar
byggnationen av fem cykelvägar som ska
8
AKTIVITET
ANSVAR
 Ekelöv-Risby (2,0 kilometer)
 Vävra-Tjuvkil (3,8 kilometer)
 Kärna-TorsbyTofta (3,8 kilometer)
Det pågår också en dialog med Niklas Bladhs
stiftelse gällande sträckan Kärna – Kornhall.
En sträcka på ca 7 km vara ca 2 km är byggd
och besiktigad.
Niklas
Bladhs
stiftelse
Vatten och avlopp
Pågår/Just avslutad (lägg till fler rader om det behövs):
Information med fokus på miljöVA-enheten
vänlig avloppshantering. Ett ex är
Vattendagen vid älven i somras.
Renhållning och sophämtning
Pågår/Just avslutad (lägg till fler rader om det behövs):
Bytardagar på Munkegärde ÅVC. RenhållningsContainrar för möbler mm som
enheten
skänks till second-hand-affärer.
Löpande miljöinfo i sitt
Renhållningsnyhetsbrev till medborgarna
enheten
Skräpplockardagarna (Håll
Skola, SamhällsSverige Rent)
byggnad
Strandstädning
Kusträddardagen i Marstrand
Arbetslivscentrum
(ALC) Kommunen
sponsrar även Städa
Sverige som i sin tur
betalar ersättning till
idrotts-föreningar
som städar en
strandremsa.
Samhällsbyggnad
Planeras (lägg till fler rader om det behövs):
Insamling av matavfall och
Renhållning
kärltömning
Återvinningscentralerna rustas
upp och anpassas för att möta
kundernas behov
Renhållning
FÖRVÄNTAD EFFEKT
9(11)
stå klara innan år 2021. Trafikverket kan
påbörja upprättandet av vägplaner för
flera sträckor samtidigt, utifall någon
sträcka stöter på hinder
Trafiksäkerhet, minskade utsläpp,
förbättrad folkhälsa
Kunskapspridning, förbättrad vattenkvalitet
Uppmuntra återanvändning, bla genom
återkommande Bytardagar som startades ifjol.
Kunskapspridning
Ca 4000 elever och lärare städar under en dag
sitt närområde på skräp. Självklart med tanke
att få ett ökat miljöintresse bland skolbarnen.
Renare stränder
Många vittnesmål har kommit från de
ansvariga ledarna om att de ungdomar som
deltar uppskattar arbetet och även att de
reagerar kraftigt mot att så mycket skräp
hamnar våra stränder.
Under 2012 och 2013 anordnade kommunen
en städdag dit allmänheten inbjöds. Detta
planeras även för 2015. Ett 70-tal personer
har deltagit på de tidigare städdagarna
Från och med 1 maj 2015 kommer kommunen
påbörja insamling av matavfall. I samband med
införandet går kommunen över från säck till kärl. Alla
kärl kommer att taggas vilket innebär att samtliga
tömningar registreras i kommunens kundhanteringssystem. Detta medför att kommunen kan ge en bättre
service vid exempelvis missade tömningar.
Tydlig och enhetlig skyltning planeras för samtliga
återvinningscentraler. Utöka antalet fraktioner och
satsa mer på återanvändning
9
AKTIVITET
ANSVAR
FÖRVÄNTAD EFFEKT
10(11)
Nöjd inflytandeindex (NII) – medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter




Resultatet för Kungälv 2014 är NII 38. Resultatet för 2012 var NII 35. Förändringen är inte
statistiskt säkerställd men ändå rätt trend. Medelindex för deltagande kommuner är NII 40.
o Resultatet är inte godkänt!
Information och kontakt har högre index än förtroende och påverkan.
Även bland frisvaren finns det kommentarer med anknytning till NII som att kommunens
webbplats måste förbättras, svårigheter att kunna påverka och förslag om medborgardialoger
Prioriterade områden är förtroende och påverkan
Vilka aktiviteter pågår, är precis avslutade eller planeras inom medborgarunersökningens
prioriterade områden? (19 st)
Påverkan (öka medborgare och brukares möjlighet att påverka verksamheter och politiska beslut samt ökad
dialog med politker och tjänstemän i Kungälvs kommun)
Pågår/Just avslutad:
Världsklass – medborgarlöften
” Det finns en tydlig skillnad hur
förvaltningen bedömer sig själv när vi
jämför medborgar-undersökningar
och medarbetarundersökningar.
Förvaltningen och politiken tycker att
de möter upp medborgaren mer än
vad medborgaren anser” På vilket sätt
kan vi förändra bilden av oss själva?
Vi tror på löften till medborgaren.
