Lysande förskolan

Sundbybergs stad
Skolundersökning 2015
Föräldrar förskola
Lysande förskolan
Antal svar Lysande förskolan: 33 (62 %)
Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %)
1
Innehåll
Om undersökningen
Förklaring av diagram
Resultat
- Per fråga
- NöjdKundIndex (NKI)
Frågorna
2
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk samt postal
enkät. Ett mail med en unik länk skickades till föräldrarna. Till de
föräldrar där mailadress saknades skickades enkäten postalt.
Totalt genomfördes tre utskick per mail, varav två påminnelser. Till de
föräldrar som inte svarat efter två mailpåminnelser eller där förskolan
saknade korrekt mailadress skickades en postal enkät. Även de
föräldrar (utan mailadresser) som inte hade svarat på den första
postala enkäten fick ytterligare en postal enkät. En förälder per
barn/elev har erbjudits möjlighet att svara.
Urvalet tillhandahölls av kommunen.
Genomförandeperiod 16 mars – 2 april, 2015
Leverantör: Markör Marknad & Kommunikation AB
3
Förklaring av diagram
Bilderna på kommande sidor visar resultatet för förskolan 2015, 2014
samt 2013 jämfört mot aktuell regiform i kommunen totalt (2015).
Frågorna har besvarats på en skala från 1-4. Det har också funnits
möjlighet för respondenten att svara ”vet ej”.
Medelvärdet per fråga i kommande bilder är beräknat som ett
medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan
(exklusive vet ej).
OBS! För att ett resultat ska tas fram krävs att minst 5 personer har
svarat i den aktuella gruppen.
4
Förklaring av diagram
Behandling av ”vet ej” svar
Graferna visar andelen av de som svarat som avgivit ett visst ”betyg”.
Andelarna beräknas exklusive ”vet ej-svar”. Det innebär att summan
av betyget 1,2, 3 och 4 (instämmer inte alls-instämmer helt) summerar
till 100 procent (avrundningar kan förekomma).
”Vet ej” redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit
svaret ”vet ej”.
Syftet med att redovisa ”vet ej” separat är att möjliggöra jämförelser
mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas ”vet ej” i
graferna så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel
som svarat vet ej vilket omöjliggör en korrekt jämförelse.
5
Resultat
6
Normer och värden
procent
0
Lysande förskolan 2015
Jag upplever att mitt barn
känner en trygghet i
verksamheten på förskolan.
50
33
Lysande förskolan 2013 0 5
3,6
3
3,7
1
3,5
3
3,6
5
3,8
5
3,5
6
3,4
15
86
3,9
10
85
3,8
11
3,6
10
68
21
74
41
56
32
Lysande förskolan 2013 0
65
25
Samtliga fristående förskolor 2015 2 3
75
33
4
Lysande förskolan 2014 0
0
27
Lysande förskolan 2014 03
Lysande förskolan 2015
3,9
90
Lysande förskolan 2015 03
Mitt barn får göra det som
intresserar henne/honom
utan påverkan av att något
anses vara typiskt för
endast flickor eller pojkar
att göra.
0
58
Lysande förskolan 2014 0 10
14
62
18
64
14
Lysande förskolan 2013 03
12
Samtliga fristående förskolor 2015 2 7
24
1) Instämmer inte alls
67
2)
Vet ej (%)
3,5
36
Samtliga fristående förskolor 2015 2 4
Personalen motverkar aktivt
att något barn far illa.
100 Medelvärde
3)
4) Instämmer helt
7
Utveckling och lärande (1/2)
procent
0
Personalen arbetar aktivt
med mitt barns lärande.
Personalen arbetar aktivt
med mitt barns
språkutveckling.
Lysande förskolan 2015
Lysande förskolan 2014
Lysande förskolan 2013
Samtliga fristående förskolor 2015
50
06
27
03
26
0 11
11
Personalen arbetar aktivt
med att utveckla mitt
barns förmåga att
använda matematik.
