Hur nöjd eller missnöjd är du med kvalitet och funktion på följande?

Studentnöjdhet vid LTU 2009
Sammanfattande mått
Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med…
Fråga
Andel nöjd (4-5)
Andel missnöjd (1-2)
Medelbetyg
Felmarginal
2.14 …den utbildning du
hittills genomgått på LTU?
62.4 %
11.5 %
3.64
0.04
3.14..tillgång på lokaler och
utrustning?
58.5 %
8.8 %
3.62
0.04
3.29 ..kvalitet och funktion
hos lokaler och utrustning?
50.3 %
9.8 %
3.49
0.04
4.14 ..de stödtjänster som
LTU erbjuder?
47.9 %
11.0 %
3.46
0.04
6.6 ..den externa
utbildningen?
67.3 %
7.2 %
3.86
0.06
9.1 ..som student vid LTU?
68.9 %
8.9 %
3.80
0.04
Helhetsomdöme / sammanfattning
•
Andelen som svarade ”vet ej” var mindre än 1 % i frågorna 2.14 och 9.1. I fråga 3.14 var
andelen 4 %, 3.29 2 %. I fråga 4.14 var andelen 18 % och i fråga 6.6 var andelen 15 %.
•
Totalt svarade 2716 studenter på enkäten.
•
Felmarginalerna är anpassade för 95 % säkerhet, dvs: med 95 % säkerhet så täcker
intervallet medelbetyg ± felmarginal det värde för medelbetyg som vi skulle fått om vi haft
tillgång till svar från alla studenter.
•
7 av 10 studenter anger att de är nöjda som studenter vid LTU. Knappt 1 av 10 anger
att de är missnöjda.
Helhetsomdöme / sammanfattning
•
En variant på index har tagits fram, för kuriosa. Vanligtvis används en tiogradig skala som
sedan skalas om till ett index från 0 – 100 genom omräkningen 1(0), 1(11.1), … 10(100). Här
har vi endast fem skalsteg vilket gör omräkningen till 1 (0), 2(25), … 5 (100). Detta gör att
talen här inte är direkt jämförbara med andra typer av indextal då vårt mått är trubbigare.
•
Svenskt Kvalitetsindex menar att index under 60 är att betrakta som låga, 60-75 är normalt
och över 75 är att betrakta som högt. Men det är som sagt med en bakomliggande 10-gradig
skala.
•
Index för LTU för den sammanfattande frågan 9.1 omräknas så till 69.3.
•
Andelen som svarat vet ej har exkluderats från tabellerna och är inte heller en del av
diagrammen i sammanställningen, om inte annat anges. Medelbetyg och andelar har
beräknats enbart på de som angivit ett svar på skalan 1-5.
Utbildning
I vilken grad instämmer du i följande påståenden?
Skala: 1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt.
Andel som angav ”vet ej” som svar: 2.1: 2 %. 2.2: 2.5 %. 2.3: 1 %. 2.4: 6 %
Utbildning
Hur nöjd eller missnöjd är du med följande?
Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd.
Andel ”vet ej”: 2.5: 4 %. 2.6-2.7: 1%. 2.8: 2%. 2.9: 7 %. 2.10: 9 %. 2.11: 14 %. 2.12: 45 %. 2.13: 10 %. 2.14: 0.3 %
Utbildning
2.15 Hur många timmar per vecka lägger du i genomsnitt på studier?
(totalt schemalagd undervisning och självstudier)
< 20 h
12.6 %
20-30 h
32.0 %
30-40 h
25.4 %
Ca 40 h
13.6 %
40-50 h
50-60 h
8.4 %
3.4 %
> 60 h
1.4 %
Vet ej
3.3 %
2.16 Vad tycker du om andelen schemalagd undervisning på din
utbildning?
Vill ha mer
schemalagd tid
Är nöjd med andelen
schemalagd tid
Vill ha mindre
schemalagd tid
Vet ej
31.3 %
61.8 %
3.8 %
3.1 %
Utbildning
2.17 Hur upplever du prestationskraven i studierna?
Utmanande på
negativt sätt, svårt
att klara studierna
Utmanande på
positivt sätt, svårt
med stimulerande
11.1 %
44.9 %
Lagom utmanande, klarar
av studierna utan några
svårigheter
30.0 %
Inte tillräckligt
utmanande
8.4 %
Vet ej
5.5 %
Utbildning
Hur nöjd eller missnöjd är du med följande?
Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd.
Andelen som svarade ”vet ej”: 2.18: 10 %. 2.19: 12 %. 2.20: 8 %. 2.21: 18 %.
