Nyckeltals jämförelse 2015

Appendix - Nyckeltal i rapporten
Detta appendix innehåller en förteckning över samtliga nyckeltal i rapporten. I kolumnen
Anmärkning informeras om särskilda händelser kring nyckeltalet. Exempel på händelser kan vara att
nyckeltalet är nytt (N) eller uppdaterats med ny statistik (U).
Nyckeltal
Sid
Anmärkning
1. Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare
7
2. Demografisk försörjningskvot, kommun
8
3. Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
9
N
4. Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
10
N
5. Utrikes födda vuxna invånare, andel (%)
11
N
6. Skattesats totalt kommun, (%)
12
N
7. U. Nöjd Kund-Index, Serviceundersökning – Totalt
13
N
8. U. Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar enligt MFS, %
14
N
9. U. Byggnader, andel förnybar energi samt restvärme enl EES, (%)
15
N
10. Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv
16
N
11. Sjukpenningtalet bland kommunens invånare, antal dagar
17
N
12. Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv
18
13. Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel (%)
19
14. U. Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)
20
15. Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
21
16. Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning,
andel (%)
22
17. Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år
23
N
18. Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år
24
N
19. U. Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
25
N
20. U. Invånare 16-84 år med låg tillit till andra, andel (%)
26
N
21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100))
27
22. Åldersstruktur, 2013
28
23. Förvärvsarbetande per åldersgrupp, andel % 2013
29
24. Arbetslöshet mars månad, (%)
30
25. Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.
31
26. Skatteintäkter kommunen, kr/inv
32
27. Skillnad egentlig verksamhet i förhållande till snittet för alla kommuner 2013, (%)
33
28. Avvikelse redovisad kostnad – strukturårsjusterad standardkostnad 2013, (%)
34
29. Soliditet inklusive pensionsåtagande kommun, (%)
35
30. Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser kommun, kr/inv
36
31. Självfinansieringsgrad för kommunens nettoinvesteringar, (%)
37
32. Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv
38
33. Nöjd Region-Index – Helheten
39
N
34. U. Nöjd Inflytande-Index – Helheten
40
N
35. U. Nöjd Medborgar-Index – Helheten
41
N
36. U. Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
42
N
37. U. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
43
U
38. Månadsavlönad personal, heltidsanställda i kommunen, andel
44
103
U
U
N
39. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)
45
40. U. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)
46
N
41. U. Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)
47
N
42. U. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%)
48
N
43. U. Informationsindex för kommunens webbplats
49
N
44. Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal
50
45. Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
51
46. U. Elever i årskurs 5: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen,
andel (%). N
52
N
47. U. Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen,
andel (%)
53
N
48. Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor, andel(%)
54
U
49. Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev
55
50. Meritvärde i åk. 9 i kommunala skolor, genomsnitt
56
U
51. Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, andel
57
U
52. Sökande till gymnasieskolan intagna på 1:a handsval, andel (%)
58
53. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl IV, andel (%)
59
54. Kostnad för kommunal gymnasieskola (enl. Skolverket), kr/elev
60
55. Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt
61
56. Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/inv 0-64 år
62
57. Invånare 0-64 år med insatser enligt LSS, andel (%)
63
58. Verkställighet i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS § 9.9,
medelvärde
64
U
59. Verkställighet i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enligt LSS,
medelvärde
65
U
60. Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10-12 månader under året, andel
(%)
66
61. Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll
67
62. Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 0-64 år
68
63. U. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom
försörjningsstöd, medelvärde
69
N
64. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)
70
N
65. Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)
71
66. Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel
(%)
72
N
67. Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet, andel %
73
U
68. Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel %
74
U
69. Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år
75
70. Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv
76
71. Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv
77
72. Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv 0-20 år
78
73. Vårddygn i familjehem, antal/inv 0-20 år
79
U
74. Vårddygn i institutionsvård, antal/inv 0-20 år
80
U
75. Nöjd kund index, hemtjänst (äldreomsorg) – helhet
81
U
76. Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)
82
77. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+
83
104
U
78. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
84
79. U. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar,
medelvärde
85
N
80. U. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
86
U
81. Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)
87
82. Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalintäkter, kr/inv 65+
88
83. Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare
89
84. U. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)
90
85. U. Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv
91
86. Kostnad buss, bil och spårbunden trafik, kr/inv
92
87. Nettokostnader gator och vägar samt parkering, kr/inv
93
88. Nettokostnader parker, kr/inv
94
89. Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal per barn 0-14 år
95
90. Nettokostnader fritidsgårdar, kr/inv
96
91. Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv
97
92. Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv
98
93. U. Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)
99
94. Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv
100
95. Priser för värme, varmvatten, vatten och återvinning, el och renhållning kr/kvm
101
N
96. Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl biologisk behandling, andel %
102
N
105
U