Leveratörsträffar
Dialog upphandling – lokala
näringlivet
Tillgängliggöra politiska dokument
tekniskt och innehållsmässigt
Nya hemsidan
Facebook
Framtagande av styrdokument för
medborgardialog
(policy och metodhandbok/
tillämpningsanvisningar e.d.)
Projektet täcker
hela förvaltningen
Specifikt arbetar
delprojekt Kultur
med detta.
Projektledare ;
Eva Regnell
Ekonomi och
upphandling
Ekonomi och
upphandling
Enheten för
kommunkansli
och juridik
Kommunikations
enheten
Kommunikations
enheten
UPU/KLS
Planeras (lägg till fler rader om det behövs):
Medborgarlöften,
Förvaltningsledning
Kvalitetsområden
Medborgaren och medarbetare har en
upplevd känsla av att ha samma bild av vad
de menar gällande
 bemötande och tillgänglighet
 kvalitet i tjänsten
 samhällsansvar
Kungälvs kommun är tydlig över vad som
medborgaren kan förvänta sig – löften till
medborgaren
Uppföljning inför nya avtal – för lärande
och efter avtal är slutna
Skapa kontakter och ökad förståelse för
varandras processer
Ökad tillgänlighet för medborgaren, med
eller utan funktionshinder
Ökad dialog
Nya målgrupper och ökad tillgänglighet
Bättre styrning av dialogen och ökad
användning av dialog som en del i
processen. Att våga pröva olika metoder
för dialog. Ökat förtroende för kommunen
och de förtroendevalda. Minskat antal
överklaganden
Tydlighet om vad kommunen erbjuder och
vad som levereras
10
AKTIVITET
ANSVAR
FÖRVÄNTAD EFFEKT
11(11)
Världsklass – Förändra radikalt
”Vi har funnit att medborgaren
kommer in med synpunkter på
förslag till förbättring. Vi tar
emot förslagen/synpunkterna
– tackar för dem –Egentligen
bearbetas inte frågan. Tillit till
kommunen sjunker.”
Information till lokala
näringlivet om upphandling.
Synliggöra kommunens
upphandlings- och
inköpsrutiner genom bland
annat kommunens webbplats
Jämställda och trygga offentliga
miljöer
Ansökan Boverket
Projektet täcker hela
förvaltningen , ytters
arbetar
Kommunledningssektor
och Kultur och
Samhällsservice – Kundcenter med projektet
Medborgaren är med sina synpunkter
medskapare av verksamhetsutvecklingen på riktigt!
Vi har kända och utvecklade
inflytelsearenor
Återkopplingen av synpunkter/förslag från
medborgaren är utvecklad, tydlig och ärlig
Ekonomi och
upphandling
Skapa kontakter och öka kunskapen om
offentlig upphandling i allmänhet och
kungälvs kommun i synnerhet.
Ökar även förtroendet
UPU och
samhällsutvveckling
Medborgardialogen i projekt
Smart MR, Urbana
stationsamhället Ytterby
Twitter
Inom ramen för projekt Hela
Ytterby diskuteras möjligheten
att använda olika typer av
medborgardialog för att nå fler
grupper än traditionellt
UPU och
samhällsbyggnadssektorn
Flickor och pokars uppfattning om vad
som är trygghetsskapande i den offentliga
miljön. Effekterna kommer att synliggöras i
stråket mellan Komarken och Kungälvs
centrum
Nya metoder och verktyg för en förbättrad
dialog med lokalsamhället
Kommunikationsenheten Nya målgrupper, ökad tillgänglighet
Plan/ Samhällsbyggnad
Bredare beslutsunderlag som beaktar fler
UPU/KLS
aspekter än de vanliga, tex sociala
Förtroende (öka medborgare och brukares förtroende för politiker, tjänstemän i Kungälvs kommun)
Pågår/Just avslutad (lägg till fler rader om det behövs):
Förtydliga information
Kommunikations- Förståelse för fattade beslut
enheten
Förenklade och förbättrade texter på
Kommunikations- Ökat förtroende
nya hemsidan, Facebook och övrig
enheten
extern information.
Kommunicera via rörlig bild
Kommunikations- Få möta, höra och se personerna bakom
enheten
besluten
Om nya demokratiberedningen
UPU/KLS
Fler arenor för möten  fler personer som
godkänner inleds en planering av en
möter en politiker.
demokrativeckan i oktober
Ökat fokus på demokratifrågor både för
medborgare, personal och förtroendevalda.
Planeras (lägg till fler rader om det behövs):
Näringslivset i stads- och
UPU/samhällssamhällsutvecklingen
utvecklingsenheten GR
och BRG
Förbättrade förutsättningar för att möta
näringslivets behov i samhällsplaneringen.Viktigt dels m a a att
näringslivet måste våga investera i
kommunen för att också medverka till
ökad sysselsättning
11