Utbildning
2.22 Här följer en lista med sådant som kan försvåra studierna. Har du
upplevt att något eller några av dessa varit ett sådant hinder vid LTU?
(flera svarsalternativ tillåtna)
Ekonomi
Fysisk Sjukdom
Annan
funktionsnedsättning
Andra
relationer
Språksvårigheter
31.7 %
6.9 %
2.0 %
6.1 %
4.7 %
Psykisk ohälsa
eller stress
Familjeförhållanden
Brist på sociala
kontakter
Annat
Alkohol/droger
22.5 %
11.1 %
5.3 %
7.0 %
1.6 %
Inget av ovanstående har varit ett hinder
39.4 %
Fysisk arbetsmiljö / tillgång
Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången på följande?
Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd
Andelen som angav ”vet ej” som betyg: 3.1: 5 %. 3.2: 11 %. 3.3: 3%. 3.4: 43 %. 3.5: 6 %. 3.6: 32 %. 3.7: 26 %
Fysisk arbetsmiljö / tillgång
Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången på följande?
Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd
Andelen som angav ”vet ej” som betyg: 3.8: 11 %. 3.9: 2 %. 3.10: 31 %. 3.11: 18 %. 3.12: 7 %. 3.13: 50 %.
3.14: 4 %
Fysisk arbetsmiljö / kvalitet och funktion
Hur nöjd eller missnöjd är du med kvalitet och funktion på följande?
Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd.
Andelen som svarade ”vet ej” var: 3.15: 7 %. 3.16: 12 %. 3.17: 4 %. 3.18: 45 %. 3.19: 8%. 3.20: 33%. 3.21-3.22:
23 %. NOT: Fråga 3.22 saknades i de engelska versionerna av enkäten.
Fysisk arbetsmiljö / kvalitet och funktion
Hur nöjd eller missnöjd är du med kvalitet och funktion på följande?
Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd.
Andelen som svarade ”vet ej” var: 3.23: 12 %. 3.24: 3 %. 3.25: 34 %. 3.26: 21 %. 3.27: 8%. 3.28: 49%. 3.29: 4 %.
Universitetets stödtjänster
Har du under studietiden haft behov av hjälp med följande?
Universitetets stödtjänster
Hur nöjd eller missnöjd är du med den service eller hjälp du fått från
universitetet ifråga om… ?
Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd.
Andelen som svarade ”vet ej” var: 4.7: 16 %.4.8: 16 %. 4.9: 28 %. 4.10: 31 %. 4.11: 61%. 4.12: 62%. 4.13: 71 %. 4.14:
18 %
Universitetets stödtjänster
Hur nöjd eller missnöjd är du med bemötandet när du varit i kontakt
med
Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd.
Andelen som angivit ”vet ej som svar” var: 4.15: 32 %, 4.16: 11 %, 4.17: 80 %. 4.18: 63 %. 4.19: 47 %. 4.20: 37
%. 4.21: 11 %
Universitetets stödtjänster
När du började studera på LTU, hur nöjd eller missnöjd var du med…
Fråga
1
2
3
4
5
4.22 Universitetets/utbildningens
introduktion till universitetsstudier
som t ex studiekrav, studieformer,
utbildningsinformation mm
6.2 %
15.9 %
32.6 %
32.8 %
12.6 %
4.23 Mottagningen av dig under de
studentledda sociala aktiviteterna
under de första veckorna
5.5 %
7.1 %
17.1 %
27.3 %
43.1 %
Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd.
Andelen som svarade ”vet ej” var: 4.22: 9.4 %. 4.23: 20.0 %
Särbehandling
5.1 Har du personligen, under dina studier vid LTU, upplevt att du varit
utsatt för mobbning?
Nivå
Total
Ja, någon
enstaka gång
5,88 %
Ja, ett fåtal
gånger
2,32 %
Ja, många
gånger
Nej
0,75 %
Vet ej
89,0 %
2,10 %
5.2 I så fall av vem?
Nivå
Lärare eller
handledare
Total
43,2 %
Annan student
44,6 %
Annan person på
LTU
2,86 %
Av annan person, under
externt förlagda
arbetsmoment
9,29 %
Särbehandling
5.3 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit
diskriminerad eller kränkt på grund av ditt kön?
Nivå
Nej
93,6 %
Totalt
Vet ej / Vill ej
svara
Ja, av lärare
/ handledare
Ja, av andra
studenter
Ja, av annan
person på
LTU
1,28 %
3,23 %
1,39 %
0,23 %
Ja, av
personal på
VFU
0,34 %
5.4 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit
diskriminerad eller kränkt på grund av din ålder?