Lysande förskolan 2015
Lysande förskolan 2014
Lysande förskolan 2013
Samtliga fristående förskolor 2015
Personalen arbetar aktivt
så att mitt barn kan
utveckla förmågan att
fungera väl med andra
och få kamrater.*
Lysande förskolan 2015 0 9
Lysande förskolan 2014 0 8
Samtliga fristående förskolor 2015 2 4
Mitt barn får en lämplig
blandning av aktiviteter
under varje dag.
Lysande förskolan 2015
Lysande förskolan 2014
Lysande förskolan 2013
Samtliga fristående förskolor 2015
*Frågan ställdes inte år 2013
3,7
3
3,7
0
3,5
1
3,4
6
3,5
3
3,6
0
54
3,4
6
53
3,4
3
64
3,6
3
66
3,6
8
3,3
14
3,5
3
3,6
5
3,5
3
3,4
3
3,7
0
3,6
0
3,4
3
79
62
29
58
38
54
24
68
34
0 9
38
30
33
03
31
2
0
30
Lysande förskolan 2015 3 10
Lysande förskolan 2014 0 8
Lysande förskolan 2013 0 8
Samtliga fristående förskolor 2015 2 11
12
38
48
34
56
21
71
34
06
60
47
03
47
23
0 8
75
26
9
66
32
1) Instämmer inte alls
57
2)
3)
Vet ej (%)
3,6
67
72
2 6
2
100 Medelvärde
4) Instämmer helt
8
Utveckling och lärande (2/2)
procent
0
Lysande förskolan 2015
Inomhusmiljön ger bra
möjlighet till lek och annan
aktivitet.
50
30
10
Lysande förskolan 2013
2,9
0
3,1
0
3,0
0
3,1
1
66
3,6
3
66
3,6
5
3,8
16
3,5
6
3,4
27
3,3
45
55
3,3
46
53
3,4
21
36
43
35
38
29
45
31
26
Lysande förskolan 2013 0
25
Samtliga fristående förskolor 2015 2 5
Samtliga fristående förskolor 2015
1
30
19
Lysande förskolan 2014 0 8
Lysande förskolan 2013
3,3
50
14
7
75
35
4
Lysande förskolan 2014 0
0
33
18
14
Lysande förskolan 2015
Miljöansvar och
miljötänkande beaktas på
ett bra sätt i förskolans
olika aktiviteter.
3,5
35
18
Lysande förskolan 2015 03
Mitt barn ges tillfälle att
skapa och kommunicera
med hjälp av olika
uttrycksformer.
0
53
12
12
Samtliga fristående förskolor 2015
3,3
48
42
4
Lysande förskolan 2014
0
38
Lysande förskolan 2013 0 5
17
58
17
18
5
15
3 10
63
32
50
25
35
1) Instämmer inte alls
2)
3)
Vet ej (%)
3,5
61
15
Lysande förskolan 2015
Utomhusmiljön ger bra
möjlighet till lek och
annan aktivitet.
36
Lysande förskolan 2014 0
Samtliga fristående förskolor 2015
100 Medelvärde
4) Instämmer helt
9
Barns inflytande
procent
0
50
Lysande förskolan 2015 0
Lysande förskolan 2014
100 Medelvärde
30
70
30
33
Lysande förskolan 2013 0 6
26
64
Vet ej (%)
3,7
18
3,6
15
3,6
13
3,6
11
3,5
30
3,4
20
3,5
21
3,4
16
Mitt barns uppfattningar och
åsikter respekteras.
Samtliga fristående förskolor 2015 1 4
32
Lysande förskolan 2015 0 4
Förskolan arbetar för att
mitt barn är med och
påverkar sin egen
vardagssituation utifrån
sina förutsättningar.
