Vad tycker de äldre 2014

2015-03-27
9. Vad tycker de äldre, 2014
Redovisning/analys av ”Vad tycker de äldre” i
Vallentuna kommun 2014
2014-10-20 Urban Jonsson
2015-03-27
Svarsfrekvenser
Verksamhet
År
Antal svar
Svarsfrekvens
Säbo, Vallentuna
2014
79
53%
Säbo, Vallentuna
2013
87
59%
Säbo, Vallentuna
2012
86
59%
Säbo, Sverige
2014
37790
55%
Hemtjänst, Vallentuna
2014
225
71%
Hemtjänst, Vallentuna
2013
224
79%
Hemtjänst, Vallentuna
2012
184
75%
Hemtjänst, Sverige
2014
92 945
67%
Socialtjänsten i Vallentuna har en bra svarsfrekvens som tycks bestå, när
det gäller hemtjänsten är vi betydligt över rikssnittet med en stigande trend.
2015-03-27
I förhållande till våra ”jämförelsekommuner”
Socialtjänsten i Vallentuna har valt ut ett antal jämförbara kommuner,
med vilka vi jämför våra värden i de olika mätningarna. Dessa
kommuner har många likheter med Vallentuna vad gäller storlek,
närhet till storstad, demografi mm. I vår verksamhetsplan finns mål
formulerade som beskriver på vilken ”plats” vi vill befinna oss i denna
gruppering, när det gäller kundnöjdhet.
2015-03-27
Särskilt boende äldre
2015-03-27
Säbo
Nöjd Kund Index, Särskilt boende äldre, 2012,
2013, 2014
100
90
86
80
70
88
87
83
86
86
87 87
84 85
77
74
80 81
8:a
90
80
72
76
78
60
77
78 77
76
63
2013
50
2014
40
30
20
10
0
2012
Salem
Ekerö
Österåker
Tyresö
Värmdö
Sigtuna
Upplands-Bro Vallentuna
Bilden visar indexvärde på frågan om hur nöjd kunden är med sitt boende som helhet. I diagrammet framgår värdet i respektive
jämförelsekommun de senaste tre åren.
2015-03-27
Vad är det som påverkar nöjdheten?
Nöjd?
Upplevd
trygghet
2015-03-27
Profiljämförelse mellan år, SÄBO, Vallentuna
Bemötande
Kontakt Ssk
100
90
Har tid
80
70
60
Aktiviteter
Info förändring
50
40
30
20
Möjlighet att komma ut
Påverka
10
0
2013
2014
Måltidsmiljö
Åsikter/önskemål
Mat smakar bra
Trivsamt, ute
Trygghet
Trivsamt, inne
Profilen visar indexvärde på frågor inom ett antal områden som sannolikt påverkar NKI. I detta fall framgår förändring mellan mätningen
2013 och 2014, dvs egen förändring. Positiva resp. negativa förändringar visas med gröna resp. röda pilar.
2015-03-27
Profiljämförelse med "bättre" kommuner, SÄBO, 2014
Bemötande
Kontakt Ssk
100
90
Har tid
80
70
60
Aktiviteter
Info förändring
50
40
Ekerö
30
Salem
20
Möjlighet att komma ut
Påverka
10
0
Sigtuna
Tyresö
Upplands-Bro
Vallentuna
Åsikter/önskemål
Måltidsmiljö
Värmdö
Österåker
Trygghet
Mat smakar bra
Trivsamt, ute
Trivsamt, inne
Profilen visar indexvärde på frågor inom ett antal områden som sannolikt påverkar NKI. I detta fall kommuner i jämförelsegruppen med
bättre NKI 2014. Positiva resp. negativa avvikelser visas med gröna resp. röda pilar.
2015-03-27
Nöjd Kund Index, Särskilt boende äldre, 2014
100
100
90
80
76
70
78
82
60
50
58
40
30
20
10
0
Korallen
Augustendal
Väsbygården
Vårdbo
Stångberga
Bilden visar indexvärde på frågan om hur nöjd kunden är med sitt boende som helhet. I diagrammet framgår värdet för respektive
särskilt boende för äldre i kommunen.
2015-03-27
Profiljämförelse äldreboenden, Vallentuna, 2014
Bemötande
100
Aktiviteter
90
Har tid
80
70
60
Möjlighet att komma ut
Info förändring
50
40
30
Måltidsmiljö
20
Korallen
10
Väsbygården
Påverka
0
Augustendal
Vårdbo
Stångberga
Mat smakar bra
Åsikter/önskemål
Trivsamt, ute
Trygghet
Trivsamt, inne
Profilen visar indexvärde på frågor inom ett antal områden där kommunens olika äldreboenden jämförs. Att profilen för Stångberga
hamnar på 0 för information vid förändring beror på att antal svar på denna fråga var för få för att särredovisas.
2015-03-27
Profiljämförelse äldreboenden, Vallentuna, 2014
Aktiviteter
Möjlighet att komma ut
Måltidsmiljö
Bemötande
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Har tid
Info förändring
Påverka
Offentlig regi
Åsikter/önskemål
Mat smakar bra
Trivsamt, ute
Enskild regi
Trygghet
Trivsamt, inne
Profilen visar indexvärde på frågor inom ett antal områden där offentligt resp. enskild regi jämförs.
2015-03-27
När det gäller den sammantagna nöjdheten är skillnaden mellan offentligt och enskilt driven verksamhet mycket liten. Visserligen har
offentligt driven verksamhet en något större polarisering i de omdömen som lämnats, men omräknas värdet till ett index hamnar man på
samma värde (89,6) det är alltså ett mycket likartat omdöme.
2015-03-27
I fokus för att förbättra…
Säbo
2015-03-27
Hemtjänst
2015-03-27
Nöjd Kund Index, Hemtjänst, 2012/2013/2014
3:a
100
90
80
70
60
50
Htj
94 94
96
96
94 95
99
92 93 93
86
90 89
88 89
83
87
86
84 85
77
83
81
76
2012
2013
2014
40
30
20
10
0
Bilden visar indexvärde på frågan om hur nöjd kunden är med sin hemtjänst som helhet. I diagrammet framgår värdet i respektive
jämförelsekommun de senaste tre åren.
2015-03-27
Profiljämförelse mellan år, Hemtjänst, Vallentuna
Trygghet
Bemötande
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Har tid
2013
2014
Åsikter/önskemål
Synpunkter & klagomål
Info förändring
Påverka
Profilen visar indexvärde på frågor inom ett antal områden som sannolikt påverkar NKI. I detta fall framgår förändring mellan mätningen
2013 och 2014, dvs egen förändring. Positiva resp. negativa förändringar visas med gröna resp. röda pilar.
2015-03-27
Htj
Profilen visar indexvärde på frågor inom ett antal områden som sannolikt påverkar NKI. I detta fall kommuner i jämförelsegruppen med
bättre NKI 2014. Positiva resp. negativa avvikelser visas med gröna resp. röda pilar.
2015-03-27
Htj
Profilen visar indexvärde på frågor inom ett antal områden där kommunens olika hemtjänstutförare jämförs. Utförare med färre enkätsvar
än 8 kan tyvärr inte redovisas. Kommunens hemtjänst redovisas i de olika grupperna, Brottby, Centrum, Kårsta och Rosengården.
2015-03-27
Htj
Bilden visar indexvärde på frågan om hur nöjd kunden är med sin hemtjänst som helhet. I diagrammet framgår värdet för respektive
hemtjänstgrupp i kommunen.
2015-03-27
I fokus för att förbättra…
Htj
2015-03-27