Nivå
Totalt
Nej
94,9 %
Vet ej / Vill ej
svara
Ja, av lärare
/ handledare
Ja, av andra
studenter
Ja, av annan
person på
LTU
1,54 %
0,94 %
1,84 %
0,30 %
Ja, av
personal på
VFU
0,49 %
Särbehandling
5.5 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit
diskriminerad eller kränkt på grund av din sexuella läggning?
Campus
Nej
98,9 %
Totalt
Vet ej / Vill ej
svara
Ja, av lärare
/ handledare
Ja, av andra
studenter
Ja, av annan
person på
LTU
0,68 %
0,04 %
0,30 %
0,11 %
Ja, av
personal på
VFU
0,00 %
5.6 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit
diskriminerad eller kränkt på grund av funktionsnedsättning?
Campus
Totalt
Nej
97,8 %
Vet ej / Vill ej
svara
Ja, av lärare
/ handledare
Ja, av andra
studenter
Ja, av annan
person på
LTU
1,24 %
0,49 %
0,34 %
0,15 %
Ja, av
personal på
VFU
0,00 %
Särbehandling
5.7 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit
diskriminerad eller kränkt på grund av din etniska tillhörighet?
Campus
Nej
97,3 %
Totalt
Vet ej / Vill ej
svara
Ja, av lärare
/ handledare
Ja, av andra
studenter
Ja, av annan
person på
LTU
0,98 %
0,56 %
1,05 %
0,08 %
Ja, av
personal på
VFU
0,00 %
5.8 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit
diskriminerad eller kränkt på grund av din religion/trosuppfattning?
Campus
Totalt
Nej
97,8 %
Vet ej / Vill ej
svara
Ja, av lärare
/ handledare
Ja, av andra
studenter
Ja, av annan
person på
LTU
0,86 %
0,19 %
1,01 %
0,11 %
Ja, av
personal på
VFU
0,08 %
Särbehandling
5.9 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit
diskriminerad eller kränkt på grund av könsöverskridande identitet
eller uttryck?
Campus
Totalt
Nej
97,5 %
Vet ej / Vill ej
svara
Ja, av lärare
/ handledare
Ja, av andra
studenter
Ja, av annan
person på
LTU
1,06 %
0,46 %
0,84 %
0,08 %
Ja, av
personal på
VFU
0,04 %
Särbehandling
5.10 Oavsett om du varit utsatt för diskriminering, trakasserier,
mobbning eller ej, vet du vart du skall vända dig för att få stöd och
hjälp?
Ja
Nej
28.3 %
71.7 %
Externt förlagda utbildningsmoment
6.1 Har du gjort praktik, klinisk praktik, verksamhetsförlagd utbildning,
examensarbete, uppsats eller annat utbildningsmoment utanför
universitetet?
Ja
Nej
40.6 %
59.4 %
Externt förlagda utbildningsmoment
Hur nöjd eller missnöjd är du med följande aspekter på den externa
utbildningen?
Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd.
Andelen som angav ”vet ej” som svar: 6.2-6.4: 17 %. 6.5-6.6: 15 %
Studentkårernas / Sektionernas arbete /
Kommunen
Hur nöjd eller missnöjd är du med studentkårernas/sektionernas
arbete rörande…
Skala: 1 = Mycket missnöjd: 5 = Mycket nöjd.
Andelen som svarade ”vet ej” var: 7.1: 71 %. 7.2: 63 %. 7.3: 59 %. 7.4: 47 %
Studentkårernas / Sektionernas arbete /
Kommunen
Hur nöjd eller missnöjd är du med…
Fråga
1
2
3
4
5
7.5 …tillgången på boende?
5.2 %
9.8 %
21.9 %
32.9 %
30.3 %
7.6 …tillgång till allmänna
kommunikationer?
5.5 %
12.0 %
23.6 %
36.6 %
23.4 %
Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd
Andelen som angav ”vet ej” som svar var 28 % i fråga 7.5 och 20 % i fråga 7.6
Bilden av LTU
Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Skala: 1 = Instämmer inte alls. 5 = Instämmer helt.
Andelen som angav ”vet ej” som svar: 8.1: 12 %. 8.2: 15 %. 8.3: 12 %.
Bilden av LTU
Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Skala: 1 = Instämmer inte alls. 5 = Instämmer helt.
Andelen som angav ”vet ej” som svar: 8.4-8.6: 2 %
Helhetsomdöme
Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du som student vid
LTU?
Skala: 1 = Instämmer inte alls. 5 = Instämmer helt.
Andelen som angav ”vet ej” som svar: mindre än 1 %.