63
39
Lysande förskolan 2014 0 9
57
38
Lysande förskolan 2013 0 10
Samtliga fristående förskolor 2015 2 6
68
53
33
57
38
1) Instämmer inte alls
54
2)
3)
4) Instämmer helt
10
Förskola och hem (1/2)
procent
0
Lysande förskolan 2015
Mitt barns utveckling och
lärande dokumenteras
och följs upp.
50
3
10
Samtliga fristående förskolor 2015
3
11
Lysande förskolan 2015
3
12
Lysande förskolan 2013 03
Samtliga fristående förskolor 2015
4
12
3,4
3
3,4
5
3,3
8
3,4
6
3,5
8
31
60
3,5
10
59
3,4
9
3,3
0
3,4
3
3,4
3
3,3
3
3,7
0
3,8
0
3,8
5
3,4
3
48
33
54
29
13
58
31
51
73
18
80
14
11
3,2
59
27
Lysande förskolan 2014 03
Vet ej (%)
32
36
13
5
55
27
Lysande förskolan 2014 0 13
Lysande förskolan 2013 0
49
26
Lysande förskolan 2013 0 9
Lysande förskolan 2015 0
Jag har fått information
om förskolans mål och
arbetssätt.
33
19
5 3
Samtliga fristående förskolor 2015
54
14
Lysande förskolan 2015 0
Jag är nöjd med det
inflytande jag har i
verksamheten.
51
41
4
Lysande förskolan 2014
41
36
50
Samtliga fristående förskolor 2015
Vid utvecklingssamtalen
får jag tydlig information
om mitt barns
utveckling.
45
Lysande förskolan 2014 3 10
Lysande förskolan 2013
100 Medelvärde
84
25
1) Instämmer inte alls
59
2)
3)
4) Instämmer helt
11
Förskola och hem (2/2)
procent
0
Jag har fått information
om föräldrastöd som
erbjuds av Sundbybergs
stad.*
Lysande förskolan 2015
Jag är nöjd med
verksamheten på mitt
barns förskola.
Jag kan rekommendera
mitt barns förskola.
*Frågan ställdes inte år 2013
6
6
2,1
10
2,3
18
3,5
0
73
3,7
0
Lysande förskolan 2013
5
71
3,5
3
Samtliga fristående förskolor 2015
4
63
3,5
1
64
3,5
0
3,7
0
3,6
5
3,4
0
3,5
0
3,8
0
3,5
8
3,4
0
21
13
25
27
25
Lysande förskolan 2013 0 8
3
10
Lysande förskolan 2015
3
9
5
27
60
67
18
9
23
70
21
11
19
73
22
Samtliga fristående förskolor 2015
11
70
11
8
Lysande förskolan 2014 03
Lysande förskolan 2013 3
21
20
3 6
Lysande förskolan 2014 03
11
18
Lysande förskolan 2014 0 8
Samtliga fristående förskolor 2015
15
11
28
35
80
17
69
25
1) Instämmer inte alls
61
2)
Vet ej (%)
1,8
25
42
Samtliga fristående förskolor 2015
Lysande förskolan 2015
100 Medelvärde
54
Lysande förskolan 2014
Lysande förskolan 2015
Jag är nöjd med den
dagliga kontakten som
jag har med förskolan.
50
3)
4) Instämmer helt
12
NöjdKundIndex (NKI)
13
NöjdKundIndex (NKI)
NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna är att
ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade frågeställningar och
beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan olika grupper.
NKI baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala
1. Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?
Skala: Inte alls nöjd – I allra högsta grad nöjd
2. Hur väl uppfyller förskolan och dess verksamhet de förväntningar du haft?
Skala: Inte alls - I allra högsta grad
3. Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns
förskola kommer? Skala: Långt ifrån - Mycket nära
NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de tre frågorna.
Medelvärdet har sedan indexerats 0-100.