Helhetsomdöme
Kommentar fritextfrågor 9.2-9.4. Den klart största uppmärksamheten får
lärarna. Lärarna upplevs och bedöms. Lärarnas förmåga att lära ut, inspirera
och stötta får många studenters uppskattning.
Bristen på lärare eller deras kompetens och pedagogiska förmåga noteras
samt även hur mycket tid som ägnas till kommunikation med studenterna.
Baserat på svaren på fritextfrågorna så uppfattas lärarna som den viktigaste
komponenten för att få nöjda studenter. Överlag vill man ha mera lärarledda
tillfällen och feedback. Feedback som även får vara konstruktivt kritiskt.
Känslan av att studenterna vill ha krav och feedback för att utvecklas uppstår.
Faktorer / samband
•
En mätning av korrelationen (det linjära sambandet) mellan nöjdstudentindex (nsi) och våra
ingående faktorer ger att det betyg som sammanfattningsvis ges för utbildning har ett
starkt positivt samband med slutbetyget för studentnöjdhet. Korrelationen är starkt positiv
(0.719). Detta betyder att värdena på utbildning och nöjdstudentindex tenderar att följas åt;
lågt värde på utbildning ger högre risk för lågt värde på nsi och högt värde på utbildning ger
högre chans för högre betyg på nsi.
•
Även övriga faktorer hade en positiv korrelation med nsi, även om denna är att betrakta som
svag(0.45-0.35). Frågorna 8.4-8.6 uppvisar ett märkbart positivt samband med nsi med
positiv korrelation på cirka 0.6.
•
Not: Korrelation mäter linjära sambandet mellan två variabler och pendlar mellan -1 till 1. En
korrelation på 1 innebär att höga värden på variabel 1 alltid följs av höga värden på variabel
2.
Viktiga faktorer / modellförslag
•
För att beskriva vad som är av vikt i slutbetyget som ges i frågan ”Sammanfattningsvis, hur
nöjd eller missnöjd är du som student vid LTU?” prövades en modell med hjälp av PLS
regression. Här ges en kort översikt av resultaten från analysen.
•
Förklaringsgraden (R-2) för modellen som valdes var 69 % och kan tolkas som den andel av
variationen i fråga 9.1 (nsi) som kan beskrivas av en kombination av våra faktorer. Detta är
att betrakta som ett normalt resultat för denna typ av jämförelser.
•
Ingående faktorer som valdes var de sammanfattande måtten, samt de mått som beskrivs i
kapitel 8, som i vid mening kan sägas handla om image och lojalitet.
Viktiga faktorer / prioritet totalnivå
•
Hög prioritet, enligt modellen, bör vara att öka betyget på det sammanfattande måttet på
utbildningar. Viktiga faktorer för betyget på utbildning är god stämning på utbildningen och
lärarnas förmåga att inspirera.
•
En faktor som redan idag ges högt betyg av studenterna är den externa utbildningen.
Målsättningen här blir att förbättra, om möjligt.
•
Imagefrågor som stolthet över att studera på LTU och viljan att rekommendera LTU eller
utbildningen till andra tillskrivs också ett relativt högt värde, om än det är tveksamt om dessa
kan anses som drivande faktor för svaret på nöjdstudentindex-frågan 9.1.
Bakgrund / antal svar
2716 personer besvarade enkäten, fördelning av
respondenter med avseende på campus kan
ses i cirkeldiagrammet till vänster.
Kommentar:
Få svarande från Kiruna. Endast 32 svarande
uppger att Kiruna är deras Campusort.
I sammanställningen används andelar (%). Det
låga antalet svarande från Kiruna gör att en
försiktighet rekommenderas i tolkningen av
resultaten från Kiruna.
Bakgrund / basinformation om svarande
Åldersfördelning
Av våra svarande så är 1904 tjugofem år
eller yngre. Det motsvarar 70.1 % av de
som besvarat enkäten. Endast 386
personer (14.2 %) uppger att det är över
30 år, vilket också motsvarar andelen
mellan 26-30 år (411 personer).
Kvinnorna flest: 1516 kvinnor har besvarat
undersökningen. Motsvarande siffra för
män är 1146 (i 30 fall saknas uppgift om
kön. 23 personer svarade att de inte ville
ge ett svar på frågan).
Bakgrund / antal terminer och program
Antal terminer vid LTU
Relativt jämn fördelning på utbildningstid i
undersökningen. Huvuddelen hamnar i
segmentet 3-6 terminer där 1369
personer (50.4 %) av de svarande finns.
94 olika program finns representerade.
Flest svarande finns på programmen
sjuksköterska (190), sjukgymnast (137),
industriell ekonomi (130) och teknisk
design (117).
Bakgrund / kårtillhörighet