14
NöjdKundIndex (NKI)
Lysande förskolan 2015
72
Lysande förskolan 2014
80
Lysande förskolan 2013
74
Samtliga fristående förskolor 2015
72
0
20
40
60
80
100
15
NKI
Om du tänker på ditt barns förskola i sin
helhet - hur nöjd är du då med den?
procent
0
Lysande förskolan 2015
50
30 6
Lysande förskolan 2014 030
Lysande förskolan 2013 0
9
24
13
10
Samtliga fristående förskolor 2015 11 3 3
100
24
18
38
3 3 5
5
13
8
1) Inte alls nöjd
28
23
2
3
18
4
5
20
18
19
6
26
16
7
8
9
15
25
Medelvärde
Vet ej (%)
7,7
0
8,5
0
7,8
0
7,7
0
10) I allra högsta grad nöjd
16
NKI
Hur väl uppfyller förskolan och dess
verksamhet de förväntningar du haft?
procent
0
Lysande förskolan 2015
50
30
9
3
Lysande förskolan 2014 03030
Lysande förskolan 2013 0
8
24
16
27
26
3
8
5
Samtliga fristående förskolor 2015 2 2 4 4
6
7
1) Inte alls
100
2
5
17
4
15
26
22
3
18
14
35
16
5
26
6
15
7
8
9
27
Medelvärde
Vet ej (%)
7,7
0
8,4
3
7,9
3
7,6
1
10) I allra högsta grad
17
NKI
Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant
ideal tycker du att ditt barns förskola kommer?
procent
0
Lysande förskolan 2015
50
303 3 3
Lysande förskolan 2014 03 3 5
Lysande förskolan 2013
Samtliga fristående förskolor 2015
30
39
8
8
21 3
12
5
15
30
3
11
7
1) Långt ifrån
100
6
10
17
12
2
3
4
6
13
17
16
5
6
30
17
22
15
7
19
16
8
9
16
Medelvärde
Vet ej (%)
7,1
0
7,7
0
7,2
5
7,2
1
10) Mycket nära
18
Enkätfrågorna
Normer och värden
1. Jag upplever att mitt barn känner en trygghet i verksamheten på förskolan.
2. Personalen motverkar aktivt att något barn far illa.
3. Mitt barn får göra det som intresserar henne/honom utan påverkan av att något anses vara typiskt för endast flickor
eller pojkar att göra.
Utveckling och lärande
4. Personalen arbetar aktivt med mitt barns lärande.
5. Personalen arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling.
6. Personalen arbetar aktivt med att utveckla mitt barns förmåga att använda matematik.
7. Personalen arbetar aktivt så att mitt barn kan utveckla förmågan att fungera väl med andra och få kamrater.
8. Mitt barn får en lämplig blandning av aktiviteter under varje dag.
9. Inomhusmiljön ger bra möjlighet till lek och annan aktivitet.
10. Utomhusmiljön ger bra möjlighet till lek och annan aktivitet.
11. Mitt barn ges tillfälle att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer.
12. Miljöansvar och miljötänkande beaktas på ett bra sätt i förskolans olika aktiviteter.
Barns inflytande
13. Mitt barns uppfattningar och åsikter respekteras.
14. Förskolan arbetar för att mitt barn är med och påverkar sin egen vardagssituation utifrån sina förutsättningar.
19
Enkätfrågorna
Förskola och hem
15. Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp.
16. Vid utvecklingssamtalen får jag tydlig information om mitt barns utveckling.
17. Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten.
18. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.
19. Jag har fått information om föräldrastöd som erbjuds av Sundbybergs stad (exempelvis föräldragrupper, enskilda
samtal, föreläsningar).
20. Jag är nöjd med den dagliga kontakten som jag har med förskolan.
21. Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola.
22. Jag kan rekommendera mitt barns förskola.
NKI
24. Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?
25. Hur väl uppfyller förskolan och dess verksamhet de förväntningar du haft?
26. Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns förskola kommer?
Övriga synpunkter
27. Övriga synpunkter
20